Anda di halaman 1dari 9

KOD UNIT

KOMPETENSI/COMPETENCY
UNIT CODE
TAJUK UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY
UNIT TITLE
NO. KOD / CODE NUM.

IT-020-3:2013
(COMPUTER SYSTEM OPERATION)
IT-020-3:2013-C01
(COMPUTER SYSTEM SET-UP)
IT-020-3:2013-C01

NAMA CALON/CANDIDATES
NAME
NO KAD PENGENALAN/NRIC
NUMBER
MASA/TIME
TARIKH/DATE
KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT
TERAMPIL/BELUM TERAMPIL
COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSORCOMMENT:
MARKAH/SCORE:

Tandatangan Pegawai
Penilai /Assessors Signature
Nama/Name :

Tarikh/Date :

PERATURAN PENILAIAN
Calon calon dikehendaki:
1.
2.
3.
4.

Berada ditempat penilaian 10 minit sebelum penilaian dimulakan.


Berpakaian kemas dan sesuai mengikut peraturan yang ditetapkan
Baca arahan soalan dengan teliti.
Tidak dibenarkan meneruskan penilaian sekiranya didapati melanggar peraturan
penilaian atau menipu.
5. Set soalan ini mengandungi 8 helai muka surat termasuk muka hadapan.

BAHAGIAN A (ANEKA PILIHAN)


Bahagian ini mengandungi 10 soalan. Anda dikehendaki menjawab semua soalan
dengan membulatkan jawapan yang betul.
1.

Komputer generasi ke-3 mula menggunakan


a)
b)
c)
d)

integrated circuit
Mikroprosesor
Tiub vakum
Transistor

2. Komputer boleh membaca data tetapi tidak boleh mengubah data yang tersimpan di
dalam ........
a)
b)
c)
d)

ROM
RAM
KRAM
Tiada jawapan diatas yang betul.

3. Komputer menyimpan data di dalam bentuk


a)
b)
c)
d)

Analog
Digital
Decimal
Semua jawapan diatas adalah betul.

4. Diantara yang berikut, yang manakah menunjukkan susunan dari nilai yang kecil ke
nilai yang besar?
a)
b)
c)
d)

GB,KB,MB,TB
GB,TB,MB,KB
KB,MB,GB,TB
KB,MB,TB,GB

5. Peranti masukan yang biasa digunakan adalah


a)
b)
c)
d)

Pembesar suara
Papan kekunci
Monitor
Pencetak

6. OS adalah singkatan daripada


a)
b)
c)
d)

Ordinary system
Operating system
Organization system
Output system

7. Sistem binary mengandungi


a)
b)
c)
d)

10 nombor
5 nombor
4 nombor
2 nombor

8. Kekunci yang digunakan untuk masuk ke SETUP BIOS PROGRAM adalah


a)
b)
c)
d)

DELATE
Ctrl + Alt + Del
F10
Shift + Alt + Del

9. CD-ROM bermaksud
a)
b)
c)
d)

Classic Disk Random On Memory


Computer Disk Run On Memory
Computer Drive Read Only Memory
Computer Disk Read Only Memory

10. Central processing Unit berfungsi untuk


a)
b)
c)
d)

Mentafsir , melaksana arahan dan melakukan operasi arithmetic dan logic


Menyimpan data secara sementara di dalam komputer
Menyimpan data secara kekal di dalam komputer
Sebagai peranti keluaran bagi sistem komputer

BAHAGIAN B (ISI TEMPAT KOSONG)


Bahagian ini mengandungi 10 soalan. Anda dikehendaki menjawab semua soalan
dengan mengisi jawapan yang betul.
MS-DOS
WIRELESS
PERKAKASAN
ELEKTRONIK

MODEM
CPU
DUAL IN MODUL
MEMORY

RAM
MODEM

CASING
INPUT

1. Komputer adalah menerima dan memproses maklumat


yang disebut data.
2. merupakan sekumpulan arahan yang disusun di dalam
sinteks yang tertentu untuk melaksanakan sesuatu tugas.
3. . merupakan Sistem pengoperasian yang lebih banyak
digunakan sebagai pelayan web (web server) dan sekarang sudah mula digunakan
dirumah serta persekitaran perniagaan.
4. . hanya merupakan bekas untuk meletakkan perkakasan
seperti motherboard, kad paparan, kad modem dan sebagainya.
5. Memori .. menyimpan aturcara aplikasi, sistem pengendalian,
perisian sistem dan data yang sedang beroperasi. Semakin besar saiz memori akan
meningkatkan prestasi PC tersebut.
6. DIMM adalah singkatan bagi .
7. merupakan peranti output yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan computer lain dengan menggunakan talian telefon.
8. Terdapat 4 jenis modem untuk talian analog iaitu internal modem, external modem,
USB moden dan modem.
9. .. dipasang pada computer pada slot yang ada pada
papan induk (motherboard) atau terbina dalam (built-in).
10. Papan kekunci adalah suatu tatasusunan kekunci yang boleh berupa
. berkapsen atau kawasan bertanda pada suatu satah dengan
setiap kunci boleh menyebabkan tindakan atau isyarat diskret apabila ditekan
dengan jari.

BAHAGIAN C (ISI TEMPAT KOSONG)


Jawab soalan dibawah dengan mengisi jawapan yang betul diruang disediakan.
kenalpasti komponen serta fungsinya.

a)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )

b)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )

c)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )

d)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )

e)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )

f)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )

g)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )
h)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )

i)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )

j)

Komponen

: ___________________________

Fungsi komponen :
______________________________________
______________________________________
( 3 markah )