Anda di halaman 1dari 27

TAHUN /

MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 4,5,6
8.15 8.45 pagi
PJ/PK

Tahun 3
9.45 10.15
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
10.35 12.05
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 5
12.05-1.05 ptg
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Tajuk : Senaman Mingguan saya (BT halaman 1-4)


Hasil Pembelajaran : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.menyatakan aktiviti senaman yang boleh meningkatkan
daya tahan
kardiovaskular
2.menyatakan aspek keselamatan semasa bersenam
3.menyatakan cara meningkatkan tahap kecergasan
kardiovaskular
Aktiviti : perbincangan, catatan

IMPAK / CATATAN

Impak :

Program Bacaan
NILAM

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis karangan jenis keperihalan dengan format yang


betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis keperihalan
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
keperihalan
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
4.Murid menulis karangan jenis keperihalan
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran berfikir

Unit 1 : Kekeluargaan
Tajuk : Rumahku Syurgaku
FU : 1.1 Aras 1

Nilai Murni :
Hormat-menghormati
Sopan santun

FS : 8.1 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Mengguna kata panggilan sesuai mengikut situasi
dalam perbualan
2.Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat
Aktiviti :
1.murid menyatakan salasilah keluarga masing-masing
bermula
daripada datuk dan nenek.

Refleksi :

Refleksi :

2.murid menyatakan kata panggilan yang terdapat dalam


keluarga asas
dan keluarga kembangan.Contoh pak ngah, pak long,
dan mak usu
3.Murid membaca dialog di mukasurat 2-3 buku teks
4.murid membina ayat berdasar kata panggilan terdapat
dalam dialog
5.guru membimbing murid membina ayat
6.Sesi rumusan dan perbincangan

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 5
7.45 8.45 pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Unit 1 : Kekeluargaan
Tajuk : Rumahku Syurgaku
FU : 1.1 Aras 1
FS : 5.1 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Mengguna kata panggilan sesuai mengikut situasi
dalam perbualan
2.Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang
betul
Aktiviti :
1.Murid berbincang tentang kata panggilan yang sesuai
dalam bahasa
surat .contoh ibunda, kakanda, adinda, saudara dan
saudari.
2.Murid meneliti format surat kiriman tidak rasmi yang
diberikan
3.Murid membaca surat tidak rasmi secara imbasan atau
pantas
4.murid menjawab soalan yang dikemukakan dalam
pelajaran iaitu
mencari kata seerti bagi perkataan yang dicetak
berwarna.
5.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

Tahun 6
8.45 - 9.45 pagi
Bahasa
Malaysia

Unit 1 : Keluarga Kreatif


Tajuk : Menggapai impian
FU : 1.1 Aras 1
FS : 8.1 Aras 2
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan dengan
sesuatu topik
2.membina ayat majmuk dengan menggunakan kata
hubung
Aktiviti :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Hormat-menghormati
Sopan santun

Refleksi :

Nilai Murni :
Baik hati
kerajinan

Refleksi :

1.Murid menyatakan hobi masing-masing


2.Murid menyatakan hobi yang sesuai dengan kebolehan
mereka
3.Murid menyenaraikan kelebihan, kelemahan dan
perkara menarik
tentang diri mereka
4.Murid membina ayat majmuk dengan kata hubung dan,
yang, kerana
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni
Tahun 3
10.35 12.05
tghari
Bahasa
Malaysia

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis dan menyalin semula contoh e-mel dengan


betul
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh e-mel di dalam buku teks
halaman 4
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang e-mel
3.Guru meminta murid membaca e-mel tersebut
4.Murid menyalin dan menulis semula e-mel
5.Guru membantu murid menulis e-mel
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran berfikir

KANDUNGAN

Tahun 5
7.45 8.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tahun 6
8.15 8.45 pagi
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tahun 3
9.15-10.15 pagi

Tema 1 : sekolah
Unit 1 : mari bekerjasama

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :

10.35-11.05
pagi
Bahasa
Malaysia

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 6
8.15 9.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Baik hati

1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan


ayat dengan
struktur binaan ayat yang betul dan tepat
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan
awalan dan
berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai
bahan bacaan
dengan sebutan yang betul
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 2
2.Murid membaca dialog di dalam buku teks
3.Murid menyebut dan memahami dialog yang dibaca
dengan betul,
tepat dan jelas
4.Murid dibantu oleh guru untuk memahami dan
membaca perkataan
berimbuhan awalan dan akhiran yang terdapat dalam
dialog
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

kerajinan

KANDUNGAN

Unit 1 : Keluarga Kreatif


Tajuk : Menggapai impian
FU : 1.4 Aras 1
FS : 8.1 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang
sesuai untuk
menyatakan sesuatu permintaan
2.menulis pelbagai jenis ayat
Aktiviti :
1.Murid membaca teks dan melakonkan dialog dalam teks
2.Murid membandingkan hobi azli dengan hobi faiz
menggunakan
borang pengurusan grafik
3.Murid menyatakan ayat perintah yang terdapat dalam

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Berusaha
Tidak membuang
masa
Refleksi :

dialog
4.Murid menulis loma ayat perintah dalam buku tulis
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni
Tahun 5
9.15-10.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Unit 1 : Kekeluargaan
Tajuk : keluarga harmoni hidup diberkati
FU : 1.1 Aras 2
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi
Aktiviti :
1.Murid menyatakan gambar yang ditunjukkan
2.Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan oleh orangorang yang
terdapat dalam gambar
3.Murid menyatakan pengalaman mereka jika pernah
melakukan
aktiviti yang terdapat dalam gambar
4.murid menyatakan dengan lebih lanjut tentang kawasan
yang sesuai
bagi aktiviti yang terdapat dalam gambar
5.murid melakukan aktiviti yang diminta dalam buku teks
6.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

Tahun 3
11.35-1.05 ptg
Bahasa
Malaysia

Tema 1 : sekolah
Unit 1 : mari bekerjasama
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan
awalan dan
berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai
bahan bacaan
dengan sebutan yang betul
5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan
beR, meN,teR
dan di dengan betul dalam pelbagai situasi
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 3
2.Murid membaca teks bertajuk gotong royong di kelas
permata
3.Murid memahami teks yang dibaca dengan betul, tepat
dan jelas
4.Murid dibantu oleh guru untuk memahami dan
menggunakan kata
imbuhan awalan beR, meN,teR dan di.. dengan betul
5.murid diminta membina ayat dengan betul
menggunakan
menggunakan perkataan berimbuhana awalan yang
disenaraikan
6.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN

KANDUNGAN

Nilai Murni :
Hormat-menghormati
Tolong menolong

Refleksi :

Nilai Murni :
Baik hati
kerajinan

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Tahun 3
8.15 9.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Tema 1 : sekolah
Unit 1 : mari bekerjasama
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara
mekanis dengan
betul dan kemas.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi
diftong, vokal
berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam
perenggan
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
yang betul
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 4
2. Guru menunjukkan contoh e-mel di dalam buku teks
halaman 4
3.Murid memahami teks yang dibaca dengan betul, tepat
dan jelas
4.Murid mengecam dan menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam
buku tulis
5.murid diminta membaca dan memahami frasa yang
mengandungi
diftong dan vokal bergandingan.Kemudian menulisnya
dalam buku tulis
6.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Tahun 5
9.45-10.15 pagi
10.35-11.35
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
12.05 1.05
ptg
Bahasa
Malaysia

Nilai Murni :
setiakawan
Sopan santun

Refleksi :

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menulis karangan jenis keperihalan dengan format yang
betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis keperihalan
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
keperihalan
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
4.Murid menulis karangan jenis keperihalan
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis
Kemahiran berfikir

Unit 1 : Keluarga Kreatif


Tajuk : Menggapai impian

Nilai Murni :
Bersemangat

FU : 1.4 Aras 1

kerajinan

Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :


1.Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan
yang kukuh
Aktiviti :
1.Murid bercerita tentang gambar yang dilihat
2.Murid menyatakan pengalaman mereka berkaitan
dengan mimpi
3.Murid membaca teks dengan senyap

Refleksi :

Refleksi :

4.Murid membina beberapa ayat tentang hobi mereka


dengan
menggunakan penanda wacana dalam teks
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 4,5,6
8.15 8.45 pagi
PJ/PK

Tahun 3
9.45 10.15
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
10.35 12.05
pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Tajuk : aktiviti yang dapat meningkatkan fleksibiliti diri (BT


halaman 6)
Hasil Pembelajaran : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.melakukan aktiviti fleksibiliti (jangkauan melunjur)
dengan betul
2.menamakan anggota badan yg melibatkan fleksibiliti
dlm acara sukan
Aktiviti : berdayung sampan berpasangan, jangkauan
melunjur,
permainan menghantar bola ke belakang

IMPAK / CATATAN

Impak :

Program Bacaan
NILAM

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis karangan jenis ucapaan dengan format yang


betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis ucapan
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
ucapan
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
yang diberi oleh guru
4.Murid menulis karangan jenis ucapan
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran berfikir

Refleksi :

Tahun 5
12.05-1.05 ptg
Bahasa
Malaysia

Unit 1 : Kekeluargaan
Tajuk : keluarga harmoni hidup diberkati
FU : 5.1 Aras 2
FS : 8.1 aras 2
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.membaca pelbagai jenis ayat dgn berikan penekanan
pada intonasi
2.membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan
predikat
Aktiviti :
1.Murid menceritakan pengalaman berkelah bersamasama keluarga
2.Murid diminta melakonkan dialog yg diberi dengan
intonasi yg betul
3.Murid mencari dan mengulas isi dalam dialog
4.murid melengkapkan borang pengurusan grafik tentang
isi penting
dan jenis ayat
5.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 5
7.45 8.45 pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Unit 1 : Kekeluargaan
Tajuk : kasih disemai budi dihargai
FU : 1.1 Aras 3
FS : 5.1 Aras 3
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam
perbualan
2.Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi
yang betul
Aktiviti :
1.Murid berbincang tentang sikap ibu bapa mereka di
rumah
2.Murid menyatakan cara ibu atau bapa memberi teguran
di rumah
3.Murid memberi pandangan samada mereka menerima
teguran
daripada ibu dan bapa mereka atau tidak.
4.murid membaca dialog dengan intonasi yang betul
5.murid membincangkan dialog yang diberikan
6.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

Tahun 6

Unit 1 : Keluarga Kreatif

Nilai Murni :
Hormat-menghormati
Sopan-santun

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Hormat ibu bapa
Berbudi bahasa

Refleksi :

Nilai Murni :

8.45 - 9.45 pagi


Bahasa
Malaysia

Tajuk : nenekku Kreatif


FU : 1.4 Aras 3
FS : 7.1 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.melahirkan rasa hati dengan berterus terang secara
berhemah
2.menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas
Aktiviti :
1.Murid bercerita tentang pengalaman mereka
berkunjung ke rumah
nenek masing-masing
2.Murid melakonkan dialog dgn sebutan, gaya dan
intonasi yang betul
3.Murid menjawab soalan kefahaman
4.murid buat andaian tentang perkembangan hobi azli
berdasarkan teks
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Tahun 3
10.35 12.05
tghari
Bahasa
Malaysia

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN

Kesungguhan
bersyukur

Refleksi :

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis dan menyalin semula contoh karangan jenis


diari dgn betul
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis diari di dalam
buku teks
halaman 12
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan jenis
diari
3.Guru meminta murid membaca karangan jenis diari
tersebut
4.Murid menyalin dan menulis semula karangan jenis diari
5.Guru membantu murid menulis karangan jenis diari
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran berfikir

KANDUNGAN

Tahun 5
7.45 8.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tahun 6
8.15 8.45 pagi

Program Bacaan
NILAM

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Bahasa
Malaysia

Tahun 3
9.15-10.15 pagi
10.35-11.05
pagi
Bahasa
Malaysia

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 3
8.15 9.15 pagi

Tema 1 : sekolah
Unit 2 : bantu-membantu amalan mulia
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.3.1 Mendengar, memahami dan beri respons yg sesuai
secara lisan
atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah jenis
ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat
suruhan dgn betul.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya
dengan kata
tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat
perintah dengan
betul dalam pelbagai situasi.
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 5
2.Murid membaca dialog di dalam buku teks
3.Murid menyebut dan memahami dialog yang dibaca
dengan betul,
tepat dan jelas
4.Murid dibantu oleh guru untuk memahami dan
mengenalpasti ayat
perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis
suruhan
5.murid membina ayat penyata dan ayat perintah
berdasarkan situasi
dialog dalam buku tulis
6.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

KANDUNGAN
Tema 1 : sekolah
Unit 2 : bantu-membantu amalan mulia

Nilai Murni :
Tolong menolong
kerajinan

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :

Bahasa
Malaysia

Tahun 5
9.45-10.15 pagi
10.35-11.35
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
12.05 1.05
ptg
Bahasa
Malaysia

Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Tolong menolong

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi


diftong, vokal
berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam
perenggan
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
yang betul
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
yang merujuk
bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan
betul
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 6
2.Murid membaca teks di dalam buku teks
3.Murid membaca dan mengenalpasti frasa yang
mengandungi diftong
dan huruf vokal bergandingan
4.Murid dibantu guru untuk menyenarai dan menulis
perkataan yang
mengandungi diftong dan huruf vokal bergandingan
dalam buku tulis
5.Murid mengenalpasti kata nama am hidup bukan
manusia dan
penjodoh bilangan teks dan berdasarkan gambar
6.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

jujur

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menulis karangan jenis ucapaan dengan format yang
betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis ucapan
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
ucapan
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
yang diberi oleh guru
4.Murid menulis karangan jenis ucapan
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis
Kemahiran berfikir

Unit 1 : Keluarga Kreatif


Tajuk : nenekku Kreatif

Nilai Murni :
Rajin

FU : 5.1 Aras 1

Menghargai masa

FS : 8.1 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan
ayat majmuk
2.menulis pelbagai jenis ayat
Aktiviti :
1.Murid bercerita pengalaman mereka berkunjung ke
tempat pameran

Refleksi :

Refleksi :

Refleksi :

2.Murid membaca teks dengan intonasi yang betul


3.Murid menyenaraikan peribahasa yang terdapat dalam
teks dan
mencari maksudnya
4.murid membina ayat menggunakan peribahasa tersebut
5.murid membna ayat penyata dan ayat seruan
berdasarkan gambar
6.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN

Tahun 4,5,6
8.15 8.45 pagi
PJ/PK

Tahun 3
9.45 10.15
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
10.35 12.05
pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Tajuk : akil baligh dan perubahan fizikal


Hasil Pembelajaran : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.menyatakan perubahan fizikal lelaki dan perempuan
pada peringkat
akil baligh dengan betul
2.menyatakan maksud akil baligh dengan betul
3.menyatakan perbezaan organ reproduktif lelaki dan
perempuan
Aktiviti : perbincangan, menjawab soalan latihan

IMPAK / CATATAN

Impak :

Program Bacaan
NILAM

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis karangan jenis cereka dengan format yang


betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis cereka
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
cereka
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
yang diberi oleh guru
4.Murid menulis karangan jenis cereka
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran berfikir

Refleksi :

Tahun 5
12.05-1.05 ptg
Bahasa
Malaysia

Unit 1 : Kekeluargaan
Tajuk : kasih disemai budi dihargai
FU : 1.1 Aras 3
FS : 5.1 Aras 3
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam
perbualan
2.Menghuraikan maksud ayat dalam teks
Aktiviti :
1.Murid membuat ulasan dialog yang terdapat dalam
halaman 9
2.Murid menghuraikan maksud ayat yang dipetik daripada
dialog
3.Murid meneliti maksud ayat yang terdapat dalam dialog
pada
halaman 10. Dialog yang dipaparkan merupakan
bahasa sindiran
4.murid membincangkan maksud dialog dan menulis
maksud ayat yang
telah dibincangkan
5.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 5
7.45 8.45 pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Unit 1 : Kekeluargaan
Tajuk : kasih disemai budi dihargai
FU : 8.1 Aras 3
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata
hubung yang tepat
Aktiviti :
1.Murid membina ayat tunggal yang mengandungi subjek
dan predikat
2.Murid membina ayat majmuk dengan menggunakan
kata hubung
yang pernah dipelajari
3.Murid meneliti gambar, perkataan dan frasa yang diberi
4.murid membina ayat dan menulis ayat majmuk dalam
buku tulis
5.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

Tahun 6
8.45 - 9.45 pagi
Bahasa
Malaysia

Unit 1 : Keluarga Kreatif


Tajuk : impian menjadi kenyataan
FU : 5.1 Aras 1
FS : 11.2 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Nilai Murni :
Hormat-menghormati
Mendengar nasihat

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Sopan santun
kerjasama

Refleksi :

Nilai Murni :
Rajin
tabah

Tahun 3
10.35 12.05
tghari
Bahasa
Malaysia

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN

1.membaca perkataan, rangkai kata dan ayat tunggal


dengan sebutan
dan intonasi yang betul
2.menyenarai perkataan, idea, ayat dan penanda wacana
yang menarik
Aktiviti :
1.Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang
betul
2.Murid bersoal jawab tentang maklumat dalam teks yang
dibaca
3.Murid menyenaraikan perkataan atau frasa yang puitis
dan menarik
yang terdapat dalam teks
4.murid membina ayat lain menggunakan perkataan atau
frasa yang
puitis dan menarik tersebut
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Refleksi :

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis dan menyalin semula contoh karangan dgn


betul
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan tiga contoh karangan di dalam buku
2.guru membahagikan 3 tajuk kepada 3 orang murid
3.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
tersebut
4.Guru meminta murid membaca karangan tersebut
5.Murid menyalin dan menulis semula karangan tersebut
6.Guru membantu murid menulis dan menyalin karangan
tersebut
7.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran berfikir

KANDUNGAN

Tahun 5
7.45 8.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tahun 6
8.15 8.45 pagi
Bahasa

Program Bacaan
NILAM

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Malaysia

Tahun 3
9.15-10.15 pagi
10.35-11.05
pagi
Bahasa
Malaysia

Tema 1 : sekolah
Unit 2 : bantu-membantu amalan mulia
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis
dalam bentuk
tulisan berangkai dengan betul dan kemas.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yg
mengandungi pelbagai
pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 7
2.Murid membaca dan mengenal pasti pola ayat di dalam
buku teks
3.Murid menulis frasa dan ayat tunggal dalam kad dalam
bentuk tulisan
berangkai
4.Murid dibantu oleh guru untuk menulis dalam buku tulis
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 6
8.15 9.15 pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Unit 1 : Keluarga Kreatif


Tajuk : impian menjadi kenyataan
FU : 6.3 Aras 1
FS : 11.2 Aras 1

Nilai Murni :
Tolong menolong
kerajinan

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Menjaga kesihatan
Tidak membuang
masa

Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :


1.membaca perkataan, rangkai kata dan ayat tunggal
dengan sebutan
dan intonasi yang betul
2.menyenarai idea, ayat dan isi penting dengan betul
Aktiviti :
1.Murid bersoal jawab dengan gambar
2.Murid membaca teks secara senyap
3.Murid menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks
4.Murid menjawab soalan satu secara berpasangan
5.murid menyenaraikan 2 isi penting yg terdapat dalam
setiap petikan
6.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Tahun 5
9.15-10.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Unit 2 : institusi pelajaran


Tajuk : sekolah selamat
FU : 1.1 Aras 2
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi
Aktiviti :
1.Murid berbincang tentang keadaan sekolah yg menjadi
idaman murid
2.Murid memberikan sumbang saran tentang sekolah
selamat
3.Murid membaca syair dengan intonasi yang betul
4.murid membincangkan maksud syair yang telah dibaca
5.murid mencari maksud perkataan yang disenaraikan
daripada kamus
6.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

Tahun 3
11.35-1.05 ptg
Bahasa
Malaysia

Tema 1 : sekolah
Unit 2 : bantu-membantu amalan murni
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul.
3.5.2 Mencatat maklumat yg betul untuk membuat carta
alir daripada
pelbagai sumber
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 8
2.Murid membaca teks
3.Murid mengenal pasti maklumat untuk membuat carta
alir dalam
buku tulis
4.Murid dibantu oleh guru untuk membuat carta alir
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Refleksi :

Nilai Murni :
cemerlang
Tolong menolong

Refleksi :

Nilai Murni :
bersemangat
kerajinan

Refleksi :

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 3
8.15 9.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 5
9.45-10.15 pagi
10.35-11.35
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
12.05 1.05
ptg
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Tema 1 : sekolah
Unit 2 : bantu-membantu amalan mulia
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Bantu membantu

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang


mengandungi mesej
dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik
hibur.
2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif
yang sesuai
untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata
istilah
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 9
2.Murid menyanyikan lagu mengikut irama
3.Murid mengenalpasti kosa kata umum dan kosa kata
istilah dan
mencari maksud
4.Murid menulis mesej yang diperoleh dari lagu ke dalam
buku tulis
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Gigih usaha

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menulis karangan jenis cereka dengan format yang
betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis cereka
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
cereka
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
yang diberi oleh guru
4.Murid menulis karangan jenis cereka
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis
Kemahiran berfikir

Unit 1 : Keluarga Kreatif


Tajuk : impian menjadi kenyataan

Nilai Murni :
perpaduan

FU : 4.4 Aras 1

Menghargai masa

FS : 5.1 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.mengemuka alasan untuk menerima atau menolak
sesuatu pendapat
2.membaca perkataan, rangkai kata dan ayat majmuk
dgn sebutan betul
Aktiviti :

Refleksi :

Refleksi :

Refleksi :

1.Murid membaca dialog dengan intonasi yang betul


2.Murid menjawab soalan berdasarkan dialog
3.Murid mengemukakan alasan untuk menolak pendapat
ibu azli dan
memberi penjelasan
4.murid melengkapkan ayat dengan kata hubung
5. Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 4,5,6
8.15 8.45 pagi
PJ/PK

Tahun 3
9.45 10.15
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
10.35 12.05
pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Tajuk : Koordinasi (BT.hlm.9)


Objektif Pembelajaran : Pada akhir sesi PnP ini, murid
dapat :
1. melakukan aktiviti koordinasi dengan betul dan selamat
2. menyatakan maksud koordinasi
Aktiviti : 1. Memanaskan badan - Permainan bola beracun
2. Imbang bulu tangkis menggunakan raket
3. Servis hadapan kepada pasangan
4. Permainan badminton
5. Menyejukkan badan

IMPAK / CATATAN

Impak :

Program Bacaan
NILAM

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis karangan jenis laporan dengan format yang


betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis laporan
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
laporan
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
yang diberi oleh guru
4.Murid menulis karangan jenis laporan
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran berfikir

Refleksi :

Tahun 5
12.05-1.05 ptg
Bahasa
Malaysia

Unit 2 : institusi pelajaran


Tajuk : sekolah selamat
FU : 5.2 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas
Aktiviti :
1.Murid membaca syair rangkap demi rangkap
2.Murid berbincang tentang maksud syair rangkap demi
rangkap
3.Murid menulis maksud maksud rangkap syair dalam
buku tulis mereka
4.murid membaca syair sekali lagi dengan intonasi yang
betul
5.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN

KANDUNGAN

Tahun 5
7.45 8.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tahun 6
8.15 8.45 pagi
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tahun 3
9.15-10.15 pagi
10.35-11.05
pagi
Bahasa
Malaysia

Tema 1 : sekolah
Unit 2 : bantu-membantu amalan mulia
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
yang merujuk
bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan
betul.

Nilai Murni :
Hormat guru
kerjasama

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
setiakawan
Cintai alam dan
haiwan

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai


sumber
dengan menggunakan pelbagai ayat dalam
pelbagai situasi secara
bertatasusila
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 10
2.Murid membaca dan mengenal pasti kata nama am
hidup bukan
manusia dan pnjodoh bilangan dalam dialog.kemudian,
menulisnya
dalam buku tulis
3.Murid bertutur tentang tanaman hiasan dan haiwan
kesayangan
daripada poster
4.Murid membina ayat menggunakan kata nama am
hidup bukan
manusia dan penjodoh bilangan
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 3
8.15 9.15 pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Tema 1 : sekolah
Unit 3 : muafakat membawa berkat
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
dengan betul
secara lisan terhadap soalan yang mengandungi
kata tanya
3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 11
2.Murid mendengar dan memberi respons secara lisan
terhadap soalan
yang mengandungi kata tanya
3.Murid mengenalpasti kosa kata umum dan kosa kata
istilah dan
mencari maksud
4.Murid membina dan menulis jawapan pemahaman

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Bantu membantu
Gigih usaha

Refleksi :

berdasarkan
soalan bertumpu dalam buku tulis
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Tahun 5
9.45-10.15 pagi
10.35-11.35
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
12.05 1.05
ptg
Bahasa
Malaysia

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menulis karangan jenis laporan dengan format yang
betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis laporan
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
laporan
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
yang diberi oleh guru
4.Murid menulis karangan jenis laporan
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis
Kemahiran berfikir

Unit 2 : datuk di ibu kota


Tajuk : berkunjung ke ibu kota

Nilai Murni :
Sopan santun

FU : 1.2 Aras 1

Hormati orang tua

Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :


1.mengemuka soalan tanpa kata tanya
Aktiviti :
1.Murid menyatakan pengalaman menziarahi datuk dan
nenek mereka
2.Murid meneliti gambar yang terpapar pada buku teks
3.Murid membina ayat berdasarkan gambar dalam fikiran
4.murid bercerita tentang gambar berdasarkan ayat-ayat
yang dibina
4.murid murid membina soalan dengan kata tanya
berdasarkan ayat
yang dinyatakan secara lisan
5. Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 4,5,6
8.15 8.45 pagi
PJ/PK

KANDUNGAN

Tajuk : daya tahan otot


Objektif Pembelajaran : Pada akhir sesi PnP ini, murid
dapat :
1. menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
kira dalam

Refleksi :

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Impak :

melakukan aktiviti daya tahan otot


2. melakukan sekurang-kurangnya 2 aktiviti daya tahan
otot
Aktiviti : 1. Memanaskan badan
2. melompat 2 belah kaki dalam jarak 10 meter
3. ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 meter
4. ketingting dalam jarak 10 meter
5. Menyejukkan badan
Tahun 3
9.45 10.15
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
10.35 12.05
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 5
12.05-1.05 ptg
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis karangan jenis surat rasmi dengan format yang


betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis surat rasmi
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
surat rasmi
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
yang diberi oleh guru
4.Murid menulis karangan jenis surat rasmi
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran berfikir

Unit 2 : institusi pelajaran


Tajuk : sekolah selamat
FU : 1.2 Aras 1

Nilai Murni :
rajin
kerjasama

Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :


1.Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang
dikemukakan
dengan menggunakan bahasa yang santun
Aktiviti :
1.Murid menjawab soalan-soalan yang dikemukakan
2.Murid berbincang tentang konsep sekolah selamat
3.Murid memberikan pandangan untuk berjaya dalam
kehidupan
4.murid dibimbing untuk mmberikan maksud rangkap
syair yg dipelajari
5.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

Refleksi :

Refleksi :

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 5
7.45 8.45 pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Unit 2 : Institusi pelajaran


Tajuk : sekolah selamat
FU : 1.2 Aras 1
FS : 11.2 aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang
dikemukakan
2.menyatakan mesej dan nilai murni yang terdapat dalam
bahasa
Aktiviti :
1.Murid menyatakan nilai murni yang diketahui
2.Murid diberitahu oleh guru bahawa terdapat 17 nilai
murni yang perlu
diberi penekanan
3.Murid meneliti rangkap syair dan menyenaraikan nilai
murni. Murid
juga diminta membuat huraian tentang nilai murni
tersebut
4.Murid dibimbing oleh guru untuk merumus isi pelajaran
dan nilai

Tahun 6
8.45 - 9.45 pagi
Bahasa
Malaysia

Unit 2 : datuk di ibu kota


Tajuk : berkunjung ke ibu kota
FU : 1.1 Aras 2
FS : 5.2 Aras 2
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.menggunakan gelaran dan kata panggilan yg sesuai
dalam perbualan
2.membaca pelbagai jenis ayat dengan member
penekanan pada
intonasi berdasarkan tanda baca
Aktiviti :
1.Murid berbincang tentang kata panggilan dan gelaran
yang biasa
digunakan dalam keluarga
2.Murid membaca teks dialog yg terdapat dlm buku teks
secara senyap
3.Murid melakonkan dialog
4.murid menyatakan kata panggilan dan gelaran yg
terdapat dlm dialog
5.murid menyenaraikan kata panggilan dan gelaran yang
terdapat
dalam dialog dan kata panggilan srta gelaran lain
6.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Tahun 3
10.35 12.05
tghari
Bahasa
Malaysia

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Kasih sayang
kerajinan

Refleksi :

Nilai Murni :
Hormat-menghormati
Kasih sayang

Refleksi :

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis

1.Menulis dan menyalin semula contoh karangan dgn


betul

Kemahiran berfikir

Aktiviti :
1.Guru menunjukkan satu contoh karangan di dalam buku
2.guru membahagikan 1 tajuk kepada 3 orang murid
3.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
tersebut
4.Guru meminta murid membaca karangan tersebut
5.Murid menyalin dan menulis semula karangan tersebut
6.Guru membantu murid menulis dan menyalin karangan
tersebut
7.Sesi rumusan dan perbincangan

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN

KANDUNGAN

Tahun 5
7.45 8.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tahun 6
8.15 8.45 pagi
Bahasa
Malaysia

Program Bacaan
NILAM

Tahun 3
9.15-10.15 pagi
10.35-11.05
pagi
Bahasa
Malaysia

Tema 1 : sekolah
Unit 3 : muafakat membawa berkat
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan
tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan
ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 12

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
setiakawan
Cintai alam dan
haiwan

Refleksi :

2.Murid membaca ayat dengan sebutan yang betul


3.murid menceritakan bahan yang dibaca dengan
menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk berdasarkan diari dan risalah
3.Murid bertutur tentang tanaman hiasan dan haiwan
kesayangan
daripada poster
4.Murid menceritakan pengalaman lawatan yang pernah
dilalui mereka
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 6
8.15 9.15 pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Unit 2 : datuk di ibu kota


Tajuk : hani berkarya
FU : 6.3 Aras 2
FS : 10.1 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.membaca dan mengenalpasti idea yang terdapat dalam
teks
2.mengenalpasti isi daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk
Aktiviti :
1.Murid bercerita tentang gambar
2.Murid membaca teks dengan sebutan yang betul
3.Murid menyatakan idea utama yang terdapat dalam
teks
4.Murid mengumpul maklumat tentang kuala lumpur dari
majalah,
akhbar dan brouser
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Tahun 5
9.15-10.15 pagi
Bahasa
Malaysia

Unit 2 : institusi pelajaran


Tajuk : sekolah selamat
FU : 8.2 Aras 1
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
bersyukur
berbangga

Refleksi :

Nilai Murni :
cemerlang
Tolong menolong

1.membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan


tajuk
Aktiviti :
1.Murid ditunjukkan dengan beberapa ayat yang
mengandungi subjek
dan predikat
2.Murid mengenalpasti pola pada predikat untuk
mengetahui samada
pola itu FN, FK, FA atau FS.
3.Murid diminta membina ayat tunggal dengan
menggunakan kata
adjektif yang disenaraikan
4.murid membina ayat majmuk
5.murid dibimbing untuk membina ayat yang mempunyai
nilai murni
6.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni
Tahun 3
11.35-1.05 ptg
Bahasa
Malaysia

Tema 1 : sekolah
Unit 3 : muafakat membawa berkat
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas
dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mengandungi ayat
dengan betul.
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 13
2.Murid membaca bahan grafik
3.Murid mengujarkan cerita berdasarkan gambar
4.murid menulis cerita dalam buku tulis
4.Murid dibantu oleh guru
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

TAHUN /
MASA /
MATA
PELAJARAN
Tahun 3
8.15 9.15 pagi
Bahasa
Malaysia

KANDUNGAN

Tema 1 : sekolah
Unit 3 : muafakat membawa berkat
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan
grafik dalam satu perenggan dengan betul.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan
daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul
Aktiviti :
1.Murid diminta membuka buku teks halaman 15
2.Murid membaca teks

Refleksi :

Nilai Murni :
bersemangat
kerjasama

Refleksi :

IMPAK / CATATAN

Nilai Murni :
Bantu membantu
bekerjasama

Refleksi :

3.Murid berbincang untuk membina pelbagai jenis


berdasarkan
perkataan, frasa dan gambar
4.Murid membina dan menulis 2 perenggan cerita dalam
buku tulis
5.Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Tahun 5
9.45-10.15 pagi
10.35-11.35
pagi
Bahasa
Malaysia

Tahun 6
12.05 1.05
ptg
Bahasa
Malaysia

Tajuk : Penulisan
Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :
1.Menulis karangan jenis surat rasmi dengan format yang
betul
2.Menyenaraikan isi penting yang perlu ditulis dalam
karangan
Aktiviti :
1.Guru menunjukkan contoh karangan jenis surat rasmi
2.Guru menerangkan serba sedikit tentang karangan
surat rasmi
3.Guru meminta murid menyenaraikan isi penting
berdasarkan tajuk
yang diberi oleh guru
4.Murid menulis karangan jenis surat rasmi
5.Guru membantu murid menulis karangan
6.Sesi rumusan dan perbincangan

Kemahiran KBKK :
Kemahiran menulis
Kemahiran berfikir

Unit 2 : datuk di ibu kota


Tajuk : hani berkarya

Nilai Murni :
Sopan santun

FU : 1.1 Aras 2

Hormati orang tua

Objektif : Di akhir PNP ini, murid dapat :


1.menerima teguran dengan hati terbuka
Aktiviti :
1.Murid bersoal jawab tentang kebersihan di sekitar
sekolah
2.Murid membaca dialog antara azhan dengan datuknya
3.Murid dan guru berbincangtentang cara terbaik
menerima teguran
4.murid meneliti jadual teguran dan tindak balas yang
terdapat dalam
buku teks
5.secara berpasangan, murid melengkapkan jadual
tersebut
6. Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni

Refleksi :

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai