Anda di halaman 1dari 6

MAT-SM~

TRVOa.0f:v,MART ,OIAGNOSTIC

Ul:IIWNAS,' .,N:Al
',TAH,UN PELAJARAN 2015/2016
.

'\

I'

.'~

It

"

., ~:" B;;;~t~:';i'~~ i::L\'; ./?i:," ;":'

:t' ,' ' ':

Jumlah Soal
; "' <:

, "
, ~

' /.'
j' , .

1.lsikah n~:Hl1a ' pes~cta",nQ~b~ peserta, tanggal lahir, d~~ 'kodepaket S6~~' )': ,
, padaLJ uii OQbaUjraifNa$idnal sesuaip~tunjuk. ,
",
"
2,' Hitam~an bulatandi depani1amam.~ta Ujianpad,a'LembarJawaban UJi Geqa '
-,
"
Ii
'!
'I , . '.
' .
Ujian Nasional. .
,
.' .
' . , ... .. .
.. ' f. '" ' . . '
.
3. .Periksa dan bacalah soal-soall:)ebelurn AnpqmenJ~wabnya. . .
4. Laporkan kepadapeng~was<lWan~pabil~t~~dapatlembarsoalyar\gkyrEmg;
je~as,ru~ak, atauliqaklei::gkap" :'1
', ' 1. ' >({'I,i"il ~ ' .'. " , , ' "; " ' "
5. Mrntalah kertas quram~~,!~~p:~9.g~}o/~ I{lJlan,b,rl~dlperlukpr:l",' "
, ; '<"
6. Tidak dijzinkan menggun~!<a!J :.~lI~vJpt9r!HP, tqbel' mate~atika,at~u, alat,
bantuhitung lainnya. ,. . ' :,1-,~~}' , ': <J;:'>': , J ,
'
.. ' . ' .. '. , ' " . " "
7. Periksalah pekerJaanAndas~,~IUrndiserahkan~epgd~rpehg'awaSuliah"
8. Lemparsoaftidakboleh dicoret~c(if,et; difotokqpi " atau digandakan., ' ,',;, .
J

I.

!'

L.....,-

,' -

'i'

,. r" .

. . - .: _.

'

-,
.' ~.

'.~

.I

i '.'
,

" ,

.~,'

..

"

.v '

'

I,
I '

PIllman' 5a;t udawaban Y~9'Pfnarl X,

Sentuk sedemana
A. ,16a

.,

da;;tl~h~:~;r.da"h

0 ., , bE;

h", b6~2 '

" ,

..,'.

7,.

": P~rhati~a;, gambar' betik~t!

.'

Y ' ,,

'

; ,'i

'

, :"

. I,'

,'

' '

16c 2

C. a6 b6

., \ , B': s./3'+ 24'

"

D. 1;3;,[3+24

.. "-

,. _ ;: :.'{.;.~,:~',. ~ ,:", ~,:

".

.'

"

',

.:\r; .... '. .:/:.;:.;:.. :. ~ ',J'


. >C.y::;:,x ~4x:",:$

I, '

y'

3. ' Nitai 3109 81+2joga4. == ~;;.


,:A;-2
B.2
, G. 4
0.6
E. 10

1:

, "";:1
. ' ,".;J

,", '

:..., , ." ..-

.', .

, \'

. .1.,

:':....:1.', . .

S: -,',
~ , . J'

., ....

"

' tl~~h~' persamaari kl)'ad~atx2 ~3x-jO,

=;

' f(x) =:= x +2x:t1 '~~tf'g(x)=x-f ' n1ak8 ,

: ~miliki ,a~r~akar x1 dijrlx; dengan~1 ~X2'


' ,.,' ' -. '.
- .
. ' . , ' '," - ';' /.' f .
', <Nilai x1 d8nx2 :'~r:!urut-turut adalah ... : , ...

" : ; :~

. ....

, '. -: ' " .

',.', . .... \-->~

A-2 dari-:5 ',

-- . , .

.' - .
.

B.

-2danS'
C. -5dI:lO ..,.2.
D.-Sdan2 . :

B.x 2 '
C. x2 +2 ' .,

E.

'! .

, ,D. x2+4x+2

5 . d~n ~Z ,

. ' ,. . .

;C)kc:u-akarp.~tsamaan
9x -1 0 = 0,' , .. m~~~ ' i '! ' hilai,

. 9. -Jika x1. dan )(2 ' adalah

kuadrat

X2 -

, maka '

S. '

--l.

,,

0; &1, .,

B,;41

. x-1 .

. ' x+1

'

3x+1 '
B.--
x-2

x3

'

" , .~.) . ~X-+ ~~f;t

3x :,;.1

, 1O.

~.~ :.~;.~

C.

(-1,-3)

D;
'.~*

;:}:,It '

'- /it:!'.. ~ !

.(3.-1) '

E.:{3,1) "
-. -

c,

:''r~'

.'

~. '

~'.dah
~" (ildalah'
A
I .' a ;. ..
t'

Koordinat titik balik grafik fung~i ,Y:= il,- 6x+8 .


adalah,.:.

.,: f:;": ">"

" Akar.:.ak~u p~rsamaan:~x2~~ 7x ,.,.4=0 :'~d~l~h a , ';


.dan~; . .. '" Persa.
~~rlJ(U~dra,t
barti ya~g' : aka'r:.
, .
" ' .
'
" . .i . ..:..... ':
""
.:
.
, , , '.
'"
akarnya-

, C. x+2

A (1,-3)

E: iOl

'c. 6,1I .,' , ,':,

2x-3

A2x+3

,)

I'.'

'A 21

S. ('-1,3) ,

' /.'

" ":, ,.:.'1Jh

.',' } ,'i'!>

c{~!'~:/ ::~:::~

"

A x2_2

6.

"

<. ~~ :B,: t Y9' ,_x 2 + 4XJ: 5

E. t~.J3 + 36;

"

', f?ersamCla~gfWIk fungsftersebutadalah-...


;'A , y; :;:..:.,~2 .,;",4~~ S ",
: ' . ,-"
,~ " "

, C.13..}3..,.24

(hg)(x)~. : .. '

' . i

adalah ...

:: . .'

:'.t

.' ,

', sederh~na .

3-/27 +.fotai:$2{J3 -Jf5J


~( A.5./3,~ 24'

.(Jika

I., I

Sentuk,.>', . . . .

. 2.

16a~c2

',C;:

' B ' 16b6


, . a,6,}

, \.

,': '" . .

.'

. _-,-;

";'

I ,'

X2~-: .65x '.:j::8 ? 0 .

B~:\ X2 ~ 65x+8 ' ::::O


C.8X2 ....65x '~ e= 0
"',',

' :t>.

,-

!"

,' ; " , :.

'. D; ' 8~2 +S:5jc~8~O '


. .Eo '8x2 +- 65,(; 8~

6.,

l,

-;-1

I .i'

i,'

': "

'.

'"', '

.,'

J.

'x~ O/, ~a~

11. .Nilai . x yang . meman14hi


; _. _
._; .:
adalah ....
A. x::;; -3atau x ::;; 5
B. x::;; 3atau x::;;5
~:

,l,~. ",

' x +fy ':

f.

x ::;; 5'

~~da'
hifTlPuhan ~ p~nyelesaian
.-: _ ,

~ ~ti: " ' ;\:l;:~, ; i',:'

.<

' "

'"

.,'

:b.il8"Qa.n Jeat,~~lcID .. "1


.. A. 6. ,', '

: ' '-

:"'J ):'.; ~ " "

, ~B. t
\ C.8

C. 3$)(::;;5 ,
. O. -3,::;;

y ~O~; ' N~aitnaksinu.imfungsi

..

'.

"

'. x, ' y
,-

_.,'

. . ,

O. 9
' E~ 4

,. ' . '

. .-~ . -<'

" ,, ". ',.

E. -5:s; x::;; 3

, ,

tuju3l1 ':

'16. Qiketahui k~S,ama'an

, .'( ,', ~

12. "Panyelesaiim .dari sistem per-samaan "' linear


" 2x-; y =5 .d~ui " X -2'1= l ' ada-'~h Xl dari 'Yl ;' Nilai ' .

.,

B. 3

'-12) ,

~dalal1 ,:',~; :' .

:2xt +3Y1 ad 9 Iah ...

AO

5~'+bJ = 2(

2a+Q

3
'-4

"
0.20 ' '

A. -"26
. e.-14

:0:9
~~J2
\

~ .~

r=.26

C.14..' ,, '

'\
.'

\'

'.J

r:d~h

.t; Jika... ~;(~'_~

13. BvWic;1ya mem~i 3 ~g ' gufac pasir ' dan. 2 >kg


.
' gand~m deng ~r\.,:,h~tga " Rp48.000,00. ,~u ,eita
membeli . 4 '' k9::'gu)a p~'~ji' ~an3 , kg' g~~dlJrri':/ ,
det(AeF,
.
.,
'
.,
... . '
.
. ", . . . ' " " ' ' C
. dengan hargaRp66.000,OO~ Bu Ana rt'lBrp~~j2: ~,;:.':(
fi...: ' -:33
'
... .,,..'c.>
./
'., ' : .
.kg gula pasir .dari 4 kg 9~(jUm, . ~, t\O~O iang;" ;'
. ..
. Sarna.' Bu AnamembaYarde~gan: \ ~ang . ..
" , ,
'
'.:/ -, "., ,', "': ' +~':" ""':""'l\' ~.' ."~: "',,' ~
C\'J:'"
RptOO.OOO,OO. lJang kerhbaHan, yang '(Jj-~rihlajBu .
':\<28. Jumlah n , .$UklJ pertam~qeretaf:iJma,t*a
. . .~Ana ad~lah " '"
A. Rp48.000,OO
dinY~k';ln deng~o. 50;:: n~ +5n..'Suku ' '~,5\~ari
B. Rp49.000,OO
del-et' aritmetika tersebul adalah :. :.. ..
'
.
\.'
C. Rp?O.909,OQ: .
A.24.
O. 54
" ,
O. Rp51.00q.00
B..,34 "
E.64
C.44 "
'. .
E.RP52.0PP,OO
/'. ~. ";'\-~:i{~' ~- -" .
_
.'_ .
."
' 14.
", pi/<etatlUi .suatiJ barisan. ,ari~k9I su.ku k~dua . .
. adala~2~i' jumlahsuku ' keemp~t ~. 'd~n . ke~na,1h '
'~arah' 1.2'(>:. Jumlah ,sepuluh': ,suk~Pertama ; ,d~i~t
Uirsebut
adalah
.. . ,
'
:',, :
;'
" . ,..
.A. . 840 ." , .'
' O.. 630
,

::" ( ; ' i

:;\

',

; ' I:

B. 6 6 0 e: 315 .

). , ". .

: <~~. '~?'

. ,' ~." ,. '.

".

L ",

......

',

A. 20. :'Pi~~~uisuatu

Sistem pertidaksamaan" y~ngmemenubi 'dafI

"

~~:r:~ .~;ng , dia~ir~!;~~t1~~iltf .


A. x + 'y ::;; 5, 2x + y ::;; 8,
x+y ~ 5, 4X+Y::;; 8,

. e.

x :<! 0; dao.Y ~Q

,. ,

i~(),' .danYG~;'U: "


', ' " -

',

-.

. .'

:,

'

.. f-

~, .; .

..

' ),

--'-- '.-- ~-": __ '~

':"

E. .x -y ::;; 5,2x+y ::;;8, x ~();, dany ~(J ",


15. Jika

x; y

ER

. penyelesaian
.

' .terletak . pada


sistem .

x + 3y,::;;9

. I

... /

,'

, '

{,

RpJ :60(),OQi/~j~ ~: , 3dijUa.l ,: de..l9afl .' Ja~a


'Rp4~;20pe~ , b()t~: MfnurtiapB yang ,haiganya
Rp1:800)ODper ,botol 'dijual> denganlab,a
Rp200;OO " per , botoL . , $eor~rig, pedag9ng
. mempunyal moda'j .' Rp1 A4tt;OOO,OOd~:in .kiosnya
maksimum d~pat " me;n~nipun~i : "500',. botol
,

pedagangmembeli dua jenis mi'numan,


Urituk. dijualkembaij: Minuman Ayangharganya

~ ':

x-y~5,2x+y::;;8,x~'9f<tany:<!O ''.
';~ .
- ,
. '~),," '5:-- ~~' >:" : :-:'>~ , , '

21.S~orang

,1:"~ ' ~1' '.

C. x+ 'Y ~ 5, 2x+y ~~, x ~ O"' d~lly ;~,b /


D.

barisal1 geo01etrj,.$ukuketiganya
:. ;; ,,"c.1a~:~l}: .,Jika', stlku keti.!juh "'aqalah .448, m~k~ ." .
. . jumlah. ~'~biJani ,'suku pertaiTIa .. <,ieret 'te~~.eput .
"f..
"
."
. adalah .. :':' ,',.
A~ , 511.
' ...,:\
. ..
\" ..
e. 1.022,." ':
C.2.567
'. :( .
0.3:577
;.~ ; < ( ,
'. ,
' E. ,3.757

..

" ~.~~,,

" .

',

" ' :'MAt,SM~A~/PS-03-201512016

: 4

minU'ln.~. peda9,:mQ.,~Se~4t~kan, memperoleh

keuhtiJ'nga.nSebe~rttl~a,r,~~~'Ji~i~ memb~li ....

..1

A. tOObotol A d~~~~:r , .
8,.. 150 bqtol Adan350~\~l_;;:' .
C. 200 botol Adan 300bQtol~> IAi :,
D. 250 botol A dan 250 bototS ;~:'
E. 300 botolA dan '200 botel B .
.

, . . .

"

"

"1"

'''',

'.

Seuta~t~ndipotong m~j~~iA ~1~gian: S~hin9ga .


panjang daripotong~n" . ~Ii .~l'Sf$ut riiembentuk ",. '.
~!.
~i . t~rpendek
.5
,: J.barisan geometFLJ~k~'
.-, ,
......
.. ..,..
.
em dan potongan talit~ri>~~:,~P cm, panjang .
tali semula adalah ..., cn1:';i;!J,<R;:~~.t,.}~ .
A 140
.' , ~/! "' b, : fs5
8.145. "
; . E,.;1,60
'. -..
C.150
;,

22.

'.::, "',

~. ~ :

."

.'

x:-ta

a"

";: '

'1(.... '
,

. ..

dan ,LA= 30: NHai. sin '

....' ....

".

"1

"

, '.

', I

,
:-

a,+1
E~:,J~+. 3 ,

e:

,:'1 "

siku'-siku dL Cdep9an

"

q:

f ,

., 0) . : ',"

C.a .

2' , .

24.~~Si1 dan

,', -

"' ,

', ',

' ; " x-a ' :' :<~t >b

A 3-a
B, ..1...:.
":,.
~", ;.:

....

",

:!..-~. ~,

. .. ' ,e+(3 ~ 'a)x- 3~i


HaslLdan , hm . ," \;' L' ., ':, ' i,;'" ,

23.

,{. ..

. I

J(1- 2x)d~ =i~


-2

AO

.;.

B. 2
C. 4
, 25. Turunan
.\

pertama

d~./' f(~) ~:: X + 2

- f'(~): NilaiJ'{2)= ... ~ ~

'. . . 5-3x
'-.

adalah

', ~.

'\' ,...L;(\." ~~:\'{f~:' -i!;I,~, '-,:

A":22
8' ,-11

C. 0
26., Fungsif(x}== x 3 -6X2+9X + 1
-3

interval .. ; .
A. x::;;1 stau x <'! 3 .'
6. ,...2::;; x ::;; 1 atau 3::;; x ::;;6 .

:..:>-- ,.' _ . '

. .'

__:-:.'' ... ::. _::_~:-: ... -

"

. ,; "J~: .. ....

.,
'!

,,')

Persamaahf,ungsi,qari grafjkter;sebut arjalah . :'.. ,., .

A~ f(Xr.=-~~!n~~ ':"

C. 1<x<3
D. 1::;;x::;;3'
E. -1::;; x::;;1 ,

",i:':l~-:,

\ , ,"'.

B. f(xJ=.2Sin3x
"

:',

":"!- ,' ,";'"

',,'

C. f(x)=2~S , 3x,
-

, / ,27. Sebuah ' kayu

--

.-'\

triplek akan dipotong ' untuk


lJlembuat papan !;lama. Potongan , ~ayu' teT~ebut
'h'arus berbentuk persegi panjang yanglUasnya
2
64 cm . Agarkelilirig potongan k~Yu~tsebut
minimum, panjang potongan " kayu tersebut
adalall ' .. cm.

Af$

,D,

f(x) =3 ,s in2x
.

..
', .

'30. ' Drketahl,1i balok ABCD.EFGJidengan ' parij~ng'


.:AB;=~a:em, .' BC';6 'ym, dan CG"" ~crli ' J,~ t~k
.' ,"
"
,:,
: .' , :.: , \, .-,:(. ,,::, .,-, ' .~
antara garis ABdeng~n garis Gtiadal~/:l; ... crn,
..

"

' ,

A 2.[5

'

', ",

"

' , "

,'

,:

': D. 5.:;{5

a.3.Jg

B. 8
,C. 1,2 .

,:

E. 6.[5

C. 4.[5
'

.....

..
-, ' -, '

'\

. i

31. )Diketahuipanjangrusuk kubus' OAebP2r:FGH '.


. adalah4 em.Jika 'u' aoalahsudut yanQdi~niuk ,
. oleh ACF' dan ACGE, besar sudut' a ~dalah.... ; ;
A,

2 6 , 3 5 D . 4 0 , 3 3il
E. --43,~a~ .

B. 32,45

C.' 35,26
.

32. - Perhatikan
,

'

'

,: /

,s,.

., B.~O

diagram

, C. '; 30 .

Lul\JS8n SMA Rajawall


Tahun 20112015 .

' . !

UilamemitiRi'~ehuahkotak 'befiSi14k~lereng' biru .


dan '.. ' 16('; k~iefe'~ ' ' putih.'."/ lina ,mela1<llkan
! pereobaan pen~ambilan ' satlJ. ' Id!'~rengsecara
aeak dengan pengembalic:m~ Li~ ,njelakukan}5
kali peroobaan. FreK:ue,/lSr. :hfJ'rapart terambilnya
~elere,;9;putih ' adajab t':: kali : ':' . , '
..
' A. 10 "
,,
. ,-1 0. ;40

35, '

"

./ ' 36. Ta.~elberikut (adalahdata, ti,nggi b'a dn peserta


"', , iombage~kjal:im.
. ,
.
' 'I'I'i1j9t~a!1

(c:",P:,"

145L'147
. ' .'., 148::":150
151.;...153

1~156 .

7 "\ i'

157-"159

12{ '"

9 ...: . ....
6

1'6~165 '~

" ...'Iodus dari 'd~ta tersebutadalah ....


154,;62 .'
. 0.157,38
B.' 156,23,' '
E. 158,38
C. 166;54 ;

tahun ,

, A,

Selisih banyak sisWa

~O~tal~.n

.c .

:;:,,~_~~~\~'.'

37. Sebu~h~~haan!llertlbu~~ ,. I~%n.g~n' ~~tuk4 '. '


posisi superV,isor1 .~. staf' kantOr, ' qan'~:sekretaris.
Ketlga posisi 'itud~at diisicl~nga~.~. eclf"iilr': <' ,
A12 . "' r ' (."
D' 48
~,, " ,

0,36"< : ; ' r ;'.:." ,


33. Perhat'k
I 'an ta bettle'~
~9J ;j, ': .
,
Nilai
f
31..:35 '
t
2,
36-40
3
41-45, .
46-50 ,
'7
12 .....
"51-55
10
56-60 ".'
5 \.
61-65
66-70 . 20
15
71-75
25 76-80
.
'. Persentll ke-70,dan data tersebut a~~~~: ....
A, 67,2
O. 73;.s'{:i'i','
8. 6~,4
E. 75,6
,C. 71,3

'. 6:24 ':,\

. .-... - - . . .". .

'

__

.'

_."

-..

;' .

1-5

2 ,
7
' , ..
.
,5 - '

E:,60

.,

. '

: 11 :",

1,()60 .

, 39. $ebuahkotakl;?ensi 4b()1~ merah: .6r bola ' biru;


-."dari ~ 5 bola p~tih.Banyak cararhemilih2:'bola' '.
merah, 3 bola birU,.' : dan .j~ ,bblaputih
ada'ah
._' .-.'
'.
cara;
. ',:,.,
A, 30
0.300
B.60 ;
,
I
: E. ~O(}
.' ,
'.
, "

J.t, ;ro-:'::" . : __ : -~~':

',

'

..

'.

,'

I;

"

/',: S1'20

1
.' . , :'

'. ' .

;.:

."

4()~'t.e2lpap~lemp2l~a.n; ~ebt,lahmata ',uc:)n~LIQgamdan

. ,'i ~pu~h dad~j:~~rs~ma,-sarna > pelLJang.muneulnya


. \',~Ilgktt:iganjil ctll:tgambar, ad~lan:
'. .
i!.:;" 1 ;;J~;',"" "
D' ,1

'

11-15
, '9
16-20
'6
21-25
Varial1si data tersebut adalah .... ,
A,' 44,8 .
:0.47,3
8, 45,2
E. .48,9
C.46,4

. ' ~ I. ,

E;

B. 420
i C. 63O'

34. T abel berikut menunjukkan .data :i.Jsia '30 prari'g.


Usia ' Frek~nsi . , '
6~10

"

38. ljtidaakan men y usun . 4buah bukU dari]"buku.ke


. d~lcun rak buku. '. Ban)~kcara berb~da~alam
. ~:~tiyu~un bul<uten?ebulada' ... cara . . . ".' i , v
' \Ji.. '210 '
' , ..', . D.840
'.
.

"

" ',

t. 36;.~t~~ ,

'- "; ".:"

" "

, 8 ,-/

16~162

>

50

'

.. B.

.'

12""

:..

" "3

. 1/

1
6

E.,.. - ,

. , 2

-';:'

. C. '2.

.'

4'
( ::

,/

~i

MAT-SMAlMA-IPS-03-2Q1512916 .

6'

:",