Anda di halaman 1dari 3

BORANG TEMUBUAL

KERJA KURSUS PENGAJIAN AM


KOD MATA PELAJARAN 900/4

Makluman kepada responden :


Temu bual ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)
untuk mata pelajaran Pengajian Am 900/4. Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji
Persepsi Penduduk Terhadap Pengurusan Pembuangan Sampah Sarap yang Tidak
Sistematik di Taman Layang-Layang.. Segala maklumat
yang diberikan akan
dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja.

Arahan:
MAKLUMAT AM dan SOALAN-SOALAN TEMUBUAL ini dikemukakan kepada
responden secara lisan dan dirakam menggunakan digital recorder.

MAKLUMAT AM
PENDUDUK TAMAN LAYANG-LAYANG

Nama Penyelidik

: Makopl

Nama Responden

Tarikh Temu Bual

Tempat Temu Bual

SOALAN TEMUBUAL

1. Pada pandangan anda, apakah masalah yang paling utama yang mengakibatkan
pembuangan sampah sarap di Taman Layang-Layang?

2. Berapa kali dalam seminggu pihak pengurusan sampah sarap mengumpulkan


sampah sarap?

3. Pada pendapat anda, apakah implikasi yang paling ketara terhadap pengurusan
pembuangan sampah sarap yang tidak sistematik di Taman Layang-Layang?

BORANG PEMERHATIAN
KERJA KURSUS PENGAJIAN AM
KOD MATA PELAJARAN 900/4

Nama Penyelidik

: Makopl

Tarikh

Masa

Lokasi

: Taman Layang-Layang

Item Pemerhatian

Catatan

Keadaan Taman LayangLayang


**Pemerhatian terhadap item disertai dengan rakaman foto pegun.

Tandatangan

(Makopl)
Tarikh :