Anda di halaman 1dari 16

CAMPURAN ILMU

MACAM-MACAM ILMU DAN PENGERTIANNYA DLL

MAHABAH AYAT QAF 50


Amalain ini sdh di babar oleh Ki Wong Alus, karena manfaatnya sangat besar maka saya
mempostingkannya dengan harapan dapat menjadi tambahan kasanah keilmuan. Menarik untuk
membahas tentang jenis amalan mahabbah yang terkenal di dunia ilmu hikmah ini. Dalam
khasanah sejarah hidup Rasulullah SAW, kita akan menemukan sebuah wacana tentang amalan
yang terkenal dengan nama AYAT LIMA PULUH QAF, atau juga di Indonesia kita mengenal
juga dengan AYAT LIMA yang lebih ke arah amalan mahabbah/pengasihan.
Ibnu Masud RA meriwayatkan: Rasulullah s.a.w selalu membaca ayat lima ini baik beliau
sedang berada di situasi yang aman atau sedang dalam perjalanan dan dalam situasi konflik dan
peperangan. Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan orangorang munafik dan selalu mendapat pertolongan ALLAH SWT.
Aisyah RA meriwayatkan: Rasulullah s.a.w menerangkan bahawa bila ayat lima ditulis di dalam
bejana, kemudian diisi air dan airnya diminum pada hari jumaat, maka akan disembuhkan
penyakitnya kemudian diisi hatinya dengan cahaya petunjuk, keyakinan dan kasih sayang. Dan
bila dibaca oleh seorang pemimpin, maka akan ditetapkan hatinya dan diberi pengaruh serta
kekuatan, dan patuh kepadanya semua orang-orang yang dipimpinnya. Jika ditulis dan
digantungkan pada ujung senjata untuk menghadapi musuh dalam pertempuran, maka ALLAH
SWT akan memecah-belahkan kekuatan musuh.
Salman Al-Farsi r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajarkan kepadaku ayatlima kemudian beliau
berkata: siapa yang membaca dan mengamalkannya, ALLAH S.W.T akan melanjutkan usianya
dan mengampuni dosanya dan mudah tercapai apa yang dikehendaki. Tafsir Al-Arais
menjelaskan bahwa jika menghadap raja yang kejam, ia akan terpelihara dari kekejamannya dan
tipu dayanya. Maka ayat lima ini adalah dinding dari kejahatan manusia dan jin serta syaitan.
Ayat lima sebagaimana yang telah dibeber banyak manfaatnya tersebut sebenarnya ayat-ayat
yang diambil dari lima surah dalam Al-Quran yaitu:
Ayat pertama: Surah Al-Baqarah ayat 246:
surah / surat : Al-Baqarah Ayat : 246 alam tara ilaa almala-i min banii israa-iila min badi
muusaa idz qaaluu linabiyyin lahumu ibats lanaa malikan nuqaatil fii sabiili allaahi qaala
hal asaytum in kutiba alaykumu alqitaalu allaa tuqaatiluu qaaluu wamaa lanaa allaa
nuqaatila fii sabiili allaahi waqad ukhrijnaa min diyaarinaa wa-abnaa-inaa falammaa
kutiba alayhimu alqitaalu tawallaw illaa qaliilan minhum waallaahu aliimun
bialzhzhaalimiina
Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika
mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami
berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah. Nabi mereka menjawab: Mungkin sekali
jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab:
Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari
kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas
mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha
Mengetahui siapa orang-orang yang zalim. QS. al-Baqarah (2) : 246
Ayat kedua : Surah Ali-Imran ayat 181
laqad samia allaahu qawla alladziina qaaluu inna allaaha faqiirun wanahnu aghniyaaun
sanaktubu maa qaaluu waqatlahumu al-anbiyaa-a bighayri haqqin wanaquulu dzuuquu
adzaaba alhariiqi
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: Sesungguhnya
Allah miskin dan kami kaya . Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka

membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka):
Rasakanlah olehmu azab yang membakar. QS. Ali Imran (3) : 181
Ayat ketiga: Surah An-Nisaa ayat 77
alam tara ilaa alladziina qiila lahum kuffuu aydiyakum wa-aqiimuu alshshalaata waaatuu
alzzakaata falammaa kutiba alayhimu alqitaalu idzaa fariiqun minhum yakhsyawna
alnnaasa kakhasyyati allaahi aw asyadda khasyyatan waqaaluu rabbanaa lima katabta
alaynaa alqitaala lawlaa akhkhartanaa ilaa ajalin qariibin qul mataau alddunyaa qaliilun
waal-aakhiratu khayrun limani ittaqaa walaa tuzhlamuuna fatiilaan
Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: Tahanlah tanganmu
(dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat! Setelah diwajibkan kepada mereka
berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh),
seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: Ya Tuhan
kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan
(kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah:
Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang
bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. QS. an-Nisa (4) : 77
Ayat keempat: Surah Al-Maidah ayat 27
wautlu alayhim naba-a ibnay aadama bialhaqqi idz qarrabaa qurbaanan fatuqubbila min
ahadihimaa walam yutaqabbal mina al-aakhari qaala la-aqtulannaka qaala innamaa
yataqabbalu allaahu mina almuttaqiina
Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang
sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari
mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): Aku pasti
membunuhmu!. Berkata Habil: Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orangorang yang bertakwa. QS. al-Maidah (5) : 27
Ayat kelima : Surah Ar-Rad ayat 17
anzala mina alssamaa-i maa-an fasaalat awdiyatun biqadarihaa faihtamala alssaylu
zabadan raabiyan wamimmaa yuuqiduuna alayhi fii alnnaari ibtighaa-a hilyatin aw
mataain zabadun mitsluhu kadzaalika yadhribu allaahu alhaqqa waalbaathila fa-ammaa
alzzabadu fayadzhabu jufaa-an wa-ammaa maa yanfau alnnaasa fayamkutsu fii al-ardhi
kadzaalika yadhribu allaahu al-amtsaala.
Kenapa limaayat ini juga disebut AYAT LIMA PULUH QAF? Sebab setiap satu darilimaayat itu
terdapat sepuluh huruf QAF. Untuk asbabun Nuzul atau sebab sebab turunnya ayat di atas,
Silahkan dibuka Tafsir Al Qurannya.. AMALAN MAHABBAH YANG BERKHODAM Ada
di Kitab Mahabbah karya KH Zakhwan Anwar, bahwa Ayat Lima yang disebutkan di atas yang
sudah diramu menjadi amalan Mahabbah tersebut adalah: Bismillahirrahmanirrahim Kamaain anzalnaahu minas samaa-i , fakhtalatho bihi nabatul ardhi fa asbaha hasyiiman
tadzruuhur riyah, yaa haghqolzaa-iil Huwalloohulladzi la ilaaha illa huwa `aalimul ghoibi
wasy syahaadati huwar rohmaanur rohiim, yaa jaghsyakyaa-il Yaumal azifati idzil
quluubul ladal hanajiri kazhimina ma lizh-zholimina min hamiimiw walaa syafii-iy
yuthoo`, yaa ghodz yaa-iil `Alimat nafsun maa akhdorot falaa uqsimu bil khunnasil jawaril
kunnasi wal laili idzaa `as `asa was-sub hi idzaa tanaffas, yaa wa` zal zaa-il Shod wal
qur`aani dzidz-dzikri balilladziina kafaruu fii `izzatiw wa syiqoq, yaa daghsya` yaa-iil
Tawakkaluu ya khuddaama haadzihil aayaati, wa ayyuhas sayyid maythothorun bi tahyiiji
qolbi (nama target) , `ala mahabbati wa mawaddati aluuhan aluuhan, al `ajal al
`ajal, as saa`ah as saa`ah, `alaa mulki Sulaimaana bin Daauda alaihimas salaam bihaqqit
taurooti wal injiili wal zabuuri wal furqooni bihaqqi Muhammadinil mustofaa sholalloohu
alaihi wa sallam wa bihaqqi hadzihil aayatil `izhom wal asmaa-il kiroom wa bihaqqi
Kahfazmahyuusyin Allohumma inni as aluka an tusakh khiroli wa tuharrika li qolba .
. .(nama target) `alaa mahabbati wa mawaddati nashrum minalloohi wa fathung
qoriib. Dengan tata cara sebagai berikut dibaca 7x setelah sholat 5 waktu dan 41x sehabis sholat
hajat selama 7 hari. Setelah 7 hari bisa dibaca 3x/7x setelah sholat. Pada saat membaca nama
target lakukan visualisasi sejenak. Kalau untuk umum ..(nama target) diganti : semua yang
memandangku -fii qulubinnas (semua manusia) -fii qulubin nisa-i (semua wanita) -fii
qulubir rijal (semua laki-laki) Tata cara lain diungkap seorang AHLI HIKMAH yaitu ayat diatas
dibaca 93 x pada hari Jumat. Bahkan banyak fadhilah lain dari lima ayat di atas di antaranya
pelunasan hutang, rezeki mengalir, memanggir orang yang minggat atau pergi jauh tak kembali,

dan seterusnya tentu doa mahabbahnya diganti dengan doa sesuai keinginan kita. Konon, amalan
ini sudah banyak yang membuktikan kehandalannya. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah
mengamalkan amalan ini dan sama sekali tidak tahu apa serta bagaimana amalan ini bekerja.
Oleh sebab itu bagi sedulur-sedulur yang sudah mengamalkan atau sedulur pemerhati ilmu
hikmah monggo didiskusikan agar sedulur yang lain mendapatkan pengetahuan yang lebih
mendetail. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih.

KASIAT AYAT 5 (QOF 50)


BESERTA RAJAHANNYA
Dibabar oleh A Setiawan (ijazahkubro@gmail.com), Ikut berpartisipasi untuk
membabar kasiat Ayat 5 ( Qof 50) Menurut Ijazah dari KH. Ali Mustain
Pengasuh PP Bustanul Furqon Campurdarat Tulungagung :
1. Jika ditulis lalu direndam kedalam air lalu diminum Insya Allah akan diberi
1000 Kesehatan (kewarasan), Rahmat, Keyakinan, Padang Ati, Menghilangkan
keruwetan dan kesusahan dll ketika menulis dan meminumnya yang baik
dilakukan pada hari Jumat
2. Apabila dibaca sebanyak 9x dalam sehari semalam Insya Allah akan diberi
Rizky yang Barokah
3. Apabila ditulis dan dibawa diberi Panjang Umur, Selamet lan Barokah
4. Bisa untuk Menambah Power Tenaga Dalam
5. Salah satu Petikan Bacaan di Ayat yang Ketiga bisa digunakan untuk Ajian
Senggoro Macan / Gertak Malaikat
6. Pengamal Ayat 5 dengan ijin Allah dilindungi dari gangguan musuh, disegani
dan disenangi orang bahkan raja yang dhalim / penjahat mampu dilumpuhkan
dengan kekuatan perlindungan dari Ayat lima
7. Hadist Riwayat Sayidina Ali Rasulullah Saw Bersabda : Siapa membaca Ayat
Lima Setiap hari yang ayat ada 10 huruf Qof atau ditulis lalu dibuat Azimah
diatas kepala, maka Allah utus 12.000 Malaikat Pembawa Rahmat, Pemelihara
dari perbuatan jahat, Panca Bahaya dan Bala serta dibuatkan 600 taman Yaqut
merah disurga Firdaus untuknya
8. Ditetapkan Hatinya/ berpendirian kuat, bertambah besar pengaruhnya,
dipatuhi dan disegani orang (ketika dibaca oleh seorang pemimpin/ pemuka
agama)
9. Ketika dibaca secara Istiqomah Akan diangkat / dilantik menjadi Waliyullah
(lahir-batin) dan berkumpul dengan Wali Qutub dan Rijalul Ghaib
10. Diselamatkan dari bala racun, sihir dan segala yang menyakitkan bagi yang
membacanya dengan istiqomah
11. Untuk Menumbuhkan Cinta yang mendalam kepada seseorang tulis rajah
dibawah ini lalu didalam kotak tengahnya tulis nama orang yang berkehendak

dan yang dikehendaki lalu diasma dengan Ayat 5 lalu azimah dibawa menemui
orang dikehendaki dengan Ijin Allah akan diterima.
WIFIQ 5 AYAT ( Kaf-Ha Ya ain Shod / Kama-in Anjalnahu)
Tulislah kedua wifik dibawah ini yang satu untuk orang yang mempunyai
maksud ditulis diatas dan yang satu orang yang dimaksud ditulis diwifiq kedua
(bawahnya) supaya ketika dilipat kedua wifiq bisa bertemu. Setelah selesai
ditulis wifiq tersebut dilipat supaya garis2nya bertemu kemudian dibacakan
lima ayat yang diawali dengan huruf Kaf-Ha Ya ain Shod sambil dibakari
kemenyan, lalu wifiq dibawa oleh orang yang menghendaki (thalib) dengan ijin
Allah keduanya akan saling mencintai. Inilah wifiqnya:

Wifiq ke 2
Tulislah wifiq ini dipakaian orang yang dikehendaki, lalu kain tersebut
digunakan untuk sumbu lampu dengan memakai minyak wijen, sambil
dibacakan Asma Kama-in Anjalnahu.dst sebanyak 45 kali.

Wassalam

DALIL YANG MEMBOLEHKAN


: : :


Dari Auf bin Malik al-Asyjai, ia meriwayatkan bahwa pada zaman Jahiliyah, kita selalu
membuat azimat (dan semacamnya). Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, bagaimana
pendapatmu (ya Rasul) tentang hal itu. Rasul menjawab: Coba tunjukkan azimatmu itu padaku.
Membuat azimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kesyirikan. (HR. Muslim
no. 4079).
Al-Hafidz adz-Dzahabi dalam kitab Ath-Thibb an-Nabawi halaman 167 menyitir sebuah hadits:
Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Apabila salah satu di antara
kamu bangun tidur, maka bacalah (bacaan yang artinya) Aku berlindung dengan kalimatkalimat Allah Swt. yang sempurna dari kemurkaan dan siksaanNya, dari perbuatan jelek yang
dilakukan hambaNya, dari godaan syetan serta dari kedatangannya padaku. Maka syetan itu
tidak akan dapat membahayakan orang tersebut. Abdullah bin Umar mengajarkan bacaan
tersebut kepada anak-anaknya yang baligh. Sedangkan yang belum baligh, ia menulisnya pada
secarik kertas, kemudian digantungkan di lehernya
PENDAPAT YANG MENGHALALKAN
Al-Marrudzi dalam Al-Adab asy-Syariyyah wa al-Minah al-Mariyyah juz II halaman 307310
Seorang perempuan mengadu kepada Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal bahwa ia selalu gelisah
apabila seorang diri di rumahnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menulis dengan
tangannya sendiri, Basmalah, surat al-Fatihah dan Muawwidzatain (surat al-Falaq dan an-Nas).
Al-Marrudzi juga menceritakan tentang Abu Abdillah yang menulis untuk orang yang sakit
panas, Basmalah, Bismillah wa Billah wa Muhammad Rasulullah, QS. al-Anbiya ayat 69-70,
Allahumma Rabbi Jibrila dst. Abu Dawud menceritakan: Saya melihat azimat yang dibungkus
kulit di leher anak Abi Abdillah yang masih kecil. Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menulis
QS. Hud ayat 44 di dahinya orang yang mimisan (keluar darah dati hidungnya), dst.
- Al- Habib Alwi bin Ahmad bin Abdur- Rahman dalam Bughyah al-Mustarsyidin halaman :
298-299 dikatakan.
Penulisan wifiq-wifiq itu dikembalikan kepada penyesuaian bilangan-bilangan arab. Imam
Ghozali termasuk salah satu ulama yang memperdalam dan menguasai ilmu ini, sehingga
ilmu ini dikenal sebagai ilmu beliau.
Menurut pendapat yang benar, wifiq-wifiq ini tidak diharamkan jika digunakan untuk
mencapai hal-hal yang diperbolehkan. Sedangkan pendapat Al- Qorofi yang menandaskan
bahwa wifiq itu termasuk sihir, diarahkan pada permasalahan ketika ada tujuan-tujuan
yang diharamkan.
Ibnu Hajar dalam Faidh al-Qadir juz 6 halaman 180-181 mengomentari hadits
:
Keharaman yang terdapat dalam hadits itu atau hadits yang lain, adalah apabila yang
digantungkan itu tidak mengandung al-Quran atau yang semisalnya. Apabila yang digantungkan
itu berupa dzikir kepada Allah Swt., maka larangan itu tidak berlaku. Karena hal itu digunakan

untuk mengambil barokah serta minta perlindungan dengan Nama Allah Swt., atau dzikir
kepadaNya.
al-Habib Mundzir al-Musawa
Banyak orang yang keliru memahami makna hakikat tabarruk dengan Nabi Muhammad Saw.,
peninggalan-peninggalannya, ahlul baitnya dan para pewarisnya yakni para ulama, para kyai dan
para wali. Karena hakekat yang belum mereka pahami, mereka berani menilai kafir (sesat) atau
musyrik terhadap mereka yang bertabarruk pada Nabi Saw. atau ulama. Sebagaimana firman
Allah Swt.: Berkatalah Nabi mereka pada mereka, bahwa bukti bahwa ia diberi kekuasaan
adalah peti yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian, dan bekas-bekas
peninggalan keluarga Musa (As.) dan keluarga Harun (As.) yang dibawakan oleh malaikat,
sungguh pada hal itu terdapat tanda-tanda jika kalian benar-benar beriman. (QS. al-Baqarah
ayat 248).
Maka azimat (ruqyat) dengan huruf Arab merupakan hal yang diperbolehkan, selama itu tidak
menduakan Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan bahwa azimat dengan tulisan ayat atau doa
disebutkan pada kitab Faidh al-Qadir juz 3 halaman 192 dan Tafsir Imam Qurthubiy juz 10
halaman 316-317, dan masih banyak lagi penjelasan para muhadditsin mengenai
diperbolehkannya hal tersebut, karena itu semata-mata adalah bertabarruk (mengambil berkah)
dari ayat-ayat al-Quran.
Mengenai benda-benda keramat, maka ini perlu penjelasan yang sejelas-jelasnya, bahwa bendabenda keramat itu tak bisa membawa manfaat atau mudharat, namun mungkin saja digunakan
tabarrukan (mengambil berkah) dari pemiliknya dahulu, misalnya ia seorang yang shalih, maka
sebagaimana diriwayatkan:
1. Setelah Rasul Saw. wafat maka Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq Ra. menjadikan baju
beliau Saw. sebagai pengobatan, bila ada yang sakit maka ia mencelupkan baju Rasul Saw. itu di
air, lalu air itu diminumkan pada orang yang sakit. (HR. Muslim hadits no. 2069).
2. Diriwayatkan ketika Rasul Saw. baru saja mendapat hadiah selendang pakaian bagus dari
seorang wanita tua, lalu datang pula orang lain yang segera memintanya selagi pakaian itu
dipakai oleh Rasul Saw., maka riuhlah para sahabat lainnya menegur si peminta, maka sahabat
itu berkata: Aku memintanya karena mengharapkan keberkahannya ketika dipakai oleh Nabi
Saw. dan kuinginkan untuk kafanku nanti. (HR. Bukhari hadits no. 5689). Demikian cintanya
para sahabat pada Nabinya Saw., sampai kain kafan pun mereka ingin yang bekas sentuhan tubuh
Nabi Muhammad Saw.
3. Diriwayatkan dari sahabat Ubaidah Ra. bahwa kami memiliki rambut Rasul Saw., maka ia
berkata: Kalau aku memiliki sehelai rambut beliau Saw., maka itu lebih berharga bagiku dari
dunia dan segala isinya. (HR. Bukhari hadits no. 168). Demikianlah mulianya sehelai rambut
Nabi Saw. di mata sahabat, lebih agung dari dunia dan segala isinya.
4. Diriwayatkan ketika Anas bin Malik Ra. dalam detik-detik sakaratul maut ia yang memang
telah menyimpan sebuah botol berisi keringat Rasul Saw. dan beberapa helai rambut Rasul Saw.,
maka ketika ia hampir wafat ia berwasiat agar botol itu disertakan bersamanya dalam kafan dan
hanutnya. (HR. Bukhari hadits no. 5925).
SYARAT BOLEHNYA MEMAKAI AZIMAT (JIMAT) BAGI PENAPAT YANG
MENGHALALKAN
Dalam kitab Al-Ilaj bi ar-Ruqa min al-Kitab wa as-Sunnah halaman 82-83 disebut syarat
bolehnya memakai jimat sbb:
1. Harus menggunakan Kalam Allah Swt., Sifat Allah, Asma Allah Swt. ataupun sabda
Rasulullah Saw.

2. Menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa lain yang dapat dipahami maknanya.
3. Tertanam keyakinan bahwa ruqyah itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi (apa yang
diinginkan dapat terwujud) hanya karena takdir Allah Swt. Sedangkan doa dan azimat itu hanya
sebagai salah satu sebab saja.
8 KATEGORI KESAKTIAN
Syaikh Ahmad Ar Rifai dalam kitab Syarihul Iman mengklasifikasikan soal khoriqul adah atau
perkara yang luar biasa menjadi delapan :
1. Mukjizat yaitu peristiwa luar biasa yang diberikan Allah kepada para Nabi sebagai tanda akan
kenabiannya serta bertujuan melemahkan hujjah dari para penentangnya, seperti Nabi Musa yang
dapat membelah lautan dengan tongkatnya.
2. Irhash yaitu hal luar biasa yang diberikan kepada calon Nabi, seperti Nabi isa As yang dapat
berbicara ketika masih dibuaian.
3. Karomah yaitu peristiwa luar biasa yang diberikan kepada pari waliyullah, yang dhohirnya
menjalankan syariat serta melakukan amar makruf nahi munkar. Ibnu Athoillah berkataLa
Tathlubil karomah wathlubil istiqoomah.
4. Maunah yaitu pertolongan Allah kepada orang awwam untuk dapat menjalankan Ibadah.
5. Istidraj yaitu hal hebat yang diberikan kepada orang kafir atau mukmin pelaku maksiyat
sebagai penglulu (dibiarkan dalam kemaksiyatan 0.
6. Ihanah yaitu hal luar biasa yang diberikan kepada orang kafir atau orang fasiq dengan tujuan
untuk menghinakan mereka dimata Allah Swt.
7. Sihir yaitu hal luar biasa yang diberikan kepada orang kafir dan para pensyekutu Allah.
8. Sughbadzah yaitu sulapan.
Walillahitaufiq

KASIAT AYAT 5 (QOF 50)


BESERTA RAJAHANNYA
Ikut berpartisipasi untuk membabar kasiat Ayat 5 ( Qof 50) Menurut Ijazah dari KH. Ali
Mustain Pengasuh PP Bustanul Furqon Campurdarat Tulungagung :

1. Jika ditulis lalu direndam kedalam air lalu diminum Insya Allah akan diberi 1000
Kesehatan (kewarasan), Rahmat, Keyakinan, Padang Ati, Menghilangkan
keruwetan dan kesusahan dll ketika menulis dan meminumnya yang baik
dilakukan pada hari Jumat

2. Apabila dibaca sebanyak 9x dalam sehari semalam Insya Allah akan diberi Rizky
yang Barokah

3. Apabila ditulis dan dibawa diberi Panjang Umur, Selamet lan Barokah
4. Bisa untuk Menambah Power Tenaga Dalam
5. Salah satu Petikan Bacaan di Ayat yang Ketiga bisa digunakan untuk Ajian
Senggoro Macan / Gertak Malaikat

6. Pengamal Ayat 5 dengan ijin Allah dilindungi dari gangguan musuh, disegani dan
disenangi orang bahkan raja yang dhalim / penjahat mampu dilumpuhkan dengan
kekuatan perlindungan dari Ayat lima

7. Hadist Riwayat Sayidina Ali Rasulullah Saw Bersabda : Siapa membaca Ayat Lima
Setiap hari yang ayat ada 10 huruf Qof atau ditulis lalu dibuat Azimah diatas
kepala, maka Allah utus 12.000 Malaikat Pembawa Rahmat, Pemelihara dari
perbuatan jahat, Panca Bahaya dan Bala serta dibuatkan 600 taman Yaqut merah
disurga Firdaus untuknya

8. ditetapkan Hatinya/ berpendirian kuat, bertambah besar pengaruhnya, dipatuhi


dan disegani orang (ketika dibaca oleh seorang pemimpin/ pemuka agama)

9. Ketika dibaca secara Istiqomah Akan diangkat / dilantik menjadi Waliyullah


(lahir-batin) dan berkumpul dengan Wali Qutub dan Rijalul Ghaib

10. diselamatkan dari bala racun, sihir dan segala yang menyakitkan bagi yang
membacanya dengan istiqomah

11. untuk Menumbuhkan Cinta yang mendalam kepada seseorang tulis rajah dibawah
ini lalu didalam kotak tengahnya tulis nama orang yang berkehendak dan yang
dikehendaki lalu diasma dengan Ayat 5 lalu azimah dibawa menemui orang
dikehendaki dengan Ijin Allah akan diterima
WIFIQ 5 AYAT ( Kaf-Ha Ya ain Shod / Kama-in Anjalnahu)
Tulislah kedua wifik dibawah ini yang satu untuk orang yang mempunyai maksud ditulis
diatas dan yang satu orang yang dimaksud ditulis diwifiq kedua (bawahnya) supaya ketika
dilipat kedua wifiq bisa bertemu. Setelah selesai ditulis wifiq tersebut dilipat supaya
garis2nya bertemu kemudian dibacakan lima ayat yang diawali dengan huruf Kaf-Ha Ya
ain Shod sambil dibakari kemenyan, lalu wifiq dibawa oleh orang yang menghendaki
(thalib) dengan ijin Allah keduanya akan saling mencintai. Inilah wifiqnya

Wifiq ke 2
Tulislah wifiq ini dipakaian orang yang dikehendaki, lalu kain tersebut digunakan untuk
sumbu lampu dengan memakai minyak wijen, sambil dibacakan Asma Kama-in
Anjalnahu.dst sebanyak 45 kali

ILMU UTK PENGLIHATAN TANPA BATAS DAN PERJALANAN ASTRAL


Adapun ilmu tsb tepatnya hanya satu amalan saja.tapi fungsinya memang bisa juga buat
perjalan astral
Semoga dalam paparan saya bagi semua sedulur yg mengamalkan bisa berhasil bagi semua yg
menjalankan.
Jujur saya..ilmu yg saya posting ini bukanlah Ilmu Terawangan dan juga Bukanlah Ilmu
meraga Sukma..tapi memang manfaatnya ya bisa sama halnya dg Ilmu Terawangan dan Raga
Sukma.
kenapa saya katakan beda? Memang jk Terawangan itu memakai Khodam.begitu juga dg Ilmu
Raga Sukma itu juga memakai Khodam..meski tidak semuanya begitu sih? Tapi kebanyakan
Ilmu Terawangan dan Ilmu Raga Sukma itu ada beda Jurusan.biasanya berada di wilayah yg
berbeda

Tapi..? Ilmu yg saya ijasahkan di sini adalah Ilmu yg berbeda jurusan dg Ilmu terawangan
dan Raga Sukma..tp memiliki fungsi SAMA dengan kedua ilmu tsb .
Dan Ilmu ini Tanpa Khodam krn yg dimanfaatkan adalah kekauatan dari dalam diri kita..
Dg cara membangkitkan Cakra mahkota dg hasil yg Maksimal..Krn dg Cakra Mahkota
tsb.jk sudah berada dlm titk yg maksimal.mk akan bisa dimanfaatkan buat
Scann..Terawangan..buat Deteksi..atau apalah..juga bisa juga buat meraga sukma
..
Baiklah.saya akan menjelaskan semua prosesnya..meski tanpa puasa dan tirakat..saya
yakin semua sedulur bisa menjalankanyadg latihan yg inten..mk akan bisa didapatkan
ilmu tsb dg cepat..krn ilmu yg saya paparkan disini adalah metode tercepat dalam hal
Terawangan dan Raga Sukma.
Bagi semua sedulur yg pernah mendalami dan menjalankan ilmu Terawangan dan Raga
Sukmatp tdk mendapatkan hasil yg maksimal maka bisa mencoba menjalankan metode
tsb.
Baiklahsekarang .saatnya pembelajaran..
Seperti yg telah di ketahui..memang ilmu ini tanpa puasa dan tanpa ritual..
Tapi tetap menggunakan yg namanya Semadi.
Caranya adalah sbb
Anda Tenangkan dulu pikiran anda sebelum memulai semadi..mungkin bs selonjoran dulu
kakinya.setelah itu tarif napas dalam dalam..lepaskan..lakukan seterusnya sampai pikiran
dan perasaan benar benar merasa Tenangkrn yg namaya Ketenangan Pikiran benar benar
di perlukan dalam ilmu ini
Setelah Tenang lalu ambil sikap semadi.Pejamkan mata
Lalu fokus pandangan mata pada Cakra Ajna.atau pada Tengah Tengah di kedua mata kita atau
di pangkal hidung..pokoknya fokus pada situ.pada Cakra Ajna.
Setelah sudah fokusbacalah mantra doa nya..SEBANYAK BANYAKNYA DAN
SEIKHLASNYA..jangan di hitung..dibaca dg lembut didalam hati.
Adapun Doa Mantra yg di baca adalah
LADZINU FATAHILLAH NU ATI WA MUN
dibaca sebanyak banyaknya..seikhlasnya dan jangan di hitung.krn kita tdk boleh fokus pada
hitungan.tp Fokus pada Pandangan mata di Cakra Ajna dan Fokus pada Doa Mantra yg di baca
DALAM HATI
Terlihat simple dan mudah bukan? tp perlu yg namanya konsentrasi tingkat tinggi
Setelah dilakukan semua ituapa yg mesti dilakukan?
ANDA TETAP FOKUS.DAN LIHATLAH APA YG ANDA LIHAT.
Jika terlihat sinar sinar tertentu.teruskan sajakrn bukan itu yg dicari.
Jika terlihat lafal lafal tertentuteruskan sajakrn juga bukan itu yg diari.
Jika anda di perlihatkan alam tertentu..itu juga bukan tujuan.teruskan saja.
Jika anda serasa melihat kabah.teruskan saja..
tapi kalo sudah melihat bayangan tubuh anda saat semadiNAH SAAT ITU ANGKAT KE
ATASHINGGA TERLIHAT SEOLAH OLAH KITA ADA DI ATAS TUBUH KITA..
JADI YG KITA LIHAT ADALAH BAGIAN KEPALA KE BAWAH
Saat itulah cakra mahkota kita sudah terangkatketika sudah dalam posisi demikian
sudahi semadi Anda.
Kunci di sini adalah NIAT..
Ketika Sudah Selesai..sekarang saatnya TesCoba Niat melihat apa atau terserahlalu
uji kebeneranya.
Nah setelah kemampuan melihat tanpa batas sudah terasah.
Sekarang coba..
Ambil sikap semadiNiatkan utk melpaskan Sukma Kitadg bacaan tsb.
Adapun manfaat dari semua amalan amalan tsb ada banyak sekali.terutama yg berhubungan
dg kemampuan batin.
1.Utk melihat tanpa Batas.
2.Utk meraga sukma.
3.Kepekaan batin makin bertambah.
4.Mempertajam intuisi.
5.Mudah dapat Sasmita.

6. dan lain lain yg berhubungan dg indera ke-enam


NB : dalam membaca doa mantra tsb alangkah lebih cepat jk saat baca dlm hatidi sertai
DENGAN TAHAN NAPAS..kalo tdk kuat lepaskan..tenangkan..dan ulangi.
tp jk anda merasa tdk nyaman dg tahan napas ya tdk apa apa..tp lebiih cepat jk disertai dg
TAHAN NAPAS.
UTK WAKTU PELAKSANAANbebas..Tempatnya juga Bebas.yg penting bs
tenang.
Bagi anda yg mempelajariyang terpenting di sini adalah Sabar dan Ikhlas
Semoga berhasil dalam pengamalan bagi amalan ilmu ini.besar harapan saya semoga bs
Tercapai apa yg di Diinginkan..
IngatKuncinya adalah Niat.Entah itu Terawangan Atau Raga Sukmaatau kembali lagi
ke raga saat Raga Sukma
Bagi yg ada kesulitan atau pertanyaan..kita bisa share di forum koment atau bisa saja ke email
saya.dan sebisa mungkin saya akan membantujuga bagi sesepuh yg lain juga bisa bantu
semua saudara kita.Di persilahkan.
Dan jika ada kesalahan dan kekaurangan baik kata kata dan tingkah laku saya..
Saya haturkan maaf kepada semuanya. Kepada semua Bolo Wong Alussemoga ada Tali
saudara yg Terikat di Antara Kita Semua. Salam Persahabatan 100% BERSAUDARA.
Wassalamu alaikum Wr Wb.

AYAT LIMA ARAB LATIN - KHASIAT AYAT LIMA


AYAT LIMA ARAB LATIN - KHASIAT AYAT LIMA

Bismillahir rahmaanir rahiim,


Alam tara ilalmala-i min banii israa-liila min ba'di muusaaidz qaalu linnabiyyi lahu-mub'ats
lanaa malikan nuqaatil fii sabiilil-laahi qaala hal 'asaitum in kutiba 'alaiku-mul qitaalu an laa
tuqaatiluu qaaluu wa maa lanaa an laa nu qaatila fi sabiilillaahi wa qad ukhrijnaa min
diyaarinaa wa abnaa-inaa, falammaa kutiba 'alaihimul qitaalu tawallau illaa qaliillan-minhum

wallaahu 'aliimun bidl dlaalimiin.

Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa,
yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka:"Angkatlah untuk kami seorang raja
supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka
menjawab:"Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang."
Mereka menjawab:"Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya
kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang
itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara
mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.
[Qs.Al-Baqarah :(246) ]
Laqad sami' allaahu qaulal ladziina qaaluu innallaaha faqiirun wa nahnu aghniyaa-u
sanaktubu maa qaaluu wa qatlahumul-anbiyaa-a bi ghairi haqqin wa naquulu dzuuquu
a'dzaabal hariiqin.

Artinya : Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan:"


Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya ". Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan
perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan
(kepada mereka):" Rasakanlah olehmu azab yang membakar."
[Qs.Ali-'Imraan :(181) ]
Alam tara ilal ladziina qiila lahum kuffuu aidiyakum wa aqiimuush shalaata wa aatuz zajaata
falammaa kutiba 'alaihi mul qitaalu idzaa fariiqun minhum yakhsyaunan naasa kakhasyyatillaahi au asyadda khasy-yatan wa qaaluu rabbanaa li ma tabta 'alainaal qitaala laulaa
akhkhartanaa ilaa alain qariibin qul mataa'ud dunyaa qaliilun wal aakhiratu khairun limanit
taqaa wa laa tudl-lamuuna fatiilan.


Artinya : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka:"Tahanlah
tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan
kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada
manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka
berkata:"Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak
Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?"
Katakanlah:"Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orangorang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.
[Qs.An-Nisaa' :(77) ]
Watlu 'alaihim naba-abnai aadama bil haqqi idz qarraba qurbaanan fa tuqubbila min ahadi
himaa walam yutaqabbal minal -aakhari qaala laa aqtulannaka qalaa innamaa yataqabbalullaa
hu minal muttaqiin.

Artinya : Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut
yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah
seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata
(Qabil):"Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil:"Sesungguhnya Allah hanya menerima
(korban) dari orang-orang yang bertakwa".
[Qs.Al-Maaidah :(27) ]
Qul man rabbus samaawaati wal ardhi? Qul afattakhadztummin duunihii auliyaa-a laa
yamlikuuna li anfusihim naf'an wa laa dlarram qul hal yastawill a'maa wal bashiiru amhal
tastawidl dlulumaatu wan nuuruam ja'aluu lillaahisyurakaa-a khalaquu laihim qulillaahu
khaaliqu kulli syai-in wa huwal waahidul wahhaaru.

Artinya : Katakanlah:" Siapakah Tuhan langit dan bumi?"Jawabnya:" Allah ". Katakanlah:"
Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka
tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri? ".
Katakanlah:" Adakah sama orang buta dan orang yang melihat, atau samakah gelap gulita dan
terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat
menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan
mereka?"Katakanlah:" Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa
lagi Maha Perkasa ".
[Qs.AR-Ra'd :(16) ]
Penjelasan dan khasiat mengamalkan AYAT LIMA :
Ayat lima ialah ayat-ayat yang diambil dari lima surah dalam Al-Quran:

1. Surah Al-Baqarah ayat 246.


2. Surah Ali-Imran ayat 181
3. Surah An-Nisaa ayat 77.
4. Surah Al-Maidah ayat 27.
5. Surah Ar-Rad ayat 16.
Setiap satu dari lima ayat itu terdapat sepuluh huruf QAF (kaf besar), sebab itulah ayat lima ini
boleh juga disebut dengan Ayat Lima Puluh QAF.
Ibnu Masud r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w selalu membaca ayat lima ini baik
beliau sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dalam peperangan. Dalam
peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan
selalu mendapat pertolongan ALLAH S.W.T.
Sayyidah Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w menerangkan bahawa bila ayat
lima ditulis di dalam bejana, kemudian diisi air dan airnya diminum pada hari jumaat, maka
ALLAH akan menyembuhkan penyakitnya kemudian diisi hatinya dengan nur hidayah,
keyakinan dan kasih sayang.
Bila selalu dibaca oleh seorang pemimpin, maka akan ditetapkan hatinya oleh ALLAH S.W.T
dan diberi pengaruh serta kekuatan, dan patuh kepadanya semua orang-orang yang
dipimpinnya.
Jika ditulis dan digantungkan pada hujung senjata untuk menghadapi musuh dalam
pertempuran, maka ALLAH akan memecah-belahkan kekuatan musuh.
Jika menghadap raja yang kejam, ia akan terpelihara dari kekejamannya dan tipu dayanya. Ayat
lima adalah dinding dari kejahatan manusia dan jin serta syaitan.
Salman Al-Farsi r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajarkan kepadaku ayat lima kemudian
beliau berkata: siapa yang membaca dan mengamalkannya, ALLAH S.W.T akan melanjutkan
usianya dan mengampuni dosanya dan mudah tercapai apa yang dikehendaki. (keterangan ini
diambil dari Tafsir Al-Arais)
Syekh Majduddin r.a. mengatakan : Sesungguhnya di dunia ini terdapat 4000 wali yang terdiri
dari wali Autat, Abdal, Rijalul ghoib dan wali quthub, Semua wali ini mengamalkan ayat lima.
Bila anda ingin bisa bertemj dengan mereka, maka tulislah ayat lima dan pergunakanlah
sebagai azimat. Kemudian bacalah ayat lima ini, setiap hari dan malam.
Syekh Asyadali pernah bertemu dengan wali Quthub, ia berwasiyat agar membawa tulisan ayat
lima serta membacanya. Dan ia akan dibukakan pintu pertolongan dan memperoleh derajat
Quthub.
Syekh Jamil Al - Yamani bercerita pernah bertemu dengan wali Quthub dan diberi ijazah ayat
lima ini, kemudian ia menemukan berkah di dalam segala hal.
Ibnu Mas'ud meriwayatkan, bahwa Rasullah s.a.w. selalu membaca ayat lima ini, baik ketika
beliau sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dan dalam peperangan.
Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang - orang kafir dan orang - orang
munafik dan selalu mendapat pertolongan.

Seandainya Ayat lima ini senantiasa diwiridkan oleh seorang pejabat, niscaya akan timbul
kewibawaannya, dan disegani oleh orang yang dipimpinya. Dan bisa mengalahkan musuh musuhnya.
Amiril mukmimin 'Ali bin Abi Thalib berkata barangsiapa membacanya tiap - tiap hari atau
membaca tulisannya, niscaya Allah menyeruh 12.000 malaikat dengan membawa senjata dari
nur untuk menjaga orang tersebut dari bencana dan bala'. Dunia dibangunkan rumah di dalam
Syurga sebanyak 600 tingkat yang terbuat dari mutiara yang merah.
Barangsiapa membaca dimuka orang yang ditakuti insya Allah orang yang ditakuti tersebut
tiada kuasa untuk berbuat kejelekan kepadanya.
Bila anda mempunyai musuh, dan anda menghendaki perlindungan dari Allah, maka bacalah 3
kali pagi dan sore insya Allah anda akan terhindar dari kejahatan musuh anda.