Anda di halaman 1dari 7

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

GROUP: E
NAMA : JANENETTY ANAK KAREK

NO. MATRIK: 20141066837

UNIT 4
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DAN HURAIANNYA
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i.
Menyatakan kandungan FPK.
ii.
Menghuraikan elemen-elemen kandungan FPK.
iii. Membincangkan FPK dari aspek bentuk, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia.

TUGASAN: Analisiskan cabang falsafah dan elemen-elemen pendidikan yang


terkandung dalam Falsafah pendidikan Kebangsaan yang sewajarnya dilaksanakan
oleh pendidik menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanakah guruguru memainkan peranan ke arah mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan?
Rujukan: http://apps2.moe.gov.my/kurikulum/bsk/bpanduan/fpk.pdf
Peta Minda

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

4.0

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.1

Pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

4.2. Cabang falsafah bagi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Metafizik
Kepercayaan ketuhanan

LOGIK

Emosi
Jasmani

BERSEPADU

Rajah 4.1: Cabang falsafah yang terkandung dalam FPK

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Aksiologi
Nilai (etika dan estetika):
keperibadian dan akhlak

Intelek

HARMONI

Epistemologi
Pengetahuan dan
keterampilan

Rohani

SEIMBANG

MENYELURUH

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.3. Penjelasan mengenai unsur-unsur pendidikan dalam FPK

Intelek

Rohani

Emosi

Jasmani

Menyeluruh

Penjelasan

Contoh

Intelek merupakan keupayaan mental iaitu yang


berkaitan dengan akal dan daya fikir yang dimiliki
oleh seseorang.
Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa
kepada kebenaran
Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif
Daya pemikiran yang lojik dan analitik
Ilmu yang bermanfaat
Masyarakat yang berilmu pengetahuan yang
mempunyai sikap suka membaca dan cinta
ilmu.

-Mempunyai
kemahiran asas
3M (menulis,
membaca,
mengira)
-Berfikir secara
kreatif dan kritis

Rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang


melibatkan hubungan seseorang dengan tuhan.
Keteguhan rohani adalah penting bagi melahirkan
individu yang murni akhlak dan insaf kepada
Pencipta.
Keyakinan kepada Tuhan
Kepercayaan beragama

-Menyedari dan
menginsafi adanya
Pencipta
-Menghargai dan
mensyukuri
pemberian
Pencipta

Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan


seseorang. Pembangunan emosi dititik beratkan
kerana emosi mempengaruhi seseorang dalan
tingkahlaku dan tindakannya.
Kemantapan jiwa
Penghayatan nilai-nilai murni dan norma
masyarakat
Berbudi pekerti mulia
Berbakti dan berkorban
Cintakan tanah air

-Perasaan tenang
dan tingkahlaku
terkawal
-Memiliki dan
memupuk
perasaan kasih
sayang

Jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang


dimiliki oleh seseorang. Ia berkaitan dengan
kecergasan fizikal diri manusia.
Kecergasan fizikal dan kesihatan diri
Dapat menggunakan anggota dan tenaga
fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup
bermasyarakat

-Menjaga
kesihatan badan
-Melakukan riadah
-Memanfaatkan
tenaga fizikal
untuk berdikari

Perkembangan keempat-empat unsur iaitu intelek,


rohani, emosi dan jasmani hendaklah dilakukan
secara menyeluruh bagi membolehkan penguasaan
ilmu, kemahiran dan nilai. Ilmu, kemahiran dan nilai
diperlukan oleh manusia dalam memenuhi pelbagai
keperluan kehidupannya,

-Menonjolkan
setiap kebolehan
yang dimiliki
untuk kebaikan
terhadap diri
sendiri

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unsur
Pendidikan

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

Bersepadu

Seimbang

Harmoni

Keempat-empat unsur juga hendaklah hubungkaitkan


antara satu dengan yang lain dan dikembangkan
secara bersepadu bukannya satu persatu.
Perkembangan potensi-potensi ini adalah
berpaksikan prinsip ketuhanan iaitu penguasaan ilmu,
kemahiran dan nilai tidak boleh bertentangan dengan
prinsip ketuhanan.

Dapat berfikir
secara kritis dalam
menyelesaikan
masalah dan dapat
mengawal emosi
dengan baik.

Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada


mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada
pula aspek tertentu yang terabai. Manusia yang
sejahtera merupakan manusia yang pembangunan
dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua
potensi diri

-Bersyukur
dengan nikmat
yang diterima
tetapi pada masa
yang sama sedia
berhadapan
dengan cabaran
dan rintangan
yang dihadapi

Aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani perlu


diseimbangkan bagi membolehkan manusia
menjalani kehidupan dengan harmonis; seterusnya
membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang
aman dan damai.

Sentiasa tenang
dalam menangani
seriap masalah
yang berlaku.

4.4. Bentuk pendidikan di Malaysia yang dirujuk sebagai pendidikan berterusan

Kriteria
Reka bentuk

Pendidikan
Formal
Perkembangan ilmu
dan kemahiran, jangka
masa lama

Bentuk Pendidikan
Pendidikan
Informal
Bina kemahiran untuk
kehidupan, jangka
masa berterusan

Pendidikan
Nonformal
Perkembangan
kemahiran, jangka
masa pendek

Pengajaran

Guru terlatih, pedagogi Keluarga dan


masyarakat

Ahli yang pakar

Pembelajaran

Seragam, berjadual,
teks

Tiada pembelajaran

Berjadual

Institusi

Rasmi: bangunan dan


kelas, sekolah

Tidak rasmi: rumah,


masyarakat

Rasmi dan tidak rasmi:


agensi kerajaan dan
swasta

Kurikulum

Rasmi, kebangsaan,
berstruktur

Tidak rasmi

Tidak rasmi

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Jadual 4.1: Perbandingan bentuk pendidikan

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


Penilaian

Rasmi dan kebangsaan

Tiada penilaian

Tiada penilaian

Pengiktirafan

Perjawatan seperti
sijil, Diploma, Ijazah

Tiada pengiktirafan

Sijil penyertaan

Organisasi

Prasekolah, sekolah
rendah dan menengah,
institut pengajian
tinggi (IPT)

Tiada organisasi

Tiada organisasi

Proses/pelaksanaan
Kebangsaan?

pendidikan

Proses

Keterangan & Contoh


Pelajar perlu menyusuaikan diri dengan pelbagai perubahan
yang berlaku dalam hidup mereka
Perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran
terkini
Menekankan pendidikan sepanjang hayat

a) Mendidik adalah
satu usaha
berterusan.

b) Mendidik ke arah
mengembangkan
potensi murid.

c) Fokus mendidik
terhadap individu
murid.

d) Mendidik secara
bersepadu &
menyeluruh.

e) Proses mendidik
melibatkan
komponen
intelek, rohani,
emosi, jasmani
murid.

yang

dituntut

oleh

Falsafah

Pendidikan

Memperkembangkan bakat dan keupayaan melalui interaksi


dengan pesekitaran dan pendidikan berkualiti
Menerapkan aspek emosi,rohani,jasmani dan intelek dalam
meningkatkan potensi murid

Memahami keadaan dan cuba mendekatkan diri dengan setiap


pelajar.
Memberikan perhatian sepenuhnya terhadap setiap murid.
Sentiasa mengambil berat tentang perihal pelajar.
Hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia
dengan makhluk.
Guru perlulah mengajar nilai nilai murni yang baik kepada
setiap pelajar untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian.
Guru perlu menguasai dalam aspek intelek, rohani, emosi dan
jasmani.
Guru perlu bijak bertindak dalam menangani masalah yang
berlaku dalam kalangan pelajar.
Peka terhadap sekeliling.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

4.5

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


f) Pendidikan
mestilah
membangunkan
pelajar secara
seimbang dan
harmonis.

g) Pendidikan
mestilah
berpaksikan
kepercayaan dan
kepatuhan
kepada Tuhan.

4.4

Seimbang dan harmonis adalah merujuk kesan akhir pendidikan


iaitu lahirnya warganegara seperti yang dihasratkan.
Melahirkan pelajar yang cermerlang dalam pelbagai aspek yang
diinginkan serta dapat berbakti kepada diri, masyarakat dan
Negara.
Guru mestilah menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kelas
semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.
Menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar

Proses menentukan keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan

a) Dimensi intrinsik
(Apa yang sepatutnya diperolehi oleh setiap warganegara menerusi pendidikan?)
Memperoleh pendidikan serta ilmu pengetahuan yang luas serta dapat memberi kebaikkan
dan faedah kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Contohnya :
Percaya & patuh kepada Tuhan
Berilmu
Berketerampilan
Berakhlak
Bertanggungjawab
Sejahtera diri

b) Dimensi ekstrinsik
(Dengan apa yang dimiliki, apakah bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh
setiap warganegara?)
i. Sumbangan kepada keluarga
Melahirkan institusi keluarga yang sejahtera, makmur, cemerlang dan harmoni.
ii. Sumbangan kepada masyarakat
Melahirkan masyarakat yang bersatu padu, sejagat dan aman.
iii. Sumbangan kepada negara
Pembangunan negara semakin mantap dan negara bertambah maju dan sejahtera.
Negara akan dipandang tinggi oleh negara lain.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


Peranan guru ke arah memastikan matlamat pendidikan tercapai.

Peranan Guru
a) Ketuhanan

b) Pengajaran.

c) Penyelidikan

d) Perundingan

e) Profesional

Keterangan & Contoh


Kerohanian yang mantap dan suci akan membina intelek yang
sihat, emosi yang stabil dan jasmani yang sejahtera
Menerapkan sikap ikhlas, ikhsan, istiqamah dan ikhtiar dalam
diri.
Guru mestilah ikhlas dalm memberikan ilmu kepada pelajar agar
ilmu yang diperolehi diberkati
Seorang guru mesti pandai membuat perancangan dalam
pengajaran.
Guru mestilah pandai menarik minat pelajar untuk belajar
menggunakan kemahiran mengajar yang lebih efektif.

Melakukan penyelidikan tentang pembelajaran yang bakal


berlaku.
Guru mencari bahan bantuan mengajar dari sumber sumber
internet mahupun akhbar untuk pelajar lebih memahami tentang
pembelajaran tersebut.

Mampu berunding walau dalam pelbagai keadaan.


Seorang guru perlu mengawal emosi atau tindakkan dalam
menangani sesuatu permasalahan.
Pandai berunding dengan pelajar

Ciri professional seorang guru merangkumi kemahiran


mengajar,kecekapan dan kewibawaan seorang guru, pengetahuan
dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri.
Para guru perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan sesuai
dengan keadaan.
Sebagai seorang guru bebas membuat sebarang keputusan tetapi
perlu mengutamakan kepentingan pelajar-pelajarnya.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

4.5