Anda di halaman 1dari 36

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 (KSSR ) 2014

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
1

02.01.2014
hingga
03.01.2014

Unit :
1

06.01.2014
hingga
10.01.2014

Aktiviti
kekeluargaan

Berkhemah di
Laman Idaman

Buku Teks :
muka surat

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Mendengar, memahami, dan menyebut jenisjenis ayat dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat

EMK
:
Strategi Pdp :

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan apitan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

EMK
:
Strategi Pdp :

3.2.6

Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis


dengan betul dan kemas

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata nama am


konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul
mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama


tunjuk dengan betul mengikut konteks.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi


pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

EMK
:
Strategi Pdp :

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.3.1

Mendengar, memahami dan memberikan


respons yang sesuai secara lisan atau gerak
laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah
dengan betul.

EMK

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa


dan ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.

3.2.7

Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam


bentuk tulisan berangkai dengan betul dan
kemas.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.

4.1.2

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang


mengandungi nilai dan pengajaran secara
berpandu dan disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata nama am


konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul
mengikut konteks

EMK

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut


bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa


dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.3

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa


dan ayat secara mekanis dengan betul dan
kemas.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

2-6

Tema :
1

13.01.2014
hingga
17.01.2014

Aktiviti
kekeluargaan

Unit :
2

Seronoknya
Membaca

Buku Teks :
muka surat
7-12

Pengisian

KBT

KBT

KBT

:
:

Strategi Pdp :
KBT

KBT

:
:

Muka surat1 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit

Standard Kandungan

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1

Standard Pembelajaran

Memahami dan menggunakan kata nama am


konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul
mengikut konteks

Pengisian
Strategi Pdp :
KBT

Muka surat2 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
1

20.01.2014
hingga
24.01.2014

Unit :
3

27.01.2014
hingga
31.01.2014

Aktiviti
kekeluargaan

Melancong
degan
Keluarga

Buku Teks :
muka surat
13-18

Tema :
2

03.02.2014
hingga
07.02.2014

Amalan
Kesihatan dan
Kebersihan

Unit :
4

Amalan Hidup
Sihat

Buku Teks :
muka surat
22-26

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengisian

Mendengar, memahami dan memberikan


respons yang sesuai secara lisan atau gerak
laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah
dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi


ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul

EMK

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman


berdasarkan soalan yang bertumpu dan
bercapah dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1

Mengujarkan ayat yang gramatis dengan


sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
serta susunan idea yang tepat semasa bercerita
secara didik hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata nama khas


tak hidup dengan betul mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2

Mendengar, memahami dan memberikan


respons terhadap soalan tanpa kata tanya
secara lisan dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat untuk


mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan
dengan tepat.

EMK

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1

Menulis perkataan berimbuhan pinjaman


dengan ejaan yang tepat secara imlak

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.

4.1.2

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang


mengandungi nilai dan pengajaran secara
berpandu dan disampaikan melalui nyanyian
secara didik hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama


tunjuk dengan betul mengikut konteks.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan


ayat dengan betul.

KBT

:
:

Strategi Pdp :
KBT

KBT

Strategi Pdp :
KBT

KBT

Muka surat3 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
2

10.02.2014
hingga
14.02.2014

Amalan
Kesihatan dan
Kebersihan

Unit :
5

Bersih dan
Sihat

Buku Teks :
muka surat

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.3

Mendengar, memahami dan memberikan


respons dengan menyampaikan pesanan yang
betul mengikut urutan.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat daripada


bahan untuk menjana idea dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan


ayat dengan betul.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung


pancangan keterangan dengan betul mengikut
konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

3.3.4

Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis


karangan dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja pasif


dengan betul mengikut konteks.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa
dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

1.4.1

Bertutur tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan apitan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

EMK

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat penilaian
dengan betul

EMK

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut


urutan untuk membuat carta daripada pelbagai
sumber.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera


yang didengar, ditonton atau dibaca dengan
jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis

EMK

27-32

Tema :
2

17.02.2014
hingga
21.02.2014

Unit :
6

24.02.2014
hingga
28.02.2014

Amalan
Kesihatan dan
Kebersihan

Pendidikan
Kesihatan

Buku Teks :
muka surat

Pengisian

2.2.3

33-38

KBT

:
:

Strategi Pdp :
KBT

:
:

Strategi Pdp :
KBT
:

Strategi Pdp :
KBT

Muka surat4 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
3

10

03.03.2014
hingga
07.03.2014

Sentiasa
Selamat

Unit :
7

Sentiasa Awasi
Diri

Buku Teks :
muka surat

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan
kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.

EMK
:
Strategi Pdp :

2.5.1

Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2

Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan


berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda
baca yang tepat secara imlak

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2

Memahami dan menggunakan kata nama khas


tak hidup dengan betul mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan


kata penguat dengan betul mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan dengan betul.

1.4.3

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan


kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama
tanya dengan betul dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

EMK
:
Strategi Pdp :

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan


ayat dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis


karangan dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.1

Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan


intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur
serta memahami maksud sajak tersebut.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung


pancangan keterangan dengan betul mengikut
konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan dengan betul.

1.4.2

42-46

Tema :
3

11

10.03.2014
hingga
14.03.2014

Sentiasa
Selamat

Unit :
8

Sediakan
Payung
sebelum Hujan

Buku Teks :
muka surat
47-52

Pengisian

KBT

KBT

Muka surat5 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
3

12

17.03.2014
hingga
21.03.2014

Unit :
9

CPP1

22.11.2014
hingga
04.01.2015

Sentiasa
Selamat

Beringat
sebeum Kena

Buku Teks :
muka surat

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan
kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama
tanya dengan betul dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

EMK
:
Strategi Pdp :

Menyatakan permintaan tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan kata dan bahasa
badan yang sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila

EMK

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul bahan


prosa untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat


berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata bantu, kata


perintah dan kata pemeri dengan betul
mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan


tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang mengandungi
wacana

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1

Membaca dan memahami pelbagai bahan


sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya
berfikir secara kreatif

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan


ayat dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis


karangan dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni


dalam lagu melalui nyanyian secara didik
hibur.

4.1.1

Menyebut dan memahami lirik lagu yang


mengandungi nilai dan pengajaran yang
dipersembahkan melalui nyanyian secara didik
hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata bantu, kata


perintah dan kata pemeri dengan betul
mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan dengan betul.

1.4.3

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

1.4.4

53-57

Tema :
4

13

31.03.2014
hingga
04.04.2014

Masyarakat
Penyayang

Unit :
10 Program
Khidmat
Masyarakat

14

07.04.2014
hingga
11.04.2014

Buku Teks :
muka surat
62-66

Pengisian

KBT

:
:

Strategi Pdp :
KBT

Muka surat6 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
4

15

14.04.2014
hingga
18.04.2014

Masyarakat
Penyayang

Unit :

Standard Kandungan

EMK
:
Strategi Pdp :

2.6.2

Membaca dan memahami pelbagai bahan


bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat


berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata bantu, kata


perintah dan kata pemeri dengan betul
mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja pasif


dengan betul mengikut konteks.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang


tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2

Mengujarkan idea yang tepat menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang gramatis
serta bahasa badan yang sesuai semasa
bercerita secara didik hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa


dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan apitan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang


betul dengan menggunakan idea utama dan
idea sampingan serta menegaskan kesantunan
berbahasa.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran


an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.5.2

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

67-72

Tema :
4

16

21.04.2014
hingga
25.04.2014

Masyarakat
Penyayang

Unit :
12 Skuad Prihatin

17

28.04.2014
hingga
03.05.2014

Buku Teks :
muka surat
73-78

Pengisian

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan


yang ditonton dengan tepat, sebutan yang
jelasdan intonasi yang betul menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

11 Khidmat Rakan
Sebaya
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.
Buku Teks :
muka surat

Standard Pembelajaran

KBT

Muka surat7 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
5

18

05.05.2014
hingga
09.05.2014

Kenali Warisan
Bangsa

Unit :

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.2

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara daripada media cetak dalam bentuk
pengumuman dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi


pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.1

Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan


penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran


an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang


tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi


ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan


dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan


daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan
kata, imbuhan dan struktur ayat.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan


intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2

Membina dan memahami sajak secara terkawal


dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran


an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

13 Irama Malaysia

Buku Teks :
muka surat
82-86
Tema :
5

19

12.05.2014
hingga
16.05.2014

Kenali Warisan
Bangsa

Unit :
14 Serupa tetapi
Berbeza

Buku Teks :
muka surat
87-92

Pengisian

Muka surat8 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
5

20

19.05.2014
hingga
23.05.2014

Kenali Warisan
Bangsa

Unit :
15 Unik dan
Kreatif

21

26.05.2014
hingga
27.05.2014

Buku Teks :
muka surat
93-98

CPT

22.11.2014
hingga
04.01.2015

Tema :
6

22

16.06.2014
hingga
20.06.2014

Pertanian dan
Penternakan

Unit :
16 Kemajuan
Pertanian

Buku Teks :
muka surat
102-106

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengisian

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat untuk


mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan
dengan tepat.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk


imaginatif dan deskriptif dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera


yang didengar, ditonton atau dibaca dengan
jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan


kata penguat dengan betul mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1

Mendengar, memahami dan memberikan


respons yang sesuai secara lisan atau gerak
laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah
dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat daripada


bahan untuk menjana idea dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut


urutan untuk membuat carta daripada pelbagai
sumber.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata majmuk


bentuk yang telah mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

Muka surat9 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
6

23

23.06.2014
hingga
27.06.2014

Pertanian dan
Penternakan

Unit :
17 Perkembangan
Penternakan

Buku Teks :
muka surat
107-112

Tema :
6

24

30.06.2014
hingga
04.06.2014

Pertanian dan
Penternakan

Unit :
18 Hasil Serba
Guna

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.3 Mendengar, memahami dan memberi


respons terhadap sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2

Mendengar, memahami dan memberikan


respons terhadap soalan tanpa kata tanya
secara lisan dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat penilaian
dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk


imaginatif dan deskriptif dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada


bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai
dan pengajaran dengan bahasa badan yang
sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

5.3.1

Memahami dan membina ayat tunggal dengan


peluasan subjek dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
3.3 bertatasusila.
Membina dan menulis perkataan, frasa dan

1.4.1

Bertutur tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman


berdasarkan soalan yang bertumpu dan
bercapah dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera


yang didengar, ditonton atau dibaca dengan
jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

5.3.1

Memahami dan membina ayat tunggal dengan


peluasan subjek dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

ayat dengan betul.

25

07.07.2014
hingga
11.07.2014

Buku Teks :
muka surat
113-118

Pengisian

Muka surat10 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
7

26

14.07.2014
hingga
18.07.2014

Potret Malaysia

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
1.4.2

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan


kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan


ayat dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis


karangan dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan


kata penguat dengan betul mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat


pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
2.5 bertatasusila.
Membaca, memahami dan menaakul untuk

1.4.3

Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan


kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama
tanya dengan betul dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul bahan


prosa untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat


berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan dan


intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa
badan yang sesuai melalui lakonan secara didik
hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat


pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
2.5 bertatasusila.
Membaca, memahami dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan dengan betul.

Unit :
19 Pekerti Mulia
Amalan Kita

Buku Teks :
muka surat
122-126

Tema :
7

27

21.07.2014
hingga
25.07.2014

Potret Malaysia

memindahkan maklumat yang terdapat


dalam pelbagai bahan dengan betul.

Unit :
20 Cinta akan
Negara

Buku Teks :
muka surat
127-132

Pengisian

Muka surat11 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
7

28

30.07.2014
hingga
01.08.2014

Potret Malaysia

04.08.2014
hingga
07.08.2014

Standard Pembelajaran

Unit :

Buku Teks :
muka surat

Menyatakan permintaan tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan kata dan bahasa
badan yang sesuai dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.6.1

Membaca dan memahami pelbagai bahan


sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya
berfikir secara kreatif

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa


dan ayat daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan apitan
daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan


dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan


daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan
kata, imbuhan dan struktur ayat.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja pasif


dengan betul mengikut konteks.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan


tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang mengandungi
wacana

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2

Membaca dan memahami pelbagai bahan


bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut


urutan untuk membuat carta daripada pelbagai
sumber.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama


tunjuk dengan betul mengikut konteks.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.2

Memahami dan menggunakan kata ganda


separa dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

133-138

Tema :
8

30

11.08.2014
hingga
14.08.2014

Ekonomi
Berwawasan

Unit :
22 Sumber
Pendapatan

Buku Teks :
muka surat

Pengisian

1.4.4

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
2.6 bertatasusila.
Membaca pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

21 Negaraku
Gemilang

29

Standard Kandungan

142-146

Muka surat12 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
8

31

18.08.2014
hingga
21.08.2014

Ekonomi
Berwawasan

Unit :
23 Pengusaha
Berwawasan

32

25.08.2014
hingga
28.08.2014

Buku Teks :
muka surat
147-152

Tema :
8

33

01.09.2014
hingga
05.09.2014

Ekonomi
Berwawasan

Unit :
24 Mengurus
Wang

34

08.09.2014
hingga
12.09.2014

Buku Teks :
muka surat
153-157

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengisian

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu


perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan


yang ditonton dengan tepat, sebutan yang
jelasdan intonasi yang betul menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi


ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1

Membaca dan memahami pelbagai bahan


sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya
berfikir secara kreatif

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang


betul dengan menggunakan idea utama dan
idea sampingan serta menegaskan kesantunan
berbahasa.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat


pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang


tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi


pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat


berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera


yang didengar, ditonton atau dibaca dengan
jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata bantu, kata


perintah dan kata pemeri dengan betul
mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

Muka surat13 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
9

35

22.09.2014
hingga
26.09.2014

Bumi Indah
Rakyat Bertuah

Unit :
25 Manusia dan
Alam Sekitar

36

29.09.2014
hingga
03.10.2014

Buku Teks :
muka surat
162-166
Tema :
9

37

06.10.2014
hingga
10.10.2014

Bumi Indah
Rakyat Bertuah

Unit :
26 Lestarikan
Alam Kita

Buku Teks :
muka surat
167-172

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengisian

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.2

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara daripada media cetak dalam bentuk
pengumuman dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi


ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran


an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta imbuhan
pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat


berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang


tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons dengan
betul.

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat penilaian
dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.1

Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan


penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.2

Memahami dan menggunakan kata ganda


separa dengan betul dalam pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung


pancangan keterangan dengan betul mengikut
konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

Muka surat14 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
9

38

13.10.2014
hingga
17.10.2014

Bumi Indah
Rakyat Bertuah

Unit :
27 Sayangi Alam
Sekitar

Buku Teks :
muka surat
173-176
Tema :
10 Meneroka
Sains dan
Teknologi

39

20.10.2014
hingga
24.10.2014

Unit :
28 Sains dalam
Kehidupan

Buku Teks :
muka surat

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengisian

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membaca dan memahami maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk


imaginatif dan deskriptif dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata majmuk


bentuk yang telah mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang


tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut


urutan untuk membuat carta daripada pelbagai
sumber.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan


kata penguat dengan betul mengikut konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung


pancangan keterangan dengan betul mengikut
konteks

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

180-184

Muka surat15 dari 36

Minggu

Tarikh

Tema / Unit
Tema :
10 Meneroka
Sains dan
Teknologi

40

27.10.2014
hingga
31.10.2014

Unit :
29 Teknologi
Semakin
Canggih

Buku Teks :
muka surat

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.2

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara daripada media cetak dalam bentuk
pengumuman dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul bahan


prosa untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam


pelbagai genre dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk


imaginatif dan deskriptif dengan betul.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul


dalam pelbagai situasi.

5.3.1

Memahami dan membina ayat tunggal dengan


peluasan subjek dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan pendapat


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2

Membaca dan memahami pelbagai bahan


bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera


yang didengar, ditonton atau dibaca dengan
jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada


bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai
dan pengajaran dengan bahasa badan yang
sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

EMK
:
Strategi Pdp :
KBT
:

185-188
Tema :
10 Meneroka
Sains dan
Teknologi

41

03.11.2014
hingga
07.11.2014

Unit :

Pengisian

30 Bijak Mencipta

42

10.11.2014
hingga
14.11.2014

Buku Teks :
muka surat
1889-192

Dirancang dan disediakan oleh :

Disemak dan disahkan oleh :

Muka surat16 dari 36

BM4
Pengisian Kurikulum

Catatan

Pendidikan Alam Sekitar


KB - Menjana idea
KP - Interpersonal
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Menghubungkaitkan
KP - Verbal-Linguistik
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Menghubungkaitkan
BCB - Bacaan Intensif
Nilai Murni - Kasih Sayang
KB - Mengkategorikan
Kontekstual - Menghubungkaitkan
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Menghubungkaitkan
BCB - Bacaan Intensif
Nilai Murni - Kerajinan
KB - Mengecam
Kontekstual - Menghubungkaitkan
Nilai Murni - Hemah Tinggi
KB - Menghubungkaitkan
KP - Interpersonal
Nilai Murni - Kerajinan & Kerjasama
KB - Mengecam
KP - Visual ruang
Nilai Murni - Kerajinan
KB - Menjana idea
KP - Muzik
Nilai Murni - Kerajinan

Muka surat17 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

KB - Menjana idea
Kontekstual - Menghubungkaitkan

Muka surat18 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Ilmu - Sejarah
KB - Membuat gambaran mental
KP - Kinestetik
Ilmu - Sejarah
KB - Mengenal pasti
PM - Bacaan
Nilai murni - Kasih sayang & Baik hati
KB - Menghubungkaitkan
BCB - Bacaan Intensif
Ilmu - Sejarah
KB - Menyusun urutan
KP - Verbal-Linguistik
Ilmu - Sejarah
KB - Menjana idea
Kontekstual - Menghubungkaitkan
Ilmu - Pendidikan Kesihatan
KB - Menghubungkaitkan
KP - Verbal-linguistik
Nilai murni - Kerajinan
KB - Menganalisis
KP - Meramal
Ilmu - Pendidikan Kesihatan
KB - Mengecam
BCB - Mendengar dengan cekap
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Mejana idea
KP - Muzik
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Menjana idea
Kontekstual - Mengalami

Muka surat19 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental


KB - Membuat urutan
Kontekstual - Mengaplikasi
Nilai murni - Berdikari
KB - Membuat urutan
Konstruktivisme - menerangkan dan
menjelaskan idea
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Menganalisis
Kontekstual - Mengaplikasi
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Menjana idea
Kontekstual - Memindahkan
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Menganalisis
Kontekstual - Mengaplikasi
Ilmu - Pendidikan Kesihatan
KB - Menghubungkaitkan
KP - Interpersonal
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Mengecam
BCB - Bacaan Intensif
Ilmu - Pendidikan Kesihatan
KB - Menaakul
Konstruktivisme - Menghubungkaitkan
Sains dan teknologi
KB - Menyusun mengikut urutan
BCB - Mencatat nota
Sains dan teknologi
KB - Mengitlak
BCB -Bacaan Intensif

Muka surat20 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Nilai murni - Keberanian


KB - Menghubungkaitkan
KP - Interpersonal
Nilai murni - Rasional
KB - Menganalisis
Konstruktivisme - Menghubungkaitkan
Sains dan teknologi
KB - Mengecam
BCB - Mendengar aktif
Nilai murni - Keberanian
KB - Mengecam
BCB - Bacaan Intensif
Nilai murni - Keberanian
KB - Memadankan
Kontekstual - Menghubungkaitkan
Nilai murni - Rasional
KB - Mengenal pasti
Konstruktivisme - Mengembangkan idea
dengan persekitaran
Nilai murni - Semangat bermasyarakat
KB - Menaakul
BCB - Bacaan Intensif
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Membuat urutan
Kontektual - Memindahkan maklumat
Nilai murni - Rasional
KB - Menghubungkaitkan
KP - Verbal-Linguistik
Nilai murni - Rasional
KB - Menganalisis
Kontekstual - Mengaplikasi

Muka surat21 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Nilai murni - Keberanian


KB - Menghubungkaitkan
KP - Interpersonal
Peraturan Sosiobudaya
KB - Menghubungkaitkan
KP - Interpersonal
Nilai murni - Keberanian
KB - Menaakul
Kontekstual - Memindahkan
Nilai murni - Keberanian
KB - Menjana idea
Kontekstual - Memindahkan maklumat
Nilai murni - Keberanian
KB - Menghubungkaitkan
KP - Verbal-Linguistik
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Menghubungkaitkan
KP - Verbal-Linguistik
Nilai murni - Kasih Sayang
KB - Membuat gambaran mental
KP - Verbal-Linguistik
Keusahawanan
KB - Menjana idea
Kontekstual - Memindahkan maklumat
Nilai murni - Semangat bermasyarakat
KB - Menganalisis
KP - Muzik
Nilai murni - Semangat bermasyarakat
KB - Menyesuaikan
KP - Kinestetik

Muka surat22 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Nilai murni - Kerjasama


KB - Menjana idea
KP - Verbal-Linguistik
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Menilai
BCB - Bacaan Intensif
Peraturan Sosiobudaya
KB - Menjana idea
Kontekstual - Memindahkan maklumat
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Menganalisis
Konstruktivisme - Mengaplikasikan
Nilai murni - Kerjasama
KB - Menghubungkaitkan
PM - Bacaan
Nilai murni - Kerjasama
KB - Menghubungkaitkan
KP - Verbal-Linguistik
Nilai murni - Kebersihan fizikal & mental
KB - Membuat gambaran mental
KP - Verbal-Linguistik
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Menghubungkaitkan
BCB - Bacaan Intensif
Nilai murni - Kasih sayang
KB - Menjana idea
Konstruktivisme - menyampaikan idea
baharu
Nilai murni - Kasih sayang
KB - Menjana idea
Kontekstual - Mengaplikasi

Muka surat23 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Patriotisme
KB - Mensentesis
PM - Main peranan
Peraturan Sosiobudaya
KB - Mengenal pasti
PM - Bacaan
Patriotisme
KB - Menganalisis
Kontekstual - Memindahkan
Patriotisme
KB - Menganalisis
Konstruktivisme - Mengaplikasikan

Peraturan Sosiobudaya
KB - Mengitlak
KP - Verbal-Linguistik
Keusahawanan
KB - Mengenal pasti
BCB - Bacaan Intensif
Peraturan Sosiobudaya
KB - Menganalisis
BCB - Bacaan Intensif
Peraturan Sosiobudaya
KB - Menjana idea
KP - Verbal-Linguistik
Nilai murni - Semangat bermasyarakat
KB - Mengecam
Konstruktivisme - Mengembangkan idea

Muka surat24 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Peraturan Sosiobudaya
KB - Mensentesis
PAK - Mengakses
Kreativiti dan Inovasi
KB - Menganalisis
KMD - Meramal
Kreativiti dan Inovasi
KB - Menjana idea
KMD - Meramal
Peraturan Sosiobudaya
KB - Menaakul
Konstruktivisme - Mengembangkan idea
Peraturan Sosiobudaya
KB - Mengumpul dan mengelas
BCB - Bacaan Intensif
Keusahawanan
KB - Menjana idea
Konstruktivisme - Menghubungkaitkan
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Menjana idea
BCB - Bacaan Intensif
Keusahawanan
KB - Menyusun urutan
Kontekstual - Memindahkan
Ilmu - Pertanian
KB - Mengenal pasti
BCB - Bacaan Intensif

Muka surat25 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Sains dan teknologi


KB - Menghubungkaitkan
KP - Interpersonal
Keusahawanan
KB - Menilai
Konstruktivisme - Menghubungkaitkan
Sains dan teknologi
KB - Menjana idea
BCB - Perbincangan
Keusahawanan
KB - Menjana idea
KP - Verbal-Linguistik
Keusahawanan
KB - Mengumpul dan mengelas
BCB - Bacaan Intensif
Keusahawanan
KB - Mengitlak
BCB - Bacaan Intensif
Keusahawanan
KB - Menghubungkaitkan
KP - Interpersonal
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Mensentesis
BCB - Bacaan Mentalis
Kreativiti dan Inovasi
KB - Mengitlak
Kontekstual - Menghubungkaitkan
Kreativiti dan Inovasi
KB - Menganalisis
BCB - Bacaan Intensif

Muka surat26 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Nilai murni - Kerjasama


KB - Menjana idea
KP - Verbal-Linguistik
Nilai murni - kasih Sayang
KB - Mensentesis
Kontekstual - Mengalami
Nillai murni - Hormat menghormati
KB - Menjana idea
Konstruktivisme -Mengembangkan idea
Nilai murni - Hormat menghormati
KB - Mengecam
BCB - Bacaan Imbasan
Nilai murni - Hormat menghormati
KB - Mengecam
Kontekstual - Mengaplikasi
Patriotisme
KB - Menjana idea
KP - Interpersonal
Nilai Murni - Hemah Tinggi
KB - Mensentesis
Kontekstual - Memindahkan maklumat
Patriotisme
KB - Menjana idea
BCB - Mencatat nota
Nilai Murni - Hemah Tinggi
KB - Membuat urutan
KP - Verbal-Linguistik
Patriotisme
KB - Menganalisis
Kontekstual - memindahkan

Muka surat27 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Pendidikan Alam Sekitar


KB - Menjana idea
KP - Verbal-Linguistik
Patriotisme
KB - Menjana idea
BCB - Bacaan Intensif
Patriotisme
KB - Mengecam
BCB - Bacaan Intensif
Patriotisme
KB - Menganalisis
BCB - Bacaan Imbasan
Patriotisme
KB - Mengecam
Kontekstual - Mengaplikasi
Ilmu - Ekonomi
KB - Membanding dan membeza
Kontekstual - Menghubungkaitkan
Nilai murni - Kerajinan
KB - Mengecam
BCB - Bacaan Imbasan
Keusahawanan
KB - Menyusun urutan
BCB - Mencatat nota
Keusahawanan
KB - Menjana idea
Kontekstual - Menghubungkaitkan
Keusahawanan
KB - Mengecam
BCB - Membuat rujukan

Muka surat28 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Nilai murni - Kerajinan


KB - Menjana idea
KP - Verbal-Linguistik
Keusahawanan
KB - Mengecam
PM - Bacaan
Nilai murni - Kasih sayang
KB - Menaakul
KMD - Menggunakan imaginasi
dan kreativiti
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
KB - Menjana idea
Konstruktivisme - Mengembangkan idea
Nilai murni - Kerajinan
KB - Menghubungkaitkan
Konstruktivisme - Mengembangkan idea
Nilai murni - Berdikari
KB - Menjana idea
BCB - Perbincangan
Kreativiti dan Inovasi
KB - Mengecam
BCB - Bacaan Luncuran
Keusahawanan
KB - Menjana idea
KP- Interpersonal
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
KB - Mengitlak
Konstruktivisme - Menilai dan menaksir
Nilai murni - Berdikari
KB - Mengecam
BCB - Bacaan Imbasan

Muka surat29 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Pendidikan Alam Sekitar


KB - Menghubungkaitkan
KP - Verbal-Linguistik
Nilai murni - Kesyukuran
KB - Mengecam
PM - Bacaan
Nilai murni - Kesyukuran
KB - Menjana idea
BCB - Bacaan Intensif
Patriotisme
KB - Menjana idea
Kontekstual - Memindah

Pendidikan Alam Sekitar


KB - Mensentesis
KP - Interpersonal
Ilmu - Sains
KB - Membuat Inferens
Konstruktivisme - Mengembangkan idea
dengan persekitaran
Kreativiti dan Inovasi
KB - Menjana idea
Kontekstual - Memindah
Pendidikan Alam Sekitar
KB - Mengecam
Kontekstual - Mengaplikasi
Kreativiti dan Inovasi
KB - Memahami
Konstruktivisme - Mengaplikasikan

Muka surat30 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Pendidikan Alam Sekitar


KB - Merumus
BCB - Perbincangan
Ilmu- Sains
KB - Menaakul
BCB - Bacaan Intensif
Kreativiti dan Inovasi
KB - Menjana idea
BCB - Menulis perenggan
Peraturan Sosiobudaya
KB - Mengecam
BCB - Bacaan Imbasan

Ilmu - Sains
KB - Mensentesis
KMD - Meramal
Ilmu - Sains
KB - Menjana idea
BCB - Bacaan Intensif
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
KB - Membuat urutan
Kontekstual - Memindahkan maklumat
Nilai murni - Semangat bermasyarakat
KB - Mengecam
Konstruktivisme - Menghubungkaitkan
Sains dan teknologi
KB - Menganalisis
Konstruktivisme - Mengaplikasikan

Muka surat31 dari 36

Pengisian Kurikulum

Catatan

Kreativiti dan Inovasi


KB - Mengecam
KP - Interpersonal
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
KB - Mereka cipta
Kontekstual - memindah
Ilmu - Perbankan
KB - Menjana idea
BCB - Perbincangan
Sains dan teknologi
KB - Menganalisis
Konstruktivisme - Mengembangkan idea

Pendidikan Alam Sekitar


KB - Membanding dan membeza
BCB - Perbincangan
Nilai murni - Kasih sayang
KB - Membuat Inferens
Konstruktivisme - Mengembangkan idea
dengan persekitaran
Kreativiti dan Inovasi
KB - Merumus
Konstruktivisme - Menilai
Kreativiti dan Inovasi
KB - Menghubungkaitkan
KP - Interpersonal

Disemak dan disahkan oleh :

Muka surat32 dari 36

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 (KSSR)


TEMA

TAJUK

TARIKH

1/27/2016

KELAS

MASA

1020-1120

STANDARD PEMBELAJARAN

3.4.1

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajar


1.

OBJEKTIF

1.
2.
3.
4.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

EMK
Strategi
KBT

SISTEM BAHASA

Tatabahasa

BAHAN BANTU BELAJAR

buku teks, buku aktiviti

PENILAIAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) 2014


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 (KSSR)
Aktiviti kekeluargaan
Amalan Hidup Sihat
1/27/2016
4
1020-1120
Menulis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat secara
imlak
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Murid menulis 10 perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan
yang tepat secara imlak.
Set induksi
Murid diminta membaca teks penjagaan kesihatan
Murid diminta mengenal pasti perkataan berimbuahn pinjaman
Murid mencari makna perkataan berimbuhan pinjaman dengan merujuk
kamus
Murid diberikan lembaran kerja

K
B
o
C
n
B
Pemulihan
t
Murid membaca suku kata kvk+kvk
e
k
s
B
Pengayaan
ta
Murid diminta untuk bertutur tentang cenderamata yang telah dibeli ketika u
c
melancong
a
la
n
Ilmu - Sejarah
KB - Menjana idea
I
Kontekstual - Menghubungkaitkan
M
n
e
t
n
e
g
n
h
s
Tatabahasa
u
i
b
f
u
n
buku teks, buku aktiviti
g
k
a
i
t
k
a
n

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 (KSSR)


TEMA

TAJUK

TARIKH
KELAS
MASA

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.2

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajar


1.

OBJEKTIF

1.
2.
3.
4.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

SISTEM BAHASA

BAHAN BANTU BELAJAR


PENILAIAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
REFLEKSI

5.

EMK
Strategi
KBT

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) 2014


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 (KSSR)
Aktiviti kekeluargaan
Berkhemah di Laman Idaman

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan


pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara
didik hibur.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Pemulihan

Pengayaan

Pendidikan Alam Sekiar


KB - Menghubungkaitkan
BCB - Bacaan Intensif

K
P
-

V
e
r
b
KB - Menghubungkaitkan
a
l
B
C
L
B
i#
-n
###
g
u
B
i
a
s
c
KB - Menghubungkaitkan
t
a
i
a
k
n
K
B
I#
o
C
n
B
t
e
#
n
k
s
B
i
ta
f
u
c
KB
a - Menghubungkaitkan
la
n
I
M
n
e
t
n
e
g
n
h
s
u
i
b
f
u
n
g
k
a
i
t
k
a
n