Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 2 CIKUPA


Perumahan Mulya Asri 2 Citra Raya Cikupa-Tangerang Telp. 021 59403285

LEMBAR SOAL UJIAN SEKOLAH


Mata Pelajaran
: Baca Tulis Al Quran (BTQ)
Waktu
: 07.30
09.00 WIB
Tahun Pelajaran
: 2014/2015
Hari, Tanggal
: Jumat,
Pilihlah jawaban yang paling benar pada huruf a, b, c atau d pada lembaran jawaban
yang tersedia.
1. Surat Al Qaariah termasuk
dalam
golongan surat-surat .....
a. Makiyyah
c. Syamsiyah
b. Madaniyah
d. Qomariyah
2.
3. Surat Al Qaariah terdiri dari ...... ayat
a. 9 ayat
c. 11 ayat
b. 10 ayat
d. 12 ayat
4.
5. Surat Al Qaariah turun setelah surat ......
a. At Takwir
c. Al Ankabut
b. Quraisy
d. An Naaziat
6.
7. Surat
Al
Qaariah
menerangkan
tentang ......
a. Golongan orang yang masuk surga dan
golongan orang-orang yang masuk
neraka
b. Sifat-sifat
buruk
manusia
dan
kebangkitan mereka serta pembalasan
kepada mereka pada hari kiamat
c. Tuhan menggambarkan jalan yang
membawa kepada kebahagiaan itu
lebih sulit menempuhnya dari pada
yang membawa kepada kesengsaraan
d. Penciptaan manusia dan isyaratkan
pula pencuptaan tumbuh-tumbuhan
8.
9. Terjemahan ayat berikut yang benar


10.


adalah ......
{}

a. Demi fajar
b. Dan malam bila berlalu
c. Dan yang genap dan yang ganjil
d. Apakah kamu tidak memperhatikan
bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap
kaum Aad?

11.Potongan ayat berikut

Hukum bacaannya adalah ......


a. Alif lam
c.
Alif
syamsiyah
b. Alif lam qomariyah d.
Alif
qadariyah
c.

lam
lam

12.Pada lafadz
Hukum
bacaannya adalah alif lam qomariyah

) bertemu dengan.....

dikarenakan (
a. Huruf ain (
(

b. Huruf qof (

c. Huruf jim

d. Huruf fa (

)
13.

14.Yang merupakan arti kata

adalah ......
a. Memberi makan
c. Kehidupan
b. Kematian
d. Kesempurnaan
15.
16.Kata
yang
berarti
kembalilah
adalah ......
a.
b.

c.

17.

18.Yang merupakan arti kata

d.

adalah .....
a. Gunung-gunung
c. Berhamburan
b. Bulu-bulu
d. Berterbangan
19.
20.Surat Al Aadiyat terdiri dari ...... ayat
a. 11 ayat
c. 13 ayat
b. 12 ayat
d. 14 ayat
21.
22.Surat Al Aadiyat termasuk dalam
golongan surat-surat .....
a. Makiyyah
c. Syamsiyah
b. Madaniyah
d. Qomariyah
23.
24.Surat Al Aadiyat turun setelah surat ......
a. Al Ankabut
c. Quraisy
b. Al Takwir
d. Al Ashr
25.
26.Surat
Al
Aadiyat
menerangkan
tentang ......
Page | 1

a. Golongan orang yang masuk surga dan


golongan orang-orang yang masuk
neraka
b. Sifat-sifat
buruk
manusia
dan
kebangkitan mereka serta pembalasan
kepada mereka pada hari kiamat
c. Tuhan menggambarkan jalan yang
membawa kepada kesengsaraan
d. Penciptaan manusia dan isyaratkan
pula pencuptaan tumbuh-tumbuhan
27.
28.Perhatikan ayat di bawah ini


29.


{}
30.
Terjemahan
yang
benar

adalah ......
a. Sesungguhnya manusia itu sangat
ingkar, tidak berterima kasih kepada
Tuhannya
b. Dan
sesungguhnya
manusia
itu
menyaksikan (sendiri) keingkarannya
c. Dan sesungguhnya Dia sangat bakhil
karena cintanya kepada hartanya.
d. Meraka berada dalam neraka yang
ditutup rapat.
31.
32.Lafalz

hukum bacaannya

adalah ......
a. Alif lam
c.
syamsiyah
b. Alif lam qomariyah d.
qodariyah
33.
34.Lafadz

Alif

lam

Alif

lam

hukum

bacaanya

adalah alif lam qomariyah karena (


bertemu dengan ......
a. Huruf ain (
(

b. Huruf qof (
mim (
35.

c.

d.

36.Yang merupakan arti kata

Huruf alif

Huruf

adalah ......
a. Kemuliaan
c. ketaatan
b. Kedamaan
d. keingkaran
37.
38.Kata yang berarti tersimpan adalah ......
a.
b.


c.

d.

39.Yang

merupakan

arti

dari

lafadz


adalah.....
a.Gunung-gunung
c.

dada
b. Kuda perang
d.
Maha
teliti
40.
41.Ketika
kita
membaca
Al
Quran
menemukan lafadz yang mengandung
hukum bacaan qolqolah, maka cara
membacanya adalah .....
a. Berdengung
c. jelas
b. Panjang
d. Memantul
42.
43.Jumlah huruf qolqolah adalah .....
a. 3 huruf
c. 5 huruf
b. 4 huruf
d. 6 huruf
44.
45.Mim mati atau sukun, apabila bertemu
dengan salah satu huruf hijaiyah maka
memiliki ......
a. 3 hukum bacaan
c. 5 hukum bacaan
b. 4 hukum bacaan
d. 6 hukum bacaan
46.
47.Mim mati atau sukun, apabila bertemu

dengan huruf ba (
) maka disebut ......
a. Idzhar halqi
c. Idzhar haqiqi
48.
b. Idzhar syafawi
d.
ikhfa
syafawi
49.
50.Mim mati atau sukun, apabila bertemu

dengan huruf mim (


) maka
disebut ......
a. Idghom mimi
c.
Idzhar
halqi
b. Idzhar syafawi
d.
ikhfa
syafawi
51.
52.Mim mati atau sukun apabila bertemu
dengan huruf nun (
a. Idzhar syafawi
mimi
b. Idzhar haqiqi
syafawi
53.
54.Kalimat

) maka disebut .....


c.

Idghom

d.

ikhfa
berikut

ini memiliki hukum bacaan ......


a. Idzhar syafawi
c.
Idghom
mimi
b. Idzhar haqiqi
d.
ikhfa
syafawi
55.
56.Adapun cara membaca ikhfa syafawi
adalah ......
a. Panjang
c. didengungkan
b. Jelas
d. ditasydidkan
57.
Page | 2

58.Adapun cara membaca idzhar syafawi


adalah .....
a. Panjang
c. jelas
b. Ditasydidkan
d.
didengungkan
59.
60.Adapun cara membaca idghom mimi
adalah .....
a. Didengungkan
c.
ditasydidikan
b. Panjang
d. jelas
61.
62.Surat Al Ghasyiyah terdiri dari ...... ayat
a. 24 ayat
c. 26 ayat
b. 25 ayat
d. 27 ayat
63.
64.Surat Al Ghasyiyah termasuk .golongan
surat .....
a. Makiyyah
c. Syamsiyah
b. Madaniyah
d. Qomariyah
65.
66.Terjemahkan ayat berikut ini

67.

{}

a. Dan Dia (tidak pula) termasuk orangorang yang beriman dan saling
berpesan untuk bersabar dan saling
berpesan untuk berkasih sayang.
b. Mereka (orang-orang yang beriman
dan saling berpesan itu) adalah
golongan kanan.
c. Dan orang-orang kafir kepada ayatayat Kami, mereka itu adalah golongan
kiri.
d. Meraka berada dalam neraka yang
ditutup rapat
68.
69.Surat Al Balad menerangkan tentang ......
a. Golongan orang-orang yang masuk
surga dengan golongan orang-orang
yang masuk neraka
b. Sifat-sifat
buruk
manusia
dan
kebangkitan mereka serta pembalasan
kepada mereka pada hari kiamat
c. Penciptaan manusia dan diisyaratkan
pula penciptaan tumbuh-tumbuhan
d. Tuhan mengggambarkan jalan yang
membawa kepada kebahagiaan itu
lebih sulit menempuhnya dari pada
membawa sengsara.
70.
71.Yang

merupakan

adalah ....
a. Sepasang mata
tangan
b. Sepasang bibir
telinga
72.

arti kata

c. Sepasang
d. Sepasang

73.Yang merupakan arti kata

adalah ...
a. Bertempat
c. bersumpah
b. Kuda perang
d. negeri ini
74.
75.Surat At-Thariq terdiri dari ...... ayat
a. 16 ayat
c. 18 ayat
b. 17 ayat
d. 19 ayat
76.
77.Surat At Thariq termasuk dalam golongan
surat-surat ......
a. Makiyyah
c. syamsiyah
b. Madaniyah
d. qomariyah
78.
79.Surat At Thariq turun setelah surat ......
a. Al Ash
c. Qoof
b. Al Balad
d. Quraisy
80.


hukum bacaannya
adalah ikhfa, dikarenakan tanwin ( )

81.Kata

bertemu dengan ......


a. Huruf fa (
(

c.

Huruf tsa

d.

huruf

b. Huruf ain (

mim (
)
82.
83.Perhatikan potongan ayat di bawah ini !


84.

85.
Artinya .....

a.
b.
c.
d.

Dan malam yang sepuluh


Dan yang genap dan yang ganjil
Dan malam bila berlalu
Dan malam yang kesebelas
86.

87.Yang merupakan arti kata


...
a. Bulan purnama
c. Bintang
b. Perhatikan fajar
d.
matahari
bersinar
88.
89.Potongan ayat yang berarti dan malam
yang sepuluh adalah .....

c.
b.


d.90.Yang merupakan arti kata

a.

adalah ......
a. Tahta
b. Jabatan
91.

c. harta
d. wanita

Page | 3

92.Yang merupakan
adalah ......
a. Jurang
b. Angin topan
gonjang
93.
94.Kata yang berarti
a. Daratan
b. Lautan
95.

arti kata

d.

c. Sejak
segoncang-

adalah ......
c. Gunung
d. sungai

96.Yang merupakan arti kata


adalah ......
a. Untuk hidupku
c.
Dunia
akhirat
b. Untuk matuku
d. surga
97.

98.Perhatikan potongan ayat di bawah ini

99.

Artinya

....
Masuklah ke dalam nerakaKu
Masuklah ke dalam surga Ku
Masuklah ke dalam masjidKu
Masuklah ke dalam rumahKu
100.
101. Kata yang berarti surga adalah .....
a.
b.
c.
d.

b.
d.

102. Kata yang berati manusia adalah .....


a.
c.


b.

d.103.
a.

c.

Page | 4

104.
105.