Anda di halaman 1dari 595

Pengendalian mutu

ilalam

inilustti batu hara

Mutrr{JrDrN
'

"-*$l

rt

'

.::s '-,''-.;: - "

'

.:

.
.,

,-#i.,

1: :j.,ii,:+:s5g.-,

"l:

,*.

!'-1
I

um*fui

ffi

PENERBIT lTB

,thL--.*-.

v. ri

W"

Sunpuug

gII lrqreued

urpr[qcn6

eruq ruBq l4snpul tuBIBp

runtu usrlBpueEue4

L.-\

Vtz 1lI / 6Ff/#/zozxe


MTLIT
laCra ?crPurEtur

Propinrl lswa Ti::trtr

Hak cipta pada Penerbit ITB, 2006


Data katalog dalam terbitan

Muchjidin
Pengendalian mutu dalam industri batu bara.
- Bandung: Penerbit ITB, 2006.
21a,575h.,25 cm.

622.3340684
1. Pengendalian

mutu batu bara

I. Judul

ISBN 979-3507-75-6

l0 Bandung 40l32,Telp: (022) 2504Z5l,Fax: (022) 2534155


e-mail: itbpress@bdg.centrin.net.id
Penerbit ITB, Jl. Ganesa

e{

tsl

OL ledueel duqrl rszrolds4g g.Z.t

g9 u8llel dequ rsurolds4g g.Z.t


g9 pnpel duqel rsaoldslg n.Z.t

09 (yeuor8er) uurutred duqul rseroyds4g tZ.E


6S rsurolds4eurd uudeqel Z.Z.t
Lg rseroldsleuuduqul-uuduqul T'Z.E
gg
rsurolds4g z.t
1

!.

ereq nleq

gg uenFqpued

9S ue8uequuuad

gt

uup

I'E

gsuroldslg

LV urseuopul uJeq nluq uu8uuqureued ulsnpur rnt1nrls V't'Z


Brseuopul eruq ntuq rrtsnpur uz8uuquel:ed uep qu:uleg E t'Z
ersauopul BrBq nluq u,{eprequns uep 13o1oag Z'E Z
BrBq ntuq uesrdul .
Erseuopul sJ?q

Zi

6t

6t

6t

um1 uru8eu-ura?eu Ip ruq nluq rs?{rJrspH

urelsrs

l;Z
ntug t'z

n'Z'Z

LE Ieuorsuuelur rse{urselx EZ'z


9E I IJSV lnrnuau ISe{IJISBI) Z'.Z'Z

79 re1,(e5lnJnueuISu{rJrsBIX I'7,'Z
zE urq n13q rse{rJrsulx z'z

It ereqn]Iq)luDa t'I'z

0E zr?q nteq tJ{s-tEJIS uu8urpueqre4 Z'I'Z


gZ 8ua&uel Iluot)et rroeJ I'I'Z
,rq nluq uudupue

rc'

TlfiT,1i".f":i;;ijr#

9I

il
I

zI

Ll

ulDq)

lDo)

ntnu u?rlepue8ua4

7.

s'I

yI

sI ErEq n]?q s"trlun>I 'I


ueluu;uuuad Brrelrr) t'Z'I

rsJs^uo) sJeq nleg


nteg

sDIoI Inlun ureq


Inlun ereq

ru)luq uBqeq

0I

uruq ntuq urclup presuru

ErBq nlEq

Z'I

z'z'I

n]?g I'7,'l
uutEeJuuruod z'I

ueunsns nulu gur8or1e4 t'i'I


ue8unpue; Z'I'I

emqnteq Br-urq

ereqnleq rsrurJecl I'I'I


Lul eruq nleq qe>1udY

I'I
z uEnlnqBpuad I

BrPq nluq pua8uary :nlus uepug


BSI IIca{ sruuBX

BII

Blu{BJd

tsl

r
3.3

3.2.7
3.2.8

Pengeboran selama penambangan 70


Cara menyatakan cadangan batu bara 72
Penambangan batu bara 77

3.3.1
3.3.2
3.3.3

Perencanaan penambangan 77
Penambangan terbuka 79
Penambangan bawah tanah 83

Pengangkutan batu

4.1
4.2
4.3

4.4

bara

91

Pendahuluan 91
Pengangkutan dari tambang ke pelabuhan muat 93
Pengangkutan laut 97
4.3.1 Jenis-jenis kapal pengangkut 97
Pengangkutan dari pelabuhan bongkar ke pemakai 98
4.4.1 Penerimaan dan pembongkaran i00
4.4.2 Preparasi dan pemindahan 102
4.4.3 Penyimpanan 102
4.4.4 Pengangkutan batu bara ke PLTU lO7
4.4.5 Parameter batu bara yang mempengaruhi penanganan 107

Bagian dua: Data untuk pengendalian

5.3
5.4

6.4
6.5

\--

109

5.2.4
5.2.5

Penentuan unsur secara

115

kuantitatif I l5

Cara melaporkan hasil penentuan 116


Perhitungan dari basis adb ke basis lain I l6
5.3.1 Basis untuk mengklasifikasikan batu bara I l9
Berbagai metode standar analisis batu bara l2l
5.4.1 Berbagai standar nasional 122
5.4.2 Standar internasional I23
5.4.3 Standar Indonesia (SNI) 123

Analisis batu bara: Pengambilan sampel l2S


6.1 Pendahuluan 125
6.2 Pengambilan sampel batu bara eksplorasi L28
6.2.1 Pengambilan sampel inti bor I28
6.2.2 Channel sampling 131

6.3

6a

mutu

Analisis batu bara: Pendahuluan 110


5.1 Analisis kimia 110
5.2 Analisis batu bara 113
5.2.1 Pengambilan sampel ll4
5.2.2 Preparasi sampel 114
5.2.3 Pemisahan unsur pengganggu

Pengambilan sampel batu bara produksi 133


6.3.1 Skema pengambilan sampel 133
6.3.2 Menetapkan sistem pengambilan sampel 139
Cara standar ASTM 140
6.4.1 Perencanaan pengambilan sampel 140
6.4.2 Pengambilan sampel untuk sampel total moisture 142
Cara standar ISO 143
6.5.1 Perencanaan pengambilan sampel 143
6.5.2 Cara mengumpulkan increment 144

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

,-&

w
e/

Ft

e6I Brq nluq uBSeJa{a{ uuntueued z'6


ggI anpd, c1[rto1Dr uuntueued I'6
88I rB{Bq uuqBq BJBq nfuq snsnq{ ralaruBrBd :Br8q nlBq sIsIIBuy
S8I

tetultln

z8I

sISIIBUB lrsuq

uuryoduleu urEJ

qoluoJ

9'9'8

S8I ue8tslo uuntueuad S'9'8


t8I rnJlns lBlol uunluauad ,'9'8
ZBI ueSorttu uenlueued t'9'8
luuoqrs{ u?p IBssreq uoqrul uEnlueusd z'9'8
I8I ueSorprq uup uoqre{ uun}ueued I'9'8
I8I ]?tullln sIsIIuuV 9'8
uoqn) pan{uenlueue4 ?'E'8

6Ll

gtl tauow alllDlo^ uBruuaued E'9'8


gLI rTsr uu8unpue) unlueued Z'g'g
gLl sISIIeuuIp 8ue( ledurus urEIBp arngrcLu uunluaued I'9'8
gLl teurslord sIsIIeuV
,
gLl slslluuulp 8uu,( ledurus tuulup atn$lotu uenlueuad
nLl arntsrcu urutqtynba nuy filcodoc Sutp1oq atn$rcw uenlueuad
arn$|oul l0lol uenTueued
uunlnqBpuad
zn

zLI

zLI

S'8

?'8
'8

z'8

I'8

rBsBp slsuuuv :BrBq nluq sIsIIBuv

uenluaued >1n1un tsuredar6 Z'S'L


1e,(u srsrluuB {nlun ledtues tsurudar6 I'S'L

OLI ICH
691

69l

snsnq{ uunyredel Inlun Bruq nluq ladtuus tseruder4 S'L


rslnpo.rd ?Juq nleq yadurus tsurederd rnpesoJd n'L

89I

ngl rsuroldsla Eruq n13q ladrues tsu.rede:6 t'L


9'Z'L
69I n1dwns )llDtuofiD autl-uo
gSI r8uqrue6 ' n'Z'L

ggl rnduzcue6 tZ'L


SSI snra88ue4 Z'7,'L
gSI Surra8ua6 I'Z'L
SSI leduus tsuruderd uululured
SSI ledurus uer8uque4 g'l'L
bgl uernduucue4 n'I'L

nsl
I

EI

IgI

Z'L

rltnq uurnln pcel:adrue141 t'l L


ESI e.rupn-uu8utre8ue4 Z'l'L
leduus tsurude.rd ueduqel ll L
ISI uBnlnqBpued l'L
laduus IsBrBdord:Eruq nluq slsllBuY

09I OSI sruJ 7,'L'9


6nt IAtrJSV ?r?J l',1',9
6nI

>1e,(u

1u1o1

ststluuu 4n1un leduus

8rI

gnT apdlcols
atngrcu

Irup

I^IJSV

uulquu8ue4

repuels

L'9

Z'9'9

Lnl sv rspuBls I.g.g


BrBq nluq leduus uupquru8ua4 9'9
uepquru8ue6 t'9'9

ledures 1n1un ledruus

r
9.2.1
9.2.2

Penentuan Hardgrove grindability

index

193

Pengujian indeks abrasi 195


Penentuan suhu leleh ash 196

9.3
9.4 Analisis ash 199
9.5 Penentuan klor dan fosfor

203

9.5.1 Klor 203


9.5.2 Forfor 203

9.6

Analisis

ayak 204

Bagian tiga: Pemanfaatan batu bara bahan bakar 207


10 Teori pembakaran batu bara dan PLTU berbahan bakar batu bara 208
10.1 Bagaimana pembakaran dimulai 208
10.2 Persamaan kimia pembakaran 209

10.2.1 Hasil-hasil pembakaran 2ll


10.2.2 Perhitungan pembakaran 2lI
10.3 Proses pembakaran batu bara 215
10.3.1 Devolatilisasi 215
10.3.2 Pembakaran char 215
10.3.3 Pelepasan zat mineral 216
10.4 Bentuk-bentuk pembakaran batu bara 216
10.4.1 Pembakaran bentuk suspensi 217
batu bara 219
batu
bara 221
bakar
10.5 Prinsip kerja PLTU berbahan

10.4.2 Bentuk pembakaran hamparan

11

Komponen PLTU berbahan bakar batu bara 227


11.1 Desain ketel uap PLTU 227
11.2 Penanganan batu bara 230
11.3 Pelumatan batu bara 230

11.3.1 Jenis-jenis pelumat 231


11.3.2 Pemilihan alat pelumat 235
11.3.3 Pengaruh sifat-sifat batu bara pada pelumat 236
11.4 Tungku pembakaran 238

ll.4.l

1L4.2

Pembakar 238
Kinerja tungku pembakaran 240

11.4.3 Parameter batu bara yang mempengaruhi pembakaran


ash 256
11.5.1 Cara-carapengumpulanfly ash 258
11.6 Pencemar udara hasil pembakaran batu bara 264
1 1.6.1 Pembentukan zat pencemar udara 266
11.6.2 Cara-cara mengontrol gas pencemar 269

11.5 Penanganan

11.7 Pembangkit

listrik

270

I1.8 Pengujian pembakaran 273

11.8.1 Preparasi batu bara 273


11.8.2 Penggerusan batu bara 274
11.8.3 Rig pengujian20-40 kg/jam 275
11.8.4 Tungku pembakaran pengujian NO. 276
11.9 Pemilihan batu bara untuk

8a

PLTU

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

277

246

Y;

e6

tst

zrt

zvt

tunrrotBroqul rsenlB^a I.E

il

Eruq n]q unrJotpJoqul rsenlE^a

we ueqnlel uup JoDl?rluolqns tunrrotuJoqpl rp uer[nBue4 II.Z.yI


InE Mal^il uep lrpnv }I.z.il
0nt uululucuad uuJer{rletued uup ueurnlop uelo4uo8ue4 6.Z.VI

6et

E.rI

srsrl?ue pseq uu4-rodeleu uup A4at^at-atN g.Z-nI

ntt ntntu uurlepua8ued uuuuuquled L.Z.pI


tEE uurln8ued uup rnpesord uuruluue4 g.Z.rI
ZEt uuluyerad rsurqrlu) g'Z'VI
I tE ledruus rsureder4 V'Z'VI
0g a\daos tsal ueureleueru u?p ledruus uullqruu8ue6 E Z'VI
gZE lqqdnp uuntueued Z'Z'VI
OZt

8Ie

" ,

a1duos

lottuo) lZ'nI

unrroturoqul Ip ninru uurppue8uedZ'nl

8It

sIt

efta1uequlusay

gIE {?ce uuqulusex


{llEtuelsls uequluse)

SI un.rroluroqul

sI
Ip

t'lrl

z'I'rl

l'I'vl

uuqEIBSax

i'rI

nlnu uulppua8ua4 nI

LOE uruq nlsq rlaq-1unllurluo;1 t'L'EI

sOt

,Ot.

Bruq nlBq

lleqrxed z'L'tI

908 sJEq nluq u?J?s?{ued T''EI


ueresuuad {nlun sru>{el8un1npua4 1'91
VOE :u18uoq u?qnquled g'EI
lBnlu wqnqBled s'tl

Ige

,0t.

uJBq nl?q uurcncuad

etuules ?'I

'ofo,"':JJ,xHH3Hlff:3

::l

662 ntnu uurlepue8ue4 1'91


66C, uunlnqBpuad :n1nu uullupua8ua; gI
g6Z nlnu uBIIBpuaBuad ludua uu.r8ug
L6Z TIBIIB uBp rnJInS 9'Z'ZI
967, arntsrcIAl 9'z'zl
96Z xapu! aaot?ptop V'Z'T,1
962 wsnl?qeI uep aluDloA t'7,'7,1
E6Z umq ntuq rysr rsrsodruo{ uup ue8unpuuy Z'Z'ZI
E6Z an1oa cg[1topt3 I'Z'ZI
Z6Z uerues uulenquad upud uruq ntpq IuJIS{EJts qnre8ueg 7'71
882 uuulu(ue;rrrolsrs uup'uesnre88ue4'rsureder4 I'EZI
ueqpq ru8uqas Bruq nleg 'ZI

LBZ ru{eq

LBT, rrq{u uusnreSSue4

;Z'ZI

987, ro{url{ uElnluequred z'z'zl


ggz lvuawu *tot rcercdat4 I'Z'ZI
n8Z uerues uulenqurad sasord Z'ZI

z8z uarues{lrq?d I'zI

ZgZ, uauas

4:qud Ip BrBq ntuq uquuJueruad Zl

N.__

r
14.3.2 Evaluasi peralatan dan pemasokan 344
14.3.3 Evaluasi pengambilan sampel dan preparasi sampel 347
14.3.4 Evaluasi prosedur analisis proksimat 349
I4.3.5 Evaluasi penentuan sulfur dalam sampel yang dianalisis 352
14.3.6 Evaluasi analisis ultimat 354
14.3.7 Evaluasi penentuan gross calorific value 354
14.3.8 Evaluasi penentuan unsur-unsur dalamash 357
14.3.9 Evaluasi penentuan suhu leleh ash 357
14.3.10 Evaluasi penentuan HGI 358
14.4 Akreditasi laboratorium 359

15

Pengendalian mutu di tambang 362


15.1 Pengendalian mutu di stockpile 362
15.2 Pembakaran spontan 368
15.3 Blending 372
15.4 Pengujian presisi dan bias 377
15.4-l Pengujian presisi 379
15.4.2 Pengujian bias 381

'16

Coal cargo superintending 386


16.1 Pendahuluan 386
16.2 Pengukuran cargo batu

bara 390
16.2.1 Penimbangan conveyor 390
16.2.2 Penimbangan tadah jatuh 390
L6.3 Draft survey 390
16.3.1 Pembacaan draft 391
16.3.2 Pengukuran density airlaut 392
16.3.3 Koreksi perpendicular 393
16.3.4 Sumber-sumber kesalahan draft sun'et' 394
16.3.5 Draft survey code 394
16.3.6 Cara melaporkan hasil draft sun'e1' 397
16.4 Penentuan kualitas 398
L6.4.1 Transhipment 398
16.4.2 Pemuatan secara langsung 401
16.5 Cara membuat sertifikat 403
16.5.1 Certificate of weight 403
16.5.2 Certificate of sampling and analysis 403

Lampiran
Lampiran la 4LI
Lampiran 2a 43I
Lampiran 3a 45I
Lampiran
Lampiran

4a 466
5a 52L

Pustaka 567
Penjurus 571

Oa

Muchiidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

re

II

Bleleld

nluq 8u?qtueuedJBts upude{ (S) uup'uruq ntuq rleq-1un[ryr1uo4 rsursoSau ruulup


sru>lot Sunlnpued ftsup u?qpq IDIeq wlrJeqtuetu {nlun uBJBSBued.teleuztu urud
upudal (p)'v|u-1ot\uoc {1qonb uup srsrleu? Brec Buas 'ue8uequeued uep rsurolds>1a
'BJeq nlzq IEJIS-1BJrs ue4pueryedrp u>lereru epudel 'Eruq nluq rsugodsuurl uep
Kauns {otp ue4elta8ueu 8uu,( '4y uesnlnl ue1e,(uuqa>1 8uu,( 'eruq nl"q rlrpotuo{
ruu8ueuau Suef ro,(a,rrns (g) 'Sutpuatuuadns o?nc eues'BJpq nleq tunrJoleJoqpl
tp lottuo) K41onb'uJBq nluq ue8uequruued uup rseroldsle 'ruq nleq luJrs
-leJrs uullsueryadrp DlaJar.u epede4'EJuq nleq ledrues srsrluuu uululreSueru u,(uuuq
-rJuqas 8uu,( unuoluJoqul JBls (Z) 'Sutpua|uuadns o8toc upp srsrleuu 'Sut1dutos

ruue8uau JBSep-JBSup rnqele8ueu tudup ularau uSSulqes BJBq nleq Suuqurul


uep rSoloa8 ur?lsp Sundurca4raq 8ue( upnu rn,(ursur (1) epudel BrBq ntuq nulr
qBler rur n{nq uEunsn,(ued uuuln pn$l?IAI 'rur
JBSep rsurrrJoJur u?{rJequeu
Inlun
rJEp Iploueg

Irce{ DInq unsn,{ueu {nlun rJrp uulruuJequeu srynuad 'lpul IBq enpe{

'u[us urseuopul uruq nleq reue8ueur qeluueued uule[rqe1


uu8uep uBlrDIJeq 8uu,( qulusuru u,(uuq'ereq nluq uelueguuured pqr.red s?quqrueu
ry,(uuq 1epr1 e,(ursr uup rurs-euusrp uu{eJesJeq qrseru rdu1e1 4e,(uuq qupns Suuureru
uJpg ntug luJol{eJr(I rJ?p rlqe ured qelo ue>Iulueqrp 8ue,( quleluur-r{upryI
'Brseuopul
ureq
nleq Suuprq tuplup lottuo) &rytnb upp ueluqueuad suququeur
BpB unloq unqul sulaq enp IrBp qtqal nSSunuaru quJetes 'enpe)
8uu,(

nlnq

'rur BJuluEsnN r-runq 1p ledupral 1e,(uuq 8uu,{ tut stuel u,(uuq puaJul Je{eq ueqpq
pmq nluq ?tulruel EJeq nleq uunqule8ued Jusup nlnq unsn,(ueu {nlun u?l?ru upu
srlnuad r]Bq urupp 'Iddg {rlru tsal acoun{ne1e $at uousnquo; e(uufte4aq uJuJ
ue1rs1u,(ueu >1n1un Suodra5 a>1 uunulurued uu8uap dntntrp 8ue,( 'Juuuues rBselas
qEIeleS 'u,(uru8uqes uup 'qrqel n31u uruq nluq stuel enp Sutpua\qtuaul urBlep qse
unleq '3u1pua1q ruue8ueur rnqula8ueur u.rnleq u,(uepaq 8uu,(

tBJIs-lBJrs rnqule8ueur

p/nqeq lEqrlJel sulel lnqesrel uuu,{uzued lle(f',,Lob OZ ruaruoJ rTsrz ru,(undrueur 3uu,(
uJuq nluq uu8uep rndurucrp ob OI ruauoc qsn rcfundureur 8ue,{ ?JEq nleq r{B{?srq,,
:u,(uugeq 3uu,( upe 'e,(uqoluo3 'BJuq nluq rJup Jpsup uunqula8uad uped 1nsuu,re1
srlnued lnJnueu 3ue,( upnur rn,(ursur urud qolo uelnlerp 8ue,( ueufuuued 1u,(ueg
'Brsouopul rp uwJeqnleqred uuSuep efuuelrel upu 8uu,( uuulnJal 'rsuulsur ruSeqreq
uup 8ue1up 8uu( u,(uuru1 nup urldrslp uup'Suuqurq tlqu'r3o1oa8 IIqE uup Irlpral
uuesed erud nlr u>lrle) 'xoJlr/y[ pup )tcocqug IJup UIBI EJUIUB'te>lues u>Irretuv rrup
rlqu u8uuo r{BIupB urucrqrued end'266I IrunuBI gg-97 1e33uvl'rDunuas u8tsaq
rafog puo uoltDzuaqDnq) po) eurct uu8uep Jddg qelo r?s&Ierdrp 8uu,( BUBIBI
u?,(H puurC Ip mITd) dull e8eueg {rrlslT lrlSuuquag rz{Bq uuqeq ru8uqas
eJBq nleq ueleegluuured ruue8ueur Juurrues nluns IJIpBqBueu slTnuad

qrtel

'Btuuued

'ln{rreq [Bq Bnp


wlqsqesrp rur nlnq unsn(ueu {nlun srlnued Suoropueur 8ue,( uesu8u? u,(u1nqur1

e+e7rt

L-

bara, mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang quality
control dalam bidang batu bara.

Buku ini disusun secara populer dan hanya mengulas bagian luar dari "kulit" ilmu
perbatubaraan dan terdiri dari empat bagian. Dalam bagian pertama diuraikan sifatsifat batu bara, kimia maupun petrografi yang disusul dengan cara pembentukan
batu bara, sedikit mengenai batu bara Indonesia, cara eksplorasi dan penambangan
batu bara dan diakhiri dengan mengulas transportasi batu bara. Bagian ini terdiri
dari empat bab.
Bagian kedua yang terdiri dari lima bab, memperkenalkan senjata atau "tool" bagi
pelaksanaan cluality control. Senjata ini ialah proses yang dapat menghasilkan data
yang nantinya digunakan untuk quality control. Proses tersebut adalah analisis batu
bara, yang dimulai dengan pendahuluan tentang kimia analitik batu bara, sampling,
preparasi sampel dan analisis batu bara. Dalam membahas analisis batu bara hanya
dibatasi pada batu bara bahan bakar, tidak membicarakan jenis batu bara yang
lainnya seperti batu bara kokas dan batu bara konversi. Demikian pula metode
standar analisis terbatas pada standar internasional, ASTM, dan Australian
Standards.

Bagian tiga terdiri dari tiga bab, dalam bab-bab ini diperkenalkan pemanfaatan batu
bara sebagai bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan pabrik semen.
Pembicaraan dititikberatkan pada sifat-sifat batu bara yang berperan dalam kedua
pemanfaatan tersebut.

Dalam bagian empat dibicarakan proses quality control. Quality control di


laboratorium dibicarakan lebih dulu sebab data yang disajikan untuk quality control
berasal dari laboratorium ini. Bagaimana cara menghasilkan data yang dapat
dipercaya sehingga pengguna data tidak ragu-ragu dalam pemakaiannya, terletak
pada bagaimana baiknya quality control dijalankan di laboratorium. Bab mengenai
quality control di tambang tidak terlalu banyak dibicarakan sebab masing-masing
tambang mempunyai cara-cara tersendiri menjalankan quality control-nya.Bab
terakhir dari bagian empat adalah proses kerja yang dilakukan oleh suatu
perusahaan surveyor yang independent yang umumnya membantu perusahaan
tambang batu bara pada waktu mengapalkan produknya. Kadang- kadang coal
cargo superintendent company ini dipakai pula oleh suatu perusahaan penjual batu
bara dan yang membeli batu bara dari tambang (disebut pentsahaan perantara).
Bagian empat ini terdiri dari empat bab.
Sebagai lampiran dari buku ini sengaja disajikan terjemahan prosedur analisis batu
bara (sampling, preparasi sampel, dan analisis) untuk memudahkan seorang analis
atau pegawai laboratorium mendapatkan prosedur standar. Sumber yang diambil
berasal dari standar-standar internasional, ASTM, dan sumber lainnya yang

dianggap perlu diketahui.


Karena pengalaman penulis dalam bidang pemanfaatan batu bara masih kurang
sekali, tentu saja buku ini masih banyak kekurangannya. Penulis dengan senang hati
akan menerima segala kritik membangun dari para ahli dalam bidang batu bara.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini sehingga dapat
diterbitkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan

\--

2a

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

L.

eC

?le,{EJd

utptfqrnlN

'srlnuad
9002 unq4 rrq)p 'Sunpw8

'rur nlnq unsnfuour {n]un uul?duase{ uBp nDIP/r\ u?IJeqlued


sulu qrsul ururJel uE{d?3n8uau srFued'u.(un11um IJep uulSuqes IIqLusJel q?lal SuBF
'Blur3Jel rJalsr urxulnJel'?8Junlo{ upude{ slnd ueDlltuec 'lnqesJq snsnQl L{IS?)I
sr.urJel uud?3n ulnd uDlrJeqruau srlnued'rut nlnq uDlllqJeuau ues ?ullun(uetu
Brpesraq qElel Sue^ gJl llqreued upede) 'qIS?I PIUIrel u?)ld?rnSueul sllnued
'gI uBp, qBg rs)eJoSueru qBlel SuB[ urrnsJJ Jd IJp Dloosg uIeldBJ uep'IuI
n{nq qDIsBu rrEp ? uEp z qBq rs{aroSueu 1nT qElel3uu[ '3SIAI oi(olruH 3u3qtu3g
urul ?JB1uB uJsg nlug luJoueJIC IJep m{eJ-uBIeJ upBde{ uB)lnlnllp snsnq{

w
e( I

srunlued

lera8uad

1e1u

ru,(undtueru u,(uuudep Sunln rp 3uu,( 1un4 roll?Jl Dzopilnq


qunretu leduus a1duos 77nq
uelupud o8ruc 1n>13uu8ued pdel iautDc 4ruq

3ue[ue:a1 rlradas
u,(uupor 8uu,t Suequruued 1u1u (AnS) rotD^D)xa paqd4 p)lcnq
Inluoqreq
Suuluerel {nlueqJeq lnlSue8uad toto^ap plcnq
lru8rl netu qupueJ Iuurnel{oJ Ereq ruEq (saqru?q) lDoc utworq
nleq ytoc 1t13uq
qplrlsl toprd puo ptoq
3uura1 u.ruq

quur,l qul\Bq uu8uuqruuued uJBc nlES qBIBS

nJ'Id Ip den lopq npoq

epeqreq sBtrlEDI Eruq nleq qrqal nBtB unp uuryndruesueru uruc Sutpuap
?rluJtsnv rupuuls r{BIusI luulup t33u6 >1uu.r BJBq ntuq p@ lcDlq
ueunlrq BIuq nlBq looz snoulwnllcl
BrEq nluq

uedur,(ueu Ndwal utq

Br?q nluq (qrd) srdn uesrdul r4cuaq


uupLreq uuq uetenu lereq rnln8uedwp apcs qaq
uululreq uvq rc{a,woc qaq

Sueq?uol a&nq
eruq nluq-uulnq IJelBIu r.rup uedtsts Surttod
Bffq nleq (et1d) sldp uexdel puoq
3unru1 Inlueqreq ulu{ rrup lenqrel

OI'Id

Ip lolqrud 3uuu,(ued

pp

ntpJ cuqolpaq{ 3oq

fl
relndrp uJuJes leduus yrquru8ued ]I-1e taldwos n?no
nu{/-ueqrpnv rsBlEIIp uentuaued lele DputotDfp nutv uaqtpnv
IuolB uedBJes JolauoloJorllads (syy) npwo\oqdotlcads uortdtosqD cuuolt)
tlse-seqeq

Inlueqrel

slsuq sr.tpq aa$-t4srt


qsu ruaoqpo tlsv

uJBq ntuq nplum upud JEnl trup 8uulup 3uu,(


r.lse

qalal

n\ns atnwadwat uorn{qso

ntuq urBIBp qsu (eseluesred) ue8unpuul ruaruoc qsD


qse sISIIBuE 'qsu ueunsns stsK1ouo qso 'uor|rsodwo) tlsD

BJBq

JoSI8 uBls?uedrp uruq nlBq L{Elales lu33unr4 3uu,( nprsar rlsu


runrJoluroqel rp ?tutJallp 3uu,( ladurus LUBIBp oJnlslow arn$rcw pamacat so

Sueqtuul IBsu ErEq nluq uupp eJnlstotu atntstotu autw sD


uuqelSuoq ?ruq nluq uup (rte dupuqrel) 3r1u1er sruaf1oqoq (CUy) tssuap a^IwPt ruatoddo
nlnur uulu>lSurued uot1tttoqawo
uulurupn-SutrcIlp tlelales Suupq ssoJ {tp-tro
urupn-3uue1 yeduus ruBIBp eJnlstou) aln$rcut PauP
BJepn-8urJe{ stsuq (gpz) stsvq paup

rto

tto

ueludtunSSued uorgauo1SSo
Junl rJBp 3uu1ep
ISEJq?

Suuqruul e{ Insuu uepl tpo


3ue,( ernlstotu atn$rcu ruanqpt)
ueledatol (uttncut

slepur 'uusrrySued

qaput

xapm uo*Dtqt)

ll:e1 snrue)
s-_

bunker tempat menYimPan batu bara


burning

resl

pengujian pembakaran

coal battbara yang dapat dibuat kokas metalurgi


calorific value nllai kalor/Panas
caking

capesize bulk carrier kapal berukuran besar


cargo muatan kaPal/tongkang
cargo handling crane derek untuk menangani muatan
cargo liner kaPal samudera
cailo superintinding company perusahaan pengawas muatan kapal
chirnel'sample sampel yang diambil dengan cara membuat saluran batu bara
char zatyang terbentuk bila batu bara dibakar
chip sampling pengambilan sampel kepingan
chute timpatuntuk melewatkan batu bara sehingga dapat meluncurclam-shell bucket unloader pembongkar berupa keranjang berbentuk rumah kerang

clay

lempung

coal analysis analisis batu bara


coal band pita batu bara
coal brightness kilaPan batu bara
coal bunker bungker penyimpan batu bara
coal chainrantai batu bara mulai dari tambang sampai ke pengguna
coal gasification pengubahan batu barajadi gas
coal liquefactlorr pengubahan batu barajadi cair
coal matter zat batu bara (murni)
coal resen'e cadangan batu bara
coal resources sumber daya batu bara
coal seam lapisan batu bara
coal section bagian keratan batu bara

coal substance lihat coal matter

coalification pembentukan gambut menjadi batu

bara

coaly substance bahan yang mengandung sedikit batu bara


coke oven dapur untuk membuat kokas
coking coal batubara yang dapat dibuat kokas

collier

kapal pengangkut
combustion pembakaran
combustion /esl pengujian pembakaran batu bara
comnton sample sampel untuk general analysis dan yang lainnya
composite sample samPel gabungan
coning and quarteritrg salah satu cara membagi sampel

consigment muatankaPal
container s/zrp kapal untuk menyimpan batu bara
continous miner alat penambang di bawah tanah
cont,ersion coal batu bara yang dimanfaatkan dalam bentuk lain
core drill rig peralatan pengeboran batu bara
crucible swelling nuntber (CSN) indeks pengembangan batu bara dalam cawan
cuttin g characte ristic sifat-sifat pemotongan

D
dry asfree (dafl basis kering, bebas-ash
dead stockpile (storage) penyimpanan mati atau dalam waktu yang relatif lama

6a

Muchlidin, Pengendalian mulu dalam indusli batu bara

e/

I srunluad
BrBq nteq sutllun{ telelop apot?
qur8 uuluunSSueu
uruq
ntuq
Ilquu8ueu {nlun qercp auotc qot7
Suulue;e1
rulSuoqued Nle rapDolun plcnq qot|
Intueqreq
llquulp uruq ntug quloles ueqntunr qercup too?
relas?rg lnrnuau BJEq nlBq uusrlsuldel uunlueued pmx fttpm1{ tajatuotsold tapsatg
u4s4oe8 eftces ueloqe?ued Bo1 loctsr(qdoaB
Bruc Bur1druos asodtnd puaua?

1IJSV

Jupuels urulep Surldrues

sr,q nl,q

"X'JirYrlH

:Ti',Hr#q "::,f:;i\:,

atnruaduat uorsnt tlso ytqr.1


1sa7

Suttunq

qso

{o

{l111q1sn{

wq\ $4 acoutn{

looc t?taua ryqq Tooc 1an{


lrce Jqeler uuJnInroq 3ue,( uruq nluq uurcncuedetec uortojogfqto{
qeced qupnu wys {411qo1{
ssol tup trD NqtI atnlnow aa{
tapaqtadns qureup rp lu- edrd upud uulure8ued Butyo{

sBIo{

BJuq

nteq-uulnq srueluruq ntBq rr?p lunqrp 8ue,{

se\oi
Sueqrel

rn;1ns78uureyaq

illoc patutot
qsu tlso {g[

Intueq-{ruueq tnqd1ns {o swol


uerBc {ntueqrcq Klpm[

uuredureq sruel ueruleqrued sruel nlus qvlvs uousrtqwn paq panpmgf


ErEq nluq uesrdul qe^\uq rp uenluq nogf
uurcncued {llslJel{BJu>I uueqocred yurs puo too1{

uu4suuudrp ?Juq nluq qulelas usrsrel 8uu,( luped uoqru>1 uoqtoc paxtt
Ircel JrtEIor uuJnln ewqnlvg sauyf
uequlud uu1u1u,(ueur 1n1un rSoloe8 qe1\x qnol

d
.lrursle l?u?xa
IpJesBu srueI nlus IIBIBS
ernlsrou atn$tout tutntqtynba
nteq ptoc K&taua

trunq lnred UEIBp BpB qr$r.u DIqeI EJeq nluq

JB{uq uuquq ?JBq

IrJtsrl rtenurp uruc uu8uep

uelup Suuqurn rp ueluheq ueq toKaa,uoc 11aq ?ut4ota1a


$le (dg) tolt4rdtcatd cltzlsoucaa

qsu71e41rud du4Suuued

fl
u,(uuulunu uulqedrunueur ludep 3uu,( lnlSuu8ued 4nt4 1cnt1 dtunp
IuJeuIu lBz s?qoq'3uue4 srseq (lwwp) aatt-tagow puaunu't-rp
8urre1 srseq (qp) xsoq tup
(utnrp uultp) truq nluq ueqeceured uu\nluouour etax filqwnl umtp
(ue4qn1e[p) uJBq nluq uuqrcerued ue{nlueuer,u emc ngotls dotp
uuroqe8ued Inlun uurruc spmgf 3u41ttp
uelup Suuquel sruef nles qups saunu tlttp
u{nqrel Suuqtuel BrJ ruelup Suequreued lulu autlSotp
Suns8uul {uprl er?c uu8uep lurog uunlueued taatns {otp
3ue13uo14udu1 rsrs upud Breuet 3uu,( uelotew {otp

I?)pJ?^ Br,ces
BrBq nluq

:rJr,il:ff*

{ntueq uuruqeled nete ueru{etued legrs

rfr;;Tj,

uo11olr111:p

uuduleued'uenlueued uouDutluopp

hr

firing pembakaran batu bara melalui panggangan


Gray King coke type penentuan tipe kokas cara Gray King
gross calorific value nilai kalor hasil penentuan di laboratorium
gross santple sampel batu bara yang dikumpulkan dari satu sampling unit
grate

H
hard coal batu bara peringkat tinggi
Hardgrove grindability index (HGI) indeks kekerasan menurut Hardgrove
haulage truck truk untuk mengangkut batu bara
high temperatur method (HTM) metode suhu tinggi
high volatile bituminous coal batu bara bitumen mengandung zat terbang yang tinggi
higher rank coal batu bara peringkat tinggi
hopper tadah jatuh
horizontal in-seam coring pengeboran lapsian batu bara secara horisontal

humification pembentukan humus


humose mudstone lumpur berhumus

hypothetical coal resources sumber daya batu bara secara hipotetis

I
impurity pengotor
in situ dalam keadaan di tempat

increment sampel yang diambil dalam


indicated terunjuk

satu kali pengambilan

indicated coal resources sumber daya batu bara terunjuk


inen lembam, tidak mudah bereaksi

inertinite inertinit, sejenis maseral


inferred tereka, terduga
infered coal resources sumber daya batu bara terduga

inherent bawaan
inherent ntoisture moisture bawaan
initial number jumlah increment awal atau cargo lebih kecil dari 1000 ton
initial number of increment jumlah increment awal

inloading port pelabuhan bongkar batu bara


inorganic volatile matter volatile matter anorganik
instrumental logging non-core pengeboran tanpa mengambil sampel lapisan batu bara
intra mountain basin cekungan antar-pegunungan

jig plant sejenis cara pencucian batu bara

joint

K
kiln

istilah geologi yang menyatakan retakan di dalam batuan

tempat membakar raw material pembentuk klinker

L
spesification dispesifikasikan kurang umum
batu bara peringkat paling bawah (ASTM)
liquefaction pencairan
less common

lignite

litology litologi
litotype litotipe
live stockpile penimbunan/penumpukan hidup

8a

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

e5l

srunlued

Ie^\u-uBn{BIJad luawwauatd
,(1d Sursuur-Surseru

Eruq nleq uusrdel uup uur8uqes

srsrluue Qd-Kq-t1d

,Qd rtup ue6uq uoucasqns K1d


ue>ludnreu laduus a1dwos K1d
uep uufieq Qd
uutrp uo{ 3n1d

BrBq nleq uusrdul

tuqunsJel

(11ffd

uurulurued ludurq rp upu Suuf ralSunq ntlunq ruop


gurSorled srsrluuu stst1ouo ctqdotSot4ad

uusnqurauad t4gqoawad
Iluqure{ qeloradrp 8ue,( uesrad aulnlo^ fuatocat cupwnlo^ luactad
srdq

eltd

puoq Kuuad

uuun{nq'1t1uuad tqouad
EJBq nluq uulup uedrsrs Sntttod
uur8uqas ue4qucadrp uruc ue8uop uetfn8ued $at avpnqsap Q1oruod
tautDc 77nq xowouod
Jusoq uBJnInJeq

ludq

Suuquruttp
ledup 3uu,( BJeq nluq luraq depeqral dnlnuad uunleq eunlo^ uu8utpuuqred ouDt uaptnqo^o
dnlnueduunleq uaptnqta^o
lunu uuqnqupd uod Sutpooyfio
:lue8ro 1uz tu8uqas Inlueq uulup Jollslu alqulo^ DrtDw aUPp^ Ttuo8to
lruuEro luz tu8uqes nyns tru1d1ns cluo8to
ltuuEro lez DilDw ctuo?to

DInqJa rnurns uu8uequruuad Surutw 4d uado


srluruolo lup uuluunSSuau Sutldurus 8u17dwos clwuofiD auq-uo
Suurul urecas

uultsulgtsadsrp

pagftca ds Q1ouorsocco

o
uDIlnJBlIpABsnJIp {BPII laduus aupnusaP-uou
o696qv(ueqas ue1u,(u so1o1 8ue{ ueJn{n azts doy lDulutou

N
urnunTSutres Surpd uE)flsu>1 g rsodsrp u ot 1o crtt c a d s uowuo 2 ls otu
urepn-Eurra4 ledutus txBIBp eJnlslow aldwos palrp'.tto ut atnlsrcta
oJnlsroru unuqrllnba ]I.r4t1 Klrcodoc 8urp1ot1 atn$lou
aJnlslotu uu8unpue4 luatuo) atn$lotu
DoS0I BpEd uu4seuudrp uIq Euulrq 8uu{ uruq nlBq tuBIBp ilv atrustora
qse suqaq uup eJnlslour BpE slsuq (lou) aa{-qsD lslow
IBJoUItu IUZ tailout lDtaulw
Euuquq lnlnu P 4r1sl1 lrlSuuqvred uotryDuaS qfiow-aunu

uuqe8ualrad elllulo^ uu8uep uounllq BJBq nluq looc snoutwnqq afwlo^ untparu
Jn{nJel BJuq nluq u,(up raquns saJtnosil lDoJ PatnsDau
{BCU BJBJaS

lluljll^

BlBJ-BleJ SUBDIoUoJ

Jn{nJal palnsoaw
acuo\calfat aryutrtr^wopuDt uDau
4uu8ro lvz 'lBJesuur lrua)Dw

uJeq nluq urulup

W
(u1p4sny) qepuarJnuler lnJ8urred Eruq nluq swet Tooc luDr Dl^ol
qupual elnulo^ ue8uop uelunllq EJeq nleq ue8uoloB dnot? snowwnfiq afvp^ lvtol
nluq uuurrrr8uad nBlE uuluntu nles {nlun qelpsl ,ol
BJBq

uu;up SuuqurulpuuBl qunuq ue8uuqutuuad


(e.ruq nleq rlaq-1unf

swal lttu?uol

4urtuol uelup) Suufuud e4Euul rutat Suol

primary sample sampel primer


probable working section bagian yang mungkin dapat dikerjakan penambangan
productiott sample sampel (batu bara) produksi
proved rese,ne cadangan teruji
proximate analysis analisis proksimat

pulverisedfuel

(pfl

bahan bakar dalam bentuk halus

coal lihat coal motter, coal substance


pyrite pirit
pure

quality control pengendalian mutu (kualitas)

R
random stratffied sampling pengambilan sampel secara acak

rank peringkat
rapid ash penentuan ash secara

cepat

raw brown coal batu bara coklat yang asli dan belum dicuci
raw coal batu bara kasar atau belum dicuci
recoverable coal balu bara yang dapat dikumpulkan kembali
referee method cara sampling sebagai pembanding (ASTM)
reference standard of precision keakuratan dasar
replicate sampling sampling secara berulangkali

reserve cadangan

moisture moisture bawaaan dalam sampel -3mm


resource sumber daya
residuaL

rippability kedapatsobekan
roga index indeks roga

roof

batuan di atas lapisan batu bara


room and pillar penambangan bawah tanah cara kamar dan tonggak
rotary sample divider (RSD) alat pembagi sampel vang berputar
run-of-mine (ROM) batu bara yang baru ditambang
S

sampling pengambilan sampel


sampling characteristics pengambilan sampel secara khusus berdasarkan sifarsifatnya
sampning scheme skema atau perencanaan sampling
sampling system sistem atau pelaksanaan sampling
seam lapisan batu bara
secondary cuter pemotong sekunder
section bagian tipis
section non-coal bagian bukan batu bara
semi anthracite group golongan semi antrasit
shaft mines tambang dalam yang menyayat tegak lurus dari permukaan ke lapsian batu bara

shale serplh
shelf dasar selat
short term (kontrak) dalam waktu singkat
shortwall salah satu cara penambangan bawah tanah
shovel alat untuk memuat batu bara dalam tambang terbuka

sllo tempat penyimpan batu bara berbentuk


silr endapan lumpur
single coal batu bara tunggal/sejenis
ZOa

\-

bulat

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

eIZ

snrnfuad

(ludurn ruurs) ludruut alEst^

A
urupp ue8uuquuued'quuut qe,ruq
uu8uequuued
Buruttu punot7npun
lururryn srsrluuu stsK1ouo ail)uturu

n
sruel ad{l
3uu13uo1 4ruued lvden woq ?nt
{nrt rrup qnlul qup4 nddoq yrur
{nr1 uup Ie^oqs uEIBunSSueru Blnqrel ue8uuqruuued Efic p^oqs puD )pntl
uelqudrunlrp ereg nluq uuuur rp uulufueq ueg epud ledurel taddttl
eruq ntruq qayo (1udq uup) 3uoso1 8uu,( uer8eq dnlnueru nElE uu{uturew 7utruwu1
3uu13uo1 udureqeq qelo pdu>1 e1 tnlSuurp ErBq nluq Tuatudtqsuotl
tBJIns rrep JnJIns uup

lnunl Jnsun sluawala acDu


l4urd 'lruu8ro rnJlns uuqeluniued nqdlns pt1o7

oJnJsrotu
uep eJnlsrou eo+ ueqelwnlued atn1stotu lDtot
lunprsoJ
dnlnuad qeuvl ltos do1
(ob66 solol nvw obI 1u,{uuqes 1u33utpe1 uu4u,(u8ued quleles) ruseqJet uurn)n azrs do1
nUu,la uulreseproq Irquurp ueueJcur leus Surldrues Sur1duuts stsaq awu
uplJrBcuou Inlun l3l3 .ta4Dql
Sue8ereur uElBn{eI qt?ua4s afsuaj
re1 uunlueued ysetq p1afi toy

J
ue8uuque8ued lugrs-1e;rs s a4ta dot d

ue8unqrueleSSued4lu8uuqua8ued

3 tn11aar.s

3ut71a

us

BJBq nlgq uee4nu;ed rp upu 8uu,( erntsrotu iln$toru acottns


EInqJel 3uequ4 nelu uBEInuJed 8uequ4 Surunu acottns
(lnrns lnuy rre) tnrns acuaptsqns

leduus trup uer8uqes a1dwosqns

uounlrqqns BJBq nleq r)oJ snoltlunltqqns


oltu uaptnqta^o leq\ (yg) ollot Surddttts

srJIIp Breces Surldures Sut1dwos drtls

ue'ue'Buederur'q",ro'Ji'{#r'r'J"TT:,H":*##':!{:,:
(uruq nluq) ue:1ndun1 apd>1cogs
ptoc Tanl'1ooc K8nua leq\ f)o) Sunuoa1s
uuluods uureluqued uot$nquoc snoauotuods
uu8uunq uo1o333uo uplrqetsa{ &171qo1s apd yods
nBtB ueqesrtuad Suuttlds
rdo1so.rl1eds tdocsotpads

effq nluq uusrdel u,(uqucad

aryon cgfrto1oc pt4r1 Kfuaua crtrcads


(WfSV eruc) snsnq4 ledtuus uuyrqrue8ued Sut1dwos asodtnd Tooads
lepud ruluq uuqeq Iurouru qant Totaurut pqos
qepueJ 1u18urred BrBq nleq poc t{os
desureq luprt rE{Eg ueqeq pn{ ssap1olus
Bruq nluq uusrdul reducueru >1n1un Suereleretu 3uuqu4 satnut adols
uuropqured n>133un1 r{EJeBp rp rru-udrd epud uulure8ued 3ur33o1s
le4prud uEJnIn uureqa,(ued uounqu$tp ans
1e,(u

ststluuu

sts{1ouo ans

vitrinite vitrinit
vitrinite reflectance characteristics sifat-sifat reflektan dari vitrinit
volatile matter zatyar'g mudah menguap
volatile matter yield hasil penentuan volatile matter

w
washed coal (clean coal) batu bara yang telah dibersihkan di pusat pencucian batu bara
washing plant pvsat pencucian batu bara
water analysis analisis air
water in clay air dalam lempung
water of hydration in clay air hidratasi dalam lempung
weight bin bin untuk menimbang
working section bagian yang dapat ditambang

72a

l--

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

uEnlnq?puad

'Elurturp 8uu,( rselgrseds


ue8uep r?nses 8uu,( selrlen>1 rc,(unduetu uunSSued qelo u?IleeJu?urp ualu 8uu,(
Bruq nluq re8u u8ulueru Intun uqesn n11u,('n1nu uutlupua8ued uulnlepp deqet dert
epud :rdure11 'uJeq nleq uuleegueued eped rudulus 'ue1n18ue8ued 'uu8uequeued
uudeq4 uu>1e1u(uaru Inlun ue{luua4radrp mDqr lDo) qlrlsl
rJBp ruln{u sesord

u,p BrEq nr,q uor Brnf r.sr r,rr{as


nleq Suuqueuad q11y qenq

ZI

r*o*r,HtXIi9;,u:i:,"iTI.|,?tffiTl,:J:X
uep

dX Sue8eured ZI vpe'ntr urulos 'ueequsnrad

66 u8r1e1 rsu:eue8 uep 'uu?qusnnd 21Bnpe{ rsereue8 'VI trd uezqusmad 0I sstu
rJrpJal
rsuJaueg 'rsu:eue8 e8rl rpuluaru ISBqlp ledep utseuopul rp uJuq nluq
uureuad
lrlrur BJuq nluq Suzqueued uuuqesmed enp Surdrues rg
Suuqruuuad 'qulurJeuad

qulur ruludrp ?ueiem3'ruelep nplJel 1upr1 e,(uu:eq nleq

lelel

'p^oIs puD Fn4


uapun8rp

uueru>l

ry,(uuq DInqJel ue8uuqureuad e;uc'BISauopuI IC'quuul qu^\uq uu8uuquuued


u?p elnqJel uu8uuqueuacl uruc nlru,('u.tec unp ppu effq nluq uu8uequeued
'uol Jerlnu S8'LS rBlDIas g00Z unqel redrues
uep 'uo1 J?rlltu 8'8t J?lrles u,(uqelunl elseuopul ?rcq nlBq u,{eprequrns 'JIq)I8 666I
unqul rudurus 'JnInJel uup'lnfunrel'e>{aJal'41lelodrq u,(upreqruns tu?lep uelulefulp
3uu,( rsurolds{e IIwq tnrnuetr [ 't1u8g1qe_1upu o669 uilteqtdulel'ueunllq u]uq
nleq upp ueunlrqqns BJeq nluq BJulue uusuiuqied epzd eperaq elseuopul ?Jpq nlug
'tnqesJal ?ruq nleq seuud tultu zlnd qepuar ul{Btues u3?urqes 'uoqrul uu8unpue4
r{Epual uDl?tues uleu':olo8ued ue8unpuul rSSurl uDletues uueftI uulSunlq.ledrp
snffq rur rolo8ued 'rsJe^uol eJBq nlzq uup 'Ju{uq uuqeq 'se>lol lenqued ru8eqes
n1e('ereq nl?q uuleuJuurued sruelu8r1e1 rruq 'qnre8uefueq ]e8uus Iur IJaluru
Enpel ue8unpuu>1 'e,(uuuluu;uuued uulup e?Surqas uJPq nl?q .tolo8uad uuludn:aur
rur luJeuru "aintiroiil uu8uep BtuusJeg'1uiariiffi Sunpue8ueu 8uu,( uunluq
rdrlesrp Bruq nleq 'ef,uuulnluequred sasord uuluq 'rnJlns uup 'ua8o4lu 'ue8is4o
'ueSorprq 'uoqru4 Jnsun sulu unsnsJal uetutpas uunluq nlens qulpu uJBq nlsg

ereln+e1l"u etuer{
n+es

uerteQ

b,b
f.ndrhuluan
r

1,1 Apakah batu bara itu?


Sampai akhir tahun 1950-an, di Pulau Jawa masih dijumpai kereta api lokomotif
yang menggunakan bahan bakar batu bara. Dewasa ini bahan bakar lokomotif
tersebut telah diganti oleh minyak solar. Sampai tahun 1975-an, pemanfaatan batu
bara di Indonesia baru sebagian kecil saja sehingga tambang-tambang batu bara
yang ada pada waktu itu, seperti Tambang Ombilin di Sawahlunto Sumatera Barat,
dan Tanjung Enim di Sumatera Selatan, hampir ditutup.
Kemudian pada tahun 1976 muncul Surat Perintah Presiden Republik Indonesia
yang memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PLITL)
agar pemanfaatan batu bara dikembangkan lagi, terutama sebagai bahan bakar untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pabrik semen. Sebagai dampak dari
surat perintah tersebut, tambang-tambang batu bara yang tadinya hampir mati
dihidupkan kembali. Demikian pula endapan-endapan batu bara lainnva mulai
dieksplorasi lagi, dan yang kemudian ditemukan di beberapa daerah (terutama di
Kalimantan Timur dan Selatan) kini telah ditambang dan telah berproduksi.
Selain dimanfaatkan sebagai bahan bakar di PLTU, pabrik semen. industri kecil,
dan rumah tangga, sebagian besar batu bara Indonesia telah diekspor ke hampir
seluruh dunia, antara lain ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa. dan Amerika Latin.

1.1.1 Definisi batu bara


Istilah batu bara merupakan hasil terjemahan dari coal. Disebut batu bara mungkin
karena dapat terbakar seperti halnya arang kayu (charcoal). Banyak sekali definisi
mengenai batu bara yang telah dikemukakan dalam referensi, salah satunya
berbunyi: "batu bara adalah suatu batuan sedimen organik berasal dari
penguraian sisa berbagai tumbuhan yang merupakan contpuran yang heterogen
antara senyawa organik dan zat anorganik yang men)'atu di bawah beban strata
yang menghimpitnya".
Batu bara berasal dari tumbuhan yang mati, kemudian tertutup oleh lapisan batuan
sedimen. Ketebalan timbunan itu lama kelamaan menjadi berkurang karena adanya
pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi. Contohnya di Australia, timbunan
tumbuhan mati setebal 100 meter, setelah 1,6 juta tahun berubah menjadi lapisan
batu bara peringkat (rank) tinggi setebal I meter.
Pada tahun 1913, dalam sebuah seminar di Edinburgh, Skotlandia, dilontarkan satu
pertanyaan yang berbunyi ('Apakah batu bara ittt?"

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

uPnlnqepu0d

0uequei rslnpotd elpq nleq nles qples

ltlold t.t requleg

'se8 uup
JteJ tez

rpeluau e,(u1n1ueq Wqnlp ludup nluegol uruq nleq sruef edureqeg a

'nJ'Id

rp dun lrlSuuqrued

raluq ueqpq rc8eqas uu{luuJuururp {nlun {ocoo uJuq nleq sruel udureqeg o
'r8rnpleu su1o1 rpulueur q?qnlp tudep ntueuet er?q nleq sruel udereqeg i
'lrue8rouu emu,(ues nluns 'leJeurur

1ez

Sunpuu8ueru uJuq

nlug

'ueSorlru uep (rn;1ns) Suuraleq :uuquqruut Jnsun-Jnsun Bues

iue8tslo uep 'ueSorprq 'uoqJu{ :urueln Jnsun-Jnsun sul rJrpJel ?Jeq nlug a
'ueSoreleq 8uu,( u,r,re,(ues nJuns qelppu eJuq nlug t
nleg a
'ueurpes uBnlBq {nsuurJel umq

:n1m,('uruq nluq

>1adsu

udureqeq dn>pcueur rur de13ue13uu,( rsrugeq

'(tSOt 'l1oIIIg) ,,don uop Dnpn


noru dnn uop ua?ts1o uo8uap Dfiq nruq uop outndutas rco>14ftso? uo1n[ uo?uap
Dunfi ynpoil toSoqas rcqnpotdtp Todop so8 odntaq n)pq uDlpq nDp suatms
sDg 'uDnu pnqwaw lnrun uuilsDuaSotpttltp nDtD tlD) rupq uDqoq wnquaw lruun
unpsosruoqtufp nDw don uo1lty?uDqaau.t lnrun rmloqlp rufuip Dfiq wDg 'snlol
nqasry 8unA. nprsat nqons uoqpt88uruaut do1a1 'uoysoundry nyqodo sltso1d rpotuau
uDp qapput DrDq wnq srua[ odotaqag 'Dfiq n\oq o,uo{.uas qnnps ry qosd-qnsdtal
lDtauua pz 7a>11ttod ru8oqas fi)qavat tpo)flruaquad Ttuo?touo omnKuas nyru{'utoy
IDZ 'uDtpqulry tnsun ru3nqas uaSoutu nyas Suotayaq uDp DruDfi tnsun ru?nqas
tra?tsyo uop 'uaSotpnl 'uoqny Jnsun-tnsun Sunpuo?uau SuoK ua?otaDLl LlDlDpD
o>1rsy[ unp DnuDl DJo)as ?uo,(. uawlpas uDnruq Lppt nfiq nruq,, :tqe1ppu u,(uuuqemul
'u,(uunurl
up
u{rsrJ luJrs udureqeq rrululedueu qulelas u,(uqumelueu ludup
teJrs
uBuJBq nluqred ntulr unqut qnlnd uelques rJup r{rqel qulatas'IuIX

EtlI 'SuBqure{roq

1.1.2 Kandungan kimia batu bara


Di samping unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, belerang, dan nitrogen, di dalam
batu bara ditemukan pula unsur-unsur logam yang berasal dari "pengotor" batu
bara, yaitu lapisan batuan yang tersisip dan terperangkap di antara lapisan batu bara.
Secara kimia, batu bara tersusun atas tiga komponen utama, yaitu:

(l)

air yang terikat secara fisika, dapat dihilangkan pada suhu sampai 105oC,
disebut moisture.

(2)

senyawa batu bara atau coal substance atau coal matter, yaitu senyawa organik
yang terutama terdiri atas atom karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen

(3)

zat mineral atau mineral matter, yaitu suatu senyawa anorganik'

Skema susunan batu bara tersebut dilukiskan pada Gambar 1.2.

Free Moisture alau Air Dry Loss


Residual Moisture alau Moisture in Air Dried
Sample

Ash (lnherent dan Adherent)

lnorganic Volatile Matter (Carbonate, Pyrite, Water in


Clay)

Organic Volatile Matter (Hydrocarbon, Organic Sulfur, dsb.)

Fixed Carbon

Gambar

1.2

Skema susunan kimia batu bara

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

uPnlnqPpu0d

qBlel 8ue,( uJEq nlEq leduus (uulEp atntstotu qulup srsrleuurp 3ue,( ladurus tuBlup
atn$tola luqupud 'uEu^\eq atnlsrctu reSuqes e,(u1nqe,(ueur Suuro 'lururslord srsrluuu
trrelup (aldtuos stsK1nuo aqt m arn$Iour) stsrluuerp 8uu( ledruus eped atnlnout
uulnqafuad 1n1un 'tolgrues uelenquad ruelup uulntuetrp Suues Iul IBH .upeqreq

8uupu1-Suupal upu 8uu,( uruq nluq Jpuuls tuulup atn$ruu qelrtsr uulnqa,(ue4
(p'1A1 lulSulslp 'lu{ursloJd srsrluuz ruulup) a1dtuos stsK1ouo aql w atnlstohl
G)
ilntsrcI l nulu (6|g) arngtout unuqlpnbg (tr)

(CUft) &ltodoc
(CVft)

3utp7ot4

alduos paup ilD ut atn$rcW n?tu (WU) atngtout Tonprsay (g)


nele (y1g,) am1srotu aatg (7)

(fAV)

ssaT

tuq

tlv

(11111

tu4Sursrp) anlstotu 7oto1

:qulspB sJeq nluq srsrlBus urulsp w>lnlualrp u,(uusurq auu[,

fi)

atwstoz sruef-srua1

'uu{nluelrp 1epr1 (rsulurplq rlu) BrruDI EreJas lDIrJel


8uu,( uulSuepes 'e>lrsg ?Juoes le{rJel BuuK atn$tou e(aetT ualntuelrp 8ue,( 'eruq
nteq srsrluue tueluc '(7'1 ruquug yqrl) atn1stout lato4nqasrp alntstout pnptsal
uap atrusruu aa$em1ue uuqupunlue4 'J"SSI u88urq ue4suuudrp (uru - nelu rrnu
E snurur uurn>ln eJBq nlpq u,(uqelusr) ruru rrep lrcaI qrqel uuJn{nJeq 3uu,( erupn
-Suuel erpq nleq yedurus upq uu18uu1y{lp tedup u(uuq 8uu,{ atngrctu qulel (IAIISV)
atn$rctu pnpffil nut? (OSI) a1duos paup-ttD m atntsnhl 'ualurupn-3urre{rp
nelu uulur8uurp BJ?c ue8uep uJEq nluq uup uu13uu11{lp ledep rur sruef a.rn $!oW
'fialfSV qelo uap{ntuel}p 3uu( qelllst) ssol ttp-tto nete (OSI repupts urelzp
ue{Dlnuelrp rur qzptsr) atntsrcu aa{pqasrp ueuudur,(uad uurules uelnq eue>ga1
nule 1n>13uelp uup Sueqruelrp nlr uruq nleq leus mnl uep 8uu1up SueK atn1noy,l1
'uurlryeued uunpedel

Inlun {oJoc

>luprl uSSurqes 'uers?nlzne8ued

uep ue8ue8epred urelup prsJarrro{ uunl.radel Inlun Blzrx-?l?{ues uqnfnllp


'IAtrJSV Jupuuls urplep lgedes 'eJuq nleq tuupp atntsrcta uunluaued J?puuls
rnpesord uutunqrued'lnrulralnu1u rsfuosperet Buu( su8-se8 uup dun8uaru qepnr.u
3uu,( uoqrulorprq qalo uulquqasrp atnisrcu letot uentueued nqen eped 8uulq 8uu,{
Jre leJeq uup lr)e{ ueeqes 'nluelJel eruq nluq r.ueluq 'uJuq nleq tuBlep alntslotu
rrep uur8uq uu>lednreu uu{nq srurJel eJJes IuJeuru IEZ nele Bmq nlq lrue8ro rs4e-ry
uururn8uad IJup InluoqJal 8uu,( try '(atntstou aco{tns) uualnured aln$rctu re8eqes
u,(u1nqa,(uaru 1IJSV Jupuuls uep 'eJq nluq uu8urde{ uealnrrrJad upud rsfuosperel
ludup lu 'sesordrp uup Suequullp urq ntuq u{ue) '(atn|stou ruanqur) uuu^\eq
alntsrcu lnqasrp rur rru'141;gV Jupuuts ruBIBp ICI 'JIe qelo rqnuedtp rur uod-uod
'nue1e ueepua{ tueleq 'repdul udrd ednraq uod-uod te,(unduaru uJBq nluq Bntues
'8undrue1 upud urtur4 BJBJes luIrJal 8uu,( lu qBIUI uJuq nluq urulup JIU 'nll BJBlueueS
ue>lsuuudrp emq nlq uyq uolSuuylt{lp ledep 3ue,( rtu re8uqas

'J"SgI rudtues

uulrsrugeprp atntsrcIy 'Jru uup

atn$na qeplsl IBuo{Ip

'uepJeq nluqrad nlull ruEIuC


'uJEq

nluq upud lu{rJal lepn 8uu,( IBJauItu lez ueuodruol uoludnraru arnlsrcta uur8uqag
'BIruH eJuJes lDIrJal Suur( umufues ru8uqes nele 'tsd:osperel ulre,(ues 'eJeq nleq

ladues ruulup uup ledac ue8uap rrlu8ueu tudup 8ue,( Jru {nluaqJaQ ludup u,(upn[n16

'1e33un1

ururl

u,nu,(ues nlBS sule rJrpJel u,(ulr1rpes 3ut1ed atn$rcu'EJpq nluq ruBIUC

on$pw

{e)

dikering-udarakan dan ukuran butirnya lebih kecil dari 0,2 mm. Dalam standar
ASTM ditegaskan bahwa batu bara yang masih didalam bumi dan belum
ditambang, pori-porinya dipenuhi oleh air (gas-gas juga mengisi pori-pori ini).
Moisture yang mengisi penuh pori-pori ini ditentukan sebagai total moisture dan
dipandang sebagai moisture bawaan di dalam sampel yang dikumpulkan dalam
keadaan segar: tidak menunjukkan adanya air yang dapat dilihat(visible)pada
permukaan batu bara, tidak dibiarkan menjadi kering setelah pengumpulan sampel,
dan sampel diambil dari muka batri bara segar yang belum kering. Apabila sampel
tidak memenuhi kriteria ini, maka rnoisture bawaan dapat ditaksir dengan penentuan
equilibrium moisture (ASTM) atatt moisture holding capacity (ISO).
Total moisture (TM), disebut pula sebagai as received moisture (istilah yang
digunakan oleh pembeli batu bara) atau os sampled moisture (istilah yang
digunakan oleh penjual batu bara), menunjukkan pengukuran jumlah semua air
yang tidak terikat secara kimiawi, yaitu air yang teradsorpsi pada permukaan, air
yang ada dalam kapiler (pori-pori) batu bara, dan air terlarut (disssolved water).
Total moisture didefinisikan sebagai penjumlahan dari air-dry loss (free moistttre)
dan residual moisture (moisture in air dried sample). Ada yang berpendapat bahwa
air-dry /oss sama dengan moisture permukaan. Sebenarnya tidak sama, karena
sumber dari moisture permukaan adalah air tanah (groundwater), cairan pengeboran
(drilling fluids), air penyemprot untuk menekan debu (dust-suppressant sprays), air
dari pencucian batu bara, dan air yang mengembun pada permukaan batu bara.

Dalam suatu pengiriman (consignment) atau sampel batu bara yang mengandung
moisture permukaan, total moisture merupakan penjumlahan dari moisture
permukaan dan moisture dalam pori-pori. Dalam suatu pengiriman atau sampel batu
bara yang sebagian moisture-nya yang baru ditambang (as mine moisture) telah
hilang akibat pengeringan secara parsial, total moisture akan lebih kecil dari
moisture bawaan.
Jadi, dalam pembahasan mengenai ntoisture dilihat dari kondisinya, kita dapat
membaginya menjadi tiga golongan:

(l)

moisture sewaktu batu bara masih ada dalam perut bumi, yaitu moisturebawaan
atau equilibrium moisture atau ntoisture holding capacity;

(2) moisture setelah batu bara ditambang. yaitu free ntoisture

atau

air dry loss dan

residual moisture. Penjumlahan keduanya disebut total moisture;

(3) moisture yang ditentukan hanya bersifat informatif, yaitu moisture dalam
sampel yang dianalisis, yang digunakan untuk menghitung parameter dari basis
kering-udara ke basis lainnya, seperti basis kering, basis kering bebas-ash, dan
sebagainya.

(b) Zat mineral


Zat mineral atau mineral matter terdiri atas komponen-komponen yang dapat
dibedakan secara kimia dan fisika. Zatmineral terdiri atas ash (yang sering
diterjemahkan menjadi abu,padahal tidak sama dengan abu dalam istilah seharihari) dan zat anorganik yang mudah menguap (inorganic volatile matter). Apabila
batu bara dibakar akan terbentuk ash yang terdiri atas berbagai oksida logam

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

uBnlnqepuad

nluq q?lo-qeloes e8Surqes '(IBp 'aa+qsD {-tp) tlso-seqeq '8urre1 srseq tuelup u?p
(qp) srsrg fup nep 3uue1 srseq tuelup e,(ulusnu 'urBI srsuq tuupp ueryodupp ur8ur
lnqasrel ralaruurud upqudy '(qpu) u;epn-8ur:e1 srsuq nele slsDq paup rtD urclep
uu>podupp uup BJEq nlpq Jeletue.red enures lduuq dzpuqrel srsrleuurp lnqesJel Jepn
-3urra4 qu1a1 8ue,{ ur?q ntuq uluru 'u?{ur8uerp uupl uu8uap uulSuupqrp atntstotu
aa{ qeplag '(te) paancat srl srsuq tuulup ueryodupp e(usrsrpue Irsuq Itu 'qntn
ureJes srsrleuurp nlr BrBq ntBq qnrnles upqude B^\qBq ruqlllp lr"dep 7'1r?qtuug rruq
'roJSoJ uEp

ropl

rnsun ueSunpuel Bues '(xapur uotsDtqD'xapu1t411qopuu? ad.ot?ptng) uuserelel


leys '(uotltsodwot qsD nate ry's, u?unsns 'atn$ttadwal uotsn{ 4so n?l? t1s, qelal
luJls-leJrs '(anpa cgfuo1nc nete {?nua cyftcads) suued teltu n?t? Jol?I
nqns)

rTsn

r?lru 'urul ?Juluu 'Surlued 8uu,t reluq u?quq eJuq nluq 1u;rs udereqeg 'nluaual pq-pq
{ruun ualnpedrp eueru4 e,(usullluunl mqule{Ip ur8ur 8uu,('uoqraloJplq uz8unpual
uup 'luJaurur l?z 'eJnlsroru uu8unpual umles 'BJBq nluq IJEp IUJIS-IeJIS r1u1es 1e,(uug

Bl(uutellells-leilS (p)
'ru>luqrp ludep 'ua3or1ru u?p 'JnJIns

'ue8rs1o'uaSorprq'uoqrcI Jnsun-Jnsun wtu IJIpJel 8ue,('tut unu,(ueg 'uu18uu1rqrp


JailDu afpp^ uep alrusnu qulelas uslsJel 8uu,( nprse: uulednratu uoqfio panl
'eJ?q

nluq uelrsalgrsellSueu tuelup Surluad 3uu,{ raleuerud uulednrau u?p ereq nleq
1u48urred ue8uap rloles uulle{.req (dun8uaru qepnu 8ue( 4uu3.rouu uep 1tue8:o
1uz

ue8unqe?)

nuou afpp^

uu8unpuull 'sruJel

uJBJes

uoqJul errre,(ues uutern8uad

rffp {ntueqret 8uu,( 'rre u?p Bprqorp uoqrul Iuedas dun (g) uup 'ru)uqret tedep 8ue,(
su8 ue8unpuul lDIIpes uu8uep;r/ tuedes 'unquraSueur ledup 3ue( dzn (7) 'uuletu
u?p'upl$louotu uoqJ?I'ueSorprq |uades 'roluqJal ludup 3uu,{ se8-su8 (1) sule
unsnsJel uu1u,(uege1 dun8ueur qEpnu 8uu,( Tuu8ro lez'uoqrDc pax{ uep (ta1pru
?Jeq n13q ultu(uag
aflrup^ cruo?to) dun8uatu qupnu 8uu,(
lez sele
IJIpJal
ryue8ro
BJeq nleq emP,(uas (c)

'Epeq-?peqreq 3ue( esuluas:ed ue8uep qsD uuregp uultedeprp 3uu,( rn;lns


uep'JOJsoJ'ue8uetu'runt1e1 'uInulsu'untseu8eru umer(uaS re8uqreq lnSnr(uau
uurpnr.ue) 'qs7lcirelep Ip 'unIslDI uup'Iseqlunlununlu splqo'u,(uutul uo{IIIS
ume,(ues ru8uqraq uup uplslo uoIIIIs rupul r83ur1:aduraur ue{B nll IuJeuIu untues
'lrsle{ uup 'tlJld '8un&uel 'uIloBI n1tu,{ 'uruq nluq urulep rp 1e,(uuqrel IsJouItr l
.u,(uuuunsns undnetu qepun[1req 'ISuu^Jeq uup JESeq qrqal u,tuaseluasled
'(Z qegluqrl) ereq nteq uo{nlueqrued uup e(ulnluu1es uuduqul nule lnquu8
ualnluequed uurelas JIB LIIBIgp 1nre1 3uu,( n31u JIu E^\uqJal 8ue,( qrfuas nElB nqep

rrup lBSuJeq ueur4Sunuel 8uu,( Junl Irep lureulu ;cZ'pe1JIlPleJ u(uosuluesred


?uu,( eruq nluq tuulep Ip uuuh\eq Isreulu $z qeppe'ueqnqturu rnDlnJls
uup uurfiuq uoludnraur fluu,( luuoqrpl-uplnq IuJeuIuI n1tu,('ltueSroug IuIJelBtrAl
'3undrua1 uup dun8uau 3uu,{
rI? uup'(tprd uep) rnJlns'(leuoqru1-ruoqre{ rrep) eprs>1olp uoq&I se8 tpelueu
qeced ue>p dun8ueu q?pnu 8ue,( 4uu8roue lez uulSuepes 'uunlsq lnluequed

bara itu tidak mengandung moisture (db) serta tidak mengandung moisture d,an ash
(dafl, maka kita dapat menghitungnya dari basis adb dengan syarat persentase
moisture dalam sampel yang dianalisis dan kandungan ash (ash content)-nya sudah

diketahui.
Gambar l.2hanya menunjukkan skema dari susunan kimia batu bara secara umum,
tidak memperlihatkan proporsi sebenarnya dari total moisture, zat mineral, dan pure
coal (batl bara murni) di dalam batu bara tersebut. Sebagai gambaran bagaimana
suatu batu bara itu tersusun, diperlihatkan contoh susunan batu bara Indonesia yang
merupakan hasil analisis sebelum tahun 1995 (Sunardi, 1995).
Setelah basis adb dalam hasil analisis tersebut diubah ke basis as received dan
hanya mencantumkan nilai total moistttre, zat mineral, pure coal, dan nilai
kalornya, hasil perhitungan itu ditunjukkan dalam Tabel 1.1. Dari tabel dapat
dilihat bahwa semakin besar nilai total moisture ditambah nilai zat mineralnya,
semakin kecil pula nilai pure coal-nya. Besaran lain, yaitu nilai kalor, akan

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nilai pure coal. Semakin tinggi nilai pure coal,
semakin tinggi pula nilai kalornya.

1.1 Susunan totalmoisture, mineral matter, pure coal, dan nilai kalor beberapa batu bara
lndonesia (Sunardi, PetrominerI 995, dimodif ikasi)

Tabel

Daerah asal batu bara

Y"TM

o/"MM

ohPc

NK (kcal/kg)
6600

Ombilin Sumbar

11

8,4

80,6

Air Laya Steam Coal, Sumsel

22,5

8,6

68,8

5220

MHU Kaltim

15

5,2

79,8

6000

4,2

86,3

6760

KPC Kaltim (Prima Coal)

Tanito Harum Kaltim


Arutmin Kalsel (Senakin)
Adaro Kalsel (Enviro Coal)
Kideco Kaltim (Pasir Coal)
Berau Kaltim

9,5
15
o

6,2

78,8

61

tc,b

75,4

5940

25

1,0

74,0

5350

26,5

3,9

69,6

4660

26,4

3,5

70,1

4940

00

Penggolongan batu bara berbeda-beda. bergantung pada negara yang


menggolongkannya. Misalnya, Australia membagi batu baranya menjadi dua
golongan besar, yaitu black coal dan brow,rt coal.Batas antara kedua golongan batu
bara itu ialah nilai kalornya, yaitu 5700 kcal/kg dalam basis daf. Standar Inggris dan
ISO menggolongkan batu bara menjadi hard coal dan soft coal (termasuk pada soy'
coal adalah brown coal dan lignit), sedangkan standar ASTM menggolongkan batu
bara menjadi 4 golongan besar, yaitu antrasit, batu bara bitumen, batu bara subbitumen, dan lignit, berdasarkan peringkat (rank).

1.1.3 Petrografi atau susunan maseral dalam batu bara


Bila ditinjau dari asal batu bara, yakni tumbuh-tumbuhan, maka kita dapat
menyetarakan batu bara itu dengan batuan (rock). Jika batuan tersusun dat'. mineral,

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

E--

uPnlnqPpuad

'nq?lel uutrq etup^ueq dnpeJ ulrd ruedes e,(u


-uu4zduuued 'leJasutu ue8uolo8 umues uurndruec Sunpuu8ueu u,(uumun uruJnq
'Suerel 3ue( e"req nluq uuqudnreu e8nf urcJulc 'uIuJlIA u,(u1uq luedeg '1uods
lnqesrp 8uu,t uuuuuu1 urods uup I?seJeq 8uu,( luresuu uep'luulc tnqesrp 8uu,(
trurs{anrurJlrn ue?unqe8'lrurJlr^ ue8uoyo8 luJasuur uernduec Sunpue8ueur uIuJ?lJ
'BJsq nleq uesrdul ui?l?p tp 3uu:a1 uunupnreq elrd ru8eqes
leduruu uup uesred S6 IrBp qlqel lIuIJlI^ ue8uolo8 Iurosau Sunpuz8ueur uIurlIA
'uIBSnJ

uup'uruJnp'uruJBIc'ut4tn tu>pX 'uruuln rro8elel ledrua Iuue{IC 'e,(uSunpueltp


Suer( preseur rrep uut8uq uues stuef uu18uu:eueru 3u3,( ,,uIB-,, u?Jlq{e
ue8uap etuuu rJeqrp ?J?q nleq stuel detles 'u,(u8unpuu>1p 8ue,( IBJasuu rrup ne[un1q

lq

uep su8 uulpsuq8ueur uzle uuseuutued uped uep ueSorpq Sunpuu8uaru >1e,(uuq
JItBIer llurslg 'uISoJ uup unup IrBp leuralraq lulared elres 'uus8undet qltq 'uulueuul
erods uup IpsBJeq 'e,(uqupunI lpgpas 8uu,( Iurewtu uu?uo1o8 uuludmour llulqg
'BJeq nl?q

uulnluaqued saso.rd e,{u8uns?uupaq

ptu?las ua8tslo u,(u1e,(uuq uolqeqeslp u,(u1usu uuqeq Irup'qeqnJeq lefuuq qelet


llurueq 'Iuunl pe[uau {?ptl uup ,uau1, delel qlseur uelsuuedrp sllq uueru{ ]lulueul
uBIuuuuI(I 'Iuunl 3uu,( uutuuuq uu8uuuI uep n,(e4 ue8uuuf Irep IESEJoq llulueul

'su{ol EJeq nluq 4n1un Sutlued uauoduol uoludnreur IIUIJ1IA q?lnll BuoJe)
.qelelelu 8uu,( selol
Inlueqruau.srlseld uup {?unl 1pufueu lrurJlr^ 'uelseuedrp
eyrqudy 'nelllJaq qlqel wp'8uerel 'sure4 3ue,( emq nlq Irup utuuln uenlllsuo{
uup IBS?Jeq u,(uunurn '1e,(uuqrel IeJesEIu uu4udnreur lluIJlIA

uulednreur uep

nful

'4ruu8ro lez utelep lB{IJel u,(uu8n-u8rle>1 3uu,( ltue8rouu

1ez

up 'leJeu11x 'luJesutu IJEp IJIpJal fiuu,( ueutpes uun]eq qglspu BJ?q nluq 'lpeI'uaul
3uu,( pualuu uep'eu31u usts'ulsaJ'uu t11n1 'u.rods tgedes 'ueqnq1gnl ueufler; uup
'u(uqntuequred uuqnqurnl stuel uped Sunlue8req e,(uunues 8ue,(
Ius?Jaq IuJesutrAI

,u(usrldo IBJIs-leJIs uup 'utturl upunsns '{nlueq uIulsp ulul Eulss nlus speqJaq IUI
tu7 'do4soqru uBnluuq ue8uep leqlllp ludep 8uu,( Jr-sBp lez quPpu IeJewI I

IeresB{u

'ua8o:e1eq 8ue,(
ume,(ues ueludnreur

nll

eJ?q nluq u/(quq uz41nlunuaur uu4e

dolsonlru qumeq Ip

Juq nlgq Sutdelas ueluruu8ue6 'uLuBS {ul tdel udnres u,(uuulup rp 3unpueryelfue(
'ad&ot1l11
uulepud uBp tuntun qBlrlsr nl?ns qulEps uJBq nluq B^\qBq luSuttp nFed 'rpe1
uep Y%DJ uuepeq:ad u(uupu uullnfunueur ue{u BJEq nlBq rJep BrluDI uBunsns

'lrurs{e uup'llulgeul'lluull^ tu1e,{'euu1n uu8uolo8 u8tl rpulueur l?uqlp

IBJosEIAI

.uJ?q nlq uDlnluequrad sesord Brrr?les dequueq 3ue,( erur11 uBunsns uup Jnl{nJls

rsalgrpotu uu41nlunueru IuJesEIu quler u,(uupeq'lsJesu{u uu8uep ureles Suepuedrp


'tnqasJ4 ursq nlsq uelnluaquad

ruaup 4ruuSroue ueurpos uunlq tuulp IsJeurI I


elu"las uesuuqureued uped uyas e,(upsz uuqnquru lurJalau zpud Sunlue8req
3uu,( uauodtuol uuunsns uup edrl ueupaqred e,(uupu ualquqeslp efuurel Suef

eftq

n13q ueSuep nles fiue,( BJeq n13q ?Julug utu?s {upr1 eJuq nlug IuJas21u ueunsns
1!u1el2 uep' 11u41 au!'1!u1111^
u,(uuueu 8uu,( lDtasma IJup unsnsJet sJuq nlBq ?{utu
'

fUades

'fiu\-

ueJ:fl.q>lureq

r
Fusain hampir seluruhnya tersusun oleh golongan inertinit. Seperti halnya durain,
fusain ini nampak redup.

Petrografi batu bara banyak dipakai di dalam pemilihan dan blending (cara
mencampur beberapa jenis batu bara yang kualitasnya berbeda) untuk membuat
kokas metalurgi, dan dalam penelitian pencairan (liquefaction) batu bara. Cara-cara
atau teknik petrografi batu barajuga digunakan dalam penyelidikan geologi yang
bertujuan memanfaatkan potensi batu bara dan cekungan sedimen sebagai sumber

minyak.
Gabungan peringkat dan tipe batu bara dapat digunakan untuk menaksir
pemanfaatan batu bara. Gambar 1.3 menunjukkan penggolongan batu bara
berdasarkan rank (persen karbon dalam vitrinit) dan hubungannya dengan tipe

(volume persen vitrinit).

1.2

Pemanfaatan batu bara

Ditinjau dari segi pemanfaatannya, batu bara dapat dibagi menjadi tiga golongan,
yakni

1. Batu bara untuk bahan bakar, disebut batu bara bahan bakar (steaming

coal,

coal, atau energy coa[).

2.

Batu bara bitumen untuk pembuatan kokas, disebut batu bara kokas (coftlng

coal).

3.

Batu bara untuk dibuat bahan-bahan dasar energi lainnya, disebut batu bara

konversi (conv

rs

ion co al).

Batu bara tinggi vitrinite

a60
o

=c

40

=
o
E
3

co
E-s

lt

!o
c>
GO
9O
=E
tiE

o
(J

-_
sl

s
o
6

o
=
o
6
o
=
o

EE
oo
=-q

=ti
.EE

6:

cf

EE
EE
*E
E
ao6

co

to

lso
I

Batu bara rendah vitrinite

t_

i:0
65
Rank

7Q

75

80

85

-----------r
Karbon dalam vitrinite (berat

Gambar

!-

1.3

o/o,

daf)

Grafik hubungan antara peringkat dan tipe (Wall, 1987)

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

o..

.E9

'6
E
e

fuel

uenlnqEpuad

uped ue{rssruoqJalrp urcq nleq'lnqesral uunlJade{ Intun 'u88uut I{BIunJ W (tan{


ssa1alows) desureq-1uprl Ju>IEq uuqeq re8uqes q?uul 1u,(uttu ue41uu83ueru 1n1un
eJBq nlBq uu)IlBEJuetuetu uqocuau qslel ulsauopul'lul JIq{?Jel unqBl-unqq ?pBd

1ug

'yca1 ue8uupuc uu8uap Ercq nleq ue>llee;uutuetu {nlun BlrrtnJel IUI


':ndq >yrqed uup '8ue1ue8 lpqud 'u1eq 4.rqud 'e1n8 4:qud 's"uel 4rqud luedes
usnpur tuulup srtulJlp Iulnu qulal ru{uq uuquq ru8uqes sJBq n13q uulBEJuEIued

'pe{

'nrld
{ntun ulurulrp 3ue,( uu8uep uulSurpuuqrp ulq uu8uu qlqel BluIuIIp 8uu,( uuluru,(sred
'ueLues ryrqud 1n1un u(uu11 'OJ'Id u,(u1uq luedes 'nlueuel tsulgrsads ue8uep
urcseprp 8uu,( uruq nleq Jsleqluatu {nlun u1ry un?ueqlp sruuq lnqesJel uunpadal
{nlun 'ureq n}sq uu8uep e,(u1u(urru Jeluq uuquq rlueSSueru smeq 'uu1du1e1tp
ueplsard uerntsJed unlaqes unSueqrp qelet 8uu( up 'BJuq nteq re>tuq uuqeq
unleunS8ueu snJst{ e,(uenureg 'IuI BSB^rep uarues 1r:qud ue8uep ulnd uerlruaq
'(?uug[ awt7) ue8uusSuud uped uuru4equad undnule uoqsnqun paq pasrym{
BJ?c uu)leunSlp pca>1qrqel u,(usqrsudul3uu,( 4n1un ualSuzpes '\anIpasuaalnd
eruc reqedlp e,(uutnurn '(&\.IN 002 lrep qrqel) ruseq seltsudel-req 8ue,( 1nlun
'OyUt) uemu8elrrl g6y redures 0S BJDIuE sultsuduryeq e,(ultun nlES 'slseuopq Ip
un8uuqrp us)lBu?oueJlp 8ue,( nI'Id urures 'lnqesral nI'Id lele{ IsB)lglseds ue8uep
uruus u,(u1u;rs 8ue,( BJBq nluq IJBcIp snJeq eluur 'Suurnl qlseru lnqesJel uelosud uruq
rnun uuerul 'unqe] 0t uurules nI-Id
nluq ullg 'uuunqel qnlnd eBn rellles
nJ-Id
'(tnqesrel 1e1e>1 ueSuucuurad
{osu1lletu 1n1un dnlnc snJul{ EJuq nluq 'u,(uuntug
ruglup uuluun8tp 8uu,( uruq nluq ISDIgIseds uu8uep ?tuBS Isolglsads te,{unduleul
8ue,( ureq ntuq Irurlp snreq'uelosud uuququrel nped uup upu Wpns nI'Id
...u(utuleqruaul,, uB{? 8uu( uruq nleq tsulgrseds
e4r[ rluncel) u,(qrpqas uDlnq

.rpBI'uDl$uelrp rslnur qpns Joq IluI ledues urElep


lrunuatu unSuuqrp oI-Id n]?ns
lnqesJel nlueued tufluqas Sutluad raleuurcd reSeqraq 'flueqtuu1 ue4u,{u1e>1 tpnls
uup rseroldsle uudeqet r.uglup qrsgru n1{8^\as eduSuau u(uqeqes qslnu 'reqluns
nlgs uep qrqal BJBq nluq Sunduuuaur ludep eSSurqes 3uuluud 1u3u 8ue,( Sueluer
rupu ru(unduraur 3uupu1-3uupq tut tsu>lgtsadg '..u,(uuuuu1eru,, tpuluelu up{e
8uu,( eruq ntuq IeJIS ue8uap lunses 'uu{nluellp qulel 8uel( rse4gtsads ueSuep uruq
ntuns [ele{ qenqes uelenqurad 'u,(uurnug
nluq Jel?qtuilu {n1un Suucuu:rp

nI'Id

.dun 8unqe1 uped uulureSued uep rsoJe uB{qEqe,(ueu ledup uueru4 1ela1
uped qupsutu ue{lnquluaur 1e,(ueq qlsetu und ob1E qui'ruq lp qsD Sunpuu8uau
3ue,( ureq nluq uuru{equlad upud ue{qug 'u,(uuutsuredo8ued uIBIEp qulus?tu 1u(ueq
uBllnquruau tedup resaq uuDlrruep aue t qw uuSunpue4 uuSuap'tdu1e1 ualy
.o60s quluB{u1u1 .6e1 I88urt qrqel rlsr uuSunpuul uuSuap ?rEq nlBq r8)luqtuetu uslq
reSu urcsaprp ludup snlBq uJ?q nleq w{luuJuBrueru 8uu,( 1a1e1 'oboe t:&p [Ice{ qlqel
qsr uuSunpuel ru,(undruau 8uu,( ErBq nlBq ualnpedrp nI'Id Ip rqEq uuquq reSzqes
.e(u1usr6 .elnd nluagal uuluru,(srad ruSeqreq rqnuedrp nFed nluegel Je{?q uBquq
reSuqas uulue;.uuuad urelgp rdu1a1 'ru1uq1p tudup nlr uJeq nl?q Bnues 'e,(ulalquq
Bpsd .lr3e{ rJtsnpur-rJlsnpur rp JB{uq wr{Eq reSuqes uup 'uatues 4rrqud Ip JaIuIpl
.nI-Id Droq nulu dun lele{ nluns ululBp rp dun
lunqtued uEqBq rB)luqtuetu {nlun
rpetlau 1u quqn6ueur {nlun u6llpuJueurlp ludep uruq nt?q'rpluq ueqgq re3eqag

rBIEq ueqBq Inlun BIBq

nlBg L'z'l

suhu rendah, digerus dan diberi bahan perekat, kemudian dicetak dan dibentuk
menjadi briket batu bara. Di Victoria, Australia, bahan untuk briket batu bara
berasal dari batu bara peringkat (rank) rendah yang mengandung moisture tinggi,

misalnya lignit yang mengandung moisture lebih dari 60Vo.

Gambar

1.4

Areal sebuah PLTU berbahan bakar batu bara di New South Wales, Australia

1.2.2 Batu bara untuk kokas


Kokas ialah residu padat yang tertinggal bila batu bara dipanaskan tanpa udara
sampai sebagian zatyang mudah menguapnya hilang. Batu bara kokas adalah batu
bara yang bila dipanaskan tanpa udara sampai suhu cukup tinggi akan menjadi
lunak, terdevolatilisasi, mengembang. dan memadat kembali membentuk material
yang porous. Material ini merupakan padatan kaya karbon yang disebut kokas.
Kebanyakan kokas digunakan dalam pembuatan besi dan baja karena memberikan
energi panas dan sekaligus bertindak sebagai zat pereduksi (reductor) terhadap bijih
besi yang dikerjakan di dalam tanur suhu tinggi atau tungku pembakaran (blast
fumace). Kokas untuk keperluan tersebut, umumnya padat dan relatif kuat,
dihasilkan dari batu bara tertentu, baik tunggal maupun campuran, dalam oven
kokas (cofte oven). Residu hasil karbonisasi yang merupakan material serbuk yang
tidak berlubang-lubang atau massanya menggumpal disebut char.Bahan ini dapat
dibuat briket dan digunakan sama seperti kokas (kokasjenis ini disebut sebagai
formed coke) atau langsung dipakai sebagai elektroda karbon.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.

uenlnqepuad

.(Z,I <
uoqre>lpaSoJplri {uol? orsur) 1e,(unu rpelueu eSSurqes (L'0 = uoq:ayuaSorprr{ ruolu
orse:) e;eq nleq ualrseueSorprq8uaur uu8uep qeler ?uns8uel BJBJ 'se8 uelenqured
rnlularx url BrruDI uuquq undneru'se8'(1en; tel'leserp'urlosu8) 1e,(urur rpeluaru
eruq ntpq qeqn8ueu Irsuqreq qe1e18ue,( uutelas u{l{V Ip'IOSVS qalo ualn{ulrp
8ue( uur11eue6 '4e,(unu rpelueru uruq nluq quqn8ueu uenlngeg
sesord
ISIEJIn{ll
'louuleIu
uup lndnd predes 'upug uur1eq-uuquq gpufueu quqnlp elnd tudup urpnue{
rur su8-sug 'ueSorprq uup 'uprs)orp uoqJu{ 'uprs{ouoru uoqJul eurulnreJ 'su8
4ue8ro luz enrues 'rsulgrsu3 saso:d tuBIBC

{nlueq ruulup aI

r.{Bqnrp uruq nluq tuelup

'(uotlco{anbq poc)

IsIuJIn{ll netu uruq nluq uurreJuad uup (uottocg[1so8) rsu>p;rse8 nulu su8 uulunqued
rnlsleru nIu,( 'uruc unp rnlleul uqnlelrp ledep ureq nluq uequqnSue4 'uurec
uup se8 ru1u,( 'uru1 Inlueq r.uBIBp uudrursrp e,{u8unpue4rp 8ue( r8reua rdu1a1 '1upud
JBIeq wqeq rc8eqes leprl uultuuJuurrrrp 8uu,{ ereq ntuq quler rsra^uo{ eJBq n}Bg

lsra^uol
'sulrprng

BrEq

nlBg t'z'L

u?p 'sulrsrlseld'adfi a1oc Sury,(DtD 'fiqunu 3ut11aus alqnru) ueleun8tp


{nlun 'll3e{ snreq sDIo{ tuelup e,(udun8uau

sPIo) uJuq nluq lBJIS-l"JIs uB)lnlueuetu

qupnu
:41eprl

?ue,l Nz uuas 'roJSoJ uup JnJIns Sunpue8ueu 1upr1 ldueq 'r33u1l nlelrel
tlsD uu8unpuul qelur 't8rnluletu su{o{ {nseuuq '(lere,(s Iqnueueu qulel

e,(usruaf uep le4Surrad 8ue,() su{o{ uJuq nleq uInluaueru 3uu,( relaruurud ru8uqrag
'(qa1e1aur 4epq) yaut ?ue,l Nz usp JIDIuar ?uefi, wz
uJulup lerurldo 8ue,( uu8urpueqred nlens ledectp snJ?I{ '1rcq lu8ues 8ue,( r8rnleleu

sBIoI Intuequeu 8ue,{ ntre,( 'euud 8ue,( su1o1 uruq nluq

LUEIBC 'rpe1 uuqeleled

luJrsJuJrs r.rrelep ueuu:ad rc,{undureu umq nteq tuBIBp lruu8ro 1uz uer8uqa5

'nlueual adrl uep 1u18urred m,(undueu snreq sulo{ lunqlp tudup 3ue( uJ?q nlug
'lnqesJel
qulnsr enpa{ uercluuad urulup uuncuera{ uu>llnquluaru 1uI IEH '@d& a4oc Sury
-Kntg nep uopounyp) luqurul ueseuurued urueles uu8uuqua?ued uup ueledtunSSued
uu>11nlunueru 8ut4oc uu4Suepes '(rt?oy uep )aqunu Suq1aus alqnnlJ xaput)
uzlseuedrp utuules (?uq1au,s) ue8ueque8uad uup (uotlonutoy33n) uuledurnSSued
uu11nfunueu 3uo1o3 '7uryoc trup uDlIIBqe4 Sur4nc uBIISIuIJapueru 8uu( 631
lnJnueur pn pfiLl Bruq nleq ISu{IJISepl rslugap uu8uep uuuu,l.r"lJaq tut uu8uu;e1a1
'nlr8aq undnupl6 'su>lol lunqlp {nlun locoJ lnqasral Ereq nleq u^\q?q uelSuu.leueru
{ntun ue{sun8rp 3ur1o3 'poc ?utyoc qBIupE ptoc ?uryoc uruues 1upr1'uelseuudrp
elrqude ilp) l4,ntuaquteru qelelatu snrul{ nll uruq nluq qulul sDIoI uJeq ntuq Inlun
{ullntu lere(g 'uelur8urprp u>lltel uareqo{ 8uu,( nprsar {nluequeu Ileque{ uep
uulsuuudrp e>Ipe{ qelelau Inlun eJeq nluq uendruuuel qBII3ur1e3 ',3ut1ot, uep
,?uryoc, r{ulrtsr ntlu( 'pllI uulSun8urqueur ludup 8uu,( qelnsr Bnp BpB 'u,(uurnun

1.2.4 Kriteria pemanfaatan


Suatu batu bara tertentu dapat digolongkan berdasarkan jenis pemanfaatannya yang
berbeda-beda bergantung pada kriteria sifat atau parameter yang diperlukan oleh
ketiga golongan pemanfaatan tadi. Berbagai parameter penentu itu diuji dan
dianalisis di laboratorium, yang terkadang dilanjutkan dengan pengujian berskala
lebih besar. Misalnya, untuk batu bara sebagai bahan bakar di PLTU dilakukan
pengujian pembakaran (furnace test, burning test, atau combustion /esl), sedangkan
untuk batu bara kokas dilakukan pengujian oven kokas (coke oven test).

Kriteria pemanfaatan batu bara didasarkan pada peringkat dan tipe dari batu bara itu
sendiri, jenis mineral pembentuknya, dan pada potensinya untuk dilakukan
preparasi (pencucian) batu bara. Dari grafik hubungan antara kandungan unsur
karbon dalam vitrinit terhadap persentase volume vitrinit dalam batu bara dapat
diramalkan jenis pemanfaatan batu bara, apakah untuk bahan bakar, kokas, atau
konversi. Gambar 1.5 memperlihatkan grafik tersebut yang diaplikasikan untuk batu
bara Australia, di mana batu bara kokas dengan kualitas prima diekspor ke luar
Australia, sedangkan batu bara kokas yang kualitasnya kurang baik dimanfaatkan di
Australia sendiri (Wall, 1987).

rO

zc;
3
(/)u)
/ci zo

s
j

g60
o
:E
i
40

l,o
I

i=0

65
Bank

70
-+

75

80

85

Karbon dalam vitrinile (berat

[]ll
EIIS
Gambar

1.5

Brtubsm kokas untuk


natufara kokrs untuk

Australia
dk'kspor

o/o,

daO

[]i-r-,-l n"t

trrra konlersi
Bttubara untuk pembtngkil lisrrik

Grafik pemanfaatan batu bara Australia (Wall, 1987)

Dari Gambar 1.5 dapat dilihat bahwa batu bara yang mempunyai nilai crucible
swelling number (CSN) 3, kandungan karbon dalam vitrinit antara 80 sampai 90
persen dengan nilai vitrinit antara 40 sampai 70 volume persen (lllllllllllll), dipakai
untuk dibuat kokas di dalam negeri (Australia), sedangkan batu bara yang diekspor
ke luar Australia untuk dibuat kokas metalurgi adalah batu bara yang mempunyai

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

{t

uenlnqepuad

srsrluuurp 8uu,( ladrues tuulup


(ta11out apru1ot) dun8ueu

atrusrchl

qupnu

lpz I
a

uu8unpuuy

p7o1

tnqd1ns
(tuaruoc qso) qso

atnlsrcu plol i
i

(anpa cyfuopc nete (.?taua $tcads) seuud rep51

(unrun tu8uus rsulgrsedg (1)


:ue8uolo8 u8rl rpufueu nlr rp)pq uuquq
uruq ntuq uulrselgrsodsueu tuelup rp sulrlun{ releuurud r8uqueur

(fgOt) IcrJe^uT

'qnrn1e,(ueu Jpulal r.un{un BJu3es rsu4grsads 'rpu1 'u,(uuru1 8uu,( IBJIs{BJIS


uu8uep uulre{Jeq Suns8uel uup nuele eJuJas uelsrsuo{ u,(ueruluu rp edureqeq unuuu
'sru>lel BJBoes rsenlele urulsp Sunued nlr sulrlunl releuered Sueluer undnupl6
'rused sru>lel uunpedal upud Sunluu8req'u,(uurul {eIuo{ nele uerfuufted ue8uep
nlus 3uu,( ?Jpq nluq rleq-pnl1er]uo{ nulu uurluelrad uJBluB ?peqJeq Ue>IE rusup
ru8eqas uuluun8lp 8uu,( releuuJed 'lnqesJel eJuq nluq e8req uunluauad uep rusup
rpuluau uJuq nluq sulrpnl raleuru;ed udureqeq 'eruq nleq uepnlued seso.rd urelup rC

'tDtlstal SuoK no$t unpruafip SuoK uoqnlnqill uwpDnwau


ruopp oKuuonduouay uoy1n[unuaw SuoK osnf no$t (tlnpotd) Suotoq nruns uop
qntn1aKuaut lltsttaQlDtnl re8uqes uolrsrugeprp sulrlen{ r,unun eruJes '20?g OSI
urupq '1a1a[ qrqel nulu sn8uq qrqal {uprt 'ualrselursedsrp 3ue,( udu uu1u1u,(uaru
sulrlsn) 'uun8req uup uelsrsuol uJucas rsulgrseds uurudruu,(uad ruSuqes w{ruerp
snruq sulrlun{ B^\qBq luluJrp nped rur s{aluo{ uuleq 'uolur8urrp 8uu,( rsulgrseds
rqnueuou eSSurqes 'uuluuJuur.uad uup'r3o1ou1a1 uuuunSSuad'nluauel rsulol upp
'selrluun{'uu8uuqruuued u,{uupu uueJu{ qeqnleq 8uu,('requns Quanqut) uue^\eq
{rlsrrat{uraI rrup uu{unrntgp Suef wlrlen{ {rtsrratluru{ ru8uqreq ru(undrueur
Inpord '>lnpord ntuns qplepu rusud e1 uulrurrDlrp Dlrla{ uruq nluq rrq{B {ntueg

rur

'u,(uuuluu;uuured stuef uu8uep UDIIIDIIp e,(uqupueq (,Qtpnb) nlml


nete sDilpnT r{plrtsl 'nJ'Id {ntun r?{eq uuquq ru8uqas ulnd 4e1e[ '.sB oI Bruq nluq
ru8uqes 1a1alu,(usu11en1 8uu,( uJBq nluq nluel tunleg '.,oturtd oKusolrytny so4o7
Dfiq npq ru?oqas I Dfiq ruDq,, ne:r- (r33up lu8uus efu-r1so uu8unpuul BueJu{
e,(upsrur) ,,nt1d lp tryDq uDqDq Dnq npq ru?nqas nKusorr1on4 t1a1a[ y otoq
n\og,,'ue4ulu8ueu lnqesJel Suuro u,(usnmqes 'Iusales unleq nll lutullal e,(u:uueqes
uDq nr)g,,'e1e4taq 3uu.toeses ru8uepueu u1r1 ulrqudy
,,'7a7aI oKusDltf)ml X

erBq nleq sPl!lBn)|

8't

'nJTd rp rBI?q uuqeq ru8uqas uuluun8rp (llllllllllllll) epuul


uu8uep uruq nluq nlru('u,(uqtqsles 'uesrad eunlo,t gg1 rudues 0L uJelw tIutJlI^
uu?unpuel uup uas:ed 98 - 8L urulue lruIJlI^ tuulup uoqrul ue8unpue>1 uu8uap uruq
nluq n1ru,( '(ttttttttttD upu4 uu8uep uu{tuqrlredlp lul lger8 tuulup Isreluo{ uruq ntug

'(:)

uasred eunlo^ 66 ludtues 0g llurrlr^ uep


uas:ed 66 redures ZB erclue llurJlr^ ruuJpp uoqJu{ uu8unpuel ' sele Ip NSf, sEIII?n{

t
I

Penyebaran ukuran butir atau size distrtbution

Indeks kedapatgerusan (grindability index)

(2) Spesifikasi kurang umum

I
o
t
t
r
)

Suhu leleh ash


Susunan ash atau analisis aslr

Nitrogen

Klor, fosfor
Sifat-sifat pengembangan (swelling)
Fixed carbon

(3) Jarang dispesifikasikan

o
o

Analisis ultimat

unsur ntnut (trace elements) yang dititik beratkan pada logam berat (heavy
metals)

o
I
r
o
I

Fluor
Bentuk-bentukbelerang
Indeks slagging danfouling

Analisis petrografi
Ash resistivity

Parameter kualitas batu bara ditentukan di laboratorium dengan cara sampling dan
analisisnya menggunakan cara-cara yang sudah dibakukan atau menurut metode
standar. Sebaiknya, digunakan standar internasional karena cara-caranya telah
diakui oleh semua bangsa. Tetapi, di Indonesia, kontrak jual beli batu bara masih
banyak yang menggunakan standar nasional. seperti ASTM (Amerika) dan British

(Inggris).

1.4

Pengendalian mutu

Pengendalian mutu (quality control) adalah teknik operasional dan kegiatan yang
dilakukan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Dengan kata lain, pengendilian
mutu adalah suatu tahapan dalam prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasi
suatu aspek teknis pengujian.

untuk meyakinkan bahwa batu bara yang akan dijual itu memenuhi persyaratan
kontrak jual beli atau spesifikasi yang rertuang dalam kontrak, maka penjual atau
pemasok harus melakukan pengendalian mutu. Hal ini dilakukan dengan
mengambil sampel batu bara dan melakukan analisis serta penguj ian (testing) pada
semua tahapan, mulai dari penambangan, pencucian, pengangkutan ke pelabuhan,
dan selama batu bara dimuat ke kapal.

L.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/t

uenlnL{Epued

ludup srtuouole eJuces 8uu,( u;eq nl?q Jequns Sunpuu8ueru nlueual r.luJeup
nlens qeledu uu{n}ueueu BJeq nluq rsuroldlsg .uu8uuqruuuad uup lseroldsrlg

'L'I

uup

g'l Juqtueg upud rgedas uuryuquu8rp uruqJ lDo)'uuuqJepes uJuoes .e,(uuuSulduus


>lnpord uup rJrpues nlr uffq nluq ueleuJuuued eped Jrq>leJeq uep'rsupodsuerl
'rsercderd'rs{BJl$le'rse:o1ds1e sulnrl{u rnleleru e,(uunun 'reluuad e1 rudurus
u88urq (rslnpordrp) Suuqru4rp nlr uruq ntug luus uudeqel rrep rulnrrrp lnqesrel
reluU 'utDqJ /ro, lnqasrp 8uu,( reluu: Bnr.ues epud uelnlelrp nlnu uurlupue8ue4

uleqc

poc

g'I

'Jpq nluq >lnpord nlnu uu{rlupue8ueu Inlun Eluru-ulurues


uuuqesn:ed qelo ue{n{ullp lul IUH'1edu1e>l lunrurp uruq ntq unleqas srsrluuu
uup Surlduus rlul tudrua 1lqruplp lplrpas Suryud'roq rlur ledues uuyrquru8uad
ue{n{elrp rudues (3ut1dwos d.r"r7s) srrnp BJuJas ladurus uupque8ued rulmu uuq

'{uJluo{ rsul grseds rqnuer.uer.u qelel


rods>1erp nulu uu{turJrlrp uuIB 8uu,( uruq nleq sulllen{ B^\qeq uu>lrlsuureru {nlun
srsrluuurp uup ladruus uulrqruuSued r3e1 uqnlullp'lul uutunuad upu6 'uuuqusnred
qelo u?IrsuJedorp uup uuqnqeled a1 tnlSuerp 1n1un tdu utera{ e{ tunurlp eJuq nl?q
{nlun uuleunS"redrp Iut srstleuu llsuq et?O'apd>1co1s
trrnlaqes Surpua1q nluuqtuetu

nlpns tuulup lndurnlrp uerpnue{ '(1ooc una1c nele lDo) paqsnu,) uutcncued
psuq lnpo.rd re8eqes srsrleuurp uup u,(uyedurus IlqtuIp ?ruq ntuq IIuqueI 'Icnorp
qeleles 'srsrluuerp uep por aunu-{o-unt ru8eqas u,(uledurus IlqruuIp nlnq?p qlqelJel
'rcnJrp unleqas 'uercncued lesnd e1 Sueqruq uup ln>18uurp ?Jeq nluq nlle^r eped
'uJBq nluq uurcncuad lesnd urusapuaru
Inlun u?{Bun8redrp rur ulu(J 'nls ut eJuq nlcq sulIIEnI ruulep IsutJsA epu upqudu
Sur|socato{ nlueqtuelu uBIu lnqesJel leduus sISIIeuu IISUq IJup ISutuJoJuI '8uuquu1
'sellpn{
ledtues uep Joq llur ledures {ntueq tuulup uulyndurn4p ladtuus ulnru-elnlN
u8uluau uup uulurlu,(eu 1n1un uuequsnred 41yut (turtld uoltrmdatd nele ruo1d
Surtlso,tr) eJuq nluq uutcncuad lusnd lp uup BJuq nluq Suequrul-8uequru1 Ip u{n>Iellp
JnlEJel ?Juces leduus uelrque8ue4 'upeqreq 8ue,( ledual unp Ip tunuoteJoqul
unp uDIISBJedoBuau ?Jq nluq Suequrq uuuqusnrad'lnqesJol pnqtu Inlu1

'1unu ueqnqeled
eped ruapuadapur

nKaat

?s

uuuqesnJed nluns qalo uslr:edrp 8uu,(

IuJluo{ rsulgtseds

rqnueueu snruq rodsla uJuq nlpq {nlun 'uieq 1r:qud uup'uelues lr.rqed 'u;epotu
nJ'Id rp u?leuJuuruad 1n1un uulnl.redrp 8ue,{ rsery3lsads tqnuarueu u,(ue;eq nluq
B^\qEq uu88uu1ad ualuqu,(atu sn.req u8nI uuuqusnrad 'u,(u8uequet lnpord sruq ntuq
ueresuued e8uluau uep uu4?uuueuleu ruulup Surluad Jnsun n]ens re8uqas nlnu
uurlepue8uad u,(unyrad uupe,(ueur uup leue8uetu utuul qulel lnqesJel uuet{BsnJed

'lnIueq
ru8uqes u,(uue1n4u1alu uIIBJlsnV Ip uEtpsnJed nlus qules 'uu;equre8 ru8uqag
uutlupue8ued uu4nluleur uJuq nleq Suequrul ueuqusmad nlens uuuurtu8eg

inlnu

t-

diekstraksi dan dipasarkan atau tidak. Umumnya, eskplorasi menyangkut dua


tahapan pekerjaan:

(l) identifikasi

adanya batu bara yang cukup kualitasnya untuk diekstraksi dengan

biaya yang kecil;

(2) program yang lebih ekstensif untuk mengumpulkan dan mengevaluasi

data bagi

pengembangan rencana pengekstraksian.

Transpor
via laut

Fasilitas

Tambang

Fasilitas
pemuatan

Pencucian

penooe.

penenmaan

TinSang

Penyimpanan

dan

Fasilitas
blending &

,*i,

Penyimpanan

Penya'

rirqan

Loader

penyimpanan an
dari kapat penyaringa
Fasilitas

pembongkaran penggerusan

Pemuatan
ke kapal

T#S

Bin

Fasilihs penerimaan

llmbarE

Penyrmpanan Eunket

+WWlYa
mi.

Tl

+
*{=-;;

Gambar

1.6

ltmbang
dan
sampling

"'l'il*

-ilk-'

KeretaaDi

Iimuang

Tongkang

-^dan-samplrng
Conveyor

Skema dari suatu coalchain

Ekstraksi menyangkut penambangan batu bara dengan cara penambangan bawah


tanah atau penambangan dalam (underground mining) dan penambangan terbuka
atau penambangan permukaan (surface mining). Pemilihan cara penambangan
ditentukan oleh kedalaman dan ketebalan lapisan batu bara, ukuran endapan, sifatsifat batuan penutup, dan keadaan geologi serta hidrologi daerah tersebut.
Umumnya, untuk batu bara dengan kedalaman kurang dari 60 meter,
penambangannya dilakukan secara terbuka. Cara penambangan batu bara di

Muchjidin, Pengendalian nutu dalam industribatu bara

upnlnqepuad

uu8uep r8uurnryp ludup lnqesret unf,uroq su8-su8 rsnue ludureq.Llso dupua8ued


ruzlo{ ntens tulzp lp Sunduulrp 8uu,( Eruq nluq uu;e4equed uep uu8urdtuus lrser.l
qsD uep'Eprqo JnJIns 'uprqo ueSorlru uu:ndruuc se8-se8 uup rs[ua uolquqesrp

8ue( uurzuacued qulepu Ju>pq uuquq ru8uqes Eruq nluq uulueguuuad uep ledruuq
'Je>{Bq

'rsJe^uo{ emq nl?q wp


uuq?q 'sDIo{ eJuq nluq lu8uqes n1lu.( 'sruef u8rl epe BJuq nluq uuleuguuued
urulup uu{BrBcrqrp qe1e1 rpadeg 'uBfBBJuBruod

'(7'1 yt?etud) u,(uunleqes;er8erud

'pdq e>l lenurp ur?q nteq lees eped


uep a1td1co4s rp ualn{?lrp nlntu uerlupue8ued efutuntun 'rseuodsuel sesord UreIUC
rcue'uetu reH' ur?r-ur,l uep' rde

ln

aq'

*ffi "*, ;Xtl";TrilJ}li:'#:$iliJ

ue8uep qulupe ruruun 3uu,( uruq nluq rsugodsu?Jl BJBJ-?JBJ 'ue{1?eJuBrurp

ue{? nlr ?ruq nl?q eu?tu rp luduel e1 Suequrq rJup uJ?q nluq ueqepurured
(Z) nuw'ualqrsreqrp ue u BJuq nluq uIIf 'uercnJued lusnd e1 Suuquq rrup
ureq nleq ueqepururad (1) pndrleu uelnlSuu8ued nulu

(Zg0

'VCV) uvtlc

rsegodsuur;'pqrodmu.r;

poo nlens uep lselsnll Z't requreg

1:,ri!!Qii!:e|i!{a!q&*t&.i;

'JruurJ u?lu?rurl?){

Ip Iq?S Sung refug Jd u?p'ulputl).Td'olunlqelr\es ulllquro uu8uuquuuag

lluo vgJd rp u,(upsrur'qeuEl q?A\?q ueSuuquruued urec ueleunSSueur 3ue,(


ulus Suequel edereqeq u,(uuq 'IuI urec ue8uep uqnl?llp uu1u,(uuqe1 ulseuopul

cara mendesain ketel uap sedemikian rupa sehingga pencemaran dapat dihilangkan
atau sekurang-kurangnya diperkecil sampai batas konsentrasi yang diizinkan oleh

Pemerintah.

Supaya/y ash atau asft terbang hasil pembakaran tidak keluar dari cerobong
bersama gas-gas buangan lainnya sehingga tidak mengotori lingkungan sekitar
PLTU, maka sebelum gas yang membawa/y ash tersebut memasuki cerobong,
terlebih dahulu dialirkan melalui suatu pengendap listrik statis (electrostatic
precipitator) atau ke dalam ribuan karung-karung penyaring (bag filter, fabric
filter). Dari jumlah ashyang tertangkap, 99Vo dijatuhkan ke dalam selokan di bawah
tadah jatuh (hopper) yang kemudian akan dibawa oleh aliran air ke dalam kolam
pengendap ash. Fly asft hasil pembakaran tersebut memiliki sifat tanah podzolan
sehingga dapat dipakai sebagai pengganti atau pencampur semen Portland, dan telah
dimanfaatkan sebagai pembuat beton untuk membangun gedung, jalan raya, tambak
bendungan, dan sebagainya.
Dalam bab-bab selanjutnya, sebelum dibicarakan bagaimana suatu pengendalian
mutu dilaksanakan dalam industri batu bara, terlebih dulu akan dibahas mengenai
pembentukan batu bara, cara eksplorasi dan penambangannya, serta cara
pengangkutan dan cara menganalisis batu bara sebagai tool dalampengendalian
mutu. Pada bab-bab mengenai pemanfaatan, hanya akan diperkenalkan pemanfaatan
batu bara bahan bakar karena batu barajenis ini yang terdapat di Indonesia.

ZO

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

Iz

PrEq nlPq

uElnluaquad

uoqJ?l rp?fuer.u qoJe? rsrpuo{ qB/!\uq rp ruJnJel n]r ueqnqlunl u?r8Bq-ur8Bg


'uuqnqrunl Esrs re8uqes 'urseJ uep 'qrlrq 'u.rods 'unep '8ur1uu; ludeprel qrsetu
epnru 3ue,( uJ?q n1q r.uulup 'rlelnll EuaJ) '(ues 8unde1 uup 'urods Surpurp 'unep
up trlnl) urlrlraq 3ue( uuqnqrunl uur8uq uep (uru8rl) n,(e1.raq Ierreluu uururn8ued
ue8uap uu4Surpuuqlp EIIq ludec qrqel uumn8uad ruelu8ueur ?solnles uep rfual
'uralord 'lnqesJel uemrn8ued sesord etueles 'sun1 8ue,( Br-ruHolq r$lual qelo rupuelrp
?ue,l, (uo4nt{t7ooc) BJEq nleq ualnluequad uerc18uer rJep IeA\e deqel uelednreu
rur duqe; 'rnruef u?p rJe]{eq qelo uu{reJnlp lnqesJel ueqnquntel IeIJaIBru
uep uuqpfueqeped uJuoes unrnl u,t\?J IJBp JESBp uueq uelqeqe(ueu luqal uDletues
BuBI uD{?rues n1r uu>pdurnl 'quuel selz Ip lndrunueu uup Il?tu 8uu,{ ueqnqurnl
ry,{ueq qBIeleS 'stdorl uulnq nlns {nluequeu urrrur I{ureep Ip Jnqns qnqunl
ueqnq{unl sluef-sruehaq uup srdo:l I{elepe uJ"q nl?g ueurez Etu?les rurnq urII{I

lnqueE uPlnluoquad :euPuad deqel


',{reurayen} epolJed pues 'euesolld uup euasoltr l 'eueso8qg 'euesog
nlru,( ',fuurl.rel apolJed llndlleu 3ue,( ctozoueJ ueutez q?Iepe snpal epouad
uul8uupas 'crozeel?d ueumz{nsIuJel (snore;tuoqre3) uoq:e; epolrad leqlllp
ledep rurs rrup upp'tSoloe8 Luzlep aeuJez uet8eqrued ua11nlunueu I'Z JEqurEC
luups 8ue,( unqel u1n[ S? JIq{?Jeq uep ruEIIs 3uuf, unqel
e1nf 00I relDles lelru.ulp 'uesortr41 - uesog Brg 'enpaI 8uu,( ereq n13g uetr?Z 'ululls
3uu,( unqq e1nf 082 epud rtqlureq uep (uoqre) epolred eureles) tuuys 8uu,( unqul
zlnl SrE Ielnurlp 'ret1ral-erd ueurcZ 'uueued Suea 'tnqesJel sreq nleg uEtuBZ
apoued ?np epv '@3y ynq) Ereq ntBB ueumzlnqaslp rSoloe8 rlqu ered lnJnueu
8ue,( ruups 3ue,( unqq u1n[ uderaqeq {nlueqJet ulunp Ip EJBq n]uq uo1e,(ueqe;

'utuus
8ue,( rusup sesord nlens Ilseq uuludnreu ureq nleq Bruues B^{q?q uu1u1u4p tzdup
'e,(uutel 3ue,( ue8uep nles 8uu,( ?Juq nluq Juluu ueupeqrad Suepuuureur edue;

ereq nleq uedEpuo uBlnluoquod

sosoJd l'z

',,166t ap{ot4 {uoduto3 puo


uatudola,taq Surutytl lDo) uzlsauopul,n11nqlrp IIqurBIp ruseq uuGeqss ?rsauopul
BJBq nlBq reueSueur uuqsq-wqug.Brsauopq rp sJBq nluq rsrpuo{ reuaSueur
(u?{ISDISISBPIIp ErEq nlEq uuerute8uq '{nlueqJel urBq
uu{Br?clqlp u?Ipntual u?p
nleq uudepue nluns uuututu8uq su18uu BJuJes UEIE{ntue{Ip uEIu Iul quq ruul?p IC

erel n+e1u"Jn+urg*eJ
z q"q

dioksida, air, dan amoniak, serta dipengaruhi oleh iklim. Proses ini disebut proses
pembentukan humus (humification) dan sebagai hasilnya adalah gambut
(merupakan terjemahan dari peat, mungkin nama gambut diambil dari nama
Kecamatan Gambut di Kalimantan Selatan karena di sana banyak tetdapatpeat).

cEfrozqc

:1

xcen !0G151ryi

MESOZO
245 65 jryl

^--"^.^,,.

JUBA$IC

zq

py
PAEOZOTC

ti

dr:
:b9

MISS $IPPIAN

5m-245ttyl
OEVONIAN

STLURIN

ORDOVIC]AN

CAMMAN

Gambar

2.1

Pembagian zaman dalam geologi

Tahap kedua: Pembentukan Iignit


Proses terbentuknya gambut berlangsung tanpa menutupi endapan gambut tersebut.
Di bawah kondisi yang asam, dengan dibebaskannya H2O, CHa, dan sedikit CO2,
terbentuklah material dengan rumus C65HaO3s atau tilmin yang pada keadaan kering
akan mengandung karbon 6l,7Vo, hidrogen 0,37o, dan oksigen 387o.

Dengan berubahnya topografi daerah di sekelilingnya, gambut menjadi terkubur di


bawah lapisan lanau (sllr) dan pasir yang diendapkan oleh sungai dan rawa.
Semakin dalam terkubur, semakin bertambah timbunan sedimen yang
menghimpitnya sehingga tekanan pada lapisan gambut bertambah serta suhu naik
denganjelas. Tahap ini merupakan tahap kedua dari proses pembentukan batu bara
atau yang disebut tahap metamorfik.
Penutupan rawa gambut memberikan kesempatan pada bakteri untuk aktif dan
penguraian dalam kondisi basa menyebabkan dibebaskannya COz, deoksigenasi
dari ulmin, sehingga kandungan hidrogen dan karbon bertambah. Tahap kedua dari

ZZ

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(Z

ureq nleq uqnluaqulad

aeq nleq uelnluequad


r.u

ru ! llsBJluv

9 uournllq

eJBq

nleg

ru Ot.

ttubll

euals

Z'Z

IPquEg

u 09 lnqulee

'_t

fir

t ",tr."r" t
lueurpas i.1lf-qJ.1:
rp

uep

ueuelal

ueleJnDlJeo

Is{ual uzludecey
urur8erp nl?ns 'uEuEIel nBl? uup nqns qalo Jnl?Ip ledep rut srlupl
'BItuH I$lBeJ uemlSueres ueludruaru l?qllJe] ureq n]?q uolnluaquad sesor;
.e,(uurnleqes deqet-duqut uulSurpueqrP l?dec qlqel unrnl ueSorprq uelSuepes
'uu1suo1

lduruq ue8tslo 'rut dzqq uBI?C 'lsDsutsDtluz

qBIBp?

Burllal duqul

llsP4up uqnluaquad :Btllllol deqel

'gzll uq8unur

uBP

'zOJ 'T{J qulel tut leduael uup u8rtel duqut

.e,(uurniaqes

duqul-dequl ledec_es {uprl'wq?l-uequlJed


uuSurdrun"rrnpori
uep
'nrrr"rue8tsloqepuntu,(uun;nueuuu8uepumnlueSorp'que8unpuen'Qooc

urcp(
snounuwtq) ueunllq EJBq nl?q uulnlueqruod dtqq nulu leduee>1 duqut
uauntlq Pleq nleq uqnluaquad :leduoal deqel
'fiooc
uulednJe{u lul duqul
snoutrunfiq-qms) uauntlqqns sreq nlsq uolnlueqtuad dequl

'unrnt ue8tslo uep uulsuo{ de1e1 uelu ueSorprq uu8unpuul 'u8rle4 duqut uuruleg
'rSSuprlrrrunpuequ?ualredIuDluel.unllqBJEqnleqtpufueruqepueJ{ut2lueurnllq
uzp u,tu1nfue1as dequl
,rnq nirq uuquqnSuad qelur crEq nlEq uB{nluaqruad sasord

uaunllqqns eleq nleq uPlnluoquad :e6!lal deqel


obs' O uaSorprq' obl' 08 uoqru{ Sunpuu8ueur 1tu3q
' obl'
61 ue8rslo uep'
.3uua4 uEEpue{ ursl?c .i.ri6s'sgor3 ueerDlred smunJ ru,(undueu BueKqepuetluot
ErBq nwq ue{nluaquad sasord
nrnq ninq niln,t'.rrui,[rnrfniu"q*"0 dequt qulupu lul

yang menunjukkan proses dekomposisi (penguraian), pengendapan dan tekanan


yuni *"ry"tabkan adanya kenaikan rankbatubara sampai terbentuknya batu bara
,anipalingtinggi, yakni antrasit, dapat dilihat padaGambat 2'2'

menjadi batu
Sementara itu, suatu ilustrasi bagaimana gambut terbentuk sampai
susunan
memperlihatkan
bara bitumen ditunjukkan pada Gambar 2.3.Tabel2.1'
gambut,
lignit,
unsur karbo n, volatile matier, calorific value, dan moisture dalam
batu bara subbitumen, dan bitumen.

TaMp

Tahap kdua

pe(ma

Sutu isb taaman tumbuh subur di Ewa,

Kdika mti, tumbJhan tssebut akan mmumpuk dan


membusuk membatuk laplsan yang akhimya akan

pada

linqkurEm lrcFis &lam pslode cilbffiiferc$

menjadi gambut

TaMp kempat

Tahap ketiga

gmbut, teEusun dengan apat terutama deh tekamn


yang keluar

Gambar

Z+

2.3

air

berubah msiad bat@n.Tekamn meoirEkat dan lapisan


balu te6ebut bersmade.Uan perubahan biokimia dan
psingkatan sufu yang dsebau<an oleh kedalmm
tmah, oerubahan qambut meojadi batr bara

llustrasi terbentuknya gambut sampai menjadi batu bara bitumen (Pietrobono, 1985)

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

{Z

BrBq

npq ualnuaqurad

prunp qnrnlos lp pieq nleq


eueqfy'.ue6tueu w
eFnzouey'y'qquqo9

uJaqloN 6l

sutr]c 0|,
Islauzny zl
epueoeie) fl
eroqcod 6

gtr

u.nog

znFeq[3 0l

lt,

,(aupds

It

oorsl

uelueulP)i 9!

ISl0u00

uedepue-uedepul ,'Z Iequpg


elssls Jaddn

JqNU 9
auruuad lEB3 I

uelFeleddv

s!ou!ilt e
vsn urolseM z
epeuec ualsoM I

'Brunp r?reue uuqnqunued

rfleq Surlued fluu,( losutued uulednreur wp lgJuq uurfluq BpBUB) sues uuleles
qeleqes rumq usqsleq rp uB)llsdBprp uoqr8x aporrad qBleles rruurueq 3ue,( uruq
nlBq 'rul us?A\a( 'ure1n uu6eq runq uBl{uleq Ip {n}uoqret 3ue,( J?q nleq uedepue
q?lEr rJlsnpul up{s urBlup rseloldqerp Blrurr-?Iruu ?ue,\ snotafiuoqn) eJuq nl?g
'ruufls 8uu,( unqel e1n[ s9 JElrXes 'reuegun[ epoued
upud n1re,('rrq1u 8ul1ud IpBhel Iseuopq uJBq nlBq uu{nluaqued u.'tquq leqllrel
'urelts
ndd1) slu-uoqru) ueumz
e1n[
8ue(
unqel
OLZ-OS;'$notaltuoqtoS
'srEq nlEq uedupue
lutas 6o1oe3 apouod du4 upud {ntuaqret ureq ntsq uedupug
uInluequed uuSuep r3o1oe3 ueutaz uJutuB uuSunqnq uu11nlunuelu 9'z J?qLUSC

'(fgOt 'pru16) 086I unqut etuules uollndun4p 8uu,( ?Iunp qnrnles


(v'z

rzqure} eped uu4lnlunltp


rp ureq nluq uu?uupu3 t?iluaru z.zpqetuulSuepes
urunp Ip qEJeBp sBlaq uBllqtues rp ledup.ret ?ue,( urEq nlsq uedupue-uudepug

Euedual lluoDlol

anlEn clllrolBc

ornls!oull

o/"t9 <

6ryrv\ e'gl

nils ur 7o9z <

0/"61-t9

6>ytyl o'ez

nlls u!%98

%zr-6v

6>yt'n e'oz

nus u!%01-92

V"6Z-Z|

6>yt'tltt e'ge

nlls u!%8

UoaI

PJEq n}eq 'iluOtl

ltZ

uaunuqqns

o/oLL-lL

uounl!8

"hL8_LL

l!u6!t

VolL-O9

nquES

Y"O9

,auEnl all}elon

lrse{ue uep 'uounilq 'uoulnilqqns

uoqrB)
'}nquB0 Jnsun ueunsns I'Z laqel

Pembentukan endapan batu bara akan bergantung pada sifat-sifat tektonik, letak
geografi, keadaan iklim, dan flora, yang menyebabkan terjadinya pengembangan
rawa-rawa. Rekonstruksi benua berturut-turut diperlihatkan pada Gambar 2.6
sampai dengan Gambar 2.9.
Adanya perbedaan iklim dan kondisi tetumbuhan selama periode dasar
pembentukan batu bara tersebut menyebabkan adanya perbedaan yang nyata dari
fipe (susunan organik), grade (kandungan zat mineral),dan rank (peringkat
pembentukan batu bara) masing-masing batu bara. Sebagai contoh, batu bara yang
berasal dari gambut hutan ekuator bahari Periode Karbon, akan berbeda dengan
batu bara yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman semak daerah dingin, iklim sedang
di sepanjang lembah yang ber-es, serta danau dan laut dangkal pada garis lintang
tinggi bagian selatan selama waktu Premian.
Tabel2.2 Jumlah cadangan batu bara

di dunia sampai tahun 1980 (Ward,1984)


Sumber daya tambahan

Cadangan yang te6edia


Endapan

Rep. Afrika SBlatan


Jepang
Rep. Korea

lndia
lndonesia

Uni Soviet

Polandia
lnggris
Perancis

Rep. Federal Jerman


Meksiko

Kanada

Amerika Serikat

Brasil
Columbia

RRC
Australia

Bt = Bituminous; Sub-bt = Subbituminous; An = Anthracite; Ln = Lignite

Z6

L.

Jumlah Jurnlah yang


Rank total di dapal diambil Maksimum Ketebalan
(Ml)
kedalamn lapisan
tempat
batu
(m)
minimum (m)
(t"tt)
bara'
'1,2-0,7
25.290 300-500
58.749
BVAn
1.200
0,6
1.050
8.532
BVAn
0,6
300
18
175
Ln
1.700
0,5
116
182
BUAn
1,2
600
12.610
20.738
BVAn
1,2
150
1.5s8
1.869
LN
200
2,0
11
14
BVAn
0,8
108
200
135
Sub-bt
2,O
420
200
s25
Ln
1,500
0,55
104.000
BVAn 130.000
O,7
42.000
600
Sub-bt 52.000
2,0
300
94.000
87.000
Ln
1.000
0,8
27.000
BVAn
60.000
3,0
12.000
300
16.000
Ln
1.200
0,6
45.000
45,000
BVAn
't.25o
1.400
550
BVAn
1,6
10
650
23
Sub-bt
n.a.
n.a.
50
50
Ln
1.500
0,6
23.991
44.000
BUAn
2,o
600
35.150
Ln
55.000
500
0,9
1.200
BVAn
1.500
0,9
300
480
384
Sub-bt
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Ln
'l.2OO
0,5
1.607
AVAn
5.556
230
1,5
7.328
2.'182
Sub-bt
45
1,5
2.117
Ln
3.207
'107.183
305
O,7
BVAn 214.336
1,5
305
91.676
Sub-bt '152.794
37
1,5
24.400
Ln
30.497
189
300
0,5
BUAn
270
'l.320
0,5
924
300
Sub-bl
1.010
300
0,7
BUAn
2.025
1,5
47
24
300
Sub-bt
1
1
40
1,5
Ln
n.a.
n.a.
BUAn
99.000
99.000
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Ln
45.800
25.400
1.000
BUAn
0,3-1,5
'1,5
1.660
400
Sub-bt
1.500
Ln
35.440
32.440
2O0
15,0

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Jumlah

di
Cadangan
tempat batu bara di
(M0
daerah
33,762
100
total

neg.
neg.

1.049
91.139
281
4
622
17.s87
2.480.000
2-014.000
1.156.000
84.000
24.000
145.000
200
35
186.300
1.300
500
n,a.
93.413
322.672
42.236
1.072.000
1.365.000
765.000
1.447
12.770
7.200
590
200
1.326.000
40.500
503.000
105.000
89.000

100

99
100
0
n.a.
100

44
26
49
100
n.a.
100
0
100
100

00

100
n.a.
100
100
100
45
21

53
100
1

00

100
100
n.a.
n.a.
n.a.
100
100

100

/Z

BrBq nleq

uqnluaquod

u rpnuo{ Sueqrueryaq s alDpt o ) ue>18uepes' ouoTTtB g uvp uol puap op1 da7
qulppu e,{u:usup erolg 'tDIrJaS ulrJoruv:null uelSuq rsrs 8ueluudas lp SuuqruaBueur
3uu,( uerqceluddy daapato{aep turuq uerSuq edo:g rrup ue8ueqiue8ued
uulednreur 8uu,( uecsue t'qng daapato{qelepe Suuqurel:eq 8uu,( uuuln ue8unla3
'

'rnqns 8uu( srdort lnqure8


u/t\uJ-ul(uJ u,(u8uuqruelJeq {nlun loJoc 8ue,( rsrpuo4 uuledruaru ue{e rur IEq {Bur
'srdorl rurl{rJaq u(uuuerel uep u^\rlsrlnlul uu8uep lolap {ulelJel e,(uunleqes unuaq

uu8unlec upqedy 'uu8unun8ed {nluaqJaq Jrsuetqe uuoz nlBS ualzldrcueur uup


'(oao?uo4) 1u33un1 unueq qunqes {nluaquror[ uurusJaq 1u:a8raq 'BJu]O u{rJeuv
uup 'uBlBIeS DlrJaruv 'u)l4v 'edorg Enueg ereln uut8uq 'usleles uerSuq udorg
[unq uur{eJaq ru8uqes Iuue rp Suurules 8uu,( tudtuq-iudruel'uoqJp)
epoued uped qeppe uuleqllel Surpd SuuK ereq ntuq ue{ntuequed rur qnuleg

'uru1n uelSuq

prunp rp prpq nleq uqnluaquJod uep 1001006 apoued elplup ue0unqnH g'Z
unqel

rl

lpqupg

ep[

vrslNo(Nt
YllnzlHl/\rYrBlll1o103
VSn NU31S:lM

v0vttt\D t'tullslrvl

srr

[--l

f_-----]
L

vsn Nu=rtsvr

snoa3ctarJlclse:n1

&a1ya1

f--

rpu

--l

uelujad I

l3lseul

snora]luoqlPS
J!OZOaple

J!Ozosaul

3ro20ua:)

'uu8urdel

fueru uuqecatuad uep uu8unquSSued

rruulu8ueru 8uu,( lereSraq Suedtual qu punfes IrBp tJIpI4 qelet (apuow) e(uuesrdul
uup uer8uq usp Iunq ]11n1 'u,(ulrusBpueu 8ue,t uusrdul luBlsp Ip IS{oAuoI
qn:z8ued depuqrat rsIBeJ ruul?p r3o1oa3 rnun 8uuluudes 'u,(u1n1ueq.rat >1u[a5

Kondisi ini menimbulkan pembentukan batu baraPalaeozoic/Carboniferous-akhir


di Eropa Tengah dan Amerika Utara bagian timur (Gambar 2.6).

Gambar

2.6

Rekonstruksi benua

Periode Karbon-akhir

Arborescent lycopods berakhir pada tahap periode Karbon. Iklim berubah dan
akhirnya pembentukan batu bara terhenti pada periode Permian karena surutnya air
(subsidence) tidak sama cepatnya dengan sedimentasi. Hal ini menyebabkan
mengeringnya laut yang terakhir dan permulaan terjadinya daratan dengan
terkubumya endapan gambut dengan cepat.
Pada waktu cekungan batu bara periode Karbon-utama itu terbentuk di belahan
bumi bagian utara, bagian selatan dataran Pangaeae (Gondwanct) telpusat pada
Kutub Selatan. Dengan pendekatan dari Periode Permian, daratan ini bergerak ke

utara menu.iu sub-artic beriklim dingin-sedang, dan membiarkan tumbuhnya


semak-semak serta pohon berdaun lebar (G/ossopteris dan Gangamapteris).
Tumbuhan pembentuk gambut beriklim sedang ini membentuk batu bara dasar
endapan Permian di Australia, Afrika Selatan, India, dan Amerika Selatan (lihat
Gambar 2.7).
PadaZaman Jurassic, Amerika Utara dan Afrika bergerak menjauh, membuka
Lautan Atlantik. Endapan batu bara yang terbentuk selama Periode Jurassic dan
Triasic adalah endapan yang sekarang dikenal sebagai Australia dan Cina. Selama
Periode Cretaceous, Lautan Atlantik Selatan terbuka ketika Afrika terpisah dari
Amerika Selatan, dan teluk Meksiko terbuka ketika Lempeng Filipina Pasifik
terpisah dari lempeng Benua Asia. Sebagian besar deformasi adalah akibat
benturan dan subduction di sepanjang cordillera Amerika Utara dan Selatan
(Gambar 2.8).

Z8
t-_

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

6Z

ereq nlpq uelnluoquiod

'(6'7 reqruug) ulsv 1p tedruet udu:eqaq Ip uup'1e;eq uur8uq tu>IUeS


uIrJoruv 'luruq uutSeq ppuuu) lp {nlueqJel EJeq nluq uudupue tut apotred eureles
nlluo3 uep'o1{qdopocK3 'o1{t1doSrt tg uulleue4reduelu uruln E{IreruV Ip
JarueJ B/r\PJ u"p otu-tadsotSutr stuai q?tpu sulu-snoaJBler3 epoued upud qnqrunl
'sule-snoef,EloJ3 uup q3^\Eq-snooculeJJ epolJed etelue lpufral
1u,(uuq 8uu,{ erolg
tudac 8ue,( erog uu8uequra8ue4 'Jlq{B-clozoeeludverJJezuped e,(usnsnql'u,(usruel

>1u,(uuq qlqel lq apoued upud tnquru8 >lnlueqrued ueqnqunl 'Jeluel epolred


e{ snoeceleJ3 opolJad t:up 8uzluuureru 8ue,( 'uJuq nlrq uulnluequod r.rup rrqlurel
8ue,( uuruln esu.1 u,(uBuuqure{Jaq {nlun uuepuel uuleldtcueur IuI uolureS:e4

snoacElojS apou0d -enuaq

eu,1 -

rrb".r-#"
"il.=
.-\*t\'-----f,\i,

_Q) :

crseul 0p0u0d

lslnllsu0l0u 8'z Jsque9

::: -_":

- Pnuoq lsln4suolou

z'z JPquP9

Gambar

2.9

21.2

Perbandingan sifat-sifat batu bara

Rekonstruksi benua - Periode Tertiary

Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi susunan batu bara dan sifatsifatnya serta kondisi pada waktu pembentukan batu bara dapat digunakan untuk
mengidentifikasi berbagai sifat yang berkaitan dengan pemanfataan batu bara.
Dengan mempelajari susunan zat organik dalam batu bara (yaitu yang disebut
maseral), kita dapat mengetahui asal terjadinya batu bara, dan dengan
mengkaitkannya dengan sifat lainnya, kita dapat mengetahui pemanfaatan batu bara
tersebut.

Bila analisis petrografi dikaitkan dengan faktor-faktor geologi lainnya, kita dapat
menafsirkan kondisi pembentukan batu bara dan sejarah geologinya. Kondisi yang
mengatur pembentukan batu bara dan susunannya, keduanya berubah-ubah dan
sangat erat kaitannya satu sama lain. Jenis dan banyaknya tumbuhan akan
berpengaruh terhadap suhu dan kelembapan (iklim) yang pada gilirannya akan
mengatur pembusukan tanaman dan sifat kimia air rawa.
Batu bara yang berbeda umur geologinya, berbeda pula dalam cara
pembentukannya. Batu baraZaman Karbon l,aurasia (belahan bumi bagian utara)
kaya akan maseral golongan vitrinit yang dicirikan oleh pengendapan dalam kondisi
yang cepat, seperti padaforedeep Carboniferous. Di tempat itu terbentuk sejumlah
lapisan batu bara yang dapat ditentukan dengan mudah. Batu bara Z,aman Permian
Gondwana (belahan bumi bagian selatan) terendapkan pada daerah dasar yang lebih
stabil, kadang-kadang membentuk lapisan batu bara tebal yang termasuk serpih
berkarbonat. Batu bara tersebut berasal dari Glossopteris dan Gangamopteris
yang tumbuh di daerah beriklim dingin-sedang, yang pada kondisi kering sering
menaikan oksidasi biokimia material gambut, yang akan menghasilkan batu bara
kaya akan maseral golongan inertinit. Kandungan vitrinitnya berbeda-beda.

,O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

aEq nlPq uplnluaqulad

'Iruol{o]

sulr^r}{u nelu uusoqoJe} uuJn{n u?p {nlueq t


'Iruol{el sulr^rt{u i
t

uesoqoJel nuJu rsnJlur p[uBpe unlaqes uJq n13q rJBp

lsuor?eJluot

:urEI BJulus 'uJuq nlBq Turl loJluoSuau


ledep 8ue{ JoDIeJ-Jol{e
ZuDr e,(u1ruu uulquqe,(ueu uu>Ie BJuq nluq rsusrlrlulo^ep
upud qn-re8uefueq 3uu{ uulese8 suuud uep'uu4ura8 ,uuue1a1 BJeluB uz8unqug

'1tu8r1 rudruus

llsuJluu rJep rs?rJBAJeq tedup e(u-1uot'uusoqoJal qn:u8ued BueffI rur uesorld


pJeq
nlsq
uSSurqas
uJeteuns
uuqns
uruq
'uululos
nluq
luades luluozrror.l
qere uu8uep uesoqorat sulr^rl)u uu{quqasrp ureq nleq
ueqeqnred (Z)

luu

'den8ueur qupnur BueK $z


lufuuq Sunpue8uau 3uu,( uerunlrq ?req ntuq qelupu
suluJal uesldul uulSuepes '1rser1uu qulepu uusoqoJol 1u>1ep uusldul e{sr.u .uu8eu
uBsoqoJel u,(uupe eueJux '?rpuello{s rp uJuq nluq nluns u,(ulesnu .le{rue^
rluru ruslpp usoqoret sptr^rl{u qelo uu{quqesrp ruq npq)pDr uuquqnre4 (y)

'ln{rJeq re8uqes rsnJlur

. n?lu uusoqoJel sulr^rDlu sruel unp tuulep ueryuquu8rp ludup uruq nleq4uot eped
nqns qruu8ued Jrseru 8ue( nplur* Jol{BJ ntuns qelo uaps4udrp qelel wuu>let uup
nqns JoDIeJ uulSuupes tnluaqrat nlr BJuq nluq euuru rp uu8un4Sull qelo uulntuelrp
u,(u.resep upud ureq nwq1uDA'u(uuulnluequed uruuyes pJeq ntuq qelo ruducrp
qulet 8ue( unuqoe8 uu{usurue{ nelu srsoJJoruuleru 1efurap quJepu BJeqnteqluDA
erPq ntBq

\uea

e'L'z

'rnul1 uur8uq epeuu; BrBq nl?q qrcdes qutct


uaplreuaru ledup uurus 8ue,( lug'r8o1o1uoa1ud uu8unlSurl upp uuqnqurnl ueupaqred
qelo unlquqasrp 8ue,( lum Buu,{ urur{ luJrs-tu;rs uu8uep qnln;r1e1er 8uu,(
rJrpJel 1u;eq uer8uq uJuln u{rJoruv eJq nluq uedupug
qepueJ

IuDt Emqnluq selu

'JuqesJel e,(usruel 3ue{


ry,(uuq

qrqel 'srdrt Surpurp ru,{undruetu SueK outadsor8uo ueqnqunl aI luqet Sulpulpreq


urods uup ues 3unde1u,nequred uuqnqunl rJEp wquqn.red qalo rupuptrp,(rurlre;
uup 'snoecular3 'lq1e-crssuJnf apouad eped e.req nluq {nluaqued uuqnqunl sruel
'JeA\e1 lu ru8uns:lsed nelu ueutpes quppu
u(usulu uusldul r1u>18uues uuu,rpuog pJBq nluq uped uu4Suupes 'urJetu uunluq
{BlalJel ursuJne'I uJuq nleq sulu uur8uq uusrdul upud uulqeqesrp rur JUH 'uuu^\puog
uJuq nluq uep r?3ur1 qrqel u,(uiunrun urspJnuT uJEq nluq rnglns ue8unpuu;
'uurueuul qelo r3unpurlJal {upp 8ue,( uulurup Suulueq tsore u,(uupu leqDp n1ru,('u,(u
Ip tuulu uu?puo{ qelo rqnru8uedrp uu>lurq-redrp rur Iureuru tuz {nlueg
-3ur1t1e>1es

'uurcncued lesnd rp ue{qrsJeqrp


qusns rur ?ruq nluq uulquqa(ueru 8uu,( snluq Jrtnq InlueqJeq Esrerul uep Sundual
)nlueq tuel?p J?qosJet rur sruel u;uq nlug 'ersuJnu-I eruq nluq epudrrep r33up
1ez uu8unpuel le,(undueru Sun;epuec u8nIuuu,,rrpuoC ?Juq nlug

qrqel leJeurur

I
a
t

keadaan alami dan besarnya batuan penutup (overburden),

jarak batu bara dari gangguan,


suhu yang dibangkitkan oleh batu bara dari gangguan.

Adapun petunjuk utama terhadap rankialah:

)
O

zatyang mudah menguap (dmmf): turun dengannaiknya rank;

nilai panas (dmmf;: naik dengan naiknya rank, tetapi cenderung turun lagi
pada antrasit karena adanya dehidrogenasi batu bara;

o
o

karbon (dmmfl: naik dengan naiknya rank;

nilai reflektans maksimal dari vitrinit: naik dengan naiknya rank.

Gambar 2.10 menunjukkan berbagai perubahan tersebut yang diambil dati World
Coal Resources and Reserves Data Bank Services,1983. Kurva tersebut hanya
menunjukkan bagaimana berbagai parameter tersebut berubah dengan adanya
pertbahan rank.

Sifat-sifat lain yang bergantung pada rank, antara lain, moisture, specific gravity,
Hardgrove grindability index (HGI), dan sebagainya.

2.2

Klasifikasi batu bara

Karena rumitnya sejarah geologi dari suatu batu bara, mengkarakteristikkan batu
bara merupakan suatu proses yang memboroskan waktu dan sangat mahal. OIeh
karena itu, suatu gagasan timbul untuk membuat sistem klasifikasi batu bara.
Tujuan klasifikasi ialah mengelompokkan atau menggolongkan sesuatu berdasarkan
aturan yang ditetapkan. Suatu sistem klasifikasi akan bergantung pada
penggunaannya. Sistem klasifikasi batu bara secara luas terdiri atas duajenis, yaitu
secara ilmiah dan komersial. Klasifikasi secara ilmiah terpusat pada aspek-aspek:

a
o
t
I

asal muasal batu bara

konstitusi, yaitu susunan dan struktur rankbatubara

sifat-sifat"fundamental"
lapisan batu bara tunggal (artinya bukan campuran atau blending)

Klasifikasi secara komersial lebih terpusat pada aspek-aspek batu bara sebagai
berikut.

,Z
\-

o
t
o

Nilai perdagangan/pasar

o
o

Kelakuannya

Pemanfaatannya

Sifat-sifat "teknologi", yaitu sifat-sifat yang berkaitan secara langsung


dengan kelakuan/sifat batu bara waktu dimanfaatkan
Lapisan batu bara tunggal (single coal) atau batu bara hasil blending

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

AA

aeq nlpq rlalnluaqurad

IUPI eluqEqnloq Euaiq Joloueled Eopqloq uBqpqn.lad 0l.z rBquleo


0

o't a
3

!,

o'a 6
t

,a go

0'e

o't
acuetcabor

d
o

e11u1t111 @

0
-0

o
a

0s9

o
o
o

L 001
o/n$low \p
0

zt6
C-

tz13
L9e
enleA

clolec

r0

(c

T
o
o
o

I
I

0)

J
o
'.|- os -o

o.

3
3

uoqJec

00t
pexll'\q

0-e

o
d
o
f
o
o

og -oo
3
3

tetpw eilppA

Tabel2.3 memperlihatkan berbagai parameter yang digunakan dalam


mengklasifikasikan batu bara. Harus diingat di sini bahwa digunakan beberapa
parameter penting, baik dalam klasifikasi secara ilmiah maupun secara komersial.
Sistem komersial menitikberatkan pada pemakaian praktis batu bara. Titik awal
sistem ini adalah mengidentifikasikan kecocokan batu bara untuk pemanfaatan
tertentu. Kebanyakan sistem klasifikasi yang dibuat adalah sistem komersial yang
menggolongkan batu bara berdasarkan rank-nya. Di Amerika Utara, ASTM
mengklasifikasikan batu bara menjadi empat kelas: lignit, subbitumen, bitumen,
dan antrasit. Istilah ini secara umum digunakan dalam literatur batu bara. Di Eropa,
batu bara dibagi menjadi dua golongan, yaitu hard coal dan soft coal (brown coal
dan lignit).

Tabel

2.3 Sifatsifat

utama batu bara yang digunakan dalam sistem klasifikasi

Seyler ASTM NCB lnt-hard New lnt-brown Australian Ruhr

coals ECE

coal

FRG

lnt

Old

New

SifavKomposisi bahan kimia

Carbon
Hydrogen
Fixed carbon
Sulphur
Volatilematter
Calorifvalue
Moisture
Ashxxx
Tar yield

x
x
x

0
0

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Sifat-sifat
fisil</mekanik

Agglomeration
CSN0xxxxxx
Roga index
Gray-King coke type
Dilatation

x
x

x
x

x
x

Sifat-sifat
petrographic

Liptinite
lnefiinite
Vitinite reflectance

x
0 Sifat tambahan yang biasanya terdapat dalam sistem

Seylefs

lnt lnternasional

2.2.1 Klasifikasi menurut Seyler


Sistem klasifikasi batu bara secara ilmiah kebanyakan berdasarkan pada senyawa
batu bara dengan basis kering, bebas-zat mineral (dmmfl. Istilah basis dalam cara
melaporkan hasil analisis dibahas pada Bab 5.
Salah satu cara kuno tetapi masih merupakan sistem yang bagus sekali adalah cara
klasifikasi yang dikemukakan oleh Seyler pada tahun 1899, lihat Gambar 2.1 1.

,+

LA"

Muchjidln, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

ErPq nleq ue)inluaquad

'snotpKq-qns xrgard Ireqlp I?urou IrBp IIca) qrqel ueSorprq Sunpue8ueu


3ue,( uruq nl?q Intun uu4Suupas '1ooc tt1?uq'leluJou IJ?p qlqel ueSorprq
ueSunpuul ue8uap BJ?q nluq eped uuryreqlp snotp(r4-tad xrSet4'otrtd xrletd ueqrp
3uurn1e,(uuoqrz18uu,{ ue>1?uupas'Dput xr;ard uagtp ov.ll.to adfi uvp qlqal uoqJu{
Sunpuu8ueru 3ue,( uruq nleg '(1eur:ouuep 1octdfi) or1tto xgerd uuleunSSuaru
re1,{eg'(l1uu1t,r uulu ef,q uup 8uere1) u,(usuq1 ulc tuSeqas edtl ueSuep
?req ntzq Inlun 'llgur8 IrEp uuual LIBIeqes 1p toldrp 'r33up ueSorprq up q?puer
uoqreI ue8unpual uu8uap qupuer 1uu e&qniug 'leulpro te8uqas (ltuutp) uaSorprq
rnsun dupeqral loldrp 8ue,( (prurp) uoqrel rnsun qBIEpB sISq? rc3uqeg 'eruq
nleq tuelsp 4ue8ro eme,(uas IJ?p lelullln sIsIIBUB qBIspB re1(e5 ISDIIJIsepI JEsBC
re1{eg e:ec BrEq n}Eq

tsalllsell ualsts ItlEJe II'Z lequleg

grup96'uoqey ue0unpuey

x
o
5

co.
Lct

,D
I

CL

t?

snopr(qqng

6
o
o

s
o.

3
Iu.lxpo/o'ejnlsronl

2.2.2 Klasifikasi menurut

ASTM

Sistem klasifikasi ASTM digunakan secara ektensif di Amerika Utara dan beberapa
negara di dunia. Sistem klasifikasi ASTM dikelompokkan berdasarkan hierarki,
segi komersial, rank untuk batu bara tunggal, mengikutsertakan batu bara dari
semua rank, sederhana, mudah diingat (dalam literatur digunakan nama dan bukan
sandi), mudah dimengerti, dan mudah digunakan.
Dua parameter digunakan untuk mengklasifikasikan batu bara menurut rank, yaitu
fixed carbo,z (dmmf) untuk batu bara dengan rank tinggi dan gross calorific value
(dmmfl untuk batu bara rank rendah. Sifat agglomerating digunakan untuk
membedakan antara kelompok yang berdampingan. Volatile matter yield berkaitan
dengan kandunganli e d c arbon,jadi dapat digunakan sebagai pengganti fixed
carbon. Klasifikasi seluruhnya diperlihatkan dalam Tabel2.4 dengan satuan SI
yang merupakan modifikasi dari aslinya (Standard ASTM D 388'1984).
Tabel 2.4 Sistem klasifikasi batu bara berdasarkan rank'menurut ASTM
Singkatao

Kelompok

Kelas

fixsd
6tbn.

Limit

odmmf

ll

Bilumircus

melaanlhracile

ma

98

anlhracile
semianlhracile*

92
86

98

sa

low volalile

lvb

78
69

Limil volalilo
maller, o/" dmml

2A
I

14

86

14

22

78

22

31

69

31

92

linil caloic value,


MJ/kg

Kataklet penggumpalan

mmmlt

bilumircus @al
medium volalile
biluminoG coal
high volalile A
bilumircus coal
high volalile B
biluminous coal

30,24$

hvBb

high volalile C
biluminous coal

lll

Subbiluminous

i*..*,_

32,565
32,56

Gln

30,24
26,75

subA

24,42

26,75

subB

22,10

24,42

subC

19,31

22,10

lignilo A

ligA

14,65

19,31

ligB

subbitumircus A

coal

subbiumieus B
coal

subbitumircus C
@al

lV

1
2

Lignilic

' Kl6ifikei initidak mffGukkan

jsisMbard

lignilo

14.65

beberapa jenis batu ba6, lerulama bal! bara yang banyak menganduB indinilealau qninile.Oi

Ahqika Utara batu bara inipada d6arrya

Sebagian b6sar meru,uk pada batu bara yang mongandung inhererl moislurealami, namun lidak lermasuk batu bara yang parmukaannya mengandung air.

Jika lerladi penggumpalan,

balu bara dikelompokkan ke da'am kalompok low-volatilodatl kelas bilumino$.

S Balu bara yang mengandung


-L

,iedca,6oa

> 69% berdasarkan basis

dmmf diklasifikasakan mea!tu\ lixed catbn,

Batu bara yang diksal di sana mungkin bebagai balu bara rcnpenggumpalan dalam kelompok-kelicmpokdai
pada kd8 bilumircG h,,i15 rc/aliie C

,6

kds

la

pa memperhalikan

bitumimE,

dil

calrrc value

lidak ada peng*ualian

kh66nya

Muchfidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

ii

Ll

/e

prBq nleq ualnluaqutsd

Iur uequuleuad uuq 'qsBlelrp IEuorsEu uJuJos ueluun8rp 8ue,( srsrluuu uup Burlduus
apotetu u?8uap epd ueqruep 'uu leladrp eruq nluq yrsuq8ued u:u8eu dzrlderl
rp rs?{rJrsel{ tllelsrs 'lsuorsBu.relur BJeces uJEq nluq rsE)lrJrsel{ tuetsls lBnqruaru
1n1un,(1re6 3urryo16 uortecrJrss13 4nluequeu 616l unqut upud (ggprq) udorg
1e4ure,(su141 'lsuorsuuJalur BJces BJeq n]Eq ueSuuSuprad nluBqr.ueu

Ituouolg

lpuolseurolut eJecas/pocplprl

lpuorsuuJalur

Inlun

tsEMtseu

(p)

'luuolsuujelul uJEces lDor utfiotq rsellJrsely (g)


uJecas nluq 8ue,( !)o) lltDt nq?ry rpuus uurJequad (Z)
lDu pnq rsu4grsuly (1)
IuuorsuuJalur ?-rucos

:uur8uq u311 rpuluau e,(ur8equaru


31rI 'luuorspurelur eJuces sJuq nluq tsE{rJrsel{ ualsrs ueluJecrqueu [Uulsc

lPuorseuratu!

lsEIulsPl)l t'z'z

'su1e I >1upr1

1nqruu34lu8r1

ueszluqred ruueSueu rsrurJap 'apot? ruue8ueu rs?tuJoJur Sunpuu8ueru 1upr1


'ue8un18ur1 reua8ueur rszruroJur Bunpuu8uaur {Bpn 'rsDIrJrsuB uzp ISIeJIn{ll sesord
Intun {oooc lupq'(uuempuoD sruq nlsq uu{uuosln>p8uau >1ep}l) llurJlr^ u,(el eruq
nluq {n}un e,(uuq qel?pu WJSV rsolrJrsupl uelsrs r.rup uu8uurnleq .su>18uu eJuces

'anlD^ c1[uo1nc uu1e1e,(ueur Bnpe{ uu8uepq 'uoqn) paxgfue?unpual


Inlun
uruuged ue8uuyq uu1e1u,{ueu gnI-Zg rpues'u,(u1usr11';e1ndruo1uu8uep uelul:eryp
ledup uSSurqas (apoc) rpuus uu8uulrq uuluunSSueu ludep rsu{rJtsul{ ualsrs
'ue8un18ur1 qeftuup ugas
rsulgrse8 uup r$leJrn{ll Iuedas Surtued rur se/$ep 8uu,( seso.ld dnlucueu unleq
uSSurqas 'su>Iol uep (uo4snqwol) uare1.equad nlre,( 'tunqlp lul 1IJSV rsolgrsull
lees Surlued 8ue( eruq nluq resud uu{urrurecuau Inlun WIIdlp tsulglsepl ralerueJ?d
'(3ryr,'r sg'nr)
ql/nlg 00t9lrup lpa{ qlqel an1oa t{rto1n; re^(unduau e,(ueq g tru8rl .tru8rl
uep tnquu8 BJBtuu uuseleqred rsrugap sele[ 4epr; 'rur rsp{Ursel{ ruulpp {nsurrrret
1epr1 '>1nde1 nulu rsuprsloJel qelel SueK (u1adotdos) papunq-uou uep 'tlurueur
u,(e1 'lturldgl u,{u>1 Bruq ntug 'ur"g nluq unures {ntun nIBIraq lepp rur rsalrJrsll
uelsls 'BJuq nluq rygu-r8or1ad uuunsns uu8uep uynd ue>1lru1rp rur uutlenJe{e)
'tlsuJlueruas ue8uolo8 tuulup eI uu>Irsu{l}lsHIp snJuq tnqesrel ?JBq nleq
eKu-uoqtoc paxtt$muaan u{uueule,(ua1 upud undnulum 'dnot? snoununfiq aqpp^
Mo I ulalep ue>l r sDIrJ rsey4 rp'3u rlurauro 133u e1.ll' obz6 uep obgg Brlue u o q n) )
paxgfuefluep BrBq nleg'3ut1otauo733o tEJIs qelo uulqusrdrp rdu1a1 '(8ry1INgL'gZ.
-Z7'VZ, rEtDIes nutu qyntg 00SI I-00S01) eurus SaeK an1oa ct{tto1oc re.(undruau
dnor8 unq 'anlD^ cgfuo1oc Suepuuuaur uduu] rur rulru lnJnueu uolrs?IUrs?l{rp
qrqq\ N,\B 0669 (aqror partJueS,rsj srsq R\e,qsxqeq qalepe e(uut rn5r
'rppf 'ueunltq selel upud rpe[re1 luDt ralewarud unp BJEIUB qrpurl Suudunl

lahir "lnternational Classification of Hard Coals by Type" pada tahun 1956. Tetapi
sayang, meskipun cara ini bagus, tetapi pemakaiannya terbatas.
Sistem ini hanya berlaku untuk hard coal, yakni batu bara yang mempunyai gross
calorific value (moist ash-free, maf) lebih besar dari 5700 kcal/kg(23.86 MJ/kg)'
Karena sistem tidak berlaku untuk rentang batu bara yang luas, sistem ini tidak
lebih luas dibandingkan sistem nasional. Sistem ini berdasarkanrank, hanya untuk
harrl cool, untuk slngle coal, menggunakan sandi, serta mencerminkan aspekaspek komersial.

Kekurangan sistem ini adalah tidak mencakup semua jenis batu bara, tidak dapat
digunakan untuk likuifaksi dan gasifikasi, tidak ada informasi mengenai
lingkungan, tidak ada informasi mengenai grade dan pemilihan berbagai parameter,
memerlukan sandi, dan tidak mengikutsertakan batu bara dengan ranklebih rendah
dari hard coal.

(b) fVew lnternationat Coditication of Higher Rank Coals


Sebagai pengganti sistem tahun I956, diciptakan sistem klasifikasi internasional
yang baru, yang disebut "sistem MEE yang baru". Apabila dalam sistem tahun
1956 digunakan sandi dengan 3 angka, maka dalam sistem yang baru digunakan 14
angka dari 8 parameter dasar. Sistem yang diterbitkan pada tahun 1988 ini diberi
nama"codification" karena tidak berdasarkan hierarki dan meliputi evaluasi secara
geologi dari sumber batu bara, proses penambangan, dan penggunaan dalam
industri.
Di dalam sandi terkandung informasi mengenai jenis (susunan petrografik), rank,
dan grade, serta menandai adanya perubahan nyata dari klasifikasi nasional dan
internasional yang ada pada waktu itu.
Pemberian sandi menggunakan 14 angka, yang mewakili 8 parameter sebagai

berikut.

(l)

Mean random vitrinite reflectance (2 angka)

(2) Vitrinite reflectogram characteristlcs (l

angka)

(3) Maceral composition (inertinite content 1 angka, liptinite content I angka)


(4) Crucible swelling number (1 angka)

(5) Volatile matter (2 angka)


(6) Ash (2 angka)
(7) Sulphur (2 angka)
(8) Gross calorific value (2 angka)
Jadi, sistem ini meliputi segi komersial, termasuk informasi mengenai petrografi,
rank, grade, dan penggunan sandi. Sistem ini digunakan untuk batubarurank
medium dan tinggi, batu bara tunggal maupun blending, batu bara yang belum
dicuci maupun yang sudah dicuci, dan untuk semua pemanfaatan batu bara.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

6A ereq nleq uelnluaqurod


ur{Boad uep uuruduuq Sunpuu8uau uup epoqreq sruaf uu8uap ?req ntuq uunlus
sul rJrpJet'JnlBJe] {Bpll uJuoas Juqesral uustdul uduraqag'JnlEJet 8uu,( uerulSuu:
nluns ru?lep uruus 8uu,( sulII?nI uup uelqale1 uu8uep leJal?l Jlsualqe uustdul
ru8uqas uultudeprp uJEq nluq uustdel udureqeg 'uatulpes uuunqrutued ru8uqreq r-rup
ueludn;eur qlsutu tdu1e1 '14ur3o;]ed undnulu BILUI{ EJBces llsq
8uu( leueluu IJep {nluaqJel u.oas lDo) nutu BrBq nleq uusrdul undnelel6

1e:3e1ur 8uu,( uer8eq

'BpeqJoq

BrEq nlPq

uBsldEl le'z

elsouopul erBq

nleg tz

'rpuus u13ue p1 uu>1uun88ueur 8ue,( ggIN uqrunlelrp 8uu,(


..,slDo) tluoy r13r17 puD unryaw
nrBqrel eruc nlte,( '886I 'A'N 'SI I/TVOf, lgSg
n! eaa1sig uot\ocfipo3 lDuottauarul,, uep'VgI e1o33ue urz8eu-uru8eu Ip BJuq
nluq Iw{Ulsupl sququreu 8uu,{ (3361 'uopuo'I'qcffesag I?oJ VEII'ZUUJVSI)
ralued:e3 '61'y uu8ue n4 ,,uourtlyftssDl) l11o),, ecuq 'qnu[ qlqal ISBLUToJUI {n]ug

'uuluraf uup '3uede1


'utlurlsny'su33u1u,(uuruluu Ip'(hlISV) sIIre{uV uIBIes BJuq nluq IISEqBued
uru8eu-ure8eu qelo uDIJnle{Ip 1u,(ueq luuolsuu Bru3es eJq n13q lsuIgIsEII ulelsls

ulBlElE6ou-Blp6au lp eJeq ntEq lsDllllsBH

ualsls l'z'z

.rpuEs uBl?un88uatu uup 'lnquu8


llDo) uwotq uusuluq:ad tuue8ueu lstugep
,apot? uep uu3un13ur1 luueSuau rsurrrroJur SunpuuSuau lupu'rselgrsuS
lgprl
.rur rualsrs uzp uuSue:n1e1 eda;eqeq upv
uep r$lsJlnlrl {nlun lococ lupn ntru,(

?p3

.reludrp qspnu eues Eu?qJepes 8uu,( rpuBs uDIBunSSueur luSSunt BJuq nlBq Inlun
elres '1tufit1 uqp lDoJ ueotq Inlun lslsJeuol n1te,( 'utues IUI ISeIUIS1{ Enpa) 'Ipuus
uB{Eun8lp 8ue,( .relaue'rud 1e3t5
Z u?{urgle1ll 'Ipu?s selB IJIpJel luprt e,{uuq 'BtuBS
't1u8r1 uup lDoJ utnolq Intun ISBIUIsUI{ uelsls uul]Iqrauau OSI'?L6I unqq Bpud

'dnor8 uu11nlunueu
JLl{eJel u43ue Bnp ugp'sule{ uol{nfunueur uruu]led u13uu unp'u>13ue, s?lg Irlpral
8uu( rpues qelo rlDls/!\rp sJuq nlBq rsDlrJlsuly '(qzpuar nqns ISusIUoqrEI uup'Jup)

e(u-p1at( n7 tnrnueu dnor8 I lpufueru Fqlp uulpntue) '(WOU ruq nl?q Inlun
sBIo{ 9 tpufuaur I8?qlp lDo) uMolq
rys2-sBqaq srsuq) u,(u-a tn$low lDlot Tntnuest
.314ec1
?lnr.u-?Intr tr
00lg Irup lrrel qrqel Qeul an\na cyfrtolttc sso.t3 tu,(undueur
IuI uelsrs 'LS6I unqut uped gg7r1 qelo rlsl euuuad
8uu( BrBq nluq
ltndrlau
.BpB 3uu;u1as SueK poc utwotq
ue4rsu>1r1qndlp
Inlun leuols?uJelul Is?{uIsBI)
Poc ultiotq Inlun lPuolsBulolu! ISPIUISBU (c)
'uun8raq 8uurn1 8uu,( tsuru:o;ul uullJeqrueur'rue.t3o11aga:
rgades .Jelaurered edureqaq uep'lrulueul uulup qulesutu Bp? 'Ipuus uElnlJeruaLu
.lrunJ le8uus nlru( .uu8uurn4e1 tudua r{rlltuetu rur luelsls 'r1qe ured ]nJnuetrAtr

atau lensa material bukan batu bara. Lapisan batu bara tunggal dapat menebal,
menipis, atau menyempit dengan berbagai cara, atau terbagi dan bergabung satu
sama lain akibat adanya aktivitas pengendapan.

Lapisan batu bara bisa terdiri atas hamparan yang homogen bila dilihat secara
vertikal sampai lapisan yang secara litologi dikenal dengan baik. Masing-masing
lapisan dapat terdiri atas batu bara denganjenis berbeda atau berbagai kelas
material bukan batu bara, sehingga dapat digunakan untuk membagi lapisan batu
bara menjadi bagian-bagian kecil yang disebut bench atal ply (lihat Gamb ar 2.12).

Geological

roof

-t--

Working

root

I
I
I
I

.9

o
o

.9

Non-coal band

6
o
o
G

c,

E
o

=I

I
I

I
I

l_

Working

floor

I
I
I

Geological

floor

Gambar

2.12

Suatu keratan kolom hipotetis lapisan batu bara

Lapisan material bukan batu bara yang nyata terlihat di dalam lapisan batu bara
dikenal sebagai band atat parting. Istilah seperti clay band dan dirt bandkadangkadang digunakan untuk menerangkan litologi dari material, sedangkan istilah
penny band digunakan untuk menunjukkan ketebalan.
Istilah parting dalam geologi batu bara digunakan untuk dua maksud:

(1)

Sebagai sinonim dari band yang menerangkan hamparan material bukan batu
bara yang memisahkan safi ply, leaf, atal bench yang relatif bersih dai ply

yang lainnya;

+O

r$

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

l+

eJPq nlBq uelnluaqurad

C upp 'E 'V uestdel e,leq nieq 6unpue0ueur 0uer{ qereeg gt.Z Jequeg
urrl

*"_

'3 uup 'g'y tuoas:uJ?q nluq uusrdel


u8rl Sunpue8uaru 8uu,( r{Blaup nluns rrup eled uulleqrpedrp g1'Z reqr.uug upud

atnls!ow

uoqec paxlJ

anleA clt!rclec

%zt'ot
V"99'tl

"/"91'ZV

6>l/|ec>toogg

Y,L9'8Y

6>11ec>19999

%68',1

%09'8L

6>vpc>r oozL

I
V

ueas

',

'(Suereques mpu) rur ln{rraq uusrduy u34e>1 srsrleu? pseq uel8urpueg


uoas uep g utDas Bruq nteq qeppp r8ul ruulup e{ qlqoT 'lq1u 8ur1ud u,tu1n1ueq:e1
uep V utDas lnqestp ueu4nu:ad o{ lu>lep Surpd 8uu,( u.req nluq uusrdul
'uulSun8urqureru ulrqude srue>leru sulrnurluolsrp uelSuurauaur Inlun ruludrp

{ooo, qrqel Sur;tnd{o auo1d llredas qeplsl 'qucad qe1e1 8uu,( ruq nleq nlens ruulp
ueuodtuol-ueuoduol uequsrued nulu uerpSSuad nluns selrlrqls epud qnre8ued;aq
ludep uuqrurep ueredrueq nluns uuqusnued uueur rp'eJBq nleq uprJncued uup
Bruq nluq ue8uequeued uulup elu.(u le8ues tnqesJot ruu Bnpel eJutuu uuupeqJed
'uulrlnse{ ruule8uau uduul ufuquleqas rp uesrdel rJBp DIrsrJ u.ruces
uulqestdrp ludup (ereq nluq uolnq IerJelutu nsle BrBq nleq) uasrdul nt?s puurrr
tp uerudureq depuqret lelurud'delel 8ue,( Suuprq nluns ue>lSuerauour

{ntun

(Z)

Dalam satu lapisan batu bara dapat terjadi pemisahan ataa splitting dalam jarak
yang pendek karena adanya material bukan batu bara. Pemisahan yang dilukiskan
dalam Gambar 2.14 memperlihatkan daerah paling tebal dari lapisan yang paling
menarik untuk ditambang.

t.

-.-

uiE,

Sffiffi:.t'
-*'

.:: i.

Daerah yang
menarik untuk

ditambang
Pemecahan
dan penipisan

Gambar

2.14

Suatu skema sp/ltftng dari lapisan batu bara

2.3.2 Geologi dan sumber daya batu bara lndonesia


Sampai tahun 1999, dari hasil eksplorasi beberapa Lembaga Pemerintah dan
kontraktor tambang batu bara telah diketahui bahwa sumber daya batu bara
Indonesia jumlahnya lebih dari 38,9 miliar ton. Angka ini akan bertambah terus
karena masih terus dilakukan eksplorasi di daerah-daerah yang baru (sampai tahun
2003, sumber daya ini mencapai angka 57,85 miliar ton). Penyebaran batu bara
Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.15 dan Tabel2.5. Demikian pula, pada
waktu buku ini diterbitkan, gambar-gambar dan tabel{abel yang dicantumkan di
sini sudah banyak yang berubah.
Secara umum, batu bara Indonesia termasuk batu bara bahan bakar. Dari jumlah
38,9 miliar ton tersebut, bila dibagi menurut rank-nya,jumlah antrasit adalah
O,36Vo, bitumen 14,38Vo, subbitumen 26,637o, dan lignit sebesar 58,637o.

Dari Gambar 2.5 terlihat bahwa batu bara Indonesia terbentuk paling belakang bila
dibandingkan dengan batu bara negara lain. Lapisan batu bara yang terdapat di
Indonesia umumnya tergolong berumur muda, berasal dari dua periode Tersier,

+Z

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

(.+

PrPq nleq uelnluaquJod

{ntueqraq uesoeN ursoq daap-TrDqarclep rq 'ueSunun8ad.ruluu ueSunlec tuulep


atnn)watd rcat?suotl uup uuetuuou uudepue tuulpp luduprel uJeq nleq uusrdul

e>l

'uu8unun8afueluu uu8unlac selu Ip lulelJel ?ue,{ uasoe5l ursug


daap-ycnq uep uesog JnunJeq (urwq ulDtunou otlut) ue?unun8edrulue uz8unlac
selB rJrpJel 'e,(tr)1tuo1>1el IBnsas '(uulueutlu;1 u8p eJolEluns nBlnd lnsuruJet)
upuns Utaqs) uurude4 te;eq uur8uq Ip relsral (utsnq) ue8un4ec-ue8un>1e3
'e,(u1 uur4 uep'tserrruyns'u/!\ul rp tedup.lel lrce>1 uedupue-uedepug'uuluutulle)

uup eJeleuns Ip upu JoISJoJ JnunJeq uaurpes urelep suny dn>1nc reqesrel 3ue,(
uJeq nleq uudupug'epntu toISJeJ epoued IJep IusuJeq e,(uu.Ieluu rp 1u,(uuq uu{qcq

{o9'znt)

qelunP

uesred

re' r09'L

zo'9n

(os'zni

09'ztz'lz

L9'V9

(oo'o)

6r'9

z0'o

ee'/ r I

0E'0

(oo'o)

e9'92

90'0

(oo'o)

tL'zt

80'0

9B'rZ8'8e

00'00 t

(oo'o)

(oo'o)
!1toH

(B

r'89e 9)

(oo'o)
(oo'o)
(oo'o)
(oo'o)

(eo'sos'z)
(s

l'ese'z)

egeau!w
(uo1 nqu

r'90e'zz

$,1
e9'92

tl'96
98''
zo'elg'vl
8Z'669',21

pavc!put

ez'899

rr

qelunf
er(uure1 qerae6

zn'9

eIe[ ueul

0'0

oz'lz

rso/v\elns

eMel

e9'0
9?'6e9'9

e0'206',
petnseaw

uBluBurlx
ereleulns
qEraEo

uelep) erseuopul Btpq nteq Jaqulns-.loquns 9'Z leqPl

(0661 unqBt ue6uep gedures) Elsouopul pleq nleq ueteqelua6 9t'Z JPquPo
7561

ytq lo 4utoqa41 : zunos

(%o'ooil L89'9C
t%e'891 rgo'rz
l%rszl 18 r'6
(%e'r!) 10 z'9
{%c'o} 18 !'o

VIS3NOONI T.0l
,rlNell IEU
SnoNlwnlls'sns fffi
I
I

snoNlfinlls

:tllcYuHrNv

delta di Kalimantan Timur, lapisan batu bara tersebut terdapat dalam endapan yang
disebabkan laut mundur (regresi).
Lapisan batu bara bahan bakar dengan cadangan prospektif yang tebal dan datar
dengan kualitas rendah atau sedang, sering terdapat dalamjumlah besardi daerah
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah serta di daerah
dataran rendah Pulau Sumatera bagian selatan.
Lapisan batu bara yang terdapat dalam cekungan antarpegunungan (batu bara
Ombilin) terdapat dalam jumlah terbatas, tetapi kualitasnya tergolong baik. Batu
bara yang terdapat dalam lapisan yang terbentuk sewaktu laut surut biasanya
terdapat dalam jumlah yang lebih besar. Namun, golongan batu bara yang disebut
belakangan ini masih berumur muda dan berjenis lignit, kecuali bila terdapat
peningkatan mutu atau ameliorasi (amelioration) oleh adanya terobosan batuan
beku, contohnya batu bara jenis antrasit di daerah Bukit Asam, Sumatera Selatan.

Bukti lain dari adanya peningkatan mutu ini adalah perbedaan kualitas endapan
antara batu bara di sekitar kubah Pinang bagian utara dengan batu bara di daerah
Separi-Santan di Kalimantan Timur. Kedua endapan batu bara tadi mempunyai
umur yang sama, yakni berasal dari periode Miosen, tetapi kualitas batu bara dari
kubah Pinangjauh lebih baik, sedangkan kualitas batu bara Separi-Santan tergolong
lebih rendah (moisture tinggi, calorific value rendah). Kedua endapan batu bara ini
termasuk formasi Balikpapan yang merupakan bagian dari cekungan Kutai.
Diperkirakan bahwa batu bara di sekitar kubah Pinang telah terkena pengaruh
peningkatan mutu disebabkan terobosan batuan beku yang terangkat dan
membentuk sejenis kubah sehingga batu bara kualitas tinggi terbentuk di sekeliling
kubah tersebut.

Di daerah Kalimantan Selatan ditemukan dua jenis sumber daya batu bara, yaitu
batu bara Eosen (termasuk Formasi Tanjung) dengan kualitas yang lebih tinggi, dan
batu bara Miosen (termasuk Formasi Warukan) dengan kualitas lebih rendah. Di
sini lapisan batu bara telah diendapkan pada dua kurun waktu yang berbeda dalam
periode Tersier, yaitu periode Eosen-tua sewaktu laut maju (transgresi) ke arah
barat dan dalam periode Miosen-tengah sewaktu laut mundur ke arah timur.
Endapan batu bara berumur Eosen lain di Kalimantan, di antaranya terdapat di
daerah Martapura, bagian barat Pegunungan Meratus, daerah hulu Sungai Barito,
daerah hulu Sungai Mahakam, dan juga di Pulau Laut. Kebanyakan endapan batu
bara di Sumatera, terutama yang terdapat di cekungan marin di bagian timur Pulau
Sumatera yang datar, berumur Miosen muda (formasi Muara Enim).
Selain oleh faktor umur, sifat-sifat batu bara dipengaruhi pula oleh kejadian
sesudah lapisan tadi diendapkan atau oleh gerakan-gerakan tektonik dan
kemungkinan oleh kegiatan magmatik.
Pada umumnya terdapat perbedaan yang jelas antara batu bara yang berumur Eosen
dan yang berumur Tersier Muda. Batu bara berumur Eosen, seperti yang terdapat di
cekungan Ombilin (Sumatera Barat) dan Pulau Laut (Kalimantan Selatan),

menunjukkan tingkat ameliorasi yang lebih tinggi, keras, dan berwarna hitam

1+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(+

pJpq nlpq uainluaqulad

::.r ;: r l|{\e, tSCtCCf6


fE"ari:rt!u.!rrd usptg

XI]IW
rElnrurp Bleq nluq uESuBqr.ue{red'lEdlueles {npnpuad qelo usluftalrp 3u?{
Ircel
ulslsraq sElr^rDls uuSuep 6I-aI pequ up?d rulnurp urseuopq ?Juq n13q rrlsnpul

Blsouoput BJEq ntBq ulsnpu! ueouEqualrod uBp LlprBlos

ttz

'urseuopul rp BrBq nluq qnrnles qFrnI


vep obgo.o efuuq
IlB^\?lBS u?p EruoH rp lEd?pret Suef e(q uBI{ lp BrEq n]?q qululnl 'Bf,Bf uBuI
'?rseuopul eJ?q n]q quFunl uep ob, o u{uuq u{uqepunl 'Suudunleg uup
n>lnlug 'opod 'r{?JrulSuopuol qeJeep rp uulluduprp rsa^\ulns uJuq ntBB .lsoA\BInS
Ip rprlpes uep rureg B^\eI rp ludup.rel u,I,^u?qar 'urseuopul rrro
qulrunf \rep obZO'O lul{e,( 'lHlpes e,(ueq u,(uqupunI B^\BI n?lnd lp "r*o'X13;"rtJI:{
uruq nleg .BArBf
'srseuopul
BJEq nl?q u,(up reqtuns qnJnles Vep obly'-( e,{up requns qepunl uu8uep nqe3
InJnd Ip tud?pral u(uuq qe8ue; uuluutulley rp uu4Suepes'o/os,O pseqas uuerpasred
qupunl ue8uep nu8unle;1 uup raleIAI qereup Ip tedzprq turug ue]uurxlle){ lC

\Jep

'ersauopuJ pJuq ntuq qepunl


'eJlV[ .uudn1n1

obi'gl ruducueu u,(uqelun['u,(uru8eqes uep 'delury 'ur8uue4

'uDJ?ues q8Je?p-qEJesp rp JuqesJel uBlsles uslu?turlB) BJ?q nlBq 'nlr ErBluetues


'urel-urel uup 'sueSSuerurg 'Suuqnsns 'Epuuurueg 'uudedlrlug 'sr33ue1ed .uuA\ulaI
I

'8uuur4 'Suusng 'uu8unurg 'pu-I Ip ledeprel Erseuopul qnJnles rp BJBq nlpq


.uel?les
11zpunf Vep ob?'gE redecuau u,(uquprn[3ue,( rnul; uu]uuturls) uJuq ntug
uep Jnrurl uzluururlu;'1 Ip luduprel ruseq 8ue,( pJuq nlpq u,(up requns 'uutuutulluy
'Brseuopul rp ?Juq
nluq e,(up reqruns qulunf yep ob;l'O nel uot utnl 99 ue4tuduprp e,(uuq n1n13uag
lsutdor6 rq 'e(uruSeqes uup 'uBqBJV 'o18ueg 'uus;elueg 'uup18uny 'e8r; erun61
'uuqns 'u,(u1rry qzJaep-quJeup dnlucueu 8ue,t uzlelag uroturuns rp tedeprel
(obz'tE reduus) mseqrel u(up.requng 'urseuopul rp Breq ntsq qnrnles qeprnl
lep o5g'9 qulupu rur qu8ual uur8uq uraletuns Bruq ruEq uuqnrnlese{ qultunl'o13uu1
uu8uudul uup'uupu"d unduru141'uuurug'lluereJ'.ruruuurs'ulllqtuo Ip leduprat
qu8uel uur8eq uJeluruns rC 'Erseuopul BJEq nlq t{nrnles qulrrrnf Vep obL'V Jusaqes
(uruln ureluung) qoqelney{ rp ualntuetrp uruq ntuq'Breletuns n?lnd IC'uralsurns

'eu8eu rsnJlur tqDIE rc3uqas 1u18urueu ludep


rur Bpnu Jnrunreq uJeq nteq rsuJorleruu tolSurtlu?sv lplng Ip e,(u1rry rpades
rJup qrqel Sue,( upu uulquq 'oboi-obgt ?Jptu'rp1es r33ur1

'tudural udureqeq

IC'ntl

eiu-atntsrout ue8unpuel '344uc4 66gE ruduus 000, uruluu eKu-anyt,t ctluo1n3


'1ndu1 rpufueru BInqJq uJupn rp ue{Jurqrp epq 8uu( 'InrueJ rples r.{Bpntu uup qnde.r
'uuurulrq-ruullqel IBI{oo euJe/hJeq'l1u8r1 sruefueq u{uesup uped'rnur; uutuururle)
u?p uJaletung 1p tedup:el >lu(ueq 8uu,( 'upmu JersJaI rnunJaq uJBq nteg

'obgl
lrcel qrqol e,{uurnun e|u-atn$tou uu8unpue>1uu13uupes
Vep
rudures 00S9 uretue rusDlreq eKu-anpta c{tto1o3'tu1113ueu

'314uc1

gggl

tahun 1849 ketika sumber daya batu bara di Pengaron, sebuah dusun di sepanjang
Sungai Mahakam, di Kaltim, dibuka dan dioperasikan oleh Perusahaan Belanda
yang bemama Oost Borneo Maatschappij. Pada tahun 1898, perusahaan pribadi
memulai operasinya di Palarang, i0 km sebelah tenggara Samarinda, yang
kemudian diikuti oleh beberapa perusahaan kecil. Batu bara ini dikapalkan ke Pulau
Jawa lewat Selat Karimata untuk bahan bakar lokomotif kereta api dan PLTU yang
berukuran kecil.

Ketika Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat dibuka dan setelah kereta api
antara Sawahlunto -Teluk Bayur mulai beroperasi, dimulailah produksi batu bara
tambang Ombilin oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1891. Dua puluh
tahun kemudian (1919) dimulai produksi batu bara Bukit Asam di Sumatera
Selatan, yang sampai kini merupakan endapan terbesar di Indonesia.

Produksi batu bara mencapai puncaknya pada tahun 1941, yaitu sebesar 2juta ton,
kemudian menurun sampai sekitar I juta ton pada Perang Dunia II dan pada tahun
1973 hanya sekitar 0,15 juta ton. Penurunan produksi ini merupakan cerminan
rendahnya harga bahan bakar minyak. Karena pasokan minyak berlebihan,
sedangkan harganya relatif murah, maka batu bara tidak dapat bersaing dengan
minyak.
Pada tahun 1976, dunia dikejutkan oleh embargo minyak dari negara-negara Arab.
Harga minyak naik empat kali lipat dari US$ 2,8 per barrel menjadi US$ 12, dan
hal ini berlanjut sampai mencapai US$ 30 pada tahun 1979. Dunia mencari energi
alternatif dan diliriklah batu bara yang kemudian muncul sebagai sumber bahan
bakar yang menjanjikan. Bahkan dewasa ini, di mana harga minyak antara US$ 15
sampai US$ 18 per barrel, batu bara masih dapat bersaing dengan minyak.

Yang melatarbelakangi pengembangan batu bara adalah adanya keinginan


Pemerintah untuk melakukan diversifikasi energi nasional melalui Inpres Nomor
B-3l/Pres/911976 tanggal 16 September 1976 untuk mengantisipasi krisis energi di
dunia. Penggunaan minyak dihemat, hanya untuk diekspor guna memperoleh dana
untuk pembangunan nasional, sedangkan batu bara dipakai untuk memenuhi
keperluan energi domestik, yaitu untuk bahan bakar PLTU dan pabrik semen.
Sementara itu, Pemerintah juga memandang bahwa batu bara berpotensi untuk
diekspor. Oleh karena itu, mulailah perusahaan tambang asing diundang untuk
menambang dan mengeskpor batu bara melalui Keputusan Presiden (Kepres) No.
49 tahun 1981 yang kemudian dilengkapi oleh Kepres No.21 Tahun 1993 dan
Kepres No. 75 Tahun 1996.
Produksi batu bara hampir seluruhnya berasal dari penambangan terbuka dan
penambangan bawah tanah yang kecil milik Pemerintah (Tambang Batu bara
Ombilin Sumbar), tambang-tambang terbuka di Kalimantan, serta dua tambang
bawah tanah berukuran kecil di Kalimantan Timur.

+6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

il

/+

aeq nleq uelnluaquad

'qcpueJ eKu-atntstota uup rBBurl rBduus

Suepes rffp rusqJoq eTsr ue8unpuul uu8uep (sttoutrurutq alrup^ untpatu) Buupas
denBuau qupnur 1uz uu8unpuul uu8uep uo.,nrrq sruelreq'Buupe4 Jnurr q,reqas
ru>I00I JulDIos 'luJug urotutuns rp ufu>1u1e1 ?uu( urlquro c.ruq nluq uedepug

ulllqtuo Bruq nluq Buuqruul


'..8uequct
tnln{x,, Ip

'vgJd

I111AI

99

x Z sulrsuderyeq OJ-Id un8uuqrp qulel 066I unqel eped

qolo uDlequsnrp luBsv lqng uuSuequuuad 3uuru1e5 'uudulSurs luduprar


3lrq DInqJel BJBses uuSuuquuued uuSuep nlEI '[rca{ uuSuo,uo:e1 uuSuep ulnu
-ulnntr 'n1u1 8uu( epalep udureqeq ruusv tDlng quroup rp Buuqru4rp qulot Ereq ntug
'uu8uequuued rsu:edo >1n1un Surlued 8ue,( pq uu{udn:eu
Iq .1ruu rpeluau
eKu-Yuu uup effq nt?q srsoJJouulou quupul:e1 'rur n{eq uenrgq r{elo uusoqoJel
u,{uupe uu8ueq 'uu8uequuued qe.raup l}urepueu rudrues sutu er
lruu Buu,( {ruDIIn^
luqtuns nluns rJup IES?Jaq urssv lr{ng ur.uBN 'uulBles EJeluuns rsurdo:6 e10>1
nqr '3uuqure1e6 uruSSuel qpleqos uDI 0gI {elelrol ruesv lDIng uJuq nruq uudupug

rupg 8un[uuI

uJBq ntreq Suuquru;

'u,(uunqq red uol000.00I uup uol000.006


Sursuu-8ursru'lDlrpas qrqol BJuq ntuq uu{lrsuq8ueu .quuut qe^\Bq uup ulnqrel
ue8uuqrueuad uruc uu8uep uu{tsuredorp 8ue,( 'urlrqrug Suuquul 'e,(uunqel rad
uo1 elnl g1 reducueu uereuuJuarrp uup r8el 1e(uuq qrqol ereq nteq rsrnpordueu
'u,(ulurns nJ-Id e,{uSuuqueryeq uuSueq .u88uut qerunr
snruq

vgld uleu

uup 'e,(uure1 Jrce{ rJlsnpul 'le{lu uEp qEr.url ue:nqaled lrrqud 'ueuos rrlsnpur qolo
uuleun8rp e,(uusrs 'i?JBg B^\BI tp u(ulerng nJTd qolo u?IlEuJuer.urp rur rslnpord
reseq uur8uqeg 'e,(uunqul :ed uot ulnf 6 .rulqes EJq nluq rslnpotduraur ,e1nq.Ie1
Sueqruel >1n1un (916g) rolerecxg leeq/!\. to{rng qunq er.url uulrsuredo8uaur
ue8uep 'urlug 8un[ue18uuqrue1 ,rur usu,req '(1asurn5) unug Bun[uu1

(ruqun5) ulllquo rp rsulolraq 8uu,( Suuqruul unp uapsaredoSuou VgJd


lplng BrBfl nlufl 8uuqruul.;g

uup

ruBsv

EJeEAU

ltlru

UeeLlesnrad .e

'166I
u>13uu

unqu1 rudruus

q?lepe rur ln{rraq ualrunluucrp 8uu,{ e.ruq nluq rqnpoJd uup ue8uupuo ulu(l

'rseredol (p)
:(6y) uu8uuquuued ESun11 ?uu8elued (g)
:(e.req nl"g u,ftuy lurtuoy uup Eruq nteg uu8uuquuue4 uuuse[:ey
{BJluo) rlB/\\uq rp) rsureueS u3r1 selu t.[pJel 8uu,( ureq n]Eq .rotlBJluol (z)

:(Vgfa)

tuBSV

lHng

u.ruq

nlrg SuuqruuJ 'Jd nlwi'em?au IIIpu uuequsn:ed (1)


:ru4u,('-reseq uu8uolo8

ludua urppp uulodurolelrp urseuopul rp uffq nleq ue8uuqruuuad u1o1e8ua4

elsouopul BJeq nteq ueouBqueuad

ulsnpu!rnunrls n'e'z

Pengembangan tambang Ombilin berbeda dengan Bukit Asam. Ombilin mempunyai


tiga fase pengembangan tambang. Fase pertama, Ombilin I mencapai target 750
ritu ton pada tahun 1985 yang terdiri atas satu tambang dalam (dengan suatu silzgle
longtvcill face) dan satu tambang terbuka yang kecil dengan cara truck and shovel,
dengan penggerusan batu bara dan tempat pengayakannya,
Fase kedua, yaitu Ombilin II, terletak di Sawahlunto yang jaraknya l0 km dari
ombilin I, di daerah endapan waringin. Tambang ini dikerjakan dengan cara
tambang dalam longwall yang besar. Endapan ini mempunyai cadangan yang dapat
diambil sebanyak 24 juta ton batu bara dari tiga lapisan hingga kedalaman 650 m.
Pengembangan penambangan masih berlangsung hingga kini' Pada tahun 1998
jumiah produksi mencapai 182.405 ton, pada tahun 1999 sebanyak 1.091.347 ton'
dan pada tahun 2000 sebesar 736.731ton.

Sampai saat ini, sebagian besar batu bara yang telah diayak dan dibersihkan,
dikirimkan dengan kereta api ke pelabuhan di Padang yang berjarak 100 km,
sebelum dimuat ke kapal berbobot mati 15000 ton. Di Ombilin telah dibangun
PLTU dengan kapasitas 2x 50 MW yang membakar sekitar 250 ton batu bara
setiap harinya.

b. Kontraktor

batu bara

Generasi pertama
Generasi ini, yang mengadakan perjanjian Kontrak Kerjasama Penambangan Batu
bara dengan Pemerintah melalui PTBA, terbagi menjadi dua kelompok (umlahnya
ada 10 perusahaan). yaitu perusahaan asing dan perusahaan domestik.
Perusahaan Asing (PMA) terdiri atas 7 perusahaan:

(l)

PT Arutmin Indonesia

(2) PT BHP Kendilo Coal Indonesia (Petanggis)


(3) PT Kaltim Prima Coal
(4) PT Kideco Jaya Agung
(5) PT Adaro Indonesia
(6) PT Berau Coal
(7) PT Allied Indo Coal
Sebetulnya telah ditandatangani pula kontrak dengan PT Chung Hua Overseas
Mining Development, tetapi perusahaan ini telah dihentikan aktivitasnya oleh
Pemerintah sejak tahun 1999 karena tidak melakukan kegiatan.
Perusahaan Domestik (PMDN) meliputi 3 perusahaan:

(1) PT Multi Harapan Utama


(2) PT Tanito Harum
(3) PT Indominco Mandiri

+8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industil batu bara


:

6+

Erpq nleq

uqnluaqulad

'ue8eu JEnl eI ;odslerp sr8uule4 u?p 'rnlus .ur{eu}S


rJEp ereq ntuq'uol nqlJ 0ZI Ileru toqoqJeq rudruus 1ude1]enueu ludep 8ue,( .rur
ueqnquled rJp(I 'lne-I nelnd tnBI Jnurl quleqes uq , 'ue8ulcuaua4 8un[uu1 rp ureq
nluq uuqnquled nlens un8uuqureu qulal ursauopul uurlnJv 14'u,(uuulnlSue8uai
uueJus ue8uuqueBued uep uer8uq ru8uqeg'lnqesJel uu8uuquuuad
quJeup

unpa{ luep snounurutq alrup^q?n1eruqnteq uot e:l;.l L'L rslnpordtueu qelai


urulnJv Jd'0002 unqut eped 'rnl?S uep uDIuuaS Sunluuuerues rp ElBq

Brsouopul

ntuq WIBpe uu{Jupuurp 8ur1ud 3uu1 '(uo1Brnf 00g 1u,(uuqes tru[uat u,(ep requns
ue8uap) uot etni008 ruseqes pruq nleq u,(up requns uu8uepuc ue8uep uq 000'092'l
ruducueu n1ru,('sunl Suryud rsasuol quJaup re,(undtueru erseuopul ufiu]nrv Jd

' ob gg Jeseqes ue4lruredal


uu8uep ursr.lus Suu8arued m8uqas dllg qolo ulnd uerylue8lp qet1 9661 unqel upud
uep'urp uu4:npun8uelu Of,UV urpntue) 'u1nd ygg Irep Of,UV uu8uap ygn

rJup 'JuI uorleroldxg quln JBtuB uu8unlud eqesn ru8uqes I86I unqul lqle uped
IU qulurretue4 uu8uep uurluulred {BJtuo{ tue8uulupueueu qelol rur uuur.lusruad

Blsauopul

ulurlnry

Id

(I)

uelelos uPlueu!lPx !p IoDlB4uol-rollBJluoy


pu.rupod

r'6sva

lserouo6 roD{eluol upp

VEId rsalol gI'Z rcquBC

lqpcldt^86qV oPulqle

ucPtSld

urSllH tBtt n8u?o Ld

si(rf r1:uny nlseg 13


n. urne ta

rii

|
I

N==.1 -l---l

3,^J ,f,{l

\/l

ostidroluf, PnPlrg lllnB

o
I

ld

I
I

ao3tntepn!{ BiluEulpsltg

Id

ttlss lun8 lrfal Id

'ur(uqureep lnJnueru unsnslp 8ue,( 'eruulred


rsereue8 JoDIBrtuo{ ueuqusnred qnlndasel se18uu ruras lgord qulepu ln>Iueg

'gl'Z lr,qtneg upud


teqlllp tudep ere8aSl {IIIIN meqesnrad eues }nqestat uuequsnred qnlndasel Isu{o'l

lf

(2) PT Adaro Indonesia


PT Adaro Indonesia, milik perusahaan tambang Enadinsa dari Spanyol, didirikan
pada akhir tahun 1982. Daerah konsesinya relatifkecil, hanya 15000 ha, tetapi
mempunyai sumber daya batu bara yang paling luas di Kalimantan Selatan, yaitu
melebihi satu milyar ton batu bara meskipun hanya seperempatnya yang merupakan
sumber daya terukur. Ciri batu bara Adaro adalah kandungan ash dan sulfurnya
sangat rendah, hanya sayangnya moisture-nya sangat tinggi. Kecepatan produksinya
sejak tahun 2000 ialah 15,5 juta ton per tahun dan terus ditingkatkan pada tahuntahun berikutnya. Pengapalan pertama sampai 120.000 ton bobot mati akan
dimuatkan di muara Sungai Barito, Banjarmasin (Tabaneo), dari tongkangtongkang, untuk diekspor ke luar negeri atau dibawa ke terminal batu bara di
sebelah selatan Pulau Laut (PT Indonesia Bulk Terminal). Pelabuhan batu bara ini
akan dapat disinggahi kapal berbobot mati sampai 200.000 ton.

(3) PT Chung Hua

Overseas Mining Development

ini milik perkumpulan perusahaan Taiwan yang bernaung di bawah Tai


Dari
hasil eksplorasi, telah dapat teridentifikasi dua endapan batu bara
Power.
sebesar lebih dari 2.000 juta ton. Pada tahun 1999, Pemerintah RI telah mengakhiri
kontraknya dengan PT CHOMD karena tidak melaksanakan kegiatannya sesuai
dengan perjanjian. Wilayah bekas PT CHOMD saat ini telah dialihkan
kepemilikannya melalui tender oleh Pemerintah RI kepada lima perusahaan, yakni
PT Kadya Caraka Mulia, PT Sumber Kurnia Buana, PT Baramulti Sukses Sarana,
PT Bangun Banua Persada Kalimantan, dan PD Baramarta.
Perusahaan

Kontraktor-kontraktor di Kalimantan Timur

(1) PT BHP Kendilo Coal Indonesia


Penandatanganan kontrak oleh PT Utah Indonesia bersamaan waktunya dengan
kontrak untuk PT Arutmin Indonesia, yaitu pada tahun 1981. Kemudian PT Utah
Indonesia berubah nama menjadi PT BHP Kendilo Coal Indonesia. Daerah
konsesinya berlokasi di 100 km arah barat daya Balikpapan. Sumberdaya batu bara
di Petangis diperkirakan mencapai 67 juta ton. Karena persoalan kualitas batu
baranya, penambangan baru dapat dilakukan pada awal tahun 1994. Batu bara yang

telah diproduksi dibersihkan dulu dalam suatu jigplant, setelah itu diangkut ke
Tanjung Pemancingan, dan dari sana diekspor ke luar negeri.

PT Kaltim Prima Coal (KPC) merupakan "permata di dalam mahkota" proyek batu
bara Indonesia. KPC mempunyai banyak endapan batu bara bitumen, dengan grade
yang tinggi yang sangat dekat dengan air yang dalam. Tentu saja produk utama,
yang disebut batu bara prima, mempunyai nama tersendiri di pasaran batu bara
internasional. Kontraktornya adalah CRA dari Australia dan BP dari Inggris.

,O

l:

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

I
&

ErPq niBq uqnluaquJad

uunSSued eI 8ue{8uol uu8uep 1n1?uurp Suns8uul uep 'uu8uuquuued r.rcp rul 0I


qnules ruu{uqulN re8ung Idol Ip orolg uuqnqulod o{ 1n43uurp ;IHIAI eruq nteg

'(olrtt) neJeg uup of,apr) rrup qupuer qrqel arrusrcut


elJas L{upueJ 3ue,( :nglns uep LlsD uu?unpuul uu8uep '!)o) snouuuwtq alpp.\
q?rq rcdwes wntpau e,(uu:uq nluq sruel 'p^oqs puD )pt'ttl uruc uu8uap Suuqruelrp
'uol ulnI LS JulDIes Jrslulrp 'resaqrel 8ue,( Suusng uudupua uu8uap 'r,(uu,(up
Jeqruns ueEJDIJed 'upulJeruus tJeq quloqos tu{ 0g 'tuuluqelN ru8un5 quJeup
rsesuo{ ue8uep 986I unqtl upud uery:rplp IUI EISeuopuI/BIIursnV uuequsnred

Buruln uuderell $1ntr l Id (S)

'(otgt)

r33ur1

lu8u atn$lout

rdu1e1 qupuer 8uu,( rTsn ue8unpuul uup lDo) snoununilq afrup^ wrupau eJeq
nluq sruel ue8uep 'uo1 e1nI gg1 Juseqes 'llu'I qulupu Suuquelrp tedup 8uu,( qureuq
'p^otls puD lrnu erec uu8uep Suequrulrp uup 'uot utnf 8Z urDI-urDI u,(up reqruns
re,(undrueur 3uu,( qureup ledue sPlB IJIpJel 'eq Lgt sunlos u,(utsasuol t{uJeEC
'(.ro1cerl pelrun) ur1sv Jd qelo qIIB Ilqruelp Iur uuuqusnred ruty '866I unqul
upud uurylprp 8uu,( (tto ellqoft uup IE^U oqssr5l) ulueruy-Suedel untsrosuol
qenqes {lllLu lul uuuqcsnJad 'BpuIrBuuS urutn qoleqes utl 0gZ rulDlos 'nureg ru8ung
rp llelJal uup BJeln 8ur1ed quJeep rsesuol rypruad ue4udnreu tul uuuqusnJad

IBoJ nurafl
'8uupy

Id

Inlol

(r)
ureq

nleq uuqnqulad rp uelludu>pp 1n1un (quteyl quuu;) rnurtl tulued eI tu)t gg qnufas
1n13uurp 'p^olls puD ryno emc ueleunSSuetu IuI t{uJeep tp EJuq nleq ueSuuql.uuuad
'qepual 8uu( .rn;1ns uap qsD uu8unpuel
uu8uap ua1unlrq eJBq nluq {IlstJot{EJe>I tu,(undureru 8uu,( 'olog uup neSSueruuraS
'uuluutxllB) Jnl.ull tuluud I'Iup url 0s
Ip lBlelrel eJeq nluq e,(ep requrns qBraep un(l
mll{es uep uedudrylug e,(ep teJeq uDI 0ZI JElDIes {ulelrel e,(utsesuoy '286I unqul
upud ueleleg BeJoX IJEp LuntsJosuo{ qenqes qalo uu>llJlplp oJepl) uuqusnJed

3un3y u.{ul ocapr-y

Id

(g)

iriT]:lff f.l."t,;

,u,(z rp dna'ue s Buu,(' ru I uud rrup rur .i'?3fl:r' 3l#1ff


'nelv 'uot 00000S selrsudu4req 8uu,( u.rug ?unluul ueqnqulad Ip Brsq nteq ayd1cots
a{ ur{ ;71 Suetuedes nt(a,uoJ Inluletu tn>18uurp 'qustdrel uJu3es lndtuntrp
ualtilsreqlp qslates rur pA'oqs pu?r prul uruces rslnpo.rdlp 8uu,( urtq nlug

'Jaleu 6 tedecueru ueqnJnlase{ uul?qalel eSSulqes stdrl uusrdel udu-raqaq


uup uruuln uesrdul ruuue selu rJtpJel 8uu,( 8uuurd qBqn{ lsruq qulaqes rsrs rp
1udup.ra14uq 8ur1ed 3ue,( urnq nluq sBtIIun) 'upulrulues BJBIn quleqes tu{ 00I nelu
eUuBueS 1e>1ep uedepua nltz,{'fiueur4 uedupue Ip uu{nuellp fiue( euud seltlenryaq
uJEq nteq ueludnreur lnqesJet qrlurnl r'rup uelSeqes 'uol ulnl 80IZ qulupu
ISesuoI t{BJeup rp tuduprel uelz.rqredrp 8uu,( uruq nluq e,(up Jaquns q?[un[

Jd)

atau dipindahkan (transhipment) ke kapal-kapal di delta Sungai Mahakam. Ekspor


dilakukan melalui terminal batu bara di Balikpapan (PT Dermaga Perkasa Pratama).

(6) PT Tanito Harum


Tanito Harum merupakan satu-satunya kontraktor milik Indonesia dengan daerah
konsesi di Sungai Mahakam, berdekatan dengan MHU. Taksiran sumber dayanya di
Sukodadi hanya sekitar 25 juta ton. Kualitas batu baranya mirip dengan MHU,
tetapi sedikit lebih baik. Demikian pula cara pengangkutannya melalui Sungai
Mahakam, sama dengan MHU.
Pada tahun 2001, beberapa perusahaan batu bara beralih kepemilikan. Perusahaan
milik Thailand, yang bernama BANPU, mengambil alih perusahaan-perusahaan
tersebut. Perusahaan-perusahaan yang sudah beryroduksi tersebut, antara lain, PT
Indominco Mandiri, PT Kitadin di Kaltim, dan PT Jorong Barutana Greson di

Kalsel.

Kontraktor di Sumatera

(1) PT Allied Indonesia


Perusahaan ini merupakan hasil kerjasama antara Australia dengan Indonesia,
didirikan pada tahun 1985. Kini seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI. Daerah
konsesinya berdekatan dengan bagian barat endapan Ombilin, yang merupakan
daerah konsesi terkecil yang diberikan kepada kontraktor. Cadangan batu baranya
hanya 15 juta ton, terutama di Parambahan. Kualitas batu baranya baik, dan
endapannya dapat ditambang dengan cara penambangan terbuka.

Allied Indo Coal ini adalah dengan cara truck and shovel.
Disediakan pula pusat pencucian jenis jigplanl untuk menghilangkan sebagian ash
dari lapisan batu bara. Batu bara bersih ini diangkut ke Sawah Rasau yang berjarak
Cara penambangan PT

8 km, dan dilanjutkan ke Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, untuk dikapalkan.

Kualitas batu baranya mirip dengan batu bara Ombilin, yakni termasuk medium
volatile bituminous coal dengan moisture dan belerang yang rendah, tetapi
kandungan ash-nya antara 7 sampai ll%o dannilai specific energy-nya adalah yang
tertinggi di Indonesia, yakni 28,5 sampai 30 MJ/kg atau 6300 sampai 7100 kcal/kg.
Generasi kedua
Golongan ini mengadakan perjanjian kontrak kerjasama penambangan batu bara
dengan Pemerintah. Semuanya 17 perusahaan domestik. Daerah konsesinya
tersebar di Kalimantan Timur (8 perusahaan), Kalimantan Selatan (5 perusahaan),
Riau (l perusahaan), Sumatera Selatan (2 perusahaan). dan Kalimantan Tengah
(1 perusahaan). Empat perusahaan yang berlokasi di Kalimantan Selatan dan satu
perusahaan di Kalimantan Timur telah berproduksi, 9 perusahaan di Kalimantan
Tengah dalam tahap konstruksi, dan sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Lokasi
berbagai perusahaan generasi kedua ini dapat dilihat pada Gambar 2.17.

l"--

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

E(

e.req nleq

uelnluaqurad

e0r1e1 lsereue0

royerluol

rselol

pBt'Z lequreg

.@Wr6l]BA1d

q&w'ra
lwffSW!

ffi]mu
v$mffiu(s1i
ffir111ww1i

fircatu*'s@)
Et]ffi'M'&
Yruffiru'!
6wwffilrek@l

8urtudM'td
ffiwa]effiu
{!sffilffila{sl

ffiWIffiWlJ

':I&r!rc'14
lMr'!/lw!
lM-@MLlffiX'
ABrcffiEN'!
H*kffi&t,\,l:Maa

radlwi,.ts

wwpx{S3v*

ffi6!M$)
ffi6MMB'1d

Ytrf BNffi'g
vrroullliMfd
ltwwMs'!B,
ffilwffi!

f wnwlu
wr&ffB6ad
lWlMI'U
VJwI'
|fiU
lramfffi!
qllelM'!
ffiNwl&k

xvllw
lslrlwffi!*'l
_*.__wslM,lfiad
rffit!t&1d

Fs

dMre!
ffidmffiM:d
-

Enpol rserouao iouerluol lsP)lol

ntnqos rtsaul!c lrsllEE f

tEo3.ulrd Pluls ld

?upd Pnugg rluls


!&8ln aaulul l8nN.l

/!'z lequec

rntugy{ 6ununO 6u!luV

rreq0tul

oouJoS

uolssrg !u?lnreg 6uoJof ld


6ututt't teoC strtutg

unrEtl?rl8 n!lu

ld

!uelrrsuEl rllndElnO
lielr0l !9olu8erE8 ld

troa,(uePUeU

E<, q
e

-:ifo!-t-:ffi1-"i
lflYrxYf,nY,
\

g_zrp"1

$
opullPoJ ulxapul

ld

!irfladltullJlpuElrl I

\f

II

II

111

ltit

,r,L'.nor'...r,r"r..1 I

EuPlErd uE^sE 6unung ld I


6ututw I0oo opulBqnjl ld

I
I

l.roulustlEJC EpUnlsll ld

'q8I'Z up u8I'Z
ruq111e9 epd lpqrllp lpdup 3IloI ISuJeuoA rollsrluol IsDIo-I 're1ggled uegqesnJed
66epe lstBcreJ'(gzaxa) ?ruq nleg uBsuuquEued ueEqusnSued ?[rE) uBIfuufted
ednreq qeluuerrred ueSuep urluBfted uu{Bp?8ueur rur u?3uolo8 roDlBJluo)

e6llal lsstouao

Pemegang Kuasa Penambangan (KP)


Sampai saat ini ada 108 perusahaan Pemegang Kuasa Penambangan (KP), yang
sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi dan dalam proses pengembangan dari
eksplorasi ke eksploitasi. Hanya ada 12 perusahaan yang sudah berproduksi dengan
kapasitas kecil sampai menengah. antara 100.000 ton sampai 500.000 ton per
tahunnya. Batu bara hasil produksi ini dimanfaatkan di dalam negeri dan diekspor.
Lokasi penghasil batu bara Pemegang KP ditunjukkan pada Gambar 2.19.

iiil :]HJ:;J*-

illlli"**""j'

!ll'li--r)
tY"l*

\
\
SUMATRA

affirEus!
r.rar,rluuu!li
, u'\**.,
E'*@lrr

Jtlr
_J

I
I

CamUarZ.tAU Lokasi kontraktor generasi ketiga

PT FaJar Bumt

PT Ba.rdlnamlk e

Mudasulsos
PT B{klt Bsidurl Enttprlso

saktl

pr xl'o'n

0D

h\

PT

Gambar

,+

ef

Oanau Ma3 Hltam

karblndo AbesYrPradhl

2.19

Lokasi beberapa pemegang KP

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

ereq nleq uqntuaquad

pJeq nleq trspqouad

on)l

PdPJoqoq

\c==/ ()

lsDlol

0z'z IBquBg

YAtVllna

t.

$
rlrdu.S Ellrx rqr.n ony
tnuIrfl ony
.oltu nD.ll| onx
turnll alr.t ont
nlril r,0tX Ony
turtr.g tetg ony
tullr.a ony

'(g7'7
'uelPIeS ISe^{BInS Ip lulelrel 8uE(
Iu>IU,(
IlndoppoJ
mqunC
]Bqll)
Cn)
Luuug 'uuSuuqureSuad
nlus u,(uuq uup uulEles uEluutulle) Ip {slelJal
duqa uelep u,(uuruluu Ip 610;1 S Tp{B 3uu,{ q;1y Zl epe IUI leus rcduu5
'unqut red uol 000'00I rudtuus uot 000'0S urutue u,(usultsuduy '?ueqrepes le8uus
ue8uuqureued ue8uep BrBq nluq uulpsuqSueur tuelup JI1{B tnrnl q1y uderaqag

clf)

cllx

(OnX) esoo t!ull lsBradoy

b^b t

Lkrplorusi

3.1

dan p.nam bungun

Pendahuluan

Penerapan ilmu geologi di dalam industri batu bara digunakan untuk menentukan
keadaan lokasi dan pengembangan sumber daya yang ada pada keadaan tertentu,
serta merencanakan bagaimana mengekstraksi batu bara secara ekonomis.

Untuk menetapkan pekedaan penambangan daerah batu bara yang baru atau
pengembangan tambang yang sudah ada akan terkait empat komponen terpisah
tetapi secara luas tumpang{indih:

(I)

eksplorasi: memilih dan memanfaatkan sifat geologi dari daerah baru yang
mengandung batu bara;

(2) desain: merancang dan mengevaluasi

secara ekonomis cara penambangan yang

paling cocok untuk daerah yang dieksplorasi;

(3) pemasaran: mencari pasar yang cocok untuk batu bara yang datang dari
penambangan;

(4) pengembangan: membuat bangunan dan fasilitas yang diperlukan untuk


memproduksi batu bara secara tetap.

Tidak satu pun dari keempat komponen tersebut dapat berdiri sendiri. Desain
tambang dan pusat pencucian akan bergantung pada pengetahuan yang mendalam
mengenai geologi endapan batu bara. Demikian pula halnya dengan spesifikasi
yang diperlukan untuk memasarkan produknya. Pekerjaan pemasaran jangka
panjang atau perancangan fasilitas untuk penyimpanan batu bara dari endapan
tertentu, juga sebagian berdasarkan pada kualitas seluruh endapan batu bara.

3.2 Eksplorasi

batu bara

Tujuan eksplorasi geologi untuk batu bara umumnya mempunyai satu dari dua
kemungkinan berikut:

1)

untuk menemukan suatu daerah baru yang mengandung batu bara dalam jumlah
tertentu dengan kualitas yang baik, atau

2) untuk menentukan kuantitas

serta kualitas batu bara dari daerah tertentu yang


dapat diekstraksi secara ekonomis.

,6

lr-

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/9

ue6ueqLueuad uep tseroldslf

uu>tsDtnlrp 8ue,( rlrades qrqey Buern>1n1r uuduqul

'1'g ;uqurug eped


urullel utuals 'ueryequu8lp e>III

'uu8uequreued ueuqocred nulu


uep (Suqdtuos y1nq) qunreru leduus uupqtuu8uad :1uduree1 deqel rsurold$tg (S)
uup'8ueqruul uuuuuoueJed :u8r1e1 duqul rseroldqg (t)
IursJorrrol uup rsenlu^a :unpe{ deqa rsurold$tg (g)

luuor8er :urueued duqut rsu.roydqg (Z)


rsuroldsleerd dequl (1)

'lnIrraq
ru8eqas rseroldsle uuduqul ururl uu{e>lnrue8ueu Z86I-619Z SV Brlurtsnv rupuuts

!sBroldslo uBdeqBruedeqel L'z'e


',,sanbruqca1

apqarog 3uts2 slrsodae po) ptog {o uolwnp^g atil ol apmg,, '286I-6IgZ SV


?rl?Jlsnv JBpuslS r1n1t8ueur uu{u uJBq nluq rsurolds4e uudequlued 'rur n{nq r.uelu6
(uor4oto1dxa pa71o7ap) lcuu

rseroldqg (r)

(uotpto1dxa fuounul1atd) uenlnqupued rseroldslg ( g)


(Suucadsotd) unurn ueryprle,(ued nele rsledsord (Z)
(acuossruuuoca.r) uunlnqupued uu1rpl1a,(ued nute nu[ur] re,ung (1)

'1n{lreq
ru8uqes rsuroldsle uuduqel-uuduq?l Uole{ruue8uaur 8uu,( rn1ure1r1 udureqeq

upy

'u,(u8uuqureuou {nlun rSoloe8 JolIuJ uup uJuq nleq uu8uupuc rrs>1uue11 Q)


runrJol?JoqBl rp u,(usrsrluuu?uaru uup sJBq nluq leduus FquruSueyg (e)
(aco{tnsqns) qeuel uuulnured qu^\?q rp rsu:o1ds1e uuluhe8uery (p)

(acopns) uuulnrurad rsurolds4se ue>1efte8ue61 (c)


pu qulet 8ue,t rSoloe8 rseurro3lur rsunlua.a8ue6 (q)
ua1lpl1e,(ued qeraep rseroydsle8ueu Inlun urzr e1unua141 (u)
'ln{ueq ru8uqes luuorserado 1n18uu,(uaru
uftq nl?q uudepue rmp uursunlurre8ued'u(uutu18ue,{ rserolds{a sult,rll{B pradeg

'lnqesJq qsJaup tu3l3 uuupuel


epud Sunlue8req uulu rdelel 'uurus 8ue,( uuduqul ru,{undureu uerypr1a,(ued qereep
8ruues {BplI'u,(uurnlaqes uudeqq rrBp Irsuq UDITBS?pJaq uelulre{Ip duqel derla5
'4uq ue8uep uelrs?urproo{rp rlulet Buu,{ uuduqul-uudur{q uulrusupreq w{EueqBIrp
'ler.ur$lutu 8uu,( lrsuq ruducueu lur rseroldsla ueulra1ed ru8y

sn:eq rse-ro1d${e

u>IBIU

Tahap praeksplorasi bertujuan mengidentifikasi daerah-daerah yang secara geologis


mengandung endapan batu bara yang berpotensi untuk diselidiki lebih lanjut, serta
mengumpulkan informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan, dan daya
jangkau daerah. Kegiatannya, antara lain, studi geologi regional dan penafsiran
penginderaan jauh.

Dalam tahap eksplorasi regional, ditentukan korelasi dan kesinambungan lateral


dari lapisan batu bara dan stratanya. Tahap mula eksplorasi ini menyangkut
pengeboran untuk memperoleh sampel inti bor batu bara yang ditunjang oleh
penaksiran data yang telah ada, survei seismik, dan logging pengeboran tanpa inti
bor menggunakan instrumen (instrumental lo g ging non-core borehole).
=

PRA EKSPLORASI

Penelitian (researoh)

Ilan-yaknva hrpisan, kerlnlaman. pengernbangat, kualitas dan potensi kornersialo)'a

EKSPLORASI REGIONAL
Struktu geologi, sii?rt-silat lapisan batirtrara
Korelasi dan kesilambrrngan lateral dari lapisrur batubara dau stratimva

EVALUASI SECARA KOMERSIAL


Pemboran, pengqian inti bor berdiarneter kecii

Ivley'al;inkal cadiurgan batubara, kualitas, koudisi penarnbi:mgam dan banran


penr.rt[p

untrft penanbangan terbutria)

PERENCANAAN TAMBANG
Penantbangan

ilti

di

ba,,i'ah trmah : petnlxrran tegak Iurus lapisan batubara, pengujiau

hor-nya

I'enambangan terbuka : pcrnboran roofdur penutup, pengrLiian fisika


PengrrmprLlan inlbrmasi untutri renca:ra tanrbang- desain tempat preparasi batubara
dan spesifikasi turhrk pema$aran

BULK SAMPLING DAN I PERCOBAAN PENAMBANGAN


Penganrbilan sanrpel dalarn ,iumlah besar
Sarnpel digunakan untuli pengujiau skala besar serta pengevaluasiarurya

Gambar

,8

3.1

Skema tahapan eksplorasi batu bara

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

6(

ue6uequeuad uep lspJoldslf

lrSoloe8 uerodul uup uled (7)


:rluuul uurypurede4 sulq u?p r;ur8odo1eted

(I)

:qelBp lsuroldsleerd ueduq4 urelup ueleun8rp 3ue,( uunqela8ua4


'u,(ulersreruo>1 rsuelod BlJas sulrlenq uup'e,(uue8uuque8ued

quru'u,{uueru?ppe{'epe 8uu,( uJBg npq uusrdul 1u,{uuq udureq ruua8ueu


u,(ucredrp tudep 8ue,( rsurns? lenqtuatu qulupu rse:oldsleurd duqul uup uen[n1
'uuroqe8ued IIu>Iq uep DIrsrJoaB rsnrns {llqal
uu8uep rseroldsle ueefre>1ed u?q?pnuel telSurt uu{nluelrp rur B]?p rru(I 'tnqesral
quJeup rJBp ulep uellndurn8ueu uu8uep qrlDasu nutu uurlrleued deq4 uu>{n>I?lrp
ure8es
nluq e,tuupu Uu>IB uaIuDlu,(eur dnlnc rdu1e1 uulurqradrp n.teq nute
'ereq
rnqule{lp r{Ereup nluns n16eq 'rserolds4eerd duqa ur?l?Cl
BJuq ntuq SunpuuSueu

lsEJoldsloBrd uedBqEI z'z'g


'rlequad
.uo1uc

epude{ ualurrrplrp Intun ualqrsreqlp qe1e1 8uef, ledrues ueledu8ued (p)


:s?Io{ Bmq nluq {nlun sDIo{ ue^o ruulep rp uerln8uad ueuqocred (g)
14sn Ql uelnduln8ued uup'uuJe>Iuqrued'uesnreSSued

tuJls-leJrs ualntueuerr {ntun

nI-Id

rp Bruq ntuq uuruluqured uerfn8ued (7)

:uruq nlpq uercncued lusnd lp (n1np uelqrsreqrp


ue8uep uetcncuad sesord ueeqocred (1 )

snJ?q nlr uJuq nleq upq) qnued

u1u>1s

:{nlun ualpn$l?rurp rur uol ude;aqeq mdecuaur u88urq uruq


nluq ledurus uepqure8uad 'uetues ryrqud uup nI'Id luedas 'tlequred nelu ruluued

uznlreda>1 eun8 qnued epls ue8uep rsunlu^elp Intun uJBq nleq uusrdul uep a1dutos
nelr- ruseq rplrunlurelup ledues IIqurBIp 'tsuroldsle IrEp rltplz deqet upud

lryq

uu>lefreryp lngesJel pn$luru

{nlun

'(?ut1dutos dryc) uesrt ladruus uepquu8ued


'rpe[re1 qulal eruq nleq uesrduy IsBpI$lo nEtE

uopdeled eueu qnefes rnq?tellp ledup tut duqel uruyuq 'uelnyradrp upqudu 1e,ne
'ltouras Sur4tom uB{JBSBpreq tunlroleJoqul tp uzrln8ued'rusaq
-uen4uped

Ilqllp

Jeleusrp le,(undueur Ilqurulp 8uu,( roq Bur ladtueS '8uequre1 ulBsepueu {nlun
ulep uzllndun8ueu uunfngeq Suuquq uuuuecuered duqel nulu u,(ulnfuules duqul
'8uuquu1

slu{el elep uellndrun8ueu {uun nlueuel roq IluI ledures dupeqral uu{n{ellp
u8nf alrueletu uerln8ue d'uouras Sunltorvt UDIJESBpJoq epd uelefrelp'K1d-tq-K1d
uu J?sepJeq urc1es u,(usrsrluue rdu1e1 'lrJel JeleurelpJeq Joq IluI ledures ltqureSueur
ue8uep BJ?q nleq uusrdel loep uouras Sutytou ue{nluellp tut deq4 eped 'Isenle^e
deq4 n1u,('unpel duqel rseroydqa uqn{zllp B{eIu'dnlnued u?nleq uupqele{
uep 'uu8urqrueued rsrpuol 'BJuq ntuq ue8uupec qelurnl uu1un1e,(eru {nlun
'?Jeq nluq uusrdul rsleJol uep rSoloa8 EJEces uu.rrsluuad
nluuquerr 4n1un K1d-(q-KTdenc ueleunSSuetu Joq rlut ledurus uurln8uad
usp srsrluuv 'lrJe) JeleuerpJeq Joq rlur r{ulur Ilqur?rp 8uu,{ eJ?q ntuq 1adue5

(3) foto udara atau inderaan satelit;


(4) peta geofisika;
(5) pengetahuan mengenai daerah penyelidikan;
(6) laporan-laporan eksplorasi;
(7) catatan pengeboran air;
(8) catatan pengeboran minyak serta laporan geofisikanya;
(9) singkapan lapisan batu bara.
Informasi yang ada ini dilengkapi dengan pemetaan geologi yang secara umum
menggunakan fotogeologi dan peninjauan singkat ke Iapangan untuk membantu
memilih sasaran pengeboran berdasarkan kriteria geologi.

3.2.3 Eksplorasi tahap pertama (regional)


Selama tahap pertama, diusahakan untuk memperoleh gambaran yang jelas
mengenai geologi endapan sehingga kualitas batu bara dari bagian yang mungkin
bisa ditambang dapat didefinisikan. Struktur geologi dan penyebaran jenis batu bara
sudah dapat diamati. Untuk menentukan struktur geologi, teknik yang mula-mula
dipergunakan adalah teknik geofisika, seperti survei refleksi atau pantulan seismik.
Dapat pula dibantu dengan fotogeologi dan cara-cara empiris lainnya.

Dalam tahap pertama ini, umumnya, sudah dilakukan pengeboran sejumlah lubang
bor dengan jarak yang relatifjauh. Lubang bor ini dapat sepenuhnya dibor atau
diselingi oleh rotary chip hole dan geophysical log, bergantung pada keadaan batu
baranya. Tahap pertama diakhiri setelah lapisan batu bara yang berpotensi
ekonomis telah dilokalisasi dengan pasti.

Tujuan tahap pertama adalah menentukan korelasi dan kesinambungan ke arah


menyamping dari lapisan batu bara dan stratanya, cara-cara eksploitasinya, dan
potensi pemanfaatannya.
Contoh skema dari eksplorasi batu bara regional di daerah yang mengandung batu
bara rank subbitumen dilukiskan pada Gambar 3.2.
Penentuan struktur geologi

Untuk keperluan ini harus disediakan peta topografi dan peta geologi umum, dan
dilakukan dengan teknik geofisika permukaan, seperti survei pembiasan seismik
atau tahanan listrik (terutama untuk lapisan batu bara yang dangkal), pantulan
seismik (terutama untuk lapisan batu bara yang dalam), cara magnetik, dan cara
graviti.
Sifat-sifat lapisan batu bara

Untuk menentukan cadangan perlu dilakukan upaya pengeboran, yang merupakan


cara sampling inti bor batu bara yang nantinya akan dianalisis di laboratorium.

6O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

uPou?quiEuad uPp

lspioldslf

ia
iE
i*

l'*

EI
EI

2l

I sl
L--J

*--'

i-

&- #-

=gc
BEP
EEF

z3

;s

EEE

fr?E

-2

>*F

EE

o
!l

?,

ET

c,

9.'

!\)

gl

o
(o
O)

=
g

-J2.......,.

Ee

(D

-at

ag
=

og)

9.
trr
o)

c
(t
g)

d
O)

q,

E,E UE
EE

-=
Y=

Eg
gE

EE
EE

EEE

EE
>s

Et"

(D

(o

6'

lE I ts-l
EI IFI

o'

freE

AYZ
=EE

e=5

EAE
>-,

r
Skema suatu lapisan batu bara diperlihatkan pada Gambar 2.l2.Lapisan ini terdiri
atas beberapajenis batu bara yang berbeda. Adanya beberapajenis material bukan
batu bara digunakan untuk membagi-bagi lapisan menjadi bagian yang lebih kecil
yang disebut bench atau ply. Dari contoh Gambar 2.12 dapat dilihat bahwa lapisan
tersebut terdiri dariS ply. Lapisan material bukan-batu bara yang terlihat jelas di
dalam lapisan batu bara disebut band atau parting.
Pada Gambar 3.3 ditunjukkan peralatan untuk pengeboran serta hasil inti bor

berdiameter kecil.

Inti bor yang diambil pada tahap pertama eksplorasi regional ialah inti bor
berdiameter kecil (NQ 45 mm, NMLC 53 mm, HQ 61 mm). Apabila interval
sampel dapat diidentifikasi dengan tepat di tempat pengeboran sehingga tidak perlu
dievaluasi secara tidak merusak inti bor (non-destructive) di laboratorium (yaitu
dengan caraX-ray radiografi), maka pembagian inti bor dapat dilakukan di
lapangan.
Sampel-sampel ply dimasukkan ke dalam bungkus dan tempat yang tidak mudah
berkarat. Di bagian dalam dan luar diberi nomor sampel. Pada waktu pengangkutan
ke laboratorium, bungkus sampel harus kuat dan aman. Salah satu keuntungan jika

pembagian dilakukan di lapangan ialah kemungkinan hilangnya moisture dapat


dihindarkan. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan moistrzre lapisan batu
bara rank rendah, subbitumen, dan bitumen dengan teliti.
Cara pembagian inti bor berdasarkan sampel-sampel p/y umumnya ditentukan
berdasarkan adanya perubahan :

(a) litologi - dari jenis bukan-batu

bara sampai batu bara atau sampai bukanbatu bara lagi. Untuk mempermudah pembagian, kebanyakan batu bara
diklasifikasikan sebagai bukan-batu bara apabila kandungan csh-nya lebih
dari 35Vo atau Apparent Relative Density (ARD)-nya lebih besar dari 1,60;

(b) litotype - dari satu coal brightness ke coal brightness lainnya;


(c) kandungan zat mineral - adanya perubahan litotype yang tiba+iba (dari
pengamatan X-ray radiogram).

Pemilihan ply akan lebih mudah apabila lapisan batu bara mengandung beberapa
pita atau bandbatuan Jika beberapa pita batuan yang tipis terdapat dalam inti bor
yang pendek, pita-pita tersebut digabungkan dengan batu baranya menjadi satu
sampel ply.Batu bara yang interbanded dipisahkan sebagai satu sampel tersendiri.
Di dalam standar Australia AS 2519-1982 disebutkan bahwa umumnya sampel p/y
tunggal tidak boleh lebih pendek dari 25 mm. Bila lapisan batu bara itu tebal dan
mempunyai coal brightness dan kandungan mineral yang serbasama, dan tidak
mengandung pita-pita batuan, maka lapisan batu bara tersebut harus dibagi-bagi
menjadi beberapa sampel ply dengan panjang maksimal 1 meter.

Di laboratorium, sampel-sampel ply ini dianalisis menurut keperluannya, sesuai


dengan Tabel 5.1. Pengujian dan analisis ini dapat kita urutkan sebagai berikut.

(l)

Pengujian tanpa merusak sampel, terdiri atas:

)
6Z

X-ray radiografi untuk menentukan pita-pita mineral dengan lebih jelas;

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

E9 uPOuPqueuad uep rse./oldslf


ueroqebued lrsell roq rlut uep ueroqeOued 1n1un 6l qoluo3 g.e Jpquleg

'Suuqruelrp ledep 8uu,( uesrdul ueleqele{ uep tedual


up{nlueuau {ntun uB uun8rp uup u,(usulryunl rnqule{lp uu)s srsrleuurp r{elales
(a1dutos KtO tut ledruus-ledruus 'ue>lsulero>1rp ledup 3uu,( ledues-ledurus

tpelueu

pJBq nluq uesldel derl

uulqesrureu {ntun 'uolst^tpqns nele uur8uquad (Z)

'uunluq srual uelrslurJapuau uup


stdolsoqutu uJuoas EJuq nluq ueunsns ualnlueueru 1nlun 3nr33o-7 ad,9ol17 a
:r(7d yadues
u,(u1uqe1 uup OUV rulru tJup Sunlrqrp ledep lrsoduol ladurus uSSurqes u.ruq
nluq uuqulSuoq sruel1u:eq uu{ruuaueu Intun ,Q1suaq aNrupA Tuanddy

(3)

Partially destructive /esl untuk analisis petrografi lapisan tipis batuan (rool
danfloor) dan pengujian mekanis (pengujian kompresi, dsb.).

(4)

Perlakuan-awal Qtretreatment) terhadap inti bor (dalam eksplorasi tahapan


kedua) untuk mengetahui penyebaran ukuran butir (pengujian drum tumbler
dan drop shatter).

(5)

Pengujian pemisahan, bila batu bara akan dibersihkan sebelum dimanfaatkan


(pengujian / oat and sink dan froth flotation).

(6)

Preparasi sampel untuk analisis.

Sebagai gambaran bagaimana pengeboran dilakukan dalam tiga tahap: regional,


fase pertama, dan fase kedua, dikemukakan suatu hasil pengeboran di daerah Bulga,
New South Wales, Australia, oleh Perusahaan Tambang Peko-Wallsend Ltd. seperti
ditunjukkan pada Gambar 3.4.

\i

.\. o
. . \.n,
c .Y\
a

as

\i
\.,

.\ a\

'lll i
ll

rf

t:;;r
J /io"

a"

,'

lJ""

Gambar

3.4

Skema hasil pengeboran dalam eksplorasi batu bara (Peko-Wallsend)

Pada fase I dilakukan pengeboran lubang bor berjarak 250 m dengan kedalaman
rata-rata 230 m. Fase II merupakan gabungan pengeboran inti bor dan noninti bor
diikuti oleh program pengeboran dangkal untuk menentukan oksidasi terhadap
lapisan batu bara. Dalam fase ini dilakukan pengeboran inti bor berdiamater besar
dengan memilih daerah-daerah tertentu untuk memperoleh data pencucian batu bara
dan pemasarannya.

5+

l-

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

9?

ueOuequJpuod uep EPJoldsll

(ZeOL 'Ol.SZ

gy)

.1edrpaq

seyel, uetep uelrlesrp

r6o1oe0

eleg Bg't JequEg

;--------T=T6t- rruffir
@ 0'e I r.lreTo rroJ

T--------r-f6-

olud:Erwllrr.

/ifurcf[I!

'laelq 'trruHs 'Eatf,


'raEq lE rloTEqS ,?r{6TrE geFur8
ua{orq .a1Tr-f,d:ouTs .ffnc

Tfifi

]vrql

a00Ig

rTvoc

tqta

0gr

r"s6

'00r

rlpara uo alr3Ttc rrrng pua 1q6Trg 'TvO,

59t8

s44

e'aa

'00I

96t

s'5s

'00r

'squfirnl .ffno

,.IBOO

i"ItEO

'[ar6 XrEp ,AIttgS -g.{te


.BrEq .larD 'il{o;I,si,'tls

'00r

L'06

0'o0r

99d8

zs4s

ssr.8

0sz

tr@u

.r5iY
IU{EIOIU

]lruTv

{5 AE{fEt!

(u{t)

sgLoE{r
rU

rssfla
rtat{rE

:tt!*rTfiA

E 0grz0r o,! u 09t'ror

olg:lltE

:riloMtclo

gT Hgq

DilSt

'K1d-Kq-K1d srsrpue elep IrBp qaloredp 3uu,(


(emq nleq qEIEpu rrrelrrl reqrm8p 8ue,() {rJeJB {n}ueq urutBp uu{splnpp rur rSoloa8
epp'g'E ruqrrreg epe4'Kfuaua cgftcads uup '(su1o1 Effq nluq 4n1un) ad(l atloc Suty
{otg' n qutnu 3u47a ms alql,:nll'mqdps yu}ot' (uoqtot paxgf' nlput aryppt' qsD
'atnlsrcu) leurslord srsrleuB '(ftIV pndrlau elep rur qoluoc BpBd '(qS' JBqureC)
u,(uqulaqes 1p ruqurol ru?lup uu>ISIIn1lp [Jd leduresledures uep srs{uuu ute(I

'uuuerued nele rsdmlsep uep' {t

ao )

at Julawnlo

ruactad'{7d ueyeqelel 'ledurus Joruou quppu rur qoluo, urulup lulecrp 3uu,( r3o1oe8
ulu61'eS'g Jequeg qoluoc epud rgedes '.,ledrpaq suue{,, nluns tuel?p uulrequre8lp

roqp ?uu(

ulur1s rrup 3o7 lsdrrqsep 'ureq nluq uu8uedzl rsuleJo{ uu>lnluaueru

{nlun

llseq uPr[E^uad

ORIGIN:

DDH ll

DESCRIPTION:

101..360 m

to

102.s150

8752
8753
:.?"s1

o.l-7so.-

lo? .015.-

:25

8755

435

B7 56

u\

S.ote

Gambar

3.5b

Data analisis disajikan dalam "kertas berlipat" (AS 2519, 1982)

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

I 25

/g

ue6uequleued uep

lseroldql

s,.at Rr

6)

Ii,:!

9.'
(rt

li!
.,1

!l

I?
,lr

A'

It
(f
lll
o)

.P

(o
(D

i'

6-

o-

qe.

.....-

q,

iI

ol

=
o-

i
I;
ri

o,
o)

3
(,

lr'
i

'-;ri I

(D

itr

iii

ir l_i_
.i!r

=
c

(o

9F_

U,

8l

o)
x5

N)
(n

l!r,
I lil

t_i _.

rti

_(o

;l

(0
@
f\)

Ittt

I
I
I

_..-9..-.

3.2.4 Eksplorasi tahap kedua


Struktur geologi dan korelasi antarlapisan batu bara telah digambarkan dalam
tahapan eksplorasi regional. Informasi mengenai kualitas dan kuantitas cadangan
serta kemungkinan penambangan dan pencuciannya masih merupakan perkiraan
saja. Dalam tahapan evaluasi secara komersial ini, informasi tersebut harus
ditingkatkan nilai kepercayaannya untuk memperkirakan cara penambangan dan
biayanya serta potensi pemasarannya.

Eksplorasi dalam tahap kedua ini hampir seluruhnya dibatasi pada pengeboran dan
pengujian inti bor yang masih berukuran kecil. Pengujian ply-by-ply masih
diperlukan oleh ahli geologi untuk menyelesaikan atau menegaskan korelasi
antarlapisan batu bara. Dalam tahap ini, bagian yang mungkin dapat ditambang
akan ditentukan dengan lebih pasti dan kebanyakan lapisan batu bara diuji dalam
basis working, section (lihat Gambar 2.12).

Pengujian keteknikan terhadap batuan roofd,anfloordari beberapa inti bor sudah


mulai dilakukan untuk menentukan sifat-sifat mekanika, seperti kuat tekan
(compressive strength) dan kuat regang(tensile strength). Pengujian ini pun
dilakukan terhadap inti bor batu bara.

Analisis kimia terhadap working section umumnya didahului pula oleh cara
pemisahan dalam pelarut organik, yang akan memberikan gambaran bagi para ahli
mengenai potensi pemasaran dari batu bara hasil tambang tersebut. Demikian pula
jarak pengeboran semakin dipersempit agar diperoleh perhitungan cadangan batu
bara dengan ukuran yang lebih pasti (paling sedikit terunjuk untuk penambangan
bawah tanah dan terttkur untuk penambangan terbuka).
Penyajian data berdasarkan ply-by-ply dan kompositnya ditambah data percobaan
pencucian (float and slnk) ditunjukkan pada Gambar 3.6. Gambar tersebut masih
menggunakan cara manual, sedangkan yang lebih baik ialah menggunakan
komputer sehingga pengolahan data lebih cepat dan lebih teliti. Penggunaan
komputer ini dimaksudkan untuk:

(l)

menyimpan data untuk mempermudah koreksi dan pembaruan data,


mempercepat pencarian arsip, dan sebagainya.

(2) menyajikan pernyataandata dalam tabel dan grafik;


(3) memplot grafik log dari inti bor, cross-correction, dan memperluas log litotype
dari lapisan batu bara;

(4) menggambarkan struktur lapisan

batu bara dan kualitas batu bara dalam garisgaris kontur, menghitung cadangan daerah dan atau strip mine, kualitas batu
bara, dan volume batuan penutup.

3.2.5 Eksplorasi tahap ketiga


Dalam eksplorasi tahap perencanaan penambangan, dirancang tata letak tambang,
pusat pencucian batu bara, dan spesifikasi pemasaran atau pemanfaatan dari data
pemboran inti bor.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6y

ue6uequeuad uep rseroldsl3

'Suulepueu estu rp rslnpo,rd {nlun sutrlunl uuleJap rple,treru Buu,(


ledurus qeloredrp e,(edns 'lrcel releuerp.raq roq rlur uup qelo-redrp Suuf psuq upud
uuryBsupJeq snJuq Jseq taler.ut?rpJoq Joq rlur roqaSueu 1n1un ledruel uuqrlrrxod

'uulurq:edrp 3uu,{ uursuprslo8ued suu8 tJEp illtrls Suuluudes


Suolorueu uuInIEIrp snJuq rur uesrJr uuJoqe8ua6 'lpw A,rol uu{rsturJepuar.u
{nlun uJuq nluq uesrdel uurseprs>lo8ued rrup suluq rlrlel uu8uep uu{nlueuatu
{nlun uulnlelrp snJuq 3u83o1 apq uxop nulu'uuuuqula{'uustJr uuroqe8ue4
'uu8uunq qeuel ue1o33uo uulrqelse{ uuos '1ptu q3ry uulrqutse{
uup'uelupaled telrs-te;1str? uJrlu'ue8uoloued leJls-leJrs 'Jre snquel 'Jru ruulep
ue8uuqrue8uad 'sruu>1aru uulun{o{'JrB trruIup uuquceruad
uuqepntuol rpedes
{nrueJ
'1ndunrye1 8uu,{ ulep uo1ur1u,(eu uup rdulSueleu
dnlnued uenteq nElE
{ntun
uelnlepp uelu upqudy

{oot uercqa8ued uulnlepp n1.ted'e{nqrel

uu8uuquruued

'Suuqurul lnsuu nlurd relqas qeroup rp


lnpord su1rlen{ uup uuronoued 1u;rs

JnDInJls uurrsguued uues 'pruulJad uu8uuqrueued

'ulruuIetu leJrs-luJrs uu1ur4u,(aru {n}un rJurJofuel tuSuus ueSuep Ifnlp Iul Suuqnl
rJp Joq IluI 'uuluuuJuerrp 3uu,( Suuqurut rrup Inseu nlurd uu8uep uuscluqJoq
Suns8uel ?uu,( 8uuqn1 ntuns Joqrp u{utu'quuet qu/v\Bq uu8uuqureued u;rc uu8uap
Suuqruulrp uu)u eJBq nluq uesrdul upqudy 'quuul rle^\eq uu8uequuued ueeuucue;ed
tuulep uu{nlueueu lu8uus 8uu,( 1eq uelednrau eJuq nlq uusrdul rJEp JnDlnIS
uuruque8 'snsnql pJuJoS 'ruputuetu qu1el u,(uunuras 'uuJusetued rsury;rsads ues
uJuq nluq uurcncuad lesnd uu8uucue:ed uep Irulepuetu eJpces Suuquul uelunqured
uuuuucue-tad Inlun uu{npedrp Suef lndtunyel 8uu,( elup u^\quq uultlsutuoru uup
'u?quqtuul rs"ruJoJur untues uullndun8uau qulupu Suuqurul urusep uuduqul uun[n1

'rlrlal

EJuces uerseprslo8ued u,(uupu

spleq ue{nlueuer[ {n]un Irulepueu Suer( uuslu uuloqe8ued uqnpadrp '1nc uado
uu8uequruued nule DInqJel uu8uequreued lntun'lrce{ uuJn{nreq 8ue( illo) ua^o
uep Sutpua1q uurfn8ued uezqocred
Inlun
..srlelurs,, ladruus lunqtuatu 4n1un undnuur
{nlun {rpq 'ldnlncueru qupns u,(uqupunl euerul
Jru ruulpp uzquceured uuuqoc-ted

leduus {ntun loJoo 8ur1ud

(uu gg7-ruu 0SI):useq 8uu,{ roq rtur ratarrurp uern11

'Ieunl uenluq ulrd ?unpuu8ueur 8uu( ureq ntpq uesrdul uep (r33uu 1911
'r88urt Tuot) qeunl BJBq ntuq {ntun Bruulnral ue>In{Elrp n1:ad tnqesrel 1ug 'quced
uu4u qrd,ras uup urcq nluq 'uuroncued sesord utuules uuaJe>I Jru ruulpp uelqucadrp
uqoorp snJur.l Joq Ilul 'uJEq nluq uerJnJued lusnd urusep'teleruurud 1n1un r8ul qnul
qlqe'I 'uu>lderuqrp 8uu,t (669) aurut-{{o-uru emq ntuq uern{n ue8uap uues 8uu,(
Jrlnq uuJuqe,(ued nluns uullrseq8ueur redurus uulqucadrp qelel 8up/( Joq rlur gedurus
nlus upud uulnllrp nped rur uuduqq tuulup uurln8uad unuras uluru 'tunrJolpJoqul
rsrpuo{ urelep nlueuel uuJnln rcdures qecedrp ?ue,( roq r}ur srsrluue uup
uurln8ued erec ue8uep rqnuedrel qupn_s u,{uurnlaqas dequt uped uenl-rade1 ueru)
'a1{p uep (t1mg uuqulud qnru8ued r8uurn?ueu ledup uu?uuqueued
uuuheled eSSurqes uu;oqe8ued uuququuued uu>lnl;edrp'r3o1oe8 uunSSuu8
u,(uupe uellnlunueru qu1e1e,(uunleqes rsu.roldsla uuduq4 uped 8uu,( quraup rC

3.2.6 Eksplorasi tahap keempat


Pada eksplorasi tahap terakhir, jumlah sampel batu bara yang

diambil dari satu


jumlah
ratusan hingga ribuan ton. Sampel
lapisan batu bara lebih banyak, mencapai
ini diperlukan untuk percobaan:

(l)

pencucian batu bara dalam skala penuh atau skala percobaan;

(2) pembakaran di PLTU untuk menentukan sifat-sifat penggerusan, pembakaran,


danfly ash;

(3) pembuatan kokas menggunakan oven pengkokasan, baik pilot, atau produksi;
(4) pengapalan sampel batu bara yang telah dibersihkan untuk dikirimkan ke
pembeli.
Selama tahap pengumpulan sampel secara besar-besaran ini, banyak data dapat

dikumpulkan oleh tenaga ahli teknik selama penambangan, pengeboran, dan


peledakan. Tujuan tahapan keempat ini ialah memperoleh sampel batu bara yang
representatif untuk pengujian dalam skala besar dan kemudian mengevaluasinya.
Cara pengambilan sampel akan bergantung pada lokasi lapisan batu bara,
banyaknya lapisan, kedalanran, kemiringan, dan cara penambangan yang diusulkan.
Untuk endapan yang terletak dekat permukaan, berat sampel yang memadai dapat
diperoleh secara ekonomis dengan cara mengumpulkan sejumlah inti bor
berdiameter besar. Tempat pengeboran dapat dikonsentrasikan pada satu titik yang
dapat mewakili lapisan batu bara di tempat tersebut, atau pada satu daerah yang
dapat mewakili sifat rata-rata dari lapisan itu.

Tabel 3.1 menunjukkan ringkasan dari ketiga tahapan eksplorasi disertai keterangan
tujuan, metode eksplorasi, dan program analitis.

3,21

Pengeboran selama penambangan

Evaluasi endapan batu bara tidak berhenti sampai penambangan dimulai, tetapi
terus berlanjut. Selama dilakukan penambangan, pengumpulan data yang lebih
detail dan selektifmengenai sifat-sifat lapisan batu bara yang sedang dan akan
ditambang terus dilakukan dengan carayang berbeda-beda.
Cara-cara tersebut, di samping yang sudah dijelaskan sebelumnya, antara lain, strip
sampling, channel sampling, horizontal in seam coring, dan seam-to-seam coring.

Inti bor diambil pula untuk menentukan sifat-sifat keteknikan dari roof.

3.2.8 Cara menyatakan cadangan batu bara


Cadangan atau endapan batu bara menentukan ekonomis tidaknya suatu
penambangan batu bara. Penaksiran cadangan (reserve) dan sumber daya
(resource) batu bara meliputi klasifikasi cadangan dan sumber daya tersebut serta
cara perhitungannya.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

ueOuequreuad uep rseroldsl3

o
o
a

D.
f

N3
o

c)T
DO

o-f
PE _

(oF
oi
J=

XX'

-u

o
f

o)<
<o
_
g)4

o
AI

rtr

o)

ET
q

s.t

c-t
c
=
o-

(o

g)

g)

6=363q<
e 3 e 6I

q)

9X-33d35<
5 Xiqe.P q 6 E

sqq#[e 3E;;6sil9

lsqgIs t]EEriEI

't
*TSEEE tqE=Ra
Es 4pq ,"8*E iIr
E fls* i.H esiE HlE$
3: $_*: $a;[rEr
o)

5i d
@=
=
E3
--

(o
J=J:f
.o=
P
r

O(o oOf'r
O
((Aio)Oro !l_o f 5=

6-9N3tr
E eEae=

(,

;ixclf
zl
693e=dl
a'ocJI=l

xo

{r3gq9l

x
=.
og)

ilgqS:=Fl
F
o--'o o- Y
-o!?t!q)-l

O)

Ilr=;El
g) O dX
{

=Xl c
EHil=-XI

3
O)

5
O)
E

(D

x-

\l
O) P'
tr
+.'.==tol
=
-+e&l f0, po

65
s[;q8l

O)

u).

O)

A*'13fil

qr'*,EEl

O)

o)

^E

ail $ *E
$4$98
aiH
g; ti, *,,
_a.3

=
gEEH

E*$;*

ft*BBft.-

{ qE as8
,: #ssgd
5o o5o-e.**
D \.Y
6't

^
q 6'G

+$s d
i=
xfr-(D=Fi

l"#raH

(,'u

i
-

JJ_.

oi(o

o_E
\=
sx

0)

8$*
A)

ig*E;

QEH S
(6d'=fQ =
Eff=."qt

(o

'Y. (,

o
=
o
CL

o)

9r6jPo o-rfl
o'-oo
rS 3 4 p.qlo
6 OrO f.

3Eig.

.2.

ag

,E=,E* F

E Ae&i$,9
IF

IB

i;EE

!
o

axq"P,EE

(o

I F gE,*fi,E

0,

g!

I Ee$sia
I

xSE=*d $
s (X
{sgQ
ai3=s)

I
I

=
o

EEqd

II
Dalam mengklasifikasikan cadangan dan sumber daya batu bara, tidak ada cara
internasional yang seragam. Yang paling banyak dipakai ialah sistem klasifikasi
sumber daya batu bara menurut United States Geological Survey (USGS). Konsep
yang dipakai oleh USGS ialah sumber daya dan cadangan batu bara diklasifikasikan
berdasarkan kriteria yang berbeda: derajat kepastian dan dapat tidaknya suatu
daerah ditambang secara teknis dan ekonomis, yang meliputi faktor lingkungan,
hukum, politik, dan lain-lain. Untuk keperluan perhitungan, cadangan
diklasifikasikan menurut kualitas batu bara dan bila perlu menurut keadaan geologi
lokal yang dapat berpengaruh pada penambangan (ketebalan lapisan batu bara,
sudut kemiringan, keadaan roof, dsb.).
Sistem klasifikasi sumber daya batu bara yang diambil dari USGS menggunakan
konsep di mana batu bara diklasifikasikan menjadi sumber daya, resources base,
dan cadangan, yang didasarkan pada keyakinan geologi dan ekstraksi batu bara
ditinjau dari segi ekonomi.

Keyakinan geologi berkaitan dengan jarak titik-titik di mana batu bara diukur atau
di-sampling, ketebalan lapisan batu bara dan batuan penutupnya, rank, kualitas,
sejarah pengendapan, pengembangan daerah, dan hubungan antara coalband
(semua batu bara dan parting yang terletak antara roof dan Jloor) dengan strata
yang melingkupinya, serta struktur geologi. Keyakinan bahwa suatu endapan batu
bara dapat ditambang secara ekonomis, tidak saja dipengaruhi oleh faktor fisika dan
kimia, seperti ketebalan lapisan batu bara dan batuan penutup, kualitas, dan rank,
tetapi juga oleh faktor ekonomi seperti harga jual batu bara, harga peralatan, biaya
penambangan, buruh, proses, transportasi, pajak dan keuntungan, kebutuhan dan
pemasokan batu bara, serta oleh hukum-hukum lingkungan yang berlaku. Tabel3.2
memperlihatkan hubungan antara tahapan eksplorasi dengan keyakinan geologi.

Sistem klasifikasi dirancang untuk jumlah batu bara di dalam bumi sebelum
ditambang (original resources) dan setelah penambangan (remaining resources).
Demikian pula, klasifikasi dirancang untuk jumlah batu bara yang telah diketahui
(identified resources) dan yang belum diketemukan (uncliscovered resources).
Sistem ini dipakai pula untuk mengenali banyaknya batu bara:

(1) yangjaraknya

standar dari titik+itik pengukuran ketebalan lapisan: terukur


(measure$, terunjuk (indicated), terduga (inferued), dan hipotetik;

(2) yang sama dengan batu bara yang sedang ditambang (reserte base dan inferred
reserye base);

(3) yang secara ekonomis

dapat diambil pada waktu sekarang (reserves dan

inferred reserves);

(4) yang mempunyai potensi

dapat diambil dengan adanya perubahan ekonomis


Qnarginal reserves dan inferred marginal reserves);

(5) yang kurang ekonomis disebabkan terlalu tipis, terkubur terlalu dalam,
tersisa di dalam bumi setelah selesai pengekstraksian.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

atau

{
&

C/

ueOuequeuad uep rseroldsl3

=.4

aq
-ai

(D

fq,
o- 0)
DX
=o)
or=
ooa='
$a)
-U'A)

t-

0)

0)
:r

d9
o=
ra
@

il/

/.

O)

7i

/9)
.E

/il

A)

A'

:l

15
A)

Ig,
ET
(!

s.,

l\)

co
(o
=
g)

O)

=
D
g)

Eg)

=
(D

*,
oc

(t
!

Qa
<o
d<
6'J
q)l

ilE

-l

<q,
oL

o
9)

9,.
o_
<D

(o
=
!)

=
x-

Hq
ot^

(D

O)

=
=
o)
=
(o
(D

o
o

cQ

is

O)z

s+

Qx

(ct

de

J
(o

Bs

o.<
g)0)

gB
I

\o
F-

s*

U'

*E

(o
=

^a

Rd

rn1]

i0_
o=
N='
E{
5<

ilE

(t

o,

oq)

O(D'

S=

gE

6"8

A)

EE'

E6

3g

=
o.
q)

q,

g)
O)

to

o.
g)

E5
oJ_
]o
oi

xa
o
o
>l
o
f
o

50r
AI
v)
:'
P3

o
!=)

=
*^

3m

(o
q)<
E

o,

f
-z

1C

do

qm

"3o
x

o
go

s=

o)

to

Rs

E
o
o
=.

Fo
oo

0,

;o

(DJ

0)

?T

c
=
oq,

Ea
>ci
EE

:l
(o

Scn
(b=
olJ
(D(,

qo
a:

$o
\ao
9S

*$

$.E

E;

;i

oa

s9=

Dalam Geological Survey Circular 891 (1983) diberikan beberapa definisi yang ada
kaitannya dengan klasifikasi cadangan batu bara, antara lain:
Resources: endapan batu bara yang terjadi secara alami dalam kerak bumi, dalam
bentuk sedemikian rupa sehingga jumlah atau banyaknya dapat diekstraksi secara
ekonomis.
Reserve Base: bagian dari resources yaog telah terindikasi yang minimal memenuhi
kriteria kimia dan fisika yang berkaitan dengan penambangan dan produksi yang
sedang dilakukan, yaitu kualitas. kedalaman, ketebalan, rank, dan jarak titik-titik
pengukuran. Reserve base adalah resources yang telah dibuktikan di tempat
(measured + indicatect), di mana reserve telah ditaksir.
Reserves: bagian dari batu bara reserve base yang masih utuh (perawan) dan atau
telah dimanfaatkan, yang bila diekstraksi atau diproduksi pada saat ditentukan
keterbatasan lingkungan, hukum, dan teknologinya, masih bernilai ekonomis.
Reserves hanya meliputi recoverable cocl menurut USGS (yakni batu bara yang
dapat diekstraksi dari lapisan batu bara selama penambangan).

Measured: kepastian geologi yang paling tinggi

Indicated: kepastian geologi pertengahan.


Inferred: kepastian geologi yang rendah.
Hypothetical: kepastian geologi yang paling rendah.
Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa data mengenai besarnya cadangan atau sumberdaya batu bara serta tingkat keyakinannya sangat bergantung pada tingkat
penyelidikannya. Semakin lanjut tingkat penyelidikan, semakin besar pula tingkat
keyakinan akan besarnya cadangan atau sumber daya batu furanya.
Dasar atau kriteria perhitungan cadangan dan sumber daya adalah tingkat keyakinan
geologi dan kelayakan ekonomi. Di Indonesia, masalah yang ada adalah belum
terwujudnya klasifikasi cadangan dan sumber daya batu bara yang baku sehingga
berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun pengusaha pertambangan,
menentukan sendiri klasifikasi dan cara perhitungan yang dianggap paling sesuai
dengan sifat-sifat dan kondisi endapan batu baranya. Akibatnya, pernyataan
mengenai besarnya cadangan dan sumber daya batu bara sering menimbulkan
kerancuan, apalagi bila pernyataan tersebut tidak disertai penjelasan yang rinci
mengenai kriteria perhitungannya.

Direktorat Batu Bara (1999) telah menggambarkan kaitan yang ada antara kegiatan
penyelidikan dengan usaha penambangan batu bara, seperti yang diperlihatkan pada
Tabel 3.3.

7+

Muchjidin, Pengendalian nutu dalam industri batu bara

(/

ue6uequeuad uep Fercdsl3

3
o ar
o
o .L

rai. 0l
!,

(!

ao

tr
L

3
o at
e o

o
t,

tlr

to=
t

o.
A,

0l

GI

t!,

r!

o
o

tt,

!,

3
o

-c

6
6

v
o

CL
A}

x
m

-l

m
xx

U,
mz>
-.t

O-o

qt

Dm
z.x

HS
zt^
OV

Cr
tr o

cr a
tl

AI

Ffr
-r-l

v>
z;

zm
o
m

zm

@
=
2

@
=

o
L

z
z

c!

:o

(o

{o

zm

0l
6
D

{
!t
It

!L
s,,
(.t

P.
q)

ix.

(D

(o

s'
9)

=
o

x
a
E

og,

U'.

oo
(o
0,

=
:o

(D

5
(ct
E
CD
s,
g)
9)

5
E

0,
=

3
(t
9)

5
(o
9)

E
=

xo

z
z

=
o

Dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), telah


dijelaskan mengenai beberapa definisi, istilah, dan pengertian yang diterapkan
dalam perjanjian tersebut.
SIPP (Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan) dalam PKP2B dapat disetarakan
dengan survei tinjau, penyelidikan umum dengan prospeksi, dan eksplorasi dengan
eksplorasi umum dan eksplorasi rinci (detail). Sementara itu, sumber daya batu bara
yang dihasilkan dari setiap tahapan eksplorasi dapat diklasifikasikan sebagai

berikut.

o
I
o
t
o

Kegiatan survei tinjau akan menghasilkan sumber daya hipotetis


Kegiatan prospeksi akan menghasilkan sumber daya tereka

Kegiatan eksplorasi umum akan menghasilkan sumber daya terunjuk


Kegiatan eksplorasi rinci akan menghasilkan sumber daya terukur

Kajian kelayakan yang dilakukan terhadap sumber daya terukur dan


terunjuk akan menentukan nilai ekonomisnya. Apabila hasil studi tersebut
memberikan hasil yang positif, maka sumber daya terukur dan terunjuk
dapat diklasifikasikan sebagai cadangan terbukti.

Standar klasifikasi cadangan oleh Direktorat Batu Bara didefinisikan sebagai

berikut.
Sumber daya batu bara (coal resource) adalah batu bara yang diharapkan dapat
dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya batu bara dengan keyakinan geologi
tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan
tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.
Cadangan batu bara (coal reserve) adalah bahan galian yang telah diketahui
ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya, serta secara ekonomis, teknis,
hukum, lingkungan, dan sosial dapat ditambang.
Sumber daya batu bara hipotetik (hypothetical coal resource) adalah sumber
daya batu bara yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh pada tahap penyelidikan
pendahuluan.
Sumber daya batu bara tereka (inferred coal resource) adalah sumber daya batu
bara yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh pada tahap prospeksi.

Sumber daya batu bara terunjuk (indicated coal resource) adalah sumber daya
batu bara yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh pada tahap eksplorasi umum.
Sumber daya batu bara terukur (measured coal resource) adalah sumber daya
batu bara yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh pada tahap eksplorasi rinci.
Cadangan terkira Qtrobable reserve) adalah sumber daya batu bara terunjuk dan
sebagian sumber daya batu bara terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih
rendah. Namun, berdasarkan studi kelayakan tambang, faktor-faktor yang terkait
telah terpenuhi sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomi.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri

batu bara

//

upEuequreuad uEp rspJoldqf

nulu uulueuad u,(ulusrur) n1r lues epud quuq uuuunSSued qelur up{rluqredrp sn-ruq
8ue,( u,(uurul JoDIud'DInqJal uu8uequruued eruc uu8uep Suuqtuelrp'uuus1ed.lele4
rolIEJ u,(uepu eduel ueelmured e1telep 8uu,( Bruq ntuq uusrdel'u,(usge;Soe8
rsulol uup Brcq nluq uedupue rrep rSoloe8 :ol1ug qupr uu8uuquuuad uruc
qrlilueru ln1un Suqued te8uus 8uu( ro11ug 'quuet r.lulnuq undnuu u)nqret ereces
4uq 'Suuqurelrp ludep BJeq nluq'e,(uunlaqes quq eped SunSSursrp qu1e1 rpadeg
Iococ 6ue[ ue6uequpuod prpc upr,l!llruod (q]
'u(uuru1 rsuuodsuurl tuelsrs uup
'ue1e['ue8uenqured setrlrsJ 'apblcots uep 1e13uaq Ise{ol 'uruq nluq uusnreSSued

ludtuel uuun8uuqued rlndryaru 8uu,( Suuqruel {?lel elsl uelnsn uellnlunueru


Iul IuH 'u.(uue8uecuuJ nplu dasuol nlnp qlqalral lunqlp'Suequrq ue8uequre8ued
tse>llJtseds lenqruau u?p'ueleuucuaJau'ludurel uuldutsredtuolu Lunleqes

{nlun

'Suzqruulrp qupns 8uu,( quuul rsulrlrqsqeJ uep '1e1e;e,(seur


dupuqrel ue8ueqtuuued qnru8ued 'uun3.leq {u] uuqeq-uuquq uu8uunqured erec
ue8unlunel 'eruq
nluq uuredecued'qeuq uup urul uueunSSued ueurlSunuel uu8uep uelSurpuuqrp

-BJBJ uup uereruecued uuqu8acued 'rseuodsuu:l 'sttuouo>1e eJeJes

EJeq nl?q Suuqruuuad t8eq ue8unlune{ qelel ueryleqredrp 1n1un Sutlued


8uu,( 1eq-1uq'1a,{ord nluns dnprq uu8uns8uule{ JIS{uuoLU tueluq 'lnqasJel EJBq
nluq uedepue rBlru Jr$luuatu ulres 'ue8uepu3 senl uup ueJDIn 'Isu{ol uolnlueueu
snruq EJeq nluq uuurlusnred 'Sueqruul nluns uu8uuqure8ued 1u,r,ru duqa upu4

Io^oid ulesop uep

Iemp upeuecuorod (B)

'uu?uuqureuad >1n1un lurefsurd un{ues


uep (uuutoryed rrep qnele,(u1u1e[ eruq nteq Suuquq u,(uunuln) yrcuedrel
uutul{nued qmnles ueun8uequed 1
qBJeBp 1n1un e,{usultltsu; uuSuep

l(rsugodsue4) uulnlSuu8uad eseluup uuSuuqruuued uuluyured ue8uesuued o

iquluueued r.rp ueulzrJed qeloredureur t


i
t

luu8uru13ur1 dupuqrel ludruup uuete,(uted uelduts.redureu


irSoloolet uep nDls nelu uudelece>1

'.(tauoduotu) ursnuuur ur(ep :aqurns uu{rsuurpJolSueu a


:n1rc( jrsuelsle

flue((3utuuo7d-atd) IB^IB uuuuuJuered udureqeq rlndtleur l?ISJeuroI SueX uruq


nluq uudepue nlens uulSuuqure8ueu Inlun Suequq uuuqusnred nluns uusnlnday

ueouEqueuad ueeuecuoJad t'e'e

eleq nleq ueouequeuad e'e


'uDInIBIrp ledup ue8uuqureued eSSurqes
rqnuafual qulel llu>lrel 8ue,( rol>1ug-JoD[uJ '8uuqrue1 ue1u,(u1e1 Ipnls uolJssepJeq
3ue,( eruq nluq u,(up reqluns qelupu (aansat paaotd) It{nqJal uu8uupu3

V
huun), potensi pencemaran dan dampak estetikanya, biaya pengekstraksian, serta
rehabilitasi atau reklamasi. Umumnya, penambangan batu bara dengan cara
penambangan terbuka lebih baik dibandingkan dengan cara lainnya karena batu
bara yang dapat diambil lebih banyak dan pengekstraksian lebih cepat. Hampir 85
persen dari keseluruhan batu bara dapat ditambang. Sebagai tambahan, kondisi
pekerjaan dan keselamatan kerja lebih baik pula.
(c) Pencapaian potensi dampak terhadap lingkungan
Salah satu unsur penting dalam merencanakan penambangan batu bara adalah
mengkaji secara terus-menerus kemungkinan adanya dampak dari proyek terhadap
lingkungan sekelilingnya. Penangggulangan darnpak lingkungan yang baik akan
menguntungkan kedua belah pihak, yakni masyarakat dan penambang batu bara'
Hal tersebut akan menolong dalam tahap awal desain, permasalahan lingkungan
yang potensial yang harus diperhitungkan, seperti kemungkinan adanya pencemaran

air atau kebisingan, kerusakan muka-tanah, dan kemungkinan pengaruh terhadap


daerah di sekeliling tambang.
Menurut Peraturan Pemerintah, suatu perusahaan tambang bertanggung jawab
membuat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) bila akan membuka proyek
penambangan yang baru. Setelah disetujui, barulah aktivitas penambangan dimulai.
Isi dari AMDAL, antara lain, menjelaskan pengembangan penambangan, garis
besar keadaan lingkungan dari tanah yang akan digunakan, kemungkinan
permasalahan lingkungan yang akan timbul, dan cara pencegahan yang akan
digunakan.

(d) Konstruksi serta instalasi peralatan dan jasa


Setelah semua perizinan diperoleh, perusahaan tambang batu bara dapat mulai

mempersiapkan tempat dan instalasi untuk seluruh fasilitas penambangan dan jasa.
Umumnya persiapan tempat ditentukan oleh cara penambangan yang akan dipakai,
apakah akan menggunakan cara penambangan terbuka atau bawah tanah. Pekerjaan
penambangan akan meliputi pembabatan dan pembuangan semak-belukar,
pembangunan fasilitas perkantoran dan camp, pembangunan jalan untuk angkutan
yang keluar masuk camp, pembangunan ban berjal an (belt conveyor) untlk
membawa batu bara dari tempat penambangan ke tempat penggerusan atau PLTU,
pembangunan tempat penggerusan batu bara, saluran air, tempat penumpukan batu
bara, dan sebagainya.

(e) Pengembangan wilayah


Dengan dibukanya suatu pertambangan batu bara, yang umumnya di daerah
terpencil, perusahaan tambang harus menyediakan fasilitas bagi para karyawan
beserta keluarganya.

Terbentuklah kota-kota baru yang terletak di daerah terpencil, yang lama kelamaan
semakin ramai. Kemudian orang-orang atau pendatang selain penambang, misalnya
para pedagang dan pemasok segala kebutuhan untuk aktivitas penambangan, mulai

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6/

ue6upqupuad upp rspioldslf

qrqal 3uu1 'uurpSSued uu{n>lelrp unleqes dntnued uunruq uu4ru88uoyer,u


{nrun
uulnFedrp 8uu,( lupeled uequq e,(u1u,(ueq epes sruef ualn]ueueru ludep Suuqruul
Suecuurad 'rur leJrs-luJrs rJ?c 'Turotuep uuqelud u,(uupe rsurol eues selu uunreq
u?p Jru ueSunpuul {nsBluJel 'dnlnued u?nl?q rJsp DIrsrJ u?unsns de4SunSueu
e8n[-roq ltur ladureg'Sueqruelrp tedup Bue,( uu8uupuc sulrtuuruJ uup sqrlenr
uelnlueua(u Inlun srsrlsusrp Joq ItuI 'u,(udntnuad uenluq wp Jeq nleq ueluleduaru
rnlun U?)I?un8rp rsuroldsle duqel upud ueroqeSued Fseq roq nul ledruuS

;ii:ffi'rl#X ffi|J:ffiffi

u,rn rue ue., r nlun uar,un' p Burre s r rr^


ir'#;
8uu,( ereq ntuq esguor depuqrel dntnued uunrpq {rqDI rereu uu8urpuuqrad ntln,(
'otlot uaptnqla^o nele o4ot Surdduls qBJrlsI '?Jeq nlBq rudecuetu {ntun le{8uulp
r

snruq 3ue,( dnlnuad uunlsq u(qe(uuq uup sruel rnqula8ueu ue8uep qul8r DInqJel
ue8uequruued urec uu8uep uululreTp ulqedu {uprl nplu sruouole uruq nluq uesrduy
nlens qzlud? uDlnlueueru 8uu,( euruln JoDl?d .lnfuu1 qrqel ue8uuqua8ued rBlnurp
unleqes Suuquel {Btel elEl rsulnurs lBnqr.uelu ludup 8uu,( (panta\ndutoa uruces)

ralndruol qalo 3uelunup lul uuef:a4eg 'Bpeq-?peqreq 3uu,( Jequns rrup rs?ruJoJur
J8seg q?[unles uelnFedrp 'u1nqrel sJEcas uuSuuqruuued uuleuecueJaru {u?luc
ueeuecuara6 (e)
'retetu 08 IrBp qrqel ueru?lupe4 ue8uep uruq nt?q uesrdul Suequrulrp ledup rur

uruc uuSueq '?J?q nl?q uusrdel udu.raqeq sule rJlprel 8ue( uedepue Buuquruueu
{nlun unluun8rp 3uu,( (Sututtu 4d uado) e1nqJq Jruuns uuSuuquuued (7)
:Jeleur 0g

redecuerx u,(uueuuppe{ uup luluozrJorl u,(u1e1e1 ,yu33un1?JBq nluq uesrdul


Suuqueueru {nlun uersun8rp 8uu,( (Sutuna dr.l1s) uusudn8ued ue8uuqureued (1)
:ru1u,('e>InqJel uu8uuquuuedemc Bnp ?pB e,(udrsurrd epe4

'releu 0ZI uuurel?pel Ip BpBJeq u,(uureq nluq uu8unpuul Sue,( .?rluJlsnv .EuolJrA
',(e11u6 eqoJlB.I rp rlunre) 'r8u1 1e13uep qrqel nulu releu S9-09 u?ruelupe{
upud rnqnlret 3uu[ uJBq nleq {nlun suluqJel 'u,(uurnrun .u>InqJq uu8uequreued uru3
'quuul qu^\?q ue8uuqtuuuad
BJuo uDIBunSSuau u8nf elnqrel uuiuuqureued uruc ualuunSSueru urules 1uJeg
?Jeluruns'olunlquznug Ip ulllquro luades 'Suuquq uduraqeq rp rlBnJeI .Blnqrel
uu8uequruuad urec uu4uunSSueru ursauopul rp BJuq nluq Suuqu?l Bntues ldureq rur
leus ruduru5 'qeuq qe/truq rp Jeleu ede.reqaq rnqn{rq 8ue,( undnuu uue>pured rp
Incunru 8ue,( uesrdul udnreq du4Sursrel 8uu,{ lluq 'BJBq nluq r1e83ueru nlnp uurupz
Suuqruuuad urud'uu8uul?q uup Sunrleq uuleunSSuaru ueBueq .3uero w{nIBIrp
euugad 8uu,( ureq nluq uu8uuqruuuad uruc uulzdnreru Dlnqrel uu8uuquuueg
r1u4

elnqJol ueouBquPuod z'e'e


' t1o (o y m uo 3 uo qu a 3 u a d
ue4ertteurp 3 ue,( q?lu rJerued
uerSord nl?s qBIEs qu1ru1 'rsur3ttusuuJ] uurSord 1n4r 3uu,( u8renlel rJBp [usuJeq
'nJBq 1u1uru,(seu
lruueguau uu8uelzpreq

Suuqureued 1u,{uuq ulnd

uerlrueq

&

penting lagi ialah mereka dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari inti bor
untuk menentukan apakah highwall, material pinggiran yang tidak tergali dari suatu
sumur tambang, tetap stabil selama dilakukan penambangan. Sebagai tambahan,
dalam pengeboran inti bor pada penambangan terbuka, beberapa teknikjuga
dipergunakan, seperti survei seismik dan foto udara.
Sebelum suatu tambang terbuka dikembangkan, terlebih dahulu dilakukan baseline
collection survey untuk membuktikan kebenaran dari baseline atau kondisi
lingkungan sebelum penambangan. Survei ini menyelidiki pengaruh tambang
terhadap lingkungan, yang dilakukan oleh para ahli kualitas udara, air, tanah, ikan,
vegetasi, dan arkeologi. Setelah survei baseline selesai, dibuat uraian perencanaan
tambang yang meliputi jenis tanah atau daratan, urutan penambangan, peralatan
yang akan digunakan, berapa banyak perkiraan batu bara yang akan ditambang,
berapa banyak batuan penutup yang akan disingkirkan, bagaimana cara
reklamasinya, dan bagaimana perusahaan akan memonitor semua aktivitas tersebut
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(b) Penambangan pengupasan


Secara umum, untuk memperoleh batu bara dengan cara penambangan terbuka
terdapat tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut (ACA, 1982).

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Pengupasan tanah penutup atau top soil dengan bantuan peralatan yang

bergerak (earth-moving equipmenr), kemudian ditimbun untuk reklamasi atau


langsung dipindahkan ke bekas penambangan yang sedang dikerjakan
reklamasinya;
pengupasan-awal denganface shovel and truck untuk membentuk suatu lahan
terbuka di mana dragline ditempatkan;
pengeboran dan peledakan batuan penutup yang lebih dalam;
penggunaan dragline untuk menyingkirkan batuan penutup yang lebih dalam
guna menyingkap lapisan batu bara;
peledakan untuk melonggarkan lapisan batu bara, jika diperlukan;
pemecahan lapisan batu bara yang tersingkap dengan peledakan dan kemudian
memuatnya ke dalam haulage truck denganbantuan face shovel ataufront-end
loader. Lalu batu bara diangkut ke tempat penggerusan atau ke pusat
pencucian;
penyiraman jalan-jalan dengan tanker khusus secara teratur untuk mengontrol

emisi debu;

(8)

penimbunan onggokan-onggokan material buangan (spoil) yang bentuk bagian


atasnya seperti gigi gergaji, dengan bantuan suatu dragline;
(9) penimbunan onggokan di atas dengan batuan penutup hasil pengupasan awal;
(10) meratakan kembali permukaan onggokan yang telah ditimbuni batuan penutup
sampai merupakan tanah datar;
( I 1) menempatkan kembali tanah penutup hasil pengupasan pada tahap 1;
( l2) menanam tumbuhan di atas tanah bekas tambang.

80

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

upouPquPuod uep lsPJoldsll

leJep nlBns Lu?lup le)ISuelp dnlnued uunleg 'lluolu I J31DI3S uerelnd nDIs/Y\
qe[unf 'u,{uunleqas Suuqtuulrp qulet 8uu,( qureep al dnlnued uen]uq Suenqueu
.8uefuere1 uslunJnueu;o]u:edo'lueued rlBl uep uuIeJeI
uEp .ursau Julruxetu
ue>1uun88uau uu8ueg 'lp3lp uu>p 3uu,( dnlnued uunleq sulu Ip 'Dlnqrel uuqul
nu13 B1EJ 8ue,( qureup rp efre1eq aut\Stuq're1ed rlu1es urBlsp lBrJelutu uol 00I
rudrues IIuu E^\uqtueur ndrueru iuef nlnq nu]u 8ue[uure1 uu8uep Jaleu 08 tuduus
Suurl 3ueluud re,(undureru ueluun8rp Suuas Iq luus 8ue,( snsnql aut1Srttp stuef n1e5

'ualepeled ue8uep nluuqlp nFed ulq'eJeq nl?q uusrdul dulSur'(uaru


uep dnlnued uunl?q ueur18ul,(ueu rBlnu aut\Sntp unleqes rse;ederdtp
{nJo{rp snJuq dnlnued qeuel u,(uunun
(g'g ruqureg wqrl) au7&olg

,ueryr>1?ursrp uup
JBl?p qBreup nlsns Eues

uPlPunolp 6ue/[ uele;etod

(ZgOl 'VCV) uesedn0ued ue0uequleuod PJee uedeqel

h)

euols /'8 IEqUEC

'Jolluotulp nlzlas snJuq mluns JBsEp uup Surpulp uep


uep'{ntueJ ?umepuec 5leunl e,(uurnun eJ?q n13q
rsrpuol
' 'rn.rdn1eSSurqes Jncunlelu ludup
ueSuep uBlrB)lreq 8uu,( uau[pes uun]ug'llq?]s qspns ?)InqJet 8ue,( mtuns
Jr? oseureJp u/*rqeq uu4leqradrp nFed uluru 'qrqe1 8ue,( uetusl?pel
uup rdopcue(u
-redecuatu
'ufra1 r1o1es uufluep senl
ludp slnqJal Jnluns ueulre>1ed eueJu;
3uu( qereup uude>13ur,(ued llndtlau trtc tu(undureu u{nqJal Jruuns uefiuequreueg
Elnqrol lnuns ue6uBqruPuod (c)
'1'g requreg upud
uullluqllredlp 8ue,( Iyedes uu{sDlnllp ladup lnqesrel uedeqel-uuduqel uep etue{S

pengupasan, ukuran ini ditentukan oleh panjang tiang dan kedalaman lapisan batu
bara. Perlu atau tidaknya kita menggunakan bahan peledak untuk melonggarkan
batu bara, bergantung pada kekerasan lapisan batu bara tersebut. Batu bara
kemudian diangkut dengan power shovel atalfront-end loader ke truk berkapasitas
150 ton yang akan membawanya ke pusat pencucian batu bara.

Truck and shovel


Untuk menambang suatu endapan batu bara yang hanya diselimuti oleh batuan
penutup yang dangkal atau beberapa lapisan batu bara yang diselang-seling oleh
strata lain yang tipis, akan tidak ekonomis bila kita menggunakan dragline. Sistem
yang lebih fleksibel untuk menambang batu bara demikian ialah gabungan antara
power shovel berkapasitas besar, pengikis, dan dump truckyang bila perlu dibantu
dengan sistem peledakan. Gambar 3.9 menunjukkan kerja suatu truck and shovel
khusus yang terdiri atas shovel yang menggunakan tenaga listrikatau diesel dengan
keranjang berukuran 20 meter kubik dan truckberkapasitas 120 ton.

Gambar

3.8

Contoh sualu dragline

Jika diamati, hampir semua tambang terbuka yang ada di Indonesia melakukan
penambangannya menggunakan cara truck and shovel ini. Hal tersebut disebabkan
lapisan batu bara di Indonesia, terutama di Kalimantan, letaknya dangkal sehingga
lebih ekonomis jika menggunakan cara tersebut.

Bucket wheel excavator


suatu cara yang telah banyak digunakan di seluruh dunia untuk mengupas batuan
penutup yang lunak adalah bucket wheel excavator (distngkat BWE). Di Indonesia,
BWE digunakan hampir di semua tambang batu bara, antara lain, oleh PTBA di
tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

8Z

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.g

ueOuequeuad uep rseroldsl3

'llDtuvtotls eJuJ qelul Ipel ?JeJ EnpaI IJBp Jnsun-Jnsun ue8unqe8 ue4ednreu
8ue,( u8rla4 ete3 '11ont31tol e,tex uep nt1td pun (tuoot) prcq vluJ nltu( 'fiue;o
uu{n{2lrp 1u,(uuq rur luus redrues fiue,( quuul rlu^\uq ueSueqtuuued uruc enp upv

'uqtuslp
ludep lnqesrel ledruel Ip pu 8uu( uruq nluq enrues IEpII quuul qg^\uq uefluuqtueued
upud e,(urumun 'e>Inqrol uu8uuquuued uped tuedes {upIJ 'lrurnr qlqel
3uu,{ uuue8ueued ue1n1-radrp e,(uunun 'lnqesJel uBLuBIupeI Ip {elelJal fluu,( ureq
nluq uestdul tudecuaur Inlu1'qeug] q?.uuq uu8uuquuued erec uu3uep ?uuqruultp
ledup e,(uuq eSSurqes quuul tuEIBp rp qnul4etapel 8uu,( urBq nluq uedzpue 1e,{ueg

qeuPl qBrnEq ueouequlEuad

l0^0qs pue

\onL

6't

t'e'e

JPqulP9

'u>InqJe1 Suuqur4 nl?ns Ip UDIIs?JadoIp

Suupes 8ue,( g769 rrB{1?r{llredrp

0I' J?qul?g upe4 'uuSuequlBuad ledulel uzp

rele{uoln{ Bdpraqeq {?telr31 8ue,( uefluunquad l?durel e{ ?,tu1n{Sueflueur uule fiuu,(


uBlsfteq wq e{ glA.g qelo l?nurp dntnued u?nlug'ufuurufred I?ue]uu {Iqn{ raleuI
Suecuerlp l?dup A16g
00SI rztrxes 1ru18ue8uau wp u?Irpl3ur,(uaru 1n1un

lulv

'ulseur Sutsuur
-Surseu uerztnd tples ue8uep Jeleru 0l uutuulepel redurus e[re1eq ludep uSSurqes
,r3e1re1eur
SueK auqgotp qelo uulsnrellp
97 dnlnued un13q uaF118ur,{ueu uu{e
g,r,1g efrel IISBI{ uelpnua; 'uuru18ut1 qu8ueles us}erep urupp Suoloureu uup
.Iuun[ 8uu,( dnlnued uunluq Suolotuotu 'lBluozlJotl qu:u ue8uep JF]UJ 9Z u?tu?Iupal
uep Jeleur 0? ffqel ueSuap DInqJel uuqel Suolotueu Inlun dnSSues Iul ]PIV

v-

(a) Pencapaian ke lapisan batu bara


Pada penambangan bawah tanah, cara-cara untuk mencapai lapisan batu bara akan

bergantung pada hubungan antara hamparan batu bara dengan topografi daerah
tambang. Apabila lapisan batu bara tersebut tersingkap ke permukaan pada suatu
sisi bukit yang terjal, maka penambangan dapat dimulai dari tempat masuk tambang
(adit) langsung menuju singkapan batu bara. Tambang demikian disebut drift mines
(Gambar 3.11a). Karena kita tidak perlu menggali melalui batuan penutup, maka
cara ini sangat ekonomis. Pengangkutan orang maupun material pada tambang jenis
ini menggunakan ban berjalan dan rel kereta.

Gambar

3.10

Suatu jenis dari Bucket Wheel Excavator

Batu bara yang terkubur pada kedalaman yang cukup jauh (100 sampai 200 meter)
umumnya dicapai dengan cara slope mines (Gambar 3.11b). Slope atau terowongan
menuju tambang dibuat dengan sudut sedemikian rupa sehingga jarak ke lapisan
batu bara sangat pendek. Strata yang diterobos slope harus stabil dan batu bara di
bawah s/ope harus ditinggalkan berupa suatu tiang @illar). Kebanyakan tambang
jenis ini mempunyai sebuah jalan masuk yang terbagi menjadi dua bagian, yakni
satu bagian berupa ban berjalan untuk mengangkut batu bara keluar dari tambang
dan satu bagian lagi berupa jalan kecil untuk mengangkut penambang, perbekalan,
dan peralatan ke luar masuk tambang. Jalan masuk yang lainnya umumnya
merupakan suatu lorong (shaft) yang dibangun untuk ventilasi danjalan keluar
apabila terjadi kecelakaan.

8+
L

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Cg

ueDuequeuad uep qse,ro1ds13

duqel 'uoplupalrp uurpnure{ uep >1upe1ed ueqeq uoplnsetuetu {nlun lnqosrel


?req nlpq ulnur upud 8ueqn1-3ueqn1 rle8rp '3uolodrp ?r?q nteq WIetaS 'uersrJe uep
'uetuu 'ur18unu 4e,(ueqes uJEq ntuq uuqucad uulltseq8ueu ue>Is ue)plupallp ullq
8ue,( eruq nleq Suolotuorx r.lul?r Iuuorsue^uo1 uu8uuquuued uepp euulred duqel
'eJeq nleq

uulunued

u?p'Pruq nluq ulnur uelepeled i


'(acnt) umq nlq elruu u"roqe8uad .)
'umq nl?q uu8uoloured o
'ln{rraq re8uqes
eheq qolSuel uetorepes Inl?lour uqnlullp usp uB-096I unqul epud uulleueryedrp
8uu( 'srueleru BJBcos BJpq nleq uu8ueqrueued uuegad erec uulednJelu ruI UJBJ
puolsuaAuo>1 uu8uuquruuad u.ru3
'
c)
snonu4uo
uulnluu1aryaq uep
(Suruttu
wp I$[BJ]$leSueu

'Ieuorsueluo{ eJ?J tu1u,('eruc enp ueluun8lp

BJuq nluq luntueru

Inlun 'w n1yd pul pnq omc uu?uequruued

utue{s nlens uellsqtpadureru

Zl't tequre1'qo? nep {tto3 lnqasrp ?ue( uuqnlunr qurep qup{nlueqrel


uep InJqtue uDIJuIqIp ufudule nulu selu uur8eq 'lnqosJat sesord qEIaleS '..:e11td
uerslurlsle8uad,, sesord n1ruK 'n1yd puD ploq ue8uuqruuued uep unpal dequl
'8uu:n1;eq uIIBuas Ilqtuulp lzdup 8uu,( sruq nluq eselues.red
.ue4nFedrp
rde1a1
lnqesJol EJuq nluq 3uer1 ruseq ur{Eues 'uJBq nluq uesrdul 1e1e1
urglup uDIuueS ',,tn1yd puo luooJ,, uunsns qel{ruueqJel u?Surqes e,(uue8uolofued
r{uJoup uep ruqapedlp IuI JBq nluq 3uer1 uuunlSunruel upu nluepel uuupeel 1lluluq
.reseq
nluq esuluasrad uep
8ue,(
umq
upud
duq4
uueued
dnlnc
rur
ludep
llquelp
uusrdel Inlun
Ir3e{ JItBIor ueJn{nreq IuI sJuq nlzq 3uur1 '1q?uup ?uu,( uruq nleq
'rJrpues nll uJeq nleq u13nlo1 uep uustdul uutuulupe{
upud Sunluuflreq '3uut1 e1 3uer1 uep lurul undepy 'rololu 7 tuducueur Sueluud
uuSuep ure8o1 rJBp lBnqJel uunleq tnuq qolo nule n,(a1 neiu ufuq r.rup Suert qelo
J?qel te,(undruaru e,(uusetq IuI e{nqJel uuquT '(,trt111d,,) lnqesJel

eSSuusrp'Jelatu

uuql BJutue lp tepud ur?q nluq Suutl-8uutl Suucuudrel eSSurqas '(,,ptoq,') snnl
uSSurqes ?ruq nleq uusldel
1efie1 uufluolofueq flur1es fluu( uufluoltorel Inlueqrel
duqel 'I$lurts{e sesord duqel enp se]s Irlpral
laoot nep n1yd puD ptoq ue8uequuued u;uc u,(uurnurn

epud uerluSSued 1ru1fluu,{ueu urueyed

uu>lurqredrp

to11td Ttut)

Ettld pue Woq ue$ueqtuPuod eIBC (q)


'toKatuoc p>1cod uEIBuIeuIp 8ue,( plrge r to{otuoc nule sdrTs uuluunSSueru
ue8uep qestdrel Suorol tnluletu 'Ilrlsll u?uuel uu8uep uu4ue1uftp 8uu,( lulSuefluad
qalo uuu>lntured al1n13uurp eJuq nlug '8uo:ol rxulup rp uulu{oqred uup Sueqruuued
e/r\uqueu ludep fluu,( JDISuus ngl Jolu^ale udrueq ludup e,(u1n13uu uulupre4
.surouo{3 qrqel uSSurqes te)lep qrqel rpuluau Suequrul [suq u4n43ue3uad
.usDlruep rsrpuo{ urslec 'JaletII
002 rqrqalaur Br?q nluq uustdul e(uurulup elqudu
uuluun8tp u(uurnurn lul Suuquul 'uleq nlq uusrdul uu8uep snrnl lu8el fuu,{

.(cI
8uoro1 enp ueSuep
I.e

rzquug) saunu

t{or4s qetups u3r1a1 8ue,( Sueqru?1

sluol

terakhir ialah memuat batu bara hasil ledakan - yang telah berkeping-keping

dalam kendaraan yang akan mengangkutnya ke luar dari pertambangan dengan


menggunakan mesin pemuat.

(b)

(a)

Jalan ke suatu bmbang s/ope dibuat menyudut ke arah


batu bara di daerah yang paling dekat

Jalan ke tambang shaf, dibuat tegak lurus ke lapisan


batJ bara

Jalan ke tambang drift digalis socara horizontal ke arah


sisi dari bukit atau gunung

Gambar 3.1

Tiga jenis tambang: (a) drift, (b) s/ope, dan (c)

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

shaf mrnes (pietrobono, 1 985)

ke

/g

ueOuequeued uep 1setolds43

'1uqa1u(uu:uq nleq uesrdul epqudu u.(ulrueu


rad uot 71 ruducuatu e88urq Ereq nleq rslnpordrueu ludup rur ursotr tr'BJBq nleq
lnlSuu8ued uuuJupueI e1 u,(uuullunrueru uurpn{.uo{ up Juq nluq e>lntu lure8ueur
nele Suolourelu ue{e 8ue,( (91'g reqrueg) rautut snonmtuo) lnqaslp ue>luun8rp 8uu{
1u1y

'uhel rFI nlus pefueu Fuorsua^uol prc duq4luduea4 uu1n1u(ueu rul BrBJ
(nu11uo4)

(ZBO

uulnfuula{raq uu8uuquruuad u.ru3

'VCV) lelt d pue ptoq uebuequeuod elec

(rP iIEJ
loieruor
{rml qssql
prp orp rp 1p roixmr .tl Jtulu rn$
?jilw
qfuqut
nrEolrmlm.d nqrwrFBP
'uwril,a F-ra{.[rrr{GttQ'
rEla!{ -d3pn$puqtr)sq
qfudorrrr --nr{ ".1!33y -rqtutturu &rqrursil lrlun

Ptrals nlens

1ux Errufitnuau

1n$o

t't Iequeg

rlnlo[t usrl{slqlf

iusqffi{p {tp!} ra11;d ;rna u*p Suxqurqp

rurtud rlrrliuel *tgd 'snfr-rl {.qrtrsl


ru*plp r't$fJfiiiJ
it6j

rlrtrqt$ : :ltrllfif

i
I
I

_1

mqnEq
Snd1rors

I
I

rulup;du;prr:;

*Xwuolo1 Pvl;

nqr 1u; pfru


Irqutr: ElEdilf

lrxFlt{ $3t$lF!
-J.qscttlFi
:

EFEiFiim;

lpalna; undnuu

EttdFwpog

us.lulqmt.rt
rycumpf :ffii

r**rd uoqulrtuld
trunuaB nrmu.l uruo{n

q rut;tp tuslen)lP qsPr


lrrrl ilsqnltr{ : *iiltlitiiai;
',{u;u:1r1

"ul1! t.1

pur-

p"tt

1i

Gambar 3.13 Mesin pengerat


(continuous miner)

Gambar

3.14

Skema penambangan cara longwall

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6g

ue6uequeued uep paogdsl3

(furua) Insuru uulule8rl nulu ?np r1u88ueru uu8uep I?lnulp ue8uequeued'Jeleru


ggg redurus 991 u,{ureqelTpnBuoT opyq 'uulSueqlue{Ip uep rdelSuellp releru
00ZI J?qel uu8uep snsnql uIBSepIp 8ue,( yeuud '77on?uo7 uu8uuqtuuued ruuleq
uep

?l't ruquuC

'to11td pun

'77o,wquo7 Sueqru4 nlBns Btue{s uelluqrl.redureur SI'E


proq em) uu8uep upeqreq ru1'{no8 qereup Inluequeu

{nJqLuB u,(u8uululeq rp dele e?Surqes uulnluullp tut uuquuad'I$luJ]$lelp


BrBq ntpq 1u,(uuq qEleles uep 'uulqepurd-qepurdrp lzdup 8ue,( {llorplq dule uequued

qelo r8unpulllp u[re>1 qBreC 're]au 002-08 srelu? e,(u8uu[ued 8uu,( 1u33un1 uruq
nluq ?)Intu nlus IJ?p urBq ntBq uepquu8ued llndllatu Tpn?uol ue8ueqrueuad ere3
ileilduol us6uPqueuad eteS (c)

(ZgO

'VCV) /B,n 6uo1

enc ue0uequeuad EUaIS

gl't rcqueo

ueq

aeq u6!&1

xsF0

-EqlqMqs

d!\s arlJoi{a^tm Vep


?r"q nleq u?)fiepu!u

Edu"r:Joio^
-u@ utztlc

u JnpFl eJess
fidhtl

uPsld?l
6uEluedas laeOJeq
ueouop seq nleq
s)inur laaouau

)tnlun lalPeqs

Edap al EFo

Jq Eluqelalos uPp

&JPqueuil euElas
tmr 6wlunu Inlun
:xcel

unapiH

lq(oz!Drl uB0uorcral

nelB uup nJqil ?pd


ledEp qE@t qeffeq

oueqmt nJnuru uelsf

J/a./s

J:[oi-of*

t
pada tiap sisi muka longwall. Apabila batu bara diekstraksi selama pengembangan,
maka longwal/ disebut longwall advance. Tetapi bila tempat masuk yang
dikembangkan, sepanjang lebar panel, dan kemudian batu bara diekstraksi, maka

disebut longwall retreat.

I
*
fl
ii

(d) Sistem penambangan shortwall


Sistem yang dikembangkan di Australia ini merupakan variasi dari sistem longwall
yang memakai cara penambangan berkelanjutan. Seperti halnya pada sistem
longwall, sepotong batu bara dikerat di sepanjang bagian mukanya dengan
menggunakanatap penunjang hidraulik yang dapat dipindah-pindahkan. Lebar dari
panel batu bara hampir setengahnya dari sistem longwall sehingga istilahnya
menjadi shorWall. Continuous miner mengekstraksi batu bara dan shuttle car
mengangkut batu bara sebagai pengganti belt conveyordalam sistem longwall.
Produk dari shortwall lebih rendah bila dibandingkan dengan longwall karena panel
yang akan ditambang lebih sempit, dan continuous miner hanya dapat bergerak satu
arah, tidak seperti longwall miner. Sebagai tambahan, agar sistem bekerja dengan
baik, kondisi atap harus cocok.

9O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

t6

EiEq nlPq uPu6uP0uad

'r'I

JEqruuC Bpud sua{s Iuedes uelJuqtusSrp Wdep ulDqr /Do, 'rseuodsueJl


nBtE uulnlSuu3ued uep eldlcots nelu uu>lndrunued upud uu{lpJoqlrlrueu

uu8ueq 'ru>1uuad qolo uJuq nluq mlup+uuuad upud ruduus uu8uuquuuad uup
relntrr EJpq nluq uusesorrued uetulSuu;

nltef ',,un)q) f)o),,qe1qst upud rlequre{ ull;4

'ue>llwJuururp uBIu lnqesJel zJuq nleq ueru Ip ludruel a1 u,tuuulnlSuu8ued


tudtuus uuqnqeled Ip BJuq nluq lunru ru>18uoq sesord 1o13uts eJeJes

uu{Jnlnlrp rul lrullJeq'eJuq nluq uu1n1?uu8uad 4n1eq Inles Inqula?uaur 1n1uq


'e,(uru8zqes uup'u1n8 ryrqed'suue{ 4.rqud Iuodas 'llcel IJlsnpur udureqaq
uep'{rseJC uerues '8uoutqt3 uouas 'uolled OJTd el tnlSuurp rntulJ uelwtulluy
u?p uululos ueluEIuII"X rp uuqnquled-uuqnquled Ir?p sruq nleg 'u,(u1urn5
nI'Id e1tru18uurp uutulas relutuns sreq nluq'ueqerel ueqnqelad IrBC 'e,lnef
nBlnd rp epsreq ue1u,(ueqel BJBq nluq uunSSued'ue8eu tu"lsp Isunsuol {nlun
'u,(uruSeqes

uup'leoJ nereg Id {lllur dapeg 8un[uul uqnqulad'3d) Jd IIInU erug


8un[ue; uuqnqulod'uedudrylug lp uududlrleg Breq nluq Iuurrlrel'8uepy {nlel Ip
Sun8y u,(u1 ocepry Jd lllltu qeraIAI quuuJ uuqnqulod 'utseuopul uruln.tv Jd IIIFU
tnB-I nelnd BJBIn qeleqes tp uu8ulcuuura4 8un[uBJ uqnqeled'lnu1 nelnd ueleles
qeleqas Ip qpnd JDIoI I uuqnqled ?pB 'ueluuullle>I nslnd IC 'ulules eJelsluns
Bmq ntuq 1n1un qedulroy eues uuqreJ uutlnquled uup'('qsp'tuullH sutr tr neuuq
'rnuns lHng) n1n13ueg Br?q ntuq Inlun Iug nulnd uuqnqeled'uIIIq{ug Suuquet
1n1un rn,(eg {nlal uJuq nlBq uuqnqulad BlpesJel 'ureleurn5 nulnd Ip epu 8uu,(
urq ntpq Suequrq Intun u^\quq leqlllp ludup 1'7 reqruuC uBC 'reseq sulrsuduryeq
qulepe uopun8rp 8uu,( ue1n13uu u>Iutu'rodslerp uu{B ullq uep '3ue13uo1
uup lnr1'rdu ulere>1uu1uun88ueur uu8uep 1n43uutp BJBq nluq'etseuopul tq

1nu1 ledq

'ruseq rc8uns qelo Ilun\epp 8uu,( nele tuluud lolep lelalJel e,(uqureep
wp 1uqel e,(uuesrdu18uu,( eruq nluq ue8uuquruued ualnlnquplp ue>Iu e,tuluq
elnd ueqnueq 'Suuqruut pep qnel>1eprl8ue,( nJ-Id un8uequreur 'ulul ele>I uuSuep
nele '(uol1ntaua? r1fiow-auu.u),,8uzqtuul lnlnu Ip,, nll BJBq nluq Ju{Bqlueu uufluap
qelur qnef 8uu,( uulnlSue8ued uuputq8uau {nlun {luqrol uepI ulutu 'r33u1l lu8uus
nlr BJq nleg atn$rctn uu8unpue4 upqede 'nll eueJDI qelo 'uu{leeJuetulp lnqesJel
uJuq nluq Eueru tp ludural uep qnul ereq nluq Suuqurel-Suuquq 'e(uurnun 'ereq
nluq srusrq urgl?p Suqued 3ue,( uur8uq uulednreu tsel:odsue;l nulu uz1nl3uu8ua6

uenlnqBpuod

re

n+e

1 u e+ nJt uetr,

rJ

+Tq

Gr.i

SULAWESI

Gambar

4.1

Penyebaran lokasi terminal batu bara di lndonesia llndonesian Coal Mining


Development and Company P rofile, 19971

Terlihat bahwa batu bara dari tambang diangkut ke pemakai (PLTU, pabrik semen,
dsb.) melalui tiga tahapan, yaitu dari tambang ke pelabuhan muat (outloading port),
lalu diangkut melalui laut dengan kapal laut ke pelabuhan bongkar (inloading port),
dan selanjutnya diangkut ke tempat di mana akan dimanfaatkan.
Untuk batu bara dengan rankrendah sekali, yakni lignit, pengangkutan ke tempat
yang jauh di mana batu bara akan dibakar, umumnya sangat tidak ekonomis. Hal ini
disebabkan kandungan moisture lignit besar sekali. Sebagai contoh, raw brown coal
Victoria di Australia mengandung moisture 60 - 70Vo sehingga apabila batu bara
tersebut diangkut ke tempat yang jauh, sama artinya dengan mengangkut sekitar
dua ton air untuk setiap ton bahan yang dapat dibakarnya. Untuk menghindari
kerugian tersebut, batu bara yang kandungan moisture-nya tinggi sekali umumnya
dibakar di mulut tambang. Di Indonesia, PLTU di mulut tambang antara lain
terdapat di Tanjung Enim dan Ombilin. Di Australia tambang batu bara Latrobe
Valley, Victoria, kita lihat beberapa PLTU membakar batu baranya di mulut
tambang dan mengangkut batu bara langsung ke PLTU menggunakan ban berjalan.
Lintasan dasar dari mata rantai antara tambang dan tempat di mana batu bara
dimanfaatkan adalah:

(1)
(2)
(3)
(4)

pengangkutan batu bara dari tambang ke pelabuhan muat,


penumpukan di pelabuhan muat dan pemuatan ke kapal,
pengangkutan lewat laut,
pembongkaran dan penumpukan di pelabuhan bongkar di tempat pemakai batu
bara,

(5) pengangkutan akhir dari pelabuhan bongkar ke tempat pemakai batu

9z

bara.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

e6

EJPq nlPq ueln)i6uP6uod

:uu:e>yBuoqrued

Iuurtrrrel uup u?lpnrrod tedurel rp uuuudur(ued sulrpsug un8uequeur


Inlun wqeqrxel u,{urq uu{nlJarua{u rur uJuJ ,rde1e1 .1u,(ueq u,(uqepunI
Suef 1eqore878uoq:a8 uu8uep rde u1e're1 ueluunSSueur ledup qelepe
uuDlluep urelsrs utueln ue8unlunay 'luturs{utu uJeces rsuarsrJe qeloredrp
ur8ur u4l uopq rgedes {nluoqJeq uululnq epud ueltudruelrp ?req nlzg
'ueru4Suoqured selryrse; nlnueu uulumued ludruel rrup eJeq nluq 1n>13uu8ueu
'leqore8 nulu Suoqre8 uep;rlourolol setu rrrprat 8ue,( 'rdu elore) 'uulBIeS
1e,{uuq ?uet ,,uroty trun,, uatsts

eII{V uep'Bpuue)'Brlurlsnv rp uoluun8rp

(t)

ru4e,('lur Jer ueleunSSueur uu8uap


pmq nl?q uulnl8ue8ued uruc unp BpV '8uoq.ra? qequruuatu uu8uep rsudrsrluurp
ledup aszuol ue>lreuey 're1up 8uu,( quropp rp qnulSue,( luruIueSuep 4u,(uuq
8uu,( zreq nleq tnlSuu8ueur 1n1un re4edrp u,(udrsuud upud rdu Blero{ uueunSSueg
;de elarey (e)

't',

J?qtuug epud rgedes uDISDInlrp (uu1uuuu1q4


uup eJelutung rp e,(uqoluoc) ursauopuJ rp uJBq nleq ueln4Suu8uad uelsrs '|Doq 3n1

IIrEtlp Buet (a8nq) 3ue1?uo1 uu4eun?rp tnpl netu tules qelo

8ue1eq.ra1 8uu,( 1n1un

.ueleireq uuq
t
uup 'lurep ueluI rnluleru 1nr1 i
i
.rdu

u1are4

:uu1n18uu8ued 1ep ue>leun8rp e,(uurmun 'lnul qelo 8uu1uqre1{Bprl B[urp1e1 upqedy


'l?ntu u?qnqelad e1 uurcncued lusnd uup Suuqru4 urulue luruI epes ry1e1 upud
Sunlue8req ue>Ie lenru ueqnqeled e1 Suuquq rrep ErEq nluq uulnlSue8ued uru3

ueqnqe;ad

oI ouequel upp ereq nleq

uep>1oueoued eped

rpefie1oue{..ro,o

,rl,'J,t z't rpqueo

1uruu wqnqeled uep Suequrq ?Juluu rpulre1 Suuf sesord ue14nlunuau


Z'l lroqtJe1 uped eualg 'BuEs rp unquplp {ntun luruu ueqnquled el tnlSuurp
Suns8uel ney apdtlcols rp uudtursrp nreq 'uercnrued lusnd rp nlnp uaprsJeqrp ntru,{
'u,{urnleyp uq8unru 8uu,( uuduqul Bnp upu '8uuqurul IJep Jenle{ uJuq n}eq qBIaleS

lenu uBqnqetod e>,1 ouequBl uep uelnl6uB6ue6 z'n

Cod

Flfi ir Catral Sumalera


Raihray

Coal

@a'oooowr>ffitfl

Flow ln South Sumatera

E@

@M

t100,000

tons to

500,000 ionE
200,000 tonns
250,000 tonnes

lo

Coal Demand

!33'333[x#:i"

3'fi;iiiil;3ll!],,

10 milliontonnes(planned)

Iry

Coal Flow ln Kalimantan

rruck,

Coal Demand

s-6'*oDv'rrBa*k'ffffi*

rmf*tffi

s3

Gambar

(2)

4.3

Sistem pengangkutan batu bara di Indone sia(lndonesian


and Company Profile, 1997)

=E
,*, ,r^In'oii[**i^""

Sistem penyimpanan bergerak didasarkan pada pemasokan kereta api yang


memadai sebagai penyimpan batu bara "di atas roda", di tambang, maupun di
daerah pelabuhan. Sistem ini memerlukan armada kereta api yang besar dan
cabang rel yang cocok untuk mengatur kereta api. Biaya operasinya cenderung
mahal karena adanya langsir yang rumit dan memerlukan lokomotif tambahan.

Di Indonesia, pengangkutan batu bara yang menggunakan kereta api terdapat di


Ombilin Sumatera Barat, yang mengangkut batu bara dari Sawahlunto ke
Pelabuhan Teluk Bayur yang berjarak 100 kilometer, dan di Sumatera Selatan yang
mengangkut batu bara PTBA dari tambang ke Terminal Batu bara Kertapati dan ke
Terminal Tarahan di Lampung. Pengangkutan dari tambang PTBA langsung ke
Pabrik Semen Baturaja juga menggunakan kereta api.
Ada gagasan di Kalimantan Timur untuk membuat rel kereta api sepanjang 500 km
dengan maksud mengangkut batu bara dari Karingan Industrial Estate Balikpapan
ke Trubaindo Kutai dan ke daerah kerja BIIP di Murungraya, Kalimantan Tengah
yang akan melalui 32 tambang batu bara, seperti Multi Harapan Utama, Bukit
Baiduri Enterprise, Kartika Selabumi Mining, Trubaindo, Aminco, dan yang
lainnya (P etrominer, 1 998).
(b) Truk
Truk digunakan bila menggunakan jalan darat untuk jarak yang dekat dan jika tidak
tersedia pengangkutan menggunakan kereta api. Pengangkutan dengan truk
memerlukan biaya dan kerja tambahan, yaitu meratakan jalan sehingga biaya

9+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(6

Ereq nleq uplnl6uP6uad

'E^ufBlDIes qpJeup rJolo?ueu uup ur8uu dnrlrp


ue8uzq:eleq BrBq nlsq nqop rrppuq8ueu 1n1un dnlnlrp snreq uuluheq uug 'tulu-rap
g1 ue8ur:rure1 uuSuep e,(uumun 'e1e; >ppr1uup Suuqruole8req qBJeEp rp ufte4eq
ludep uululreq uug '{lrtsll e8uue] qelo uDIuBIBtp ueq u(uuue1u,(uel upud uerul
nt{u^\ 8uuluedas IIqBls Jri?leJ u,(urserado e,{elg 'qurntu ?u11ed ?ue[, emc ueludnrau
uep ft eq uuq u,(uurruun'IIe>Ies lu1ep uf,ule rut emq niuq uelnlSue8uad ullqudy

uPlP[aq uPg (c]

InJl uep lde elata1 ueleun60uotrt ErEq ntpq uep10ue0ue6

ue>lteqrpedrp

Irut uep rde uteJe{ uequunSSueu ue8uep

,',

JequBg

'7'7 ruqtueg eped


r?q nl?q uu1n13uu8ue6

'uoqerlJ e{ upl?ues uup Suns8u?l ?J?q n13q B^\?qrueu


8ue,( SuulSuol uopun8tp Suourqr3 uelues Jd a{ ureq nleq tnlSue8ueru 1nlun
'nlr urules '1o3org qBuBJ uup Intus Ip ureq nluq Suuqurq {nlun elnd uululre4p
euus 8uu,( eru3 'rodslelp {nlun'lne'I nulnd'uu8urcuerue4 3un[ue1 Ip lenlu
uuqnqeyed a{ uol6961 selrsude4req 3uu>13uol t{olo 1nl8uurp Bruq nluq'Iuts tleq
'uot 0S selrsudul.req 7cru1 dunp uuluunS8ueu lulos rr8Surd rp apdlcots e1 Suuquret
IJup eJuq nluq lnlSue8ueu utluues Ip ulseuopq uIUlnrV Id 'qoluoc ru8uqe5
'(nqep)
uup 'Sutstq urens 'uu1ul uu{?snJe) luades 'u,(uute1
IS[ue
tsnlod
eynd uegruaq'qnu I u,(u1u.ru[ upqedu l88url rpu luau

lnrnq qnrzSued up8uep

(d) Tongkang
Untuk pengangkutan melalui sungai, kanal (terusan), atau selat, cara termurah
adalah menggunakan tongkang yang ditarik tug boat dan kapal pengangkut batu
bara (collier). Collier ialah sejenis kapal yang khusus dirancang untuk mengangkut
batu bara di Great Lakes dan Amerika bagian timur serta dari USA ke negara
lainnya. Dalam Gambar 4.5 diperlihatkan tongkang sedang membawa batu bara ke
tempat tujuannya.

Gambar

4.5 TugboatdiTeluk Adang Kaltim sedang menarik

tongkang yang memuat batu bara dari

tambang Kideco Jaya Agung

(el

Stockpile

Cara yang paling sederhana untuk menyimpan batu bara di pelabuhan muat adalah
dengan menimbun/menumpuk batu bara setelah diangkut langsung dari tambang
maupun yang telah dibersihkan terlebih dahulu di pusat pencucian. Penumpukan
umumnya di atas tanah datar di udara terbuka.

Penumpukan di udara terbuka tidak begitu berpengaruh untuk batu bara dengan
ranktinggi, tetapi untuk batu bara Indonesia yang termasuk rank rendah, kestabilan
stockpile akan bergantung pada kandungan moisture-nya. Untuk menghindari
terlalu basahnya batu bara jika terkena hujan, stockpile harus mempunyai sistem
drainase yang baik.

?6

Muchiidin, Pengendalian mulu dalam industribatu bara

/6

eJEq

nleq UPF)i0uE6uad

aztsadDJ lnqastp uIutu 'utuuu?d uusnJeJ r8unlu8ueru {nlun JESaq nlelJal


tut srual ludul uuerey 'lseq ql[q ]untuaru e,(ueq 'J,46A 000'0gI reduus
000'00I uruluu uurnlnraq rur sruel luduy lauil)r rynq aztsado3 @)
17y1C

;:Ji:i H:'il.]lil':rl

n dru nsaq u,( uu q uup oaru c uu ue ? uuu ad uu du1 ?ue,e


srual ludel 'e(uunur11 'Us{nuq uup 'rseq qrlrq 'urnpuu8 1n1un u8nI Surdures
rp '1u,(uzq 8ue,( uruq nluq o8ru4 u/(uqtuetu tut stual 1udu1-1udu; 'Jole{u

zl ryery uBp Jeleu z'zt l[qqFrn )-ep]] wDaq nBlB rEqal sBlsq Buulu Ip
Er.xPusd uesnJel uu,(u1eur ludep 8ue,( JuseqJel uuJnln IJEp lusuJaq e,(ueureu
uup

IA\C 000'99 ueJn{nJeq tut stual suWI IrIJ 'tauil)r lpqn)ruDuDd G)


I?qI
'urs,(elu1i rp'8uuued upp'lnlxn'I'u1tuuy1' pul

rp Suuqcrsoy wqnquled u,(uqo1uo3 'snsnql Sue,( uurueued luutrural

nel? leJ?p Ip ?JBq nluq ru4Suoq sutIIISuJ Bpu IBpIt uup sulqret UErp
re.(undureur Suuf ueqnqeled a1 eJEq nluq lnl3uu8ueur IUI sluef 'IJIpues

auotc 3u17punq o*nc re(undrueu uup 1u13uup 8ue,( (rre uuelntured


r:ep lu8el qe;r-l1 {rttp tz,(undueu
e>1 redruus wunl qp^\uqrol
{pp
u,(uuern4n 'tauil)) lruq ans {puog (e)

'J/!\c 000'0r-000'ozEmlug

'ErEq nleq lnlSue8ueur

u^{uunueg 'uo8elul e8q sele FJplat'u[uuu:n>1n t8es r.rup nuluplp

eyqtaunr lrug

'uJuq nluq lnlSuu8ueur

{ntun ue{uun8rp rypr1 IuI sluol 'J1(C 000'S, tuduus J1(C 000'SI ureluu
JESr)Jaq rur lnlSue8uad 1ude1 stuel unpel uurnln 'qsp '[oo/\\ ']ere>1 'rdo1 tuedas
lllpotuol uep ryrqed IIsq uequq-uuquq tolSuu8uaru lnlural ureces 'uelnluellp
qu1e1 8ue,( elnr ue8uep tsu:edoreq ?uet'taur1 oBtoc uep dtqs taururyq (E)

:JA.C 000'00I teduus J1y\.C 000'0Zeretue


uurn{nreq slcnpotd una1otrad pau{at 4n1un roluel uulSuepes 'Id\C 000'00t

rudruus J1yLC 000I eJluu JBSIIJoq u,(uuurn>1n qelueu >1e,(ulur JoIUEJ 'slcnpotd
runa1o4ad pau{at undneur (quluaur >1u(urur) Uo apru) 1n13ue3ueru 'tDluDl tlo (Z)

:(UvtC 'sttoy 7q3nu pDap nele Beut


toqoq u?lnqes uu8uep pue4rp) u,(utnlSuurp Suuf o3"ru1uol000'002 tedures uol

000'gI etelue rusDlraq u,(uuurnln '>1ndnd uup 'u1n8 'lsoq ql[q 'unpue8 'ureq
nluq tgedes '3uue1 SueK 77nq o?ntc stuel unluos lnlSuu8uau 'tau)D) ,flng 0)
ru1a,('tnlSuu8ued

1edu1 srueIe8t1 upu

runlrn emces

mI6uEOuad ledel sluo[-s!uaf

t'8't

lnel ueml6ue6ue6 e'n


'sI qBg urelsp

uDIurBrIgIp u?{u

lnqesJet ladse e8rtel eLlel drsuu4 'uuluods uurzlequred uep 'IsJluo{ rse>lgtseds
ruducueru qnlun (3utpua1q) ercq nluq uu1:ndurecueu uJBJ 'uJPq nluq uetcncuad
ru1u,('ue1n48uu8ued uep uu4ndurnuad uu8uep uullulraq 3ue,( >1odsu e8rt epy

karena menyeberang Samudera Atlantik ke Samudera Pasifik melalui


Tanjung Pengharapan (Cape Good Hope). Kapal jenis ini sangar baik untuk
mengangkut batu bara bolak-balik untuk melayani PLTU, karena daya
angkutnya yang besar sehingga biayanya lebih ekonomis. Semakin besar
DWT dan semakin jauh perjalanan, maka ongkos pengangkutan semakin
murah.
Gambar 4.6 memperlihatkan kapal pengangkut batu bara, sedangkan Gambar 4.7
adalah grafik biaya pengangkutan terhadap DWT kapal dan jarak tempuh.

4.4

Pengangkutan dari pelabuhan bongkar ke pemakai

Penanganan batu bara ialah membawa batu bara dari tempat pembongkaran ke
tempat pembakaran. Apakah itu sederhana atau rumit bergantung pada cara batu
bara itu diterima, letak PLTU, dan apa yang diharapkan dari sistem dipandang dari
segi kapasitas, fleksibilitas, kenyamanan, dsb. Untuk mencapai kondisi dan
keperluan yang berbeda, telah tersedia berbagai peralatan penanganan mekanis
yang dapat digabung dalam beberapa cara.

Kita akan mencoba membagi keseluruhan pekerjaan penanganan batu bara ini
menjadi beberapa langkah khusus, seperti yang dilukiskan pada Gambar 4.8 a dan
b. Gambar ini diambil dari Power edisi khusus (1974).

Gambar 4.6 Contoh kapal pengangkut batu bara dengan 4 palka

Muchjidin Pengendalian mutu dalam induslri balu bara

66

Prpq nlPq uelnl6uP6uad

plnd uE{Erpasrp BUes 'uJuq n}Bq {ndunuoru Inlun Jezopllnq nlens uu8uep Jenl Ip
uuqeqtuel ueuudurr(uad ludruel un8uuqrp'ueludu8ued uuluqluulJole4 ueputq8uaru
{ntun '6-8-L-g-t-Z-e1 rpulueu uu>Ie uutnrn uup 'ufuutu1qe43uu1 upu'IpeI 'emq
ntuq Suequrueu {n}un ap)s ua11qeqtuullp uetsu:edo8uad uu>lSuuqrue8ueur 1n1un
'rdetet uB{V '6-l-9-l-Z-q quru tlnlt8ueru dulet ruquru8 ruelup uu:t1u undtlseu
1n13uu uuluprad uuquqrueued IusJoq ru1 'n{atuoJ lDluozlloq n]?ns uBlllsqtuullp
'Juseq qrqel 8ue,( ralSunq 8uefuudas uJuq nteq uult8uqtueru Intun u>lutu ';useq.ledtp
ralSunq uep ualSuuquro{Ip Irtsnpul repoq sultsedul e>III '(6-r-9-n-Z-eI) nddotl
Dlols el afitlr rnluletu rrlu8ueur BrBq nluq 'IuIS uBC 'Qaqunq ruDP) nJ-Id relSunq
eI BrBq nteq lu>puu8ualor toru^all QWnq ntuns uep 'nddorl )prul uuelep eI ureq
nluq uelSuunueu tde eleJeI IJol 'ewqJapas JIluloJ 8ue,( r:lsnpul tuelsls nl?ns u"l?(I
'

6-

L-g4I

tu8uqes uB{sDInlIp

lnqesJel IuelsIS q uup u 8', JBqruC tuelsq 'nlols e) uauqlp uJuq nluq 'toKatuoc
d4alJs nl?ns ueSuep uup ulq nluns Luulep oI sJeq nluq uulSuunueu Suns8uul
rr?p BruIJelIp uruq nluq uryl qepp? uuuqJepes Surpd 8ue,( uuupuel n1zn5

{nJI '{nJl

'ruqure8 epud ue4lnlunlrp ?uu,( ulules {Itll upud tue?uut1p tudup'ue8uequrtued


nulu tsurederd tlredes 'uuufte4ed udu:aqaq tdu1e1 '1r14u:d urulup ueupeel

Itulepuatu rrduruq ue>lsDlnllp q uep 3 8', ruqurcC upud qe13uuyqe13ue1 u"lnrn


'qrqel uu{quq nBtP rs8un; unp
uululreBuatu ledup u,(u11t1u-rd upud tBIu ntes uuare{ qusrfuel 8ue,( uetsuredo8ued
ueupua{ urulup snrul{ nples 1upr1u1nd uuqltue(I'luqllrel snreq qu13uu1
u/y\quq ueluuqredrp nFe4 'e1nd u?{IJeqIp
?ruues

{Bpll 'nlueuel usupal urElup

qe13uu1 Sutsutu-Sursuu upud uapun8rp userq 8ue,( uulelered uep uulSunqe8rp


ludep 8uu,( qu18uu1-qq8uel'tnlueq ru8uqes uolsule hp qu13uu1 dutles rs8ung
(296 9 '[1seg)

uepl6ue0ued leref uep 1ede11n46 uep ts6unl

geOeqes

002

elpq rueq p16ue e,{elq

I[P.I3 /', requlBC


0?

OZL

satlN -N 000t

OE

st

ueuur6uad so16ug

&

svatu portable conveyor. Karena harus mengambil tumpukan

dari luar,

maka

urutan penanganan batu bara menjadi 1a-2-5-4-6-7-8-9.


Gambaran penanganan batu bara yang kompleks diberikan berikut ini. Batu bara
diterima dari kereta api dan tongkang. Suatu menara batu bara atau coal tower
membongkar tongkang dan conveyor membawa batu bara ke ruang penggerus atau
crusher house (lb-2-4-3). Satu rotary car-dumper membongkar pengiriman batu
bara dari kereta api ke hopper dan memasok conveyor lainnya untuk dibawa ke
ruang penggerus (1a-2-4-3). Ruang penggerus ini bertindak sebagai suatu titik
pemindah untuk membawa batu bara ke PLTU atau ke tempat penyimpan di luar
dan mengambilnya kembali dari tumpukan tersebut. Jadi, untuk pengiriman
langsung ke PLTU, bagan alurnya adalah la(1b)-2-4-3-4-6-7-8-9. Bila batu bara
ditumpuk dan diambil lagi, maka prosedurnya menjadi la(lb)-2-4-3-4-5-4-6-7-8-9.

4.4.1 Penerimaan dan pembongkaran


Sesampainya di pelabuhan bongkar yang dituju, selanjutnya dilakukan
pembongkaran. Draft survey dilakukan untuk menentukan kembali kuantitas batu
bara yang diangkut, dan untuk menentukan kualitas batu bara dilakukan lagi
pengambilan sampel dan analisis oleh perusahaan cargo superintendent yang
berbeda.
Sistem pembongkaran pada dasarnya bergantung pada bagaimana cara batu bara
sampai ke pengguna. Beberapa cara pengangkutan, misalnya dengan tongkang,
tidak dapat membongkar sendiri batu bara yang diangkutnya. Jadi, memerlukan
peralatan bongkar. Jenis lain dari kendaraan angkut adalah truk yang dapat
langsung memindahkan batu bara ke dalam tadah jatuh (hopper car), tetapi

peralatan seperti penuang (dumper), thawer, penggetar (shaker), dsb. harus selalu
dipasang untuk mempercepat atau mempermudah pekerjaan. Sering pula peralatan,
seperti pengumpan (feeder), ditambahkan untuk mengontrol aliran batu bara pada
tahap-tahap selanjutnya dalam proses penanganan ini.

1a

and barge movers

oar-thawng equrpment
Car shakeG, unloadeE
Rotary.car dumpers

c
Gambar

OO

4.8a

Selr-unloading boats

trucks Mth s@ps


hoppers
(various types)

Diagram alir suatu penanganan batu bara

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

1O

PJPq nlEq

uPW6uP6uad

e.req nlBq upueoueuod ruens

rlP ueJ6Er0 q8'r requeo

suolsls Jo^6^uo3
E)pnq pus seuPr3
s,{eeulal 'sa6uE
sllerxm 's"dBps

srazopltnS

sIPfluul

'sl!ejouof{

slcrul u!-1
salnqc
le)png

9OlBAAls

sola^uoe lq6!lJ
sto,(s^uo3 sotgs
so,(aauoc 11eg

'nrld
e{ redtues uJBq nluq BueIuIBS?q erec eped Ip{es Suntuu8raq uzJulSuoqured tualsls
'1e43uey Bruq ntuq uup ue8uedurol uruq nluq tue8ueuetu rul?p {leq qlqel u?p lun{
leSuus qot? m4Bluoqtued'uutlruap undne1u16'nulluo{ rulSuoqured uulSurpuuqrp
qot7 te4Buoqured 1n1un JBSeq qlqel 'e,(uuule1u:ad uep 1udu1 uB{BSnroI o{Islr
'{l?q qrqel efursu:edo uep uuunqunued seso;d 'uz8un18ut1 t8es
'e1nd uunynueq

rrup nelutltp uSSurqes ..dn1n1re1,, qulupu nul]uol ru>lSuoqrued uu1u,(uuqe;1 'LIBpueJ


qrqay 3uz,( IBIuI$leru ufluuel uqnlnqel n1e,('uu8unlunal nlus tu,(undureru nulluol
relSuoqrued 'euzs 8ue,( uuefteled lruun u,4Aqzq ruqlllp lr,dep 6'y JequBC IruC

',dn uoa1c,, uuul:a1ad t3uurn8ueu {nlun 1?lB


qBqunllp u,(uqemuq uur8uq uped nutluol rulSuoqued udureqag 'tut ueqtsraqtued
uululre8ueu 1n1un alpd ruulup e{ uulunrnllp IIcoI nzoplryq n31B IIre{
?uefr npoo1 pua gottnleng '..dn uDalr,,lnqaslp tut uuu[re1e4 '1udq u1led rusup
upud ereq nluq ESIS pce4 qulunfes ltquu8ueur In]un uolnl'redrp uernlSuoqued
t{?[unf uep uurSuqes E,4Aquq luqllrel uuls lnqasrel uo3e1e4 enpel uruluc
nl{u1y\

'6', JBquruC upud ue4>1n[un]Ip nulluol


ralSuoqued uep rapnorun pwnq qnt? emlue ul:e1 uu8urpueqred u^rnx 'np18uu,t
unqe1 0Z teduus g1 >1efas lesed Suequrelroq I{BIot nulluol rulSuoqued 1de1e1'n1u1
8uu,( unqel ede-raqaq 4elas uuluun3rp qule1 qDtg 'Dpoolun toru^ap Plrnq I{"lupe
e,(un1us qelzs 'lefueq l?8ws nulluol .relSuoqruad qoluo3 uulfiuepes 'npoo1un
(qofi) plrnq lpqs-uolr qulul nulluolsrp uo?ele1 upzd lnsuural 'nulluolslp
uep nurluo{ tu1u,( '1u:up Ip upB 8uu,{ uruq nleq ralSuoqurad rro?e1Dl ?np epv

'surouo{e qrqel ludq rp rulSuoquled ueuunSSued '1tca1 qlqel 8uu,(


lzdq 1n1un 'e,(urypqag 'lBJBp Ip epe 8uz( ru>18uoq uu1ule'red raledrp llq sruouo{e
qlqel 'ruseq Suef 1edu1{ntu1 '1udu1 rrypurp 8uu,{ rzlSuoq uz1u1e;ad ue>luu
-n38ueu netu luJup uululured uuluunSSueu ludu>1 uep -relSuoqrp ludep eruq nlug

4.4.2 Preparasi dan pemindahan


Apabila batu bara dibeli dalam ukuran yang tidak tentu, sedangkan untuk
penyimpanan atau pembakarannya diperlukan ukuran tertentu, maka harus
dikerjakan preparasi di dekat tempat pembongkaran atau di PLTU dekat tempat
pembakaran. Pemindahan mengacu pada penanganan antara tempat pembongkaran
dan tempat penyimpanan akhir, di mana batu bara itu biasanya dituangkan ke dalam
alat pembakaran. Pemindahan ini dapat menyangkut hanya satu atau beberapa
peralatan bergantung pada kondisi setempat dan apakah dalam sistem tersebut
terdapat lebih dari satu tempat penyimpanan.

Kapasitas

pembersihan

Profil aliran khusus

A. Grab Crane
B. Pembongkar terus-menerus
C. Terus menurut kapasitas kapal
Gambar

4.9

Profil alir pembongkar diskontinu dan kontinu (Besly, 1987)

4.4.3 Penyimpanan
Karena pada umumnya tidak praktis untuk menyalurkan batu bara dengan
kecepatan seperti kecepatan pembakaran, maka batu bara disimpan pada suatu
tempat. Hal ini akan mengurangi jumlah pengiriman dan menghilangkan
bervariasinya jenis batu bara akibat pengiriman yang berbeda. Tempat
penyimpanan dapat berada di udara terbuka atau di bawah atap. Kapasitas tempat
penyimpanan untuk keperluan normal relatif kecil dan yang lebih besar
(kebanyakan di luar) untuk cadangan, dengan maksud memindahkan batu bara dari
tempat penyimpanan mati ke penyimpanan hidup.

Ir

OZ

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Q.O

Ereq nleq ue1n16ue6ua6

'luquut qrqel 8uu,( rse;edo


e,(erq uu4qnlnqueru u,(uurnun'lul IBH 'llqutelp nJuq 'uelnq e8rl eurulas e,(ulusrur
'uure1 dn4nc 3uu,( nqem elSueluiulep uJuq nleq ueuudtur,(ued quyupu 'a?ntols poap
'e1rd1co1s pDap nele,,lJur.u,, uulndurnued 'u,(urypqeg 'leu.rou Suur( ruetsrs uu8uap
IIBqueI IIquEIp ludup 8uu,{ eruq ntuq uuuudrur,(ued qeppu 'aSotots anrT 'epd1co1s
atl nate..dnplq,, ue>1ndunue4 '4oru uoyndutnuad uop dnprq uoyndrunua4
'qopueJ u,(uuurseredo8ued u,(urq uup
e,(ecredrp ludzp le8uus tdu1e1 '1aqrs4ag Iupr] 'r88ugl e,(ulzporu uuluLreq uuq uolsrs
'1ude>1 lumu ralSuoq ualsrs uup
1u-t3a1ur uur8uq uuludnreru u.(uunun rur uelsrs
uup l{Bpntu uu8uep ruz8uulrp ludep uelred uol6999 redues eseuoJ 'Io3oo ?uryed
8uu( quppu uupfreq u?q ua]srs ueeunSSued 'ruseq lu8uus 8ue,( eunlo^ Inlun

'InJl Uapun88ueu e,(urq r"rup Jeseq qrqol e,(urq uelnperuoru uXuuuru>lSuoqured


uep leqrs{eg 8uern1 rde1e1 'ruseq 1u3u eunyo,t uu?uep BJuq nleq lnlSue8ueur
{nlun loooc Ier sele rp ueleheq 8uu,{ uo1 uuluunSSueur ue8uap

ue1n1?ue tuelsrs

'tnqesret Inrt qelo Flullp {nlun tpn) dn4nc fluei uelel epu lese eles
Buutue{ BJBq nleq lnlSue8ueru tedep '1eqrs1eu qlqel rur uJuJ '{nrl u{uun8rp 'unqe1
rad uol000'00S u,(uuq u,(ulesru'yoe) $r 1n13uurp Suuf ereq ntuq er.unlo^ upqudy
uuleftaq uuq nBlB'r.ro1 '1nr1 uu8uep
uulru18uu8uad qrpdrp ludep uSSurqos uulqepurdrp uule 8ue,( emq nteq eunlo^
a1 uulnlSua8ued uralsts uutllllruad 'uorntlSuo8uad uatsts

upzd Sunluu8req

n114

runl rp Ereq nleq ueuedur,{ued seylse3

nl.td

0t'r requpg

!p

BrBq nlPS
ra>l6unE

'01'n
reqruug upud rgedas ueryuquruSrp ledup Junl Ip uruq ntuq ueuedut,(ued selrllsuy
ruur8erq '(tooput) Sunpurled qu/v\?q Ip Eruq nleq uuuedul,(uad uup (toopruo)
Junl rp eJEq nluq ueuedut,(ued nlru,t'e;eq nleq uuuudtut(uad urec unp EpV

'nI'Id uruq ntuq relSunq uep'(fuarccal) rluquel uupque8uad


uelsrs 'uuqndurnued 'uu1n18uu8ued uelsts nitu,( 'n11; uEJnIn leqtletu
uduz1 Surluad resup 1uq qulunfes te,(undueru EJeq nluq uudtur,(uad seltllseJ nlens

rPnl rp eIPq nleq uPuPdtuutuod spilllseJ 'e

,&

-----

Dalam penumpukan mati, ada kemungkinan terjadi pembakaran spontan, bila batu
bara yang ditumpuk mempunyai ronk yang rendah. Cara yang paling efektif untuk
mengurangi risiko ini ialah dengan menaikkan kepadatan batu bara lebih kompak
selama pembentukan tumpukan
Sebelum membangun penumpukan di luar, tidak di dalam bin, silo, atau bungker
(yaitu untuk /ive stockpile), harus diingat hal-hal praktis di bawah ini (Power from
Coal, a special report, 1974).

Lakukan antara lain hal-hal berikut.

pilih daerah yang drainasenya baik, tidak ada genangan air. Jika di daerah
tersebut tidak tersedia drainase, maka buatlah saluran di sepanjang
tumpukan;

o
I

tanah harus padat, tidak poros, jika memungkinkan diratakan;


bangun tumpukan lapisan demi lapisan, tiap lapisan tebalnya tidak lebih
dari2 meter. Lapisan paling bawah (dasar) tidak boleh diambil lagi atau

direklamasi;

a
,a

tumpukan harus berbentuk bulatan atau piramida dengan kemiringan


(slope) yang curam guna mencegah air hujan merembes ke dalam
tumpukan;
secara periodik suhu dari tumpukan harus diperiksa, terutama pada tepi dan
sisi slope.

Jangan lakukan hal-hal berikut:

Jangan meninggalkan sisa daun, kayu, jerami, tetumbuhan, dan bahan


organik lainnya di atas daerah yang akan digunakan sebagai tempat

penumpukan;

Jangan menumpukan batu bara di sekitar tempat penyimpananbaja, crane


support, dsb. karena densitas tumpukan akan menjadi lebih rendah di

sekitar unsur-unsur tersebut;

hanya memadatkan tumpukan batu bara yang memiliki ukuran sama, untuk
batu bara dengan ukuran berbeda, simpan dengan baik tetapi tidak
dipadatkan. Jadi, penyimpanan batu bara yang memiliki ukuran yang sama
dengan yang berukuran berbeda-beda dilakukan secara terpisah;

Jangan menyimpan batu bara dekat dengan pipa uap, cerobong asap, atau
bahan-bahan lainnya yang panas;

Jangan membiarkan air yang asam (berasal dari tumpukan) mengotori air
alam atau air minum di sekitar tumpukan batu bara tersebut.

Sistem Pengambilan Kembali (Recovery). Batu bara yang telah ditumpuk harus
diambil kembali dan dikirim ke PLTU. Pada penyimpanan batu bara yang terbatas
pada PLTU yang membakar batu bara selama 24 jam sehari selama 365 hari per
tahun, sistem pengambilan kembali harus dapat dipercaya dan mampu mengirim
batu bara dengan kecepatan tetap. Untuk maksud tersebut harus ada dua jalan

O+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

eO

pJpq nlpq ue1n16ue0ue6

1n1un Suuqnl uJuluE puru Suenr u,(uupe eueJE{ lulnq urusep uu8uep ual8urpueqrp
EIrq uarsrJe

8uern1 eloqu:ed urusep uu8uap ,rel8ung .1u1nq qu8uel sue8


pv 'uuruluqured ru1ue1

uu8uap {nluaq uep eloqurud

>1n1uaq ru>1u,( '-rusep urusap enp

sBlB rp r33ur1n,(u4 8uu1ud nulu

loluq upud Sunluu8rp

re>18unq

u,(uunun.ral8ung

'(tasuaa4nd) lurunlad ne:r- (taddoq) qnlulqepuued e1

aSotots aaty uet?eq rJEp rsulr^uJ7 emc ue8uep uu>18uun1p uJuq nleg .a7otots all al
ue8uupuc uer8uq rJep nuru uerelSuoqrued
uup Suns8uul uuluedrunrp tudup erzq
41t1t
nluq (rpBI 'totaruoc nele tow^ala uelrquu8uod
e4 u(u8uenqueu uu4e Bue,(
lpp
'ue8uepec uur8uq e4 qudurlau eJuq nluq uluu 'qnued aSotot's
E:41tI 'u(uqemeq
uur8eq rp uudrursrp EJBq nl?q ue8uepuc uvp a?o.to1s a^?/ Inlun uuluunSrp deun8ueq
sule uer8eq 'e,(u1r14urd tuuluq '3un18ueyeui 8uu,( uoleq uequq r:up un8uuqlq .o11S

all

'nJ'Id uu8unlSurl uuleqesal uup uuqrsreqel e8ufuaur ?uas 'umq nluq


ue8uepqel pceryedueu'4ruq 8uu,( rsrpuol urelup eruq nluq uedur(ueur'>lera8req
uelupred uunlueq uduel ralSuoqrp uup rqnuedrp uu{u rur uuuudtuilued 1n1ueq
sruel enpe11 'olzs qunq eull redues ludrua nu]u ruseq wq qenqenp r.uelup Sunduelrp
tudep uol 000'091u,(uzqes ereq nluq uudul,(ueru tsrpurt uruces 3ue,( ulsnpul OJ-Id
nlens 'qoluoc re8aqeg '1u,{uuq u,(uqupuniSue,( uruq nleq {nlun uu{r.luq .elu,(u
Suuf uu8unlunel rz(undueu rdulel'Jnl tp uuuedtur,(ued uu8uep uulSurpuuqrp
eryf luqzur qlqel nll dnlnual leduret rp ureq nluq uuuudurr,(uad undne1u16
'nJTd runl rp Ietelret EueK utq uup .q8uul
'a?nq'o1ts r$lnJlsuo{ uulnlJer.uetu:useq 8ue,( OJ.Id sulrsudultr 'uereluqued ludruel
e{ BJ?q nlBq uB)JnlB,{ueu ludup uBp JESEp Suunr rsu,r:asuolSueru 1n1un Suucuerrp
3uu,{ re48unq uep 'ol?s '113u4 uu>lnl.rerueru Jeseq qrqal sulrsude4raq 8uu,(

g;1g

'rdelel Uu>IV'rup?rueu qupns BuuqJepes 8ue,( urq nluns 'lrcel sulrsuderyeq nI.Id
'uuun8ueq Jnl)nJls sruef uelnlueueru uuuudrurXuad se]rsedul e,(u:usag

{nlun

'q?uB] LI?/y\?q urq ru(undureu lr Jo{ u,(usulrsudel 8ue,( n116


nu,(uuq nulz luSSunl ureseprp 8ue,( pluozr.roq:e13unq nule'leSSunt ueuudtul(ued
Suunr ue8uep olrs ruel?p 'aSotols pDap uep aSotots a^?/ ueuau?druo4 ue8uep olrs
ruul?p '1e1nq 8ue,( q8uq ruulep rp uudursrp nlules uruq nleg 'Eru?s 8uu,( uuun8uuq
eped 4u1epe1 'e,(uenp-unpe4'a8oto1s pDap uep aSntotts aaqBuent Suepu:1

-Suupuy 'uJuq nluq uuSuupuc uudrur,{ueru )nlun uu{un8rp Suues e8nf rur uuun8uuq
-uuun8uzg 're18unq nele'ofs '?1?q nluns rpedes 'r8unpurpal Suuf uuun8ueq
qu/rruq rp uudursrp n1u1es ldruuq epdlcots avl nete JlUu 3w,( B'teq nluq uulndunl
spllllseJ 'q
6unpu;1ed qsmeq lp BrBq nteq ueupdul,(uad

'lnqesJsl uJEq
nleq uB lreueru {nlun to(atuoc qaq 8uqnrc7a uulnl.redrp e>lsru 'OJ'Id relSunq a:1
ualrurrr{rp ue>Iu uruq ntuq ulrg 'uu1u[.raq uuq rrup (taddotfi qntul qupul e1 Suns8uel
nul? OI'Id rp uelndunued nulu ueuedurfued tuduret e1u,{uuulqudunuau
uulu u,(uuullr8 upud 8uu,('1nr1 upud uruq nluq uulSuunueu 8uu,( tapDol
pua-luot{uu>1uun33ueu r{BIEr Buuqrepas 8ul1ud 8uu,( rlequa>l uupquu8ued uatsr5
'BnpeI 8ue,( uulel ruludrp 'leJutu
uuuuad 8uu,( uupl epqede zSSurqes OJ'Id eI ruq nluq uuur.rr8uad grluu:ar1u

keluar yangjenisnya dapat berayun, langkah ungkat-ungkit, ataujenis meluncur.


Trimnting ruang mati pada bungker akan sulit sehingga begitu pertama kali bungker
diisi setelah dibersihkan, maka bungker tersebut harus dimuati dengan batu bara
yang mempunyai sifat-sifat yang baik untuk penyimpanan jangka panjang. Apabila
bungker tidak dibersihkan secara periodik dan prosedur pengisian tidak diikuti,
maka kemungkinan terjadinya kebakaran bungker akan bertambah besar. Salah satu
cara untuk menghilangkan ruang penyimpanan yang mati (dead storage space)
ialah dengan mendesain sederetan bungker berbentuk bulat, tiap bungker diberi alat
hopper yang berbentuk kerucut. Perlu dicatat pentingnya membuat permukaan
kerucut dengan sudut kemiringan lebih dari 70 derajat. Apabila sisi-sisi tersebut
tidak curam, maka permukaan atas dari batu bara di dalam bungker akan turun ke
bawah dengan bentuk yang bulat begitu hopper dibongkar. Ini yang dikenal dengan
istilah plug flow. Hal ini dapat menyebabkan masalah, sebab hanya bagian tengah
dari batu bara saja yang bergerak, sehingga sebagian besar batu bara akan tetap ada
dalam bungker setelah pembongkaran berhenti. Apabila hopper mempunyai sudut
kemiringan yang cukup curam, maka batu bara akan tertarik ke bawah dengan
lancar, ini disebut mass.flow. Semua batu bara dalam bungker akan bergerak pada
saat batu bara diambil. Dengan adanya pembersihan dengan sendirinya akan
mengurangi kecenderungan tedadinya pembakaran spontan.
Pembongkaran pada bungker umurnnya ditangani oleh beberapa chttte, yang bila
dirancang tidak sempurna akan menyebabkan masalah pengaliran, seperti ratholing
dan arching. Dari pengalaman dalam praktik, dianjurkan supaya chute mengubah
arahnya secara bertahap sehingga akan mempunyai suatu bagian yang telpisah atau
bagian yang daerahnya lebih luas untuk memberikan kesempatan pada batu bara
untuk meluruskan jalannya sendiri; jika dua aliran batu bara bertemu, biarkan sudut
pertemuan seminimal mungkin; dalam semua kasus, hindari adanya penciutan.
Segregasi. Untuk meninjau alasan penumpukan di dalam tempat penyimpanan,
baik di ruang tertutup maupun terbuka, segregasijangan terlalu dipandang secara
berlebihan. Namun, hal ini mempunyai al'ti yang signifikan, khusus dalam
penyimpanan bungker pengumpan pada ketel pembakaran. Seperti telah disinggung
pada paragraf sebelumnya, untuk efisiensi pembakaran penting adanya distribusi
ukuran batu bara melalui suatu stoker. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara.
Pertama, memuati bin dalam lapisan-lapisan dengan ban berjalan yang
membongkar batu bara melalui suatn tripper. Walaupun akan ada segregasi di
dalam tiap lapisan, namun melalui bin tidak akan ada segregasi, dan hal ini penting
untuk pasokan ke panggangan (stoker). Cara yang kedua ialah memilih suatu chute
tanpa segregasi untuk mengalirkan batu bara dari bungker ke pengumpan
panggangan.

Memonitor bungker. Pengisian bungker secara otomatis dapat dilakukan apabila


indikator di bagian atas dipasang pada tutup bungker. Dua monitor yang umumnya
banyak dipakai dewasa ini be{enis paddle dan gamma-ray. Jenis pertama
mempunyai satu paddle yang dibelokkan oleh aliran batu bara. Pembelokan ini
memutar suatu batang yang akan memutar sisir untuk mengoperasikan tombol
saklar terbatas. Saklar menghentikan atau menjalankan aliran batu bara ke dalam

O6

l'iluchldin, Pengendalian mulu dalam induslribatu bara

li.

/O t

n1re.(

ereq nleq ue1nl0uebua6

.qn:u'ued:eq

,':;0,',X;K;u::;:t':r:::!;#'{o:::,fr""#;'":::#:;;X:;Z

ueue6ueuad lqnre6uaduau 6ue/[ eteq n]Bq JalauEJPd

i'n'n

'8uuur tpllpos
nlu l?luozrJoq JeJes uuln4Suu8uad rue,(elaru

>1n1un

u,(uusls uep [e)Iue^

ldruuq

nulu Ie>IIUoA eJu3os uu1n18ue8ued ruu,(u1eur Inlun {IEq uu8uep Suecuu-ttp udu;eqeq
rdulel'e,(uenp-unpa{ ue>ln{lotu uuln4Suu8ued uululurad uu1u,(uuqe;1 'uulqupurdrp
nBtE sut? e1 ialSuelP e,(uesurq Eruq nlsq 'uu1n13uu8uad uuuireled tuEIUC

'nJ-Id rp.ra>13unq-ra>13unq el dnprq-ueuedrut{ued ludurel trup ln18uerp snruq


eJuq nlgq'uquq{ul re8eqeg 'u,(uenp-unpo{ l-lulu uolndunuad uep ueuudtut,(ued
uelsrs nlps qules e{ Bmq nluq tnlSuu8uau )nlull u,,nuqtuad uelsIS nluns uulnl.redtp
'rur ruedes u?epual tuel?C 'loJluoltp Inlun qESns u,(uunp-unpe{ 'tlulx uuuudut,(uad
undneru dnprq uuuudurt,(ued leduel ltuq ?uoJul 'lltunJ qrqel qnel tuelsls 'e,(uumu11
'uu8ueSSued qnleI qupel uup Suns8uu[ lnqes]a] sreq n13q pquu8ueu doles
r{Enqes ldulSuepp 3ua,{ 1e13uu3ued >1n.r1 uep uuuudul,(uad uelndrun} uped e,ruq
nluq uel3uenuau {nJt'nITd qunqes uielsp'u,(u1usr14 'Puuqrepes luBuus re>18unq
e1 uuuedurr,(ued nule uuru>18uoqued 11111 IJup EJeq n13q uqq?pururelrr JuJ

'lnqasJel
uurulSuoqurad
Ip
netu
ISu>lol
unpa{
,ue?uuqurued luduret
1n1un uuluunSrp
ledural rp m{n)IEIrp ludep uurnlnSued uep
.u,(uure1 ra48unq a1 ra>18unq n13s rrup BJBq
ledep ueruluqured lrun lu)lep rsulo-I
nlBq w{q?pul{Ilelu {nlun up uuru4uqrued llun aI relSunq Irp sruq nleq loseluoIu
'ueJrls
Inlun uulnlSueSued ruelsrs nluns rc(undtuetu ruseq qrqei 8uu,( lq8ueqrue4
pJq nleq
lostuelu
lOrluoSueu {nlun s241r^ ne}u nlurd uup uuJs{uqcuad lrun oI
fluns8uul SueK aryqc u,(uuq 'BuuqJepes 3ur1ud rualsls ruuluq 'ue,ru4uqued ludtuel e1
uuuudur,(ued ledruel uBp J?q nluq uu{qepuuusur {ntun uB)pn$lsrurp Iul IeH

rqlu

nl'ld aI BJeq nteq ueln),l6ue6uad v'v'n


'uuJnl?s udrd uupp IIuqueI uudutstp
DJeq nluq BIrq JolBJqr^ ug)llueq?ueur Inlun uup 'uuSuoso>1e>1 u,(uupe rqelepJal ullq
relSunq epud rolerqtl nJuns uuluelulueu Inlun uu1uun8rp 8ur:es lnqesJel Jolluoul
-Jolruory 'Surqcio uep Sut1oqryt u,(uupu ls{elepueul 1n1un (Trodsu,uop) ue;nles udtd
lulup u,(uueruleured uulnuelrp u8ni uuuru8 JBuIS u{eunSSueru 3uu,( ro1tuol4
'luJeq
n13q u,(ur83un uu>p1nlunuetu uu)Iu 8uu,( uulenuad
eJ?q
tu?l8p
uunl?s
'lnqesJal:euts dura,(ueu Intun relSunq
Ias-los uped Suesudlp EAnlledup relSung
ruulep uJeq ntuq upe Iupll epq 8unqu1 tuducueru ry,(uuq ul{utues uulu uruurufl:euts
drsuud ue8uap e freleq ueunJlsul 'tatunoc taSng nluns a{ ra>18unq Inluletu ururuu8
tuuts urtrt8uatu Bnpe{ 8uu,{ .toltuour sruaI urulep unlpuJ Jequns nlung '.ra18unq

-r
Moisture content
Adanya moisture yang berlebihan dalam batu bara menyebabkan persoalan yang
serius di dalam pengelolaannya. Jika kandungan rnoisture sangat tinggi, batu bara
cenderung menempel pada ban berjalan dan di sisi bungker sehingga menjadi
pen-ehalang dan menyebabkan terhentinya aliran batu bara melalui bungker. Selain
itu. hal tersebut akan menyumbat cluie batu bara sehingga akan menghentikan
pasokan batu bara ke pelumat. Di daerah beriklim dingin sering terjadi batu bara
membeku menjadi massa yang padat dalam tumpukan atau dalam bungker.
Ukuran butir batu bara dan friability

Ukuran butir batu bara yang menyulitkan dalam penanganan ialah bila mengandung
banyakfines atau debu. Batu bara dengan kandungan moisture yang tinggi dan
persentasef nes yang besar akan mengumpul dalam wagon dan memerlukan palu
untuk mengosongkannya. Selain itu, batu bara tersebut akan menyumbat chute.
Kecepatan pemasokan akan kacau disebabkan oleh banyaknyafines. Peralatan lain
yang mungkin akan terganggu oleh debu ialah tumpukan batu bara, slot bungker,
corzl bungker, dan feeder.

Calorific value

Calorific value berhubungan langsung dengan penentuan tonase untuk


penyimpanan dan pengangkutan, dengan memperhatikan perbedaan siklus produksi
tambang dan pemuatan boiler serta pola konsumsi batu bara secara keseluruhan,
pemilihan kapasitas penyimpanan long term dan short term, serta kecepatan
conveyor. Kapasitas surge bin dan weigh bin ditentukan pula oleh besar kecilnya
calorific value.
Zat mineral

Banyak PLTU yang membakar batu bara, namun tidak dibersihkan dulu. Jadi,
masih mengandung zat mineral. Serpih dan lempung tertentu akan bergabung
dengan air, danfiner yang banyak selama musim penghujan membentuk tumpukan
batu bara yang sangat lengket yang akan melekat ke permukaan vertikal dan
menyebabkan terjadinya penyumbatan total dalam chute dan bin.

RATHOLING

08

ARCHING

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

6O

uenlnqepuad ;BJeq nleq srstlBuv

'ue11ede4rp ntr uJBq nteq unloqes uu{nlupp wdep SutpuaTg uSSurqes


{?prl nole
uelure,(sred rqnuewau qe4udu InLIrteIlp qupns 'uelludu>pp uule nlletr uped'1unfrp
UBIB ereq ntuq EIrq nutu 'uu>{ulSurrp 8uu,( rsu>lqrseds reducrp ludup ,ru?u ?uryua1q
BJEO

up{lutuureu ledup aJuq nleq rlqe Suuroas 'qe1o:edrp 8uu,( srlrluuu zlep

rJu(J

'uoqlrl .rnsun-lnsun qulEpE lur.urlln


par('uxp '(tayuw aVru1ot) dun8ueu qupnu

'ua8rslo uup'JnJIns 'uaSortru'ueSolprq


sISrluu? LU?lup uulSuupas 'uoqtD)

?ue[, wz 'qsD 'atn$totu qelape luurrslo:d srsrluue tuEIEp uu{n]uelrp 8uu( umu,(ues
nulB Jnsun-Jnsun 'u,(urc8uqas uup 'aaot8\tto11 slopur '4su rsrsodruol nulu uEunsns
'qsD qelq nqns 'suuud lu;ru n1re,( 'ru1uq uequq uJuq nluq Inlun snsnpl srsrleup
uep'luurtln srsrleuu 'lururslord srsrlpuu rpulueu uu18uo1o3rp ludup rur sruleue
ladurus dupuq.ral ue{n>lulip 8uu,(le1eq Lruqeq u.leq ntpq.roler.ue.red ruSuq.raq slsrluuv

'rxllr z'0 r.lup lrJoI qrqal u,(urrurnln 8uu,( srlrluuu


yedruus lnqaslp rut u,(uquyunly>1rpas uup snluq qu1e18uu( ladurug 'srsrluuurp
{nlun tunuolJoqel o{ B.^Auqrp ludup ledurus eSSurqes tuJeq uuJnln uep Jrlnq ue.rn{n
pceryeduaur 1n1un yedurus rserudard uu{n{upp nlEI 'lrquurp E:uq nluq u?qnJnlasel
rlr{uaaru 8uu,( uruq nluq leduus quletes 'talduuts uuleun8Suew ?u11dtuus
Jlpuol?nt autl-uo B-ru, uup lenueru u,ruo l.uru{ 'u.r?o unp upu ledruus uupquu8uad
rseluaueldurl 'uJuq nleq lppuuls utulop lpntrrrp ladues uelrqruu8ued uuJnlv
'Surldtuus quplsr uu8uep IBuaIrp rur ladurcs uulrqruuEued uru3 '>1u(uuq e,(uqelurnI
8uu,( uruq nluq uup IIquBlp 8uu,( laduus dupuq.ret uu)nlullp E.ruq ntuq srsrluuv

'uJEq n13q srsrluue utup

uulnlradrp uruqr luor uudeqq derles urelup rltntu uurlupua8uad u{n{ploru {ntun

n+nu u el9?ue8urd Jn+u n e+e(J


"nP

ueraeQ

b"b I
,{n ulitis batu b^ru,

p.nd"hrlrrn

5.1 Analisis

kimia

Kimia analitik ialah ilmu yang mempelajari susunan (kimia) suatu zat atau
senyawa. Beberapa istilah yang menyangkut kimia analitik dapat ditemukan dalam
Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, antara lain:

to analyse (Amerika: to analyze) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia


meniadi menganalisis

analysis (n) diterjemahkan menjadi analisis


analyst (n) yaitu orang yang mempunyai keahlian rnenganalisis, diterjemahkan
menjadi analis
analy tic al ch e mis

try

di terj

emahkan rnenj adi ki mi a

an

alitik

to determine diterjemahkan menjadi menentukan atau menetapkan

determination (n) diterjemahkan menjadi penentuan atau penetapan.


Perbedaan penggunaan istilah analisis danpenentuan adalah analisis digunakan
untuk sampel, misalnya analisis air (water analysis), analisis ba1utbata (coal
analysis), yang berarti kita menentukan susunan unsur atau parameter apa saja yang

terdapat pada sampel air dan batu bara. Istilah penentuan digunakan untuk unsur
atau senyawa, misalnya penentuan kadar air dalam minyak (determination of water
content in oil), penentuan karbon dalam batu bara (determination of carbon in
coal).
Selanjutnya, kimia analitik digolongkan menjadi analisis kualitatif dan analisis
kuantitatif. Analisis kualitatif atau analisis jenis adalah analisis untuk menentukan
macam atau jenis zat yang dikandung oleh sampel (bahan), sedangkan analisis
kuantitatif menentukan banyaknya zat atav komponen bahan. Pada bab ini yang
akan dibicarakan adalah analisis kuantitatif. Diambil sebagai contoh penentuan
belerang atau sulfur dalam batu bara.
Cara pertama adalah setelah sampel batu bara diperkecil ukurannya sampai lebih
kecil dari 0,2 mm (istilahnya - 0,2 mm atau 0,2 mm x 0), kemudian sampel dilebur
untuk membebaskan unsur sulfurnya. Umumnya, selama peleburan, unsur sulfur
berubah menjadi ion sulfat yang kemudian direaksikan dengan larutan barium

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

tII

uPnlnqPpu0d :ErPq nlPq srsrlPuv

'

1tD41

s D

tDllt

o I ot

p qepnuJ qrqol uup

' p d a c'{r 17 nt $ apuou'


{l q a tq o'ryJr s a d s ne}e {r o1a 7a s'{l t s u a s nl lu{'I ISBII s IS I IEUe
ue8uep uulSurpueqlp ullq uulnSSunal udu;eqeq te,(unduau lrtuetunrlsul sISIIeUV

new obTO'O trep Suurnl ueuoduol e,(u1u,(uuq {nlun aJBJI SISIIBUB


tudd
6691
o51 rcdrws oblo'O u.Iutuu ueuoduol u,(u1u(ueq Inlun JouIrI slsIIBuB
rudd ggggl new obl sulu Ip ueuoduro>1 e,(u>1e,(uuq
:

>1n1un

rofuur

SISIIBUB

rpulueru uu48uoyo8rp yeduus

tuBIEp;eleuured nulu ueuodurol e,(qe,(uuq upud 8un1uu8.req 8uu,( ststluuE UJEJ


'ue"r8 169'9 t.Iup

Itrel

qrqel leduus )nlun

oJ{Iuurlln

sls.IIBuB

utu:3
1g'g rudurusl00'0 BJeluu u,(u1e,(uuq sISIIuuBIp 3ue,{ ladruus ultq

'or{rtu slsllBuB
uu"r8 1'g

rudues I0.0 ErEluu srsrlEuetp 3ue( ledruus u,(u1u,(uuq BIrq'oJ{Fuluas slsllBuB


uerS 1'g Irup qlqel leduus e,(u1e,(uuq EIIq 'or{stu SFIIBUB
:rptluaru uulSuoyo8tp
.srsrlBuurp 3uu,(
u,(u1u,(uuq r.rup nulurltp ultg
leduus
ludup urur4 stsrluuu
'rJleluolnoc

uup'rrleruo1{npuo{'uletuotluelod'uru1 Juluu'I-IelsLu uu8uep

>1t:1sr1

t8laue l$luJelul

'ufurufuqos uup ',{docso4cads


wIJESepJaq 8uu,( leluetun.Ilsul uJuc 'nll c.luluetueg
(M pru o l oq cl a uo T[) u e,(u H1etuo 1o 1' (fu p r,u o l o q d o 4 c a d s u o t d t o s qo c nu o lu) rttolu
'sr1do
uede;as IJleuoloJoJl>1eds 'tsdlosq? IJletuolo;orlleds 'lJloLuIJolo{ u,(uqo1uo3
uJuc lnqeslp IJ3IBLU ue8uep ufuquc l8:aue ls{l?ialul uu{.IesepJoq 8uu,( le1uaruru1sul
SJEJ 'uelu111 uefluap tflreua IS{uJeluI qulut e,(u,tusup uJepou uJuJ nulu lulue1rlnJlsul
.ualuuJeluu rsluJolut nPlB uruDI IS{?aJ uuuun?8uad qBIBpP
eJpJ (uslBp eluur
srsrleu rusup tpelueru 8ue,( (>psug e;ec) uleurtllp uep u]aut,ter? EJuc luelup u>III
,

'u(utsu;luesuo{
.ualSurpuuqrp
ledtues uup Jupuuls uurnln8uad lISuq uelpntuey
rnriBle{lp qu1a1 8ue,{ uruq ntBq rspusls tuulup rn]Ins uuJn{n8ued ulnd uuln>1u1tp
'lnruawnilsut
'urpq nluq ledruus tu?lp -rn;1ns 4u,(uuq udu:eq tnqule8ueru {nlufl

luluctp
uJEc lnqasrp lul Jpelnwn{ slstlEuB E.ru3 8{EIu 'raptoril qsnqes
ugp qpJelu BUut Joqelap nluns InlgleLu uu{.tllglp Suns8uul tdelel'uulte3 nluns uIElBp
Sunduellp )upll lnluoqJal 8ue,( eprslorp .ilulns su8 u[qude 'e3r1a1 UJBJ uIulBC
uped

'upun'tlo^ srslluuu upud lnserurel 8uu,(

uptultilt srslleuu lnqeslp ISEJlllueuI ueluluu8uepJIlEtlluuDI sISIIuuu uJec uup lsDtlll


.useq
uElnluellp
uu?uep
ur(uunllslue;eu
ur.ussJeq
uBlnJul
lnqasrp rur uue[re>1ad
.lsJIns
ueSo:prq
uprslored
uSSurqes
qEqnJoq
rpuluetu
ruese
ruasB u,(u1e,(uug
luJlns
-uulnJul
'ue8ts>1o suf ttu:t1t
tuulp Sundruulrp )nluoqJal 8ue,( uprs>lolpllglns sug
r.uelup uulsuuudrp urur Z'0 IJup p30{ qlqel uu.In{nroq uruq nluq ledruus

t4aurnttS

'unpel E:EJ

srsIIuuE lnqaslp Suuqrutueu u-tuc uu8uep JIlulIluEnrl

srsrluu8 sJuJ .rnqalo)ltp u,(u1u.leq u8Surqes Sueqrunlp llqIulal uup 'ue{:elrdrp


'tcnJIp'Sut.tustp tur uudepug'leJlns tgnlJuq uedepue {nluoqJel eSSuqas BplJo[]'i

Objektif maksudnya tidak bergantung pada kepekaan petugas, seperti ketajaman


mata yan-q berbeda-beda, serta kemampuan dan kondisi petugas yang melakukan
pengukuran. Contohnya pada pengukuran suhu, tangan kita tidak dapat merasakan
perubahan suhu yang kecil sekali, tidak dapat mengatakan berapa tinggi rendahnya
perubahan tersebut. Demikian pula, suhu yang sama dapat terasa lebih panas atau
lebih dingin bergantung pada apakah sebelumnya tangan kita bersentuhan dengan
benda yang lebih dingin atau lebih panas. Sebaliknya, pengukuran dengan
termometer bersifat objektif, selalu menunjukkan nilai yang sama, meskipun
sebelumnya termometer mengukur suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Nond.estruktrlartinya tanpa merusak atau mengurangi sampel yang dianalisis.
Contohnya pengukuran pH suatu larutan dengan pH-meter atau analisis cairan
menggunakan spektrometri infra merah di mana setetes cairan diletakan pada sel
pengukuran dan disinari infra merah. Pada cairan tersebut tidak terjadi apa-apa
sebagai akibat perlakuan itu.

Beberapa kekurangan cara analisis instrumental, antara lain, harga peralatan yang
sangat tinggi, penggunaan dan perawatan yang rumit serta memerlukan tenaga
terdidik khusus, memerlukan bermacam-macam alat tambahan sebagai penunjang,
kurang akurat, memerlukan kalibrasi dan standardisasi yang baik dan sering
menyulitkan, membutuhkan penjagaan lingkungan yang baik, antara lain, suhu dan
kelembapan.
Tahapan yang lengkap dari suatu analisis kimia ada lima, yaitu:

(l)

Pengambilan sampel. Tahap ini merupakan tahap paling penting dalam analisis,
karena betapapun canggihnya pengukuran yang dilakukan, apabila pengambilan
sampel salah, maka analisis tersebut tetap tidak ada artinya.

(2) Preparasi sampel. Dilakukan berbagai pengerjaan sampel seperti


mengeringkan, menghaluskan, melarutkan, mengatur pH, mengoksidasi atau
mereduksi, dsb.

(3) Pemisahan bahan-bahan pengganggu. Disebut pula mengisolasi komponen


yang ditentukan. Kadang-kadang komponen yang ditentukan perlu dipisahkan
dulu dari komponen lainnya, apabila komponen yang lainnya tersebut akan
bereaksi sama seperti komponen yang ditentukan sehingga yang terukur tidak
hanya jumlah komponen yang ditentukan. Tahap isolasi atau pemisahan ini
sering merupakan bagian yang paling sulit dalam analisis. Tahap ini tidak
diperlukan jika pengukuran jumlah komponen menggunakan cara yang spesifik.

(4) Pengukuran jttmlah komponen.Inilah

sebenarnya yang merupakan analisis

kuantitatif.

(5) Perhitungan

dan pertaksiran hasil.

I sampai dengan 3 adalah tahap yang menyebabkan penentuan suatu


komponen yang sama tetapi berasal dari sampel yang berbeda menjadi sangat
berbeda pula. Misalnya, penentuan kadar besi (Fe) dalam haemoglobin, batu bara,
air sungai, air laut, dan tanah tidak akan sama caranya karena matriks (yaitu
lin,qkungan Fe dalam bahan-bahan tersebut) berbeda-beda, dan kation serta anion
yang menyertainya berbeda-beda pula. Dalam haemoglobin, Fe terikat dalam

Tahap

IIZ

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.

It

uenlnqepued :erpq nleq ststlpuv

{S.taua uficads nele anf)^ crjrto1uc uunlueuod (u)


:Ju{uq uequq BJuq nlpq snsnq{ relaruurud srsrluuy (p)
lueSrs4o uup 'Bprslorp uoqral
'JnJIns 'ua?o:llu 'ua8orprq 'uoq.ru{ -rnsun uunlueued rlndrletu lururlln srsrleuy (g)
'.uoqtoc paxy[ ttu,p 'ta]tDtlt aluDlo^'r1su uu8unpunl
'srslluuurp 8uu,( ledtuus ruuipp attlislout uunluauad rlndrleu lurulslo:d srsryuuy (7)

'.(atnlstotu wrutqrytnba) &!ndnc 3urp7ol1 atnlstotu uvp'a-u,tlstout lDnptsat


'atnlslotu-aat{'a"m\stotu lDlot uguueued dnlucueuJ'ailUStotu uunlueua6 (1)
:tpelueur Feqlp ludup (p1qr1uen>1) eruq ntuq urrurl srslluuu'u,(u1ury1uq upu4
'8urpo{uep 3ur33o1s quler e,(uqelrtsl '.rru udrd uruiup ilsr u,(ulu.re8uaur
tgades 'dun 1e1e>1 iuulup rysn ueuoduo{ uup uunSSuu8 uulleruuleur Inlun
uuluun8rp ur(ue1up ?uei qsa r.rep orur{ uuunsns rnqela8ueur )nlun rys?, srsrluuu
uDInIulrp rrqIuJeJ 'dun 1e1e1 urclup rp)uqrp uluq ntuq nlIu,^A eped qso uzqeleyed
luJrs-leJls uolletueJer.u {nlun uu{nlueltp (atnlotadu.ral uotstt{ tlso) qsD qqpl
nqns 'uJeq nluq rleq
uuyup uulzun8rp rTsr uu8unpue{ utE(I '1uurrs1o;d srsrluuu
lunl
r/sD nulu qsu uuSunpuel 'uJ?q nluq tule(I

tllepp mlnluolrp u,(uunrun Maluo7

'(+rurup) railDu.t lDtalulu-seqeq '?uua1 slseq rcp


Qup) rlsr-suqeq '(qp) 8ur.re1 srsuq a{ (qpe) u.rupn-3ur:e1 srseq rrup e,(uuru1 uereseq
Sunlrq8ueru {nlun uu{uunBrp rur u:epn-8uue1 uluq nluq tueIBp afillt^totu E)Ee
'Brupn ruulup uu4Suue>pp qulet ?ueX (uur Z'0 r.rpp lrre) qrqel e,(uuu-rn1n) snleq
EJuq nluq yedruus r.uEIEp ue)nluelrp 3ur,( lururs>1old srsrleuu urulup lnseru'ta1 Suuf
'srsrluuurp 8ue,{ laduus tuulzp atn$tour uulnluolrp Jrq{e;oJ 'Jeq nluq rlaq 1unI
urulup ruledrp atntstota prct egq'atntsnlLt iltataqut ququlelrp (atnlsrolu ryanqpn)
Junl uup 8uu1up SueK atrusroru n1rcK'artltstotu lDtot uelnTuelrp uurpnuay 'sJBq
nl?q rsu{rJrsuyl uunlradel {nlun uuluun8rp e,(uu1ep uup Ktrcodoc Surp1oq atnxstotu
ru8eqes e,{u1nqa(ueru OSI Jupuuts uu48uepes 'atntsrcM umuqrynba uuluuruurp
rur sruel atnlstotu'IAIJSV lupuuls ruuluq 'anuslotu tualaqw quplsl uuSuep Juue{Ip
8ue,{ nlre,{ 'runq tuulup rp Jnqn{.Iel qlsuu nll uJuq nluq nllu,,rres uuu/(Bq atntsrcLu
uu8uep rclnrurq'BIISIJ BJuJes lu{Lrel SuuK atrusrour dupeq:a1 uu{nluellp BJBq nluq
l.Irulup aln$rchl'er(usrsrluuu I.Uelup rJrpuesJel rJlc-r"il3 rer(undrueu Sursuur-8ursu141
alnlsrcw ru1u,( 'unp rpulueu uu18uo1o?rp ludup uJuq nluq lo1o3ua4
'14sD

uBp

'[u-rasutu e(u>1ur(uuq

uup suul{agal uu{nlueueru Inlun rgurSorled sISIIuuu ulnd uo1n4u1lp 8uupu1


-8uepu1 'upul{ srsrleuu Sutduus I(I 'IJIpues n}t B,Iuq ntuq tuelup undnuu.rolo8uad
tuz uulep lluq 'Jelarrrurud nulu rnsun tu8uq;eq uulluueuetu {nlun ueln[n11p
u [ur{ srsr[?uv 'BJuq nluq eAer(ues uup (le.reuttu 132 uup alnlslotu edn.raq 8uu,()
:olo8ued sule rJrpJel BJBq nluq 'uprll E.Ieces u^\quq uu>1su1ahp qelet I qeg LUEIEC

ereq nleq

slslleuv z'9

'>1ruuS.roue umu,{ues

ru8uqes lu{rJal ueuq8unue)t eC 'lnut -rle nelu tu8uns -IIB rueluq '>ltuu8ro umu,{uas

(b)
(c)
(d)

Penentuan kekerasan batu bara (hardgrove grindability index dan


obrasion index)
Penentuan suhu leleh aslz
Analisis ash (oksida-oksida dari silikon, aluminium, besi, magnesium,

kalsium, natrium, kalium, mangan, titanium, dan fosfor)

(5)

Penentuan unsur fosfor, klor, arsen, dsb. dalam batu bara.

(6) Analisis dan penentuan tambahan (bila diperlukan):


(a) Analisis ayak(size analysis, sieve cmtilysis)

(b) Penentu

an clensity, sifat pencuc ian (float and sink), bentuk sulfur, dsb.

Dalam Tabel 5.1 dapat dilihat berbagai parameter dasar dan parameter khusus yang
ditentukan untuk batu bara bahan bakar, batu bara kokas, dan batu bara konversi'
Dalam buku ini pembahasan prinsip prosedur analisis atau penentuan suatu
parameter akan dititikberatkan pada standar internasional (ISO) dan satu standar
nasional, yaitu ASTM. Apabila dari kedua standar tersebut tidak terdapat prosedur
penentuan parameter yang lebih baik, maka dipergunakan prosedur dari standar
nasional lainnya. Misalnya, prosedur analisis ash dalam standar Australia (AS)
lebih teliti bila dibandingkan dengan standar ASTM, sehingga di samping standar
ASTM, dikemukakan pula standar Australia tersebut. Demikian pula halnya bila
suatu prosedur penentuan parameter tertentu hanya ada dalam standar nasional
tertentu, seperti penentuan volatile flmtter dalam batu bara rankrendah yang hanya
ada dalam standar Australia. Penentuan rapicl ash belum termasuk dalam standar,
tetapi hasilnya cukup baik, maka dalam buku ini cara tersebut dibicarakan.
Standar-standar yang ada, baik standar nasional maupun internasional, diperbaharui
secara periodik dan diubah sesuai dengan perkembangan metode analisis'
Contohnya, pada ASTM edisi tahun 2001 diterbitkan cara analisis ash yang terbaru
menggunakan cara ICP (lnductively Cupple Plama). Sebelumnya analisis ash
menggunakan AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) dan XRF (X-ray
Fluoresence).

5.2.1 Pengambilan sampel


Umumnya sampel batu bara yang diambil akan bergantung pada keperluan untuk
apa batu bara itu dianalisis. Dalam buku ini dibedakan dua sampel yang cara
samplingnya dibicarakan.

(a)
(b)

sampel batu bara eksplorasi


sampel batu bara yang sudah diproduksi dan kemudian diangkut dari
tambang.

Sampel batu bara eksplorasi jenisnya bergantung pada tahapan eksplorasi tersebut,
dapat berupa inti bor ataupun batu bara bongkahan. Sementara itu, sampel batu bara
produksi umumnya berukuran -150 mm dan -50 mm.

1I

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(tI

uenlnqepuad :etpq nlpq slstpuv

lnqas rp u,{uunun'e,(uure1 rnsun edereqeq quqtuelrp terurtln uup teurs{ord srsrpuy


'JllslIluEnI BrBses uB)ln)lulrp Bruq ruBq uulup Jnsun-Jnsun uunluaued Entues rrduiull

lllEllluenl plecos Jnsun uEnluauod n z.g

lnunl tnsun
xoput uotsuqv

leoc

uot

sJ

eAuoo ststlEuv

xeput e6og
Jalowoleltp nule ueqtpnv
fitptry1 rc1euo1se1d rclesetg
6ur>1-letg
edfi,1 e>1oc

Jaqwnu 6w11aus elqoruC

leoc 6ut>1oc slsllEuV

U '6U 'sV) lnunr rnsun

xeput uotsuqv

xapu lyqepuu5 eao$pteg


qse qolal nqns
(seued repu) role>1 telrp

leoc 6uruee1s slsllEuv

le.roserx ue6uo;og

leJasew suel4eaoa

rler0orled srsrlpuV

l4cedec 6urp1ot1 olnls!oW

fipuep e^lppA
rnJlns lnluaq-InluaS

le.rauru lez

.rolsol

rol)
qsP slsllPuv
pp!sIorpuoqJP)
lErurlln srsrleuv
srsrlEuV

JesEp srsrleuv

leurslord
ralaueJed

ue;InEua67s;slleuV
snsnQl uep JPsep eJPq nleq uerln0ue6

l'9 pqBl

'uu1n18uusreq 8uu,{ rnsun dupuqJel up{nIullp Suns8uel


ur(uunun uunlueued 'Bmq nluq sISIIuuu ureluq 'JonU uenlueued er(ulusnu 'snsnql
uunluaued udu.raqeq ulelup II?nJeI'ueIn{ullp 8uu:eIn33uu33ued Jnsun uuqesluled

n66ue66ued rnsun ueqeslulad t'Z'g


'rrrnrJoluJoq?l rp srsrluuurp rur tsu:uda.rdrp qulal SuuX ;aduug tuer8
002 - 00I e88urq e(ulereq uuJn{n elnd 1lce1-ladrp uup urn Z'O- rudurus e,(u1a4ryud
nBlB rrtnq uurn{n pcal.radrp (Surlduuts-rp) gquulp n.ruq 8ue,( ledruus 'srsrl?uurp
{nlun urnrJoluJoqBl eI ui\^uqrp 8uu,( ladruus n1ra,('sr1r1uuu leduus lunque{.u {nlun

ladues lsercdaJd Z'Z'g

analisis dasar. Di samping itu, ada penentuan unsur khusus batu bara sebagai bahan
bakar, batu bara kokas, atau batu bara konversi.

5.2.5 Cara melaporkan hasil penentuan


Cara melaporkan hasil penentuan yang dimuat dalam standar ASTM sedikit
berbeda dari standar ISO. Dalam ASTM tersirat bahwa hasil penentuan harus
dilaporkan dalam dua angka di belakang koma atau ditulis sampai angka
seperseratusan persen, sedangkan dalam standar ISO cukup satu angka di belakang
koma atau sampai sepersepuluhan persen, kecuali untuk parametel-parameter yang

tercantum pada Tabel 5.2.


Pada akhir tiap prosedur dalam standar ISO selalu dituliskan hal-hal yang harus
dimasukkan ke dalam test report, seperti:

a
a
o
o

referensi cara yang digunakan,


pernyataan hasil dan cara yang digunakan,
keadaan yang tidak umum yang diamati selama penentuan,

pekerjaan-pekerjaan yang tidak tercakup dalam standar atau dipandang


sebagai pilihan.

Di dalam melaporkan hasil analisis atau penentuan, yang sering harus dicantumkan
adalah metode standar yang digunakan dan basis analisis.

Tabel5.2

Beberapa contoh bilangan parameter yang dilaporkan

Parameter

Cara penentuan

Dilaporkan sampai
o,170

Semi-micro Kjeldahl
Macro Kjeldahl

0,01%

Klor

Eschka dan HTM

0,01%

Hidrogen

High Temperature Method

O,01"/o

Karbon dioksida

Gravimetric Method

0,01%

Calorific value

Bomb Calorimetric

Titik leleh ash

High Temperature Method

Hardgrove index

Dengan mesin HGI

1 unit

Nitrogen

5.3

20 J/g (0,02MJ/kg)
00c

Perhitungan dari basis adb ke basis lain

Selain total moisture, semua parameter dalam batu bara ditentukan dalam kondisi
sampel yang kering-udara atau air dried sample yang berukuran -200pm (ISO) atau

-2l2pm (BS, AS) atau -250pm (ASTM), dan dilaporkan sebagai as analysis atal
air dried basis. Total moisture itu sendiri penentuannya dilakukan terhadap sampel

II6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalan industri batu bara

/ tt

uen;nqepuad :apq rupq stsrlpuv

lnqesJel:eleuurud unpa{ relru Bleru ,aa{-qsn ,,Op a) qeqnlp an\oa. cr{ttolt , {nlun
uep sNDq {rp a\ qEqn}p fltatuo) rysD {ntun srsBq uJrq rdu1el .Epaqroq eftu_an1nt
cgfuopc undnuur qsD uep arnrsrcw ueSunpuul 'laduus e8r1e1 rJup B^\r.{Eq reqrlJeJ

(qpe) qsy

6tilecy (qpe)no

Itv9

o/"t L'9L

%e8'9 t

I96r.

Y"?L'L

0961.

(qp).rsv

(lep)nc

886L

;adrueg

aJn$!ow

%r9''e

%91'91

%86'9

%68'nl

z6z9

%zl'9

%0e'L

8889

'upeqJoq eKu-qso uu?unpuu>1 rdula1 eues

rtdruuq eKu-atn$toru J uup g uelSuupes '(g uep y) upeq,raq eft-atrustotu rdetal


'uruus lrdruuq 3ue,( rTszz uu8unpuu4 ruXundueu ladues BnC .J uup .g .V BJBq nluq
uu{uruuu u1r1 8uu,('Bftq nluq ledues u8rl uulSurpuuquaru uelu u}r) :u,(uqo1uo3
'roloBuad

uep suqeq eSSurqas eKu-,,taL1oru lDoJ,, qelepu uulSurpuuqrp 8uu,( u,(ulreqes


'uures 8uu( quJeup rJBp ulpq nluq ladrues enp uu4Surpuuquou ur8ur u1r>1 epqudy
']Erurtln uup lur.urslo.td

sr s

rluuu ue41n lun1rp

Z'g Jeqrueg upud 'srsrluuu Irsuq uu:oduled ruulup srseq ue8uu.rala>1 uu8uep
ruuasrp rdu1el '1'g ruquuC uped rluqua{ uu{tuqrlJedW Z't requuC .lureurru IBZ
uep uur8uqes uulednretu qsD uep'uoqil)) pax{uep tati.Da afrup^ (cruo?n) sep
IJrpJel BJBq nleq ume,(ues 'alntsrcul. paup tru uep ailllslow aa$uep uuqupunlued

ueledmaru atntsrcu :r,rl.rt'Os1qulrlsr tnrnuou nule (ytr1gy qzplsr) atntslotu

pnptsar rcp sso/ ttp tto sule rJrpJel atntsrcw prct Ewqaqluqlllp wdep 7.1ruqtueg
upug '(rurmu uruq nteq) uJ?q nluq umu,(ues upp 'luJounu 1ez 'atn1srotu nlte(
'euteln ueuodruol e8ll selu rJrp.rel nlr BJBq ntuq u/\\quq rnqulal Blpl qelel gUeda5
'

$unup'

aa

tt- t a yt
7

u.r lD t a

unu'

Kt

p)

rclqew Iu-rauru-suqeq ulJes

'3uue4 uup Qep) ?sr-s?qeq'Suuel qeler rsDIUrsEl{ urulup uuleun8rp 3uu( srseg
'uulSuupqrp qelo-qeloas 'rpe1 'uelSulpuuqlp tn{r {upp tailow lD)auna nere LlsD
uep (atn1sruu) xe ednreq uJuq nleq roio8ued 'urq nteq uolrsolrJrs?118ueu tuBIeC
'uurus 8uu,( uuupee{ ur"lup u,(uuru1 B-rBq nluq uu8uap uelSurpueqrp DgDw
lDouttu
nele qsD Sunpue8ueu qrs?u SuvK ,1a77olu lDo),, e11etJJ'le Sunpuu8ueu {upll
nll Bmq nleq ueeuedurnred ue8uaq '3uue1 srsuq urelup uu>1u1u.(urp Suues'"JBpn
-3uue1 slseq r.uulep ue4u1e,{urp urelas ry.v7 uu8unpuel 'nlualrel uunpedel {nlug
'rysr7-suqaq srseq eI nele Suue>1 srsuq eI e:epn-8uue1
srsuq rrup ue8unlrqred uu{n{uleru sn.rcq etr{ pletu'{s'r, uvp ailtgrcLu Sunpue8uatu
Ieprt rlulo-q"loes uuup?el tu?lup eJeq nleq srual unp uulSurpuuqueu n?lu Breq
nt?q ue{Isalr;rseplSueu nDIu^\ upud qulzr u(uurc1 qoluoJ 'stsoq ,ilp nete 8u1taq
uulrodeyp etuur ueSorplq uup uoqrol asutues:ed 8uupu1-8uupe1

sr.rpq rrrulup

'leurrlln srsrlsuu ru?l?p 'e,(uqoluo3 'uu3un1rq;ed usInIBIrp snJBq rut I?q tuElup elelu
'srcDq

pauplm

urles urel srsuq luul?p srsrleuu psuq uu>1:oduleu snmq

BllI BIlqEdy

'Qtaaocat sot
r.unrJoluroqel

e>1

8uu1up nruq Suuf nery (1ta1duos so) IIquEIp nruq 8ue.(

-r-akan sama. Bila kandun gan moisture-nya tinggi tetapi kandungan ash-nya rendah,
maka dalam air dried basis calorific value-nya kelihatan berbeda (sampel B dan C
bedanya sekitar 590 kcal/kg). Bila basis kita ubah ke dry, ash-free, maka nilainya
akan sama.

o
L
T
I

L
E
IV

T
T
E
R

As Recieved (ar). As Sampled


Air Dried Basis (adb)
Dry Basis (db)
Dry Ash-free Basis (daf)
Dry Mineral Matter-free

Gambar

II8

5.1

(dmmf)

---)

Basis dalam cara melaporkan hasil analisis

Muchjidin, Pengendalian nutu dalam industri batu bara

6rr

uenlnqepued :eleq nlpq slstleuv

'3171ec1

0rI9

nutu 3171uc4

9tt9

:,,pa1druos sr,, srseq

'(qpert

ob

x (Vq.t

00I) / (tZ.S

O0t)

tuupp V eJaqnjrq )nlun

oor) I CNrob

an1na,

cr{uo1o3

- ool)

rol{zJ uu8uap qpe srsuq tuelup anpta. cyfrto1oc


ue{rlun,pa1duuts sr,, srsuq e>1 Sunlrq8uou {nlun e.4eut,oblz(B LJplupB V eJuq nleq
atnlsrcw 7o1o1 'e(uleslhtr 'lnqosJe] uJBq nleq LJep atntstotu 1o1o1 ueflunpue{ nlnp
snJur.I lnqesJet pnsluru {nlun ' ,,pa1duuts.s17,, srsq tuulep rpel.yrqtuulp
leus epud Bffq nluq luep anf)^ cr{uopc rnqule8ueru ur8ur e111 8uupe4-Buupu;

lnqelellp

e{uuerode;ed srseq ue0uep lerxtlln uep ieLurslold ststleuv Z'g IEqueg

{_

}mry

.{ry

-. t

porJP rIB

p*Ata$6r tu'pe1drues su fa"ry se

l*ryful

sFIIstrV

(g.EtC) rs$ent
oll$ioA I,tt"I$V
uo4JBi

}\IISY

qsv
()s ()rll ro{B}tI
'coc'Htt I303

3 o00I

,t.

PSXIJ

lBrqs':IoJd

lE

$tsfl"uY

eJnl$low

$1lluloA

AIIPIOA

$rr!*lt nr

xppl

uoqarp&;go

aJdutus por.tp

quqdpg'*ap1qd1ng

[3'S'r1'0'H'3

JIB Bt sJLlslol4l

erEq n[Bg

0oJd

trepuoqxo teaprx6
r8{Ittu lEoS

JaBstlr laraullil

{pagures se}

ern}s1o111

5.3.1 Basis untuk mengklasifikasikan batu bara


Definisi hard coal ata:u higher rank coal adalah batu bara yang memiliki nilai gross
calorific value (dalam basis molsr, ash-free) sama dengan atau lebih besar dari 24
MJ/kg. Untuk mengetahui apakah batu bara yang sedang kita tentukan calorffic
valtte-nya (dalam basis adb) termasuk hard coal atau bukan, kita harus mengubah
dulu calorific value tersebut ke dalam basis rzolsf, ash free. Untuk maksud tersebut,
kita harus mempunyai data equilibrium moisture atau moisture holding capacity,
ash, dan moisture in the analysis sample (dalam analisis proksimat).
Contohnya, suatu batu bara mempunyai kandungan:

CV. adb
EQM (MHC)
Moisture, adb
Ash, adb

6500 kcal/kg
t87o

l27o
5.0Vo

Pertama-tama, kita ubah nilai CV ke db:

CV,

db

*
= 6500 [(100) / (100-12)]
= 7386 kcal/kg

Kedua, kita ubah nilai CV db ke basis EQM:

cv'

nzorsl

basis

Ketiga, kita ubah ash

:-Zliloi1lf

ts,too

7o adb ke ash 7o pada

moisttrre lSVo:

Ashpadamoisture l87o = 5.0 " (100-18y(100-12)


= 4.667o
Keempat, hitung moist calorific value ke moist, ash-free basis:

CV,

maf

= 6056 't [100/(100-4.66))


= 6442 kcal/kg

Karena 1 Mega Joule setara dengan 238.8 kcal, maka batu bara tersebut mempunyai
CV, maf sebesar 26,98MJlkg. Jadi, termasuk golongan hard coal.
Dengan menggunakan Tabel 5.3 (tabel konversi) kita dengan cepat dapat
menghitung basis yang diinginkan dari basis lainnya.
Contoh pemakaian Tabel 5.3.

(a) Misalkan

suatu batu bara mempunyai persentase moisture 107o, kandungan ash


157o, dan calorific value 6500 kcal/kg dalam basis adb.

Jika diinginkan calorific value dalam basis dry ash-free, maka harus digunakan
rumus:

CV (daf) = CV(adb) x (100) / (100 - M"o = 6500 x (100) / (100 - l0 - 15)


= 8667 kcal/kg

ZO

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Auo)

l7 I

uEnlnqPpuad :plpq nlpq slstleuv

uorlBzrpJBpuBls JoJ uorluzruu8Jo IeuorlEuJelul Bleru'Bpeq-BpeqJeq 8ue( uur ln8uad


u?p srsrluuu uJ?c eueru;1 'tnqesJel uury1eq1unfredrp uu4e 8ue,( u:uq nleq ledruus
srsrluue8uaur ur?lep nlueuol Jpuls re{utuaru >1n1un uunlnlesred uu4upu8uau
tlequad uep pnfued uru]uu 'Eruq nluq rlaq-pnIuu1uq 'uu1n18uus:aq 8uu,( eru8eu
Ip uJuq nluq luJls uzp u?upue{ uu8uep uulrensesrp lur nIEq ,rnpesoJd .uurfn8ued
uup slslpuu Jupuuls nBlE uurxoped re8uqas uuluun8rp {ntun uu{nIeqrp uerpnue{
rur apotetrAtr 'e,(uuru1 ladsu-1edsu uup undnuu 'u,(uue1u1u;ad ueeuuq;epasal
'u,(uuer1r1e1e1 r8as uup Iruq 'utuu$Jus uu8uep 1fn1p quyet Buv[, (sts|pun
puo ?uqsay) uerln8uad uup srsrleue epoletu nelu uJeJ nlens qelul JEpuBls apolentr

'ulunp u?qeleq re8eqreq uep uu{quq nule u:u8eu ntens rp unrrol?roqul


-runrJoluJoqul rJEp srluuu urud uuruup?ued Sundruuueur Inlun qupe^\ uoludrueu
JBpu?ls epolehtr 'e,(uuoplulrp snJeq 8ue( ledures srsrluuB :npeso-rd rJEcuoru Inlun
JnleJelrl lrleq-{eloqruetu srluuu uu>pepurq8ueu ludup srsrluu Jpuuls eJeo-elvx
uu8uuquelreg 'u(uure1 8ue,( unrrolpJoqul uu8uep nles ?ue( runrJolpJoqul Juluu
uunfnles;ed e,(uepu {eprl uueJol u,(ecredrp ]rlns Uz>IB und u(upsuq 'e,{usrsrleuu
sJ?c urpues lunqrueu snJuq srluue dzrl ulrqudu uulnurelueur lu8uus u(uDI srsrluuv

Breq nleq srsllEue Jepuels opoloru le0eqJog ?'g

pv

- oot

pww

- oot

pww - oot
pv - 00I
pww - o0l

py -

00r

00t
pww

- ool

(sEy+sBrlv)-00!

eww+@wl-ooL

+eEW)-OOl

(pev

+peryl-OOl

00t

+seyyl-6gy
001

001

ser4l

pew

o0

'Wt/rl

- o0l

lro

00t
+cnYYl-OOt

aet

leilew luaulw 'fuO

001

,rv

-rrw\-or!

oa! use'fuO

00I
pew

sE

001

- aol
-

pew

00t
pew

qse
'tuO

,tuo

(se11,1yy

("ry-"rlrv)-OOi

pv - oot

00t

00t.

00r

00t

00r
(peWW

00t

00t

00t

001.

- o0l

pew - ool
- ool

iro
(pe4! sel

(paqcEdsap sel
(po^!@d se)
potdwes sV

lP a.uP

,ew

)te) pasileue sV

lpalu se)
(paqoBdsap se\

eal

oe4 )eueu pJaulw

stseq

(poup )te)

(po^lacil se)
paldwes sv

peslleue sv

slse!

uo^le

paluei

(teOl-gt'eeOt SV) srspq qeqnOueu Inlun toqel e'9 pqpl


3171uc>1 BLLS

f"f'tr

(or - oor)l(oz - oor) x ooosg =


- 00f) / (s'?h[ - 00I) x (qpu)nC = (ru)AJ

:snrunJ uuleunS'pama)il sr srszg luulup an1ol cyfrto1rzr Sunlrq8uetu


ur8ur e1n1 uep obOZ qBIupB rpel eruq ryeqQtaancat so) atnlstotu lDtot u{lf (q)

(ISO) telah berusaha untuk mengembangkan caru yang dapat dipakai di seluruh
dunia.

Di dunia perbatubaraan, pada dasarnya terdapat duajenis standar, yakni standar


nasional dan standar internasional'

5.4.1 Berbagai standar nasional


Hampir tiap negara penghasil batu bara mempunyai standar sendiri atau standar
nasional. Jika t<ita telaah, ternyata standar dari suatu negara hampir sama dengan
standar negara lainnYa.

Dalam pembahasan mengenai standar nasional ini, pembicaraan akan dibatasi


yaitu
hanya pada tiga standar dari tiga negara penghasil batu bara yang besar,
Amlrika, Inggris, dan Australia. Dipilihnya Amerika dan Inggris karena kedua

ini mempunyai standar batu bara yang berbeda, sedangkan Australia


dikemukakan di sini karena menginduk pada standar Inggris tetapi dengan beberapa
perbaikan seperlunya, disesuaikan dengan keadaan batu bara di negaranya.
negara

American National Standards diterbitkan oleh the American Society for Testing
and Materials (ASTM), yang akhir-akhir ini telah disahkan oleh American National
Standards Institute (ANSI). Standar ASTM ini dipakai untuk semua rankbatubata,
mulai dari lignit sampai dengan antrasit. Beberapa standar dikeluarkan oleh dan
hanya terdapat dalam stalldar ASTM, misalnya, penentuan volatile matter pada
suhu g5O"C-yang dikerjakan dalam cawan platina' Beberapa standar ASTM telah
pula dianggap tidak dapat dipakai lagi atau telah ketinggalan zaman, seperti
penentuan moistrLre tanpa menggunakan gas nitrogen'
Perbedaan yang mencolok antara standar ASTM dengan standar nasional lainnya
serta standar internasional, yaitu dalam penentuan volatile ruatter. Standar ASTM
menggunakan cawan platlna suhu 950oC dan furnace verikal, sedangkan standar
lainnya menggunakan cawan silika suhu 900'C, dan furnace horizontal. Waktu

pemijaran sama, yaitu tepatT menit, tetapi akibatnya hasil penentuan volatile
matter dengan menggunakan standar ASTM lebih tinggi dari hasil standar lainnya.

British Stanclards (BS) untuk analisis batu bara mempunyai reputasi yang tinggi
dan masih banyak yang menggunakannya. Tetapi walaupun sudah sering direvisi,
masih tetap tidak mengindahkan masalah-masalah yang sering timbul dalam
menganalisis batu bara subbituminous dan lignit. Standar BS ini sering merupakan
dasar dari standar internasional, standar Australia (AS), dan standar nasional
lainnya.

Australian Standarcls (AS) lebih modern dari BS dan banyak menaruh perhatian
pada berbagai masalah analisis batu bara yang mempunyai rank lebih rendah.

Australia mengeluarkan pula standar khusus untuk batu bara muda atau
brown coal. Jtka dalam BS suatu penentuan dinyatakan hanya untuk coal, seperti
StAndAI "Ptoximate Anatysis of Coal", maka dalam AS sebelum kala'cool'ditulis
Standar

kata'harcl'sehingga standar tersebut tidak cocok dipakai untuk penentuan soft coal.

7Z

Muchlidin, Pengendaltan mutu dalam industrt batu bara

Q.Z

uenlnqepued :plpq nlBq slslleuv

qelupe uu>1u,(ueqe1 qEIEul 'uel.untrq u?p ueurnlrqqns uJulur? uusuleq:ed BJuq nlBq
{nsuuJal prseuopq u.ruq nlug 'ursouopul rp ue>luun8rp uelu ?uu,( uluq nluq Jupuuls
rnpaso:d rJrpuas lunqruatu uE{E utseuopul ullq u,(uluq ulnd uurltuaq 'ue1n18uusreq
ure8au rp uJuq nluq ]EJrsJBJrs uuI.rusup.leq tunqrp IBuorsuu ereq ntuq rupuels

'INS rupupts urulup e{ uu)plnserulp r{ulet rur4 3uu,( (115)


Dtsauopul tusnplq npuDls lnpnl qemuq Ip ulEI sutrporuo{ {ntun rppuuls udureqeq
ulnd ueryenlelrp qelet u,(urunyeqeg 'filrtS) Dtsauopq f)uolsoN tDpuDtS etrrar
ue8uep puolsvN tDpuDtS uotlae qalo uu{Jenle)rp lnqeslo} repuulS 'ursauopul effq
nleq Jaleuu;ed uunlueuad 1n1un Jupuuls uduleqeq uu{iunlelrp qulel rur luus redruug

iurseuopq ue8uep uueuru8eg

(;pg)e;seuopulrepuets e'r'g
'euus 8uu,( :eleuulud 1n1un
Iuuorsuu ruputs uu?uap uolu^rnle 8ue,( gg1 repuuts ueltuqrl:adrp ,'S lequJ urelC
'lDoJ

luDJ "tawol Inlun nule f)o) LtMolq {nlun Jrr.{{ulnur Suer( srsl[17uu uluo-Eruc ]unrueru
lnqesJel Jppu?ls epqudu e,(uuun8 usuJol uulu nlr IEuorspu-Ielul Jppuuls '?ueure141
'an1nt c{tto1oc pu {o LtouDUJlD) puD '?oqlaw qruoq tatau.nrolDr
aql Kq an1oa c4[rto1oc ssot? {o uoltDunurataq -spn{ TotaurLu ptlos gt6I-826I OSI
l3 atl cl
P oqlaw )u I aunlo
^
: lualuoJ atnlstoul {o uottDltrLutapq -sayutitT puD slDo) udrotg SL6I-gI0i OSI
{o ttorlltutrutaocl -tDo) IBGI-I0S OSI

Dqrunu 3u47aus alqnrur

aqt

atntsrcu.t 7o7o1{o uottDuttutata1

-po) ptDH 186I-68S OSI

:OSI r?puuts lnpnludureqaq ue{rraqrp uule qoluof, ru8uqag

'(1anl)unun
Bmces JB{eq uuquq {nlun nElE 'sayu8ty pttD slDo) Ltll,orq '!)o) 'lDoJ pfiq 4ngn
quyedu 'lnqesJel Jupuuls uenlueued rnpaso;d tunluecJel Qupns 951 JPpuBls LUEIEC
'upu 8uu,(
Jupuels uu>plue88ueur u,(uuunlnt 8uu( '(OSf) uoIlEZIpJepuPlS
IeuoISuu
JoJ uorluzluu?r6 luuotluu-Ialul qelo uuliunle{tp luuolSuuJetul JEpuBlS

lEuolseuJolu! Jepuels z'n'9


'uurus ?uu( :eleruu;ud uunluauad
edureqeq {n}un IAtrJSV uup SV luuorsuu rupuuls uu4ruqrpedrueur TS lequJ

'euotcrA rp ludrp.r::
EueK poc uwolq Juq uuq >1n1un e,(usnsnql 'qupuet )fitD"t eJeq nleq Inlun JPpuEti
edu:aqeq uu{trqrelrp r{ulel SV tulep eluul 'qupueJ IuDt Bluq nteq upud uetlnpad;r
pu runJeq Sg ruulup uII! 'lpuf ',,luoJ {ut?U le^\oT;o sls,(1uuy eturultlfL, uEi
[uoJ prEH;o srs,{1uuy o]utultl1,, lnpnI ue8uep rupuuls rudrunftp uu{u SV tueltq
,,

.:5nit. Jadi standar yang cocok, yaitu untuk lower rank coal. Tetapi SNI untuk batu
rira diUuat dengan jalan menerjemahkan standar-standar ISO yang kebanyakan
unrukharcl coal. Jelas ini kurang cocok untuk dipakai sebagai prosedur pegangan
analisis batu bara kita.
Semoga saja pembuatan SNI untuk batu bara Indonesia ada manfaatnya, karena

standal yung diUrut akan sia-sia apabila tidak digunakan oleh laboratoriumlaboratorium batu bara yang kinijumlahnya telah banyak dan tersebar hampir di
seluruh Indonesia.
Tabel

5.4

(sampai
Contoh Prosedur penentuan parameter batu bara dalam lS0, ASTM, dan AS
tahun 2001)

Paranreter

rso

AS'TM

D 2234

Sampllng

rso- l9lJ8

Sample Preparation

IS0- te8tt

D 2013

'Iotal Moisture

lso- t9ttu

D 3302

ISO- l9-t4.1

IS()--5tte

AS

AS .t26.1.1
AS 2616
AS 42(r,1.I
AS 26.1(r'l

AS l03ta

AS 2414.

AS l03tt

IS0-l(ll-i
N{oisture ur the Anall'sis SamPle

rso--13

D 3r73

AS 2.13{.7

ISO-3.1tt

fuh Conlenl

rs0-sll7
tso-l171

D 3174

Volatile Matter

ISO-56?

D 3175

AS 1038.3
AS 2434.8

AS

103t3.3

AS 2434.2
Clarbon and l-I1-drogen

Tolal Sulfur

ISO-609
tso-62-5
rso-33"1

lso-3s
Nitrogen

IS0-332

D 3l7n

AS 1038 6

D 3177

AS 246:1.6.1
AS 1038.6 3

D 42i9
D 3179

,4S 243,1 6.1

AS 103n.6.2
A*S 243.1 (,.1

lso-333
Cross Calorilic Value

IS0- le?8

D 32tt6
D 5tt65

AS t038

"Iemperature
Ash Fusion
fuh Anall'sts

't1]-0"

D rn57
D 27e5
D 36tt2
D 4326

AS 1038. I -5
AS 1031t.1'1

Chlorure

ISO-l-52

D:361

lso-587

D.120tt

Phosphorus

lS0-(r?2

Trace Elernenls
Hardgrove Crindability' I ndex
Sue Analvsis

tso-5074

D -+09

ls0-

D -1749

L+

D
l e53

Muchjidin, Pengenflalian mutu dalam industribatu bara

361t3

,s

AS l03n.lt.l
AS l03n 8.2
AS l03tt.e
AS I03tt. l0
AS 103tt.20
AS 1038 I n

Qt

ladues uepqueDued :eteq nlpq slsrleuv

'yeduus uelrqrue8ued ErraIS uuldulaueur


1n1un dtsur-rd-drsur.rd uu{ntuouatrr uu>1u 8uu,( {rpqJel lnfunled uulednreu
lnqesJol Jupuuls-Jupucls u^\quq leBunp n1:ed 'umuuN 'lrrlrlJ?t uBIe lnqesJel
'Ioloouetu nlul.rol Iuprl lnqesrel uuupaq.ted e,turunun
1eq u,(ulnlueles ureJn ruuluq
rde1e1 'ueupaqred r>lrlrureur und laduas uclrqruu8ued apoletu uluru 'srsrluuu
opolau uXuluq rgada5 'upe ules nlua;61edruus uuyrquu?ued Juq ruulup u,(uulu1
8uu,{ ue8uep nlus 3uu,( Jupuuts uJulu uuupaqJad upu qulude 'uuu,(uuued InqulJ

'lenlued uup rlequad e-rutue uenlnles;ed uped Sunlue8raq


UBIB uuqrluued 'upu ?ue( uruq nlpq rupuuls e(qu(uuq uua-Iuy 'uu{nluattp
r{elel 3uu,( Jupuuls lnJnueu uu{n{ulrp snJuq piuq nleq laduus uulrque?ue4
'lnqeslol uo] 000'0I u,(u4efuuq
3ue{ eruq nleq elldloo}s I.tBp rTsr uu8unpue{ Inqulellp ludup rut U{Ipas 3ue( uruq
nluq
urulup qsu ue8unpuu{ IrB(I 'uKu-qso ue8unpuul uu{tuuotlp uulpntuo{
ledures
'(ruur8 uusnluJ ruduus) u,(ulu:eq uep (ulr/ nulu JeleuoDJIIU uesnl: tudues)
rrlnq ueJn{n uupce8uad uuln{ullp wrpnuol lul 3) 00t 8ue,{ u,ruq nluq Irc(I 'ladures
re8uqes 3l OOE >1u,(uuqes pquu8ueu u,{ueq utrl 'uot 000'0I e(u1u(ueq 8uu,(
a1rd1co1s nulu Sunun8 yl.redas >lndruntrp 8ue,( uruq nluq ryr.,, uu8unpuu>1 uulnluauetu
ur8ur e41 'l11ns lu8ues ladues uulrqruu8uad'uiuq ntuq tuedes 'ua8o;e1aq 3uef,
ueqeq uu8uep uudepuq;eq ell{ EIlg 'ue8oruoq 8uu( uuqeq 1n1?uu,(uaru rpel qoluoJ

'ti8u I'0

qulepe

lnqesral uBIo{ JI? rxelup rsoq lppul B,l.rtluq uulndutsel IIqLUulp uleru 'retr173u 1'g

'uulo{

ueqnJnlasel
rsaq rBpE{ qaloredrp rtu ledurus rotlI Enp uup epqudy
IIDIe^\eu BJI{-eJtI 8ue,( ledulal IJup JIE .IallI enp 1u,(uuqas Ilqurelp dnlnc
rdulal
Jup"{ uelntuolrp )nlun lnqesrat ulEIoI ire LInJnles yquru8uaur snreq
'u,(urseq
elrl 'urulol JIE ruulep ISoq Jupu{ uu{nluaueu us{u BtI{ ellq 'qo]uo, te8uqeg
{upr1

'3u1druos-rp 3ue,( uuqeq (;rlulueserder) rltlu.rrreru snreq ny ladruus qulcpu


uluuln 1eru,(5 'lnqesJel IuualEIU uuqnJnlesal luJIs-leJIS Ilt{e/Ketu uu>12 3uu,( lelJa]uur
pca>1 uur8uqes pquru8uelu {nlun qulur ledurvs uupqruu8ued trup utueln uun[n;

uBnlnqPpuad t'9

Ird wes uel,gru egu"J

Qreln+eq ststl"uv

erq

?
Dalam industri batu bara, pengambilan sampel digunakan dalam setiap langkah
coal chain: selama eksplorasi, selama pelencanaan tambang dan studi kelayakan
sebelum penetapan tambang, dalam rencana penambangan jangka pendek (shortterm mine planning), dalam penilaian dan pengontrolan pencucian atau preparasi
batu bara untuk menentukan tingkat efisiensi masing-masing unit, dan dalam jual-

beli batu bara.


Berikut ini akan dijelaskan mengapa pengambilan sampel batu bara dilakukan
dalam eksplorasi, rencana penambangan jangka pendek, dan dalam mengevaluasi
kualitas batu bara produksi.

(a) Eksplorasi
Pengambilan sampel batu bara selama eksplorasi dilakukan dengan cara
pengeboran untuk mendapatkan sampel inti bor, atau bila batu bara itu telah
terbuka, dengan mengumpulkan sampel charurcl. Tujuan program eksplorasi ialah
untuk mengevaluasi kualitas, kuantitas, dan struktur sumber batu bara yang
berpotensi untuk ditambang secara ekonomis.
Pengambilan sampel batu bara dalam tahap eksplorasi mempunyai tujuan:

(1) menentukan ukuran butir dari run-of-mine coal;


(2) mengerjakan pengujianfloat ancl sink di laboratorium untuk mendesain pusat
pencucian batu bara sehingga dicapai produk yang dapat dipasarkan;

(3)
(4)

mempel ajari pilot plant pencucian batu bara;


mempel ajari pilot plant pemanfaatan batu bara, yakni pengujian penggerusan
dan pembakaran; dan

(5) mengambil sampel untuk dikirim

ke pembeli sehingga mereka dapat


mempelajarinya untuk mencocokkan jenis batu bara tersebut dengan

keperluannya.

(b) Rencana penambangan iangka pendek


Untuk cadangan batu bara yang termasuk klasifikasi teruji, diperlukan titik
pengamatan (sampel inti bor atau channel) yang jaraknya 400 meter. Jarak tersebut
bervariasi bergantung pada standar mana cadangan batu bara diklasifikasikan.
Untuk rencana penambangan jangka pendek perlu dikumpulkan data kualitas dan
struktur dari titik-titik pengamatan yang lebih dekat lagi. Sampel perlu
dikumpulkan dari muka tambang dalam bentuk channel sample dan sampel
produksi.

Hasil dari sampel ini merupakan input data dalam perencanaan tambang untuk
meyakinkan bahwa batu bara yang kualitasnya diperlukan tersedia dalam jumlah
banyak sehingga kebutuhan pasar terpenuhi.

?-6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/Z t

ladues uelrqrle0uad :ereq nlpq ststpuv

lpufuaur r8ul 3uu-rn4req uep 'qso gleued r8uurrupp quleles Lgg.gZLg lpufueu
r8el 8uu:n1-roq uup 'rusep u8;uq ru?eqas
g rpulueur Buu:n>Feq rur u8:eq
AZE
TEL
'1r1euad qalo Sunlrqrp qeletes B{eur '000.091 g nutu
0 $ x 000 SZ qeyurnlas (luuuou
re,(uqrp snruq uup uot red 0 g q?lupu IErtuoI urulpp eiuq ntpq e8ruq upqudy

e4f

'ob98'tnew

ob00l x 00S9(0929 - 0099) rEsoqes l3u1 r8uurn>1lp uEp


r8uernlrp qe1e1 8uu,( esuuol eped qsu Itluued qelo r8uelnltp rlulol e8ruq rur qotuoo
uruluq'elur 1n1nd eruc uuBuap anpta ct{ttop2, ueunJnuad uelquqasrp 8uu( u8req
uurnle8ued qulepu rnplural '{uttuol tuulsp epu 8uu,( u8ruq uep obgg'O = o/oI,I
x (0'rI - 8'ri) ruseqes Suurn4raq uele e8ruq uep ohg'll = (ZI - 00f y(6i - 00I)
x S'rI lpufuaiu x/.ru esetuasJed u8Surqes (:e) o5g1 a{ngtotu lDtol ueepea1tuulup
Sunlrqrp qst) tur qoluoJ urupq '{s'D uuIreuel uu8uep Sulpueqas Suns3uul 1epr1 8ue(
'?s, uer{rqalel rueSueueu urBIEp rlaqued e,(erq ru8uqes (leluol ululup uulSuznlrp
rur uernlu) obT'I mseqes Suernl.raq e8ruq uleu '06I Jseqes {srl uuqrqelel
duqas qulupu e(uurnun rys, rulru uuquqnrad {ntun uurnlurad 'uol VVt'VZ q?lup?
re,(uqrp 8uu,( esuuot uSSurqas (Ot - OOTXZI - 00I) x 000'SZ rpulueur 8uurn1:aq
asuuol nTte|'atnlstout uuqrqole4 u,{uepu uueJ?{ esuuol qulupe uruuuad uernlu8ueg

(rc)

ztrustotu lDloJ

o571

qSV

Qe) o59'p1

an1ot cgfrto7o2

317yec4 6979

(m)

:srsIIEuB ltseq uu8uap uol 000'gZ 4u,(uuqas B,ruq ntuq losudrp

(ie)

'plrte{ nluns eped

o691

(w)

qSV

o5y1

(n)

c;fttopt3

9699

3ry1uc>1

anptd,

uep

atrusrcu lDloJ
'ln)IHeq

ru8uqas rleqrp uu{B 3uu{ u.ruq ntuq selrlenl Suen}ret

leruo{ urlup'u,(upsryl

'lnlrJeq ru8uqas uuruqureS


unlueqrp uJeq nleq {Brtuo{ urulup quqnJeq ludup 1unIe8req Euutu rp qoluo, nlS
.1EJluoI tuulup sJBq ntpq selllunl ueuttuuItuulup o{ uu)p{nsuurp
luurturu lellu 'ueseleqrad quraep Ip Bp?req ICH nstu
qelq nqns rgedas sDlIIun{ ralauurud EItg'arllD^ tgfttoytc uep'qso 'arn$toul

BSrq prurJolrp ludup 8uuf,


l.lsD

lDtot uv:4.rse>pgrsadsrp u,(uurnun 'ru>1uq uuqpq EJeq nluq Inlun {uJluo{ tuulzp tC
'{BJluo{ ruelep rnlnlesrp qulet 8uu,( uusnulnl uu8uep lensas Sunlrqrp uup 'EJuq n]uq
selrlun{ uequqn.red ue8uap Iunses Jn}BIp nElE I{uqnlp ledep 1u-r1uol tu?tep e8reg

'uelturJr{rp ue4u 8uu,(


Bruq nluq sclrlpnl uep'uruq nluq u8,ruq'uu1n18ue8ued ercc'uuuur8ued ueledacal
'{BJluo{ apouad'pn[p uu>1e 8uu,( uJuq nlpq esuuo] uuIlsu{I}Isadsueu utul
pJBluB
luJluo{ u,(urunun uped rdulat 'speq-upeqJaq lu8uus uJuq n18q {ujluo{ IJsp
uuat uep rsrpuoy '1unluad uep rlaqued E]oluu rle>ludasrp qulat 8uu,{ {u-Iluo{ Inlelatu
1unftp uurpnurel 'nlnp qrqolJal lcnclp n1.rad upq uup Suequrellp u-Iuq nluq qplatas
lslnpord prBq nlpq selllPnl !senlp^3 (c)

698.882 setelah dikurangi penalti calorific value. Secara keseluruhan pengurangan


harga lebih dari $ 50.000.
S

Sebagai tambahan, selain penalti seperti yang diterangkan di atas, ada batas penolakan
atau rejection limits. Untuk kasus tadi, pembeli dapat menolak pengiriman batu bara
bila dalam kontrak tertuang (misalnya) total ntoisture lebih besar dari 157o, ashlebih
besar dari L8Vo, atat calorific value lebih kecil dari 5850 kcal/kg. Batas penolakan ini
berlaku pula terhadap nilai jaminan, yaitu suhu leleh rzsh dan HGI. Perlu dicatat pula
bahwa meskipun sifat-sifat lainnya seperti volatile matter, sulfur, fosfor, karbon, dsb.
tidak merupakan jaminan dan tidak akan menyebabkan terkena penalti, tetapi pembeli
dapat pula menolak pengiriman apabila nilai-nilai parameter tersebut di luar

spesifikasi kontrak.

6.2

Pengambilan sampel batu bara eksplorasi

Menurut keadaan batu bafa, yakni batu bara yang masih ada di dalam perut bumi
batu bara yang telah ditambang, dan batu bara yang telah ditumpuk berupa
stockpile, maka cara-cara pengambilan sampel dapat dibagi menjadi pengambilan
sampel batu bara eksplorasi dan pengembangan, serta pengambilan sampel batu
bara produksi.

Dari sekian banyak cara pengambilan sampel batu bara eksplorasi, hanya dua cara
yang akan dibahas, yaitu pengambilan sampel inti bor (core sampling) dan channel
sampling.

6.2.1 Pengambilan sampel inti bor


Ketika dilakukan eksplor'asi, pengambilan sampel inti bor dari lapisan batu bara
dilakukan dengan cara pengeboran. Penjelasan mengenai lapisan batu bara telah
disinggung pada Bab 2 pasal2.3.1. Meskipun geological logging dan lain-lainnya
penting, prioritas utama harus diberikan pada pemrosesan inti bor secepat mungkin.
Batu bara dengan ronkrendah mudah sekali teroksidasi, bahkan batu bara bitumen
yang mengandung volatile nTatter rendah dapat terpengaruh apabila dibiarkan
terbuka dalam kotak sampel untuk beberapa waktu lamanya.

(a) Pembagian sampel


Inti bor hasil dari pengeboran oleh ahli geologi dideskripsi dan kemudian dibawa
dalam tabung tertutup ke laboratorium untuk dievaluasi menggunakan radiografi
sinar-X. Apabila interval sampel dapat diidentifikasikan dengan tepat di tempat
pengeboran sehingga tidak perlu dievaluasi secara nondestruktif di laboratorium
menggunakan radiografi sinar-X, maka pembagian inti bor dapat dilakukan di
lapangan. Tetapi bila harus dilakukan radiografi sinar-X, inti bor dibawa ke
laboratorium dan setelah dievaluasi baru dilakukan pembagian menjadi beberapa
pllt sample. Berat dari inti bor akan bergantung pada diameter bor yang digunakan

28

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6Z

ledues ue;rque6uad :ereq nleq srsrpuv

?ue,l, Sutltod upu upqudy '(uunluq) ruJnru luqrlJel e(uqn:n1es snJuq lnqesJel tu g'0
r:up 8uurn1 u,(uyeqel ?ueK ?ut1to4 'u(uu:uq nluq uesrdel UEIqataI upud 8un1uu8:eq

'8uernryeq uer8equad IB^Jalur uulquqe,(ueru uBIe ur I rqrqoletu u(u1eqa1


?ueK Sutltodeluu 'eJBq nluq uusrdel uu8uep uu)nluslp a)uDtsqns ptoc eduel
Surltod eIII 'ru t lu^Jelur ue8uap uur8uqrued up{n{ullp snruq UIUBS quprt u(utu;rs
-tuJrs uup ur g'0 rJp 8uurn1 u,{upqet ?uef, Surttod uu8uep uruq nleq uustdul epe6
'(1d laduus-ledures tpulueur lSeqlp Iut qupuor luDl ereq
nluq eu?tulu8eq qoluoc uollJeqlxeu Z'9 mqum1'leletu g ludruus Suulued ue8uep
(1d
ledurus lpufueru lSuqlp tuur 00I roleruzlp ue8uep rlut eSSutqes 'roq IluI leleq
dupeqret qme8uedreq lu8ues eKu-atntsrcur ue8unpuu>1 'lDor utlotq BJ"q nluq {nlu1l

'urur gg, aep'SZZ '0gI 'gEZ '0 I{BlepB ledrues ?utseru-Sutsuru


Suufuug 'u,(ur3o1o1r1 uu{rusupraq Qd ledues g lpufuaur l8eqlp uup releu 60'I luqel
uu8uap lepued BueK Tooc ptDq eJeqnluq uusrdul nlens uu{]uqt1;adtueur I'9 ruqrueg

'G'Z't. qdur8urud' quq tuqrl) lu.reunu

1uz

uu8unpuu{ uup'ad,{1o1t1

'r3o1o1t1 :uuquqnrad uDIJusPpJoq ue>lnluellp u,(uurmun (7d nluns qu^\uq uup sulu
uulSug 'euruspqJes nele uto{tun e(u1u3its r?o1o1r1 uJres 3uu,( uur3eq ntuns qu1ul (16r

t4d-tq-tp uu{rusupraq uug8uqure;'1

9'e

L,L

6'V

V,Z

v'9

Z,E

6't I

0'9

o'Lt

9'8

6'8e

t'6t

r'69

9'te

9'L8

L'w

POC urAoJg

pueg

ylo

e'99

9'r,
0'92

t't I
L,L

I'V

t'e
E,Z

leoj pteH

(rul6l) roq llul elPr-epr lereg

,,
,,

9ZZ

ooz

09r

00t
(oa) ee
(oH) rs
(crvrN) es

(oN)sr
(tuut)

roq

lu!

raleuelo

teoc ufioJq

uep'puequp

'poc patl rlut leloq upp Joq tlut ialouelp etelue ueOunqng I'9 laqel

',,uou)as Sutytoor alqnqotd,, (q)


K1d-Kq-t1d,, (e)
:JOq

uerfluquad JBt unp uulInsnIp ,,sanhtuqcal apqarog luts2 sttsodag


rlur
ladues
{o uoubngo,rg aqt ot aPm1,, Z86I- 6I9Z SV BIIerlsnV repuuls IUBIUC
7oo3 pto11

uJq nlsq Jaleu nlES 1uqel durlas 1n1un

qaloradrp tudup Suuf roq rlur lBJeq m)plnlunueru

'?J?q nluq >1uot eped uep

I'g [aqel

&

tebalnya melebihi 0,5 m pada lapisan batu bara, dan disatukan dengan sampel batu
bara yang tebalnya kurang dari 3 m, maka harus diambil sebagai sampel tersendiri
tanpa memperhitungkan apakah parting itu murni atau mengandung banyak humose
mudstone atau coaly substance.
Dalam keadaan tertentu diambil pula sampel-sampel lainnya sebagai tambahan,
misalnya sampel no.4 pada Gambar 6.2(a). Tambahan ini akan meningkatkan
ketelitian pengendalian mutu dalam perencanaan tambang yang rinci.

101.360 m to 102.450 m

z
tr
ts

,\ U
Ya

rU
0- o,
<[
duJ
Oo,

=
o
&wi

t,
!J

zY

T?P
FTE

SAMPLE
NUMBER

oa

[[i'r
ulE
oaa

IC

il

--

Gambar

2.

6.1

30

8752

?50

8?:l

t50

ll14

18t"4.!i-

?11.

i$3?t5*-

't

li

8?55

87Y

Lapisan batu bara yang tipis dibagi menjadi lina ply

Pembagian berdasarkan probable working section

Pada tahap eksplorasi selanjutnya, bila korelasi lapisan batu bara telah ditentukan
dan bagian yang paling mungkin ditambang telah dipilih, dilakukan pengambilan
sampel inti bor sebagai suatu komposit dari beberapa sampel ply dan bandbatuan
yang menyusun interval penambangan yang direncanakan. Semua hasil akan
menunjukkan hasil interval tersebut. Pemilihan bagian tersebut akan berbeda
bergantung pada cara penambangan, apakah penambangan bawah tanah atau

l-

tO

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

tEt

laduJps uElrqup0uad :eteq nlEq slstlpuv

poc ulAoq pleq nlpq


snunq Bunpue6ueu

.;ndu,rng

Joq tlut lodrups


nleq nelg

Breq ntBq Bunpue$uar.I lsz

udouso

ersq nleq Eunpue6uer.l t?z

uptopquad z.g ieqrupc

CNll"UVd

edue1 SNIUVd

ffi
h^^l

EN
l"

lPqeUBursln 6ue[ Burped eduel

" r

l.t--+*l

ic)

-.'l

tB)
T
?oN 3"Idr.{Yg

t?ir

roil i"'ldHYs

31dxvs

I
t

'

??H 3-ldt{vs7 trrg.0

url,0

Iax fidxls

<

*r"ol

z'ot{ 3"ldH15

srt l

II

*8&+(
T

l'oN 3idHvs

lr,H 31dh{Y5

''9 r?qu?C Bp?d uu)IlEqllredlp Suqdruos puuDlp PtuaIS


'uB)IuDIe(eIu qrqel u?p qepnur

qlqel rpElual.u efuuurnln 'uruq nluq uulcncued Inlun Idulal Jlleluesardal SueJn{
rur Bnpe{ eJBJ 'uBSueqI'UBued uelEIBJad uuluunSSuelu slus{elu undnBur pnuulu
?r33es {ruq lrqurBrp wdep a1&uDS PuuDq)'llqluelp Iadu?s uuulu Ip lsB)lol IIlp
upud ?JBq ntuq uusrdp[ uBqnrnlesel IIDIe^\au 5lu[ueq JpleJ aldruDs puuDqr qBIIunI

6u11dwes

puuetlC

Z'Z'9

'ru '0 rJup Iepued qrqel 8ue,( uotpas Tooc ue?uep ru I'0 Icqeles f)o)-uou uolpas
uulqesrtuetu {n}un uu{urlSunueu qlsuur elnqJol ue8uequreued urepp uu{Suupes
'llqr.rrulp uolpas uDas qrlJrlles q3u31 qu/\\uq uuSuequeued uuluq 'qewt qE^\eq
uu8uuquruued ue8uep uulSurputqrp elnq.Iet uu8uuqruuuad u;ec uu8uep Ilqtuulp
snxouola qlqal (tu g'I lr?p 11ce>1 qgqe1) lepuad uustdul'u{nqral uu8uuqruuuad

Bersihkan dasar Yang ditandai


dari sampel PIY

Tandai sopanjang datar untuk


menunjukkan sub-bagian intsrval
sampel

Tanda vertical
untuk menandai channel
Lembaran plastik
dan kain

te
Gambar

6.3

Metode channelsampling

Dua garis vertikal paralel harus dibuat pada muka batu bara menggunakan kapur
tulis, mulai dari lapisan roof sampaifloor. Jarakdan kedalamannya disesuaikan
dengan banyaknya sampel dan ukuran parlikel yang diperlukan. Jika diperlukan
sampel ply atatt subsection, gambarlah interval di sepanjang bedding plarue di
antara dua garis tanda vertikal sehingga channel-channel dapat diambil secara
berurutan sampai kefloor atau dasar section yang dipilih.
Suatu channel sample diambil dengan mengerat channel vertikal dari cross-s ection
mulaidari atas ke bawah setinggi lapisan, yakni dari roof sampaifloor.Padadasar
lapisan dipasang kain atau plastik (PVC) untuk mengumpulkan sampel yang telah
dikerat. Channel dari muka batu bara diambil secara terus-menerus mulai dari roof
ke bawah sampai kedalaman yang telah ditentukan untuk memperoleh volume
sampel yang diperlukan. Keratan sepanjang cross-section sebaiknya rata. Untuk
mengerat digunakan suatu miner pick atau cangkul yang tajam. hka ply subsection
akan diambil, pengeratan dimulai dari bagian dasar yang telah diberi tanda dan
diusahakan tidak melampaui garis tersebut. Sampel ply yang terkumpul pada dasar

floor dipindahkan dengan segera ke dalam tempat

|)

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

sampel.

(.Q

;edues uepqueOuad

;erq

nleq srsrlpuv

'lol ntus rlqu,l.reru SueK a1dutos sso;3 nlus lpcfueu r8ul uulSunqu8tp u,(uuurtl8 upud
Suel aldtuosqr?s nlus Inluoqueu ue>lSunqu8rp tur luaruatJul-\uluua-tJut'u,(ulnlueleg
'DpLu'Dlas luawzl)ttl'Jsseq nlBIJal rul nwud
raualJut lereq upqudy 'tauntd luatuatuil ue11erJiuutp IUI 'u,(uqnlnles IIquuIp uJuq
nleq uu8uolorued ryq nlps IJEp e4ry'(Sut1dtuns stsoq ssotu) ryrcq uDIJEsBpJeq nB13
(Sut1dunts srsoq aru4) nt)p^\ uulrsup-Ioq n1r qeludu 'nlueue] lu^.Jalul eped (taulnc)
Suolouad nlens qolo llqtuulp 1e-re?-req Suupes 8uu,( u'req nluq 'tut uuluheq uuq
sule IJ?(I'3uu13uo1 nulu 1udel e1 tnlSuurp >1n1un uuluheq uuq nlens aI qnluIqepul
nluns rnlulatu uu>lqudunlrp uep DLutDpil Paq/\i Q4)nq nluns uu{eun??ueru uu8uap
Breq nteq uu4ndurnl nlens Irup ladtuus iiqu?lp e,{ups16 'ladues uu[qrue?ued
uulelre8ueu )nlun ueuuucua;ed nluns LJBIupu leduus uepqruu8ued surals

'etes st s,{.\rtttn \ot aua 3 nele' s t s t4nuD az t s' a tnls rcw lDlol uunluaued
4n1un e,(ueq u.(ulesnu 'pn$lutx nlss {nlun snsnq{ uu>leun8rp llqtuulp 8ue,( ledruug

odwes oprudas (Zl


'sts{1otto lotatta? {nlun uup arrLlsrotu
4n1un ef,upsnu 'uunlnl nles IJup qlqel

7o1o7

uenluauad

{nlun uu>luun8tp IIqiuBIp 8ue,( ladureg


oQwes uowwoC 0)

:adrl nule sruelenp rpulueur ISBqlp ludup lrquurp uelu 8uu,( u.req nleq leduruS
.luautat)ut-lLtatuat)ut udnraq uellndunlrp elnlu-elnut eJeq nluq leduus uuutu
yedurus ueyquuSuad uuu:8urp uu>lluqrl,redruauu Y9 ffqLuEC

rp unr.un ?Jucas uJuq

nltq

'7o1 ae?tep eutes ilun Surldrurts


,3uu13uol nlus sulB r.rrplal e,(uuq ueurnrSued ulrqedy 'aldtuos
Iul IEq tuulup e>1uru
ssor8 nles {nluequeu uu{nluslp uulpnure{ uvp iltaruztJut edenqaq IIqruEIp
\run *ur\clruos nlus IJuO '1rtut ?til\dtuns rdeleqeq 1pe fueu lnqes-lal rcl tavqweut
u1r1'8uu1?uol nlES nulu'lessan n13s'uttulJlSued nles u,(ulusnu'ercqnwq rcl
nles IqueSuau Inlun .uu{nlBIrp rulntu laduus uu[quruSued runleqas uu)lnlua]Ip
u(urunun ledurus uupquu8uad uuuuucuaJed nule ledruus uultquru8ued uue15

qu1e1

ladues uBllque6ued eue>19 t'8'9


.srue{etu nulu
lunutu E-reces ualn{elrp uule qu4ude 'ledues uulqueSued
rrep rs?lueueldurr uulednnut (tua1s'{s Surldtutts) ledues ueltqrue8ued uelsls (Z)

iuelut8urrp 3uu,(
sntutq ruauai)u!
rsrserd reducrp uSSurqes u,(ultun Sutydtuns dutlas
1lqruelp
1n1un
pdep rc1 nlus 1c,(uuq
1u,(uuq eduraq uep ilurt Sut1duns tpulueur l8uqlp
edureq upud lnlnreu 8uu,( (awa4ts Sut\dutus) laduus uerqruu?ued eLua45 (1)
.unp rpulueu rSeqrel rs>1npo:d uruq nlEq
ladurus uu[queSuad uzduqul
ru>1u,(

lslnpoJd ereq nlBq lodues uBllqueouod t'9

CONSIGMENT (LOT) = vessel, barge, pengiriman, dsb.

ANALYSIS SAMPLE

Gambar

6.4

Prinsip suatu pengambllan sampel batu bara

Ukuran dari lot dapat berbeda-beda, mulai dari pengiriman beberapa ribu ton
sampai mencapai lebih dari 100.000 ton. Ukuran lot dalam pemakaian tunggal
dapat berbeda pula. Misalnya, ukuran lot tunggal yang dimuatkan ke kapal untuk
diekspor dari terminal batu bara dapat bervariasi dari 5.000 ton sampai lebih dari
150.000 ton. Umumnya, tiap /or tunggal dikarakteristikkan dengan presisi yang
sama karena ketentuan penalti dan bonus dalam kontrakjual-beli biasanya tidak
memandang perbedaan ukuran lot. Agar maksud ini dapat dicapai, perlu dilakukan
pengambilan sampel dengan intensitas yang sangat berbeda, yaitu dengan membuat
variasi frekuensi pengambilan increntent sesuai ukuran /or.

(a) Pembagian /of menjadi sampling unit


Jumlah atau banyaknya increnrcnt yang diambil dari satu lot agar dicapai suatu
presisi tertentu merupakan fungsi dari bervariasinya kualitas batu bara di dalamlot
tersebut, tanpa memandang berat dari lctt.Pada waktu akan mendesain skema
pengambilan sampel, pengukuran valiabilitas, yakni varians increment primer,
sering harus ditentukan dari hasil pengambilan sampel dengan unit yang relatif
kecil. Hal ini bisa berupa penaksiran yang serius terhadap variabilitas lot secara
keseluruhan yang terlalu rendah akibat terjadi segregasi selama dalam perjalanan
atau selama batu bara ada dalam stoc'kpile. Oleh karena itu, lot-lot harus dibagi
menjadi beberapa sampling unril dsngsn jumlah yang memadai.

)+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam tndustri batu bara

;edues ue;que6uad :eteq nleq splpuv

'uulur8urrp Suef rsrserd u,(ureseq qelo uB)lnluelrp uB)I? sJttsuapDtDq)

.tuauanut

s31B

?ut\duos I-,nlvn uaualruz rl?Iornf


64 uuryrseq8uoru uB{u
rp sruuru ueluunESSuaur ueSuep aldwos sso;3 nlus uulnFedlp e,tueq sllq (q)

'agduns
ailsodwoc nl?s lunqrp u?rpruue>l fiaefi, a\dwos sso;B qenq 7 uuryrseq8ueru uu>lu
uep 0rI nute S x uauaoar qeprnl ue?uep ilun Bm1dutos 7 gpufueu
F?qlp (e)
V

:?ruc Bnp

w{nrlulrp ludup

uo1 000'? r?seqes 1o1 uuSuep r?sDI Br?q ntuq

{ntun

.rpef

'uot 000'0I q?lupu s?te Ip sruunr unluunSSueru ludep Buu,( rol


lurur$lutu
]?req ?/r\q?q uu1z1u,(urp (rtot sg ruBl?p uep) VEZZ c nusv rupuuts rusluc
ue>lnpedrp fluef. ruautatcur qeprnl
tuauanul quprnf

Z'gpqetursl?p

?JeUe1 IUedes

(uo1)plol tolewuol

IN=

211

= t51

:Buuru rp

zN
:sruuru ualuun8rp

a1duos sso;3 nles uelnpedrp e,tueq uep uol

000'I IrBp reseq qrqal

SueA

pl {ntrun

'(Z'g Ieqel ler{ID SI nqe,('r8ul llce{ qlqel n1r qeprnluzlcncued


rurep8ueur qelel 3uu,{ ?ruq ntuq >1n1un uurlSuepes 'g rlelep? uot 000'I tol
1;nlanrr ruaaarrat Iururuflu q?Funl'urur 69 ans dot uum{rueq ffsBI ?JBq ntuq IUuO
'(rcncrp qulet ne]e rBsDI r{rseru) u,(ursurederd ueepeel uup (1e4ged) e,(uuerrlnq
wm{n 1nq?to[p qule1 8uz,( Bruq ntpq 8u11dtuos asodtnd 1otaaa31n1un (3urre4)
ue8unpuol IIDI0I/I+ TIBIBp? htrISV rgpu?ts qelo uulmluerp 3uu,( rsrserd
rTsz

'(u,{uurul1es uu8uep tes n}BS urBIBp Ip w{DIBIIp


8uu,( uelutue8ued psuq uJ?lrre uuepeqred qneledereqes uem{n nlens) Dqto qrDa
qilrn aatSo tas D utqtt*r suottaMasqo qcryl^ ot rua$a aqt {o atnsnau D i1''llf6 OSI

'(quq u?q?pse{ rrup ueledrla>1 netu'rulug


uBr{BIBse{ 'sueuulr ru?l?p uaplufurp Euu,( uequlese{ {ntun uem{n nlens u.(usnsnqq
lSuulnrp ledep 8uu,( Is?q qeloJedrueu {nlun BJuc n?lu 'IBIE q?nqes 'Suuroeses
uendureure>1 uurynlunueur >p1un re1edry 3ue,( qulnsl nluns) rotra plDpuDls
aqtp aPu1nu D Jo 'toro ptDWDts aqt'acuDuDA aqt Kq passatdxa sD torra
acuDqc aqt to amsoaw o 'K11ocficads lsqnsat a1qoloadat u?Dtqo ot poqpu D to
'tuaun4sut uo 'uostad o to &ntqodor aqt aw)!pu! ot pasn wrat D ryeZZ AWISy
'tn{rreq m8eqes rupupts tu?lep rp uu{rsrugeprp rsrsard
'(tuodwoc Tuapuaquuadns o*toc uep
'yunfuad 'rlequred) nlnp qrqelrel tleryet ryqrd-ryqrd Br?lue ueSurpurued u?{n{ullp
nped 'rsrserd e,(rueseq ualdelauaur Blpl runleqes 'lfn1p uap Suef Bftq nlsq
efurseFurueq qelo uep pl u?p sstllpml {llsrJaq?ru{ uulduleueur qnlun uulnpedrp
3uu,( rsrserd qelo u?{ntuelrp ue>p 'elduresqns nulu ledurus {nlueqret e88uqas
luawatJut ue4SunquSSueru BJ?J-BJBo u?p pqrusrp snr?rl BaeA tuautatenr ur(u1u,(uug
Uun

6ul4wes rcduowdtcu, qerunf (q)

Untuk lot 24.OO0 ton dapat dibagi menjadi 3 sampling unit, masing-masing dua
sampling unit 10.000 ton dan satt srmtpling unit 4.000 ton, atau menjadi tiga
sampling rnil masing-masing 8.000 ton, dan seterusnya.
Tabel

6.2

Jumlah dan berat incrementdalam prosedur generalpurpose sampling


untuk cargo 1000 ton ke bawah

Top size

50 mm

150 mm

15

tc

15

1kg

3kg

7kg

35

35

JC

lkg

3kg

7kg

16 mm

Batu bara yang telah bersih

Jumlah minimal increment


Berat minimal salu increment

Batu bara yang masih kasar

Jumlah minimal increment


Berat minimal salu increment

Standar ISO 1988 mengajukan rejbrence ,standards of precision pada tingkat


kepercayaan 957o. Reference stanclurcls of precisiorz ini diberlakukan untuk semua
jenis batu bara tanpa memandang banyaknya dan bentuk pengambilan sampel.
Besarnya adaiah t l/10 kali nilai ash (true) untuk batu bara dengan kandungan ash
sampai 20Vo dan t 27o absolut untuk batu bara dengan kandungan asft yang lebih
t\nggi dari 207o.
Jumlah incrernent yang diajukan oleh standar ISO 1988 untuk mencapai presisi
tersebut bergantung pada jenis pengambilan sampel dan jenis batu baranya. Jika
dalam ASTM, untuk Nl istilahnyaTrrntlah mininnl,dalamlSO digunakan istilah
initial number ofincremenr. Untuk pengambilan sampel 1.000 ton batu bara kasar
yang sedang mengalir (belt conveyor), banyaknya initial number of increwrcnt
adalah 32, sedangkan untuk batu bara bersih yang sedang mengalir (belt conveyor)
jumlahnya adalah 16.

Untuk pengiriman (consigrunenr) lebih dari 1.000 ton digunakan perumusan yang
sama dengau standar

ASTM, bedanya hanya dalam jumlah N1.

Perlu dicatat di sini bahwa dalanr stlndar ISO 1988 ada cara pengaturan increment,
yaitu setelah dilakukan pengujian untuk mencapai presisi yang diinginkan, initial
number of incremenl boleh dikurangi sampai minimal 12 per 1.000 ton.

Untuk transaksi jual beli batu bara, terutama untuk ekspor, presisi yang diinginkan
umumnya sekitar 0,27o ash absolut urrtuk batu bara dengan kandungan cslr sampai
l07o dan sekitar Z7o ash relatif untuk batu bara dengan ash di atas 107o. Aturan ini
didapatkan dalam standar AS 2646. Untuk pemakaian di tambang dan pencucian
batu bara serta untuk transaksi antarperusahaan, digunakan presisi sekitar 5Vo ash
relatif.ISo 9441.1 memberikan perlunlrsan untuk menghitung jumlah i.ncrement

,6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/e I

;edtues uelrque0ued :ereq nleq ststleuv

(uxB)7(;=1
:qP,IV,t

luawatJut

dutl nl>lezn IuAJeluI ?unlrq8ueur {nlun sntunu 'riuq n}rq rsrJel nlulos snrct1 toKaa.uoc
ipq uep de1a1 snreq uJuq nlq rrlu uutr:dcca{ LIulEr rur J?J uulutn 1uru,(g 'de1e1
3ue,( n11u,Lr lu^Jelur tuulup uullndurn>1rp laLuar)Ltl '?ut1druos stsDq awll ruBIuC
Sutlduns stsoq ssotu (7)
Stnldtuus stsoq
:u.ruo unp qndruelrp 1r.,dtp

awtl (1)

youta,r;ut uellndun8ueu Inlun

wewilcut upllndun6uou eJec-eJec (p)

BJuq

'31 S'O uup Suuml qoloq {uplt cJ B,t\quq uututer uu?uep (azts dot Touttuott)
nluq Jrlnq uEJnIn LIEIupe c uup lualuzt)ut lllullullu le.Iaq qEIBpE d BUBLU Ip
(uru) C 90'0 = (Sl) a

:rum gSI LruJn)ill rudtues uJBq nleq rJBp


luawat)ut lereq SunlqSueru 4n1un sniun,r Lru{IJeqtp'886I OSI iupuls tuulup IC

I'tM

OSI rrBp 886I

Ofl

rBpuBlS

'31 1 lurururur u,(u1u:aq


urur0gI azrs dol uup'3>1 E u(u1z:eqrxur0g azls dot '31 1 sn:uq Iuultulul luawat)Ltl
tuJeq tutu gI azrc do; :qrsreq qe1e1 8Lru,( urp rusu>l Eluq ntuq Inlun 'ledruus
Jrlnq u?rnln eped 8unluu8.raq uulu tttauta.t)ltt:lutaq 'Z'9 1equ1 uu8uep Iunses
?EZZ g. WISY rBpuBlS

'lul luautat)ut
lEJeq uulruueuolx ruulup r.rrpuos-r-rrprres Lre-rnJl? uellJaquleul .IBpuBls durla5

'llqrl]ulp qelet 1e,(uuq qrqel 8ue,( luaruatrut Rua.Iu{ lSuum>1rp


qeloq {uprl tualuat)ut qulurnl 'tunIJotp-rcqnI o) Lttt-ttIIp 3uu,( leduus t8uu;n8ueu
nulu ls{npo-rou ruulup qelusuru :}lTnrllueul

uu>1u

'ledruus luJaq leseqredruau

uu8uaq'uuqnluIuruq n]uq nule >lure8leq utcq nluq uJlle r:up uur8uq pqtuu8uau
ntIB^\ uped 'u,(u1usttr l 'uelrupult{lP tudup 1ep11 ulrl Iluncel 'uu{lsuIIJISodsrp qelat
8ue( r.rup 4e,(ueq qtqal ruatuareut uellndutu8ueu {nlun uuluuJpslp IBpII tu(uurnur11
'yadtuus uuJn{n uped 3un1ue?:aq 1e8uus lrtututtu ledruus lu.Ieq 'nll Pua:B{ qalo
'e,(uyedues llqurelp 8uu,( u:tq
nluq lrun ruulup Ip utuus 3ue( tsrodo:d lnlnuau snJPLl upu 8ue,{ le4rued uep utruq:at
'tpu[:at
{prl Juseq dnlnc 8uu,( e:uq nluq 1a41rud u33urq in}clp snrBLI Itulultu lerag
{eprl splq uSSurqes udnt uur>ytuepas uu{rsrLr$eplp &tawat)ul IJPp letrrluttu luJeg
ftwttd ruawalcu, lerog (c)
'(lnqesrel Jupuuts tuulep S'tlu.r8e.red luqrl) srue>1eul BJuJes ladues
uultqruu8ued ruelup Ip nluailel tstseld )nlut'l l?1l11 Stttldums:ed ue>lnpedrp 3uz.i

---ndi

mana

t
Q

g
n

= waktu pengambilan tiap incremenr (menit)


= berat satu unit (ton)
= kecepatan alir maksimal dari belt (tor/menit)
= banyaknyaprimary increment.

Contoh: Diketahui kecepatan alir dari statu belt adalah 600 ton/jam, kemudian
5000 ton batu bara dimuatkan ke dalam belt tersebut hingga menghasilkan 72
increment, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengambil satu increment adalah
5000(1/60 x 600 x 72) menit atauT menit.
Mass basis sampling digunakan pada aliran batu bara yang bergerak yang
menunjukkan suatu variasi dalam kecepatan pengumpanan melebihi 20Vo.Bila belt
conveyor-nya tidak terisi batu bara, maka cara ini lebih cocok untuk digunakan
sebagai cara mengumpulkan increment.

Interval berat satu increment dihitung dengan rumus:


1sn =

di

mana:

e/n

ton = berat untuk setiap pengambilan increment (dari belt scale)

11

= berat unit (ton)


= banyaknya increment

Untuk contoh yang telah dikemukakan tadi, setiap increment diambil pada setiap
5000172 atau 70 ton.

(e) Langkah-langkah dalam menetapkan skema pengambilan sampel


Langkah-langkah untuk menetapkan skema atau perencanaan pengambilan sampel
diberikan dalam standar AS 2646.1 sebagai berikut.

(1) Tetapkan untuk keperluan apa sampel diambil, apakah untuk memonitor kinerja
suatu pusat pencucian batu bara, atau untuk transaksi jual-beli batu bara, dsb.
(2) Tetapkan parameter batu bara yang harus ditentukan, misalnya total moisture,
analisis proksimat, total sulfur, calorific value, HGI, dsb.
(3) Tetapkan besarnya presisi yang diperlukan untuk masing-masing parameter.
(4) Tetapkan data awal untuk menentukan varians increment primer dan preparasi
sampel serta pengujian untuk menghitung banyaknya total increment primer.
(5) Tetapkan /or.

(6) Tetapkan

apakah banyaknya total increment primer dalam langkah

4 adalah

praktis menurut sistem pengambilan sampel. Apabila jumlah ini dipandang


tidak praktis, maka perlu adanya pembagian lot menjadi beberapa sampling
unit.

(7) Tetapkan interval pengambilan sampel dalam ton untuk pengambilan sampel
secara manual dari batu bara yang diam (tidak bergerak), atau dalam ton atau
menit untuk pengambilan sampel secara mekanis atau manual dari batu bara
yang mengalir.

,8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

61

ledues uelrqure6uad :eteq nleq ststlpuv

's'g uEp .r.g .t'g sesnel]

uud uep zuedg?gz

SV rupuuts ruulup 1nlun1ed tuqlllp ledup :ers;e1 uep ropuru{es Suoloued

Inrun (l)

'lnqesJol ruelsrs
1n1un uulnlurp uu>Iu 8uu,{ sn.reSSued
Ir?p lentu sulrsudel ue8uep uulrulJeq Iul IUH 'uesnreSSued qulSuul unlaqes
(ta11nc fuopuocas) Jepun{es Suoloued nluns u,(u1ep1t nped uulntuel'prurs{etu
8uu,( l1u ueludacel eped nruttd luaruanm uepqure8ued leus purruru
nl{B^\ Ip^Jelur up Iur.ur$lean tatuttd t.uaruatJur luJeq ue>leunSSueur uu8uaq (g)
'

stsDq

auu

uqdruo s pa{t1tu1s ruopltDr ue>lnpadrp qe4udu uep'Sur1dtuo s

nu:r- SutTdtuDS stsoq ssrul u?{uun8Suaur

uop qapdu ueldetel

(E)

'luzluat)ur
nlens Iurururu ]eJeq rnuduuleu Ietururtu ueludecel epud qeyoradrp 8ue,( 1e"req
quludu B$lrJed'ue>lnpedrp Sur1duns slsDq ssDtu qeludu up{nlueueu {nlun
Iurururur uep lrurs{Bru Jeq nluq uuJrle uep tauud Tuau.taiJul 1u:eq 3un1rg (y)

'Iococ 8uu,( Suolorued

uuledece>1

qrlrd uup ta1duos {tou.utd (atnyadn tagnc) Suoloued 8uuqn1 sunl uu1n1ue1 (E)
'uJEq nleq \tap azts do1 Touraou

uelnlue;

'e,{uledruus Irqtuurp
8ue,( uruq nl?q rJep elBJ-elJ uup'lururutur 'lutulslpur rtle ueledeca>1

(7)

Uu>IE

ualrlsu6 (1)

'tn{rreq re8eqes qulupu 9V9Z Sy rupuets qalo uulnlerp 8uu,(


rlredes sruu>loru urec ledruus uelrqruu8ued ruelsIS nlens ueldaleueu {nlun JnposoJd

s!uqau

Brecas lodues upllqupouad (q)

'a1du,tos sso;3 nlus nele alduosqns edercqeq Inlueq npad u>y[


uup ur,>lnlredrp 8ue,( ledurus uupquu8ued le^ratul eped guauratcul ue>11ndun;1 (t)
'Ioooo 8uu,( yenueur ureces ladruus uepqrue8ued uelelured qllld (g)

'luaruatrut nlus rJ?p Iuunuru lureq 3un1r11 (7)


'e,(uledurus llqruplp uele Suef eJEq nluq rJep azts dot Tnurtuou uu1n1ua1 (1)
'tn{rreq ru8eqas qelep? 9n9Z SV repuuts qelo uelnlerp
8uef, rlredes IEnuB{u uJuJes leduus uelrquu8ued tuolsls uolduleueu {ruun rnpasoJd
lpnupur eJesas lodues uElrqupouod (p)
'
ledruus ue lrquu8uad rualsrs uo1de1e1 uurpnrral
'rnfnlasrp ladurus uulrqruu8ued uue{s nu}s uuuuzcuarad uudu]eued quleleg

'upaqraq
rur BJuc npe{ uueJDI sruo1elu uJuJes nzlu Iunuutu uJpces uu{nIellp uu>1u qulude
'ledues uulrquru8ued uuuuus>1u1ed uped ncu8ueur yadures uelrque8ued urelsts nlen5

ladues uBllque6ued uals!s ueldelouau{ Z'g'g

(8)Kumpulkanincrement-incremenlprimer'sekunder'dantersierpadainterval
atau satu
aip".tui.u, dan buatlah beberapa subsampel
,"-;;i;;;;
pengambila,
-gross
samPle bila diPerlukan'

b:l*^:"

nroau]<1i hanva akan


ASTIvtdan ISO. Cara-cara dalam standar
dikemukaka, -"rgiruiiJuu ,iunour,
standar yang bersangkutan'
lainnya dapat dibaca Jutu* masing-masing

Dalam buku ini, cara-cara pengambilan-YTp9l

6,4

Cara standar ASTM

CaramengumpulkansampelbatubaraproduksimenurutStandarASTMsampai
edisi tahu; 2ob: ada enam nomor' Yaitu:
(1)ASTMDzz34menerangkanprinsipdancara-carapengambilansampelsecara
umum;

(2)ASTMD gl6menjelaskancarapengambilansampelbatubaradarilori'truk'
menggunakan auger secara
tongkang aan
mekanis;

stoc(ite yang kompak

dengan

(3)ASTMD4g15menerangkancarapengambilansampelbatubaradiataslori
kereta api;

dati belt conveyor;


(4) ASTM D 6609 mengenai pengambilan sampel

(5)ASTMD6315menerangkanpengambilansampeldariatastongkang,dan
stockpile'
(6) ASTM D 6610 tentang pengambilan sampel

6.4.1 Perencanaan pengambilansampel


penting yang harus diperhatikan adalah
Di dalam pengambilan sampel' hal paling
au, teliti serta tidak menyimpang dari
gross sampl, aim*puftun iecara,trati-1,uti
salah mengerjakan pengambilan sampel'
aturan dalam .t"rd; A'iM' Apabila
yang
mungkin dapa!1fr.rgambil tagi sampel
akibarnya akan faral karena kita tidak
sebJumnya. Di lain pihak, bila terjadi
persis sama seperti;;;;i"tun aiu*Uil
mengulangi analisis dari sampel asal, kecuali
kesalahan analisis, kita masih dapat
untuk Penentuan total moisture'
cocok
(a) Pemilihan prosedur pengambilan sampelyang

Caraperrgambilansampelyangcocokialahdenganmemperhitungkanfaktor-faktor
atau partikel batu bara, kondisi
junrlah minimal dan berat inrir*unt,ukuran buiir
serta derajat presisi
bara, bervariasinya parameter yang ditentukan,
preparasi batu
yang diinginkan.

(b) Jumlah dan berat increment


untuk mencapai presisi yang telahJumlah dan berat incrementyang diperlukan
batu bara' variabilitas akan naik
ditentukan akan bergantung paau bervariasinya

+O

bara
Much;idin, Pengendalian nulu dalam industri batu

ladr.rJes

upltquebued :ercq nlpq ststlpuv

suluq eped (srselodrq uruces) 8uu1n-8ue1nraq ueln{eflp Bue,(


ladurus uelquru8ued
rrup rsrserd ?/\\quq uuluru(sred lBnqlp SutldwDs asodtnd Totaua? uteleq
Sut1duuts asodtnd Tnnads (7)

Suqdwos asodtnd Tonua? (1)


:eruc unp lpufuaru ulnd r8uqrel
ladues uupquuSued eruc Sulsuur-Sursuru 'rpel uzr8uqured unpel tuul?p ,u,(u1nluz1eg
' u,(uurnlaqas rnqulelrp
qu1a1 8ue,(
ledrues uepquu8uad rytsrrequral uuryusupreq umq nluq ledrues uepqrue8ued (7)

'.(uot Ttuo d a t d {o uorlrpuo c


'tcncrp nulu rsurudardlp) uulqrsJeqrp r.Iepns nele (poc aurut-{o-unt '1noc uot)
JUsDI ureq nleq udmaq qrsau u,(uyedrues IIquEIp uule 3ue,( ErBq ntuq qeludu
uBBpBe{ uup (azrs) rlinq uuJnln unlJ?supJeq eruq nluq ledtues uulrquru8ued (1)

:ru1e,( 'uur8uq enp rpuluau


Fuqlp ludup ry15y rupuuts urelep uelnlurp 8uu,{ ledurus uepquu8uad rnpaso:6
lodures uellque6uod lnposord (o)
'lnqasJet luawaom-l.uatuatlut uep Sutcods uruc (g)
luellndurnlllp lnqesJel luatuatJut Sursuru-Sursuru ?uuru lp uuepuel (7)

:srual

(i)

:UBIJ?sPpJeq
ue;>lrsu>lgrs?Hlp

ruawanur uepquu?ued eruc '\ul ttZZ C WISV r?puls ruEIuC

'luder dnlnlreq 3uu,( lzdual ruBIBp rp uedursrp sn:uq


uDlnlualrp ue4u v,lu-atngrcu 8uu,{ laduug 'ltn$lolu u,{u8uulq uep sau{nelE Iroa{
uuJn{nJeq zJeq nl?q u,(u8uullq u8ulueur r1n1un urlSunu Iroeles r8uurnTp snruq
uulzlured rnl?leu urupn rsuln{Jrs 'urel lprJelutu uu8uep {uluol uep 'nqns uuquqrued
(qeqnJeq
'ur8ue 'u?qulpru 'uefnq BueIJe] eueJDI e,(upsrur
1upr1 u,(uuuunsns
ru8u e8ufrp snruq ladues uupquu8ued uueles qeloredrp SueK ruatuatcul

an$low uPllq4sol eoe[uery

(p)

'prcq ntBq u,(uqudrungel uz>1quqa(ueru eduul detet 8uu,{ uuludaca:1


uuSuep to(-aauoc ruqel Suuluudas nlruc uulun(u8ueu ue8uep qelur e,(uuru3
'e,(uruqal uer8uq qnrnles rrup uulufteq uq Irup Ilqurlp snreq laduus 'uurndrues
uu8uep lelured uurruln untues uep leduus uulndurn8ued qeloredrp u,(edn5

uewilculupllndunouoru Inlun uqpunolp 6ue( ere3

(c)

'uelqaloqredrp 3uu,( Iu{ulunu luJaq uup qFUnf rJup lrlrpas


qrqel 8ue,( tuaruarrut ue4lndurnryp qeloq li.aprl tol Inlun u,rrluq uuryteqredrp snreH
's?IIIIqPIJsA u,(u:usaq

quqtrrsueq uz>1qeqe,(ueru uB)? sJOq nleqqsD ueSunpuel uP)lruuel u,(uupu uuSuep


qplupe 1pryrd rrrelep qotuoJ '(&undat) rolo8uad uu8unpuuq u,(u1rcu ue8uap

l/10 dari hasil penentuan ash (kering), atau dengan kata


Iain l9 dari 20 penentuan ash terletak dalam batas interval + l/10 hasil rata-rata

kepercayaan 957o adalah

penentuan csh (kering)..Untuk batu bara yang kandungan osh-nyarata-rata l5?o,


presisidari sampel tunggal adalah + I,5Vo ash.

Prosedur special purpose sampling digunakan untuk mengambil sampel batu bara
bila diinginkan batas presisi lain (umumnyayang lebih teliti) atau digunakan
parameter lain selain asft.

(f) Membagi gross sample sebelum penggerusan


Apabila gross sample jumlahnya banyak sekali, sebelum penggerusan dapat dibagibagi untuk memperkecil beratnya dengan syarat:

(1) Digunakan pencampur double-cone

atau twin-shell tumbler. Uji sampel yang


telah diperkecil beratnya terhadap adanya bias (lihat Bab 15, paragraf 15.4.2).

(2) Jika tidak ada alat pencampur tersebut, increment printer dapat diperkecil
sehingga terbentuk increment sekunder. Persyaratannya ialah dari increment
primer diambil paiing sedikit enam increrrrcnt sekunder dengan berat paling
sedikit seperti dalam Tabel 6.2. Sebagai contoh, jika satu kali 'cut' terambil
batu bara increment primer sebanyak24 kg, sedangkan satu incrementharus
mempunyai berat 18 kg dan bukannya 3 kg, maka dari increment printer
tersebut diambil6 x 3 kg atau 18 kgincrenrcnt sekunder sehingga batu bara
harus dikembalikan lagi ke belt conveyor sebanyak 6 kg.

6.4.2 Pengambilan sampel untuk sampel total moisture


Di dalam standar ASTM D 2234 klausa 7.1 1. dituliskan " It is preferable that the
coal be weighecl and santpled at the same time. If there is a lapse in tinte between
these two events, consideration shoukl be given by both pttrchaser and seller to
changes in moisture during this inten,al and the consequent shift in relationship of
rnoisture to the trtte quality of the coal at the instant when ownership of the coal
transfers from one to the other. " Yang dimaksud "weight" atau berat yang dibayar
oleh pembeli ialah angka hasil draft survey kapal, Jadi, sebaiknya pengerjaan
pengambilan sampel untuk total moisture bersamaan waktunya dengan pengerjaan
clraft survey.
Penentuan total ntoistttre dalam standar ASTM dikerjakan terhadap tiga jenis
sampel berikut.

(a) Seluruh gross sample

untuk pengujian referee, seluruh gross sample dikering-udarakan dan ditentukan


berat yang hilang selama pengujian. Prosedur dapat dikerjakan dalam satu batch
tunggal dari seluruh gross sample atau dibagi-bagi menjadi beberapa increment
primer. Setelah dikering-udarakan, sampel dapat digerus dan dibagi untuk
ditentukan menurut pengujian moisture referee methocl.

+Z

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.+

;adues ue;pureOuad :aeq nlpq srsrpuv

'snsnq{
ereras
uepqtuu8ued
?tue{s nluns ue8uep qaloredrp 8uu,{ rsrsard
ladruus
Sutydtuos aruu1dat rnpasord ueleunSSuaur uu8ueq

rln8ueu {nlun ue{ur4Sumurp

epclNil laduEs uPllquEouod

(q)

'ob1'LZuep obo't(uJulue lrs?q uu{rreqrxeru snJuq obSZqsD Sunpue8ueuBuu,(eruq


nl?q {nlun uu>13uepes 'obg'gl uep obg'tl uruluu llsuq uu>llroqtuatu snJeq obgl qsD
Sunpue8ueu 8uef, uruq nluq {nlun '\peL'obOZ IJup qlqel rTsrz Sunpuu8ueur 3ue,( uruq
nluq {nlun lnlosqe obz4 luep'o5g7rcdwes qsa Sunpue8ueur 8uu,( ereq nleq {uun
+ qulsp? sJBq n13q Entues Inlun uors?ratd{o sprDpuDts acuanpy
lo swepue$ ocuobpu lel

qsD anry IJep

0I/I

uolslcail

'?ut1dwos apu1dat neie tuauatcut uetnle8uad (Z)


uep'uotstcatd {o sptopuo|s acuata{at (1)
:Jupuuts ruulup

uolu{nueIlp

8uu,(

rsrserd stuefunp upy 'lnqesrel sulsq uped >1u1ep4 uenlueued 00I IJup uunlueuad
IIs{ S6 'IpEI 'uolls?lgrsedsrp 8ue,( suleq uped 4ute1:e1 ueldu.reqrp etuus 8ue,(
EJuq nluq Jeqr,uns rJEp IIq1uBIp 8uu,( ladurus tuulp (atn1noru nete LlsD uefiunpuul
u,{ulusru) ualnluellp 8ue,( tultu-tellu El\quq pruJaq Yl'ob96 uue,(ucredel
lolSurt ueluunSSuaru tstserd luua8ueu uu4nlnr un[ues 'luuotseu;e1ul Jupu?]s IUBIBC

laduBsuBl!que6uedueeuecuolad t'9'9
..lDo7-wDatls Suta'otu utot[ ?ut1d:utDs lDJtuDtlJaW qan! ptauna pnos,,1 uerSeg 'I I?6-05I rupuuls ua1;en1e8ueu OSI slw{etu Br?ces
LtfiioJg,,
ledues uepqurefued 1n1un ' ,,7ut1dutrts {o sa1dtcutt4 - sa4tu?ty puD slDoJ
g uur8ug uup 1 uur8ug 690S SIOOSI uup ,,3ut7dturtg-7Do) ptDH,,886I-05I ruPu?ls
ur?lup uulSuereltp OSI Jupuuls lnJnueu IEnuBtu EJ3es ladurus ue4lndrun8uelu UJBJ

osl JBpuels elec 9'9


'ledurus tseruderd tuue8uau

qug tuulsp

ue>18ue-ra1rp

uulu 3ue,( ilOZ AIAiJSV rBpu?ls lmT8uaur u,(urnpesor6 'u,(uuurSeqtued


uep a1&uos ssa;31umu uesnreSSued qeleles llqurulp ledep ladruusqns n1?S
P^uulelFdtuesqns (c)

'V1ZZqI 11SV rupuuls g'77efiemdurulep uurnle


rlnT?ueu rur ledruusqns uu[quu8ua4 'sn:e8rp unleqes n?]u u3{BJupn-3uua>1lp
a1duos sso;3 nlus uep'dtrtlstozn uetfnflued lnlun
unlaqes yadurusqns nlss
IIqu?Ip
snsnql on$ow pdtuesqns (q)

6.5.2 Cara mengumpulkan increment


Seperti telah disinggung pada paragraf sebelumnya , increntent primer ialah sampel
yang diambil dengan sekaii operasi dari alat pengambilan sampel. Sementara itu,
bila sampel diambil dari increment primer disebut increment sekuncler.

(a) Jumlah increment


Jumlah atau banyaknya increment primer diambil dari satu pengiriman dari satu
sumber tunggal supaya tercapai suatu presisi yang disyaratkan merupakan fungsi
dari variabilitas batu bara di dalam pengiriman, tanpa mempedulikan berat

pengiriman itu.
Variabilitas bergantung pada banyaknya segregasi, rentang ukuran butir batu bara,
dan keadaan preparasi apakah batu bara itu telah dicuci atau masih kasar.

1. Untuk reference standards ofprecision


Banyaknya increment yang harus diambil dalam pengambilan sampel batu bara
mengalir, wagon, kapal, dan stockpile ditunjukkan dalam Tabel 6.3.
Banyaknya increment dalam tabel merupakan initial nttmber untuk reference
standards of precision, tetapi dapat diatur untuk berat pengiriman lebih dari 1000
ton atau untuk suatu reference standards ofprecision yang berbeda.

2. Untuk pengiriman yang lebih besar


Untuk pengiriman yang besar, yaitu di atas 1000 ton ada dua prosedur pilihan,
yakni:

(1) pengiriman dibagi menjadi

beberapa bagian, tiap bagian masing-masing


beratnya 1000 ton atau kurang, dari bagian ini diambil satu sampel terpisah;

(2) bila hanya satu sampel dapat diambil,

maka jumlah awal dari increment

tntuk

keadaan khusus harus dikalikan dengan

(b) Berat minimal salu increment


Berat minimal dari increment didefinisikan sedemikian rupa sehingga tidak teiadi
bias. Berat increment harus cukup besar untuk meyakinkan bahwa partikel batu
bara yang besar terbawa, dan partikel-partikel itu ada dalam proporsi yang sama
dalam unit batu bara yang sedang diambil sampelnya.

1. Untuk batu bara sampai top size 150 mm


Berat minimal satu increment dinyatakan dengan rumus
P(kg)=0,06D(mm)
di mana P = berat minimal satt increment (paling sedikit 0,5 kg)

D = nominal upper size

++

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

{+ I

ledues uepque6uad :eteq nleq ststlpuv

nelp snsnql u:ec ru1e,,( 'elec unp ueSuep uE)lnlulrp pdep atn|storu lqlot uunlueuad
uenl:adal lnlun Eruq nluq yedrues uupque8ued,I trJSV uruc ue8uap u,(u1uq uurug

iln$low lelol Iadues Inlun Iadues uEllqueouod

g'g.g

'tuawat)ut g nulu 31 0t Julples


uerpnuay
Irqup
'Suuaunnb puo Suttrot u;ec uu8uep r8zq uup lluq uu8uep rndruuc 'uiur
0grcduus uu)plmrreJ uzrpnuox '31OEt JulDIes Jr$lelrp u,(u1u:eg 'urru
selu rp EJuq
0SI
ruIp^\ EpBd
nluq uu8uedurol Llrqel nelu

0t

rBtDIes uu>1yndunryp'uuuruesreq 8uu,(

'ruru 0SI sBlE ip uu8uedruel-uu8ueduel


Suenqureur up {uru 0gI r1e,req rp uruq n}Eq rrup Ilqurulp sn:uq '34 91 Surseur
-Surseru'iuawatJul 6Z'WeI '3>1 91 llquerp snrpq tuawat)ul derl :urx 0SI qe/\\Eq
rp uEJnInJaq B,(uusrs uup urur 0gI sElE rp uu8ueduel rJEp uu)nlJedrp ruawatcur (g
gEI s]B rp uurn)nraq uruq n]eq turoq r,rzp o661 uap:rryadrq
ualrpuf)
Z'E'r.pal'urur
'tuauarrur ZE Ilqtuulp snJur.l 't'g loqeJ lnJnual4'qure8raq 8ue,( uellu r:ep
u,(uledrues gqurelp uv:1.e obIZ rTsn ue8unpuu4 ue8uep Jesul Eruq nluq ntcns :qoluoJ
'3>191 ue8uep ue)rlu>l

uurpnuo{

'uulnyredrp ?uu[, ruatua.nul qulunl ue8uep uruus 8ue,( luJoq qaloJadrp rudtuus
'Suuayanb puo Suruoc u.luc uu8uap r8uq uup';ndureJ'ruur 08- redurus uu)plmueJ

'3161 erry-urpl Ilqruu 'Jeseq uurn{uaq B"rBq ntcq Intug '3191 qelepe iuatuat)ul
Surseu-Sursetu luJeq uep'uu8uu:n8ued u;ec uu?uap qalo:edrp [IOe{ ue.In{nJeq
uJuq nluq 1.nlun ytaruatcur eiu4e(ueg 'Ipul tsrodord uu8uop lualuat)ut Jaqrunu
lDrtlut ue>Irlu>I 'Jeseq uuJn{nJoq uJeq nluq luawat)ut u,{qer(ueq ualnlueuoru Inlug
'?uuquiplp Sursuru-Sursuru nlul (ruru 0St>) Irrel uup
(uur 0Et<) ruseq ueJruInroq uruq nleq e,(u4u,(uuq ue>lnluel '>1e,{e sISIIeue IISEq Irup
qelo.redrp nulu uu>IeJT{redtp snruq iutu 0gI sulu Ip ueJnln.Ieq eleq nluq trup tsrodo:6

Iln{llp

:(sruu>1eru u.ruc ledurus uultquru8ued 4n1un >1ococ 4eprt)


snruq ln{Ireq rnposord '31 61 quppu IIquBIp snreq 8uu,( Ieurluru tereg

urur 0SI sBlE Ip Jpnq uurn{n uu8uap BJBq ryBq

{nlun

'Z

'3{=3>tOSx90'0=d
:lrqururp snruq lDIIpes ?ur1ed 'rutu 0S azrc dot tu,(undrueu 8uu,( u"ruq nleq

pelledey

eild>tcols

ZT

ZE

v9

v9

Uep

8V

ZE

uee.us 6uryp1

{nluq

peuealcun

poueep

8t

VZ

ueprciaauoo

uoEepl

6ue16uo1

PJEq

nlPq

uep uPepeay

ruauanul e[u1elueg
qse ;adures ueltque0uad lnlun luoluoJcu, lEMu qelunl e'g laqpl

special sampling dan common sample yang digunakan untuk menentukan total
moisture dan general analysis sample.
Menggunakan cara mana pun yang harus diperhatikan ialah setelah sampel diambil
harus disimpan di dalam tempat (kantong, drum, dsb.) yang tertutup rapat dan
disimpan di tempat yang dingin. Hal ini diungkapkan dalam standar ISO 1988
klausa 2.2 "Special arrangements are also desirable for the removal of the samples,
where they are taken from an exposed point to an enclosed location for further
treatment ", dan dalam klausa 2.8 dituliskan "The sample should be kept in a cool
place during storage, perfereably at a temperature which is not above that of the
sample when it was taken".

Apabila digunakan common sample, maka sampel untuk total moistttre dapat
diekstraksi dari common sample tersebut sebelum dipreparasi, atau pada tahapantahapan proses preparasi. Dalam pengambilan sampel secara mekanis digunakan
cara khusus (sampel terpisah), apalagi bila terlihat sampel batu bara itu "basah".
Cara terbaik untuk pengambilan sampel total moisture ialah dengan mengekstraksi
sampel dari suatu tahapan preparasi. Cara ISO untuk mengekstraksi sampel total
moisture ditunjukkan pada Bab 7: Preparasi sampel.

6.6 Pengambilan

sampel batu bara dari stockpile

Dari pengambilan sampel batu bara suatu stockpile, umumnya sangat sulit
diperoleh sampel yang representatif, dan tiap pengambilan sampel harus dikerjakan
sesuai dengan kondisinya masing-masing. Suatu sampel yang diambil hanya dari
bagian atas atau sisi stockpile saja tidak dapat dipandang sebagai wakil dari seluruh
stockpile, terutama un1ntk stockpile yang terdiri atas beberapa sumber batu bara.

Gambar6.5 Contoh stockpilebatu

bara

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi

batu bara

/+ t

ladues ue;rqueOuad :eteq nleq ststleuv

's rs

rleusrp

Inlun unrJoluJoqul eI uu{urrJDlrp

uup saso:dlp rur ladurus-ledruus u?rpnual 'apdlco1s nluns rJpp u>InqJel

DJuq

nlsq uw{nured uup a\duos sso.r3 uelquu8ued unlunued uuludnrau rur JnpasoJd

I,llISv IEpuEls 2.9.9


'ta8no nep p^ov1s
uuleunSSueui uu8uep quJaup derl rrup uruus 8uu,( tuauar)ul qupunfes llquru (Z)

lqsp' ruawatJul nl?s l?lrrru[u


leteq'luautatcut e(u>1e[ueq 'rsrseJd :ladruus uelrquu?ued releuu:ud uu>lnluel (I)
:lnlrJeq:npesord uu8uap

apd>1co1s rJep Irqiuerp snruq lediuug

rnpasord (q)
'qure?p
epud

rlsrlulolrp

67lpefueu lSeqlp Iuururru :ueieru] 'ayd1co1s


uutrun

q?pnr.u eSSurqas ednr uerlnuapes snruq rur quJaup-r.{BJaup

'roluou u?qrp quraup durl uurpnuel 'rlnloplp ledup 8uu,( uruq nluq
rJBp utrrus 8ue,( esseu SunpueSueru eJrI-uJDI 8ue,( qureep-qeJeep rpelueur aydsltols
rSuq 'ladures uulrque8uad uuln>1u1 'lnqesral apdlcots Inlun ssl? uup turllllp
rulep ruqtuu8 nluns lunq up 'ltllet uu8uep aydycots rrup )plal ulel nluns uplntueJ
ladues uellque6uad

lllll

uprlllruad

(e)

'Jelelu z ueurlepe{ qB/\req rp apdtlco|s rrulep eJBq


nl?q s?lI[BnI rlDl?aeur u{uuq Suupuudrp ledep uurln8uad pseq're]eru Z uuruuppel
rcdurus :oqeSuaur nplu snqtueueru ludup e,(uuq 3uu,( roq nele n?no uuluunSSueu
Ilquu Ip flt atu a r )ut upq'u,(u1us ryq' uullndun4rp 8uu,( EJuq nteq uuurulppe{
uep uut8uq qnJnlas rll{u/y\aul ludup ladurus nluns 'snsu1 Enuras ruplup e^\qeq
lu8uttp snJeH 'lnqesJal r.uolo{ rJep BJuq n}Eq r1nJnles ltqruuSuau uup 'u,(uleduus
Ilquulp uu4e 3uu,( {ltll derl eped ayd1cots uutuulepe{ qnrnles snquaueu ledup
8ue,( ledurus uupquru?uad uelulured uuleunSSueur ery[;tluluasarder ludup ladruug

sv repuets t'g'g
'ufes aydycols uup{nrrrJod rlrnemeru z,(uuq ledruus B^\r{uq lu8urrp
snruq 'rdu1e; '(,,sayb1cols tuot{ ytoc {o Sutldutos f)nuout rc{ ac4cotd pnpuD5,,

00-0199 A) I IJSV rzpuets uep (,,aytdyco1s tuot{ ledruzs uupqrue8ued,, :}g6I


-n'9V92 gy) urlerlsnv mpuets qalo uu4rnluurp 8ue,( w4e,l'aydqroTs uuelnurad
rJup uJpq nleq laduus uuJrqruu8ued EJE, u?{B{ruuelrp upIB rur

n{nq rueJeq

'ru1?uoqrp nuiu {nlueqrp

ny aydqcots urueles BJeq ntuq pque8uau uu8uep qelepe ayd4cols rJBp Eruq
nteq ledurus uupquru8ued >1n1un ue1:nluurp up JrDIeJe Inleqlnleq 8ue,( epolayl

Sebelum pengambilan sampel dimulai diadakan dulu persetujuan dari semua badan
yang berkepentingan dalam pengumpulan sampel secara mendetail. Harus disetujui
mengenai ukuran lot, jumlahincrement, beratminimal satu increment, ukuran,
bentuk (shape), peralatan pengambil sampel, lokasi pengambilan increment,
keadaan apabila increment tidak diambil, dan keamanan petugas pengambil sampel.
Lebih baik jika persetujuan ini dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
Prosedur berikut adalah petunjuk untuk mengerjakan pengambilan sampel hanya
dari lapisan terluar batu bara dalam stockpile, sehingga sampel yang diperoleh tidak
mewakili material di bawah titik penembusan.

(a) Prosedur
(l) Ukuran Lot.Pembagian lot dari stockpile yang akan diambil sampelnya harus
ditentukan dan disetujui oleh semua badan terkait.
(2) Increment. Berat satu increment akan bergantung pada ukuran partikel. Untuk
batu bara berukuran top size 15 mm minimal beratnya 1 kg, 50 mm berat
minimal 3 kg, dan berukuran top size 150 mm berat minimal 7 kg. Banyaknya
increment untuk lot di bawah 1000 ton adalah 35 incremenl dan untuk lot lebih
dari 1000 ton menggunakan perumusan 35 @

(3) Pengumpulan Increment. Increment diambil dari

suatu lubang pada permukaan

stockpile sedalam 46 cm. Batu bara yang telah diambil dari lubang harus
ditempatkan jauh dari daerah pengambilan sampel. Kemudian increment
diambil dari bagian bawah lubang dan dimasukkan ke dalam container
(misalnya ke dalam kantung plastik, disegel, diberi nomor, dan dimasukkan ke
dalam drum). Pola tempat pengambilan increment akan bergantung pada tinggi
dan kemirin gan stockpile. Atur jarak pengambilan increment ini pada
permukaan stockpile, sehingga tiap incremenl mewakili daerah dengan ukuran
yang sama.

(b) Peralatan pengambilan sampel


Alat pengambilan sampel harus mempunyai lubang minimal dua kali top size batl
bara yang akan diambil sampelnya. Untuk pengambilan sampel cara manual,
umumnya dipakai shovel, sedangkan untuk pengambilan sampel cara mekanis
digunakan auger sampler dan core drill rig. Contoh alat berat untuk mengerjakan
pengambilan sampel adalah end loader untuk mengambil material bagian terluar.

6.7 Pengambilan

sampel untuk analisis ayak

Cara pengambilan sampel untuk analisis ayak atau size analysis (SA) sedikit
berbeda dari pengambilan sampel untuk batu bara produksi. Akan dikemukakan dua
cara, yakni menurut standar ASTM (D 4149) dan menurut standar ISO (1953).

+8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6+

ledues uelrque6ued :ereq nlpq stsrleuv

(antt) azts nddn leutusou = (I


- trlulru :Euuru Ip

(34) ruawatc?1l leurrurur luJeq

uvut
t@ztrc) z'L=
:ueeruesrad

uuluun?8uaru urur 0ZI+ ueJn{nJeq uffq nluq 1.ntun ruaruat ?/? lurxrurtu luJeg
.ES6I
OSI
uup 886I OSI ulelsp uuJnle ue?uep renses VS Intun leduus uuyrquu8ued uurnly

osterPc

z'L'9

srsrluuurp 8uu,( ladruus 1u1o1 lereg (c)


tuauatrut u(qu(uug (q)

uu>11ndurn1rp 8uu,{

7o7 ledruus rrup [l?to] 1u,reg (u)


'ln>IrJaq ru8uqes rser.uJoJur uaplnsururp snJuq
VS lrseq uu1:odeleu tuuluq

LUl 009 - e.lBq nlpg


ruLU 98'Z - eJpq nleE
ruLlr 9'z L - PtBq nlPg
urru gz - B.leq nleg
ruru 0g - ElPq nleg
- Pleq nieg

9'0
9'V
9V

9lz
09t
006
008 t
008

rur.u 00 L

rur.u 00 L

uele{ebued rure;e6uau qele1 6ue{ EJeq n}eg


leoc eutw-Jo-una

eJeq nlEq

(6>r)

slual

uelnlradlp
6ue[ lerugulu 1e,rag
ltqulptp snleq 6ue[ ledures leultul.].1 ]elog

'r'9 IequJ uu8uep runses Ilqtulp ladruus luep ruauat)ur

]'g laqel

dep lurururu leJag

'Irlutxelsrs eJBOes uu1efue4rp ledruus


uupquu8ued'qaq ueulplepa{ uup Juqel qnJnlos uup yadruus lqruu8uaur uu8uap
uaplrelrp yadurzs uupqruu8ua4 'u(urSuquaru uduul u,(uqrun1es IIquBIp snmq alnq)
rnluletrr rrlz8uetu BueKuruq nlq nule tota,ruoc qaq uep nruud tuawanut 1adurcg
'>lnpord

lorluoSueu 4n1un (yoqs) tulSurs 8uu( n11um nulu 'u?uzq 4npord.uelude8uad


'tppq'aydtlcots uep 1a>1qrud ueJnln uuruqe,(ued uulntuelrp uele quludu .BJuq nleq
Inluaq uep teJrs uped Sunluu8raq ledures tereq nutu u,(u1e(ueg '6VL, Auep ttZZ e
Jupupls epolau 1ln43ueu snruq 1u,(u srsrpuu >1n1un ledruus uellndrun8ueu eJeJ

IIISV erBC t'l'g

w
Contohnya: pengambilan increment untuk batu bara berukuran partikel
-150 mm +120 mm minimal 7,2 (I5Oll2O)3 kg atau t4 kg.

UntukbatubaraberukuranpartikeI_120mmgunakanaturansepertiyang
tercantum dalam ISO 1988-1975 paragraf 3.3.1 menggunakan persamaan P(kg) =
0.06 D (mm).

,O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

IL

lodLues rspJedaJd :ereq ngeq srsrleuy

'uotsr^tp re8uqas lnqasrp 8ue,( qrqel


nulu ue6uq unp tpuluau

u,(ut8uqtueru uruc uu8uep Tadwns Totaq

8uotn8uaru (p't

e,(udns (Surxttu) urt>pndwocuaw


lueSouroq rpul
ledtuus
lltou)npil ru8uqas lnqasrp

(t)

?uei (Sutpuu7 nele Surqsntc) 3ut71tw uruc uu8uep ptlutod uDtruP ycaytadruau (7)
:qsuq qISBIu uuaJul snre8tp {nlun qesns ledues ellq ue{nlJedtp'utt?tnta8uad (1;

:efte1 uuduqul ludura sule IJIpJel yeduus tsu:ederd sesoJd

ladues lseredaJd uedeLlel L'l'L


'
,,satnpacotd Sur1dwog - lDo)
luu nq7ry1,, lrgzt SV lrep d4n4p SueK 7'71equ1 upud luqlllp tedup uulnpedrp
fluu,( lureq uu8uap IuI snsnq{ Jeloru?Jud 'uolnpedrp 8uu,( iu.req udereq uep u,(u:rinq
uuJn)n udereq snsnpl uJeces rsuruderdrp snJuq e>letu 'tlntp nped tut re]eure.led
u>IrI .uuu 2.0- uurn{nreq ledurus uuSuep Iococ 1upr1 8uu,( uurlnSued udereqeq upy

'I',
leraq uuSuap runses {lllluuu ledurus 3

IeqBJ upud unluuc:el 8ue,( tuedas


rse:ede;durau Inlun uelrnluurq

ost-or

'lnqesJal ledruus ur?lup ue>lnluellp uelu 8ue,( ude ;eleururud


upud 8un1ue8;eq uelu {lllleuu laduus lereg '(iud 002-) uiui Z'O- new tutu Z'0
Irup qlqel luprt (uu1e,(s solol o596lue[ 1e>il]Jud uurnln ru1u,() ans dot tuduus
snyuq snre8rp n?lu ue>{letunllp qupns 8uu,( sJBq nlsq sule IJIprol IUI IIIIIBUu leduru5
.Iplleus
leduus nele a1durts 1nnil1oun tu8eqes lnqeslp e,(uunurn 8uu,( stsrleuerp
'1usu
ladtues rlolumeur 8uu,(
Inlun 1l]nlJoleJoqul o{ uIIJDIIp ludep tut ledruug
lplrpas e,(uqupuni 8ue,( ledurus nluns uulelpe,(ueu 4n1un uunlnyaquorltttodatd
a\duos uulSuupes ,u?rcncuad lusnd rp eJuq n13q uurcncued 1nlun uuluun?rp
8ue,( qulrisr qelspu uotlondatd lDo) 'uouDtodatd a\clunts uep uotlruodatd
lDoJ :ualrcgeq e.(ut1re rdu1e1 e,(ur.(unq eruus:rdruuq 8ue( quplst enp EpV

uenlnqepuad

lL

Berede:J
Irdrues
:e)e1n+el stsl"uv

/ 1"Q

Tabel 7.1 Berat sampel analitik yang diperlukan untuk parameter tertentu

Berat sampel duplikat


Parameter

Top size (mm)

ASTM

rso

50

10 kg

10 kg

2og

2og

4.75

1kg

1kg

2g
2g
2g
2g
2g
4g
2o g ..)

2g
2g
2g
2g
2g
4g
2o g ..)

2g
2g
2g
1g

2g
2g
2g

Free Moisture
Residual Moisture
Hardgrove Grind. lndex

General Analysis

0,2510,2.)

Moisture (adb)
Ash Content
Volatile Matter
Total Sulfur
Calorific Value
Suhu Leleh Ash
Analisis Ash
Fosfor
Arsen
Fluor
Klor

.)
-.)

1g

- 250 pm (0.25 mm) untuk standar ASTM dan - 200 pm (0.20 mm) untuk standar ISO
untuk batu bara dengan ash content 10%

Tabel7.2

Berat dan ukuran butir untuk penenluan khusus (diambildari Standar Australia
AS 4264.1-1995)

uji
Analisis ayak

Standar
referensi

Massa yang dibutuhkan

AS 3881

Ukuran partikel

Massa yang dibutuhkan

ditentukan oleh nominal top

Sebelum pengujian tidak ada


pengecilan ukuran (lihat

size

pasal 3.7.2)

Float-and-sink
testing

AS 4156.1

Massa yang dibutuhkan


ditentukan oleh nominal top
size

Sebelum pengujian tidak ada


pengecilan ukuran (lihat

lndeks abrasi

AS 1038.19

10 kg

Melewati 16,0 mm (lihat

lndeks Hardgrove

AS 1038.20

1kg

Nominal top size 4,0 mm


(lihat pasal 3.7.5)

Uji Gieseler
plastometer

AS 2137

1kg

Melewati 4,0 mm (lihat pasal


3.7.6)

Total Moisture
Metode A
Metode B

AS 1O3B

300 g

Nominal top size 4,0 mm


(lihat pasal 3.5)

Total Moisture

AS 1038.1

4kg

Nominal top size


pasal 3.5)

AS ?267

Ditentukan oleh ukuran pllot


cake oven

pasal 3.7.3)
pasal 3.7.4)

Metode C
Uji pilot coke oven

I,2 (lihat

Direferensikan untuk tes

laboratorium ((lihat pasal


3.7.7\

Analisis petrografik

AS 2061

200 g

Dilatometer

AS 1038. 12.3

1kg

Nominal top size 1,0 (lihat


pasal 3.7.8)

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

Top size 4,0


3.7.9)

mm (lihat pasal

1.(

;adues rseiedatd :ereq nleq srsrleuy

uelsuol
redueg

coo? <
ue6ueni nL.ins rlenca) 'CoOt < Iepll
'ue6ueru nqns sele !p Cogl-o0l

1de1

ue[
urele

Qeoc

4uet q6rq 1n1un e{ueq)

co90I

urel e

cogt

urel e >

co0t
ruP[9

ruel 9

co9z

welvz>

coot

Lup[ 9 >

uet y7 < >1p1


rlEq qlqot

Ude:ie

9'9192 SV

I Ued

:z!0t s8

etozc
Y\ISV

CogZ <

IePn tdet

'ue6uBnr nqns sele rp og!

886r OSt
Co

nqng

ue6upeDue6 nyepl
SV uep 'Sg 'OSl 'y\ISV lnrnuou ueOuueOuad nyerr

e{ueuel g'/ laqel


'(g'L tequt

ur?lup teqlllp ledep

gy uep'Sg'I

trJSV 'OSI rupuuls ruulep uu8uue?ued uurnlv

'uu8uenr nqns sulu Ip J"gI nqns Suue8ued ueno


uulep uep tooTf Surttp nz]u Iutuel su]u Ip uu{n{eltp ludep urupn-uu8utle8ue6
Ip
'qupuer )pDt emg nleq epud rspISIo

rpuhel uulu nlru('r33up nqns uped uuSuua8ued qelo ue{lnqrurlrp uulu 3ue(

leqlIv

'uu>lnpedrp 4epn

uu8uue8ued elnd

s1s{.1ouo 1otaua?1n1un 'uap88ut1tp snrei 8ue,( nqns epud


'n1:ed IPpIt urlsuol Suu,( lureq tedues uu8ut:e8uag

uuqtueq

'n1np uulSuue>pp n1,red Ieplt tnqasrel iedtues


uluru 'r8uqurad uelelured Inluletu ISeqlp Suns8uul uolu laduus ery1 'sn:e38uad
rnleletu nelu leduus r8equred uululured Inlletu uBIu uruq ntuq qeledu qEIupB Blupn
-ue8uue8ued u,(u4upp nelu ualnlJedtp uulnluaueu 8uu,( JolIeg'ledues tsuruda:d

elrel uuduqel urulup uulnl.redrp

Suupu>1-8uepe4 Surttp

ilD

urtpn-ue3ut:e8ua6

neJE

Erepn-uE6uuaouad z'l' L

7.1.3 Memperkecil ukuran butir


Dalam ISO R-1213 diberikan definisi beberapa cara memperkecil ukuran partikel

ini:

(l) to mill: memperkecil


atalu

ukuran partikel sampel dengan cara crushing, grinding,

pulverising.

(2) to crush (meremukkan): memperkecil ukuran partikel sampel sampai ukuran


partikel kasar (>3 mm).

(3)

to grind, to pulverised (menggerus, melumatkan): memperkecil ukuran sampel

sampai ukuran partikel halus (< 1.5 mm).


Beberapa aturan dalam cara memperkecil ukuran partikel antara lain:

(1) Peremukan harus dilakukan secara mekanis.


(2) Tidak diperbolehkan mengayak material yang tertahan ayakan (oversize).
Misalnya jika akan meremukkan material sampai melalui 10 mm maka tidak
boleh hanya mengayak yang -10 mm-nya saja dan kemudian hanya
meremukkan material yang +10 mm-nya saja. Alasannya, karena antara batu
bara halus dan kasar ada perbedaan sifat petrografi, fisika, dan kimia, serta
dalam langkah pencampuran yang perlu menghomogenkan kembali sampel
akan sukar untuk dilakukan.

(3)

Semua penggerus dalam preparasi sampel tidak boleh menghasilkan material

yang tertahan ayakan lebih dari lVo.Penggerus-penggerus itu, termasuk


Raymond Mill, harus dicek secara teratur pada waktu-waktu tertentu untuk
meyakinkan bahwa 997ohasil gerusan melalui ayakan.

(4)

Semua penggerus harus selalu bersih. Misalnya pada pemakaian hammer


yang selalu menahan batu bara setelah penggerusan, sehingga pada
penggerusan selanjutnya dapat mengotori sampel yang akan digerus.

mill

(5) Memperkecil ukuran dengan tangan tidak diperbolehkan, kecuali untuk batu
bara lempengan.

Peralatan untuk memperkecil ukuran dalam standar ISO harus yang bekerja secara
mekanis, mesin demikian disebut nill. Yang lebih disukai adalah high speed mill
Peralatan tersebut bermacam-macam jenisnya, mulai dari iaw crusher sampai
crusher dan dari mill sampai high speed irupact pulveriser yang khusus
diperuntukkan menggerus sampel sampai berukuran -0.2 mm.

roll

7.1.4 Pencampuran
Persyaratan peralatan pencampur adalah tidak diperbolehkan (l) memecahkan batu
bara, (2) menghasilkan debu, dan (3) membiarkan moistnre menguap.

,+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

;adtues rseredad :ereq nleq ststleuy

'taqsntl wtuep Jaqsnt)

77ot e(uqoluoc 'uu4eueur

uu8uep ledurus uolquoeurolr BueK (7) uep i11tru rautunq e,(uqoluoc 'uuJnluoq
nulu uelnlnd uruoes leduus unlqecatualu 8uu,( (1) JeqsnJc stuelenp upY 'nqsnJ)

:qeppu ulul erulu snre?8uad iele sruel eduraqeg

snra66uod z'z'L
'le{ol uuiunq ?uue8ued uelo
sruel.n]re( z.L tequre1urulup tgrllllp ludep rur erupn-8uue?ued ue,to srual nlus
q?l?s'Jeuru{nqnssulslpf,oollqlqeleuqeloqlupllue^onqns'Isupls{o'IolIIDIes
.Jo0,

qupnu 8ue,t eruq nl?q Inlun


wlupu ue^o IBrrrr$lutu nqns 'rBruu)I nl{ns selB Ip
'ledues s?lu Ip suued lrntpes
JoSI-JogI BJulu e,(unqns e8elueur iudep sruuq ua,r6
8uu,( erepn ue4rtlu8uaur {n}un uu>luun8rp 8uu,( 13lB nlens 'urupn'Surra8ued ua.rg
'Suue8ued Iuluel selu rp uulSuua>1p Suupes 8ue,( uruq nluq ledurus uulluqrpadruau
.erupn-?uuaSued ue,ro
{nlun up{]uru,(srp 8ue,( rslpuol rlu{epuaul snmg
I.L Jeq1llsc
uqSunur ludepes urupn-uu8utre8ued IuluBI ISlpuo) 'uuqlqelJaq 8ue,( sJepn UBJIIg
nule uuqlqepaq fiuu( suued eduel 4ruq 8ue,( BJepn lsln>Irts te,(unduratu lnqesJel
uefueng 'ef,uutu1 IuIJel1lI n31u nqep ISuI{uBluoI suqeq ue8uenJ uelup Ip {ElelJal
.BJBpn-8uFa8uad
qrsraq eues snlEq u?p EIBJ 8uu,( ru1uu1 nlBns
IBluB.I
8ue,(

'(uaa.o

-no) enpn-1uue8uad

7utfup-nn) Suue8ued uelo nl? (too{ SutKtp

ruluu1 reledrp ludup erEq nlPq leduus

uu>18uue3ueul Inlun
Eulta6uad lZ'L

ladues lseJedald uelelelad Z'L


31 1 =uru 1
31g =ururg
3{SI=urtu0I

Bruc

:ql?pu lnqesJel uurSuqured {n}un lElurufiu l?Jaq rul uJ?c LIIBIB(I 'uuqeSuelrad
uuJnln unp re,(undruoru 8uu,( uounndatd a3o1s-aatql qulsp e(utsuruderd
reseq qlqol nBlE trltu gzi qelepe uJ?q n13q IrEp l?su ueJn{n epqudy

ul?tu'el

Q q'O - urur I
317 =ururg
3I0I = tuui 0I
I?txlufiu lureq tu,(undurau
snterf uotlztodatd aBnls-orui Luspp uurfleqrued duqeS 'urul g nP13 IIIIII 91 u,(uurnun
.uoltDndatd aSots-oml lnqesrp IuI BJeJ e>1zur'urrl 697uequSueged uuJn{o
ru1u,('rrq1u uEJnIn lpufueur r8el lrceryedlp Enpo{ qulSuul epud uep uuqu8ueUad
uEJnIn rpelueur uJn{n pcaryedureru ueSuep Iulnurlp ledruus tse;uderd upg
:

ladues uelEequad 9'l'L

Gambar

7.1

Pengeringan sampel batu bara di alas drying floor

MN - 290
Gambar

7.2

Contoh sualu air-drying oven buatan lokal

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

/{t

ledLues rserederd :ereq nleq stst;euy

'qusEq ?rcq nluq


rue8uuueru q?pnur usp uuqtqapeq 8uu,( saut!ue>11tseq?uau 4ept1 'ut8uu uup suued
alqnop uep uu8unlune>l'Jaqsn"ti ltot

uu{lnquruaru {epll ul?l uruluu Dqsntr

lpr

'lurol
uelpnq raqsnt) uof snn?Bued qoluoc uellnlunueu V'L mqurcD'qESEq eJuq nlq
uuluheflueru ledep 1up1t uup (reseq u,(uue8uedruel rluncel) q?puer u,(usultsudul
qBIuI IuI lulg IJup uluuln uut8nray'IIDIes qesns snluq 8ue,( lrsuq qeloredureu
'8urre4 up ssra{ sruq nlEq ue)plrurroJeu {nlun )oJo3 IUI l?lv '$qsnJ7 irDf

{nlun

lPlol uPlpnq lilw t1wweH 8'/ JPquPo

AVZ - NI'II

'E', ruqrueg uped teqIIIp ledup p>1o1 uelnq IIIIU relrr{uuq


snraSSued sruel 'r{BSBq ersq nleq lniun leludlp ludep {"pll ugp >1e,(ueq SueK sau4f
ualrsuq8uaur 'atntstout ledrues dupeqrq qme8uefuaq ledup uSSulqes serep 8ue,(
ur8uu m,{undureu qept e,{uuzr3rua; '8uenr 1e,(uuq ue>luur nl"lJel {epl} sues L{EJnru
u,(uu8ruq'l33ut1uusnra83ued IISuq Iefunftuelu uup (uttu 09i) ue8uedtuel Pruq n]Eq
lrcelradureur ludep 't88url oltDt uolpnpar :uu8unlune{ plllr-urery

'illu JauuDH

Gambar

7.4

Penggerus

jaw crusherbuatan lokal

7.2.3 Pencampur
Ada beberapa jenis alat pencampur yang memadai, yaitt paddle mixer, drum mixer
dan double cone mixer (untuk batu bara berukuran 1.0-0'2 mm)'
Yang dioperasikan secara manual adalah

rffie.

7.2,4 Pembagi
Pembagian sampel dapat dilakukan baik secara manual maupun mekanis. Jika
pembagian akan dilakukan secara manual, tetapi tidak menggunakan rffie, dapat
dilakukan dengan carayangdisebut sebagai caraconing and quartering. Prinsipnya
ialah batu bara dibentuk seperti gunung (timbunan mirip kerucut pendek), ditekan
sampai rata dan kemudian dibagi menjadi 4bagian yang sama. Dua bagian yang
berlawanan disatukan untuk kemudian dibagi empat lagi, begitu seterusnya sampai
diperoleh berat yang diinginkan. Dua bagian lainnya dibuang. Lihat Gambar 7.5.
Umumnya cara ini dipakai untuk membagi sampel apabila tidak tersedia
lapangan.

,8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

rffie, di

6C

;adues rserederd :ereq nleq srsrleuy

tudup u8n[ SueK (ta1durs uu{uruuulp) telu uu8uap ledurus uupquu8ued


ue>1el:e8ueu eJe)-eJEo uu18ue:euaru po) :I ltod - suoatts Suu.otu ruo$ Sut1duns
)tuDq) au - slan{ ytt aulu p!los,, lnpnheq ?ue t (g)p66l : I' I I 16 OSI rupuuts
lD

rcNwes cfiewofie

aukuo

g'Z'L

'Suotoured

ru8ud ru8uqes {ppuluaq 8uu,( lqrq Inlueqraq tBIu qelo qele.redlp eiu-qcvd
Suun: ue8uep lols ru,(undtueur 'rtgluraq 4upn 3ue,( toKaauoc qaq nlens'qaq patlots

.PIOI
uptunq qgg rndruecued 1u1e uulluqryredtp g'L reqlreC urul"C '1fi new ilT'8ll
rslu+ Irqure8ueur ludep elrl uSSurqas '(ISU aI {nselu 8ue,( u.ruq nluq qupunl rrep
uedulepredes rslu.t; Sunpuu8uetu u{ Jeuleluo{ nlBS'ueu?as 8 ?p? DIII 'Joululuo{
durles a1 EleJaIu rSuqral'e,{uuurelnd derles epud quslfual ue1e luauatrnr quprnfes
'rpEI 'Brcq nt?q Ie{pJud rseqJet uurm[n r1u1 u8ll srueq nlutd 8uuqn1 l?lulurur
uurnl1 'tud.r 69 rulrxes .rulndreq luled upud ueru8as-uau8as tlredes lnlueqrp 8uu,{
'g nBlB 71 u,(ulusru 'tau\.D|1to) quprnfes sulE ulpJa] IuI lslv 'JaplAlp e\dwos tto\oy
'tpe1

'(tuauanw

Og

'uerndruucued duqu uuryupurq8ueru


luatuar)ul pqrue8ueu

lelulultu uelnpedrp) qe,(uzq 8ue,(

1rce1

uu8uep qeloredrp tudep ledulus'tSeqtp quleles 'uulnrnJeq sruces uf,uqe8ueles


rudues ledruus r8uqureru npad 4upr1 uep 'ueltsut.ru,trp ludep olLDt uou)npat
qulur sIuDIeLu ledures r8uqrued luyu ue8unlune>l'qaq pafioF uup (CSU) rap!^tp
ttolot ulul Bmlue sIUDIeLu BJ?ces efreleq 8uu,( ledrues r8uqured uelsluJed

aldaos

'(3uua1nnb p Sutuoc e[re>1 eruc uuSuep eues) uulur8urtp 8uu,( lureq qaloredrp
efl3urq e,(usnreles uBI{Iuep uup r8el u,(uqe8uelas 8ue,( lSuqurau uelpn1gel
'4u,(ueq etues uut8uq enp tpufuaru ledruus t8eqruaur {n]un ue{uun?ry a$ty
1uuauenb pue 0wuocelPC g'/JEquEg

6urxrr.u pug 6utuo3

6urueIPlJ

mengerjakan sebagian pekerjaan preparasi sampel. Dengan cara ini dapat dilakukan
pengambilan sampel dan preparasi sampel secara mekanis untuk penentuan total
moisture, general analysis (termasuk pengujian fisika dan kimia), serta analisis
ayak.

Gambar

7.6

Alat pencampur dan pembagi HSD

Sebagai gambaran bagaimana bekerjanya suatu automatic on-lirue sampler,kita


lihat alat yang mempunyai tiga buah sampler, yaitu alat kepunyaan SGS Australia
yang ada di Mackay (perhatikan Gambar 7.7).

Batu bara diangkut oleh ban berjalan yang berkapasitas 6600 ton per jam, kemudian
diambil sampelnya dengan menggunakan primary sampler jenis on-line diverter
chute yang mempunyai cutter dengan lubang 150 mm (3 kali ukuran batu bara),
kecepatannya 0,6 m/detik, berat increment 586 kg dengan frekuensi pemotongan
satu kali per 124 ton. Sampel yang terambil oleh clttter dijatuhkan pada ban
pengumpan (beltfeeder) sedangkan sisanya dijatuhkan kembali pada ban berjalan
utama. Dari ujung ban pengumpan ini dapat dilakukan pengambilan sampel secara
manual.

Di ujung ban pengumpan dipasan g secondart sampler dengan jenis yang sama,
yang akan mengambil sampel batu bara dengan kecepatan 0,6 m/detik, sebanyak
I

60

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri

batu bara

t9

lodu'es rseiedald :ereq nleq srsrleuy

stuet Dqsn)) ilot sn,",a1ued e{ uu{qnreftp Bue,(


ledurus enpe{ wp e{rsrJ IedurBS
rnlun uIIIued'ledurus r3equaur uelu 8uu,( alqtsa^il npaa{?aq upuduu>1qn1utrp
Irqruurer 3uu,( ureq nluq leduruS 'sruBrn uulefteq uuq eped ur4rpq-"1ii

railnr

uJBq nleq esrS

'31 g'f, lUreq uuSuep luawatJul (toutttd durles uuSuoioured


rcFwes apwone ow-uo lele nlpns

pool /!\arcs S9S :ed^f

fuPruudn ! :r(*anba:1 6ulpn3


0)i ge O :sseut UaLueJcul
s/ur 9t-0 :paads lallnC

,1rr1

-nr"

ueleg ILJsgrusg

alduBs

atduBs

lPJUeqg

lBcr

d"n#^

ra.lsnjc-

tuLu 0Z outuodo le$nC


1eE pasots SgS :edlf
ialdiuUS
^rEiuof

s^qd

as q lceteu \

ryoa adld
uo sJelsen lte oMl

r0poal

lp8

qpg:Icuanbe:1 6uuln3

0l Ogt :sseu luotrralcul


s/ur

9t

:paads JaltnC

ifu

uru 971 :6urmdo.epng


htacyauo)

euu479 :^cuonboJt 6uUnC


0)i Z :sseu paualcul
sA! t0 f'0 :peads teunC
urtu 971 :ouuado.rapn3
qnq3 outrElltcso eeg :od^1
i6lilurES-,tiFO6C0E

r.l/l

uE a6lns
q aolt utey{

0092 saleS z

Zg9

YIVd.JVIU rv\U IJ INV Id'JNI IdYIVS

pr"r

arsnv

Er

^rd

.u.11'rg*n;+85+#;g-;-rrd#:

sot

GtsEl*'

-8 mm' Sampel dengan ukuran


double rolt yangmempunyai ukuran hasil gerusan
ujungnya dipasang tertiary
pada
yang
-8 mm ini aijatutrkan iaOa ban pengumpan
dianalisis secara kimia
untuk
sampler jenis slottedLrh yungakai membagi sampel
dan dikembalikan lagi ke ban berjalan utama'
secara mekanis terdiri atas tiga
Jika kita perhatikan, suatu alat pengambil sampel

komponen dasar, Yaitu:


(l) sampte cutter atau pemotong sampel,

(2) sample feeder atau pengumpan sampel'


(3) sample crusher atau penggerus'
pemotong yang-berkaitan harus ditutup'
Semua pengumpan sampel, penggerus, dan
turnpahan, kehilangan moisture' dan debu'
untuk memlerkecil

Pemotong samPel
Jenis pemotong sampel

ini ada tiga jenis: " diverter" , " bucket" , dan " cross belt"

(lihat Gambar 7.8).


hanya
lenis diverterbekeriapada titik pemindahan ban berjalan dan

semata-mata

jatuhan aliran batu bara, begitu


mengalihkan jurusan statu increment sampel dari
p"rnotottg berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya'

Gambar
1

6Z

7.8

Jenis'ienis pemotong dalam automatic sampler

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

&

Qg

lodures rserBdord :ereq nleq srsr;euy

uup eJeq nleq uesrdel uep uoleas Sutytou nluns uu{nlueueur ludup qe1e1 ?uequrul
uup rSoloe8 rn,(ursur 'lursJeuro{ rsen[e^e duqut uupq 'EJEq n]uq uusrdel rsuleJo{
uup rSoloe8 uursluued ntuuqueru ry1un ,(7d-{g-(1d ue1:usepraq lingp ntl Ilqtuplp
Suuf Irre{ uurrulnraq roq put ue1;nluurp 'luuor8e: tserolds>1a duqul uuluq
qe1e1

lseroldsla Breq nleq lodrues lserBdard

'upeJeqrlarued tqrpes uelnlJellreru uup ueled u,(uuerulnd'seuud uup ut8uu


tHrpes ue8uep (urur 91 IJep IIco{ qrqel) uuqu8uelred uurnIn Dreq nleq srue88ueu
uenduurueq ru,(undureru'epue8 nulu 1u33un1 suyrSSued ue?uap'taqsnt) /1oU'lIIIpas
u(u4npo.rd tdulal 't8;eue >1u,(ueq uuleunSSueur edue1 Juseq ueJnlnreq 3uua1
EJuq nluq uusmaSSuad {nlun {ocoo taqsntJ,nqr'ledruus luep aill|srcw uu?uupqel
ualtuqqe8ueur ludep eSSurqas ry,(ueq 8ue,( erupn UETIIE up 1u,(uuq 8ue( t8reue
ue>pl;edrp uusnra?8ued Bululos qupr u,(uuequuala{ rdele;'u,(uueryrlu8uoul IIu>I
nles ue8uep 1ca1 8uu,{ lnpord rpulueur ruseq 8uu,t yeryuud uuJDIn 1tce1:edueu
1n1un e,(uuenduuua>1 euelB{ lllw firuu.ruq qePpe t8uuuestp qrqal 3uu1

'Qwo[) uvlrdal rnluleur nulu su1r3-3ut1t8 utseur nele uu8uedrual


nlens dupuqrel ueled-uulad ureces ue{n{ellp uJEq nleq uusn:a88ue4 'taqsntc,nrtI
nele taqsnt) 77ot sruaIqelepu r8ul u(un]es 8uu( srual'r33u1t t8reua:aq snreS8ued
srual re8eqes Suupuudrp ludup uep ue>InJqn1 erec uu8uap sautlue:n1n tedues ertq
nluq uu{qucetue(u llnu rawuDq snre33ua4 'uut8uquad uu{upelp unlaqes lualuatJul
snreSSueu {nlun uuluun8lp unun 3uu,( uusrue?8uad tuelsls ?tuuln sruef unp epy

laduus snra88ua4
'uuuudrun8uad seso:d tuulup PJeq nluq uPIqBsIIueu

Illll

e>l

'seluqrel
IBpIt uep qesuq Suuf uruq ntuq ruu8ueuau wdep qaq uudrunBue4
u,(uuurelerued umuuu 'uuleun8rp ry,(uuq u8n[ Sueqo nule re8nu uudun8ue4
'tunr.un 8ur1ud 8uu,( sruef uuludnretu Su4otqta uep qaq uudurn8ua6 'u,(uurul
nlus vep ruaraanil? uolqepuruau ludep 8uu'( uudtunSued sruel1u,(uug

{pll

ladruus uudurn?ua;

'tuawarJut ueltqtuu8uad n11em eped o5g


r33ur1?urpd tut uuledece>l uufiuudur,(ued'dulet 8ue,( uuludece4 uufuep Suqdurustp
uale 8uu,( eJeq nl?q ue;tp 8ueluudas Suolotue{u uup ans dol r1u1 u8rl 1rce1 8ur1ud
ruqal ru,(undrueur snJeq r1plur rur Iedurus Suoloured r.rup Surluedrel 8ue( ulsseg
'ue1ulraq ueq
sglu rp uJuq nlgq uulndrunl l?JeIes uuludn:aur fluef. nuud luarua.tcut lrqueflueru
,uu1ufteq uuq ueuln1gred 8uuluudas uJuq nluq ndu,{ueur 3uo1oue4 'uequpurued 1t1r1
uped Suusudrp 3uu,( Suoloured Sutdruus Ip ulBI ueqrlrd nlens qul?pe qaq ssotr srue[

rrl'fr'fttil;'J#H:'f:#Til:::::::":

a{ rsrs n}BS rr,p r,q nl,q u*,tp


uu4lndun8uau u?p uepiraq ueq uuqupullued {ltp epud

ISrs

e[re>1eq

P)pnq sruef

r
hampir semua inti berdiameter kecil akan diuji berdasarkan working section ini.
Sementara itu, dalam tahap perencanaan tambang,

inti bor berdiameter besar akan

diuji berdasarkanworking section mengikuti perlakuan-awal yang diperlukan. Pada


tahap ini ditentukan sejauh mana telah terjadi pelapukan lapisan batu bara (yaitu
garis oksidasi), dan untuk membantu hal tersebut dilakukan analisis terhadap
sampel irisan.

Prinsip preparasi sampel eksplorasi menyangkut tiga tahap, yakni:

(1) meremukkan inti berdiameter kecil menjadi -Il,Z mm sebelum dilakukan


pengujian/oat and sink;
(2) pengujianfloat and sink untuk inti berdiameter kecil yang belum mendapat
perlakuan-awal pada relative density (RD) 1,30; 1,45; 1,60; dan mungkin 1,80;

(3) membagi sampel menjadi /or

seperempatnya, yaitu Ll4,ll2.

Penahanan composite sample -6,70 mm dianjurkan untuk dapat dilakukan


pengujian abrasion index (4 kg) dan pengujian shale breakdown, sedangkan ukuran
-4,75 mm untuk pengujian hardgrove grindability index. Tetapi bila pengujian
abrasion index tidak akan dilakukan, untuk mengurangi kesalahan dalam
pembagian, sampel langsung digerus sampai -4,J5 mm.

Apabila batu bara akan dimanfaatkan dalam keadaan raw coal, pengujian/oat and
sink tidak perlu dilakukan. Tetapi untuk berjaga-jaga apabila di kemudian hari
terjadi perubahan pemanfaatan, dianjurkan untuk melakukan penguj ian float and
sink pada beberapa sampel inti bor yang dipilih.

Preparasi berdasarkan ply-by-ply sample


Analisis sampel ply penting dalam tahap eksplorasi regional untuk mengetahui
perubahan kualitas yang tidak tampak dalam iapisan batu bara dan untuk menaksir
pemilihan bagian yang paling mungkin dapat ditambang.
Setelah sampel datang ke Iaboratorium dan dilakukan pengujian radiografi sinar-X,

umumnya sampel berupa bongkahan ditentukan dulu apparent relative density


(ARD)-nya. Tetapi bila sampel inti bor itu pecah-pecah, maka dilakukan penenruan
relative density (RD) pada sampel halus yang berukuran -200 pm. Besaran ARD

ini perlu ditentukan untuk maksud:


(1) menghitung berat teoretis dari ply;
(2) menghitung overall seam core recovery;
(3) menghitung pembuatan sampel komposit.

dan RD

(a)

Preparasi sampel plylanpa float and sink (lihat Lampiran 2c)

(b)

Preparasi sampel non-coal plytanpa float and sink

Roof d,an Jloor termasuk pada sampel p11, [ukrr-batu bara. Dalam penambangan
terbuka, sampel ini digunakan untuk penaksiran pengaruh "pengenceran" sumur
I

6+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

egr

;edues rsetedatd :eteq nleq srsrpuy

93 eduegleoc-uou l1d ledues rseteder6

/./

Jpqurpg

cu uep qsP
'ernlsrout uelnluat
ulrl 7;7 snurut
qedues ue)lptunl

ysodu.rol

ladues lEnqtueu
1n1un ueuedurg

1e{ueq Bues 6uBI uerDeq ledue rpelueul r6eg

lrluJ

0L'g- redules upl)inuau

e^uOuefued JnIn uep 6ueqtur_1

looy,, uep

,,1oot,, uep

l1d ;edues derl

'(ro1uq usr&q Erpq nlq 4nlun e,(ueq


rpel noX[uep {oot e]Jes lDoJuozl ual?ues 1n4l8uaur eduul lrsodruo>1 ledruus
ruulep anpt cgftto1or uep'futsuap a^uDpt 'rn;1ns Iulol .]Burr$lord srsrluuu
reteruurud uercseq 8un1rq '(7d leduus durl lereq r$lBU ue{uun88ueu uuSueq (g)
'

a1dwo s aysodruoc lunqrueru

>1n1un Sunlrqlp ledep (7d ledruus dull rs4er3 leroq 'lnqesrat r{pltunl uu8ueq
Q)

't(7d

ledurus Bnruas (OU x 8uu[ued) uB{r1DIurnI

(r)

'lnIrJeq
ru8uqes ru3 uDIDIepp u,(uuru1:oq 8ueqn1 dupuq:a1nlus 8ue,( roq 8uuqn1rrep uruq
nleq uesrdul epud u>1eu rrrJnrx EJBq nluq e,r,ru,(uas sulrlun{ uulSurpuuqueu >lnlun

,luts pue

poil eduel uoucas 6u1t1ton aqwes ausodwoc tseJedoJd

(c)

'(7'y mqueg) Ktlsuap aurular


uep 'rlsD 'arntstolu uenlueued uB{n{ulrp e,(ueq (ud OOZ-) snleq yedruus upud rdular
'uffq nluq (1d 1eftues uu8uep durru u,(ursereder6 '.rusaI BJ?q nleq sulrlurul eped (1rdi

Misalnya suatu lapisan terdiri atas 5 sampel p/y ditambah roof dan floor:
Recovery
Panjang (m)

Sampel
Roof

Panjang

Vol. %

Berat (g)

na

Na

na

Na

1,07

0,98

91,6

4458

Ply 2

1,25

1,25

100,0

5739
1

Ply

Ply 3

0,20

0,20

100,0

034

Ply 4

0,56

0,56

100,0

2548

Ply 5

1,00

0,95

95,0

451 8

Floor

na

Na

na

Na

Hasil analisis pada sampel berukuran -200 pm adalah


Sampel

Pis

Roof
1,07

RD

Moist

Ash

2,04

1't,8

82,6

1,54

17,1

18,5

35,4

19,6

35,0

TS

VM

1,86

Blz

1,00

18,48

1,25

1,56

0,20

1,96

12,3

62,7

0,56

1,64

14,0

29,5

31,1

0,85

16,42

,,:o

1,56

17,3

20,5

34.2

0,90

18,08

2,16

14,2

86,0

FaKor Ply
Ply

0,32

1,A7x1,54 =1,6478

1,56
0,20x1,96

= 1,9500

Ply 4

0,56 x

,64

= 0,9184

Ply 5

1,00x1,56 =1,5600

Jumlah

0,42

Pjng (m) x RD

Ply 3

Ply 2

1,25x

4,08

'l

=0,3920

6,4682

Jumlahp/ybatubara(yaitu 1 +2+4 +5)= 6,0762


Relative Density dari lapisan batu bara (adb):
seturuh lapisan baru

bara

jum.llh- faktor ply

jumlah

=u'!21'=
panjang
4,08

Tanpa sampel ply 3 atau pita (yaitu non-coal) =

1,06

't6,8

Floor

16

cV(MJftg)

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi

6,0762

batu bara

3,88

I,59

= 1,57

/g I

ladutes rseJedotd :aeq nleq srsrleuy

rsuurtxuluo{ rnqule8ueu {nlu1 '?Jeq nluq-ue1nq ulrd untues uu>1uges1nry8ueu


ue8uep BJq ntuq uusrdul qnJnles eped uoltcas ?ut>1to,u llsoduro{
uuluun8rp nped'Suequrullp nllSeq BrBq ntuq setIIEn{ uu{ntueueru

Intu1

(S)

'uleJetu redurus uu4rndruu3 'u,(usnreles uep '


{7d 3 9g'g'Z qd 3 Si'g'I {1d 3

gp' 97 uu4rnduucueur uu8uep aysodtuoc

t0'00 r

---0099't

ZL'VZ

L'00

8r'92
VEpo/o

le6eqas 63

lvng

z89V'9

?8

0z'vl
90'9

I
dJ qelunf

t6'0

'7

0z6e'0 I
. 0096'l z
8/V9't r
rcye1 [ta
114

uruq ntuq uestdel qnrnles avsodruoc (q)


(1d 3

'Blurelrr tudruus unl.rnduru3 ' 9 K1d 3 Lg'gZ uep V


LZ uey.mdtuucueu ue?uap av s odtuoc leng

I' gI' Z Ktd 3 60' ZE' 1 {1d 7 Zf

66'66

29L,9

8LV9't

ZI'LZ

v
z

009sT?8 t6'0
0096'r

60'28

L9'92

ll'9f
dJ rlplunl'llepo/o le6eqas

61

l14

top1e7 tta

elrd-utld ue{eueslnllSueur uduq avsodtuoc (e)

'ln{IJoq IUedes pq uDInIul 'a1dturts ailsodtuoc 3 gg1 tunqueu


uE)p ptrn uEII?sIntr '(1d ladurus-ledtuus uep tsurudardrp 8uu,( lrsodruol leduus
upud uolnlullp urd 967- ledures sIsIIsuV 'anf)^ cyftto1rtc aep DilDw aUrup^
rpncel ,uruus Suuf uruc uu8uep Sunlrqrp ledup u,(uutu1 3uu,( relauurud Infu1 (r)

ob9'tz = z89V'9

\L L\I

uusrdul qnJnles

Z9LO,g
obo'IZ=ffi-

(uesrdel

qnrnlas)

(e1rd

9'6I

z4'89

9'6 t

60,LZ

9'02

86't8

L'29

89'?Z
L9,LZI

r.lsv%

ry.str

uasJod

ulrd eduel4su uesred

z89n'9

9Z'Zgl

eduel)

9'8 t

8r'08
(v) x (ac)

qelulnl

0z6t'0

z9L0'9
0099'r
t8 16'0
0096'r
8LV9'r

Ald

qelurnl

I
v

z
t

ropteJ fla

'oN

:(qpe) BJ?q nlBq uusrdel uep qsD uasrad

penambangan, roof dan floor juga harus diikutsertakan dalam pembuatan


komposit.
Skema preparasi working section tanpa melaluifloat and sink adalah seperti
Gambar 7.9.

(d)

Preparasi sampel ply, non-coal, dan komposil working section melalui float and

sink
Semua prosedur preparasi dapat dilihat dalam AS 25 I 9-

1 9 82 " Guide to the


evaluation of hard coal deposits using borehole techniques" Section 6.

Proposed Working Section

Timbang dan ukur panjang sampel

Buang bagian-bagian yang tidak diperlukan

Remukkan sampai minus 11.2 mm

Bagi menjadi dua bagian yang sama banyak

Lumatkan sampai
minus 212 pm

Gambar

7.9

Preparasi "working section" tanpa FS

7.4 Prosedur preparasi sampel batu bara produksi


Prosedur preparasi sampel batu bara produksi menurut cara-cara standar ASTM dan

ISO dimuat dalam Lampiran 2.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

69

;edues rseredatd :ereq

ngeq srsr;euy

.3100,

'1nfuu1

qrqal >1u(e srsrluuu uu>ln{Blrp 1nlun


IrEp uudelepredes
rp17 ru1u,('3rl0E x 7 1eftuus Ilqluulp '(ISU uu uunSSuaru e{rf .CSd nBtu
aEfftt ue4eunSSueur u,(ur8uqureu uuyul uu8uep e,(uqepunI lcel:adrp ledep lnqesral
rulDles u,(ulureq urur gZ- u?Jn{nroq uruq nluq ledues EIrq uu>llusrntr

ledurus

'3I 00,

'lnqesJel f L lqeJ- epud uulutzilp 8uu,( lereq


uup Suurn>11upq rudues ufulSequeu ueSuep u.(ulereq lrce>1:adrp ledup ledurus
e7.eut'r'L 1eqe1 epud unluucJel 8uu,{ rlredas lureq rlu>I unp rrp ry,(ueq qrqel
azlstapun nule uulu,(e rnlele[II so1ol 8uz,( lereq ulqudB 'osl JEpuBls uBJnl lnrnuatr

tr

6>ts'o

t't

6>t

o'l

6>r

ruul 90'zuluJ
r11r.u

gL't-

9'zl-

!SIEJl

leu!u!ru preg

r.uu 0'92+

tbeqrp qaloq 1epr1

ujur 0'92-

6>tg'gs

:in{rroq r$l?4-rsl?U
uu8uep uur8uqrued
luraq
{nlun
luru1u
WISV uurnl? ]nrnuehtr

ue>In{Elrp ludup '1u,tuuq e,(uqepunI leduus eyrqudz

lodrues ue16equa6 (q)

'osl qelo
uuluJsrp qelel3uu,( E L1pqe1-tuulep uuJnlu lnJnueur uu>In>Iul 'ue8uue8ued
qelales lnqasrol ladues upud e,(uure18ue,( srsrluuu uDInIBIrp uop eryl (7)
:Jo0S rffp qrqal
I?pll nqns uped uu4SuuoI uup srdrl uesrduy nluns {ntueqtueru rcduus uul.ruqes (1)

:lnlrJeq e;uc ue8uep uu18uueryp ludup ladures 'obOZuep


qtqal saugf?unpuu8ueru BIrq BtuptnJet 'qeseq lu8uus lnqesret ureq n]uq ledrues upg
lodues ue6uuebua6

Ie,te slsllpup Inlun ladups lspJedald

(e)

gL

Zuts pun popl'uep'ICH uenluouad '1e,(e srsrluu" Iruun


url uJuluc 'stsKlouo pttaua? uu8uep utuus {Eprl uJBq nluq rsurude;d uruc udureqeg

snsnl'l)l uenuadal Inlun ereq nlBq todues lsBredaJd g'L

Tabel7.4 Berat minimal

dari undersize

Ukuran ayakan pada mana


batu bara diayak (mm)

Berat minimal(kg)

40

180

25

70

12,5

't0

6,3

4,75

3,2

0,2

7.5.2 Preparasi untuk penentuan

HGI

Untuk penentuan HGI, sampel batu bara harus dimulai dengan ukuran -4,75 mm,
umurnnya paling sedikit beratnya I kg (kering-udara). Kadang-kadang sebelum
penentuan, sampel ini dikering-udarakan sampai 24 jam lamanya karena kandungan
moisture sangat berpengaruh pada hasil penentuan.
Prosedur preparasi diterangkan dalam Lampiran 5 yang intinya sebagai berikut.
Sampel dikering-udarakan sampai diperoleh keseimbangan dengan udara dan
tentukan beratnya sarnpai gram. Ayak dengan "ayakan sarang" yang terdiri atas
ayakan berukuran 1,18 mm pada bagian atas dan 600 pm pada bagian bawahnya.
Pengayakan dilakukan batch demi batch, berat satu batchnya 200 g. Lama
pengayakan dalam mesin pengayak selama 2 menit. Gerus material yang tertahan
ayakan 1,18 mm dengan crusher yang disetel sehingga hanya partikel besar saja
yang tergerus. Ayak material yang sudah digerus ini selama 2 menit. Kemudian
gerus lagi sampai seluruh material melalui ayakan berjumlah 1,18 mm.

Buang material yang lolos dari ayakan 600 pm dan tinibang material yang
berukuran -1,18 mm +600 pm sampai ke gram. Hasil rentang ukuran batu bara ini
merupakan fungsi dari kekerasan batu bara dan teknik penggerusan yang
digunakan, tetapi tidak boleh kurang dari 457o. Sebagai petunjuk, telah diperoleh
hasil percobaan sebagai berikut.
Range dari HGI

Persen tertahan ayakan 600 pm

40-60
61-80

50-65

81

100

47

-58
45-54

Untuk memperoleh hasil di bawah nilai tersebut, maka preparasi sampel harus
mengikuti petunjuk dengan ketat.

7O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/I

lodrups tspteda.ld :ereq nleq srsrleuy

'ue48uu1qrp qule1 u,{unqep 8uu,(


Iurreluru 3 69 yquu 'rap!^!p leduus uuluun?8uaru uu8ueq 'lluaru S Eruulas rul7 009
ue>1efe rnlulaur u,(u1u,(u8ueur ue8uep u,(unqep Suunq 'tap!^!p ledrurs uuluunSSuau
r$ler; snrouetu-snJel uuryndruu3
3

g7i relqes Ilquru

'rur7 669+ urur

gI'I-

UEJn>In

S,b

An uliris batu buru,


An ^li"is dasar

8.1

Pendahuluan

Seperti telah dijelaskan dalam Bab 5 bahwa analisis batu bara untuk bahan bakar
digolongkan menjadi dua golongan, yakni analisis dasar, yaitu analisis proksimat
(moisture, ash, volatile matter, danfixed carbon), analisis ultimat (karbon,
hidrogen, nitrogen, sulfur,, dan oksigen), penentuan unsur tertentu dalam batu bara;
serta penentuan khusus untuk batu bara bahan bakar (nilai panas, indeks hardgrove,
indeks abrasi, suhu leleh asft, analisis asft, klor, dsb.).

Dalam bab ini akan dibahas prinsip-prinsip penentuan parameter dasar yang
tercakup dalam analisis proksimat dan ultimat yang didahului dengan penentuan
moisture dalam batu bara.

8.2 Penentuan total moisture


Total moisture (TM) yang disebut pula sebagai as received moisture (istilah yang
digunakan oleh pembeli batu bara) atau as sampled moisture (istilah yang
digunakan oleh penjual batu bara) menunjukkan suatu pengukuran semua air yang
tidak terikat secara kimia, yaitu air yang teradsorpsi pada permukaan, air yang ada
dalam kapiler (pori-pori) batu bara, dan air terlarut dalam batu bara.
Penentuan TM ada dua cara, yaitu cara satu tahap dan cara dua tahap. Pada cara
satu tahap, semua moisture dalam batu bara langsung ditentukan; sedangkan pada
cara dua tahap, pertama-tama ditentukan moisture yang hilang bila batu bara

dikeringkan di udara terbuka (free moisture), kemudian sampel yang kering udara
ini diperkecil ukuran butirnya dan diambil sebagian untuk penentuan moisture yang
tersisa dalam sampel kering udara (residual moisture). Total moisture adalah
penjumlahan dari kedua jenis moisture ini.
cara penentuan total moisture secara langsung atau cara satu tahap ialah TM
ditentukan pada batu bara yang telah digerus sampai ukuran -10 mm dan
-3 mm.
Dalam standar Iso 589-1974 dikemukakan tiga cara penentuan TM dalam hard

|7Z

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.

/ t

rpspp ststlpup :apq ruEq stsrpuv

snJ?q uuJnln Bruues 'ruu8uelrp 8uu,( 1ru?r1 upq e,(upr1 uruug .r88urt uup Juqel qrqel
snJ?r{ u?Jol?quad Suem'uaunlrqqns uJeq nluq Je{?qtuetu Inlun .eJeqnwgluDJ

zped Sunluu8req ueruluqruad uu.rn>1n 'u8nl undeueuru8ug 'lalel uup suuud rsuarsUe
r8uurn8ueru mru uur)uilep uelsls 'snle83ued uudap rp ue8uua3uad uure48uer
uu>lquqtueueur ueSuep urusoprp smuq dun ye1e4 'lru8rl ruu?uuueur Inlun .dun yelay

'8uu1n-us4redrp sn.ruq dun 1e1e>1 uulquqe,(uetu uu{u e,(uuellr8 epud


8ue,( snreSSued ul.req sqrsudul pcelladruaur ue>1e uu4dunrp snreq ?uei atrusrcw
ueqrqale) 'suued se? rua.t.tnt-raluno) nulu Irluq uelrle ue8uep ue>13urre1rp
?ffq nluq 'uusnra?8ued rnup ruleq 'OJ'Id uep ueues ry-rqud-4r:qud rp lpufrel
8uu,( rtrades 'pn{pasua^1nd nep {nqnq )ntueq tuelp ue>leun8rp uruq nleq ulrqude
uusnre?8ued uped qnreSued re,(undrueur uSnl atntsrcu uuqrqaloy 'uusnra33ua6
'npaar( uep afiq) rnegp ueluqurn,(uad e,(ulusnu '?Jeq nluq ueuu8uuuad
ruulup uelrlnsel uulquqe,{uau uu>1e 1e13ua18uu( Sunduel Eues uuqrqelreq Brpcas
snlur{ eJBq nleq ueBuep uulSunqu8rp epq 8uu,( atn$rcw uuqrqelel qalo rqn.ruSuedrp
runrun EJBces 'uuqnquled rp undnele luurruJel rp BJuq nlrq uuue8ueua4'Suqpunp

afilstow lepl elBp uere{euad


'E uu.rrdurul tuEIEp ueluaqrp duqer
Bnp uJ?3 uup IJUIS-uuoC lnJnueu dequl nles eJec arntstou

fxq

uunluaued JnpesoJd

'3 g1
4u{uuqes urtu

t-

ueJnlnJeq

ladrues uleturne;8 eJuJ LuEIup unlSuepas '3 gg1 >p(ueqas tutu - uEJnInJaq
'lDo) LtALotq Inlun {oJoJ {epll l-Ileurnlo^
ledures ueluun8rp rJlerxnlo^ uJuJ ruulpg
BJu, u^\quq luJIsJe] eSSurqes ulus u]eurt,telS umc uu{Lioqueu u,{uuq Ig6I'I'VwZ

SV Idutel'(r4erut,rur8 e:ec) gggg SIOOSI uep (1"rtt1g puD uDae Irtaurnlo^


emc) 9161-910I OSI ruelup uullreqrp tru8rl uap po) uA4orq Lulep I trJ uuntuoued
'3>1 r4qes rur ruru
1
0Z- uuJnln uu8uep ledues 1e;eq 1um,(s uulllaqtuetu
1 uer8eg'9i0I Sg uulSuupes 'urues 8uu.( uruo luntuetu 1 uer8ug'8t0I SY
(31tuu1up) u,(u1u,(ueq uup urr.u 0Zuurn)n
repuuts '(uur uulup)
llp{
90'0
1e1u.red
'turu E- 1e1n.red
1e>11uud uurulnreq uruq nt?q ledues uuluun8rp'e8r1e1 elu3Intu.n
uurnln '3 008 uup 8uuln1 Iepn unpol uep euuged ulec {nlun ledruus u,(qe,(uug
'rplas ludur 8uu,( tndurel rp ururJelrp snruq IAIJ uunluaued {ntun u:Eq nluq 1adue5
'u les tsupts>1o dupuq:at
pfiq 1n1un e,(uuq u8rle>1 BJu3 e{utu 'lDor ptDLl entues )nlun
uuqul Suef
tr{J uunlueuad urulup ruledrp tudup unpel uup uutuged eJeJ u)If 'ueSortu su8
urlu8ueu uduu1 rdelal'enpa{ eruc ue8uep urues u8tle>1 ulBJ 'I trJ lureq uu1u1u,(uau
suuqJosqu IJBp luJeq uuquqruu1led 'luro14;ed urnlseu?uru e,(ulusrur 'suuqJosqt

pn

rrrEIBp Sunduretrp den8ueur SuuK atntsroa uap ueSo:ltu su8 utlutp 8ue,( ue,ro tu?lup
J"0I I-S0I nqns uped uelseuudrp ledurus euutu Ip Suns8uul ureulnur? erec qelur
eJBJ upud lnsuu:el 8uu,( I.IloLUnlo^ u-tuc ulnd lnqeslp IUI UJEJ

Bnpel uru3 'Suns8uel

'6;
SueK

te

uesrad n1rc,{'leduus leraq dupuq:e18un1rqrp IsBIIlsep IIseq Irep lndrunl:at


'Qtotpau ryDg puo unag) uanlol uu8uep ISBIIlsep q?let BIUBuad em3 'pot

bertambah. Dengan bertambah besarnya volume ruang pembakaran, maka


perpindahan panas dalam bagian radiatifdari ketel jadi berkurang.

Klasifikasi. ISO mengklasifikasikan batu bara rank rendah menggunakan


parameter total moisture dan nilai panas untuk membagi-bagi batu bara atas
kelasnya.

Eksplorasi. Beberapa peneliti dalam eksplorasi batu bara subbitumen dan lignit
menentukan kandungan total moisttLre pada sampel inti bor dan singkapan yang
dikumpulkannya, meskipun tingkat penaksirannya tidak menentu. Selama
eksplorasi dan penambangan, kondisinya banyak yang berbeda. Misalnya suatu
lapisan batu bara dapat merupakan acluiJer yang akan didrainasekan bila dilakukan
penambangan.

8.3 Penentuan

moisture holding capacity alau equilibrium

moisture
Penentuan moisture alami yang ada di dalam batu bara semasa belum ditambang
(masih ada di dalam bumi) bagi para ahli sangat penting. Moisturejenis ini sangat
sulit diukur karena begitu batu bara diambil atau dikeluarkan dari dalam bumi,
kadar ntoisture-nya akan berubah dengan cepat. Pada waktu pengeboran atau
penambangan, kadar ntoisture berubah karena adanya penambahan air. Untuk batu
bara yang mempunyai rank tinggi, moisture holding capacity (MHC) atau

equilibrium moistttre (EQM) ini mendekati becl moisture sehingga MHC disebut
juga sebagai bed moisture.
standar ISo 1018-1975 dan BS 1016: part 2r:l98l mengemukakan penenruan
MHC untuk hurcl coal sebagai berikut. Sebanyak 2 g sampel batu bara berukuran
-0,2 mm dibasahi, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam desiccator yacum
bersuhu 30"c yang diisi larutanjenuh kalium sulfat (supaya kondisi dalam
desiccator ini mempunyai derajat kelembapan 96-97vo) selama 4g jam. Kandungan
moisture dalam sampel itu kemudian ditentukan dan dianggap sebagai MHC. Ji[a
penyimpanan dilakukan selama 24 jam, maka sampel yang ditimbang adalah I g.

untuk batu bara dengan ranklebih rendah, standar Australia (AS 2434.3-1gg4)
memberikan prosedur penentuan MHC terhadap sampel batu bara berukuran -4 mm
dan waktu penyimpanan selama 7 hari.
Standar ASTM D1412-74 yang diberlakukan untuk semua jenis batu bara,
menggunakan sampel batu bara berukuran
-1,1g mm sebanyak 20-25 g.

Prosedur penentuan MHC ini diberikan pada Lampiran 3.

Pemakaian data MHC (EOM)


Penentuan MHC berguna untuk menghitung ccrlorific value (adb)
ke dalam basis
moist mineral rnatter-free dalamklasifikasi batu bara menurut ranft (sistem

klasifikasi ASTM).
|

7+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/I

Jesep srsrleue :ErBq nleq srsrpuv

'8uns8ue11epq

uleurnur8 erec nlru('SV uup (691) yeuorsuuJolur uruc lnJnuour srsrleuurp 8uu,(
ledues Lusl?p arntsrcta uenluaued rnpesord qoluoc uu{rreqrp g uuldurel urEIeC
'lDoJ
ptDq
tuulep atn$rcut uuntuouad 1n1un uuluun8lp
elu) '(ruu8o1 ue8uedurel sutz rp uuluuresrp)
uuur8urpued nlnqep qrqelJel uu{nllrp sruuq'ladtuus lereq u(u8uurn4req

SV uep SB J?puets uiulup rur

ue{nluaueu
uu8uuqurruad uu{n{elrp tunleqes qulel wlltpqredrp sn.ruq 3ue1
1n1un
'delel e,(ulereq rudruus ueSorlru su8 rllurp 8uu,( ue,ro urplup Ip
nluq ledruus 31
"Jpq
ueseueured rlndryeur (gqOS S1O/OSI) tlu8rJ vvp lDo) Lt*otq Intun uunluauad ere3
'lur g0'0 uealadel rudrues slJleunlo^ uJBJes JnInIp'8unqu1 urelep Sunduruuel
SueK atnlsrou mpel1- uep uenlol uuluun?3ueur dorloezu Jeoes ISelllsaplp urur Z'0'(tgOt-gfg gg1) >pu1g pue
uu:8
uurn{nraq ureq ntuq
961
1e(ueqe5
ledues
lrleunlo^ uJuc tnqeslp'Bnpe{ uJuJ

uBeCI uelulered ue4eunSSuau uu8uep Suns8uul

'uJBq nluq sruef untues ululep rp atnlsrcw uunlueued

'ladures

IJup eJnlslour u(ulaeq uz1>1nlunueur


1n1un tu4edlp ]edup tut uuelred uru3
rsdrosqe Sunqq luJeq uuququr?ued '1uro14red runtseu8uur 8ur:e8ued tsuaq 8ue,(

rsdrosqu Sunqel ur?lpp rp Sundurelrp 3unq4 Irup rle du;1 '(ttueur/lur 00I : SV uup
>1uf,uuqas 8uual uaSorltu su8 uaprlurp 8unqu1
J"gI I-g0I nqns upud ualsuuudtp sula8 uep uoler

Sf,) tlueru rad erepn uuquqnrad unp


r.u?lup

ey 'ueI

n]us pruules

3unq4 ur?lep (urr/ OOZ-) snlBLI e-IBq nlzq ladues 3 t ,(StOt-tEE OSD Suns8uel
ulatrrta,er8 eJ?c l{el?pu lDn pfiLl Inlun BLxEued eru3 '1ru8r1 uup lDo) utwotq 7.ntun
ptrtr^l
uunlueuad uruc unp Bpu 'OSI Jupuls tuEIeC
uJeo nl?s uep poJ ptzqy1rrlun
'port
turu I'E- qlel Sutsau-Sutsuur
uup
utrl
ni5
Inlun
ZIZInlun
'tuurl
0SZ- nuls trru
lnqesJat uruq ntuq laduus uumln (SV uup) Sg repuuls Lmleq
gZ'0- r{ulupe pPtr\l uunlueued 1n1un 'nll UJe}uetues 'uflu 9Z'0- up '[utu S8'0r'urur
gt'Z- qe1l.l tr trU uenlueued 1n1un leduus uuJnln IAIJSV repuels tuuluq 'tuur Z'0?Juq nluq ledurus ue{nl-Ieueu sISIIBuuIp fluu,t ledtues rul2p aln$nta uunluauad
uulSuupas 'utur - EJeq nlcq ladruus uu{nparuatu urupn 3uue4 ledurus ruelup
atn$nru ugnlueued 'ledures I$lu4 uBJDIn 1llulup {ulalJel (atn1storu ptnptsat ney)
urupn Suuaq ladurus tuglgp iln$rcut uunlueuad uuSuep u,(uuuupeqra4 'luurrslord

slsrluue Luel?p {nspuuel slslluuetp 8uu,( ledues ulslup atn$ntu ue nlueued eru3
'rul unlsnleqrp qu1a1 8ue,(
{}llluuu laduus dupuqrel uu{n{BIIp u(uutul r?sep uenlueuad uup lututslord slslleuv

'P*hl

qelur rur atn$rcu {nlun ISuloN 'uJn OOZ- nule tutu 7'6- u,(uue.rn1n tuduus smefltp
uup'Guq-r8uqlp'uu{Brepn-3uua1rp'tst.lederdtp qulat 8ue,( ur?q nluq ledurus
qept aldutos sts,{1outt aqt nele sIstlPuEIp 8uu,( ladues uu8uap pnslerurp 3ue1

s!s!lBuPlp 6ue/t lodues uetPp

an$low uBnluauod ,'8

Pemakaian data

Mau

Data ntoisture dalam sampel yang dianalisis atau moisture proksimat tidak
digunakan untuk menginterpretasikan sifat batu bara, tetapi hanya untuk
menghitung hasil penentuan parameter lainnya dari basis adb ke basis lain.

8.5 Analisis proksimat


Hasil dari analisis proksimat memberikan gambaran banyaknya senyawa organik
ringan (volcttile matter) secara relatif, karbon dalam bentuk padatan (fixecl curbon),
kadar moisttrre, dan zat anorganik (ash), hingga mencakup keseluruhan komponen
batu bara, yakni batu bara murni ditarnbah bahan-bahan pengotomya (impurities).
Analisis proksimat merupakan cara mengevaluasi batu bara yang paling sederhana'
Oleh karena itu, sangat banyak dilakukan orang.

Di dalam literatur. istilah aslr dan zat mineral anorganik digunakan secara bersama,
yang satu dapat menggantikan yang lainnya. Aslr adalah residu yang tertinggal
setelah batu bara dibakar. Asft berbeda dengan banyaknya dan susunan kimia dari
zat mineral dalam batu bara yang disebabkan pemecahan termis zat mineral pada
pemanasan.

Zat mineral dalam batu bara dapat ditaksir menggunakan berbagai perumusan.
Salah satu rumus yang telah lama dikenal adalah rumus Parr (digunakan dalam
klasifikasi Seyler dan ASTM). Di sini zat mineral dihitung dari kandungan ash dan
sulfur:
zat mineral

= 1,05 c.sA + 0,55 sulfur

Koefisien 0,55 menunjukkan proporsi sulfLrr tidak saja sebagai pirit tetapi termasuk
sebagian kecil sulfur organik. Rumus lainnya yang digunakan dalam kiasifikasi
batu bara Inggris ialah rumus King-Maries-Crossley (KMC):
zat mineral

= 1,l3 ash + 0,5

Spyritrc

0,8CO2

2,8S.r5

2,8Sru1pLo1.

+ 0,3C1

Untuk batu bara Indonesia kita pakai saja perumusan yang paling sederhana yaitu
rumus Parr atau yang lebih sederhana dari itu:
zat mineral

1.10 As/r

8,5.1 Penentuan moisture dalam sampel yang dianalisis


Pembahasan mengenai n'toistttre jenis ini telah diberikan dalam paragraf
sebelumnya, yaitu yang membahas tentang penentuan nnistttre dalam batu bara.

|7

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

// t

Jpspp srsrlpup :EJpq nleq ststleuv

undtlsaru 'urnuoluroqel tp uuln{Epp elnd wdep (qso pldot) ludec qrqel SueK qsn
uunlueuad 'u,(uru8uqes uup'8urpue1q uuuedun8ued'uruq nleq Suequul-8ueqruel
rp unleun8lp 1e,(ueq qula] uup JlDluorpsr euos X-rBurs uu>1eun88ueu quler rur
esu^\ep epe 8uu,( nuuSSued tuelsrs 'iedac qrqel 8uu,( ue8uep rluu8rp n1:ed snreueu
3ue( uuse,r,ru8ued nped uup uruul nl)u,r uulrllJetueur 8uu,{ Jupuels JnpesoJd
-sn;e1

'J"00s
nqns ruduus rurrrol nqns rrup uusuuuured uuluum,(ueu LL-VLIt C

1IISV rupuuts
'uulsuo1 ?uu,(

luJeq qeloJedrp redrues dutet 8uu,( nqns eprd t8ul ttuaur 09 uurpuruo{ uep'J"SI8
nqns redurus llueur 09'1"009 nqns rudrues lrueur 0E uu>lseuudrp ladrues uup lrueu
rad e:epn uequqnred r1u1 ludure 4uf,ueqes Isultluo^ traqlp sn:uq acnutn{'e>yys
uenlueued >1n1un ledruus ludutel 'SV uup Sg iupuels tuuluq
uu^\eo

rapdrp

t7.sD

'rSeltrueur 09 BtuPIes J"EI8


nqns u ped JrrDIreJ 'trueru 09 uruules l"g I B rudruus J"00E rrep uurpnruol 'trueur 0
nl{e1Y\ r.uslep J"00s rudues ),092lrup'lruau 0t ni{B.r\ ruEIBp J"092 redues
uu)Ireurp nqns 'ln{rJaq reSuqes uEInIElrp uusuuuuad 'truBrl uep f)o) uA4,otq Intufl
'r8uy lruau 09 eurules J"gI8 nqns upud u,(uuu4rerqureu
rrq>lerol uup'lrueru 09-08 Bruplos J"gIg reduus J,009 nqns rrup'trueru 0[
BtuBIes f,"00g nqns redues uelseuudtp uu^\uc tuulup ledurus uelpntuay'rruc78gy'6
Iurur$l?tu uee>lnurled uelupude>1 tedrues uurluld nute 'uelesrod 'u>1lps uu,ttuc
ruulEp rp e,(uuuryuqe,(ueur 'snluq BJeq nluq ledu-res 3 1 Suuqurueut uoluulu,(ueur
(tgOt-if t I OSI) lDn pnq {ntun rnposo,r4 'lru8rl uap lDn uwotqutelep'por
plDtlwelep rlsr ue8unpuul uunlueued eruc EJeJuu uu{ppeqrp OSI rupuuls uruluq

'truatu 09 ntle,\\ ruplep J"SI B rudecueur


rudrues uu)plreurp nqns uulpnua{ llueru 0[ etuules J"009 nqns tedu;us uulsuuudtp
uep acrtutn{ a1$ruu nlens urelp rp uelleduetlp ledures :dequl unp uuseuuued
urec uu8uep ualn{ulrp rysr2 uunluoued 'r1epua1-rat ledup tut uzquqnled u,(udn5
'J.008 rrup r33ur1 qrqel ?ue,( nqns upud luqtuulrat rnJIns upls{o-upts{O '1"009
Jelrles nqns uped Bprs{o tseq tpulueu tspptslolel upl}lns ISoq ue p luuoqJe) IJup
sedal uprslorp uoqJBX 'dttustotu qulupu Jo00I rTqns uped dun8ueur uuruued 8ue,(
lez 'uu>lseuudrp u:uq nluq ledrues nlens ultqede rpeilei elurl{ ueqcqn.red qelunle5

'{su qelel nqns uenluaued


urulup uf,uqe1e1 nqns uup {s,, stslleue ulelup u.(uunut4 (rsrsodruol) rluunsns
ulnd uelntualrp'(tuaruot qso) eduuu8unpuu{ uu{ntuellp Surdurus Ip 'E.IBq nluq rys'y
'uprslo Sueraleq ISus{IJ u,(urpuLrel uiles 'EpIS{o tsaq tpultreru 1t.ud u,{urseplsloJel
'tuuoqJ"I rrup uplS{orp uoqru{'8undrue1 r,rep (rselu.rprq) rsnltlsuo>1 :tu e,(uden?ueu
uuerol urul uretuu uulquqesrp Iul luH 'Eruq nluq ruulup Ip epe ulntues 8uu( 1u:eunu
e.(u1u(uuq ue8uep uelSurpueqrp llJaI qrqal e(urunun r1s'r, u,(u1e,(ueq nll PueleI
'uuqeqnred utele8ueu IuJeutu 1ez'eseq nluq uuJu>iuqtued uuu1e5 'dutat 8uu,(

1ez

leJeq qaloJedrp tudues Jupuuts ISIpuo) urEIBp (uotlotatntm e,(uqul1sr) Ju>Iuqtp EJuq
nleq ledurus qulelos 1u33utga1 8uu,( >puuS"rouv tez re8uqes uIIStuUeplp qsD po)

rrsP

uB6unpuq uenluauad z'9'8

cara ini belum standar tetapi hasilnya menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan
dengan cara standar dan masih dalam batas toleransi.

Prosedur penentuan csft menurut standar ISO diberikan dalam Lampiran 4 bersama
dengan penentuan ash secara cepat untuk keperluan pengujian pada waktu
pengapalan batu bara atau pengujian kerja pusat pencucian.

Pemakaian data kandungan ash


Untuk menentukan cara pencucian yang terbaik di dalam batu bara ROM'
persentase tersebarnya ash di dalam partikel batu bara dan dalam batu bara yang
sudah digerus harus diketahui dengan pasti. Persentase kandungan ashjtga
digunakan untuk menentukan ketelitian dari sampling dan parameter ash selalu
dispesifikasikan dalam kontrak.
Kandungan ash penting dalam batu bara bahan bakar maupun batu bara kokas. As/z
berperan penting dalam pemilihan alat penggerus di PLTU, sedangkan dalam batu
bara kokas merupakan petunjuk akan kandungan ash dalam kokas yang dibuat dari
batu bara tersebut. Semakin banyak ash dalambatu bara setelah diproses
menggunakan oven kokas, akan semakin rendah manfaat produksi karbonnya.
Semakin banyak ash dalam kokas, akan semakin banyak batu kapur sebagai peleleh
yang harus ditambahkan ke dalam tungku pijar untuk mengumpulkan csh dan
mengurangi logam panas yang dihasilkannya.
Dalam pembakaran, semakin tinggi kandungan ash batu bara, semakin rendah
panas yang diperoleh dari batu bara tersebut. Sebagai tambahan, masalah
bertambah pula misalnya untuk penanganan dan pembuangan asft hasil
pembakaran.

8.5.3 Penentuan volatile matter


Definisi volatile matter (VM) ialah banyaknya zatyang hilang bila sampel batu
bara dipanaskan pada suhu dan waktu yang telah ditentukan (setelah dikoreksi oleh
kadar moisture). Suhunya adalah 900oC, dengan waktu pemanasan tujuh menit
tepat.

Volatile yang menguap terdiri atas sebagian besar gas-gas yang mudah terbakar,
seperti hidrogen, karbon monoksida, dan metan, serta sebagian kecil uap yang dapat
mengembun seperti tar, hasil pemecahan termis seperti karbon dioksida dari
karbonat, sulfur dari pirit, dan air dari lempung.
Moisture berpengaruh pada hasil penentuan VM sehingga sampel yang dikeringkan
dengan oven akan memberikan hasil yang berbeda dengan sampel yang dikeringudarakan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil penentuan VM ini ialah
suhu, waktu, kecepatan pemanasan, penyebaran butir, dan ukuran partikel.
Prosedur penentuan VM untuk hard coal menurut ISO 1562-1981(E) adalah
1 g sampel dimasukkan ke dalam cawan silika dengan tutup yang rapat. Cawan
diletakkan pada stand terbuat dari kawat nikelkrom dan kemudian dimasukkan ke

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/ t

.respp stsrleup :preq nleq slsrlpuv

'(acoutn{lotuozrtotl)
OSI uup (acouttttlo.tllla/r) NISV ercc uu8uep tailDLu afep^
uep qsD ue8unpuu>1 uunlueuad {nlun uu.re{uqr"uad n13un1 uullnlunuelu I'B Jpqulpg

INL

ob -

o/o

- lN

ob

- ob00l = )d

'(urupn 8ur.ra1 srsuq urulrzp) qsD uup'tauDut alelorr


'atnlsrout esutues:ed r8uu:n1rp o6991 :uu8unlq:ed uc8uep uulnluolp uocl.tD) panl
'eJuq nluq ue{rsplUrs113ueur Intun .reteue.red uup EJeq npq )pDt
s{epur ru8eqas reludrp ludup 39 uu8unpuu>1 plrru 'rslo.lolrp qulat IE.rourtu )EZ nele
qso eyqedy 'uulSuupqrp denSueru qupnu tuz rs{E"g qolotas pJpq nteq ueluluqrued
uulelured urDIEp rp lulpqrp ludep 8uu,( lupud lut.ralulu ueJnln nluns tu3uqas nulu
'ue{rsesruoqJeTrp nllu^\ uped u:uq nluq r-rep selol IISBrl s{epLIr te8eqes ueleun8rp
39 ue8unpuuy 'r,r\BnurI E.ruces nlusJoq nutu de:eslal 8uu,{ ue8tslo ur>18unur uep
ueSo.tprq '8uere1aq'ua8o:Iu u,tru,(uas ll{rpas qiTquultp eraq ntq 1ruu8.ro uauodruo>1
rrup uurern8uad esrs lp{p^\atu Iul JC'ue>18ue1tqrp tauDut afwp^ quletos esIS
uoqlcl u(u1e,(ueq urlclu,(ueu (ag) uoqtot paxtg
IErrele{u trlelup ieduprel 8ue,(

uoqec paxil ueuuauad f'9'8


'lnqasJel seso:d unpe{ rsrpuo{
uep sesord

qllrueiu llltun uu{uun8rp u8nl IAIA 'rs{t;;tn{ll uup tsulr;rsu8 ru?luq

'uJDlsqurad rsuerslJa rslpuo{ uup uuJEluqued uelulu.rad ueqrltured tu?{up fur1uad


e?nl tailow afppA'u,(uuu8urdrues IISELI uup sE{oI trep plati rlsleueru 1nlun ulnd
uunSraq 'nlr uIEleS 'ttnpua1q tueIup c(uts.rodold ucp 'lse)IJISul) 'P-tEq nluq nlcns
ue:4nlueuetu {nlun uu>luun8rp ludup tur B.ILo-uJuJ ue3uep uelnluallp 8ue,{ 11n

Iuu

tailew ailploA BlBp uBlBIeuod


'osJ rupuels uPp IAtrJSV
Jupuels lnJnuotu Dtil)ru

afrup^

uunlueued rnpeso;d uuILIeqIp 7 uu:tdurul iuuleq

'SV
uu8uep uulBurpuuqrp r88url qrqa1 3ue,{
uruc
uep'Sg'OSI
'J"0E6 Jseqes u(uuusuuuured nqns uup
lls?q ue{rJaqr.uetu I JJSV uJuo'urulunlun
uurleld u?^\uJ quppu uu>punfirp 8uu,( uu,ltu3 'lu{Iila^ :uluqrued n13un1 ueleun8rp
WISV Jupuets urelup'lutuoztroq .rulequred n13un1 ueluun8tp OSI rEpuuls
rulep ?lrg 'IIB{as upaqreq 8ue,( rnpasord unlueqtuaw LL-;LIt C IAIJSV rupusls
'lSel lrueu qnlnl uurulas J"006 nqns upud lBul ue4tniuultp
uusuuetued uulpnua{'lluetu qn[n1 uureles J"00, nqns uped uulsuuedrp leduus
BIntrr-ulnIAI 'GgOt-Z'VtV7 5y) duQul Bnp uruc ue>luun8tp qupuer luu ereqnwq
lnlun uul8uepes'!)oJ PtDq :4n]un e,(uuq tptl :npeso:d uu{IJaquleu OSI JpuElS
ur.uules

'ledel iluau qnlnl


uu{n{ulIp Iut uJupn uduul uusuul?ued ')0006 nqnsJoq acoutn! a7fftllut;.talep

Gambar

8.1

Furnace untuk penentuan ash content dan volatile matter

Pemakaian dala fixed carbon


Data FC digunakan dalam mengklasifikasikan batu bara, pembakaran, dan
karbonisasi batu bara. FC kemungkinan membawa pula sedikit persentase nitrogen,
belerang, hidrogen, dan mungkin pula oksigen sebagai zatyang terabsorpsi atau
bergabung secara kimia.
FC merupakan ukuran dari padatan yang dapat terbakar yang masih ada dalam
peralatan pembakaran setelah zat-zat yang mudah menguap yang ada dalam batu
bara keluar. Ini adalah salah satu nilai yang digunakan di dalam perhitungan
efisiensi peralatan pembakaran. Untuk perhitungan efisiensi-yang terbaik, nilai
karbon dari analisis ultimat mungkin yang dapat dipercaya.
FC digunakan sebagai petunjuk yieldyang diharapkan sewaktu batu bara dibuat
kokas. FC ditambah kandungan ash diperkirakan menunjukkan yield darikokas
yang diproduksi. Rasio atau perbandingan FC/VM yang dikenal dengan sebutan
fuel ratio telah digunakan sebagai pengukur rankbatu bara, terutama di Amerika
Serikat.

80

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

tg

resPp slstleup :plpq nleq ststleuv

't
urelep uep htrJH EJe)

ueJrdtuu.I urulup uu)irJeqrp Slqelt EJe) lDo) uilotq


ueSorprq uup uoqrul uentuaued rnpesoJd

f)or ptDq wqpp

.996I

'
,fpoqlaru f))lssDp -lDo) luDt tamol {o sts{1uuo ailtwlqn,,
- lg untr 'VtlZ Sv urulep uulueqrp u,(uuunluaued -rnpeso,r6 'poL7aut atnrutadwat
q?ry e;et tuulep rlredas r33ur1 nqns rudues uu>lsuuudrp EIrq lupeloul ledep nuour
afrup^ >1e,(ueq Sunpuu8ueur 8ue( u:uq nluq Bueru) 'Stqet-1 E-ruc uulun8rp qupue:
Tuot rc,lundutou 8uu,( eJuq nluq I'uulBp ueSo:prq uup uoqJu{ uuntueued {nlurl

'Bpr$Jorp ue8uuru rsueq rsdrosqu 3unqel uu{nlior.ueu 1epr1 eSSurqos


InlueqJol
{upq upISIo ue8orlru'lul J"ggtI nqns Eped 'sotsoqsc Epos r.uplpp rsdrosqurp
prslorp uoqJul uup 'lerollJed unrseu8uur urulup rsd:osqurp rru 'eznu8 Je^lrs qelo
uuqulrp Bprs)o JnJIns uep roll sug 'ue{ruJnunp LIElat 8ue,( ua8rslo ruEIEp f,"ggEI
nqns upud uu>lsuuudrp uup snluq ErBq nteq ledues 3 E'g Suuqurlrlp '(S16I-609
OSI) poqpru atnilttadwat q3ru1 nep r33ur1 nqns opolatu n1re,( 'uru1 8uu,( eruc rueleq

'Bprslorp ueBueu
qelo uprs)o ueSo:lru uup 'aznu8 Jo^ys qolo ,roy>1 'turuo-r>1 Iuqull qalo rsd-rosqprp uEIe
upr$lo JnJlnS 'rsdrosqe 8unqe1 uelo.repes elnd Suusudrp Iur u.ru, urulEp uleru 'r33ur1
8uu,( uer1r1e1e1 reXundureu ntl uunlueuad lrsuq .re8y 'sotseqse Bpos LIoJo lsd-rosqurp

uprslorp uoqJDI uulSuupas 'luro11-red urntseu8eru qayo rsd-rosqerp IntueqJel


8ue,( le 'uprs{o e8uqruel rnlulaur ue{lrlurp {ntueq.rel 8uc,( su9 'Jo008 nqns
upud ru;nu ue8rslo se8 uuusreq re{pqrp snluq ereq nluq ledurus 3 t'O-Z'O 1u,(ueqes
'GteySZg OSI) Slqel'I uruo ruuluq 'r83urt nqns epolorr uep Srqerl urec nltu(
'OSI qolo uulnlurp 3ue.( u:ec unp EpE'uaSolprq LIEp uoqJe{ uulnluouatu Inlun

ua6orplLl uep uoqJel uentuauod t'9'8


'Slqett p.ruf, ueluunSSuaru e rluJlsnv .Iupuels 'lnqes.Iel
'leultlln slslluuu
lDor luDt raA ol>l$un uaSo:prq uep uoqJI?I ut;nlueued ppud
ue{nlulrp rur 3uua1 8uu,( ladurus urt?ll?p uElpnrue{ 'n1np uul?uellqlp Iul atntsrcta
uep (.ruseq) uur8eqes 'sIStleuu uulnleltp runleqes '1u(uuq qrqel 3uu,{ atntsrcut

'altllslotu

uu8uu:n?ued uruc eped


Sunpuu8ueu yu?rtr uep lDo) Lt*olq Euelu)
IulalJet r)o3 ulworq u?p lDo) ptD\ )lnlun lnpesold uJuluB {oloJuolu 8uu,( uuupaqla4
'1rtt811 uep
!)o) utvotq
1n1un e8n[1ool pfiq {n]un urelas SV Juputls uJuluaures 'efus Toot prDql$un
lerurlln srsrleuu rnpeso;d rupuuls ue{ireqluatu u,(uuq WJSV uup'Sg'OSIlBpuElS
'Gururp) tauDtu lureuru seqeq'8uual sISuq urulup uc>1utu,(urp uenlueued
'obOAI uu8uep uurus ua?ts1o
Irsuq uep {ltlluuu ledruus tuEIBp uulnluetlp rnsun dutl
uup'ua8o:1ru'qsD 'JnJIns 'ue8o-rprq 'uoqJEI uuqulunlued 'tpu{ 'Ipul uu)lnqeslp
qe1e1 ryedes Jnsun-rnsun sElE Lup-lol Suef':.nz tu8uqas Suupuudrp qolel BJuq
nluq 'leuorsrpuJl uJuJeS ;tudet E.Iuf,es nlr ..u.IEq nl?q,, qElusl uu8uep pnsluurp 8uu,(
e,(uruueqes udy 'ue8rslo uup '.InJlns 'ueSolttu 'ueSolptq 'uoq:u4 rnsun ue8unpuul
r.uulBp uelulu,(urp 8uu,{ ureq nlBq sISIIsuu te8eqes ul?)IISlulJeplp lBtuIlln slsIIsuV

lBrullln s!s!leuv 9'g

Pemakaian data karbon dan hidrogen


Data karbon dan hidrogen digunakan dalam pengklasifikasian batu bara dan dalam
penghitungan efisiensi panas ketel uap.

8.6.2 Penentuan karbon berasaldari karbonat


Ada tiga cara penentuan karbon dioksida dalam sampel batu bara, yaitu cara
titrimetri, gravimetri, dan manometri (semuanya diberikan dalam AS 1038, Parr
6-1971). Standar ISO 925-180 dan ASTM D1756-62 hanya memberikan cara
gravimetri saja, sedangkan BS 1016: Part 6:1977 memberikan cara gravimetri dan

titrimetri.
Dalam cara titrimetri, 0,5 g sampel batu bara halus ditimbang di dalam labu didih,
kemudian ditambah asam klorida. Selanjutnya hasil reaksinya, yaitu karbon
dioksida, diabsorpsi oleh larutan benzylamine yang kemudian dititrasi dengan
larutan kalium metoksida dalam toluen/metanol dengan bantuan indikator timol
biru.
Dalam cara gravimetri, penimbangan I g sampel batu bara halus dilakukan seperti
pada cara titrimetri, tetapi karbon dioksida yang menguap diabsorpsi oleh soda
asbestos dan pertambahan berat soda asbestos menunjukkan banyaknya karbon
dioksida dalam sampel.
Cara manometri memerlukan sampel batu bara halus sebanyak 5 g di dalam suatu
sistem alir, ditambah asam klorida. Kenaikan tekanan dalam sistem diukur dan
dibandingkan dengan kenaikan tekanan yang disebabkan oleh sejumlah karbonat
(standar) yang diketahui beratnya.

Dalam Lampiran 4 diberikan cara penentuan karbon dari karbonat menurut cara
gravimetri menggunakan prosedur dalam standar AS i038, Part23.

Pemakaian data karbon dioksida


Kandungan karbon dioksida pada mineral karbonat dalam batu bara berguna untuk
mengoreksi persentase karbon total yang telah ditentukan bila akan dihitung ke
basis kering, bebas-zat mineral (dmmf), dan karbon yang dapat dibakar. Selain itu,
digunakan pula r,rntuk menghitung VM dari antrasit dan batu bara yang mengandung VM rendah, tetapi kandungan karbonatnya tinggi, ke basis kering, bebas-ash
(daf), dan menghitung VM dari batu bara ke basis dmmf.

8.6.3 Penentuannitrogen
Nitrogen dalam batu bara hanya terdapat sebagai senyawa organik. Tidak dikenal
adanya mineral pembawa nitrogen dalarn batu bara, hanya ada beberapa senyawa
nitrogen dalam air kapiler, terutama dalam batu bara muda.

8Z

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.e

rPsep srsrlPue :elEq nleq ststleuv

:Iniueq ude-reqeq urulup lpufrel tudcp

u.ruq nlcq LuEIEp .rlulns nutu Suureleg

Jnllns lElol uenlusuod ?'g'g


'eJupn ruurecued u,ru,(ues nlus qulus ue>ludnreru 8uu,( "951
rpufueur quqnlp uulu ueSollru'r33ur] nqns epud uu.reluqruad tuuleq 'uu{nlualrp
8uuf, ledues rrup qeloredrp ueSo;1ru uqeur'ue8untrqled uep qeloradrp ue8rs4o
DIrI'usrlrloued uup pffq nluq uu>lSurpuuqruau )nlun uuluun8rp uaSo:1ru uluq

'uu-ruluquad sesord uped acuo1nq

paq ue?unlrqred uelup Surluad ue8olilg 'rsusruoqlc{ utuulas uulllsuqtp u{u


8uu,( eruorue u,(u1ur(uuq 1n1un u(uc,ladrp tedep 3uu,( .ttsluued te8uqes ruledrp ludup

Iuprl

uJuq

nluq rJpp ue3orru rBIrN ErEq nluq uusu)o13uad utueles 1n1ueq,ra1 8uu,(
uffq nluq tuelup ueSorltu uu8unpuel c.tsluu uu8unqnq upu {eptJ

Bruorue uu8uep

uo6oJUu elep

ueleleuad
.1861-ZT,E

OSI uup 6L6I-tEt OSI rupuuls ln.lnuaru lqeplery o.Ilr?tu u,rur ucp Iqpplery orlltu
-nues uJuJ qulepu y uu"rrdurel tuulup uullJeqlp Suur( ueSo.rttu uenlueuad JnpasoJd
']E.rnIB 8uu.rn1 oJluutrues
erec '1ru8r1 uep f)oo utlotq uBIEp ueSo;ltu uunluaued {niun UIuIU 'Je)ns lu8uus

laduus 3 1'g Suuqurueur uu8uap 4uq 3uu,( 8uu1n-psuq qeyoledureu )ntun uuoru;1

'NI0'0 luJlns Iuese qelo ISE.Illltp lslueJ llsuq lB,Ioq IUnluoIII


uetpnue{ 'luJoq uruSe uelnJul tuulup ?undruuilp uup den-tsulllsaptp Iunluotue
'uousaBrp qpletes '(S+Z+OO) eprslolued tunlpuuu^-tunlueles Inqres-leJIns tunIlB{
uup (g+1+7g) tuglns Irn{reur-ultluelas {nqtes-tuJIns tunIIuI qPIupP uerynluurp 8uu,{
rotusrllpl sruef enq'snluq Eruq nluq laduus 3 1'6 uu>leun8lp (tgOi-f ilud 80i SV
'LL6I-Ltrud 9I0I Sg '6L6I-EtE OSI) o-r{rrurtuas u.rur LIrulBp uelSunpes 'snluq uruq
nluq yedues 3 1 qelupu Sueqrurlgp 8uu,{ ladruus lureq (IL6I-9 ttrt4'V'ddV '880I
'o-r{rultuas
Sy '6L-6LI1( IAIJSV u8nt'136i-7te OSI ,tupuels) orlutu BrEo tuuluq
?J?J uBp oJ{etu urec tu1u,( uunluaued 3iu3 Enp uulnletp 'osl Jepuls ulelec

'r.ueurJlr] eruc uu8uep ue{nluellp

{nlueqJel 8uu,( 1u;1ns runluotue u,(qu,(uug ',tolusIlulu{ uep leJlns uusu ue4uun8tp
rur uJuJ tri?luq 'uJEq nleq tuulup uaSolltu u,rtuqrued 1tuu3:o lEZ Is{nJlsepueur
uruc uu8uep tuJlns tunluotuu lpulueru quqnlp ueSo-tltu'u,(udrsur:4 'lqeplelX
EJuc uu{uun888ueu ur(uentues E-Iuq nluq ruelup ueSo:ltu uunlueued dtsut,t6
'rulnsrp qrqel qupuol ueSorlru rupul
ue8uep uJuq nluq eSSurqas Jepn .IEIueJued uu4udnlau lul utre,(ueg 'u.Iepn uu8uep
;nduucraq uelu uu8uenq su8 uues.req 8uu,( Bpts{o uaSo:ltu tpuluaul qeqnJeq uu{B
uaSorlu '?ruq nluq ueruluqued ep?d 'luJltu IUBSU lunqtued uuquq nulu lndnd lunqlp
ledup uurpnuel 'uu8urdtuus Irsuq ru8uqas rs{r?Jlslalp tudup 8uu,( Iunluotuu ume,(ues
ISIBeJeq uaSo-rltu 'su{ol uelunqued tuulup ISusIuoqJel sasord upu6

{nluaqueu

(l) sebagai organic sulfur, di mana sulfur terikat pada senyawa hidrokarbon dalam
coal matter

(2)

sebagai mineral sulficla, sulfur ada dalam fraksi anorganik, misalnya dalam

(3)

sebagai mineral suffat yang dihasilkan dari oksidasi mineral sulfida dengan

bantuan udara (besi


sulfat).

pirit

sulfida------> besi sulfat, kalsium sulfida------) kalsium

Dalam analisis ultimat ditentukan total sulfur (TS) yang mewakili semua bentuk
sulfur dalam batu bara. Penentuan masing-masing bentuk sulfur atauforms oJ'
sulphur tidak termasuk dalam analisis ultimat.
Standar ISO 334-1975 dan ISO 351-1975 memberikan dua cara penentuan sulfur
total, masing-masing ctrra Eschka dan high teruperotltre combustion. Dalam cara
Eschka, I g sampel batu bara halus dicampurkan dengan 3 g reagens Eschka
(2bagian berat magnesium oksida ditambah 1 bagian berat natrium karbonat
anhidrous) di dalam cawan porselen khusus atau cawan platina, kemudian ditutup
dengan I g reagens Eschka. Cawan dipanaskan dalam tungku pembakaran yang
biasa dipakai untuk penentuan ush, dari mulai dalam keadaan dingin sampai suhu
800"C selama I jam dengan kecepatan pemanasan yang rendah pada permulaannya.
Pada suhu 800"C dibiarkan l jam lagi. Setelah didinginkan, ditambahkan larutan
barium klorida dan endapan barium sulfat hasil reaksi ditentukan secara gravimetri.
Dalam cara kedua, yaitu cara Higlt Tentperature Contbttstion (HTM), sekitar 0,5 g
sampel batu bara halus ditimbang dalam perahu porselen, ditutupi oleh 0,5 g
aluminium oksida. Perahu dipanaskan di dalam tabung dari furnace bersama aliran
gas oksigen murni pada suhu 1350"C. Sulfur oksida dan klor oksida yang terbentuk
diabsorpsi dalam larutan hidrogen peroksida, kernudian asam sulfat hasil reaksi
sulfur dan asam klorida hasil reaksi klor, ditentukan secara titrimetri. Cara ini lebih
cepat bila dibandingkan dengan cara Eschka, tetapi dengan cara ini akan diperoleh
penjumlahan persentase sulfur dan klor. Untuk memperoleh persentase sulfur,
sebelum titrasi harus ditarrbahkan merkuri oksi sianida (racun).
Selain penentuan sulfur cara HTM yang diakhiri dengan titrasi, dapat pula diakhiri
dengan mendeteksi gas sulfur dioksida menggunakan instrumen, misalnya dengan

Leco Sulfur determinator SC 132.


Dalam standar ASTM D 3177 diberikan cara penentuan total sulfur dari larutan
hasil penentuan caloriJic valtte yang disebut cara bomb washing. Setelah penentuan
calorific value selesai, larutan sisa diambil dan ditentukan total sulfurnya
menggunakan cara Eschka.
Keempat prosedur penentuan total sulfur diberikan dalam Lampiran 4.

Pemakaian data total sulfur


Sulfur kemungkinan merupakan pengotor utama nomor dua (setelah
batu bara:

8+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam induslri batu bara

rzslz) dalam

(et

JesEp srsrleue :Pleq nleq stsrlPuv

IISUq

:lnqeslal qoluoo ruulup uulrroqrp 8uu,( u"ruq nlpq srsrleuu


rleque{ unsns u1r1 (rur nlnq ruulup T'g laqcl) rnpucts urulcp Z lequJ uug
'ulunurp ulnd Sur.res

e,(uutuy sISeq tuulup uu4rodeleru eluc rdulet '(-+rurup) luleurtu tEZ seqeq '8ur.ra1
slsuq tuplup uul"rodupp e,(usnreqes tur.urlln srsrleuu lrseq undqseru '(I'8 IeqEJ
A-,r1t
(sr.rug paup.lut)palnutrata? sD'paila)at sD
uup
e{ quqn8uau uruc)

uup 'g 1equl 1uqrl) srsucl

srseq tueJup leruuln srsrleuu ulup qoluo3 Z loquJ uup (uru1 slsuq

I IeqEI uuleunSSueur gLIt q I IJSV,rupuuts uup lrquturp

uu8unlrqled qotuoJ

lBrullln s!s!leue llseq uelJodelau BJec r.loluoc 9'9'8


'u.ruc ru8uq;eq uu8uap

uulntualrp uup uprs{orp uoqJul rpulueur r8ul quqnrp uulpnuo{ 8ue,( uptslouoru
uoqJe{ rpelueur LluqnJeq usrlorld Irsuq ruulup ue8rslo ul]rues uSSurqes ueSorlru
su8 ue;r1u ruulep 3uue4 uJuq nlpq uelustlo:tduteu: s,{udtsul.rd 8uu,( lDo) ptDtl
ledruus 1n1un ue8ts{o uenlueued uruc ntus uullrequreu 916l-t66I OSI rupuuls
',,uequlESoI uep ua8rslo eseluesred,, tnqaslp
rur ue8uern8ued 1rsu11 'lB-IauIuI luz suqaq '8utle1 stsuq ruulup 1ruu8lo JnJIns uup
ueSorlru 'ueSorptq 'uoqJu{ esuluesrad qepunl uu8uep r8uu-rn1lp o5gg1 :uu?unlrqred
uu3uep ualntualrp ue8ts>1o '1uurt11n sIStlpuu Luulug 'uiuq ntuq Luulup uulsuntuetu
3ue,( ue8rslo uunlueuad EJuc Bpu 4eprl uu18uu,(usrp te8ueg 'E.IBq nluq uulnluaqured
lelurap uup EIuDI IuJIS-lBJrs >lilunued ru8eqes Surlued .lusaq uuuq8unuel ue8rs>1g
'e,(uru8uqes uup 'luuoq"Iul '8undure1 'arn|Stotlt urulup ulnd uu>lluduplp Iul ue8rslg
'eJ?q nluq urelup >ltuu8ro umu,(ues udureqaq eped ueuoduol uuludnleu ua?rs>16

uaolslouenluauad 9'9'8
'lnqesJet sesord-saso.td uu4nlupp unleqas nlnp uulSuulrqrp
snJuq 'rpuf 'sulo{ uulunqrued uep'tsuIIJISuB'uluq nluq ueJll?cuad psuq tuulup
u/y\BqJal ueIB JnJIns uur8uqeg 'Jupn uu;euacued uc{lnqullueu u8nl nlt Sutduus
rq'(3ut33o7s lnqeslp 8uu,() dun 1e1e18unqu1epud rselost uudepue {nluaqueu uup
'u,(uuuluu;uuued
Iela{ urplup rsoJo) uulquqe,{uelg JnJlns '-tuluqlp nll uJuq n}Eq sllg

uPIBp l{ulusulu 1e,(uuq uullnquluaru r33utl3uuX.mJlns -rupu1 uuauap e-Iuq nlug

'uurlleuad uenl.redel {nlun Buos lu-ttuo)


tuelep tsulgtseds uu8uep uellu{Jeq uJuq nluq sullIunI ISunlP^e uep 'uJupn ISltua
'eJuq nluq uercncued ISunle^e Suulunuaur {nlun uu{uun8lp :n;1ns uenlueued 1tsu11
'uercncued sasord tuEIEp uu>13urpqrp ledup >1uptt .InJlns Inlueq unuas (c)
iuuluods uuru>luqrued
u,(urpelrel Suulunueur ledup (1r.nd tu8uqes uruelnrel) JnJIns utp atnlstotu (q)
:uJupn tsnlod JeqIUns uup JISoJoI
u,(up ru(undureur u,(uuu.ru>luqued llsuq 'ruluq UBI{Bq u.leq nluq uelup (e)

Tabel8.1 Data hasilanalisis ultimat (ASTM

D 3176'2001 Table 2)
Basis yang ditemukan kembali
Hidrogen dan oksigen
termasuk H dan Ox
dalam moisture
sampel (M"")

Penetapan

Parameler tes

Hidrogen dan oksigen


termasuk H dan Ox
dalam moisture
sampel (M'3)

Basis

dry

Hidyrogen dan
oksigen termasuk H
dan Ox dalam
moisture sampel (Mr")

60,08

66,02

46,86

46,86

Hidrogen, berat %
Nitrogen, berat %

5,44

4,87

6,70

3,46

0,88

o,97

0,69

0,69

Sulfur, berat %

0,73

0,80

0,67

0,57

Ash, berat %

7,86

8,64

6,13

6,13

25,01

18,70

39,0s

13,27

100,00

70,98

(25,O2)

29,02

Karbon, berat

o/o

Oksigen, berat % (Dgn


pembeda)

100,00

Total %
Total moisture, berat %
(Diterima)

Total % 1 00,00

Moisture, berat %
(sampel yang
(Kehilangan

airdty menwul ketetapan metode D2013'22,00%)

29,0270

Total Moisture, diterima


Moisture dalam sampel yang dianalisis, adb

9,00%

(Proksimat)

Kandungan Ash, adb

7,860/o

(Proksimat)

60,08%

(Ultimat)

Hidrogen, adb

5,440/o

(Ultimat)

Nitrogen, adb

0,88%

(Ultimat)

Sulfur, adb

0,730/o

(Ultimat)

25,01"/"

(Ultimat)

Karbon, adb

Oksigen, adb

Untuk menghitung ke dry Dasis digunakan data moisture dalam sampel yang
dianalisis, yaitu sebesar 9,00%o. Jadi dalam basis kering:
Karbon

Nitrogen
Sulfur

Ash

*
= (60,08 100)/(100 - 9,00) = 66,02
*
= (0,88 100)/(100 - 9,00) =0,97

- (0,73 * 100)/(100 - 9,00) = 0,80

-(7,86 x 100)/(100-9,00) =8,64

Hidrogen - (5,44 -0,1119 * 9)*100/(100-9,00) ={,67


Oksigen
= 100 - 66,02 - 0,97 - 0,80 - 8,64 - 4,87 = 18,70
*
atau

Oksigen = (25,01 - 0,8881

9,00)* 100/(100

9,00) = 18,70

Sementara itu, untuk menghitung ke basis as received bagi unsur karbon, nitrogen,
sulfur dan csft digunakan rumus:

*
= 60,08 (100 -29,02)l(100 - 9,00) = 46,86
Nitrogen = 0,88 * (100 -29,02)l(100 - 9,00) = 0,69

Karbon

Sulfur

= 0,73

Ash

=7,86 {'(100 -29,02)1Q00-9,00) =6,13

'r'

(100

29,02)l(rc0

9,00) = 0,57

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

/g I

Jpspp slsrpup :?req nleq srstpuv

'obOOI rpulueru ailustolu 7o7o7 ue?uep


nlr Jnsun LuBuaoI uuqupunfuad'uelugesln)tllp {Bplr a.tnlsrcw I-rup O uup H ulrqudy

LZ'tI = {(00'6 - 00IXz0'62 - 00I)(00'6 ,. I888'0 - T0'92)}


9t'E =

{(OO'O

- 00IXZ6'62 -

00fX00'6

*.

6III'0 - rr'S)} =

ua8rslg
uaSorprH

:qEIEpu u,(ulrsuq

'uuluestn{llp luplt ledurus


+{(00'6

uped atn1srcill ruulup upu 8uu,( O uup

90'6t = Z0'62,,.I888'0
IO'sZ)}

- rV')} =

00r)(00'6,16T I I'O

- 00r)/(20'62-00IX00'6 * I888'0-

g eltqudy

ua8ts>16

Otg = Z0'62*"6lII'0
+{ (00'6

OOI)I(ZO' 6Z

ueSolpr11

:snrunJ ueluun8rp leduus ululup lrl'tlslotu Fep O uup H uulupasln4t8ueru


ue8uep paNa)ar s, slsuq e1 ua8tslo uup ueSo:ptq quqn8ueru {nlun

b^b

,{n uhris batu b"ra:f

arameter

kh"sus batuburu b"h unbuLu,


Selain analisis dasar, yaitu analisis proksimat dan analisis ultimat, masih diperlukan
lagi penentuan beberapa parameter khusus untuk batu bara bahan bakat (steaming
coal),battbara kokas (coking coal), dan batu bara konversi (conversion coal).
Parameter-parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Dalam bab ini akan dibahas parameter khusus untuk batu bara bahan bakar, tetapi
dibatasi pada parameter-parameter yang paling penting saja, yaitu calorific value,
kekerasan, suhu leleh asft, analisis ash,klor, dan fosfor.

9.1 Penentuan calarific

value

Panas yang dilepaskan oleh batu bara bila dibakar di udara merupakan besaran yang
sangat penting dalam menganalisis batu bara. Energi yang dibebaskan ini berasal
dari adanya interaksi eksotermis senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Material

lainnya seperti moisture, nitrogen, sulfur, danzat mineral juga mengalami


perubahan kimia, tetapi kebanyakan reaksinya endotermis dan akan mengurangi
energi yang sebenarnya ada dalam batu bara.
Dalam praktik pembakaran , moisture ini menyebabkan hilangnya panas yang
digunakan untuk penguapan. Mineral juga umumnya merupakan sumber hilangnya
panas, karena untuk memecahkan mineral seperti lempung dan karbonat-karbonat
diperlukan panas. Tetapi mineral sulfur, seperti pirit dan markasit, malah
menyumbang panas pembakaran untuk panas total dari sampel.
Jika menggunakan Sistem Satuan Internasional (SI systent), maka panas diberi
istilah "specific energy" dan istilah ini untuk batu bara hanya digunakan oleh
standar Australia AS 1038 Part 5 dan satuannya adalah MegaJoule per kilogram
sampel. Istilah "calorific value" adalah mutlak (absolut) dengan satuan Btu/lb atau
calories/g. Standar ASTM D 2015 dan D 3286 masih terus menggunakan istilah
calorific value dan Btu/lb. Setelah edisi tahun 1998, standar AS kembali
menggunakan calorific value dengan alasan istilah ini telah menyebar dan banyak
digunakan, sedangkan ASTM dalam edisi tahun 200i telah menyatukan prosedurprosedur standar mengenai calorific value ini dalam satu judu[, yaitu standar
ASTM D 5686. Dalam buku ini penyebutan istilah akan menggunakan calorific
value, tetapi pada keadaan tertentu digunakan pula specific energy.

I8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

6g

relpq upqpq ereq nlpq snsnql .lalaulplpd :eleq nleq srsrpuy

(se1no1)

uptsuo{ erunlol uped


atn$rcM u,(uupu ruupp uelsuol ueuu{o} upud

n3g qelppe
n3111

qplpp

n'"6u6

u'dta(O

:uueu Ip
rN

g'vz- (o) g'o - Gi ztz:

upud

9I

n3g

n':3u6

u''d'.rauo

sn{unJ uuleunSSuaur

uulsuol erunlol

rrep qalo:adlp tudup uulsuo{ ueuu>le} uped 11351'826I OSI tnrnuatrAtr

'(,,s11nsat{o Sutttodat puD t.uarussassy,, tpelueu tut


quqn8uau SV '966I unLIEt ISIpe quleles) ,,sqnsay {o Sut1today,,
uu6
8tgl
Inpnf
ttod urulep tuntu]p 3uu,( 'ggg1 SV uep 9I0I Sg rupuuts ruulep
';IOZ e I IJSV '826I OSI repu?ls ut?lup tntulp qslot tnqosrol
uu8uryrqred ure3 'uu8untgred uulnpedrp uutsuo) 8uu( uuuelel epud (nCU)

lnpnI uu8uep 9t
uSni 9g9g C uup

an1or cy[rto1Dr tau e1 u,(uquqn8ueu In]un tpel'uu1suo1 8ue,( aunlon epud (nCC)
anpta uftto1oc ssot? uurnln8ued In]un Jnpasord ue4uequeur Jupuuls untues

979'7

67e1nop

966'l.9z

sauolPc

gggg'o

64Bc

qynl8 I
nl8 l.
qynlS I

= 67a1nop

61ec

elnor I

988t2'0
8't

sauolec

olnof 898

:nr8

nl8 I

salnor 90'990 I =

66zr'0

qynrg

anlor I
=
= 67e1nop 1

nl8
8/16000'0
ASgez'o
61ec

896800'0

ql/nl8

nl8

67a1nop B9g

t',
t',

:flnor

lec I
lec t

64ec ;

:AUOtVC

nlg uep 'olnol '/ilolec e:e1ue ueounqn;1 t'6 laqEl

'r8?ull eJnJSIolu Sunpue8uaur


Suer( 1rufil1 nelu, lDoJ utwotq BJuq nleq u1u Ip BruulnJel 'anlDA ct{tto1ttc ssot$

uu8uep ulu,(u upaqreq IuI ueJeso g'an!)^ ct{tto1ttc Qu lnqestp u{nqJel ISIpuoI ruulsp
uJBq nleq luJeq uBnlES ;ed ue4suqaqrp 8uu,{ sated'anlD^ cr{tto1oc sso;3 lnqestp tut
urec uufluep JnInIp 3uu,( rflreug 'Isssuopuol sesord eueft{ Junle{ ?ue[, paq ruaw1
uuqpqtuut ?pu uor{ r33ur1qrqal lpufueu ureq nluq qolo u?{s?qeqrp 8uu,( t?:eue
uu)ypsuq8uelu IuI IsH 'unqure?ueu e,(ulnpord ue1e,{uuqa1 I?selos ueru>lequrad
qulales uup'quoq tuulup nlu( 'dntnuel Suen: urulep uB{n>IBIIp uuruleqruad
'urnuolgJoqel IC'ueunq1ua8ued rurelu8ueur eduul urepn eI Junle{ Suns8uul tuusu
dun 'e>lnqral ?,(ulsJIS uu-ropqued 'efte4 atotun{eped
.I'6IEqBJ

lnluequed se3-se8 uBp

-IIu

upud uu>p1nfunlp anp^ c1ftto1rtc ua1u1u,(ueu

Inlun uuJsseq u8rtel w]lBX

(H)

adalah persentase hidrogen dalam sampel yang dianalisis termasuk air


hidratasi dari mineral, tetapi tidak untuk oksigen.

Sebagai gambaran, suatu sampel batu bara yang mempunyai kandungan moisture
Z\To,hidrogen 4Vo, oksigen l4Vo, danGCY 22 MJ/kg setelah dihitung akan
mempunyai NCV pada tekanan yang konstan sebesar 20,65 MJ/kg, jadi perbedaan
anrara GCV dan NCV adalah 6Vo.Perbedaan ini dalam lignit dapat mencapai 127o.
State Electricity Commission of Victoria umumya melaporkan hasil penentuan

calorific value lignit dalam basis net.


Jika perhitungan pengubahan dari GCV ke NCV menggunakan besaran kcal/kg,
maka persamaan yang dipakai adalah
Qn"lp,,, = Qng',u - 9 (H)

0'8 (O)

-24'5M

di mana:

,,p,. adalah NCV pada tekanan konstan dalam adanya moisture (cal) dan
Qnr,,, adalah GCV pada volume konstan (dalam kcal/kg)

Qn

Untuk mengubah dari GCV ke NCV secara cepat dapat menggunakan sebuah grafik
yang menggambarkan hubungan ToHrdrogen,To Moisture, Gross Calorific Value,
dan Net Calorific Value (llhat Gambar 9.1).

Di laboratorium, calorific value ditentukan dengan cara membakar sampel batu


bara dengan oksigen di dalam sebuah bomb calorimeter yang telah dikalibrasi
dalam kondisi terkontrol. Kalorimeter distandardisasikan dengan membakar standar
asam benzoat murni. Nilai GCV dihitung dari pengamatan suhu sebelum' selama
dan sesudah pembakaran, setelah dikoreksi oleh panas yang disebabkan
termometer, termokimia, dan proses lainnya.
Kalorimeter terdiri dari bomb, bucket serta pengaduknya, air di dalam bucket dan
bagian termometer, serta kabel pemijar di dalam wadah. Sampel dalam cawan
michrome dimasukkan ke dalam bomb yang diisi sedikit air, kemudian dialirkan gas
oksigen ke dalamnya . Bomb ini disimpan di dalam bucket yang telah diisi 2000 g
air yang suhunya 3-5"C dibawah suhu selubung (jacket) air.
Dasar perhitungan GCV adalah

It=(WT-e1 -e2-e3)/m
di mana:

H" -

a2

gross calorific value


= kenaikan suhu yang diamati
-- energy equivalent calorimeter atau nilai panas air
- panas yang dihasilkan karena pembakaran nitrogen yang ada dalam bomb
untuk mengubahnya menjadi asam nitrat
- panas tambahan yang dihasilkan karena pembakaran sulfur menjadi sulfur

= poflaS yang dihasilkan oleh pembakaran fuse wire atau kawat pemijar

W
e1

trioksida
(nichrome)

m
|

= berat sampel.

90

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

Jelpq upqpq eieq nleq snsnql ralaup.rpd :aeq nleq ssrpuy

ueur8urpued r$leJo{ >1n1un ruledrp 3uz,( relndurol rue;8ord nlzns uuluunSSueur


ue8uep Suequre>peq rur JBJ 'lurrru suuud fidfio a^uap {nlun nqns ueucequred
depuqral uuur8urpued rs{eJo{ ueraluuad rlndrleu pycoI Towaqrcs! efi)

tapruuolDr qruoq )lruqDpo (Z)

:ru1e,('r:i;:r';::":;::.'r:;t{;;ffi 'r:?
'rs?Jqrle{Jel uBp

eled ?uu,( JelelroluJat nqns uu{rcue1 uurn4n8ued quleles Sunlrqrp u,(uuulseqeqrp


8uu,( seuud uep'JIu Sunqnles r8uryrla4p 8uu,( 1uru1uuqul ufuq IJ?p l?nqral
qwoqutelep Ip Bd{ 000t uew{ouoq er?pn rutlsp uapulrdrp urtu Z'0- tudurus
ualsnluqrp qu1e1 8uu,( ladurus 3 1 >1u,(uuqes 'tnqosrel rupuels unpa{ ue8uep t1e1es
durur u?n[ 8Z6I OSI rupuels 'uu4ruqred In]un uequqmed-ueqeqnred nuulu8uau
qu1el rde1el ',,il1o) puo 1oo3 ,[o {?nuE cr,ficad5 ssot1,, 9 un4 8g0I SV IrBp resup
uulednreur ,,illo7 puo 7oo3 {o an1ol ctfttolD) ssor1,, I un1 9I0I Sg JupuBlS
(gZO

I 'tteqs) 'ACN aI 139 qeqn0ueui Inlun

Uele

['6 JPquPo

uetoprH

r tlz

yang biasanya menggunakan perhitungan yang rumit dan dengan pengembangan


bomb khusus yang dapat menghapuskan kehilangan pendinginan.

Calorimater acliabatis dikelilingi oleh selubung air bagian luar yang telah
dipanaskan sampai suhu yang sama dengan selubung air bagian dalam dengan alat
pengontrol thermistor,jadi menghindarkan dilakukannya koreksi pendinginan.
Dalam standar BS, AS, dan ISO prosedurnya dengan menambahkan 5 ml air suling
(aquadest) ke dalam bomb. Nilai ekuivalen air dari kalorimeter ditentukan dengan
cara membakar sejumlah tertentu asam benzoat standar.

Gambar

9.2

Bomb calorimeter untuk menentukan calorific value

calorific value mentrut standar


ISO 1928 (tetapi hanya dipilih prosedur cara adiabatis dengan titrasi) dan prosedur
penentuan calorific value cara isoperibol menurut standar ASTM D 5686.
Pada Lampiran 5 dikemukakan dua cara penentuan

Pemakaian data calorific value


Penentuan calorific value merupakan penentuan yang sangat penting dalam batu
bara bahan bakar, karena merupakan dasar dari spesifikasi di dalam kontrak. Sering
diminta untuk menyatakan hasil penentuan dalam basis as received, sehingga bila
ada kesalahan dalam penentuan moisture akan menyebabkan kesalahan pula dalam
calorific value as received itu. Nilai CV sering digunakan dalam penaksiran sumber
energi dan cadangan energi, dan dalam beberapa sistem klasifikasi batu bara
digunakan sebagai parameter untuk menggolongkan batu bara bitumen berdasarkan

rank.

Nilai CV yang ditentukan adalah "gror.e" yang didefinisikan sebagai panas yang
dihasilkan dengan jalan membakar sejumlah tertentu batu bara pada volume
|9

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Q6

Jeleq upqpq

EJBq nleq

snsnql Jolaulelpd :eteq nleq srsrpuy

'uude1'o,(4o;'pl.I'of, oqsnlesras eprqsoa (7)


:(602 SU'oN'rEJ) VSO'orJrtuorcs :eqsrg (g)
:VSII 'xorlrly\ puu lcocqug (7)
lpuulSug ',(eung luerudrnbg 1se1 eceypl6

(i)

:qelo lunqrp 8uu,( ursau n1ru,('u,(uue8uernlel uup u?qrqelel u1u8es uuSuap

IDH ursou sruelledure leuo{rp rur tpES redruu5 'Sg6I unqut upud ygn xoclrl11
puu

60t-C

{corqeg 4n1un uhe4eq Br Bruules e,tor8prug 'IAtr'U urlrleued uu1:esupraq


'1119y qelo ualrunlelrp ueseJe>1e1 uerln8ued uureued rupuels prEJ

n1ru,(

'ueBunlrq:ed ruces ualnlulrp elnd tudup nulu rsurqrlel ryge;? nluns uup u,(u
-ICH Iullu ualntuetrp (ruur St0'0 ue1e,(u soloy) uru St0'0- uurnln rs4u.r; rrup (y)

:qsau 002 nle rutu 916'9 uqe,(u rnleloru >1e,{erp uusme8 IISeq (g)
iueretnd 99 >1e,(uuqes
a,ro-r8pruq urseur ulelup rp snJa8rp lnqasJot uEJn{nJoq leduus 3 gg >1e,(uuqes (Z)
:urur 9'0 uep rutu

8I'I eJeluu uuJrulnJeq ledures sn:a8rp


:

uJuq nleq ledruus

unuas (1)

ru4u,('u fue1 qu43ue1 ludure rlnlr8uetu IDH uunlueued

'ue>lnyradrp 3uu,( uusrue8?uad r8:aue uu{nlueuatu {nlun


releruurzd ru8eqas IIqurBIp uusnreSSued nDIu^\ upp ueuur"lula) 'eJuq nluq nluns
snreSSuaru

Inlun uoluun?rp 8ue,( r8:eue u,(u1u,(ueq uuJn{n uelednreru IDH $lapul


xapu! t1111qepu1tb o^otaryetl uenluouad

lZ'6

'dCA s{epur ru8eqas ulnd 1uueryp rsprqe s{epur


eSSuqes oorld uup 'reeg 'ecuua qelo Suucuurrp 8uu,( :npeso:d nluns nltu( 'ISuJqP
slepur ru8uqes uu1e1u,(urp smeS8ued 1u1e depuq:el uJuq nluq uestlr8ued uJnln
'(g'6 ruqurug

1uqr1) e,to:8preq

uep BJuq nleq u{rsrJ IuJIS-IEJIS eped Sunluu8rel

ulseu Irup slu?{etu

IeJIS-1eJIS

uop lut $lepul u,(u1tce>1

ruse61

'1gg ur8uep 1a13utsrp ?ueK xaput {l111qopurt| atot?lttrttlnulu a,rol8pruq s{opul


uuSuep uu1u1u,(ulp 1an{pasuaalnd w?eqas ueluun8rp Intun snluq snre8rp ludup
ruq nlEq nluns wqepn[ual {nlun uuJnIl-I 'snreSSued }EIu {usnJeIU eruq nluq qnel
edu.teqes rcdures uup snre8tp uequpntual lugts uelnlunuoul sJPq ntuq UESBJoIo;4

eJeq nleq

ueseJolol uenluauad z'6

'rru dun ednreq dula1 4npo.rd tuulup :ru uSSutqas 'nluouel ISIpuo{ t{?^\uq Ip
uelsuo{ uuuu>Iel upud uruq nteq qeprnles ru{Bqluotu uuluI ue8uep uu>lpseqrp 8uu,(
suuud ru8uqes uulrslulJaplp AJN 'ue8tslo uup ueSorptq qelo I$larollp uu8uep
IrBp Sunlrqrp AIN 'Af,D upeduep qepuer qlqel Af,N n1ru,{';rt1ega AJ IBIIN

AJD

'uaSo.rlru uep 'BpIqoIp JnJIns '.Epl$lolp uoqJe{ su8 'unqure8uelu qelel 8ue.( rtu
'r7srl Inluaq tuulup upe uuntueued lq>1u uped ueru>luqrued psuq eSSurqas 'ue{nluotlp
qulat 8uu,( rsrpuo{ q?^\Bq rp ue8rqo uu8uep tatzruuof)) EuoqurEIEp Ip 'uulsuol

Keempat mesin diketahui memberikan nilai indeks yang berbeda untuk batu bara
yang sama. Alasan utama adanya perbedaan ini ialah profil dari upper grinding
ring. Beberapa jenis mesin tersebut berbeda dari yang dispesifikasikan dalam
standar. Berbedanya profil cawan penggerusan dan ukuran bola akan memberikan
hasil yang berbeda pula, tetapi masih dapat diabaikan.

Mesin yang dibuat oleh Babcock & Wilcox dapat dinilai memberikan hasil yang
paling teliti karena paling dekat dengan spesifikasi pendesainnya, dan kemungkinan
besar mesin jenis ini digunakan oleh ASTM untuk pembuatan sampel standar pada
pengujian HGI. Tetapi mesin B&W ini kaku, karena beberapa bagiannya harus
diangkat-pasang pada setiap pengujian. Mesin Wallace lebih mudah dan sederhana.

Gambar

9.3

Profil mesin HGI buatan lokal

Kekerasan batu bara merupakan fungsi dari rank, zat mineral, dan petrografi
organik. Gambar 9.4 memperlihatkan suatu hubungan antara rankbatt bara dengan
besaran HGI. Di dalam suatu nilai ranft khusus, besaran HGI dikontrol oleh
banyaknya, jenis, dan keterjadian dari zat mineral, serta petrografi organik.'
Ada empat golongan zat mineral yang berpengaruh pada nilai HGI, yakni:

(1) lempung dan sulfat,


(2) oksida-oksida, kuarsa dan silikat,
(3) pirit dan sulfida lainnya, dan
(4) karbonat-karbonat.
Mineral-mineral golongan (2) adalah paling keras (adi menurunkan nilai HGI),
sedangkan mineral golongan (1) paling lunak (adi menaikkan nilai HGI).
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian HGI antara lain: adanya zat
petrografis yang berbeda, suhu danmoisture, cara preparasi sampel, dan profil dari
cawan (bowl).
|

9+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(6

ipleq upqpq

p.teq nleq snsntll laloulplpd ;ereq nleq srsrleuy

'ue4uun8lp 8uu,( ledrues 1e:aq uu1u1u,(ueu

Inlun rp{es 8u4uad 'psuq uuryodeleu ruulep oleur 'rsurqe $lepur uulln8ued
pseq upzd qnru8uafueq rlnrp 8uu,{ ledurus rJBp lureq euerey '3>17 reluueur e,{ueq
erunp qnrnles rp BJBq nt?q unrJoteroqel eduraqaq qalo rc1edrp 1e,(uuq rupuuls
urupp rde1e1 '3>1 7 >1e,(ueqes uJ?q nleq ledurus 1e.req reledrp u,(urysu :npesord r.uBIeC
'(797ueun1uq I961 1eruy1) Suuaau8ug Sutury/tr ruelup acrrd uep'reeg'(ecuu1
ualnlurp 3ue,( rnpesord uuryBsupreq Iuls Ip uu>lrreqrp 8uu,( uerfn8ued urc3
qeyo

lsBrqe slopu! uElJn6uod z'z'6

qepuor qsB ereq nlEq

luBl uep leH erelue ueounqnH t'6 JEqruec


snourt!nl!8

snoulunlqqns 'pn 'pslr\l

elpert$uv

(aa4-regeu prautur drp) rc1pu el[elon

09

9Z

0s

{o

d
(D

(cl

o-

o,
g

0B

g
:

o-

o
x

OLL

'ntuaual snreSSued sulrsude4 ln1un (rszluqrp uesnraSSued ue8uequa8ued


uup uusnreSSued pseq e,(u8uernryeq 1qu,() uusmaSSuad e[reu11 tqnre8ueduaru

ualu (snre8rp qusns urxBlu Iullu,{) losedrp 8uu,( eruq n1?q ICH sIepul ueunrnued
nlens 'uBSnJaSSued uurysuredo8uatu uup ulusepuetu ru?lup uulIDIJeq Sulps 8uu,(
releuered qBIBpB uusnre8Sued u[reu11 uep ErBq nwq(KqlqDpuu8) uusnre8tedepey

loH elep uBleleuad

rBpuuts lr?p IIqurBIp g

uulduul

'oz uDa'80I sv'?ll?Jlsnv


tu?l?p uDIIreqIp 3uu,( 19g uunlueued Jnpesord

Prosedur penentuan indeks abrasi yang diberikan dalam Lampiran 5 adalah salah
satu prosedur yang diambil dari Standar BS 1016 Part 19 - 1980.

Pemakaian data indeks abrasi

Nilai indeks abrasi berkisar antara 0 sampai l0 untuk batu bara yang tidak mengikis
dan 400 sampai 600 untuk batu bara yang mengikis dan antrasit.

Seperti halnya HGI, adanya bagian dan bentuk dari zat mineral di dalam batu bara
mempengaruhi nilai (indeks). Jika HGI digunakan untuk memilih jenis penggerus,
maka indeks abrasi digunakan untuk menaksir umur penggerus tersebut.
Pengguna batu bara menginginkan batu bara dengan indeks yang rendah,
katakanlah di bawah nilai 200.

9.3 Penentuan suhu leleh ash


Sifat-sifat ash pada suhu tinggi merupakan hal yang sangat penting dalam
menentukan kecocokan batu bara untukpenggunaan tungku pembakaran (furnace)
tertentu.
Kebanyakan tungku pembakaran memerlukan aslz untuk tetap dalam keadaan padat
atau serbuk, bahkan panas, sehingga dapat diambil dari dasar unit dengan peralatan
handling konvensional. Ashyang sebagian meleleh dan menjadi suatu massa yang
memadat pada pendinginan, akan mengganggu pekerjaan tersebut. Pada bagian lain
jenis-jenis peralatan tertentu sebenarnya memerlukan ash yang meleleh, sehingga
dapat mengalir dari tungku pembakaran sebagai suatu cairan.
Cara-cara khusus penentuan suhu leleh ashbatat bara memberikan informasi
mengenai sifat-sifat zat anorganik dalam batu bara tersebut. Di laboratorium, ash
yang digunakan untuk penentuan adalah campuran homogen yang dibuat dari
sampel batu bara yang mewakili, dan penentuannya dikerjakan pada kecepatan
pemanasan yang dikontrol dalam lingkungan atau atmosfer reduksi maupun
oksidasi.

Dalam kondisi industri, ash mau tidak mau harus ada dalam campuran yang tidak
homogen, lebih dari itu pembakaran batu bara dan pelelehan ash terjadi secara
bersamaan, sedangkan kecepatan pemanasan dan susunan udara sekelilingnya dapat
berubah-ubah. Dengan melihat perbedaan-perbedaan ini, tidak diharapkan bahwa
sifat-sifat ash di laboratorium akan sama dengan pada saat dimanfaatkan di industri.
Namun demikian, diperkirakan ada korelasi antara hasil laboratorium dengan
praktik, terutama bila batu bara dibakar dalam keadaan telah lumat dan bentuknya
berupa tepung atal pulverised.
Secara umum, sifat pelelehan ash batu bara hampir seluruhnya merupakan faktor
dari susunan kimia batu bara tersebut. Untuk ash dengan kandungan besi yang
cukup tinggi, pengaruh dari udara sekeliling cetakan terlihat sekali, karena suhu
leleh dari senyawa feri lebih tinggi dari senyawa ferro dan logam besi. Suhu leleh

|9

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/6t

reryq ueqpq EJpq nlBq snsnql .tolauJeled :ereq nleq srsrleuy

'(atnlotadruat oogfqeppu OSI rppu?]s r{olo ualrraqrp 8ue,{ urueu) pm;{uep


'ataqdsnuaq '(ataqds n1rcf,) 3utuat{os '(atnptadtuay uor1oLutoPp 1nwut) rsuruJoJep
nqns-nqns uunlueued pseq ledrue uul:nluu8ueur hiJSV Jupuuls ualSuupas
'uo11[uep 'ereqdsruaq'rseur-ro;ep nqns-nqns nlruf,'Ja]utuured e8rl uurodzled
uruc uurynluu8ueru Sg upp OSI rupupls 'lnuurp 8uu,( rupuuls epud ?un1uu3:a1
uulu ueryodepp 8uu,( uunlueued Irsuq e^\quq teqlllp ledup 9'6 reqtuug rruq
'9'6 r?qureC epud leqrpp
ydep qso qelel nqns uzleureSued rmlup qeloredrp 8ue,( requre8 qoluoc ntus qules

qulpu g uerrdruulruelup uz{rJeqrp uelz 3uu.(

lJV uElnluauou lnlun

oopr^

'nL6I-Ov9 OSI r?pu?]s lnrnuaru


qelel nqns uenluaued:npesor4

rysD

erouPl ueouap oceutryotunw 9'6ipquec

'oepr^ eJeruu)I
uuluunSSuaur uu8uep ue1e1u:ad ua14nfunueu S'6 JEqIxeC 'oepl^ uJaluu{ nu]e
oloJ uroruol unluunSSueru ue8uep Suodorel Inlloru dliur?ueu uu8uep uDIn{EIIp
ledup ueletue8ue4 'qolaletu rcdurus uulsuuedlp 8uu,( ledruus IJBp {nluoq uuquqnrad
e,(urpufte1 luuru8ued uep'qsv ladurus {nluoq lEnqIuoIU {nlun unlulot 'Jo00gI
rudrues J"000I etelue nqns rc,(unduau 8ue,( acoutn{ sele IJIpJal qso to {4yq1sn{
nutu (JdV) atnrttadruat uotsn{qso ne:r- qsD qelal nqns uunluauad {nlun uululeJad

'unrJol?Joqul rp uenlueued n11ulr epud rslnpeJ ercpn uzluunSSuau


uu8uap qalo.radrp rur uuepue) 'o::a; umu,(uas lpuluetu Isoq ue{quqe,(ueu Suruapuec
8uu,( ulsnpur upud lpufrel Suues 8uu( rslnpeJ Brupn tuulep qaloredrp ue>Iu Iutuluru

Pemakaian data suhu leleh ash


Suhu deformasi kemungkinan merupakan petunjuk yang paling baik terhadap
kinerja ash dalampenggunaan di industri. Untuk suhu reduksi pertengahan:

>

1450"C
- 1450"C

1350

1250

<

ash sangat refractory.


ash refractory tidak disukai karena persoalan klinker kecuali
dalam keadaan-keadaan tertentu.

1350"C diperlukan kewaspadaan dalam mendesain tungku pembakaran dan


pembersihan.

1250"C

ash selalu tidak disukai karena membentuk klinker.

Metode standar
Profil

rso-

Keterangan

aa-l_19__l i$rM__

Kerucut,
tingginya
antara 2-3
kali dasar

Bentuk kerucut awal

Original

Derormation

rnitiat

A l11 |

bnlO

Defor- , Detor- i Deformation lmationl mation

Suhu di saat
pertama kali
terjadinya
pelelahan di
ujung puncak
kerucut

'l Deforma-

l(rDr)

Suhu di saat
terjadinya lelehan berbentuk spherical (tinggi =
dasar)

Sphericall Softenirp

Isr

Sphere

,W
t.

Hemi-

sphereB

Hemisphere

Hemi-

Hemi-

sphere

spherical
HT

T2

Hemisphere

Flow C

1s

Flow
T3

Flow

Fluid
FT

Flow

Gambar

9.6

Suhu di saat
terjadinya lelehan berbentuk hemi
sphere (tinggi
= 1/z dasar)
Suhu di saat
terjadinya lelehan berbentuk f/our
(tinggi= 1/3
tinggi hemF
sphere)

Pengamatan suhu leleh ash (Shell, 1975)

PLTU dapat mengakomodasikan suhu leleh ash sampai 1150"C tanpa memerlukan
pendesainan ulang ketel uap yang berarti. Untuk kokas diperlukan suhu leleh ash
yang tinggi.

|9

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Jqpq upllpq

pJeq nleq snsnq)i .rolourered :ereq nleq srsr;euy

-rue3o1 'lEJJru ruuse uup 'luJol{Jed ruusu 'upuong uresu uerndrueJ ruplup uJEq nleq
r/sr ue{tnreleu ue8uep qEVl ZI uod BEOI SV Jupupls }nrnuour x/sr srsrluuu drsuu4
lnJnuau

Syy

uu>l?un88ueu

'2898
uEp'Z'tI
uod
A
I
IJSV
8t0t SV rspuuls
uurrduul uruluq

?y's,

srsrluue ;npesord ualrJaqrp g

'X-JEurs suoseJonlJ redures (SVV) ruole uederes IJleluoloJorllads 'qesuq BIIUDI


BJBo rJBp r?lnru 'uulueqrp qulal srslpuu e;uc ru8uqreq 'Jupuuls edureqeq tuepq
'JnJIns uBp '.JoJsoJ 'urnruEJIJ '{unIIu>I 'tunuJuu 'untspl 'ISeq 'tunlsou8uru 'urnluturnle
'uo{rlrs rJep Bprs{o-uplqo udnreq ?y's, uuunsns ualnlueuetu qnlun uenlngeq
rut qsD srsrluuv 'tnqesJel qsD uep tstsodruol nele uuunsns upd ue4nluelrp nped
'ru{uq uuqeq ?JBq nteq tulup LlsD qelq nqns uup rTsr ue?unpuol uun]ueuad uruleg

rrsP

s!s!leuv t'6

'qupuer rpelueu uuqelelad u,(utpefte1


luus eped nqns ualqeqe,(ueur uup qeleled 1uz le8eqes lupulueq ledep y u?p uJ
rdu1e1 'qa1a1eur qssns e,(uurnurn t88utl runturunle JepB{
uu8uap rTsy 'efuerurDl uuunsns uu8uep uBlIu>IJaq r33ur1 nqns eped qso ]EJIS-IeJIS

'ed lDlrpes e(uepe uu8uep

'3n7s nep )rel uellJuued uu8uep zysn ueltquru?ued


uup ulel?Jed uersleued 1n1un tuledrp ry,(ueq qrqol arnwtadrual molg
'8uolod;el tpe lueur urupn

uuJrlu uep'ur8utp qrqal e,(uurupn 8ue,( uur8eq Ip lupurotu'uerelequed ueruduuq


rnluleru ,,rJel,, uep luc tpefuau ludup uuarul 'uurulequred ueredueq nqns qe/(q
rp qneI epeqreq 8uu,( nqns uped luunlaru qeloq {Epp lnqesral rysy 'uareqol 3uu,(
usselrr re8eqes IIqIuBIp ludup 3ue,( rerylH lntuequeru uup qaleleur qso m?v qpuer
dnlnc snJuq uu>leunled nqns uup'uu8u4 uu?uep uulSuepqtp z/sz'Illsaluop rillols
trrelup u,(upsr141 'uu{rsullrJrsadsrp 8uu,( r4so (?utua{os) ueluunlad {llslJel)eru>l
lo.rluo8uaur uulp'uuJaluqued uululured uup IIquPIp snJ?q rys, eueur Ip UJBJ

'pn$letulp SueK eteqnlq Jeluqueu {nlun uuluun8rp 8uu.( ueruluqrued


uelupred sruel eped Sunlue8rel unuruu 'e8n[ ruludrp e.(uutu1 nqns undtlsau
'lnqasJel pn$leru 1n1un tuludrp ueuplSunwe4 (ataqds) Sutual{os nqns, 'Dlulls
qpefueru BJeq nluq qso ue?unrcpuaco{ u,(uepu dupuqrel ISBITIJoJUI uallJeqruaru
duSSuurp eueru{

{Erluo{ tu?l?p e{ uallse{IJrsedslp Suues qsD qaql nqns rcllu-IullN

'(C"gq i g) r37a:q q so qelel nqns uelquqe,{ueur t33ul1 1rur1ou1


repul ue8uep qsD uep r?Bur] Ltopntpt ue?rcp I?IJoletu uuludn:eu lIuIIoe)

eozed
OzX + OzeN + OBIN + OEf, +

zors+ eozlv

=obd
:z/sz2

srsrluu ue?uap qso

uuqelelad rrle nqns Erelue Suns8uel uu8unqnq upu uu>lluse rys, SISIIBUB IIsq IJBp
Sunlrqrp ludup e,(uueJuseq u>lsru 'pquu lu?uus qsD qeqlnqns u?nlueued eueruy

logam yang terlarut kemudian ditentukan dengan AAS. Untuk unsur fosfor (P)
penentuan dilakukan secara spektrofotometri, sedangkan sulfur trioksida bisa
dihitung dari persen kandungan ash dan total sulfur dalam batu bara.
Standar ASTM memberikan prosedur pelelehan ash dengan litium tetraborat,
kemudian lelehan dilarutkan dalam asam klorida dan unsur-unsur logamnya

ditentukan menggunakan AAS.

Gambar

9.7

Contoh atomic absorytion spectropholometer (MS)

Pemakaian data analisis asr,


Hasil analisis ash umumnya untuk unsur-unsur major dalam ash atau batuan
sebagai bentuk oksidanya yang dapat dibagi menjadi tiga golongan (dalam hal ini
istilah asam dan basa menurut definisi dari ahli geologi bukannya istilah ahli
kimia), yakni:

(1) oksida asam: SiO2, Al2O3, dan TiOz;


(2) oksida basa: CaO, MgO, Fe2O3, dan alkali (Na2O+K2O);
(3) oksida lainnya: SO3, PzO5.
Selain unsur-unsur major, dalam ashbatu bara terdapat pula beberapa unsur minor
(yang dimasukkan dalam kategori "oksida lainnya") dan unsur runut(trace
elements) seperti Sb, Be, Cu, lJ, Ge, dsb.

Ciri khas dari ash batu bara bitumen ialah junrlah persen Cao + Mgo lebih kecil
dari persen Fe2o3; sedangkan ashlignit sebaliknya. Hal ini perlu diketahui untuk
meramalkan faktor sl ag ging dan faktor foulin g.

zoo

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

OZ

Jelpq upqpq eleq nleq snsnel JalaurpJed :eieq nleq ststpuy

3m7no{ sruel u8rl upy 'e,{uuut8uq-uur8uq eq su8-se8 uertlu r8uuleq8uau nele seued
uequpurued usquueru BueKqso uudepue {n}ueq rc8eqes uB{ISIuUepIp tedup Suqnog

's?lrso{sr^ nqns uuJusaq


uuluunSSuaur pdep 3ur33rls JoDIuJ ueeruesred'l1uAII u?p uerunllq uJuq nl?q Inlun

sg'6u166ep roUEJ

6u166e1s s;uaffad;1

coo?t I <

qepuaJ

08zt - 09t
- oezt

ueqebueyed

09l.l>

laaq.
t66utr

t.

0?et

:1ru8q rTsr ad,tr >lntun 3u83o7s rsuelod

Isupl$lo/IqnpeJ
3ut33o7s rol>1e;

oF
sg

:eu?tll Ip
s

uluf

=tu

'qsD qe1alnqns uentueued psuq rrup Sunlrqrp

\u?tlqsa ad&

3ut33o7s roDIEd

9'Z <

lBJoq

9'Z-

t66un
ueqBbuauad

O'Z

sg '6u166e1s JoUsJ

6u;66e1s s;uafiad;1

0'z - 9'0
9'0 >

qEpue.l

:uelrnllq ?ffq

n13q l/stl

{nlun 3u83o1s Isuelod

'8r7s urepp Iseq Ir?p Is?pl$lo


u?BpBe{ tqnre8ueduatu uBIu uep ?JEq nluq Iu?Pp upe 3ue,( lrrrd e,(u1u,{ueq
uoplnlunueu (8uure1eq) 5 uasred uelSuepes '321s eltso>1sl^ uup qelel nqns
uu11nlunueur '1ureq uesrad ulepp uap1u,(utp 8ue,( uruseTeseq 'tur uuetuusred tu?luq

(3uga>1 uruq

nteq

5v'I3n =' a

:uusntunred
uulzun8Suaur Sunlrqrp ueunllq ad& qso IrBp ('U) 3ur33o7s roDled 'l31el IrBp Iselper
uur8uq rp u?re{?quad n13un1 Surpurp upud qeleleru 3n1s 1ure1 ue{nluaquad 1ulerep
uulluru?Jaru )nlun uBIBunBrp rTsn uep 3ut33rt1,sJoUud 'uereluqued Suenr urelup
1ue[, (acopns n{suotr Tnaq) seued qpurued uenlnured uped 1e13ua1
rp
{BlalJet
n?l? geleleul 3ue,( (uedepua) lural e,tutselnurnlBJeq u?)Plnfunueut 3ut33o7g

yang dapat dibedakan, yaitufused-slag deposits yang terbentuk pada permukaan


yang terkena pemindahan panas radiasi (dinding tungku, deret pertama dari tabung
ketel atau superheater), high-temperature bonded deposits yang terbentuk pada
permukaan panas konveksi di daerah superheater, dan low-temperature deposits
yang terbentuk pada permukaan panas konveksi di daerah econorniser dan air
heater (Bab l0).
Fused-slag merusak oksida logam pelindung pada permukaan, jadi akan
mempercepat terjadinya oksidasi. Zat pengikat dalam high-temperature deposits
umumnya berasal dari logamJogam alkali seperti NaCl, KCl, CaCl2,fluorapatite,
silika, dan sintered ash. Low-temperature deposits disebabkan oleh mengembunnya
uap air dan penangkapanJly ash.

fouling untuk tipe ash batu bara bitumen rumusnya:

Faktor

Rr= !311 x

7o

asam

Na2O (persen berar dalam ashbatubara)

otensi foulin g -ny a sebagai berikut.

Faktor touling,

R1

Tipe{enis fouling

<0,2

rendah

- 0,5
0,5 - 1,0

pertengahan

> 1,0

berat

0,2

tinggi

Telah disebutkan di muka bahwa di samping natrium, kalium juga merupakan


penyebabfouling.Faktorfouling yang disebabkan oleh kedua unsur tersebut adalah

Rr

=@x
asam

7o

(Na20 + o.66K20)
dalamash

Potensinya sama untuk persen natrium:


Faktor fouling,
< 0,30

0,45 0,30

Tipe/ienis fouling
rendah

0,45

pertengahan

0,60

tinggi

> 0,60

ZOZ

R1

berat

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.OZ

leleq ueqeq plpq nlpq snsnlpi Jolaueled :ereq ngeq srsr;euy

'ueures

lrrqd Ip splq rot)uJ

uuledmeu SuuruI EJEq n]uq r.uulup JoJSoJ uu8unpuel upud uep 'uedurn lDu?pu
rnlelaut rxolsrs Dlnsutuatu 8uu,,( roysog u,(u1e,(uuq eped Suniuu8rel uulu nll IEq

^4Dr
'uuDlruep undrlsey4l '>lnpord IEJIS{eJrs r8uern8ueu uE)B uup zOISOef,E ueuodurol

uercrn8ued uelqeqe,(ueuJ

filutp

rxulup JoJSoJ u,u,u,(ues 'uerues uelunqured tu?leq

'uerulequed
sesord n33ue33ueru uu>Iu {pll ueDIIIuep uu8ueq 'qso utelep Ip uuqeuet UEI?
8ue,{ 1rqe1s qrqey 8ue,( luJSoJ Inluequeu IernJet ay\ndoton{ 'uuru>luqured epu4
'roJsoJ obz-obl
rudecueru ueryodupp quured ureJt$le 3uu( 1uq umlep undrlseru 'obILO uap llr,o1
qrqal e,(uurnun uup (e(iodz{oIea)'alrytdotonTf1ercuw tuBIBp uulteduprp JoJSod
'Bruq nluq upp uurrruuul uednprqel uIEIEp Surlued uequq uuludnreru JoJSoJ Jnsull

lolsoJ

z 9'6

'u(uqnru8ued lrltpes u,(uuq


eprroll 'ssacotd Du ureleq 'qnru8uedret lnpord sulIIPn) uulquqefuelu ro{UIPI
rJEp rle{p uu8unpuu>1 u,(ur88url 'uuqequrul ru8uqeg 'Jnep ualqooluoul 1,roun UUI
uatsrs uup seued su8 uu>1-ssnd-dq-ureru e.tuc uuSuep n1tu,( 'snsnq{ eJeJ uu{n>lellp
'ueDlrtuep ueepual rueleq 'uu1uqun.{ued uulqeqe,(ueur ?ue,( 'tapaqatd uep
u1t>1epud dupua8ueur ludup r1e11e tuere8 IJep Isusuepuo{/ISBSIIItBIo^ rnup uueJ?{
uprJopl dupeqrel Jrllsuos's.sa, otd Ktp ue1e1u:ed ue8uep tuulnJeJ 'uelues {pqud

'EIrIIretIp ledup Suupuedlp o5g'gt{E^\uq Ip BpIroPI ue8unpuu>1 uu?uep eruq


nlug 'uruq nluq urelpp EpIroH uu8unpuul IrEp lEqIIIp wdep tur1no{ uulqeqe,(ueu
eJeq nleq uu?unrepueoo{ u{EIU 'u,{uupllolq rc3eqes r1u11u uulu(uuqe{ eue.tu>1 tdu1el
'uruq nluq tuplup r1u11u ruu8o1 uu8unpuel Irup luqIIIp iudup e(uuu1lnqur4rp 8uu,{
t1u11u Isesuepuol qalo uu)quqeslp

luqlIu uep Suqno{ ueepuraqey 'alItBIo^ 3uu,(

8uu,( 1e1a1 Sunqq eped Suqno{ e,(urpuftel qulsl uollleq:edtp sn:eq 8ue,{ 1eg

ueaunpuul uu'uep eruq nteq rauq selelluqllre] {eplt e,(uqnreaue;1?S#trtfi:}


undnuu r33ut1 nqns uped rsoro>1 saso:d uulquqe,(ueur Ue>IE uup qso qqp l1uquo{
deresrp ludup rsuprs{orat uep dun8ueur Suuf ro1; 'qsDurelep 1u33ur1re1 efuusts
uup rseprs)ore1 r?u1 uur8uqe5 'Epts{o rn;1ns uu8uep ls{ueroq uep'(Sur1not) pn4
r1e11u uer8uqes 'usruluqtued upu4
Sunqq epud tsesuepuo{req'den8ueu upIJoH

'?Juq nluq errrur(ues urElup epu u,(uu.tuluutp ederaqeq undnule,Lt '.uplJol{ uol
ru8uqes qeuet rlBIIu nle IIDIIu rue8o1 ue8uep Sunqu?req reseq uufuqos uup ues:ed
qnlndas uup IIJoI LIIqel uurusDl uped u,(uuntun ureq nleq urelup ro11 uu8unpuu;1

rou

t'9'6

lolsol uep JolI uenluauod 9'6

Dalam baja karbon, fosfor mempunyai pengaruh yang jelas. Umumnya dalam
kokas, kandungan fosfor ini dibatasi sampai 0,0l2Vo yang setara dengan 0,0lVo
fosfor dalam batu bara kokas.

Untuk penentuan klor diberikan cara Eschka dan penentuan fosfor cara wet
oxidation dengan pewarnaan heteropoly blue dan dapat dilihat pada Lampiran 5.

9.6 Analisis ayak


Analisis ayak atau size analysis untuk batu bara diperlukan dalam menentukan
penyebaran berat di antarafraksi-fraksi yang berbeda. Hasil analisis ayak antara
lain dipergunakan untuk:

(1) pemanfaatanyield product dari ROM;


(2) mendesain data untuk pusat pencucian batu bara;
(3) mengecek produk dari tempat saringan, apakah ukuran batu bara masih terletak
dalam spesifikasi atau tidak;

(4) memanfaatkan penampilan tempat penggerusan batu bara;


(5) membantu pemilihan batu bara bagi proses khusus dan pemakaiannya.
Prosedur analisis ayak mengikuti standar ASTM D-47 49 " Standard test method for
performing the sieve analysis of coal and designating coal size", ISO-DIS 1953
" hard coal-size analysis" .
Cara pengambilan sampel untuk analisis ayak diberikan dalam Bab 6, sedangkan
cara preparasinya diberikan dalam Bab 7.

Prosedur yang diberikan dalam Lampiran 2 digunakan untuk semua hard coal,
untuk ROM maupun yang telah pecah-pecah.
Peratatan
Peralatan analisis ayak yang dilakukan dengan tangan atau secara manual adalah
ayakan, receiver, penutupnya, neraca, loyang, sikat, balok dari kayu, jam, dan
shovel.
Ayakan dalam standar ASTM

Ukuran ayakan (sieve) yang digunakan dalam standar ASTM berbeda dengan yang
digunakan dalam standar ISO. Umumnya dalam standar ASTM digunakan nomor
ayakan yang sesuai dengan besaran mesh, yaitu banyaknya lubang dalam satu inci
persegi.

ZO+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

hZ

Jpryq ueqeq

EJpq nleq snsnq)i JalaulpJpd

:aeq nleq ssr;euy

o^o/s,sa; nele uoler{y g'6 JEquPg

'r8esred Sueqnpeq un1e,(u ueleun8rp snJur{ tutu t u?p lrca{ qrqal urruInJeq
rpq ntuq Inlu1 '1u1nq Suuqnpeq ue1e,(u uup r8asred Sueqnyreq ue1u,(u :ru1u,(
'sruef unp epu 89S-OSI Jupuuls ]nJnueu ue>pun8rp snruq Suuf uo1u,(u u?leJo(I
'?J?q nlBq runrJoluJoqul rp
ledures rserzderd tuepp ueleun8rp Suues 8ue,( uuqu,(e uelluqqredueur 8'6 requr?5

(OOZ

'oN) wrl

9L

(OOt 'oN) ur/ 0SI


(OS 'oN) ur?C 00
009
(Og

'o$

rud

(qt 'oM urur 8I'I


(g 'oN) uan g;Z
(f 'oU) trl:u S;t

ledrual6os 6ueqnl ueEuep 1eme1 4eldeyeq

(uru 97'g) lxul f/l


(uu E'Zt) \xqZil
(uur 0'6I) pul r/E
(uru g'97) rcur 1
(uur S'It) 1pullll I
(uur g'19) lrul Zfi |

uelefy'7

(uu eg) putZlt

(ulu E1) rcur g


(uru 691) rcur p
(ruru gZI)

Irul

ICUI9

(ruur gg) rcur T

ICUI 8

1elnq-Eueqnpoq uplel(V'
:rm1u,( 'enp uq're1 IAIJSV

ruel"p uu1e,(u sruel

Jenis ayakan dalam standar ISO terbagi dua, yakni


1. Pelat berlubang

mm 31,5 mm g mm
(100 mm) (25 mm) (6,3 mm)
90 mm
22,4mm 5,6 mm
(80 mm) (20 mm) 4,0 mm
63 mm
16 mm
(50 mm) (12,5 mm)
45 mm
11,2 mm
(40 mm) (10 mm) Tanda daram kurung (...)
merupakan tambahan
125

2. Ayakan dengan jaring-kawat

mm
2,8 mm
Zmm
1,4 mm
1,0 mm
4

pm 125 pm
500 trrm 90 pm
355 pm 63 1tm
250 pm 45 pm
710

183 trrm

Prosedur analisis ayak


cara ASTM dan ISo bedanya hanya pada ukuran ayakan
prosedur
yang digunakan.
i
kedua cara ini dapat dilihat dalam Lampian 2.

206

Muchjidin, pengendalian mutu dalam industri


batu bara

/OZ

preq nleq

rqeq

upqeqraq

nlld

upp plpq nlpq uetelequ:ed

uoal

'r88url rsunDlnllraq qaloq {Bprt uutsuo{ nl?les


snruq ?ruq nluq urulp rTsrz qugunl uruueu '1e1a1 nlr8eq {epll BJeq nleq rsz4grseds
uarues ryrqed {nlu1 'Dlutp lunqruad lDuawul /t4Dt uep uulSeqes tpulueu eSSurqes
'ulry uep runlaI luprl ueJu{uqured qupnsos IUI ty'sp uueJu{ 'ttsud.uu8uap InqutaIlp
snJeq rur qsD luap ururDl ueunsns uues BJuq nleq qso e(u4e(uaq uaules >prqud rq

'puuluod
uorues uu?uap rnduucrp qulelos uoloq lenqtued uuqeq {ruun Uu>l}Ee;uuurp ulnd
ledep uruq n:r,qqsz,(1g'eloqludes ue8uedul sunl IIuI ledrue tedues u,(usen13ue,(
'uJeq nleq qso ruqef,'EJeq n]?q
rys, rrrelo{ u"I"rpesrp snJuq rysD Sunduruueu {nlug
uerelequrad rrup uuquqruut >lnpord wIIISEqIp Uu>I req nteq Ju>leq ueqeqreq OJ-Id
tuelp'urqrnl Jutruueru Inlun rlu u8euel uuleunSSueu ?uu( yg14 uuSuep peqJog

'4epued rpelueu nJ'Id rnun u?p slu>let qelus?tu-qel?selx


Ipuiret >luprl ru8e uresepuaru Intun ue1uun8rp Suuf ErBq ntuq 1u;rs uep qnel
u,(u1u;rs1u;rs 8uu,( uJuq nleq ,,uuuuluur, IJeqIp qaloq lup1] nITd 'Jelloq ulesepuetu
4n1un reledrp u(ulegrs-1egrs 8uu,( eruq ntuq uu8uep dutur e,(u1upp-{eplles
'erues 8uu,( uJ?q n]Bq rrcrp snrul{ 'uulosud ueslqul{a{ uepl qe8uet Ip ullg 'OJ'Id
rJBp Jruun ue8uep r?nsas unqut 0t uruules uulosud 1n1un dnlnc snreq u(uqepunf
>losudrp uele 8uu,( BJeq nluq u,(uusetg 'nluauel uJpq nleq tsu>llytseds uelJusupJeq
u,(urelndod qelrlsr uu8uap nule ,,ufu.ruluqtue(u,, ue4e Suuf BJEq nluq IJp leJts
-tqrs uDlrssepreq u,(u-(; ayoq) den lelal ul?sapuaur ue3uep unSueqrp nJ'Id nlens
're{eq u?qq BJuq n13q u,(uuq uu)leJ?clqlp 8uu^( tut DInq urulsc
'su8 nule ueJrec {nlueq ruulup ualululatu u,(ul1su Inluoq ruulup {epB uE{luBJuuLUIp
Suef eruq nluq ru1u,('ISJoAuoI uJeq nluq :lIJa{ ulsnpul uup'ueures luqed
'nITd rp ru{Bq uequq teSuqas ue,4uun8rp Inlun Ju{uq u"qeq erq ntuq lt8rnleleru
su{o{ tpnqlp {nlun {ocoJ Suuf ureq nluq nutu sDIo{ erzq nluq n1re,( 'uu8uo1o8
uSrl rpuluaul ISEqlp iudep e,(uuuluu;uuured t8es uup nulup1p ullq Bruq n]39

trlrg unln1
uel n+e1ue+enluensJ
,91+ uer?eQ

$rb

ro

T.orf pe *bukurun batu buru drn


W U b.rb^h, n buLur b atu b^ru
10.1 Bagaimana pembakaran dimulai
Di mana saja dan kapan saja, oksigen bergabung dengan unsur-unsur lainnya. Besi
dan oksigen bergabung membentuk oksida yang kita kenal sebagai karat besi, perak
menjadi kusam, dan tembaga yang diselimuti oleh suatu lapisan lunak berwarna
hijau. Proses ini secara umum disebut oksidasi. Pembakaran merupakan bentuk
oksidasi yang khusus di mana oksigen bergabun-e cepat dengan bahan bakar seperti
minyak, gas, kayu atau batu bara yang menghasilkan sejumlah panas.
Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembakaran dapat terjadi secara spontan.
Contohnya, batu bara yang ditumpuk di luar akan bereaksi dengan oksigen dari
udara secara perlahan-lahan, sehingga mengeluarkan panas. Jika panas tersebut
tidak dijauhkan segera, maka suhu menjadi naik dan reaksi bertambah cepat,
sehingga mengakibatkan terjadinya pembakaran. Pembakaran spontan atau
spontaneous contbustion itu jarang terjadi, kecuali pada batu bara yang ditumpuk di
luar (meskipun terjadi juga bila disimpan di dalam bungker atau bin).
Pembakaran umumnya dimulai jika panas dari sumber luar mengenai bahan bakar
seperti api di dalam tungku yang tidak akan menyala dengan sendirinya, demikian
juga dengan korek api tidak akan menyala bila kita diamkan saja.
Proses pembakaran dimulai bila kita goreskan korek api pada permukaan kasar
sehingga terjadi suatu nyala. Panas dari nyala ini digunakan untuk membakar kayu.
Mudah tidaknya suatu material terbakar disebut derajatflammability. Kita lebih
mudah membakar kayu daripada batu bara, membakar ranting lebih mudah daripada
kayu. Jadi, deralatflantmability ranting lebih besar dari kayu dan lebih besar dari
batu bara.

Untuk membakar lilin kita ubah duiu lilin itu menjadi gas. Panas dari nyala korek
api terlalu kecil bila dibandingkan dengan besarnya lilin, jadi hanya melelehkan
sedikit lilin saja. Dengan daya kapiler, sumbu akan menarik lilin yang meleleh,
sehingga sudah cukup panas untuk menaikkan suhu yang diperlukan untuk
penguapan. Begitu lilin menguap menjadi gas, maka pembakaran dimulai dengan
mudah. Pembakaran lilin metnberikan panas tarnbahan yang cukup untuk
rnelanjutkan proses pelelehan, penguapan, dan pembakaran.

ZO8

Muchjidin, Pengendalian nutu dalam industri batu bara

6oz

prpq nleq re)ieq ueqeqlaq

ue>1u

nlld

upp pJpq nleq

uerelequad uoel

:leruJou nqns ue{epuaru ur8urp rpuI ue8uunq se8 uylqudu unqure8ueu


8uu,( den 1n1ueq.leq ?uu,( Jre Inlueqrat uu>IB ru>lpqrp ueSo.rprq upqedy

8Et'I

a ^^t6LL(
3gs

(loru Z)

OJZ

?zt

(toru

{-zg+JZ

uoqJe{ u,(ulnlueqreJ ?u,rrr rp eundues rypn suef

t)

31
vz

(toru Z)

,rrr;;;[|x:::tJ::r::

'se8 quppu Bprs{orp uoqre{ upp


'su3 lnlueqreq ueSrs4o'uelupud {nlueqJeq uoqJux 'ua8rslo 7 Lg'Z uu{nlraurau ?lDI
'spr$lorp uoqJol 3 L9'E uulpsuq8ueu uSSurqas uoqrel 3 1 ruleqrue{u {nlun (rpzf

3 Lg'E

L9'z

a-^
DCV

3W
t)

t)
zo+f,

(tour

(toru

zOJ <-

31
a-oLl

(toru

t)

:uJuq nluq rJup uoqJu{ ruolu usJelequred uu8uep relnrurq

'rur lnlrreq ualsulelrp'Ju>Jqrp


ureq nteq BIrq uulnlJedlp 8uz,( erepn-ue8rslo udureq ue8unlrqred eges rpu[:e1 8uu,(
rs{BeJ uueruusJed 'uJupn rp uuJu{pqued 1n1un sttuouo{o qrqel eSSurqes 'ue8rslo

obIZ

my21as Sunpuu?ueru

uep uoqruy

urupll

'ue8rs>1o

uzlnl;edrp uruq nlpq roluqrueu {n}un

'uoqreloJprq une(ues reSuqes uultedeprp rur ueSorprq


suuud repu uep Blec 000'SE qelepu ueSorprq

'?pc yEgl uoqrul

szuud tu1t51 'C"00S' ruducuaru unleq nqns elqude uundrues ueSuep uuldznrp
Suef uulupud qulupu uoqrul uelSuepes 'se8 >lnlueqraq ueSorprq lururou
ledup
rypn
ue?pee{ ruuleq 'rolo8uad u,(uuq lnqesJal Jnsun-Jnsun uaJu>{ uulruqerp ledup
u,(uryqerd uped rdetat'seued u{seqaqrueur u8nlu,(uurel Jnsun-Jnsun uup JnJInS

'uoqJBI uup ueSorprq n1ref, 'Jusep Jnsun Enp uu{nlJedrp uereluqruad rulnurau

{nlun

'lnqesrat nqns eped du1e1


u,(ue8uluaur uup'ueelufued nqns rudurus ue'tnduruc nqns ue>plreuau 'u1e,(ueur 8ue,(
urupn-su8 ue:nduruc uelnpedrp rur se8 J{eqtuetu Inlun 'se8 rpuluau nlnp quqnrp
snreq rruc uup luped Ju)pq uuqeq uluur 'se8 ru8eqes raluqrp raleq u?quq uuaruy

ueJelequod e!uDl uBBuesJad z'ol


' (a n utnJ) uu;eluqued n43un1 uep, Dp o s' (t a ut n q
I
apcs-77nJ) qnued ule{s re)pqlued ruupp uu>ltuduprp rur nquns 'ueru4uqued
e8ulueur uup rulnrua{u {nlun sruu{otu }ele nlens ?luru-Blurues e,(uuq nquns

(2

2Hz +
mol)

Ao
'b

tg

Oz

2H2O

(1 mol)

(2 mol)

a)
o
"-b
8g

36e
9g

Terakhir adalah pembakaran sulfur di dalam batu bara menjadi sulfur dioksida
dengan persamaan reaksi sebagai berikut.

S + Oz
(1

e)

(1 e)

------->

SOz

(2 e)

Semua persamaan reaksi tersebut, ditambah data analisis batu bara, dapat dipakai
untuk menghitung pelaksanaan pembakaran. Ditinjau dari segi kuantitatif, faktor
utama yang paling penting adalah udara yang dipasok. Analisis ultimat akan
memberikan persentase karbon, hidrogen, belerang, dan nitrogen dalam batu bara.
Apabila udara mengandung 23,ZVo berat oksigen, maka berat udara yang diperlukan
adalah berat oksigen dibagi 0,232. Jika C, H, O, dan S menunjukkan gram unsurunsur dalam 1 gram batu bara, maka secara teoritis berat udara yang diperlukan
adalah:

W = 1 1,5C + 34,5(H

O/8) + 4,325

Gambar 10.1 memperlihatkan bagan reaksi antara oksigen dari udara dengan bahan
bakar batu bara sehingga dihasilkan produk-produk gas buangan dan residu.

brbn
o

.E

I6

Hidrqen

!
6

I
I

Sulfur

Oksigs

I
I

Nibogen

?-t,8--u119:1...

i
Bahan Bakar

krbon

Gambar 10.1 Bagan reaksiantara oksigen udara dengan batu bara

Zl

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

Hasil Pembakann

I lz

erEq nlEq r?IPq ueqPqJaq

ntld

upp PJPq nlPq uprElpqurod

uool

'uE)IuhoIrp
uSuntrqred ueturc8sq WISul ruep qulSuel rur Ieqpt ltn>Ir etrl rrEtrAtr 'uauntrq
pruq nteq ru>luq ueqeq uu4eunSSueu ulep qoluoc nles ueludnreu 8uu,( 1 '61
IequJ uup Z'0I J?qurBC upud rgedes uoqr ua>leun8rp 'ue8unllqred resep re8eqag
'(qE S - gS S'd y761 Kmntqeg'tauo4{o stottpa ary Kq ,,yoday
prcadg V 'lDo) wo$ n,uo1,, rrup lrquu\p Z'U reqtuug uup I'0I IaqBJ uuore>l
pattt so qynlg qelepe e,{urupu uuJuseq lnIIJeq qoluoJ iuepp) e,(usuued Izllu euas
ueluun8rp 8uu,( ruleq wquq sruaI rnquleSueur snJEL{ roluredg 'uu8uunq se8 uuunsns
uu8uap rdu18uelp nJTd uelulryedrq
Sunlrq8ueru uup srsrlue8ueur

>1n1un

lep

uBlPlequod ue6unt!wad 4'z'ol


'sISII?ue ru?lep Incunu {upu nll eueJu>I 'unqtue8uetu qelat ueSo;ptq
eletu 'ruruu>1 nqns upud ualuha>pp se8 ststleue euaJuy

uurelequred Irsuq

Jr

Bue,(.ue'uunqsu',-'JJ?ffi

l}:l',i",f";:,i:';;::lTrl:'X#*T::il

ue8uunq su8 ,u gg1 red ue8tslo


:qBIupE

tu

VV'g = (L9't/Lg'Z)

x q3'g

uoqral rel?qtue{u Inlun uu>IuunBrp 8ue,( ue8rslo ef,ulufuug


o1D

oor = 00I x

(,ott|ot)
:qEIBpE erupn e^(uqtqal esuluas:ed

Jesp ruupp Sunlrqrq 'uuruluquted e,(ueu:ndrues utueluau {nlun IUI e,(uqtqel


ff{Eqlxotu {nlun

uuluun8rp 8uu,(
u,(uuq

'EJEq niuq r.uulup JDIuqIp ledep 8uu,( Jnsun-Jnsun

eu L'oI

= /Ol - V'rcupe IUeJeq 'ue?uenq su8 ,ur 961 red ueSrslo itu t'OI

u.(ueueqes 3ue,('ueSuunq su8 su 00I .red ua?rs1o


l'IZ= r.w IZ'O x 6'10I
uerapqured ?repn umlep Ipuf 'eu 6'I0I = 6;0 | tr'OB qelepu losudrp 8uu,( urupn
u,(u1u,(ueq'ue8uunq su8 ,u 961 durles Inlun'uJupn IJep IBSEJoq u,(uueuoduol
unrues lpu['ue8or1tu Sunpuu?ueu {Bpll eJeq nluq Ju)pq uelluq u^\quq uu>1e:t1:edrq

obtt'\8
o/o0
ob\tu
ob98'8

Epu

251

Of,
zg

zO)

'lrulrreq te8uqas ulup uDIlISuq8ueru ueSuunq su8 ststluuy

'rlul Blu?uod 4osudrp 8uu,( urupn 1u,(uuq udureq uolresepreq ualnlueup


iedep uefiuunq sefl ueunsns uuuurte?eq uulleqrpedruolu IUI lnIIJaq qoluoJ 2)pru
'ueSorlru ob6Luep uefirslo o617?unpuefluaru 8uu( erepn ueuodtuol tnquleSueur
uu8ueq'uuruleqrued IsueISIJe $llJetuelx 4n1un uun8req uu8uunq se8 ststluuy
uBJelequod l1seq-|;sep ['e'0[

Tabel '10.1 Data dan perhitungan pembakaran batu bara bitumen (diambil dari power from coal.
A Special Report, February 1 974)

l..lttishahanhakcr,.........,,,., l1rtulrarrlrituruurlJ-hr{rilanganl}anisllri.turoilb}ir-=
2.\iltiprnasr*fircd.."..........lJ.lltXllltu.{I,
10{lll*r,isrrhusrrlrurnrgru=10{X}i2iill-,l16Ul}tunh
J.Sulrrr ruzngrrr.....-..........-- tOl'
lS.Kthilargarplrrrs\toirlurr. . krhilnngruririlbr
J.Suhugtsbutngan--........... 51{}I;
lbairllbbalulrrra= l:6{,rl}^1 ,5(}0 litullbbrharrhalcr
3. \laliislrsburrngrtr:
16.hrhilrnganpcrrrhakarrnankleorpurna{ilrdchnrt}=3.2'rit
rir,
r. ( .rboo diotisida .....,",,.., l{t,2'1,'i
17- Rirgkrsin lhlansparrrs
l}turb bh
h. ( idton mrirtoltsida .....,... {},6rla,
t, Kcbilarg:rr grs-kr.r'irrg
1.9J0
I.1.0
('. ()\\qen ......".....,.........." 9-2-o/s
h- lichilangan lroilturt
.rfil
3.()
(r. }.fisiensi boik'r (rlrri lesl)..., l{.{7o
r:- lirhl. pcmtuliarln fali-stnrpurnr
JlO
f,l
d. l.ebl, tsl,tcrhilung
660
J.ll
If,lfi!tt!g:t!
i. Irriarr trx"itis{rlari thart)... 10.2 lh{b bb
e..lumlaI kchilrngrrr
3.4.i{l
:a.{i
l'1.,\ir dihrsillmn dcngtn rntrnf. Ittnrs larrg herquna
I0.?:-0
g. \ilri lranari, lltullh hahan bakrr 13.600
hakrr h1'dnrgtn (x'alt 2) .... (l-! Ibllb hlr
I llil.o
r).,lurrrlah air tlari penrblkrl*n
lli. l'crf r inrugrn h tal. ba fu n eL dtri ir(,rrrr 7
brauham .. {r-lt I l).05 .
l}.J0 lh{h trL
a. [rehl. ga*hering = lr3{)i l3.8ll0' ll.Oqh
l(l.l rl.rrr artual . la5'% trrnitir
b. !,chl. lkistu rt,. 5{,llr 3.ti00,.. 3.6 il.r
l"?i : 10.2 .
lf-9 lh/lh bh
c. liohl. punbai*rlar {rk-serilpurtr,, 1J.600 I {l.l}-}1
I l-.lrrrrrlah gar huattgatr. udara .r
-l-10 Iltulll, Lalrrl trrkar
ha rrhr nr - nsh = I i-.t)+ I {t2 ,. 111.7 lhi lb hl,
d. kt'h l. ta h-rerhitun g : J<-llt-"1{0. -0$. !rJ0 . 6{t0 lJtulltr bb
I 2.( irs butrrglrr krring =
l. [);uras,r ang bcrgunr -- 13.8{}ll r tl.?"1"1 --. l{r.270 l}tu,'lh
irrmlah g,rs buarrga! irir Jlmg
dihrsilldn - ltl.;- ' tl.{l} -.
I11.3 ll)/tl} hl,
1.1. kebilnngan vtsihlr htat
rla la m gas ktling
lrcrrt grs trrirrg r It nliklrr shq x rp.n'!fi('rld,
ttl.l I (52(l-f0l r {1.?,1 - 1930 lrrullh lrxhsn hrk$.
1

,,.,

Langkah I s/d 6 adalah data yang harus diketahui. Efisiensi boiler lebih baik bila
ditentukan dengan pengujian, tetapi suatu jaminan efisiensi menggunakan bahan
bakar yang sama akan memberikan hasil yang sama.
1 di bawah klasifikasi bahan bakar yang cocok (Gambar 10.2)
memberikan kebutuhan udara secara teoretis, apabila nilai panas dari bahan bakar
diketahui. Dalam perhitungan ini, perlu dicatat bahwa semua berat dihitung dalam
pound per pound (lbAb) dari bahan bakar as fired.

Langkah 7. Scale

Langkah 8. Air dalam gas buangan berasal dari tiga sumber, yakni: air berasal dari
batu bara, air yang dihasilkan dari pembakaran hidrogen dalam batu bara, dan
moisture dalam udara yang dipasok untuk pembakaran. Dari ketiga sumber ini
hanya sumber kedua yang digunakan dalam perhitungan, karenajumlahnya 5
sampai 10 kali lebih banyak dari sumber air pertama. Jangan menggunakan sumber
ketiga, sebab besarannya kecil sekali dan bervariasi, sehingga tidak penting bila
dipandang dari sudut operasional sehari-hari. Langkah 8 diperoleh dengan
menggunakan scale 2 untuk bahan bakar yang cocok.
Langkah 9. Karena moisture yang asli dalam batu bara tidak kita ketahui, maka
diasumsikan 0,05 lbilb bahan bakar saja. Kesalahan pengasumsian ini tidak akan
berpengaruh pada hilangnya panas moisture, kecuali untuk lignit, kayu, dan batu
bara yang sangat basah.

LIZ

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.

lZ

erpq nleq reli?q upqeqroq

nlld

uep Blpq nleq uetelequed

poal

Eruus '{Bprt Burled netu Irp mseq qlqol n1u1es ue8uenq u,(u1e,(ueq'lpuf 'ru>luqre}
leprt 8ue,( uoqral uep edureqeq u11?unur nule Suoqo:oJ Inleleu Suupq 8ue,( ereq
nluq rJup luseJeq BueK qso Sunpuu8ueru e,(uurnurn tut ue8uung 'ftq nluq punod
red u,(uuolllspqlp ?ue,( ue8uenq uu8uep 6uurnl usp urupn unlosud epud u:uq
nluq punod nlus uu{qequul (reluqrp ?uu,( ereq nleq punod red) ue8uenq su8 uep
Iulot teJeq qeloredrueur Inlun 'uulpnuta1'LlsD qnleI qepq a{ unJn] nulu Suoqo;ec e>1
{reu uu>I? uerelequed n>13un1tuelup e1 uudurn dutles 'urnurn ereces '11 qur13uu1

'uEqrqelJeq BrBpn
u,(ur1u,(ueq uelnluouotu 1n1un zg3 tultu ueSuep g ulqs uu>plns?ru e>lstu 'uDIIBquIp
nute lou uulerlryedrp OJ Iserluesuol up Inqule{Ip 8uu,{ zOJ Is?rluosuo{
e,(uuq ulrqudy 'o67'6eKusesaq IuI I?q tuelep 'uu8uunq su8 ststluuu tuelup u{il.uellp
8uu,(zO rulru rtalopueru uu>Iu rur o13uy 'urepn ueqlqelel o5gTueBuep rcnses zg
ob1'6ewqequ{nulallp ludup u,(uqe/heq ulels BpEd'eJupn uqlqele{ obsLwequep
ueuntrq eJq ntuq eped g aprs 11ntun IuI IEIIU uuleun8 uelpnruey '9'0I = @'d Ztl
+ Z'Ol qelo.redrueu {nlun OO Zfi aep zg3 uulququrl ?Iuul-Eruuued '0I qu43uu1
uprelequrad ueounyqted
uolltnquo, tta'duoru! dq pal.off l0aq alqoil0^0 l0 lugalad

Dlflzrllol6II99tczI

90

Inlunleuc uepa/Pos z'0t lBquPg


.t 'ox

s1

ol

0z

92

0t

6r

0t
LI
9r

1L5",Y

't

QI

t\2 -_.--.--

-o

zl

.s z I
poo,r 'llu6ll 'lPo3 snoulunllq lo sluPr
o/o,zO
or

gt9

-6_

leos all3erqluY

llv

o/" zo

s ttzlo

6Bt9

b czto

li:;;i'{ral

sse)xl

"/.'\ac+ 'zox\
lrnj ql ,ad ql 'ParnF,d

Itnl

)aloA4

ql Ied ql 'p.rnpo/d /.lol^

qto

0ZO
tZO
";;-"-h--r-.,-*t
irurtr?t,,0r68

ubc !\o oto reo 0zo qt.o


d't l'{'l,hh (,
,jr ur il
3
At I
6urloaH
qt/ ntB

,*,rr.rt**/-+,++/.+'\&h\+ii'L]

OOOt'anls

|an1 q1 rad Ql ,ro

t/n,B

-t--i--@

'.ntc^ 6urloaH

OOOr

torlrrcaql

,i],*nu+Un**,r*,h*,*.?n*$"tin O
lrulZrOlB9

qllnlB oool'.nto^ 6ullo.R

{1., ntB OoOlbnts 0urlo.H

suollBlncles uollsnquoc ,{ltldtuts ueqc puB salscs

dengan berat ash asli dalam batu bara. Koreksi untuk gas buangan tidak penting.
Adanya kesalahan 5O7o pada buangan umunmya akan mempengaruhi jumlah gas
buangan lebih kecil lTo.Padapraktiknya, perhitungan ini sudah cukup teliti (untuk
batu bara bitumen atau antrasit) bila diasumsikan buangan sebesar 0,2lb.

Langkah 12. Gas kering dan uap air dalam gas buangan harus dipisahkan untuk
menghitung banyaknya energi panas yang dibawa masing-masing zat'

Langkah 13. Kehilangan paling banyak tungku pembakaran ketel uap ialah energi
panas yang dibawa oleh gas kering. Ini sebanding dengan banyaknya gas buangan
dan jumlah derajat di atas suhu kamar di mana gas tersebut dipanaskan. Angka
kehiiangan ini dibulatkan sampai 10 Btu. Cara ini bukan jaminan dapat mendekati
angka untuk sistem di industri.
Langkah 14. Air dalam batu bara

as

fired dan air yang dihasilkan dalam

pembakaran bahan bakar yang memerlukan hidrogen harus dipanaskan sampai


mendidih, diuapkan, dan kemudian dibuat superheated sampai mencapai suhu gas
buangan. Rumus yang diberikan untuk menghitung perkiraan banyaknya panas
yang diperlukan dalam satu pound air melalui langkah-langkah pemanasan tersebut
dimulai dari suhu kamar 80iF. Rumus ini berguna pula untuk suhu kamar yang
berkisar antara 60 sampai 100iF.

Langkah 15. Langkah-langkah terdahulu menunjukkan bagaimana kita menghitung


energi panas per pound air, rumus ini mengoreksi angka untuk energi panas per
pound bahan bakar adalah konsisten.

Langkah 16. Kehilangan yang dihasilkan pembakaran karbon menjadi co yang


tidak sempurna diperoleh secara langsung dari chart. Masukkan chart dengan0,6Vo
CO dan gerakkan secara vertikal ke atas ke garis miring penjumlahan COz dan CO
yakni 10,87o. Dari perpotongan garis, gerakkan secara horizontal (mendatar) ke
kanan ke garis rank "Bitumineous", kemudian turunkan ke skala kanan bagian
bawah yang menunjukkan persen dari nilai panas bahan bakar yang dibuang.
Langkah 17. Dengan mengatur tabel yang ditunjukkan dari a ke $, maka semua
perhitungan dapat diringkas dengan memasukkan perhitungan ke tempat yang
cocok seperti diperlihatkan dengan garis tebal. Perhitungan ini diperlukan untuk
mengisi sisa tabel yang diberikan dalam langkah 18.
Untuk unaccounted-for loss (d) diperoleh perbedaan yang meliputi kehilangan
karbon ke ash pit, radiasi dari ketel uap dan tungku pembakaran, dan kesalahan
kumulatif (plus atau minus) semua data dan perhitungan. Adanya variasi dari
besaran ini menjadikan alasan seorang operator untuk melihat ketidakbetesan ketel
uap, jika tidak ia dapat menghitungnya secara langsung dengan faktor-faktor yang
telah diketahui.

Zl

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

( tZ

Ereq nleq releq ueqeqiaq

nlld

upp prpq nleq uerelequed poag

'eJq n13q

tailDu aryrulo^

uurapqued uzp uesudeled uuledecel IJBp tuqulul qrqel qnuf 8uu,( uuledace4
uu8uep raluqrol u?p ueu>lnuued uped ue8tslo uu8uep I$leeraq uale p33urge1
qrsuu 3uu,( uelupud 4n1ueq urul?p

nqc

1a1lgmd 'tsestlttulolep

utttlsuad quleles

Eqc ueP>lequad z'e'ot


'('qsp '1uer 'er-urpl ueunsns) uolsuuudrp 8uu,( eruq ntuq ]uJIS-1uJIs
uup 'uolseuudrp ereq

nluq ludruel Ip JItpI" nqns t


ueledecel t

'zruq nleq uuseuurued

:eped Sunlue8rel tut se8 tsurluasuo{ uup olllulo^ uusudeled


uuludecey 'lnqesJat elIlBIo^ ruepp 7ez-lez gep (atn1ruadutal uotitu?l) uuulu(uad
nqns rrsp r?3u4 qrqal epv TueK nqns uryl ruluqrel ledec ue8uep uep 'u,(u8ut1t1e1es
u:epn ue8uep rnduucreq uelpruue{ elIlBIo^ se1'railow afwp^ uulsedeleur
turn8ueru ue>Iu pJeq nluq e)uur 'suuud IJaqIp uJBg nluq n1l8eq tur sesord UIBI?C

!ses!lllPlo^00 t'8'0t

ElEq nleq uEJeIequ.rod uelep rpeilel6uer{

(,,rn

,ro o oo

oz-r) o
HSY

l.lJ

fl3l.tuvd

s?Y}3filn

ro

sesold-sosojd e'0t JBquleg

313ll]rYd ]YO3

SYHC

lYnOrSSU

-_*_"-.-.."."^-=
,orl3 jr/

lno-uJn8

la
VJ

il

11

3sY?13U

r'

1;'h
uoirn,rul lorculfl

il

uollaslllio16^'o

\\

\\
\

o'H

*'oo

u3lJvfl 3'lllYloA

'g'0I JpquIBg uped

uu11n[un1lp lnqasrel eJuq n13q uerzluqruad sesord


'eJuq nlsq DuDru lDraunu uesudeled (g)
aep'tnqc npISeJ ueruluqured (7)

'(rsnstllr1olloa;p) nq1rttu

afrup^

(t)

uure4uqurad uup uesudeled

:ruedes sasord
edu;eqeq Inlulotu snreq 'eu:nduros uJecos sJuq nluq uereleqrued tedecuaur Inlu1

ejeq nlEq uEJBlequed sasol6 8'0t


i,

Dalam proses pembakaran char padat, oksigen terdifusi melalui lapisan batas
sekeliling partikel batu bara dan bereaksi dengan karbon pada permukaan batu baia
yang terbuka membentuk karbon dioksida dan atau karbon monoksida. Kedua gas
ini berdifusi kembali melalui lapisan batas ke gas bebas sekeliling partikel. Karbon
monoksida yang terbentuk dioksidasi menjadi karbon dioksida dalam aliran gas
bebas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi partikel char adalah

(l)

jenis dari batu bara.

(2) diameter partikel, makin besar partikel, maka makin lama waktu pembakaran.
(3) tersedianya oksigen, makin besar konsentrasi oksigen, maka makin cepat waktu
pembakaran.

(4)

suhu, makin naik suhu, maka makin cepat waktu pembakaran.

Selama devolatilisasi, beberapa maseral menjadi lunak dan partikel-partikel tunggal


membentuk berbagai jenis char. Berdasarkan bentuk, ketebalan dinding, dan
porositas, char-char ini dapat diklaskan menjadi tiga golongan utama, yakni
cenosphere, networUhoneycomb, dan solids. Ketiga jenis char ini mempunyai
perbedaan waktu pembakaran yang tergantung pada luas permukaan untuk
terjadinya reaksi kimia. lenis cenosphere berkaitan dengan vitrinit, sedangkan jenis
honeycomb dan solid berasal dari batu bara dengan reflektans inertinit yang
medium dan tinggi.
Secara umum, char yang mempunyai dinding tipis (< 5 pm) dan sangat poros, lebih
reaktif dan mempunyai waktu pembakaran yang lebih singkat daripada char yang
berdinding tebal dan bertekstur lebih padat.

10.3.3 Pelepasan zat mineral


Selama pembakaran , Jly ash yang dikandung batu bara dilepaskan dan terbang
melalui ketel uap bersama gas buangan . Fly ash ini menimbulkan beberapa
masalah, yakni:

mengenai dan menusuk permukaan pemindahan panas, menyebabkan


pengendapan ash dan memperlambat reaksi berikutnya;

I
r)

mengikis tabung ketel uap dengan cara menimpanya;


mencemari udara.

10.4 Bentuk-bentuk pembakaran batu bara


Setelah diketahui dasar-dasar reaksi dan proses pembakaran batu bara kini kita
dapat mengetahui tugas pembakaran bahan bakar secara komersial di dalam tungku
pembakaran yang sebenarnya. Secara umum hal ini meliputi:

Z1

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

/ lZ

Erpq nleq re)ieq upqeqroq

nlld

upp pJeq nleq uerelequed

poal

'ueru4uqrued n13un1
rxnsurueru rDIEq uuquq qelelas uu4uftaryp rur ueqeqn8ua4 '(eprsrlouou uoq.m{ uup
uaSo:ptq q?quul uoqJoloJprq se?) ngotu aluDlo^ uedun8ued 1ru13uusre1 eruq nluq
4n1un uelSuepes 'uoq:ulorprq su8 rpeiueu Wqnlp ueJruc uleur'1u,(uru e,(u.lu1uq
uequq eIrI 'Je>pqured ruulup JDIuqrp uep {ocoo Suuf rsrodord ruulep urupn
uu?uep rndurecrp EJBq nluq 'Surtgf nutnq r.Erc rsuedsns {n]uoq ue;ulequad tu"luq

lsuadsns Inluoq uEJeIEquad

lrqerd

Luelep eJpq nleq

I'r'0t

uerqequod Inluaq EnO ,'01. JBquEg

paq lonl

uorsuedsng

'r'0I ruqr.ueC tuql'I '(paq pn{) m)pq ueqeq uurudruuq nluns epud nele (uorcuadsns)
BJBo unp upv
rsuedsns urBIBp :ru1u,t 'lnqasJel uuufre1ed uu>In>lulelu
{n]un
'uuruluquad
nlSunl urulup Ip u?euusreq 3uz,( nD{uA\ uped rpefret tut uuuftaled unuag
'ueep,(ued uep lssIII]E1o,r. SunsBuul.req
dulal "ru8u e8uluaur Inlun uuJel{uquad qJeup rp dnlnc 8ue,( suuud IJaqIroIx
Ilqr.uus 'uru1 uuulnrured nelu den 1ete1a{ uere{uqued llseq seuzd

uulqupurueru (7)

'uuru>lequed uup uuu1u,(uad 1n1un lococ 8uu,( nqns


upud uup ruuaq 8uu,( tsrodord tuelup BJBpn uup Ju>luq uuquq uurndruuc lunqueu (g)
'uaSo.rprq

uup'Bpr$louoru uoqJu{ ue;nduuc'1upud uoqrcI'uoqJDIoJpIL{ su8 rpelueru


ru1e,( 'euuq-rapes rpzlueru s4e1duo1 8uu,( uruq nluq Ju)Pq u?quq quqn8ueu (7)
'uJpn uup sJsq nlEq Ju{q uBqBq ualurpa,(ueu (1)

(a) Menyediakan bahan bakar


Panas dari tungku pembakaran mengubah bahan bakar menjadi gas, peralatan
pembakaran membuat kondisi bahan bakar memanfaatkan panas ini sebaik
mungkin. Untuk pembakaran bentuk suspensi, baik minyak maupun batu bara,
kedua bahan bakar tersebut harus dipecahkan menjadi partikel-partikel kecil yang
jumlahnya banyak, sehingga permukaannya sangat luas. Bahan bakar minyak
diatomisasikan dengan beberapa cara pada bagian pengatoman dalam pembakar.
Untuk bahan bakar batu bara, pelumatan dikerjakan pada bagian terpisah, pembakar
semata-mata hanya mencampurkan udara dengan partikel yang telah digerus halus
saat menyuntikkannya ke dalam tungku pembakaran ketel uap.
Selain partikel harus kecil, pergerakan antar partikel pun harus cepat karena
diperlukan untuk menghilangkan lapisan tipis gas yang terbentuk pada partikel,
sehingga permukaan partikel dapat menerima panas dan oksigen.
Setelah meninggalkan pembakar pekerjaan diambil alih oleh tungku pembakaran
yang akan menjaga kondisi untuk terus terjadinya pembakaran sampai sempurna.
Di dalam daerah pembakaran, bahan bakar harus diuapkan, dicampur dengan udara,
dan dinyalakan, sehingga reaksi antara bahan bakar dengan oksigen menjadi
sempuma.

(b) Turbulensi
Keadaan di mana bahan bakar dan udara mengalir dari pembakar ke furnace outlet
secara telputus-putus dan berpusar tidak teratur disebut turbulensi. Hal ini
mempunyai beberapa pengaruh yang menguntungkan, yakni:

(1) waktu yang tersedia untuk pembakaran menjadi lebih cepat;


(2) menghasilkan pencampuran antara bahan bakar dan udara menjadi lebih
baik;

(3)

bahan bakar dan udara bergerak dalam kecepatan yang lebih tinggi.

Jadi pembakaran yang baik tergantung pada suhu, waktu, dan turbulensi atau
dikenal dengan istilah 3T: temperafr.rre (suhu), time (waktu), dan turbulence
turbulensi).

(c) Asfr dan slag


Zatpengotor dalam batu bara (zat mineral, termasuk ash) tidak ikut terbakar.
Umumnya dalam cara pembakaran suspensi, beberapa partikel terbawa keluar dari
tungku pembakaran bersama aliran gas buangan (fly ash), dan yang lainnya jatuh
keluar dari suspensi pada tungku pembakaran atau boiler passes.
Pada keadaan yang sebenarnya gambaran sederhana ini sangat rumit karena
dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya yang dapat menyebabkan ash menjadi
plastis dan lengket. Jika ash dalam keadaan plastis ini kontak dengan permukaan
yang relatif dingin, - misalnya tabung-tabung ketel uap - maka akan terbentuk terak
(s/ag) pada permukaan tabung dan mengakibatkan turunnya kecepatan pemindahan

ZI

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

tZ

plpq nleq relpq upLleqraq

Eprs)1ouorx

nlld

upp eJeq nlpq ue.relequad

uoqel tpefueu

poel

ElBq nlpq ueiedueq uerelequed

lg

euols

g.0I requleg

+';,; 1 ?g

8uu,{ eruq nlug'Ju>IBqJel uep rlu^\eq uusrdel rc3eqas ueredrueq rnlgleru qe/y\?q eI
unJnl uqEsnJeq ln]uaqJel 8ue,{ sDIo{ u?p denSueul DilDw arpp^ 'seuud ErurJoueur
losudrp 8uu,( uruq nleq 's?lu uer8eq eped.qsD euoz uep.rsupr$lo uuoz .rs{npel
uuoz
euoz :ru1u,{ 'r{B,,\[?q e{ sulu rJBp }nqesJeT euoz uurSeqrue4 .lnqasJel
'rsulrlsep
uuoz reducuoru ?ftq nlgq uu?ruru8uq uep uu8uusSuud r$lnrlsuo{ Bunluu8rel
Bpeq-BpoqJeq rur uuoz-uuoz {nlueq wp {elel .e,(uuuaqes uurudruuq epe6

'(g'91 requrug tuqll) euoz ledua


e,(ur8uqruatu uele
lpefuau
u1n1 'ureq nleq uuredrueq urelpp 1p lpefral 8uu,( edu tuqrleru uu>lrlupntuatu
Intun
'(tru at{taao nele no {topuocas) uu8ueSSued setu rp retelrel 8ue,( uyepuetBuuqnl
rnleletrr 8uu1up nulu (uu8ueSSuud eJupn nelu tro fuou.ntdl uerudureq rnpleu qu^\eq
rrup 3ue1up lnqesJel uJupn 'uJeq nluq uurudureq sulu rp Jupn BrrrusJeq Ju>I"qJet uu>Ip
su{o{ rJep IusuJeq 8ue,( eprslouoru uoqJu) uup BJ?q nluq ruelup railDu afrupA
'elntrres {nlueq urulep du1e1 uele qso ae4?uepes 'uprslouoru uoqJu{ uup
"prslorp
uoqral gpefueu ru>luqrol rur se{o{ urpruuoy 'ue8uuSSuud sutu rp 1e33urga1
Ue>IE sDIo{ nlens up'dun8ueu DilDut al!rcp^ 'uelsuuudrp uu8ueSSuud eped
up{lenurp nrug 8ue,( ersq niug 'lnqasJal ue8uuSSued uped 1n1ueqra1 ?ue,( uruq nluq
uureduruq uup ue8uuSSued rnlzleu sutu aI rle8ueru BJBp1 'uuruluquied n13un1
trrul?p rp r33ur1 nqnsJeq (awt?) ue8uuSSued nlens uped uullut\alrp nelu ue1qn1uftp
'Suoroprp pJ"q nleq 'rur uruq nluq uerudruuq uuJelluqtued ruupq .paq nr..1r ue;edruuq
nlens eped ff{eqrp iedup uluur 'rsuedsns upud rapqrp {eprl eruq nluq ulqedy
BJBq nlEq

'

ueJBdueq upralequad 1n1uag z.n ol

(rua1qotd aJuDual.utDu) uuureqryeruad uuposrad uu{lnqturueru

uep'sassod

tafoq rnluleur

su8

uullu r8uuluq8ueur 'Qa{surst| paq) seued

baru ditambahkan lagi. Dalam zona ketiga atau zona oksidasi, kokas dibakar oleh
udara primer yang naik melalui hamparan menjadi karbon dioksida. Karbon
dioksida ini kemudian bergerak naik melalui zona reduksi, di sini sebagian akan
direduksi menjadi karbon monoksida karena kontak dengan kokas panas. Lapisan
ash pada bagian dasar dari hamparan mencegah panggangan dari panas yang
berlebihan.
Oksigen dalam udara primer umumnya dialirkan beberapa sentimeter di atas
panggangan, dan ini merupakan zona oksidasi. Jika itu tidak dilakukan, maka udara
yang naik dengan cepat melalui lubang tiupan dan bocor di sekitar pinggir
panggangan, hanya sedikit yang berada di atas titik ini, kecuali ditambah dengan
udara sekunder. Memperbanyak dan mempercepat udara primer akan mempercepat
pembakaran, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa kebanyakan oksigen dipasok
padajarak yang dekat di atas panggangan
Hanya sedikit karbon monoksida yang terbentuk sampai semua oksigen habis, tetapi
kecepatan pembentukan karbon monoksida menjadi cepat setelah titik ini tercapai,
yaitu dimulainya zona reduksi. Makin jauh jarak dari panggangan, maka karbon
monoksida terus terbentuk, tetapi lambat. Jadi, makin tebal hamparan batu bara,
maka makin banyak karbon monoksida terbentuk, karena reduksi karbon dioksida
tergantung pada waktu kontak antara gas dan kokas. Makin tinggi kecepatan
pembakaran udara, maka makin sedikit karbon monoksida yang terbentuk.
Suhu hamparan batu bara tergantung sekali pada kecepatan pembakaran, makin
cepat makin tinggi suhunya. Umumnya, suhu di dalam hamparan lebih tinggi
daripada suhu permukaan. Apabila berada di atas suhu di mana ash meleleh, akan

terbentuk clinker.
Dalam pembakaran jenis hamparan batu bara, harus diperhatikan tiga aspek antara
lain:
@) Overtire burning
Sekitar setengah tugas dari pembakaran harus dilakukan di ruangan yang berada di
atas hamparan batu bara. Hal ini tidak terjadi dengan sempurna, karena pada
kenyataannya susunan dari gas yang dapat terbakar di atas hamparan, berbeda dari
satu tempat ke tempat lain dan penyebaran udara yang merata sukar untuk dicapai.
Akibatnya, aliran gas dan udara yang meninggalkan tungku pembakaran menjadi
terpisah tanpa mengalami pencampuran. Untuk menanggulangi hal ini, dipasang
overfire air jets di atas hamparan batu bara untuk merangsang adanya turbulensi.

(b) Ukuran tungku pembakaran


Ukuran dari ruang pembakaran sangat penting. Umumnya makin sedikit kelebihan
udara, makin besar ruang pembakaran. Diperluasnya ruang pembakaran adalah
untuk mempercepat pembakaran. Pembakaran yang sempurna dapat dicapai dengan
jalan memperluas ruang pembakaran dan pengadukan yang baik. Tidak
sempurnanya pembakaran berarti kehilangan panas dalam bentuk karbon

ZZO

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

lzz

P,rPq

nleq

tewq

uELleqloq

ruld

upp ElEq nleq uaElPqutod

uoal

rur uure{uqrued mlSunl ruulup rC'uuBS rp roleqrp uup (g) uerulequed q8unl
lnqesrp 8ue,( ueruluqrued Suum tuulup eq (1) reluqured rnluleru uultorduresrp
nlug

'reuud urepn ue8uep uapndurucrp ?urrel u?p snpq

qu1e18uu,( urq

'.teruud urepn
nete tru fuourtd lnqasrp lur seuud uJepn'seuud e8?urqes (91) nwaq r?r rnleleru
qelat uup runl IrBp topasrp 8uu,( u:epn uu8uap nlnp uulSuuo{lp (S) a1qol npaa{
IJ?p lnqesrol BJBq nleq '1eun1ed aI {nsuru unleqas rdu1e1 'qseru 002 IrBp IrJe{ qrqal
uern>ln rudures snre8rp qnlun (g) lurunled UBI?p aI uu)plnsuurrp BrEq nluq 'te18unq
Ir?C () uululreq ueq rnluleru (p) emq nluq relSunq e4 lnlSuurp (7) eruq niuq
uulndurnl rftp nete (t) {nl nutu rdu uteral IrEp nJTd e13uulup 8ue,( ureq nleg

'9'0I mqruug ruu1up uu>plnlunlrp


nlens ErxeIS JBquuD

ureq nteq rel?q uqeq ue8uep rrc 3unqe1 den

1e1e1

'rur Surt{ pn{-pasuaa1nd srual 1nlun uu>lpnqeturp '-snsnq>1 Jeoes uelulu)rp


>1upu qr[- 'rur nlnq ruupp e,(ulnlueles nI'Id ueurucrqrued ruuluq '?uttt! (ld) 1an{
-pasuaa1nd uuluun8rp rur luBS rcdurus 'mseq 8uu,( selrsudal ue8uep nJTd {nlun
'reurecued se8 rsrua
tu>l3urt pcel;edurew uup rul?qrp uuqe 8ue,( uJ?q nteq uuqeq Suutue: wtrlrqrs{og
rlndrleu u(uryrq efuq '16yq gg7 rudruus sulrsedel:eq OJ-Id un8uuqureur
1n1un ruludrp 8ue( r8o1ou1et uun[eue1 uopdnreu Sutt{ paq-pastpmlC
'qupuer dnlnc 8ue,( den
rsuersrJe uup (16y9) ttu16 e8eyq 08 r.{e^\uq rp
leteI
uu>ltq8uuqruoru {nlun un8ueqrp Surtr{ nt1o1g

sulrsudul {nlun s?luqrel efuuq

'nJTd

'su8 nulu 1e,{uru ueraluqrued uu8uap drlur 8uu,( su8 ruluqured nlens rnluletu
Suum nluns urulup rp JBIuqrp uup eJepn BruusJeq uu)plnsuurp uurpmrro{ 'lrce{
lu8uus u,(uuurnln ruduus snre8rp uJuq nleq uetu Ip '3urt{ 1an{-pasuaa1n4 (g)

'ue:uluqruad Suun: rusup rnlularu ueldnrlrp uu:u>lequed


?JEpn tuulep Suuque8ueru ?ueK uaut uuluped uerndruuc e,(u1e1qeq eped
8uu,( uurudusq nluns upud uu1ru1ullp ueJu>luqrued uuuru tp'?uttt{ paq-pasrym1g (7)
' (aptB) ue8ueSSuud nluns
eped (paq) ueredureq ntuns rxBIEp rp re>Iuqrp emq nlpq euuru Ip '8uttr{ ta1cols

(I)

:ruqu( 'etec u?tl epu lnqesJol uuru>luqrued srueI ue1u1e>llp ledep uSSurqas 'eruq
nluq wJe{eqtued erec unp pu uereduruq stuel uereluqued uulep u,(urusup upug

Breq nleq releq ueqeqraq

nlld e[el d;su;r6 9'0t

'dun :ole:aua8 uernln ruseqredureu uduul uu41u13ur1rp ledep uon1nqruad nqBunl


'e,{uleslu r?8url ueledaca{Jaq ?ueI pI ttn att{tato ue8ueq 'ualnlueuour

sulrsudu>1

8ue,( ;o11eg ueludmeru rsualnqJnt 'u;uq nluq uuruduuq uurulequred ureluq

rsuolnqrnl (c)
'ue8uenq se8 ruelep (tua7 alEsuas) suuud u,(u8uupq IUeJeq
'erepn e,(ulufueq nlBIJel ulnd uuqnuoC 'rDpqJel IBpp 8uu,( uoqrul uBp splqouour

dipasang beberapa pipa yang di dalamnya diisi air murni, dan oleh panas dari
pembakaran batu bara, maka air ini berubah menjadi uap sampai bertekanan tinggi.
Ini terjadi di daerah superheater (9). Sebagai hasil sampingan dari pembakaran batu
bara terjadilah gas buangan ffiue gas), ash atat debu dan partikel-partikel lainnya.
Bottom ash, yaittt ash yang tidak terbakar sempurna, ditampung dalam tadah jatuh
atat hopper (11) yang dipasang di bawah tungku pembakaran dan kemudian
dijatuhkan ke dalam selokan kecil. Jenis ashlainnyaialahtly ashbergetak bersama
gas buangan menuju ke cerobong (17).
Karena gas buangan yang keluar dari cerobong tidak boleh mengandung partikelpartikel ash, maka sebelum cerobong harus dipasang terlebih dahulu alat untuk
menangkap ash yangdisebut electrostatic precipitator (16). Fly ash yang
rertangkap dijatuhkan ke tadahjatuh (15) dan kemudian ke selokan untuk
dicampurkan dengan bottom ash, digerus, dan ditampung dalam bak pengendap ash
(13) yang akhirnya dialirkan ke dalamkolampenampung ash(14).

PLTU yang membakar batu bara rank rendah dengan ash content lebih kecil dari
17o contohnya dapat dikemukakan di Victoria, Australia yang membakat brown
coal danletaknya dekat dengan tambang atat mine-mouth generation (lihat skema
PLTU jenis tersebut pada Gambar 10'7).

Illlsl

uilL0^Ulli6

tl
\Tfl
O- \t (

1]

-At-'t--

\l

I
I

\l \

ftto urlta rilltI

o
U

fr
fi'
ft\l

li

lln,,

N
Arn rnlr

trrF

A5r (nusilt0

Gambar

ZZZ

10.6

Gambar skema suatu keteluap PLTU berbahan bakar batu bara (Wall, 1987)

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

CZZ

B.,rBq

nlpq Je)ieq upqeqiaq n-Lld uep pieq nlpq uetepquad uoa-;-

dun 1a144 uvp nwaqtadns uer?equpud seued uur{?purued 'runlel den tudruel
nqns ulesepueu Inlun paruaqtadns 8uu,( rre den rpelueru n1oaqtadns 8unqe1
rdal uup uudeq4 quprnles Inleleru uB{JIIurp 1unrp uup llqu?lp qnuel rre deg
'qnual rru den rpulueur e,(uur>1den3ueu

8uu(:re dun rnup uep uufeqas u?p'upJu{uqured n43un1 ruplup ueruluqured


wlqeqesrp ueru{Bqtued n>13un1LUEIBp seued uuqepur-ured

se8 uup rs?rpur qelo

'runrp o{ r8ul rleqrual uup uure{eqruad n13un1


r.:rep ilDil taprnTunqet-8unqq rnluloru IrBu uIpntueq'dun Iolel mnl Ip {u}elrel
fluefr. tatuocultrop mleleru ue)rwlDIJISIp JIp ruls uep uup 'dun Ielol IJBp don untp
Dlnsaueu Jre'tasnuouo)? ueq 'qnuel nqns llplapuaru :tdrueq nqns uapllpuerx
1n1un suued 11qruelp uu>lu uuutu rp n]ueuol uuu{al eped nstruoaora r{nsutuolu
JIU'8'0I JuqruC epud ue11nlun1rp 8uu,( 1].redas 'dun 1e1a1 n]ens rle dun.rnup IUBIUC
JlE dPn uEp JrE

u8rl npp

uBselull 'I

:ryrur( 'eprng u?Jrlp Jusup sosord srual


ruruqedrp snreq u{etu 'wats(s ?urt1{{d ue8uap sJuq nl?q raluq u?q?qroq
ntuns u[re1 uuqra8ued uuq8ueroueu qupnu qrqol {n]un

nI-Id

rrup dun

lelal

qepuil\uu

eJEq nieq JPIPq ueLlPqjaq

ruld EUaIS /'01 JPqurBc

disebabkan oleh pemindahan panas konveksi antara gas buangan dengan tabungtabung superheater. Agar suhu tempat uap keluar da.ti superheater dapat dikontrol,
maka air disuntikkan ke dalam daur uap sebelum tepi tabung superheater terakhir
(desuperheater spray flow). Banyaknya air dikontrol untuk meyakinkan bahwa suhu
tempat uap keluar berada pada titik yang benar. Uap yang superheated diberikan
pada turbin uap, diteruskan melalui pisau-pisau turbin yang bertekanan tinggi.
Pada beberapa

titik, uap air diambil kembali ke ketel uap untuk dipanaskan kembali

(reheated) sampai mencapai suhu yang sama pada saat uap air dimasukkan ke
turbin. Uap yang telah dipanaskan kembali ini kemudian dikembalikan ke turbin
untuk menyempurnakan ekspansi melalui tahap-tahap turbin bertekanan rendah.
Pemanasan kembali ini akan menaikkan efisiensi seluruh daur.
Penyebaran pemindahan panas ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan
antara banyaknya panas yang dipindahkan untuk menguapkan air dengan
banyaknya panas yang diperlukan untuk menjadikan uap air menjadi superheatecl.
Penyebaran pemindahan panas dipengaruhi oleh faktor-faktor:

(1) ukuran relatif dari permukaan pemindahan panas dalam tungku pembakaran
dan dalam superheater;

(2) sifat-sifat batu bara yang mempengaruhi pemindahan panas secara radiasi;
(3) konveksi, umumnya moisture dan ash content;
(4) karakteristik pengerakan ash batu bara, karena ash yang mengerak akan
bertindak sebagai lapisan pengisolasi tabung-tabung dan menghalangi
pemindahan panas pada tabung-tabung tersebut.

_..--.. sdturat.dsr.M

r.<rq

s{F{rfFd.dst.o
-

Gambar 10.8 Skema keteluap: daur uap air

ZZ+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

ftZ

pipq nleq reryq ueqpqJoq

ruld

upp pleq nlpq uetelequed

uoel

'1uun1ad nls qalo losedrp ruluqrued


ruus e,(uruntun 'dun Iala{ uJu>luqued n1?un1 Surpurp rp Suuszdrp 8ue,( relequed
-ralequred eI e,,vreqlp ytlownaud uJEJes uup'reuud urupn uu8uep ue>pndtuucrp
terunlad uu{llseqlp 8ue,( snpq BJeq n}Eg 'uulur8uttp 8uu,( rpedes dulei leurnled
uJepn J?nle{ ledtual IJup nqns u8Surqes 'loJluo{Ip tut retuud eJpn '1urun1ed rrup
Inseru ludruel e1 nlnueu reuud empn un{n1u1aur rtlu8ueru reurud uJpn
EJEpn

pJepn uBp ereq nieq uPsPlull

ue4 ,teJo
8 UAO,,

PtuoIS 6'01 JBque9

us! JN lJsavd

postol

AI \

Y
+ (y

lrl

i tllt
t-*':
JN fuauqd

xoq'utl

,rlll
t{
I I /r*

,/\,A'l\

lrepuoco5

1o11

+
rasrurouocJ

Jotcou-otd Jlv

I FFffi
alol *u",
I H*Hfl
I Hr-+r-H

efidlcoJA JlrErEoJ,f,olZ

ffiffi
eto,Bet!td

'uuru4equed n13un1 u?p uuJs{eqruad euoz Dlnsuruelu


uu>Iu lnqasJol ?J?pn eu?Ix Ip drtn ptal luep xoqml4Inlletu rtlu8uau uu;eluqured
Jpn nule Jepun{es uJBpO 'Jepun{es eJupn uup letuud urupn ru4e( 'u?lt1?
enp rpelueur l8?qlp tut seuud etepl'rapael rru uu>11u88utueur n]{u^\ eped'J"00t
JlDIes nqns redurus BJ"pn uu>lsuuutueul uDIu uup'ren1e>1 Suur( ue8uunq su8 uup
seuud rluqurel pqrue8uau uelu 8ue,{ Elepn nlDzl,latd mleleut ueledruodrp '(surtt
neu gtoq pacto!) urupn dusr8ued qelo )lrullp ruatquD nqns epud qlsreq rpn
luls IC'6'0I JequIEg eped ue>14nlun1rp Brupn uep ?Juq n13q ueselul'I

el

EA\qq luqllJel

eJPpn uep EJeq nleq

uBsElull 'z

3. Lintasan gas buangan


Seperti terlihat pada Gambar 10.10, campuran batu bara dan udara yang keluar dari
pembakar-pembakar dibakar di dalam tungku pembakaran ketel uap. Hasil
pembakaran bergerak dari tungku pembakaran, melalui superheater, reheater, dan
economiser. Sebagian kecil ashjatuh ke dalam tadahjatuh tungku pembakaran dan
tadah jatuh economiser (masing-masing sekitar 5Vo darijumlah ash yang
dihasilkan). Gas buangan memasuki air heater pada suhu sekitar 500'C, dan setelah
panas dipindahkan pada udara bersih yang datang, gas buangan ini meninggalkan
air heater pada suhu sekitar 130"C dan memasuki electrostatic precipitalor (ESP).
Sebagian besar ash yang dihasilkan dipisahkan dari gas buangan dalam ESP
sebagai aslz halus dan dibuang ke kolam ash atat disimpan dalam keadaan kering
pada silo-silo untuk dimanfaatkan oleh industri lainnya.

suporhealert

ml,"^.,
ffiffi+
hffi H,fl-H

ffihTl
r) lffi:
H#

Etectr

tl

al

lc p nc

tp I

lot c

rlers

Nt Pre-healar

f*-EI-,.,..-T+

,)

Wlndbox

/\

l*1

Fly aeh dlsFoat llnso


Econot nrrr rrrr dlsparal lnas

Gambar 10.10 Skema lintasan gas buangan

ZZ6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

/ZZ

erpq nlpq relpq ueqeqlaq ;1116 uauoduroy

'3ut1no{uep 3ur33n1s ue8un:epuece>1 rgades .uruq nleq

Iltsrratlprux (I)

rut ln{rJeq qul8uey e8rl uulnlueueu )nlun eun8req rur rsurxJoJur


uep 'den lele) Jeteuured-reteruured uresep uulduleuaur Inlun ue{nFedlp uz4u Buu,(
?mq nteq rsalgrsupl quyul den Iele{ t?nqured qelo Inq?te{lp nlted Buuf eurugad yu11

'I 'I

i r?quug

epud rlredes errra{s {xelup t?qlllp ludup u:uq ntuq ruIeq uuqqraq
nruns dun 1e1e1 rJep eruurn ueuodruol-uauodruoy

Surtt! nsuaa\nd

sruetnr'Id

uJupn

e{ rsrure uloJluo8ue6

uep' (t a77E[ 3o q' nq4[ cuqol)


8urru,(uad Sunre>1 ne:r- (to;oq1d1catd ct1o1sot1ca1a) sqels {lrtsll depua8ue4 o

(tuo1d

(ta1naq tto) ercpn s?ueured t


i
i

(tapoq) dun 1e1ey


tasuaa1nd) emqnluq uututunled 1usn4
1esn4

(tuo1d Sut1punq

poc)

e:r,q nluq ueue8uuued

']n{rJeq re8eqas Wlupe ry:1s11 uqrlSuuqured u,{urpe[:e1 rudrues


'J{eqrp'8uu1up uJeq nleq rJEp rlnurp e,(usesord ueduqul lnJnueru Breq nleq JDIBq
ue8uap uulre>lJeq 8ue,( uueln ueuodurol-uauoduroy
uuquqJaq

OJ'Id uelelured

'dun rnup rrep tuJrs{eJrs upud Sunlue8req uu{u rur u13ue u,(uyca1-;useq
uep o569-99 rlelepu tuepotu OJTd nluns tuelup Ip llrtsll r8reue lpufueu urq ntuq
r?.teua rmp uuquqn8uad rsuersr1g'totDurallo-awqrry uu{Jelnrueru ruelup uuluun8rp
8ue,( den uu11143ueqiueu Inlun dun 1e1e4 nlns urslup rp Bftq nluq r?I?queu
ue8uep rudecrp ludup rur IEH '{rrlsrl r8reue lpufuaru mq nluq r8reue ueqeqn8uad
qulupe uJEq nluq Je)eq u?quq ue>1uun88ueur 8ue,( nJ-Id ntens JESep desuoy

nlld
'

den !a1a1 ulesaG

uf uuullnqrultrp ?uu,( luqplu r8uulnSSuuu

etJJ e

re)-e rec uup

t'tt

nITd

ueuodruol Sulseur-Sursutu upud Juq nleq lzJrs-luJrs qn:u8ued ueleJucrqrp uu>Iu rur
'(9'91 reque g) Sutt{ nsuaa.Tnd srual n114 qotuoc lrqure8ueru ue8uep
qug
rrruleq
urpq ntuq ru{uq uuquqreq nJ'Id nluns u[:e1 dtsuud suquqrp qslot 0I q?g uped

erel n+e1re7e1 .,".leqreq

n-nJ

ueuod*o)
llgeq

(2) Desain parameter ketel uap seperti kecepatan pelepasan maksimal

zone

pembakar, suhu maksimal tempat keluarnya gas dari tungku pembakaran, dan
kecepatan maksimal convection pas s.
(3) Data untuk mendesain pelumat seperti kekerasan batu bara dan kandungan
moisture untuk menentukan faktor kapasitas pelumat,
Pendesain ketel uap harus melihat batu bara yang akan dibakar pada saat akan
membuat ukuran tungku pembakaran dan convection pass, yaitu dengan

memperhatikan:

---.

s10

Keterangan Gambar
1. Tungku pembakar

2. Conveksi tambahan
3. Superheater piston radiasi
4. Convection pass terjurai
5. Convection pass
horizontal
6. Pipa-pipa sistem hidrolik

Gambar

ZZ8

11.1

7. Drum
8.
9.
10.
11.

Burner
Pelumat dan pengumpan
Sistem udara primer
Sistem resirkulasi gas

12. Airheater (pemanas udara)

Komponen-komponen utama keteluap PLTU

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

13.
14.
15.
16.
17.

Platform berstruktur baja


Gas buangan dan pipa saluran
Downcorner, sistem sirkulasi
Sistem pembuangan ash
Kipas-kipas

6ZZ

ereq nlpq releq ueqpqlaq 9116 ueuodruoy

'depua8ued selr^rl{eJe ue{unJnueur


eSSurqas qsn Q! tlt,tysrsa; ue488urue(u Sunrepuec urnlseu8uur uup .urnrs1e>1
'rsaq'Bu[unlu'.B)lrlrs u,(uTpqes'dupue8ued uuJn{oJee{ uDHrBuer.u uSSurqes
't1so KI,(la.ltstsar ue1.qepueJeru epr$lorJl JnJIns uup unrJluu e,(uqoluoc .1zrur11n
srsrluuu epud Sunluu8rel elnd ludup uuquqrue1 uulel?red 'snlo{ Inluequau
{Eprl ueraluqrued uureles uep suqeq ru{uqrp ludup uruq ntuq u,4Ar{eq uelnlunueur
r8?urt 8ue,( uruq nluq ruupp ua8rslo uu8unpuul e,(upsnu 'ue;e4uqruad
{rlsrJelI?JDI Ue>IlrxuJatu {n}un uBIBunBlp tudup srsrleue IrsBH 'rseq ueSuep
Sunqz8req e4rl3ut33o1s uep'(ues11l3ued) rsuJqe 'erepn uururuacuad'rsorol upud
qn-re8uefueq 8ue,{ ryuu8:o leJlns '1urd ru8uqes ludeprel 3uu,( rn;1ns 'u(u1usr141
'uJuq nluq Ju>luqruoru leus upud urul 8uu,( qulesutu uaplnlunuaur ledep rur
Jnsun-rnsun dupuqrel ruelupueru 8ue,( uenqule?ue4 'den 1e1e1 ur?sapuar.x rupl?p
u,(use8 uuunsns uup uuJu>luq{uad r8eq uu{qnlnqrp 8ue.( u;upn Sunlrq8ueur 1n1un
tuupp upu 8ue,( Jnsun-Jnsun leturlln srsrluuv 'g

uzlnlredrp

'Ju>Ieq uuqeq zJq nl?q

'eprslo snoJlru se8 rsrure u,(u1e,(ueq rqnueuoru {nlun


ualnpedrp 3ue,( relequred euoz rse:n8guol uep releqrued sruef uoln]uauoru
rrrelup Surlued Joi)uJ uelednraru uftq nluq uped 1u1ua1 8ue,( ueSorru u,(u1u,(uug '1
t aqqnns uep'dupue8ued
UBJDIn '(lu dun nulu JrB suuuured poc) empn seuuued rsoJol uuqe8ecued
uunpedel ualnluauetu 8uu,( Surlued 8ur1ud roDIJ uelednreu n{1ns uu8unpuey '9
'

e,(ury.q s r I e8uuel uulo sud uep' e Ku- o tD t u hoputn I


'uedrun8ued uep leurnled u?Jn)n uu{nluouetu u8nlureq nleq suuud relru Suelueg 'g
'

'luun1ad uuqrprued uup seysedu{ uulnluauaru


uule 8ue,( roDIuJ uuludnreu atntsrcut ue8unpuel u?p CICH) tQlllqoputtg 'y
'ereq nlPq
uesnlur1eI uup 'ueruluqued nluuqrued 4ef,ului uenyrade>1 'Elupn suuurued upJruln
';uluqued uuunsns 'uuropqrued n13un1 ulpsep tqnruBueduau) ratwhl altrupA

't

'srruJol rsuersrJe uep 'suuud uuelnured ufteur1 'tJnp ueJn1,n


'eJepn suuuued uBJDIn'1eun1ed sulrsudul lqn:u8uedrueru 8uef, alntsrctu Suelueg '7

'rsuuJelolrp ludep qlseur 3uu,( uu8uunq se8 uuledecol uep 'dupua8ued


uBJDIn 'qso ue?uenqured ruelsrs 'talvrolqrcos uuludtuaued 'ssod uotl.catuoc
uup ru{?qued ru13un1 ueJDIn ue{nlueualu 3uryno{uep 3ur33o7s uu?unrepueoo)
'BJBq

'I

:urel BJBluu uresop epud e,(uqn:u8ued uup JalouuJud udureqeg


sn-ruq e3nI ulusepued

nluq srsrluus lrsuq uu{Jesupreq u,(uutesep :n1e3ueur

3uu,( su8 nqns


uuoz

uzledece4

'su8

uep 'ssod uolea^uoJ uep suuud ueulnured


rlnsetueur Buu,( uep uuruluqrued n13un1uu>11e88urueur

':uluqrued uep seued uusedeled

'(tautnq) releqrued uup suuud lndur a


'ueruluqrued n13un1r&Jeup urepp e4 seued

lndul

11.2 Penanganan batu bara


Fungsi penanganan batu bara ialah membawa batu bara dari tempat pembongkaran
ke peralatan pembakaran. Apakah itu sederhana atau rumit tergantung cara batu
bara itu diterima, di mana letak PLTU dan apa yang diharapkan dipandang dari segi
kapasitas, fleksibilitas, kenyamanan, dsb. Untuk mencapai kondisi yang berbeda
dan keperluannya, telah tersedia berbagai peralatan penanganan mekanis yang
dapat digabung dalam beberapa cara.
Langkah-langkah penanganan batu bara telah diterangkan pada Bab 4Paragraf 4.4,
Gambar 4.5.

11.3 Pelumatan batu bara


Jika batu bara dilumatkan sampai berukuran tepung, dialirkan di dalam pipa ke
dalam tungku pembakaran dan dapat dibakar di sana, maka batu bara itu sama saja
dengan minyak.
Pekeriaan membuat tepung batu bara dikerjakan oleh alat yang dapat mengeringkan
dan melumatkan batu bara, membawanya ke dalam tungku pembakaran, dan
menyuntikkannya bersama udara untuk dibakar.
Pada pembakaran suspensi, sedetik setelah partikel batu bara memasuki tungku

pembakar dan dikenai panas, maka suhu naik dan volatile matter menguap. Udara
primer yang cukup dimasukkan ke dalam pembakar, bercampur baik dengan aliran
partikel batu bara untuk membakar gas yang dihasilkan dari penguapan tiap partikel
dalam aliran tersebut.

Volatile yang kebanyakan adalah hidrokarbon, lebih mudah menyala daripada


komponen karbon dalam batu bara dan akan memanasi karbon sampai menyala.
Udara sekunder dimasukkan ke sekeliling pembakar, menyapu partikel karbon yang
panas dengan cepat dan secara bertahap membakar:rya.

Tugas melumatkan dan membawa batu bara serta menyuntikkannya ke dalam


tungku pembakar dapat ditangani oleh peralatan yang berbeda-beda. Pada waktu
lalu, fase preparasi seluruhnya terpisah. Di dalam sistem bin,batu bara dikeringkan,
dilumatkan, dipisahkan dari udara yang digunakan di dalam pelumat, dan disimpan
sambil menunggu untuk digunakan.

Dalam sistem pembakaran-langsung yang saat ini banyak dipakai, pelumat langsung
memasok pembakar. Karena tidak ada kapasitas penyimpanan, maka pengoperasian
pelumat turun-naik dengan kebutuhan uap-air. Sistem ini tidak saja lebih sederhana
dan peralatannya lebih sedikit, tetapi menghindarkan bahaya kebakaran karena
banyaknya batu bara halus di dalam pelumat tidak pemah melampaui kebutuhan
minimal, dan pipa antara pelumat dan pembakar tidak panjang.
Jantung dari sistem pembakaran langsung adalah pelumat dengan peralatannya
untuk memasok batu bara kasar dengan kecepatan yang cocok untuk menggerus

ZrO

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

EZ

pleq nlpq

iqpq

upLpq.iaq

njld

uouoduo)

'ros8uol Suuf ussuur uup (ue4oso8)


uoltltilD uuule8ueur uup qntuf 8uu,{ eloq rrup (uulnqrunl) podtut urelu8ueru
ruq nluq - 'utuq uloq-eloq qelo rsrrp uuuqes Iuluozrroq uruces rulnfueq
8uu,( repurps -'lrya-Ipq urlep e,(uqotuo3 'Sutqsntc uap 'uotttlgo 'lcodwt n1rcK
'uu8unqe8 undneur 1u3?un1 'uulemlel .rusup u8tl uuleunS8ueru luurnled stuel unrueg

'udt 977 sulu Ip uhe>1eq 11tn (uot1tt11o)

paads

q8tg

'rtrdr gZZ tedruus 91 uerulnd


ru,(undrueu rur tunlpe{u srua1'nna paads u.o1 stueI uup IIJo{ qlqel eftuuen4n (71ttu
Tuoq) ant-puD-llot luurnled uep nDr-puv-lpq lerunled sruel lnu paads wrupayg

'rud:
ueludecel tu.(undrueur lut luunled snpa)
St
'tantaa1nd
acot-pun-1yot 'utdt 97 rudruus
nsuat'1nd
uep
'JESoq
Suet
aJDJ-puD-llDq
'77ru paads uo7
0Z JutDIes rulnd;eq u,(uumun flue,l,1yw aqru au,p lllw lpq ltndrleu
'17uu

paads q?ry uep '77tw paads wnlpaw '77uu paads n+o1 :tu4u,(,

'stueI u8t] upe rcseq 8uu,( esuuol uu8uep

nJ'Id

uftq nluq uu>llrunlelu luus uuIBUnBrp z(ueserq

uup den Iela{ Ios"urolu {nlun


tasltat'1nd nu] lerunled

SueK 1pru

leunlad sluo[-sluor t'e't t


'{nqres nqop Intun qselu 002 uup uulu(z uELIBuel ISIU{ uu>lnlueuetu
Lulep LISeur 0g ueJn{n ueleun?rp uurin8ued {nlun runrun BJUJaS 2r;rseds
ueJmln uu8uep uu1e,(u fluuqn1 IIB^\oleu 8uu,( 1eurnl uJuq nlgq uup eseluesrad
rufieqes uu1e1e,(urp IuI uuJuseq 'er(uusutg luelsIS ulpsepuatu 1lIepp Surluad
lefluus flue,( roqug nluns uulud1;.Jew ssauaugfnep uulerunled Ilsuq I;pp su]IIunX
'uulese8 depuqrel u?gu] snreq luurnled u)eru 'uruq nl?q qelo
'Junl Ip Suusudrp nslu IJIpues n1t lurunled
Itunulp ?ue,( urupn tuu8ueueu sueluy
uefluep ue1?unqeSlp ludup flue,(;rlufleu uuuelol qB^\BqIp epe luunled 'npel uJ33
'ut8urp u:upn

1nlun sedq ueSuep ualSurpuuqrp Jeseq qrqel seuud erepn sudrl qelo uqnl.redrp
3ue,( uelunle{ uup uBrn{I1 'ue4seuudtp qu1e18ue,{ srEpn ue{qBpuruau uu{B
.JBSeq

8ue,( n116 rp z,{uunun -'1u33un1 suueurad qunqes


lnqesJel sedr>1 uleu uup 8ue1up uu;eluqrued uJepn Bnlues u>ll 'urSurp ?ue,{ urepn tue8uuueul uu>Ie uup
seuuued iuulap rp uelludrual|p ludup reruud u:epn sudnl elutu '1utun1ad uenpedel
rdu>18ue1aul {niun Bmpn suueured nluns uEIBunBrp ay1 'uu:apqured n13un1 e{ sJuq
nluq B^\Bqrueu uep lurunled ulpp u,(useflnl uulufue8uaut ln1un dmlnc uuug)legeq
rupn {osBr,ueu luurnled rBnl rp (l{nry-pactoJ) 6g sudg nlBns 'u{uEued uru3
'ErEc np lnJnue(u unsnstp ledup e,(udu>13ue1ad

sedrl uup letunled

'ruleqtued e{ ueltunled.rrp1u llsuq u^\uqueu uup 'sn:a88ued uaruole


ue1lu88urueru 8ue( uu{lBrunlrp qu1e18uu( eruq nlsq ug)1sel18ueru nluuqueu
nlsq uulSuuaSueur :ru1e,( ,rs3un; eSrl ru(unduaru eJupn '1urun1ed LUEIU(I

.uJEq

'1uurnled e1 r8el uDIIIPque{Ip ua1u,(e u?quuol8uu,( psuq uSSurqes


e,(uueleurnl Ilseq uolt{usrueul uup uulutSuttp 8ue,( uesnluqel ruduus BJ"q nluq

Crushing (gerusan) merupakan kekuatan pelumatan utama dalam menggerus batu


bara di antara dua buah permukaan yang bergerak satu sama lain. Misalnya dalam
pelumat ball-and-race (medium speed), digunakan bola sebagai elemen bergerak
yang dipegang antara dua buah race.Tekanan penggerusan diatur dengan cara
mengatur tegangan dari per-per.

(al Low speed mill


l,ow speed mill atar;. ball mill

atau tube mill terdiri dari suatu silinder horizontal


yang berputar pada kecepatan rendah dan beberapa bola baja (lihat Gambar 1 1.2).

Raw-Coal lnlet

Gambar

1.2

Skema salah satu conloh low speed mill

Batu bara masuk ke salah satu atau kedua ujung sel, dan di dalam sel tersebut
ukuran butirnya diperkecil dengan cara membenturkan bola-bola baja. Udara
primer dipasok melalui ujung sel, mengangkut partikel batu bara yang halus
menjadi suspensi, dan keluar dari badan pelumat. Campuran udara primer dan batu
bara, kemudian melewati suatu classifier di mana partikel yang tertahan ayakan
dikembalikan ke dalam pelumat untuk digerus lagi. Batu bara hasil gerusan
melew ati pip a-pipa p ulv

r ised

fu e/ menuj

u pembakar.

Tube mill mungkin merupakan cara terbaik dari low speed mill, karena umumnya
mempunyai kecepatan berputar antara 10 dan 20 rpm. Kapasitas yang digunakan
untuk batu bara sampai saat ini mencapai 100 ton per jam. Pelumat memerlukan
lantai dengan pondasi yang kokoh karena digunakannya bola-bola baja yang berat
sekali.

21Z

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.(.2

erpq ntpq

ropq

ueqpqroq 6116 uauoduoy

pw

peeds

wnpow rloluoc nles

r1eles

euiols

e.I t requeg

xog l9ag
elqe^otuau

6utleloU
laog^lquassV

6ulu
Ilqu.lassV raur'l

Ipog-ioteiedaS

Apog.iote.redaS

Alqu:assy 6urpeol
-crlnerpAH leurnof

adrd paal taluao

,to1e:edag

auolc(3

trlquassy :o1ra11aq

san1e4 a6:eqcsr6

11r11

a3PUrnJ 01

3ue,( urculc rnluleru terxnlad tuulup eI {oaedrp rerurJd erepfi 'eletu runle{
J?druelrp pfulrsuq uep srue8rp ueuqes lpt qvlr.eqmr8eq r]u,,!\eleru 8ue,( 1eua1u11

'uleru rr8Surd e1 r8el uer8uqes uep llDrt noJ e:1-uur8uqas 'Junl r{uJe aI
l?rpeJ uJuoas
efuuuryudueleu l?SnJrrluos ?[uB uuuru rp ?[eur e{ uudurn8ued uup uulSuun]rp uruq
nl?g '{rloJplq lEru.uad lels ne13 rod les n13s qalo uequlrp smaSSued ue{uele-uetuelg

'g'I I ruqurec luqr.I 'rslndraq eieru nluns Bpud

nlBS {xulep 3ut71ot

ilDq aSnl nele

nu

uEIu[

les nls rJep rJrpJal paads tunrpar, lutunled

Iilw

poods

wnpaw Gl

'06I lqlqeler.u {up4 ?/{uqelurnI


uoDIrJu 009+ uErDIn uelSuupes 'uoJ)rur gL- uern{nJeq obOg-OL B(uutnrun
tayfrsso1c lryu ilep uesnJa8 UIE1g'llor qu^\Bq Ip ?feur epzd qudrunl uruq nluq
u?J?dueq BueJ?{ {uunl le8u?s 8uu,{ uJuq nluq snreSSuaur {nlun uu>luun8rp ulnd
l?duq 'J?seq dDJnJ 8ue( uequlSuoq uffq nleq snreS8uau ludup nluapel ueupe{
ruulec JrseJq up sBJo{ I?rJoluu smeSSueru {nlun leepr lu8uus rut lltlu paads mo7

melingkari meja' Udara ini digunakan untuk mengeringkan batu bara dan sebagian
besar lagi kembali ke pipa rolluntukpenggerusan selanjutnya. Sebagian kecil
bongkahan batu bara padat berukuran besarjatuh melalui tiiai udara dan dibuang

dari pelumat.

Material yang ukurannya menyamai hasil gerusan akan dinaikkan, sehingga


menjadi suspensi dan diumpankan ke cyclone classifier atau whizzer claiitfier
bagian atas pelumat, dipisahkan dan dilewatkan ke tempat keluar dari pelumat.

pad,a

Material yang tertahan ayakan dibuang kembali ke meja bersama batu bara yang
baru diumpankan. Campuran batu bara tersebut dialirkan ke roll untuk digeius dan
demikianlah dikerjakan seterusnya. Jenis pelumat ini sangat cocok untuk
menggerus batu bara dengan kekerasan yang sedang. Kecepatan keausan beberapa
komponen sangat tinggi jika digunakan untuk menggerus batu bara yang sangat
keras. Apabila batu bara yang sangat lunak digerus dengan pelumat jenls inl, *ata
pelumat cenderung terganggu oleh tumpahan hamparan batu bara bagian bawah
roll, sehingga terjadi getaran. Batu bara hasil penggerusan antara 55 sampai 75vo
berukuran -75 mikron dan +300 mikron tidak lebih dari ZVo.

(c) High speed mill


Pelumat jenis ini terdiri dari

suatu batang yang berputar sekitar 1000 rpm yang


dilengkapi palu atau beberapa projection. Batu bara diumpankan ke bawatr pu*t,
au,
digerus dengan cara tumbukan. cara lain ialah projection atau pasak yang

berbentuk seperti jari pada pemasangan yang berputar yang beriautan dengan
pasak-pasak yang sama pada selubung (casing) yang diam. pada
kedua cara
tersebut, udara primer mengalir melalui penggerusan dan menariknya
ke luar

pelumat.

Pelumat mempunyai classifier dengan perubahan arah yang sederhana


atat cyclone
yang mengembalikan material tertahan ayakan untuk digerus lebih
lanjut.
Pelumat khas kategori ini ialah pelumat jenis palu, benturan atau pukulan
dengan
kecepatan berputar 500 sampai r500 rpm. pelumat jenis ini mempunyai
batas
kapasitas tertinggi, untuk batu bara bitumen adalah 30 ton/jam dan
untuk lignit 70
ton/jam; dipaksakan oleh pembatasan daya sentrifugal. cocok untuk mengg-erus
batu bara yang lunak, mudah pecah, dan mengandung sedikit zat mineral'ylng
abrasif.

Hasil gerusan antara 60 sampai 70vo berukuran


-75 mikron dan +300 mikron tidak
lebih dari 2vo. Contohpelumat high speed ini dirunjukkan dalam
Gambar 11.4.

21+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

QZ

e.req ntpq .rpryq ueqpqraq 61116 ueuodtuoy

'1uun1ad Suupuc n{ns uuqntnqe{ uup'uu1ope,(uad


rseredo 'uulur8urtp 4epn Suuf IEIJaIEIu uuSuenquad 'tsuredo upp ISElseAuI
u,(erq 'urpesrel Suur( er(uurnleqas BlEp uIEI BJBIUE 'e,(unlueqrued 1e1e uep ry;rseds
luunled ueqrTnued rqnre8uedtueu 8uu,( JoDIUJ udu:eqeq epu'uququra ru8uqeg

'Surlued Surpd 8ue,( e.ruq nl?q IeJIS-lu;Is JoiIEJ. 'IuI ualnlueueu le3uus 8uu,( ro11u;
e8r1e1 rruq 'urpesJet 8ue,{ Breq nluq tuJIs{eJIS uup'den leleI mqnlnqel'u?uua1
rueJsrs uuqnlnqel qulupu uelSunlrqredrp npad uup Srulued 8ur1ed 8ue.( -roqu;
-roDIuC 'u{ulenqured ryrqed nulu luunled seltszdu4 uup 'letunled stual 'uapun8rp
sn.req 8uu,( luunled qEFUnf rlndrleur IUI uqllrued 'nluauol nJ-Id ur?lup
uuleun8rp Inlun {oJoc 8uu,( sruel ue>lnluoueru '1uurn1ad uuqtlnued ue>lepe8ueru
snrq lDl Truqral Suef Iseq qelo.Iedureu {nlun'IpEl tuq Bnpe{ UDIJ?sspJeg
'rlu)les 1u,(ueq u,(uqupun['peqJeq ]u8uus
Bue,l e(ulegls-tuJrs ue8uep JE{uq u?t{eq uruq nt?q 'utu1 tsts I(I 'nlueuel ISIpuoI
-rsrpuo{ {nlun {o3oc qrqel e,(ulunqueu ?uu,( trtpuesJol {IlsIJeDIru1 tu,(undruau
ieurnlad sruel durl 'resoq sutlsedul uruq ntq rDIEq uuqeqJeq llJ'Id {nlun BlpesJel
8uu,( eruq nleq lelrlnled uruuln stuel e8rl upe uaquq se13uu uJ?Jes uelsulehp qela;

leunlod telE ueq!llruod z'e'l'[

pw

peeds q0rq qoluoc nlps Llples

pulols

,'lI

JBqupg

Iun a^uc
Japaal

ueLls

3^uc llrl

rapaaJ
leOS-/t\SU

sJaur[lPH

Jrv,

IEOC pazrra^lnd

11.3.3 Pengaruh sifat-sifat batu bara pada pelumatan


Pengetahuan tentang sifat-sifat batu bara yang akan dibakar sangat diperlukan,
supaya pengambilan keputusan untuk membeli seperangkat alat pelumat tidak
meleset. Makin spesifik sifat-sifat batu bara yang diketahui, makin baik keputusan
yang diambil. Di berbagai situasi, sifat-sifat batu bara harus diketahui oleh PLTU.
Meskipun hal ini tidak selalu memungkinkan, kontrak jangka panjang dengan sifat-

sifat batu bara yang konsisten, lebih baik daripada kontrakjangka pendek.
1 1.1 diperlihatkan nilai rentang sifat-sifat batu bara yang diinginkan
jenis
pelumat. Memang ada saja batu bara yang tidak memenuhi
untuk tiap
keinginan, karena itu pemilihan pelumat diserahkan kepada para ahlinya.

Pada Tabel

(a) Ukuran top size dan penyebaran butir


Ketiga jenis pelumat dipengaruhi oleh top size bat]u bara yang diumpankan
padanya. Kapasitas high speed mill sebenamya tidak terpengaruh sampai top size
sekitar 30 mm.
Pelumat medium speed mill bekerja ungk rop size antara 60 mm sampai 90 mm.
Pelumat low speed peka terhadap top size batu bara di seluruh rentang ukuran.
Kapasitas pelumat menurun secara teratur dengan naiknya top size batu bara
umpan. Top size akan kritis apabila kapasitas menurun lebih cepat. Ini merupakan
fungsi energi relatif dalam bola baja yang jatuh dan dalam bongkah batu bara atau
zat mineral. Di atas ukuran kritis, energi input suatu bola baja tidak cukup untuk
memecahkan bongkahan secara langsung. Dengan demikian terbentuklah suatu
resirkulasi beban bongkahan besar yang tidak tergerus di dalam pelumat yang
mengakibatkan kapasitas jadi turun.
Sebagai tambahan pada top size batlbara, penyebaran ukuran partikel juga
merupakan hal yang penting. Dalam semua keadaan adanya kelebihan proporsi
material berukuran seperti produk penggerusan batu bara yang diumpankan ke
pelumat akan menjadi pengganggu terhadap output penuh. Partikel kecil cenderung
mempunyai nilai kuat tekan lebih tinggi bila dibandingkan dengan partikel yang
lebih besar dan lebih mudah dibelokkan oleh aliran udara pada hammer mill.

Partikel yang berukuran produk pada roll track pelumat medium speed atau
hamparan tube mill cenderung menyangga partikel yang lebih besar.

(b) Kandungan moisture


Jenis moisture yang mengganggu pelumat adalah moisture yang mudah lepas pada

waktu batu bara digerus,

yaittfree moisture,

Pelumat low speed paling peka terhadap moisture. Kapasitas pelumat ini turun
hampir linear dengan naiknya moisture. Turunnya kapasitas pelumat adalah3Vo
untuk setiap kenaikan l7o moisture. Pengaruh ini disebabkan karena dipergunakannya ratio udara/bahan bakar yang rendah oleh pelumat ini, suhu udara primer yang
rendah, dan kurang efisiennya pencampuran.

Zr

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

/1.2

prpq nleq relpq ueqeqroq


;1113 uauoduoy

'09 sle
paads q3n71eutn1ad uul8uepes .09-0t 1911 uu8uep
lp ICH ue8uep Breq nteq
4rytn
uruq ntuq 4ryunpaads Mrupau luuinled .0t Irep Iroe{ qrqel ICH
I"llu ue8uep ureq
nleq snreSSuolu {nlun ue)lsuntuelu 8uu,( leunled nlus qeps uelednreu urlSumu
paads uo\ luulnled 'snre8rp {nlun qusns uJeq nluq u,t\r.lBq uu41nlunue(u qupueJ
8uz,( s1epu1 '1euin1ed sulrsedel lnlunued re8eqes uuleun8rp eruutnret ICH $lapul
'uoletrp uu8uep pcel;edrp ludup
4upn 8uu( ureq nleq uequl?uoq 4rqucueru tedup
?ue(
paads q?nl qulupu leres 4u,{uuq EJuq nluq ruu8uuuau tudup Buu,( lurunlad
ryw
2,,(un1es-nlug '1ru8l1 uep IDIJ ut^orq qulepu lures rc.,(undrueur 8uu,( uJuq nl?g
'qsp 'sulr^rDleJ'upsptelel 'uJuq nluq luJes uuSunpuel
urBI uJlu" '1urun1ed uireuq rqnru8uedureu ledep 8uu,(:eleruerud >1e,(ueg

sAuutelreieurere6 (p)

{nlun

Jeseq qrqel 8ue,(

'uues 8ue,( uusn:e8 Irsuq qaloJodruau


launlad selrsedel uu>lnlJerueru u?Iz IeJaurtu IEZ

uu8unpuel u,(u4e51 'snra8rp 3ue,( ereq nl?q rmp alnlstotu uep .lurauur

1uz

.uesnra8

lrseq qupunf qupr e,(uuru1 uu8uep nles 8ue,{ leurnled ErETue ualupaqrueru 8ue(

pg

letoulrx lpz ue6unpuP) (c)


'eJeq

nleq atn$rcru depugtal Tluu paads

nol

e4edes 1.eplq

lfw

paads q3ry uep wrupary

'poc utvtorq uesnre66uad uereleued 1n1un 6untn1 Luelep leilN


rdeles ue>1e 'ue1u

bu,p 6uer oueluar

,",r"an,#XXf,T#[J'tT#';:i#

(Z)

i',JEi'fi'J-il:lJBt??,I,iS ,,,
: uBlPlec

prPq nlEg selnrueau

pead9 unlpaw

peedg q6ry

illw eqn]

lllw )eilo)

pw pedwl

00t

00t

(oo r) oe

t:?

liy

I:9

9Z

0v

ZE

olo'E)eQ nleg eJnlstoy!

r-0

0e-0

(os) sz-o

yo'P)eul pz

t-0
0 t-0
09-l

0e-r

t.-t.

e-0

9-0

(s -o)
t-0

00r-08'09-0e

09-0?

00-09

r.,lPpuou

un!pau

unrporu

enor6pleg slopul

%'lpJos ue6unpuey
o/o'esJeny uebunpuey

r.ur.u'uedur6 ereq nleg ez;g do1

ui opuJnl
qd1'1eu;s>1ey1

seysedey

lPunlod r.loluoc

nol

paeds

lPunlad sluar

uelurOurrp 6ue,{ e:eq nleq

le1s{els 6uelueg

l't t loqel

Adanya volatile matter dalam batu bara menunjukkan kecenderungan pembakaran


spontan dan reaktivitas batu bara. Batu bara dengan volatile matter yang tinggi
lebih reaktif, lebih mudah terjadi pembakaran spontan dan tidak memerlukan
pelumatan sampai halus. Pelumat low speed digunakan untuk batu bara berukuran
rendah akan
lartikel lebih halus, supaya pembakaran batu bara dengan reaktivitas
jenis
ini cenderung kurang terjadi
iebih dipermudah, karena pada pelumat batu bara
pembakaran spontan. Pelumat medium dan high-speed dapat menangani batu bara
yang lebih reaktif.

11.4 Tungku pembakaran


Tungku pembakaran ataufurnace merupakan bagian dari ketel uap yang
mempunyai fungsi utama sebagai daerah di mana terjadi pencampuran dan
pembakaran bahan bakar dengan udara dan bertindak sebagai penukar panas,
iehingga panas tersebut dapat dipindahkan dari gas atau partikel yang bereaksi ke
dinding tungku pembakar tempat terjadinya penguapan air umpan'
Tungku pembakaran terdiri dari suatu kotak yang berbentuk segi empat dibangun
dari water walls atau tabung-tabung vertikal yang satu sama lain disatukan dengan
cara dilas. Pada dasar dinding tungku pembakaran bentuknya dibuat menyudut,
sehingga terak dan ash dapatjatuh langsung menuju tadah jatuh atau ash hopper
yang berisi air.
Pembakar-pembakar dalam tungku pembakaran biasanya diletakkan serendah
mungkin, sehingga residence time dati partikel batu bara bisa selama mungkin.
Oleh karena itu, tinggi tungku pembakaran minimal ditentukan oleh waktu yang
diperlukan untuk membakar partikel secara sempurna. Luas tungku pembakaran
ditentukan oleh pemindahan panas yang diperlukan, yakni oleh suhu yang keluar
dari tungku pembakaran. Dalam mendesain beberapa ketel uap, kecepatan rata-tata
yang diperlukan oleh gas melalui daerah pemindahan panas konveksi juga akan
mempengaruhi luas tungku pembakaran tersebut.

11.4.1 Pembakar
Pembakar atau burner adalah suatu alat yang digunakan untuk mencampur bahan
bakar halus dan udara selama memasuki tungku pembakaran. Pembakaran yang
efisien di dalam tungku memerlukan energi yang cukup untuk memanaskan batu
bara mencapai suhu pembakarannya serta pencampuran yang cocok dari partikel
batu bara dan udara sehingga pembakaran dapat dijaga terus'
Kestabilan pemijaran merupakan hal yang sangat penting di dalam tungku
pembakaran industri, karena adanya kehilangan nyala dapat menimbulkan suatu
ledakan dari debu batu bara.

Partikel batu bara berukuran 5-200 pm secara pneumatik dibawa ke dalam tungku
pembakaran pada aliran udara primer. Banyaknya udara primer sekitar 20Vo dari

21

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

QZ

elBq rupq ie)ieq ueqeqaq p114 uauoduoy

(q) 1uUU U4AS uep (el 6uuu pnueAupt

euols

9.t l lequpg

da-ITog paJIl dIlexluagueJ,


roJ f1ela( Jaurna - e .8ij

{ 9E61 'p^o8}
tuli'id IsT:luatus; Jo.i p'Io'tJ
{1I3o'!al, pa?tr}p6rd -','t.!l

\,/

*tl'l

;i:===ii,1;:

t.- _ _ _ r t(r.
I L
, _ \
\ \\\,
l.ll r ' . ,,ir.

iiii.::)):'
r\\ r -

- -. t

:l):*--t::

utv

)AUV0Nolts
t-

llnJ t

Hrv
AUYHIUd

JeIIc a3ulnl

pap;,1T0

roJ luauatuBJJv

frva u3]m -m
lfYA ]OE . AS
nva w38 - ac
Hfrr - {J

'I1VS

,at''

*,&.r

\/

ot'0r'd

\rtg
\--'-

L'o'

'ye8?urgel ?ue,l.

nqc la{rued Je>luqtuaru {ntun

dnlnc qupns rur al!firlo^ su8 uuruluqure4 'dun8ueu qupnu tez-tez u,(uue4sudelrp
uulquqa,(ueur ludec urucas 1a>1prud ueseusured 're4uqued 8urI1eles ry seued
8ue,( (seued uuqei) Kto1cntpt prJelerrr rJ?p rsurpJ uep 1erygud uu8uap se8 ureluu
rs{npuo{ nlre['Er?, enp ue8uep uu4seuedrp ]nqasJel la{lusd'uu-raluqured n13un1
Dlnsuruetu Breq n]eq 1erygud nlr8eg ?"OgZ nqns epud losedrp 8uu( .repun>1es
Bftpn rnluleru qs1epu uere4uqured n4Sunl urulup e{ uu>llnsuturp 8ue,( urepn
rrup ?srs 'Jo08 Jelplos nqns upud losedrp e,(uurnun uup 'uur?Iuqured urupn qnrnles

Dua dasar desain tungku pembakaran dan pembakar ialah penyusunan secara.
ta.ngential firing dan desain pembakar swlrl.

(a) Pembakarun tangential


Dalam susunan tangential firing,bahan bakar halus diinjeksikan pada bagian
tengah tungku pembakaran untuk menghasilkan suatu pola aliran berolak (swirl)
seperti yang dilukiskan pada Gambar 11.5.
Susunan yang umum mempunyai empat set pembakar yang letaknya disudut tungku
pembakaran atau di dua dinding tungku pembakaran. Untuk membakar brown coal,
susunan tangential ini menggunakan ketel uap dengan pembakaran dari keempat

dinding, yang masing-masing terdiri dari delapan set pembakar. Penyalaan batu
bara terjadi saat aliran bahan bakar masuk dan bercampur dengan gas tungku
pembakaran yang panas.
Pembakar-pembakar membentuk suatu celah vertikal, tempat masuk bahan bakar
udara primer dan udara sekunder secara berselang-seling. Untuk mengontrol suhu
keluar dari tungku pembakaran, pasangan pembakar itu bisa dinaik-turunkan
dengan plus atau minus 30"C di atas atau di bawah zona pembakaran.

(b) Pembakat swirl


Pembakar swlrl untuk batu bara halus terdiri dari semburan-semburan gas coaxial,
karena itu udara primer dipasok melalui aliran bagian dalam dan udara sekunder
melalui annulus bagian luar. Baling-baling pada annulus udara sekunder digunakan
untuk membuat olakan. Aliran udara primer tidak diperlukan untuk membentuk
olakan, meskipun ada beberapa PLTU yang menggunakannya.

Tujuan pembentukan olakan ialah membuat zona resirkulasi internal untuk tempat
masuk gas panas ke daerah pembakar terdekat, mempercepat penyalaan, dan lebih
menstabilkan nyala. Gambar 11.6 menunjukkan pola aliran yang dihasilkan oleh
pembakar swirl. Setiap pembakar adalah self-stabilising, tidak memerlukan
interaksi antara pembakar yang berseberangan atau pembakar yang berdekatan.
Jadi, pembakar umumnya disusun pada dinding berlawanan, misalnya 16 pembakar
pada sisi yang satu dan 12 pembakar pada sisi yang lainnya.

11.4.2 Kinerja tungku pembakaran


Parameter-parameter, seperti tingkat kelebihan udara, suhu tempat masuknya udara,
dan kehalusan bahan bakar terlihat berpengaruh pada kestabilan dan efisiensi
pengoperasian tungku pembakaran. Keperluan utama tungku pembakaran adalah
kestabilan nyala, pembakaran partikel yang maksimal, suhu keluar dari tungku
pembakaran yang diinginkan, dan emisi pencemar udara yang minimal.

Z+O

Muchjidln, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

+Z

PJpq

nleq.lelEq upqpqaq

nfld

uouoduo)

'el,(u wlrsuelur uup ueJn{n IoJluo8ueu {nlun uB)IEIo


e,(ulufueq uurnle8uad uu?uep qusrfuel BJeoos elelrp JDIBqured derl'uru1 uruus
nlus lr,>lrrat ;11eplq Utors JDIBqrued 'pqu1s 8uu,( uye,(u uulpsuq8ueu e,(udns u:uqrledrp
snJur{ re{Bqrued umue5 'pqe1s 8uu,( uyu.(u uulysuq8ueur ue>l Ju)uqtued uudelep
nule ludure upJnques rJup rs{uJelut'louua?uoi uurulequred uunsns nlens ue8uaq
'Suuyrq uulu u1u,(u eqrl-eqp uup rlueqroq re{eq uuq?q
usrrl? ?lrq utpl uu)lupls,(eru ledup 8uu,( ep,(u roDlolep uuleunSrp Iul Iuq uIelPC
1rn4s

relequod epd

uep 6uu4

Uns

purols g't t requeg

SNOZ

M01l

3SH3A3U IVNU3INI

JJ

J]
:r

J)
_/

,fl*drtt df po3'..=.I

'uerelequred ru13un1e,(u1epe1eu rrep u,(use8ntad uep OJ'Id u?lutu?lase{ z8eluau


Surlued le8uus up,{u ueyqelsel 'tsuredoJeq u?Ju{?qued n13un1 nl{B^ Epud
>1n1un

elE,(u seUMPtS (e)

(b) Pembakaran partikel


Semua tungku pembakaran didesain agar kehilangan berat yang disebabkan oleh
adanya batu bara yang tidak terbakar bisa dikurangi. Dengan andaian bahwa batu
bara yang akan dibakar itu sesuai dengan "makanan" tungku pembakaran tersebut,
maka parameter utama yang mengontrol pembakaran partikel ialah:

(1) penyebaran ukuran batu bara halus,


(2) suhu nyala, dan
(3) pencampuran batu bara dan udara.
Gambar i 1.7 menunjukkan persentase kehilangan berat terhadap residence time
untuk suatu rentang ukuran partikel di dalam suatu tungku pembakaran industri.

u)

J=
<t

z
lr-

tr

{
d.

l!

ELAPSEO TIME SECONDS

Gambar 11.7 Kehilangan berat partikelterhadap residence lrme untuk rentang ukuran partikeldalam
suhu gas tungku pembakaran 15000K

Jelas terlihat bahwa perbedaan dalam pembakaran bergantung pada perbedaan

ukuran partikel.

Partikel berukuran 200 pm tidak terbakar sempurna setelah 5 detik, karena kondisi
tungku pembakaran dipandang sebagai tempat keluar dari tungku pembakaran di
bagian belakangnya. Jadi, untuk menjaga kehilangan karbon yang tidak terbakar
seminimal mungkin, penting sekali untuk menjaga penyebaran ukuran bahan bakar
halus dan ukuran terbesar dari partikel pada tahap desain. Pengaruh suhu nyala
pada pembakaran partikel (penaksiran) ditunjukkan dalam Gambar 11.8.
Pada suhu gas 2000"K yang konstan, partikel berukuran 200 pm dipandang terbakar
dengan cepat kurang dari satu detik. Partikel yang sama setelah lima detik masih
tetap tertinggal20To dari beratnya. Grafik ini melukiskan hilangnya berat yang
cepat disebabkan oleh devolatilisasi dan ketergantungan suhu volatile yield. Untuk
partikel batu bara yang mempunyai volatile matter (analisis proksimat) 2jvo, suhu
nyala 1500oK menghasilkan volatile yield34o/o. Untuk suhu nyala 2000oK,
kehilangan berat partikel karena devolatilisasi adalah sekitar 5O?o. Jadi, pengaruh
suhu yang lebih tinggi terhadap kecepatan pembakaran keseluruhan dua kali lipat.

Z+Z

Muchjidin, Pengendalian nutu dalam industri batu bara

e+Z

p.rpq nleq re)ieq ueqeqloq

1116 ueuodruoy

'?Jepn uBqlqala{ u,(u1u,(uuq uurnte8ued (g)

uup'epoqreq Suef .ruleqrued uur33ur1e1 1e13up ue4uunSSueu (Z)


'1ooc 3ur33ols

{nlun Suru.o1qtoos (1)

:uruc uu8uep rudecrp ludup uure4zqurad n13un1 IJEp Junlo{ ledural


nqns uelorluo8ued qnel qrqel 'yt4ua7uol uep Utfiis uJures uuruluqued ulusep {nlu0

'r33up qrqel8uu,( uurcluqrued n>13un1u?p Jenle1 ludruel


nqns ur,>llrsuq8ueu ru8u upunlrp ledep uu-ralequred u4eur 'atgpato erepn u,{u1u,(uuq
uu{ruueu uup ulsuo{ dulel erupn uuqlqalol e8elueur uu8ueq ':elequed uur33ur1e>1
te>ISurl sulu rp

uurelequad

n>13un1

Dlnselue(u an[taa.o sJupn uB{JBIqIuau ulsep

ude:aqeg 'ruqequed uep 3urunr uequqn8ued uu8uap Jnltp ledup uerulequed


n13uni IJBp JEnleI lediual nqns '1;i,r.ts uJuoes uureluqrued n43un1 uIBSep {nluq

'uuruluqued n1?un1 Irup renle{ }udruel nqns JogS uequqnrad uu4lrsuq8ueut


uB{B o0Z uet33ut1e>1 uequqnJed'o0 Jesaqes IDIIua^ I&Ju e{ reluquad
-:u>luqrued uu)ppuuolu uu8uep uu{n{Pltp uereluqrued n13un1 uup Junle{ su8 ledurel
nqns dupuqrel uelorluoBued'Trn|ua?uw ereJas uuru4uqrued n13un1 ulusap tuBIeC

uerplequad n46un1Uep se6lenlol lBdual nqns (3)


'uesred gg rudues SI qulupu u,(urc1tu'ureq
nluq ue8uep (3urt1{{d) {nqres uereluqruad dun 1e1e1 {nlun'rB{Bq ueqeq u?snluqa{
u?p 'r?{uq uuquq stuel'ueruluqtued n18unl uIBSap eped ?unlue8req ue8lslo

ueqlqela{ u,(u1e,(uug 'eulndures uu8uep 1e>11Uud snluos J?)Pqurou 1n1un dnlnc


eJupn ueurpesrad utrquq uu1ur1u,(eu {nlun uJupn ueqlqela{ ue8uep tseredoreq
ufuurnurn 1e,(utur uup 'su? 'uruq nluq JDIsq uuliuqraq den 1a1e; '4eq 8ue,(
uulnpe8ued uu8uep uolnqJnl ueJIIu nlsns uulnpadrp eulndues n1t uereluqrued
e,(udns 'rpe1 'uu1z[roqfiqJ uuruleqrued ug)IJEIqtueIlI 1n1un ue8tslo uu8uemlel
upe u{ uluur 'eurndures {upl} uJpn uup JDI?q u?quq um}ue uurndtuecued ultqedy
lalryed uerelequad eped eleIu nqns qnte6ua6
(snorrlEs)

EI

tnlt

8'II

JeqruPC

oasd\r't3
T1

C)

o
z
o
-n
2

U)

th

(d) Emisi pencemar udara


Dalam pembakaran batu bara dihasilkan gas NO* yang merupakan pencemar udara.
Dengan memperlambat pembakaran seperti yang digunakan dengan tdara overfire,
akan menyebabkan berkurangnya emisi NO* ini. Desain pembakar secara tangential
cenderung memberikan tingkat emisi NO* yang lebih rendah dibandingkan dengan
desain pembakar secara swirl.

(e) Batu bara dengan kandungan volatile rendah


Batu bara dapat digolongkan sebagai low volatile bilavolatile nxatter yang
ditentukan dalam analisis proksimat (daf) nilainya lebih kecil dari 25Vo.Dengan
batu bara jenis ini stabilitas nyala diragukan, baik dalam susunan pembakaran
tangential maupun swirl.Bilavolatile yang dilepaskan itu rendah akan
menyebabkan penyalaan char tidak sempurna, karena itu char yang tidak terbakar
kemungkinan tertiup. Untuk batu bara sedikit di bawah batas kestabilan, susunan
pembakaran secara konvensional dapat digunakan, tetapi dengan kondisi sebagai

berikut.

(1)

Penggerusan batu bara lebih halus menyebabkan lebih cepatnya penyalaan dan

pembakaran.

(2) Aliran udara primer dipanaskan dulu sampai suhu lebih tinggi sehingga suhu
penyalaan lebih mudah dijaga.

(3) Mengurangi turbulensi

akan menghasilkan pelepasan panas volatile yang ada


dalam zona pembakaran sehingga akan mempercepat penyalaan partikel.

Untuk batu bara dengan kandungan yolatile matter iauh lebih kecil dari 257o,
kondisi-kondisi tersebut belum cukup dalam menstabilkan penyalaan. Harus
didesain tungku pembakaran yang khusus, untuk menggabungkan pembakar
berturbulensi rendah dan suatu susunan pembakaran yang menjamin residence time
partikel lebih lama. Untuk memperoleh residence time yang lama, umumnya
digunakan metode dengan susunan pembakaran downshot, yaitu pembakarpembakar yang dipasang secara vertikal dan dibakar menuju ke bawah agar
menghasilkan lintasan partikel seperti bentuk huruf "U".

(f)

Batu bara dengan kandungan moistureyang tinggi

Karena moisture merendahkan suhu nyala dari batu bara dan mengencerkan
campuran volatile-adara, maka batu bara dengan moisture yang tinggi susah untuk
dinyalakan. Moisture harus dihilangkan sebelum batu bara memasuki tungku
pembakaran, supaya partikel dapat dinyalakan. Untuk batu bara dengan kandungan
moisture sampai 30Vo atau 4AVo dipakai pemanas udara yang lebih besar, sehingga
lebih banyak panas yang tersedia dalam pelumat untuk menguapkan moisture dari
batu bara.

Brown coal atau lignit yang mempunyai kandungan moisture sampai 7\vo pada
waktu ditambang, memerlukan lebih banyak panas untuk menguapkan moisture dari
batu bara. Cara yang digunakan oleh SECV di Victoria Australia ialah mengekstrak

Z#

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

{+Z

eleq nleo

tqpq

upqpqraq 1116 ueuoduoy

'su8

'u.tepn rp arrystota euoJu{ 3ue1rp1


usser-u uurrlu u,(uquqruuueq EueJB{ rreu
ue>1u den Ielor rJup suued SueIq ?{uru'empn uuqrqela{ e,{oIuu ue8uaq 'rumurldo
3ue,( rulu reduus eJupn uuqrqele4 1u13ur1 lunqtuetu uulei uu3uep r8uurnTp tedup
lul leH 'uure>luqured uup 8ur.re11npord qelo ue>lquqesrp ruseq Burlud Buu,( Buepg

'uuropqruad
n13un1 Sunqnles rrup rserpeJ uep r$le^uo{ qolo uelquqosrp Buupq
upp 'Je{uqre} {BpR 8uu,( uoqre4 qalo uolquqesrp ?uu1rq
're>1uq uequq tuulup ueSo;prq qelo uu>lquqesrp Suupq
atntsnw qolo w{quqesrp Suupq

i
t
a

atn$loru qolo ualquqesrp ?uupq a

'eJupn ruulep

'le>Ieq ueqeq urulup

'uuruluqured uep 3uue1 lnpo:d ur"lup 3uu1rq o


:Ju{uq uuquq uup seuud uesedeled esuluas;ed rc8uqes
(sassol waq) Tueyq 8uu,{ seued ue>guprniueru ueluI ue8uep uelnluelrp ludup
dun 1e1e1 rsuorsrJg 're)eqrp 3uu,( uuquq tuuiup I,^ABIIuH suuud dupeqJel .rrp dun uep
Jre r1elo durasrp 8ue,( suuud rJEp orsuJ nulu uu8urpueqred qulur den 1eia1 rsuersrJg

den

1e1a1

lsualslll

(r.l)

'uuruqeqrued

uep'(3ur33o7s ufuupu Suus8uureru uule 3ue,() r$lnpar


JeJsorul? rufundrueur 8uu,( su8 3un1uu1-3un1ue1 u,(usunlorrr rsel"queu
e,(udns '>yeq ue8uep se? uerynduucueu uep eJupn wqrqelo{ quqrxeuetu

n13un1 Surpurp uep 3o1s uudupue uullu8ued uu>IJuouule{u nlueqruour


8ue,{ srur:al uelnlal Inqlurl eSSurqes 'eqr}eqrl ueSuep uuqeq r8uern8ueru

'3tu33o1s ur(uupu ueurlSunual rBuu:n8ueu


uep qppueJ qrqel uuru{uqtued n13un1 su8 nqns u(udns uqeq r8uurn?ueru o

:qndrlaur usurq renl 8uu,(


uuruleqrued n13un1 3ut33o7s uu>pu8uueu {nlun u?{eun8rp 8uu( uftel rnpesor6
'uedupue uulSuulrq8ueru Inlun uelrlnso{ up{lnquruaur ueunlSumue4
lplrpas uup ta13ue1 8uurn1 tpelueur qso u?Sutqes qpuar qrqel ?uu,( uureluqured
n43un1 rJep JunleI ludurel nqns ru,(undrueur Sunrepueo ue>Ie tur stuel uJEq nluq
IIlsrJalIuJeI uuquqnred EuoJu{

{nlun uteseprp

SueX den 1e1e;4 'suued uuqupurured

snsnq{ 8uu,( uuruleqruad n>13unl rseredo {ru>lel uulnlJeuaur uulu ue.ru>lequred


Surpurp uped qso IeJe{ nE}E uedupue {nluequolx Sunrepuec 8ue,( eruq nlug

n>13un1

6u166e1s ereq

nteg (6)

\rt 4ua 3 urt 1 BJu3 uuJeluqrued uuunsns uu1eun88u aut f) o J u$o t q


1n1un dun 1ete1 uu>1u,(uuqe) 'qrqolreq 8uz,{ uau! tez uelemued eueru{ qupuer
eleu 'ue3uunq se8 e,(u8ueln rnuprp uup ludec qrqel uu4dunrp
'

qlqel Ipef u1e,(u nqns


8uu,(

lu

essutu u?Jrle l?qDIV 'fi$)aq sruel nelu JarulaDll stuaI leunled urulep rp
{n}un uuru4uqued n13un1 uep r33uq nqnsraq uu8uenq se8

uJuq nleq uelSuue8ue{u

hidrogen dalam bahan bakar, dan hilang dari selubung tungku pembakaran adalah
di luar kontrol operator ketel uap, Hilang panas karena moisture dalam bahan bakar
dapat dikurangi dengan membakar batu bara yangfree moisture-nya telah
dihilangkan dengan cara mengeringkan batu bara basah sebelum digunakan. Hilang
karena material tidak terbakar menyebabkan energi termis tidak dilepaskan.

11.4.3 Parameter batu bara yang mempengaruhi pembakaran


Desain ketel uap bergantung pada banyaknya variabel, yang terpenting ialah sifatsifat dari bahan bakar. Total sistem harus menerima, menyimpan, mengeringkan,
dan melumatkan batu bara, memanaskan dan membawanya ke dalam tungku
pembakaran, menyalakan batu bara, menyerap panas yang dilepaskan oleh
pembakaran batu bara dan menggunakan panas tersebut untuk menguapkan air dan
uap superheated, memisahkan residu pembakaran, dan mengekstraksi panas yang
berguna dari gas hasil pembakaran sebelum dilepaskan melalui cerobong.
Beberapa parameter batu bara yang berpengaruh pada salah satu bagian dari sistem
tersebut ialah nilai panas, volatile matter, reaktivitas, fixed carbon, rnoisture, unsurunsur yang ditentukan dalam analisis ultimat, pengikisan, ash, sulfur, dan nitrogen,
serta kekerasan batu bara.

(a) Calorific vatue


Besaran ini merupakan sifat batu bara bahan bakar yang paling penting, karena
bersama output aliran uap ketel uap yang diperlukan dan kondisi-kondisi titik
terminal ketel uap yang dikenakan (air pengumpan, udara sekeliling, pengeluaran
gas) akan mengatur kerapatan massa dari batu bara yang akan dibakar.

Apabila batu bara yang dipasok mempunyai nilai calorific value rendah, maka
diperlukan batu bara yang lebih banyak, karena akan menimbulkan masalah seperti
erosi tabung ketel uap, keausan pelumat, chute, dan menyumbat pemindahan.

(bl

Volatile matter dan fixed carbon

Selama pembakaran awal, volatile matter akan pecah menjadi gas atau uap yang
terdiri dari hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon monoksida, metan, dan fosfor.
Selama pembakaran, umurrlnya volatile matter diubah menjadi oksida yang paling
stabil dan membebaskan panas. Volatile merupakan kunci yang menentukan
reaktivitas dan ignitability.Batu bara dengan volatile rendah memerlukan waktu
penyalaan yang lama.

Fixed carbon ialah residu yang dapat terbakar, dan yang tetap ada setelah volatile
keluar dari batu bara. Fixed carbon terbakar dalamkeadaan padat dan akan
teroksidasi sempurna menjadi karbon dioksida. Apabila residence time dari tungku
pembakaran sangat singkat atau bahan bakar tidak dilumatkan sampai ukuran butir
yang merata atau dalam beberapa hal karbon terikat pada zat mineral yang tidak
dapat dibakar, maka pembakaran karbon tidak akan sempurna. Hal tersebut dapat
dilihat dari kinerja ketel uap yang tidak memadai (suhu uap air rendah atau aliran

2+6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/+Z

EJBq

nleqlp)pq upqeqJaq q116 uauodruoy

raueuu altlelon

coslr slepul
seu^!ueau

(uurucc)
ol}eH lonJ

o/"04 <

o9z >

8>

000 <

v-e<

Y"8L >

(loqsurvro6) 0uu13 lecrpel


6urr11 ;e1uosrro11

ejeq nleq Jqpquod ueunsns uep eJpq nleq selt^tueou

z.tI laqel

'qupueJ 8uu,( uuu1u,(uad rulru ue8uap


ursq nlBq {nlun snraue{u-snret 8uuf, uuep,(ued Suulunuad uu1n1;edr(I .lrqels 1u8uus
u,(uunurn ueru4uqued unureu'lepuad e,(uu1ur(u uup
uuruluqruad uuledecel
luqruel
undqse141 'auu asuapts,a./ uues (uurndruucued) rsuelnqrn] uaplrgueru
{nlun
Suttt{ totlsuA4op uep (reseq sulrsudul uu8uep uye,(ued su8 nelu
ry.{urur) uuelu(uad
upud r88url 8ue,{ uuu1u,(ued r8;eua up{nlJeuroru ue.I{e,obg Jsaqas u(upsrtu
'qupuar tailDw afwp^ Sunpuu8ueru eueJe{ ua1u1u,{urp 1r1ns Bue,( uJuq nlug
'Z'I I Ieqel upu d ua14nlun1rp
VSn Ip ruseq den late{ Ilrqud ntus qules qolo uDIBunBrp Bue,( ru4uqruad
u?unsns 'Jpl?eJ ru8uqes Suupuudrp g.I slu tp ottDt 1an{rcyu ue8uep uruq
nlug 'upJu>luqued nq8unt uresepuau {n}un ue{uun8rp e,(uusurq u8n[ ouDt pn1

'JE{Bqrp qspnr.u uDfsr.u lnqesJal eIuq


nluq u)uru'st1 slepur q?pu3J uplEl tr 'lruorx red 3ogi nqns uu{reue4 uuledecer nlBns
redecuau e88ulq Je>IuqJal rplnu nule u,,(uurpuas uu8uap seuuruetu rulmu {n?qurpu
rsrpuol q?^\eq rp rseprs4o8ued su8 uuJrlu nlBns r.uepp rp eJBq nleq ladures nlens
uuutu rp nqns rm1e,( '.srJ s{apur ru8eqes ua1e1e,(urp {luq qlqal pruq nleq sqr^rDlua5

'qepual 3uu,( sulr,trleler r8uequrr8ueru uulu


8uupu1-Suupol 'snleq qrqe18ue,( 1a4gud lpufueru ureq ntzq uutetunlad .Bur1no{
tlsn e(uepe ruelqo,rd nule rsurpuJ suuud uuqupurued ruu8ueuau Inlun urpseprp
{sprl rur Jple^uo{ duqul 'uruulrod 8uu,{ yr14a,tuo4 duqul Dlnsuueu uuruluqrued su8
-su8
urnyaqes
eundures ue;eqeqrued sesord ualJurqrueu 'rupuureru ?wu. aJuaptsat
uS8urqes '1ll1e1 uu?uep uuJe>leqtuad n13un1 r33ur1 rnln8ueu snJsr.{ uresopuad

'uu;e4uquad
uuludecel
ue8uep llluepr ru1 'u,(uep,(u nqns sBlB rp
ueludecal ueJn{n nlens qlur selr^rDleag

ue8rs>1o uu?uap uJeq nluq uu8unquSSued

selt^luBau (c)

BueKourtpn{nqasypuoqrDrpax{ueprr||;)ry;,lxf

;:ff ::iJ,ll',*".fi,;o,x:l:

'obt u?p qrqel {prt LlsD utz,lep


uoqrul Iur.urs{eu quFunf qulepe dun 1e1e>1 lenqured qelo ualrraqrp 8uu,( uuunuul
'u(urunun 'Juueq 3ue( uresapueru uJuc uuSuep r8uurn4rp snJuq nlr pueJe>I .nJ.Id
rypued r8uq u,(urq uu{uruetu ue{u rur rgedes ueepua) 'den 1e1a1uu11e38urueu
8ue,( nqep euas qsv urulup uoqral lelnrud u(ulncunu uep (tuqulul nu den

{dl Moisture
Suhu pembakaran yang rendah disebabkan banyaknya uap air dalam tungku
pembakaran dapat menimbulkan tidak stabilnya penyalaan. Untuk meyakinkan
pembakaran yang stabil, suatu sistem telah dirancang untuk mengumpulkan sekitar
80 persen partikel batu bara di dalam 35 persen aliran gas untuk pembakar utama,
dan tungku pembakaran akan lebih banyak meninggalkan aliran gas yang terdiri
dari sisa bahan bakar dan gas yang akan disuntikkan melalui pembakar.

Karena makin tinggi moisture dan makin rendah nilai panas dari batu bara dengan
basis as fired, maka pada kecepatan input yang telah ditentukan pada sistem ketel
uap, makin banyak batu bara harus dibakar.
Terhadap efisiensi ketel uap, moisture dalam batu bara mempunyai pengaruh
berlawanan sebagai latent heat dari moisture dalam gas buangan, yaitu tidak dapat
digunakan kembali. Gambar 11.9 memperlihatkan penurunan 9 persen efisiensi
ketel uap dengan naiknya kandungan moisture dari 10 persen menjadi 50 persen,
sementara itu hilangnya panas gas buangan menunjukkan kenaikan yang setara.
Gambar 11.9 berdasarkan asumsi bahwa gas buangan meninggalkan sistem ketel
uap pada suhu 130oC. Dalam praktik sebenarnya, problem titik pengembunan
dengan naiknya moisture gas buangan, terutama jika batu bara yang dibakar itu
mengandung sulfur yang tinggi, dapat memaksa suhu back-end yang lebih tinggi
dan menyebabkan pengurangan efisiensi ketel uap lebihjauh lagi.

100

;T!

(J

z
IU

a>
U1

6 nn

10

TL

tL

ul

I
a
(,

u.

uj

!
o
o

ul

f
J

I.L

10

?A

30

/rO

TOTAL MOISTURE (%, as f,red)

Gambar

Z+8

11,9

Pengaruh moisture pada efisiensi dan hilangnya panas gas buangan

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

5+Z

pteq ntpq rBIEq ueqeqloq


g116 ueuoduroy

uup dun Iole{ uJ,pn u?JrJ? u?nJ-reda>1


Bun,qrp redep ,uuruluqured ,{tlawnryctols,u,p
rur Jnsun-Jnsun rJ?C
Jpp srs?q .,pl,p uap1u,{urp e,{u.,n.,n .eprslorp uoqJe{ uep
'ua8rslo .uoqJu>[ Jnsun-Jnsun uu{nluolrp
leurr}Jn srsrlguu 1lleleq
'.tn31ns 'ue3o.r1tu

teu!iln ststleue uPfBp Jnsun-rnsun

seued ue:e4nped qereep epedenlsrow qnre6ue6

(,a)

(a)

0t.II lequeg

rru:lvoo funlstom

6'0

rm
*
m

{
0'l xm
o
z
o

rn

raleaqladng
03euJnJ

f,t
m

JSslUt0uoS3

1upr13ue(uesuue",edurnro*,"1'lJ#H:?fi ""r#:,K',ffi'A:#:Jfl
,[fi
uele e{etu .uuDlttuep uuledece4 fuuln88ueueu
uruseprp
{nlun
1np1r ann 1"rr1
ulrg 'u1nd r33ur1 u11uru ue4e sassod ailpa^uo) rnplew 8uu,{ se8 uulrd"r"1
nrlr-

'sttlerunlo,t su8 rrlu uuludecel r88url urnuru uep atn$rca ue8unpuel


r88ull urluyq
qrqar uur,,ruqurad

nl'unr .,,l,p

,,r^l''ff"T11'r;'r'fj,fr',f:{:;^,:H'i}Jl'J,fi

u,(u1ruu uu8uep qequruuaq sunl unrues u,l.rtluq ueplnlunuetu


rs

per

uu

d uequ

pu

nue d

epo,r u?rr

Esp

proq,

0I.I I reqtuug

r,,r, ;;l: i);::r ::';;#:XX

urulEpJn?loJ suued uu:ulnuad sunJ eped atn\nora uuSunpuel


qrueSued'ue4nlunuau
rJsp rasnaouoJz uep J?paqladns uerlug.uure>lequed

0I'I I *q{.uug

'den

Isla{

n13un1JIr?roJ sunl rqruu8uadueru uu{s


.rsurp,J seuud'ueqepr,-ia
rur
IeH
,nrl.
re>luq uuquq atn$lotuue8unpuuy

-lqrs uup up,{u selrpquls rqnre8uedueu uu{e

aliran gas. Untuk pembakaran sempurna, kelebihan udara dari perhitungan


stoichiometry akan diperlukan, umumnya rasio kelebihan udara sebesat 28-30Vo.
Aliran udara dan massa gas menentukan kapasitas dari kipas, pemanas udara, dan
ductwork.
Oksida-oksida sulfur dan nitrogen adalah gas yang terbentuk selama pembakaran
batu bara. Sulfur dan nitrogen terdapat dalam batu bara, sedangkan nitrogen
terdapat dalam udara pembakaran.
Selama pembakaran, sulfur dalam batu bara sebagian besar diubah menjadi sulfur

dioksida. Sebagian kecil (umumnya sekitar l-27o) terbentuk pula sulfur trioksida.
Pada waktu gas-gas pembakaran menjadi dingin di bagian back end dari ketel uap,
kandungan sulfur trioksida dalam gas buangan bergabung dengan uap air dan
mengembun pada permukaan logam dalam bentuk asam sulfat apabila suhu logam
tersebut cukup rendah. Suhu pengembunan asam dikenal sebagai acid dew point.
Tabel 11.3 menunjukkan taksiran kandungan sulfur trioksida dalam gas buangan
yang berasal dari berbagai tingkat sulfur dalam batu bara dengan mengasumsikan
sulfur yang berubah menjadi sulfur trioksida hanya l%o. Acid dew point yang terkait
ditunjukkan pula. Katakanlah kandungan sulfur l7o yang ditaksir dengan hati-hati
mempunyai suhu gas back end minimal 130"C. Suhu back endyang lebih rendah
dapat diberi toleransi udara prapemanasan pada masukan kipas untuk digunakan
pada waktu suhu sekeliling yang rendah. Suhu bacfr endketel uap umumnya akan
turun-naik dengan berubahnya suhu udara sekeliling pada kecepatan sekitar
0,7s'Cl"C.
Tabel

1.3

Acid dew point dari berbagai tingkat kandungan sulfur dalam batu bara

% Sulfur dalam
batu bara

Sulfur trioksida dalam


gas buangan (ppm)

Suhu dew point


(derajat Celcius)

0,5

3,3

124

1,0

6,6

131

1,5

oo

135

2,0

13,2

138

2,5

16,5

140

(f) Pengikisan dan erosi


Daya kikis (abrasi) batu bara terlihat berbeda-beda, dan duajenis batu bara yang
mempunyai daya kikis sama bisa saja berbeda dalam kecepatan pengikisan terhadap
ketel uap atau pelumat yang berbeda. Daya kikis dipandang sebagai fungsi dari
kandungan zat mineral dalam batu bara, kekerasan, ukuran partikel, dan faktorfaktor fisika lainnya yang berkaitan dengan cara batu bara tersebut ditangani.
Persoalan erosi ditimbulkan oleh batu bara dan ash yang terbentuk selama
pembakaran. Kecepatan erosi oleh ash dapat dikurangi dengan membatasi
kecepatan gas di seluruh ketel uap.

ZrO

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

{Z

apq nleq rq?q upqpqraq

nlld

uouodnro)l

1Dloluol6ue[ dBn ;elal ssedlea.r urese6

]I']t

lBqruEC

'reluqued
sulrsudul uup Je)pqrued urcsep uep ts8un; ue>1udn:eru up,(u Suuluud 'ueu?^\elJeq
8uu,( Surpurp uped up,(u uelnrqnl e,{uupe t:rputq8ueru 1n1un e1e(u 3ueluud upud
8un1ue8:eq uur8eqes 'uuruluqrued n1?un1 uuure[PpeX'uu:uleqrued n43un1 reqel
uelnluouotu e8n[ 8uu,( den 1ele1 uutuplepo>1 nu]u uup Juqel nlens uulpsuq8ueu tut
pq 'uerpmuey 'seued uuqeputurad ue8unlrqred ruulep uep Isolo lnpns IJp nulultip
uyrq Surlued te8uus su8 ueludece;1 'seuud uedu:e,(ued uenpadal uup uallreqrp 8ue,(
3unq4 qBJaBp nluns Inlun leIul$lutu su8 uuludecel qelo uolnluellp ue1e ssod ntat
'1I'I I JuquiED ululep teqllJel tl:ades (ru.rnl:e1 SueK npaqtadns
lBIxJoJ nlens n1re,() JIDIa^uoI 8uu,( den 1e1e4 ssnd nal ulusapuoul Inlun
rrup uuJn{n uluru

']e{ep qrqal

rsle^uol 3unq4 lurul-1u.rul u?p nll ueulnru:ed tuducueru IetuIS{EuI tsetpu; seuud
re8u senl;edrp snJuq ISEIpBT uuelnured ?p)eJa 8ue,( seuud uudure,(ued Inlun

qng

'suued 8uu,( uere>luqued su8-su8 uuleunSSueur ue8uep Is{e^uo{


n1m,(.u,(u1n1ireq suued wqzpultued'(snourumluoltuep snoununy) IsuIpeJ qelgpu
ueqnJnloso{ eJuoas u,(uurnun '(ta1oaqat nele) npaqtadns lene duqul-dequi uped
uep Ju{uqued n>13un1 tuelup tp seuud uul{Epullued 'I$lo^uo1 uu8uep tsetper suuud
uequpurured uJeluu eqes ruaq)adns ueledecel uu8uap uuden8ued uuludecal z1elue
ue?uuqurresa{ nlens uopunSSueu Inlun JEpPS Jeulesep ered 'suuud uuqupunuad
{ntun uealnurred senl uup u?JDIEqued n13un1 ueJn{n ualnlueuau ruelsq
'u,(uueruqe,(uad uup

affiq

urcsepuelu

{nlun Etuulnrel 'u,{uuu1

-uun83uau 8uu,( den lolal Jeulesep 1e,{ueq tdulel 'e,(ecredlp eslq 8uurn1 Suepuudrp

rur JBJ 'Sutsuu-Sutsuu e.(utso.ta IEIIu uep'ls.Ieurul dutl uusurele{'uu>lnlueyp 8uu,(


quJep tuelep 1u1o1 su8 uuledece4 IBIIueu uu8uep Sunltqlp Uul{nJnlose{ ISoJe $lepul
uep 'qusrdlal BJuces ue{nluellp uanlllsuo{ dutl 1n1un IsoJa lullN t/sy qalo IsoJg

u,(urunurns",r,o,,ory#pY,::5J:,ilil#IHfl

#ffi T^,1,?:,TT,X?l:l

$lapul uelSuupes
IBJeuru uenlllsuo{ uDIJesBpJeq snlunJ IJEp uolunJn14p qsD ISoJe

'dc1

rs?Jqe s{epul ue>leuns?ueru ueSuap uul8utpuuqrp

wp rn{nlp sqg u,(eq

Kedalaman tungku pembakar juga bergantung pada kecepatan gas maksimal untuk
suatu luas permukaan penguapan yang diberikan. Para desainer menggunakan rasio
panas yang dibebaskan terhadap ukuran tungku pembakaran yang secara empiris
dikembangkan untuk menentukan jarak pembakar, geometri, dan proporsi tungku
pembakaran. Rasio ini nilainya lain untuk batu bara yang berbeda.

Asft Sifat-sifat termis ash di dalam tungku pembakaran sangat bergantung pada
reaksi antara mineral-mineral pembentuk ash. Kandungan ash dan komposisi ash di
dalam batu bara sangat berpengaruh pada dimensi keseluruhan ketel uap dan dari
ukuran serta penempatan berbagai permukaan panas. Mineral-mineral yang umum
ditemukan di dalam batu bara ditunjukkan pada Tabel 11.4, sedangkan Tabel 11.5
menunjukkan hasil analisis ashbafi bara di beberapa tempat di Sumatera dan
Kalimantan.

Tabel

11,4

Mineral-mineral yang umum didapatkan dalam ash batu bara

Fo

Specles

Group

mula

specaf]-c

Gravi
2.50

Kaol,inite

zsi0, . Hro
A1.0..
L)

Illite
Montmorillonite

KZO-1LL2O1.6Si02'2H20

2.90

A12(si401o) (oHz)

2.30

Carbonates Siderite

FeC0,

1.96

Calci te

CaC0,

2.94

Dolomite

ca(col).uc(cor)

z- do

rylite

tre52

).Ul

Marcasite

!'eS,

4.88

Quartz

si02

2,65

Hematite

Tu

5.26

Sioti,te

KrO. lle0. A1aOr. 7Si02. H2O

Rutile

Tio2

0rthoclase

K20.AL20f.5si02

Clays

Sulfides

Accessory
Minerals

zol

2.63

Seraspars )

Albite

(!'elaspars

NarO. A1rOr.

6Si0,

z.6t

Dimensi tungku pembakaran yang memadai, termasuk ketinggian yang cukup


antara elevasi atas dari pembakar batu bara dan outlet tungku pembakaran, harus
tersedia untuk memperoleh retention time tungku pembakaran yang cocok untuk
membakar bahan bakar dan produk-produk pembakaran berupa gas. Hal ini akan
meyakinkan kita bahwa suhu akhir outlet twgku pembakaran pada bagian depan

Z,

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

Qfi

preq rupq Jpleq upqeqraq


61116 uauodruoy

snftq uuru{Bqued ru18unt 'lur lzJrs Bue'ru; 'nwolqpos ue8uap uzl8uupqrp


{nlun qesns 3uu,( uerelequled n13un18urpurp upud su.rel tu)eletu Suud uedupue
{nluequeru Suet qsn uuunsns uulpseq8uaul ledup eruq nluq ruepp lercuruulez

9't

9'0
9'0

t'8

6-L
e/'0 - e9'0
nL'o - zL'\
- 0e't
- ze'o

O?)

t9'0

zo!l

Lt'l

68'0

so zd

9e'0

80'0

eos

80't

6Z'l

ss

NHW

cd)

INUV

e't
0'0I
0'te
0't9

0'09

e'L

v'o

0'r
8't
9't

e'0

e'o

L.L

z'v
9'98

0?'I
/e'o

0l-z
ol-L

99'0

Ll'0
lL'o
96'Z

ZI,Z9

98-08

9V'eZ

OZ

9Z_

t6'8

ll

zz-

OEPN

69't

0r't
t6't
8?'9

oo1/\l

oec
eozal
zo!s

82't9

00zlv

0t'0t
Vg

relouEJed

qsP uelep aseluss tod


(uelueurley) Ersauopul ul.xmrv uep'Cd) 'eueil uedereg qnyl
'(ereleung) Jnuns iryng 'uesv lryng prpq ntpq srsrleue qsp lrseq-lrspH g't t laqEl

'rut qsv u(uupu


qrqol snJer{ tasltuouo)a 3unqu1-SunqeL'qsD rJEp rsoJo luJrs-luJrs
uuoJu{
'3uu33uar
raleq uuq?q;eq den :oluraue8 >1n1un) qepuor qrqal u,(uueludecel
dun rolereue8 seuud ueulmured rnluloru n]r?eq ue;e4eqrued lnpord-1npor6

?ueru>l '(eruq nleq

'

(Zt' t t :uqrueg) tplrpos qrqel

rysD

rs4npo:drueru

8ue,( den :olereue8 rJup Jeseq qrqel 3uu,( uereluqured n13un1 te,(undrueur snruq
uSSurqes qso 4u(ueqls4npo.rdurau eruq ntuq JUIEq ueqpq ue8uep den rolureueg

'ueruluqured >1npo:d-4npo-rd uulup Ip Bpuroq SueK qsn e1rcs


uu;eleqruad uruulas unquluau uu8un.tepuece{ uup luped ruluq uuquq ueludnreru
ureq nluq uueJDI BrBq nluq Jeluqruoru >1n1un dun 1ete1uu43urpuqlp ullq IIceI qtqel
qnef su8 uup 1u,(urui Jelequeu 4n1un un8uuqrp 8uu,( den 1a1e1 uusBIB u,(un1us-n1u5
'suuud ueqepurd:ed uuledaceq qn;u?uedureu

uelu 8uu,( ?unqq epud r.lsrt Bunqnles uep &mtsnua uep ,Qraudtosqo (g)
uep'(seued uuqepurfued uulzdecel uup Sunqa 4eml Sur1notuep 3ur33rt7s (7)
'(se8 ueludece4) rsore (1)
:r8es uep nulu1tgp

Suqued Ul qsv'ueruluqured su8 uures.req uerelzqued n13un1 ue11u88uruaur


uelu 'ueruluqured uurulas {nlueqJel BueK qso o696 rcdwes 0608 Je1I{oS
'Jeluqrp uu>1u 8uu,{ qepuer 8ur1ud sulII?D{Jeq
qqr1ngns qumuq Ip Epe uIu Is)eAuoI uuulruured rrup dntnuel 8uen.I

ErEq nteq qsD

diperluas lagi ukurannya agar dapat melindungi kapasitas pemindahan panas pada
keadaanfouling dan untuk mengurangi fluks panas.
Banyaknya ashper kalori batu bara yang dibakar dapat berpengaruh pada
pembangunan tungku pembakaran ash dan kecepatan slagging, fouling dari
superheater, reheater, dan permukaan pemanas udara; hilang karbon tidak terbakar;
banyaknya emisi partikulat udara; dan banyaknyabottom ash untuk dikumpulkan di
dalam tadah jatuh ash yang cocok.

I
I
t_l r-l
otL

COAL

.T'

L__l I
L-.rro--l

t--l
ll ]"
L-,r"" --l

trl
L-lr
L,

-l

Gambar 11.12 Perbandingan ukuran ketel uap untuk beberapa bahan bakar

Suhu leleh ash mertpakan indeks yang sangat berguna untuk mengevaluasi kerja
tungku pembakaran yang berkaitan dengan adanya slagging dan terjadinya
endapan. Jika suhu gas yang mengandung ashlebih rendah dari suhu pelunakan
(softening), maka ash kemungkinan akan keluar sebagai debu sehingga mudah
untuk dipisahkan. Tetapijika dekat dengan suhu pelunakan, maka endapan yang
dihasilkan struktumya berbentuk porous. Tergantung pada kekuatan ikatan internal
dari endapan dan ikatan pada permukaan tabung, endapan bisa lepas jatuh karena
beratnya atau harus dihilangkan menggunakan sootblower. Jika endapan dibiarkan
terjadi di zona suhu gas tinggi, maka suhu permukaannya akan naik dan dapat
mencapai suhu lelehnya, sehingga permukaan dari endapan akan mengalir sebagai
terak yang meleleh.

Zt+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(fi

erpq nlpqlpryq ueqeqraq p116 uauodnroy

rntllrl 3/iBf ;sudord


nrqamdra6 uryll

rIlI'1I

'6 q?g uped ueryreqlp qulet g'i I IaqBJ


uped uprslo-uprqo rrep uulunrnlrp 3ue,( Suqno{uep 3ur33o7s s{epur snrunr-snun5

'uq8uepqrp {nlun rolns qrqel lpulueru


uudepua lunqrueru uep'uu1u46ued uulunleI uu>lluueru'uu4ura8uad uuludecal
eped c4sr?tau{s qnw?ued nluns re,{undureur u,(usnsnql Bpr$lo unrJleu ue8unpuuy

lunrJluu Bmufuas uu8uap lu{llls


runrslol le4rued J?luu uele{r e,{uzpu euoJu{ {I?u uE{B 8unqu1 uuulnured uped
uule;e8ued uuludecel 'qsourelep runlr1eu wp unISIu>I u,(u1leu uu8ueq 'uwltDlafia
rudrues urunl ur(uunurn umu,(uas qolel nqns 'lnqesJel ueqeqnred BJuluB I(I
'puuqJapos Suef eprslo uu8uep upeqJaq uluulsuol tu,(undrueru ueqnJnlesel Juces
Suuf s1e1&uol urereS-ureru8 uulltsuq8uaru '1teu ?ue.( nqns eped lpufrel l$luretul

-zers"s
tQ"TYtc

6nlL
oo9 I

Begt

"org'3

'orr

zeot

oleN

"ors"rN

6ns

punoEnoo
CTPTCY

cTsEg
cTsBg

AhC

Bret
6 sasoduocaO)

'i'rLz\
s saullqngj
,

15^l=au9;

7tffiord

9LLI

CTPTCY

etoz

sTPTCY

999t

cTeEa

I,Z9Z

CTEBS

65LZ

cTsEg

TT

'otn

fi

9"x

3r^t

o3i,,l

O"EN

BC

oBc

ad

lo!.",t
to"Tv

1Y

6ors

TS

+ueuroTI
apTx0

Eut11a6

IEcTIraqc

qse ueuoduol

ueplelslels 9'tt laqel

'9'I I IaqeJ uped uu4>lniuntlp ntl epl$lo


-Eprs{o qelel nqns Sutseu-8utsI4i 'llquls 8ur1ed 8ue,( eptslo {nlueqJel Ue>IB 'IoJoc
8ue,( rsrpuol qBAEq p uulseuudlp uup ua8rslo ue?uep uu8unqnqraq Jnsun dull e>Itl
.?paqJeq
Jnsun-Jnsun qlqal nulu qnlndes IJup IJIpJel 8ue,( uurq
uu8uep
rsrod
8uu,(
uJBq nteq ueropquad rJBp u6llrssr{rp fiuu,( x1s, nprseu
uundruec nlgns qelspe

'uuruluqurad n13un1 Surpurp upud 8ur.re1 uedupua {nluequeu nulu ..nqepueIu,,


'r3flurt ?uu,( (urntrleu)
1n1un ueflunJapuece{ tu,(undtueur IuI EJeq nleq-BJuq nteg
r1u11e rue8o1 Sunpue8ueu ?uu.{ ln1un qunoe{ '3ut33rt7s depeqret ueqel e,(uurnun
rur qepueJ luDr eJeqnluq IJBp t/sy 'qupueJ 8uu,( lseq uep r33uq 8uu,( eseq ure?o1
(t1u3r1 uBp ueunlrqqns) qepuer luDr eJeqnlsq uup rysn ue1u,(ueqey
'{sD BItuDI u?unsns u,(uepeqreq ?uaru{ speq-poqreq ?sl7 uBqelaled 1u;rs-tu;15

Sunpuusuau

Untuk batu bara dengan kandungan ash yang tinggi serta mempunyai karakteristik
.fouling, kita perlu meyakini bahwa penggunaan peralatan sootblower akan
membuat dinding tungku pembakaran dan tabung konveksi menjadi bersih. Untuk
unit yang akan membakar lignit, jarak antara garis tengah dinding blower yang
berdekatan pada arah horisontal dan vertikal harus dikurangi sampai bawah untuk
batu bara bitumen, sehingga pola pembersihan dinding tungku pembakaran menjadi
lebih efektif.
Dewasa ini unit-unit telah didesain dengan ketinggian setting heigh (arak antara
bukaan dasar tungku pembakaran yang kering dengan awalnya tegak lurus dinding
tadahjatuh aslr), sehingga tadahjatuh ash dapat diukur sesuai dengan banyaknya
ash yang diproduksi. Bukaan dasar tungku pembakaran sampai tadah jatuh ash
telah dibuat dengan lebar 1,5 meter, sehingga endapan ash dari dinding tungku
pembakaran yang terikat dengan sendirinya dan berukuran lebih besar akan turun
dengan mudah. Sistem pembuangan bottom ash juga dapat dengan sempurxa
didesain, sehingga ash dapat dihilangkan pada kecepatan setinggi mungkin untuk
menjaga pemuatan tadah jatuh ash dalam batas-batas yang didesain. Sistem
pembuangan ashyang tidak memadai ditinjau dari segi ukuran tadah jatuh ashyang
dipasang dapat menyebabkan sumur ash diisi lebih cepat daripada pembuangannya.
Hal ini akan menyebabkan terjadinya suatu endapan ash pada tungku pembakaran
sepanjang lereng dasar air pendingin dan kemudian membuat jembatan ash antaru
bukaan dan tadah jatuh ash.

11.5 Penanganan ash


Banyaknya ash total jlka batu bara dibakar dalam suatu ketel uap dapat kita hitung
secara kasar dari banyaknya ash yang dikandung oleh batu bara. Ash total ini
tersebar menjadi tungku pembakaran bottom osh yang terbentuk menjadi klinker di
dalam tungku pembakaran, dan terlalu berat untuk dibawa oleh gas yang panas
melalui ketel uap. Ash jenis ini jatuh ke bagian bawah dari tungku pembakaran.
Sisa ash yang terbawa oleh gas, sebagian besar dikumpulkan dalam pengendap
atau karung penyaring yang dikenal sebagai/y ash, sedangkan sebagian kecil, yaitu
fraksi yang lebih berat darifly ash akanjatuh di economiser sebagai economiser
grll (pasir halus dari economiser).
Dalam keadaan tidak terbakar, batu bara mengandung berbagai zat mineral yang
merupakan pendahulu dari ash (umumnya dalam 1 10 kg zat mineral terkandung
100 kg ash). Zat mineral ini terbagi menjadi dua jenis, yakni zat mineral bawaan
dan zat mineral tambahan. Zatmineral bawaan berasal dari material tumbuhan asal
batu bara, terikat secara organik, dan menyebar sebagai material halus. Zat mineral
tambahan adalah material terbesar yang masuk ke dalam lapisan batu bara pada
waktu ditambang atau karena adanya aktivitas geologi selama batu bara
menghampar. Dalam praktiknya zat mineral tambahan dapat dipisahkan dari batu
bara dengan cara menggerusnya, sedangkan zat mineral bawaan tidak dapat
dipisahkan dengan cara demikian.

Z, 6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

/Q

Erpq nleq leryq ueLleqroq p116 uauoduroy

qse lig efiulnluoqlo] orxslualoyt1

AtptlBJ:Ir

or|

l.t ] Jpqupg

oilY

s3rErns 83.srrul rEH

*/
rt{:Ilflumtlfl]:u

$sod:m

l'rolruJv{

lldsnJJm

rrocx-tl
HSV

A'u

o'e < u9'dsi

ffiffii

xotrvurzs oi^oo
cilt9N:l

vsoJ

i,

'.i.1.'

sSxEufE uSjsNvul tySt

'nqc ue?uap upeqreq Suul qso srual uu8uep


r$lpJelur 1n18uu,(uau uup'lrurnJ qrqel ueu^\uq luJeurru luz upn{ule) 'IESB upq?qruul
IeJeuru 1ez 1e>p1rud uuJDIn upud 3un1uu3:e1 e,(uuurnln 8uu,( tlsn {.d4n1aeqruer.u
uu8uap uuqelaled uep 'rsrsoduolep 'rseluJprqep rurup8ueru uequqtuet lercu:rtn wZ

'tI'I
qso {.[vtutpufue] eursrueleyq 'uuldenrel 8ue,( rys'r

I ruqurug

upud uDISDInlrp

ueuoduol ru8eqes uep qso

{11

tnqosrp 8uu,( yrcel qsn p4lf.:cd ru8uqes uu.rapqured n13un1 su8 uelup e1 uz4sedepp
EJuq nluq urBIBp IuJaurur luz 'lnqosJol {nqJos EJuq nleq uereluqured tueles

'Illep

nlBS JulDles nDI,r r.uBlup

uu;ndures rudurus Je>IuqJel uep u1e(ueur yce>1 8ue,t eJuq nluq 1ery1rzd uelqeqe,(ueru
Iul Ieq'suuud 8ue,( se8 u1u,{u qnsurueur nl8eq uulsuuudrp erepn ru>Iuq
ueqeq uururuud 'nlnp qrqal ue4seuedrp qe1e1 8uu,( urupn uur?cued nlens uulup den
Ietel rrup ueropqrued nq8unl qeraup ruelup e{ unplrtunslp (uiri 0-0I) uu{tuurnlrp
qe1e1 8ue,( ureq nluq 'enpe{ reJ ruBIC 'lsH-ls11 rnluleru losudlp 8uu,( uruutn:al
uu:e4uqruad ?J?pn urplup luqet 8uu,( JBIeq uuqq uurudruuq nluns ru8uqes snJeueu
snJal 'tuluqrp uurpnuo{'ue8ueSSuud nluns sBlB rp uulmqesrp sn:e8rp qela1 3uu,(
Bruq ntuq 'uuuued ?J?c ru?leq '(3uttt{{d nep Suttgf 1an{ pasuatln@ lnqras uruq
ntuq uuru{eqrued uep (?uug[arut3) uu8ueSSuud eped uereleqruad nlre( 'e^(uureq
ntuq raluq{ueru eJuJ unp ualuunSSueu uruq nluq raluq upqsq ue8uep den 1eley

Pengaruh

fly

ash pada pengoperasian ketel uap

Ada empat aspek dalam pengoperasian ketel uap yang dipengaruhi oleh sifat-sifat
fly ash. yaitu:

(1) pemindahan panas radiasi dalam tungku pembakaran ketel uap -- ash menaikan
radiasi dari gas-gas tungku pembakaran dan membentuk suatu endapan ash
dengan konduktivitas termis yang rendah pada dinding tungku pembakaran

(slagging);

(2) pemindahan panas konveksi

-fly

ash membentuk endapan yang kering dan

konduktivitasnya rendah, dalam superheater (fouling);

(3) korosi dan korosifyang menyebabkan


(4) pembersihan gas buangan.

ausnya tabung-tabung;

Sifat-sifat fisikokimia dar\ ash yang sangat berpengaruh pada daerah-daerah


pengoperasian tersebut antara lain:

(1) penyebaran ukuran partikel dati ash;


(2) susunan kimia masing-masing partikel ash;
(3) kekerasan dan ketidakteraturan partikel ash;
(4) kimia permukaan dan konduktiviti permukaan.

11.5.1 Cara-cara pengumpulan fly ash


Ada dua cara pengumpulanfly ash yang terbawa dalam gas buangan sebelum
mencapai cerobong, sehingga gas yang keluar dari cerobong tersebut bersih, bebas
debu, danly ash.Kedtacara itu ialah pengumpulanfly ash menggunakan
pengendap

listrik

penyaring (fabric

statis (electrostatic precipitator) dan menggunakan karung

filter,

bag

filter).

Prinsip kerja pengendap listrik statis


Suatu pengendap listrik statis (ESP) harus mempunyai tiga fungsi utama, yakni:

(a) partikel yang tersuspensi harus diberikan muatan listrik;


(b) partikel harus dilewatkan pada suatu medan listrik supaya dapat bermigrasi dari
aliran gas ke elektroda pengumpul yang sesuai;
(c) material yang dikumpulkan harus diambil dari elektroda pengumpul secara
efisien dan diendapkan sedemikian rupa, sehingga jurnlah yang hilang sesedikit
mungkin.
Salah satujenis ESP yang banyak dipakai adalah

jenis"wire and plate" yang

mempunyai keuntungan karena pelat Qtlate) didesain untuk menangkap debu yang
akan mencegah debu kembali masuk ke aliran gas. Prinsip kerja pengendap listrik
statis dapat dilihat pada Gambar 1 1.14.
Proses-proses yang menjadi dasar pengoperasian ESP ialah melewatkan gas
pembawa debu antara satu set elektroda dengan perbedaan potensial yang tinggi.

Z,

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6Q

preq nlpq

lplpq ueqeqtoq 9116 uauoduoy

'uuuu^\BlJeq ueluntuJeq 8uu,( upo.rllole e{


IIJEIlp

nqep Ielrlrud uup su8 uullu uu8uep snrnl lu8el rsur8nu uuledecel qeloradueu

Jlllsod nute Jrlu8eu ll?nurp qu1e1 8uu( lelryud rur eJ?c r.uBIEp uep .IrJtsrl uupetu
uuluun8rp 8uu,{ e,(ep qelo yndrun8ued epol11e1e oI {r.r?trp uule grlu3eu uulururrJeq
8uu,( 1a1r1rud 'lnqesJol uu>lnqtunl e(uupu ?ueJDI uulunruJeq lpufueru nqep 1ery1rud
'n1r uuerel qelo 'nqop yeynred uup su? Inleloru uu8uep uu>lnqrunt rpu[:e1 nlr u,(u
-sesord urelup 'EpoJDlele-epoJl{ole eJeluu rp rrye?ueu DuotoJ uulenru rJBp uoJlloJg
'1erypud-1a4ped uullndurn8ueru >1n1un depue8ued uelep pcel 8ue,(
{rrtsrl snru
rlu8ueur uu{u rpEI 'Duo"to) uelentu Inqurl le,ru{ JelDIos uzp erurJeuod uporqele
uup Juouutued upo41e1a Bmlu Inqup rue8ures {uprl 3uu,( lursuelod uel{ruuel nluns
'ururreuad qnlul qupel
ruulep o{ runq

ry:4 ufu8 eueJul qnlul

uup srue>lotu uulnle8ued u:ec uu8uep

(lndurn8ued) uruuauad uportlalo rrep Irquurp dupua8ueur 8ue,( nqap 1e>pged (e)
'u,(uuulunu uu>1suda1eu
upp erurrouod uporplele a{ IrJElrp 'ltunulp quye18ue,{ 1e4ped-1eryUed (p)
'euueued BporDlelo e1 uallere8lp Itenurp qu1a18ue,{ 1eryuud-1e1ruud (c)
'peru.urp nqep Ie{ruud-1e1rued (q)

'w{ntuatrp qu1a18uu,( rcpu redurus pcel:edrp nqop s^\Bqtued se8 ueledece4 (u)
:qndryeur rur uedepue8uad r:up sasoJd

snels lulsrl depua0ued efua1 drsurrd

euols ,!'t

! JBquBC

se6 uesldel Inlusquaur uep Induln6uad


aBortqap eped 1uepa1 1a4p:e6

[Bnurp Iepn l3IllJed


ele:ad uep rBEurt

ueuqal uelosed
I

,
qrs;aq se6^,L
renl

e>1

ue-rr1y

/-1

l,

t*

oo

.e

ppsod sepepd eped

pe6au seluelod
eped lenurad porllal*

;ndu.rr6ua.d apoJl4alS

lenurp

Iulsll

Sue,{ laxrued

uPpa!4l

'pdrun8ued
uporDlalo nulu Brrrrrauod epoJDlele qelo ll.rlrp lnqesrel Jll8eu ulunluroq le)Ilgud
uurpmuo) '(atm) IeqDI n?lu IB^\u>I JulDIes se? uped DuotoJ nple IIr1SII uuluntu

nluns qaloJedrp uele p{eru'uuluruu ualrJeqlueu 3ue,( upo44ele nelu JeJuerued


Bpo4{ele-epoJt)ele 8urp1e1es rp r33u1t te8uus 8ue,( >prlsrl uepelu uelen{al euer?)

Apabila partikel bermuatan hinggap pada elektroda pengumpul, maka muatannya


akan dilepaskan dan kemudian dijatuhkan dengan cara menggetarkan elektroda
pengumpul dan debu ditampung dalam tadah jatuh yang disimpan di bawah ESP.

Fahor-faktor yang mempengaruhi pengendapan

Ukuran partikel. Pada suhu dan kondisi-kondisi kelistrikan yang konstan,


kecepatan migrasi berbanding lurus dengan ukuran partikel (menurut hukum
Stoke). ESP mengubah penyebaran ukuran partikel dari debu, jadi pada saat
material melewati ESP, debu menjadi lebih halus. OIeh karena itu, bagian
berikutnya dari ESP mengumpulkan material dengan efisiensi yang lebih rendah

dari bagian sebelumnya.

Suhu. Dalam PLTU berbahan bakar batu bara, ESP dapat ditempatkan setelah
pemanas udara dengan suhu gas ada dalam rentang 120-1 80oC, atau sebelum
pemanas udara dengan suhu dalam rentang 320400'C. Beberapa tahun yang lalu
dilaporkan bahwa pengendapan berlangsung lebih eratis pada suhu yang lebih
tinggi (hot-side precipitation) dibandingkan pada suhu yang lebih rendah (cold-side
precipitation).

Aditif gas buangan. Telah dicoba membandingkan tiga jenis aditif

pada gas
buangan, yakni: amoniak (NH:), sulfur trioksida (SO3), dan triethylamine (TEA)
sebelum pengendapan pada suhu 120oC. Ternyata amoniak dan sulfur trioksida
tidak menunjukkan perubahan, tetapi mengikuti pengoperasian pada voltase lebih
tinggi. Aditif TEA, di samping mengikuti pengoperasian pada voltase yang
dinaikkan, juga menaikkan efisiensi pengumpulan pada kondisi pengoperasian yang

konstan.

Kandungan sulfur dalam batu bara. Telah ditemukan bahwa permukaanfly ash
membawa sulfat terlarut sebagai hasil dari mengondisikan secara alami gas
buangan dengan penambahan aditif yang mengandung sulfur trioksida. Secara
umum dapat dikatakan dengan naiknya sulfur dalam batu bara, efisiensi
pengumpulan ESP makin baik.

Resistiviti/y ash. Jika resistiviti listrik darily

ash cukup tinggi, akan terjadi


kenaikan voltase yang tinggi melintasi debu pada elektroda pengumpul dan
menyebabkan pecahnya listrik pada celah antarpartikel. Hal ini merupakan proses
awal suatu corona "balik" yang akan merintangi pengendapan oleh sebagian
partikel yang dimuati selama partikel-partikel tersebut mendekati daerah elektroda
pengumpul yang terpengaruh. Oleh karena itu, resistiviti listrik dari lapisan
pengumpul dapat menjadi kritis untuk terjadinya pengendapan yang sempurna. Jika
resistiviti di atas 108 ohm.m, akan timbul kesulitan dalam ESP.

Prinsip kerja karung penyaring


Karung penyaring terbuat dari media tenunan, rajutan atau laken dalam kantong
(bag) atau lengan bajt (sleeve) berbentuk bulat. sejumlah besar (10000 40000)
kantong-kantong ini dimasukkan ke dalam tempat yang umumnya dibagi menjadi
sejumlah kamar atau sel yang masing-masing mempunyai tempat masuk dan keluar

Z60

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

9z

PJeq nlEq

rplpq upqpqroq

nlld

uouodrlo)

sruDlout Jela60uad $uo[

]oll[ nlens Euols gtr.] ] /pquee

'r{n13i qpu] ruBIEp rp


{ndunueu
sedel 8ue,( nqap ualJ?rqtuetu {nlun lrueru Z-I uruelos ualrleturp uaueguduoy
')pep 0 ?ruules u(uuurye1e83ueur uep 8ur:u,(uad rJep ueuauuduol rsulosr8ueu
uu8uep uulsudeyrp nqop u>lzrx'urnr.urs{Er.u seluq ruducuau qlelas uep ua1o33uo

{nluequaru nqop BUBS rp '3uo1uu1 rJep ruulep ue6uq uuulnurred epud uullndrunryp
nqaq '8uuu,(ued 3uo1ur1-3uo1ua1r.uulpp uufeq aI sul? e4 llu8ueru uup qnlel
qupul Dlns?ueur seg 'nqep uo1o33uo uu4sudelau Inlun srualotu ue'tute8 nluns
uuluunSSueu 8ue,( Suuu(uad 3uo1uu1 Etue{s ntuns u?)plnlunueur SI'I I ruqr.uug

stue)loru JPla66uod
'(tn,(uepreq recueruad)
pt-as1nd uep '(ueuu,r,rulJaq

r.lBJB

su8) srzS

avatat'(sruuleru mla?Buad) aqoqs

lD7luDq)aru :ru1ur( ')Ilporred uffres 8uo1uu>1-8uoluDl uDlqrsJaqruau Jec ruelep


BpeqJeq Sursutu-8urser.u 'uruseprp qulel Sued 8urru,(uad 8un.re1 utuln sruai u?r1 epy
'uudulSuuued rsuersge uup ueuu{q uzunrnued uped
ulnd qmu8uedreq rur orsug '(8urre,(ued z,(erq lepou uBni rpuf 3uue,(uad uurn{n
u?{nluauotu urerysuS orsuJ uup 8urru,(ued r}u,/r\oleu su8 >luuueur 1n3un uelnpadrp
Suef rSreue u,(u1u,(uuq ue>lnlueuatu ueuu>Ie1 upunJnued '(uru1 dupuqrel su8
olsur ruBuqas 1uueryp) uru>I sunl uenles :ad su8 u?JIIE uup uuu{el uuunrnued qulur
Suuer(ued 8unre1 ue4rsurado8ueu uep uresepueu uuleprp Brrreln releuerud unq
'ryporred pJeoas 3uo1uz1
-3uo1uu>1

uolrlrsJequeu {n}un uululured uup 'nqep {ntun qnlef qupzl 'su3 rrup

Gas arah berlawanan


Skema sistem ini dapat dilihat pada Gambar 11.16. Aliran gas dari bagian dalam
kantong menuju ke bagian luar kantong, tetapi pembersihannya dikerjakan dengan
mengisolasi suatu kompartemen dan meniupkan gas yang telah bersih dari sisi
pemuatan penyaring melalui kantong penyaring dengan arah yang berlawanan. Hal
ini akan menyebabkan kantong menjadi kempis, dan meremukkan onggokan debu
yang kemudian jatuh ke dalam tadah jatuh. Untuk mencegah kantong kempis secara
sempurna yang akan menghambat pelepasan debu dari bagian bawah kantong ke
tadah jatuh, umumnya disetikan cincin anti-runtuh pada kantong-kantongnya.
Kompartemen dimatikan pada periode tertentu untuk membiarkan debu mengendap
dalam tadah jatuh.
llHrtoH

AOJUT'MINl
YATVI

A
v crlex
ott

cr03t0

vlt,vt
cIo!r0

CI,TARIHO

O I A
t)

!AO3 Dltllxot0
0ut to
lx tlAilo x

r\ix

trHot

^ orttr

ro
Q orr
OIH TT

A DIIII

Voer

l{o0urt3
lol

cr.tAxltto

!u,l (0ttl(IIl6 toDt

OU'?

out

Gambar 11.16 Skema filter jenis gas arah berlawanan

Pancaran berdenyut
Dalam sistem seperti yang ditunjukkan pada Gambar Il.L7, aliran gas datang dari
arah luar kantong penyaring ke arah bagian dalam yang disangga oleh kandang
kawat untuk mencegah kantong-kantong tersebut runtuh. Onggokan debu yang
terbentuk pada bagian luar kantong dilepaskan oleh suatu tekanan udara yang
disemprotkan ke bagian dalam kantong. Hal ini akan mengembangkan kantong dan
membuang onggokan debu dengan cepat. Waktu pembersihan hanya sekitar 0,2
detik, dan kantong-kantong selama pembersihan tidak usah dimatikan.
Prinsip kerja karung penyaring dapat diringkas sebagai berikut.
Ada beberapa mekanisme sehingga suatu partikel dapat ditangkap oleh serat di
dalam hamparan berserat. Salah satu mekanisme itu digambarkan secara skematis
pada Gambar 11.18.

262

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

EgZ

erpq nleq rp)ipq ueqeqroq

nrld

uauodrxoy

'uudu>18uuuad eursruuleu uuqequruued GSurlradureu

ledep iurnq 1ue1 u,(e8 qnre8ued uep srlelsoJl{elo orusruu{eu 'uequqruul ru8eqeg
'r33up 8uu,( se8 uuludacal uup'pce18uu,(
luJas 'Jusoq ?uu,( 1ery1rud 1n1un Surtued rut erusrualol4tr 'leros upud uelnrqnl
uup arsreur qelo ualquqesrp 8uu,( uurqu sue8 uu8un48uay gtnrySueru ludup

Iuprt uuoJu{'du18uu1rp lalnrud-1eryye4'(uotlcodutt 1o4taut) uls;eut uolruqng (c)


'1eJAS

qelo dulSuutgp
8uu,{ sele e4 stduyeru 8uu,( >1ece ue4ere8 nlens te,(undueu
tedup
(llre{
'su8 1n1e1oru uu8uep ualnqunueq Buerel
Ie{Iuud-1e41ue4 'unrotg ISnJIC (q)

'yca18ue,(
qnlun Surlued tut erusluu)tentr '{eluo{ usrq yaryued
luJes uup rzseq 8uu,(
1aryyud
lnlep dnlnc lnqesJal 1a11uud u^\uqureu 8uu,{ su8 uurtlu
u1rI uulu8ecued uuarel delSuutrp ye4trud-yeryye4'(uo4dactaryt) uelu8ecue4 (e)
uSSurqes 'leres uu8uep

inrtuepraq ue:ecued stuellegg c,/qpl

euols

/l'tI

lequeC

U3-tft l0,'iVUI

CNISNOH

uol33t r03

eVB 8:JrllJ

3]zzoN
tunJ.Nan

Alddns lJlv

ofssSudr,!o)

PARTICLE LAOEN GqS

FILTER ELEMENTS

A.

Pencegatan (interception)

B. Difusi
C. Tubrukan inersia (inertial impaclion)

Gambar

1 1

.18

Mekanisme penyaringan oleh fabric filter

Semua mekanisme yang telah disebutkan tadi, penting dalam penyaringan


menggunakan kain baru untuk beberapa menit pertama. Setelah itu, pori-pori dalam
media filter menjadi tertutup oleh partikel yang mengendap, dan partikel yang
datang sekarang dikumpulkan pada partikel-partikel itu sama seperti oleh serat kain

penyaring. Proses ini berlanjut sampai pori-pori dari media menjadi tertutup
sempurna dan kemudian onggokan debu tumbuh di permukaan kain. Pada tahap ini,
penyaringan oleh daya saring sederhana menjadi mekanisme penangkapan yang
utama. Skema Gambar 11.19 memperlihatkan mekanisme tersebut'

11.6 Pencemar udara hasil pembakaran batu bara


Pencemaran udara disebabkan oleh alam dan buatan manusia. Faktor-faktor buatan
manusia seperti PLTU dan pembakaran berskala besar yang berkaitan dengan
industri, menyangkut diemisikan atau dipancarkannya pencemar udara dalam
jumlah yang cukup tinggi, sehingga dapat menimbulkan pengaruh bagi lingkungan,
terutama apabila digabungkan dengan faktor alam yang menghalangi pengenceran

pencemar tersebut^

26+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

?Z

Erpq nleq

relpq ueLleq.rag p116 uauoduoy

'u,(uuurel nDIe^\
zderaqeq {nlun eJspn r.uulep rsuedsns rc3uqes epsreq Suues uvp,qsD (7rttp11pes
uup IBrJolEru pndlleur IosoJeV 'qso {1{uep Jeseq qrqel und u,(uuurn{n uup mseq
qrqe18uu,( IurJeluru uaplnsururp'nqep uu8uolo8 upu4 '$trl OZ> u,{uuernln)
Iosore? uup (rur/ 97 < e,(uuernln) nqep lpufuaru ISeqlp ludup 8ue(.1?F{ruud (E)
'ueruluqruad sesord
Bruules ue8rslo uu8uep SunquS.req 8uu,( rqlns lllrpas Sunpue8ueu lrsoJ ra{uq
wqeq Bruues ?uaral {n}ueqJel uep 'r33ur1 dnlnc 8ue,( rsurluesuol ruulup uelel
neqJeq 8ue,( u,(uuseJ ?pu {upp uup Bruul\Jeq rypp 8uu( se8 qEIEps rur JnJIns
pls{O '(zOS) uprqorp rnJlns r&lepe reseq uer?uqes 8uu,( '(OS) rnJlns ?pls{O (Z)
'zON Sunpuu8ueur uuerul uetuploca{
u33url uurumreq
ut se8-sug 'Br?pn Ip tudec ue8uepz65i lpufueu quqnreq uup Irqpts {upu
651 'ue8rslo uuBuep Sunqu8req ueSorlru su8 nl4umas l33ur1nqns uuruluqued

uped lnlueqrel *ON '?mq nluq uuropqrued tuelep upu e1u,(u 8uz,( uprslorp
uzp upr$louoru ueSortru e,(uug '(OzN) eprxo sno4ru uup '(2951) uplslorp
ueSor1ru'(ON) epls{ouou ueSortru rrep rrrpret 3ue,('(gg) ueSortru uplqg

'uuruln {nlueq e8rl upu

'nJTd

(I)

:ru4e,{
rp BJuq nluq e,(ure4?qrp sueJDI J?pn uuJuruecued

'uuteqesa{ ueposrad lpufueur uep Suuqueryeq


ledep rurulu te>l8url s?lu rp rseJluosuo{ sptuq tuulep Bftpn Jeruacued 1e>13ur1
ue6uuelued euplos nqep ue1o06uo

uqndunuad 6t'4 JpquEC

u$l leres uelep rp uep


eped nqep uqedun6 uqnluequad g
6ueqn usleqoaf uep sBeled deqel V

MOrl sv9

*@_*
o

--*;

11.6.1 Pembentukanzalpencemar udara


0ksida-oksida nitrogen
Nitrogen dapat membentuk sampai tujuh buah oksida, tetapi hanya dua bentuk
oksida, yakni nitrogen monoksida (NO) dan nitrogen dioksida (NOil yang bertindak
sebagai pencemar udara. Istilah NO^ mewakili suatu campuran kedua oksida
tersebut di atmosfer. Nitrogen monoksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak
berbau, terbentuk pada pembakaran suhu tinggi dengan penggabungan langsung
antara nitrogen yang dibawa oleh udara dengan oksigen, dan dinamakan thermalNO. Dapatjuga terbentuk dari reaksi antara nitrogen yang dibawa bahan bakar
dengan oksigen dan yang ini dinamakanfuel-NO. Mekanisme reaksinya
dikemukakan oleh Zeldovich sebagai berikut.

Nz + Oz ====== NO + N (suhu nyala 1200-1400"C)


N + Oz ====== NO + O
N + OH ====== NO + H (radikal hidroksil berasal dari penguraian air, dsb.)
Nitrogen monoksida di atmosfer bereaksi dengan adanya sinar matahari membentuk
nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida merupakan penyerap sinar yang tampak pada
bagian ujung spektra dengan warna ungu dan biru. Oleh karena itu, gas menjadi
jingga kemerahan. Gas ini korosif terhadap material dan racun terhadap manusia.
Telah diusulkan mekanisme reaksinya sebagai berikut.

NO + Oz ===== 2NO2
Kedua oksida nitrogen ini berperan penting dalam memproduksi kabut campur asap
(smog) fotokimia apabila bergabung dengan hidrokarbon yang ditimbulkan udara.
Diagram balok berikut memperlihatkan faktor-faktor yang mengatur pembentukan

thermal-NO danfuel-NO:

Suhu nyala paling tinggi

Konsentrasi oksigen di daerah

pembakaran primer

Waktu yang tersedia untuk reaksi


pada daerah bersuhu tinggi

Atom nitrogen yang terikat pada


bahan bakar

Ada sejumlah peraturan yang diberlakukan di seluruh dunia untuk meyakinkan


bahwa konsentrasi oksida nitrogen di permukaan tanah paling sedikit mendekati
batas yang diberikan seperti diagram di atas. Umumnya, pendekatan ini berlaku
26

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/gZ

preq nlpq releq upqpqraq


1116 ueuodruoy

eOS {_
zOS {_

,O

Zfi +

zO+

zOS
S

:qBIupP
uueqJapes pJJas lnqasJel rs{eoJ-r$luag 'uerc{uqured u,(urpzlrel eurulas re{Bq uur.{eq
IrsoJ rJup uultudeprp 8uu,( rn;1ns umu,(uas rs{uoJ-r$lueJ rJup ue>lunrnlrp u,(urumun

8uu,( uenlnp 8ur1ud se8 unp rJBp JeJsorulu rp uurnduJ Isurluesuo) nwns rlrlu^\etu
xOS qelrtsl '(toszg)
tuJlns rruse up'(OSZH) tglns urese'(egg; ?pr$lorrt JnJIns
'(zOS) Bprslorp JnJIns q?lEpu uJupn ueJuruecued ue41nlunueru 3uu{ rn31ns unu,(ua5

rnllns pp!slo-eplslo
'0002 rffnuu1 1 >1efas uoln{ulreqrp 8uef,
qEIupB
rur78ru 0S8
rur se8 rsnue (n1nur nluq) luurrs{uru sutuq 1n1un dnpr11 uu8un18ur1erc8e51 Iratuel
qelo uulJenla>1rp 8uu,( u?JnleJed 'Blo{ uul?Iuurel lusnd uup qneI uep teluud qeJaep
rp eperaq e,{u>1e1e1 un8ueqrp uu>p u"p qepns 8uu,( nI'Id uu1e,(ueqe>1'utsauopq IC
tr

'(rudd g99)
seteq uu8uap IUI Isrlre lorluo8ueur >1niun >1nlun1ed
,uru73 8'0
uulrenle8ueru 986I reyq uped fruno) tuauuotr^ufl uDllDusnv uulSuupes '(udd
0002) ,iuu73 9'Z I:r-p qlqel {upll Suoqorec uu11efl3utueu unlsqes uufluenq sefl
ruulup ep? qeloq Suef ueSorllu epl$lo u"Inlueueu (tqOt) A\SN Ip Suupun-8uupu;1

'nJg 90I red q1 1'g rsrure uu8uap


Brptes rul 'ue8uunq se8 urupp ue8tslo o5geped (udd gg9; ,wu1? tr7'g qulupu ulur
-ulur 'urul enp rururls{etu uaSortu uplqo ISIUa Jupuu}s 'eJeq nl?q Ju{?q upquqJoq
OJ-Id qunqes >1n1un ((ruaBy uo4calotd loruauuotluq) Ydi1qelo uoFenle{Ip
Bue,l. g26l qISJeg uJup1 Suupun-Suupun 'Iu{IJaS DIITaUIV rp e(uqo1uo3
'lrra{ r{rqel uDIu ualqoloq:edrp
8ue,( rsnua seleq u8?urqes reurscued 1ez ufulndrunueq uu{quqe,(ueu luprl
p1o1 rgurSodol e,(uurnun uep uel?tuurel lusnd uup qnul 1u1epa1 e,(u-1I-Id-nJ'Id
tq 'ua8or1tu ?pl${o-uplqo ueltsrure8ueu
ue1e,(ueqa1 'erlurlsny 'se1e6 qlnos
^\aN
{nlun ualqeloqradrp 8uu,{ runuls{PIu sul"q u.(uuu1n1ue1lp ue{nlJeuau lul
uuupuo) 'ue1u,(uququreu 8uu( tu>l8urt Iqlqalelu rcdurzs >lndrunueq uuelxulel Bruel
e?Surqas 'tsulndod lesnd rult>1as rp dnlnlrel JpIeJe sJeces IUI Juluacued-luuecue;
'reruacued 1ez uuruqe,{uad r8uuyeqSueur
uu>1u 8ue,( JnluJet PJBces lpefral ledzp nqns uuqeqnJad '8unun8-Sunun8
qelo r8uryle4p rsulndod luduret edureqeg 'rseJndod lesnd ue8uap tulap 3uu,{
u?p rrlsnpul 1ui(uuq ludup:a1 8uede1 uEp lDIIras BIIreuv Ip ulol edu:aqag

nI'Id

'luuururoperd 8uu{ t?oyoroeleur elod (p)

:Olta

uup rsulndod lusnd sgur8oa8 tse4o1 (c)

irsuyndod tusnd nete ure8au ls?sllulrsnpur 1elurep (q)

luuruuracuad

qolo uu)tqsqasrp Suer( uel?qase{ tu>ISuIl uu8uep uull?IJeq 8ue,( qulusetu (e)
:r1nd11au tnqasret {pllod
rqn:efueduratu Suur( Jol{"J-Jot{ug 'efes uetn{Suusreq 8ue,{ uru?au-en?eu {nlun

+
SO: +
SOz

HzO

-------+

HzSO3
H2SO4

HzO

-)
Sulfur dioksida adalah gas yang tidak dapat terbakar dan tidak berwarna' Gas ini
mempunyai bau yang pedih dan pedas. Ambang bau sekitar 0,5 ppm. Sulfur
dioksida dapat teroksidasi menjadi sulfur trioksida selama pembakaran atau dalam
udara dengin kondisi yang cocok. Sulfur trioksida reaktivitasnya tinggi dan lebih
higroskopis bila dibandingkan dengan sulfur dioksida, dan mudah bergabung
dengan uap air membentuk aerosol asam sulfat. Reaksi ini dikatalisis oleh
p"ry"tupu, SO* oleh partikel-partikel debu. Aerosol yang dihasilkannya terlihat
t..urg berupa plume berwarna putih. Pengurangan SO* di atmosfer terutama adanya
perubahan menjadi garam-garam sulfat dan asam sulfat. Perubahan ini dapat
^menyebabkan
tanah dan air tanah menjadi asam rnelalui "hujan asam" dan salju'
Harus dicatat bahwa dalam PLTU, proses pembentukan sulfur dioksida dalam rasio
40-80 bagian dari tiap bagian sulfur trioksida. Oleh karena itu, oksida yang utama
diemisikan adalah sulfur dioksida.
US Department of Health, Education and Welfare telah memberikan batas

konsentrasi sulfur dioksida yang dapat diterima oleh kualitas udara sebagai berikut.
Periode Waktu
rata-rata 24 iam

rata-rata 1 jam
rata-rata 5 menit

ppm maksimal

- 0,08
o,12 - O,20
0,10 - 0,50
0,05

Sedangkan WHO telah mengeluarkan petunjuk untuk batas emisi oksida sulfur ini
sebagai berikut.
Periode

Konsentrasi (pPm)

rata-rata 24 jam

0,05

rata-rata hitung yang diPercaYa

0,02

Undang-undang Udara bersih NSW 1961 hanya memberikan batas emisi paling
tinggi 0,2 g/nm3 untuk sulfur trioksida pada cerobong. Sulfur dioksida diabaikan,
karena kebanyakan black coal Australia mempunyai kandungan sulfur yang rendah,
sehingga emisi oksida sulfur relatif rendah pula.
Undang-undang Udara bersih Amerika 1970 melalui EPA memberikan batas untuk
PLTU berbahan bakar batu bara maksimal rata-rata dua jam adalah 650 ppm dalam
gas buangan (l,2lb sulfur dioksida/106 BTU). Banyak PLTU di Amerika
menurunkan emisi sulfur dioksida paling sedikitnya 857o untuk mencapai batas
yang diperbolehkan, karena emisi PLTU itu adalah 8000 ppm (5 ib sulfur dioksida/
106 BTU).

Z6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6gZ

ereq nlpq Jp)iBq ueqpqroq pg16 ueuoduoy

'den

1e1e>1

ueruleqrued n13un1

uurnln (1)

:ue8uap uulrulJeq
ur?l uJ?luu '.uDIn{EIrp Suuas ?ue,( ueSorlru upr$lo uelorluo8ued ryu4e1-1ru1e1
'ue8or1ru uu8uep rs{EeJeq
1n1un ue8rqo uureluued r8uern?ueu (c)
'seued urqupurued
ueledecel unplruueru uu8uep e,(uuuur>13unue>1 'lecund nqns uu{unJnueu (q)
'uureluqured uruules lucund nqns upud auu aJuaptsa"r yrceryedurau (u)

:ru1u,('uuruluqtuad uelelured rJep uursBJado8ued


rsrpuol rsu{grpoureu qelepu rlr{e,reur Suryed Suuf uelo4uo8ued mo-JBJ
'uuluy 8uu,{ nDlu,r
{nlun ue{uuua4radrp
3ue,( Suuluer tuelp upu du1a1 uaSo:1u uprs{o-Epr$lo rJEp rszr1uesuol
?^\q?q ue1ur1e,(eur lnqesJq uernlered'uulduruqrq'qPlurJetued qelo uElJBnla{rp
8uu,( uurnlured eped Sunlue8rel ue>ie 'uulnlulrp snJuil uulorluo8ued qneIuderaqeg

uoEorlru ep!slo rsruro lo4uo6uaUI

IBruocuod se6 lorluoouour ErBc-EJec z'g'l t


'srsrpuurp l?prl upp erec udereqeq ruupp

uullndrumpp {Epp ury['1upryuud sruef-sruel uulupaqruau Intun qusns rp18ur-reg


'quu?l sulu rp rssJluesuo{ Inluequau urEI Jeqruns
rrup lulnlrued ue8uep SunquS.raq Eruq ntuq uereluqured rrep luln{Ilred '1erup rq
'8uoqo:ac r?3ur1 dupuqJol BJBpn ulrqulsa{
u(uupaq.raq uup Suoqorec rJup JIDIaJo uut33ut1e1 upud 3un1uu3:a1 'urupn uustdul tp
1ndrunrya1ue4u u8nllelnlBred'sltup{ uuposred uup sltatse uuleosred uulquqa,(uaru
8uu,( uuul nDIe^\ urelsp BJupn Ip upe du1e1 qISBIx euaJDI Blsnuutu uuluqesa{
rqnre8uadureru u8?urqes e(uuurnln pce>1dnlnc BUaJu>I'Jusaq qrqel8ue,{ uupos.led
> e,(urelaruurp) losoreu nulu rsuadsnsrel 8uu,( luln{Iuud

uulqeqe,(ueru

(url

OZ

'lnftl luprl uup lnrul 8uz,( nqep sulu r8eqrp ntl nqep
uu8unpuul uep'e.(uuelnq durles upud ststluuulp uu{u 8ue,( nqep qnlu[.rn1ruu1ep
rn{nrp u.(uunurn nqe(I 'uetuqasa>1 r8eq u.{uquqreq quprl eSSurqes 'uusuduu:ad
rnluloru Inlun Jseq nlulrel nll nqap 'tdu1e1 'lsFue Jequns uped telap 1e3?ur1 ?uu(
4npnpued depuq.rel uen8Sue8 ue>{lnqtuluatu uu>Iu'uDIIsuIaIp nelu uuryucuudrp
upud tedec uu8uap qnleilnlun ruseq dnlnc qupns rud 0Z < ralelrulpreq nqeq

nl{ul\

'erpn rslpuo{ u(uepeq-upeqreq qelo rqmu8uadrp ntl lulnllued uleu


'upeqroq 8uu,( 1n1ueq uup 'uurnln 'stuel udu:aqoq tuulup rpu[re1 1u1n1lged uueru)

lelnllued
'ru78ur ggl resaqes eprs{olp rn;ps se8 ISIUa IuuI$lIu sutuq
1 4efes uDIDIulreqIp Ielnur 8uu,( n1141n1un
n{eq uuJnlered uuryunleSueur dnpr11 uu8uru18ul1ure8e5tr IJa}uetr tr 'ulseuopul IC

r{nueruatu sn.req 8uu,{ 0002 I$nuE1

(2) peralatan pembakaran di ketel uap,


(3) pembakaran oksigen yang konsentrasinya kecil,
(4) pembakaran dua tahap,
(5) resirkulasi gas buangan,
(6) mendesain pembakar,
(7) pembersihan gas buangan untuk menghilangkan NO*, dan
(8) penyebaran.
Mengontrol emisi oksida sulfur
Untuk mengontrol emisi oksida sulfur, telah dikerjakan dua cara, yakni: penyebaran
d an memp etke c il atau men gur angi (r e d u c t i o n).

(d i sp e r s i o n)

Cara penyebaran kuno ialah dengan menggunakan cerobong yang tinggi. Cara ini
kurang efektif dan mempunyai kerugian, karena SO2 dan sulfat yang dihasilkan dari
oksidasi SO2 di udara akan bertimbun sampai tingkat tertinggi di daerah lokal atau
regional.
Cara yang lain, yaitu memperkecil emisi oksida sulfur yang telah dicapai melalui
salah satu cara atau gabungan, seperti beralih pada bahan bakar yang mengandung
sulfur rendah, menggunakan cara desulfurisasi bahan bakar, dan menggunakan
sistem desulfurisasi gas buangan (fl u e - g as de s ulfuri s ati on).

Untuk beralih pada bahan bakar lain yang rendah sulfur tidak mungkin bagi PLTU
berbahan-bakar batu bara. Kebanyakan bahan bakar cair dan gas rendah sulfur
sangat jarang didapatkan untuk dimanfaatkan.
Proses desulfurisasi bahan bakar berkisar dari pencucian di pusat pencucian sampai
ke pencairan batu bara dan gasifikasi. Pencucian batu bara hanya efektif untuk
menurunkan sulfur pada bentuk pirit dalam batu bara. Cara ini tidak dapat
menghilangkan sulfur organik dari batu bara.
Cara yang sampai kini banyak digunakan untuk menurunkan emisi oksida sulfur
ialah cara Flue-Gas Desulfurisation (FGD). Prinsip cara-cara ini ialah menangkap
SO2 dalam gas buangan dengan mereaksikannya bersama alkali, misalnya kapur,
gamping, dan sebagainya, sehingga terbentuk kalsium sulfat, magnesium sulfat, dan
sebagainya. Setelah itu, gas buangan yang "bersih" dari sulfur dibuang melalui

cerobong.

11.7 Pembangkit listrik


Untuk membangkitkan tenaga listrik dari tenaga uap, meliputi tiga komponen, yaitu
turbin, exciter, dan generator.Llhat Gambar 1I.20.
Pada saat batu bara dibakar dalam ketel uap, maka dihasilkan uap bertekanan
tinggi. uap dialirkan ke turbin, kemudian dibiarkan mengembang melalui beberapa
nozzle yang akan membangkitkan semprotan uap berkecepatan tinggi. Semprotan

27

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/Z

eleq nleq ieleq ueqpqlaq

ntld

uouoduro)

8uu,( leu8eur uupatu elrqedu 4u1sr1 rSreue IpBfueu quqnlp srueletu r8reue u,(urrqlu
uup '(den urqrnl nusrd-nusrd relntuetu r33ur1 uuuuleueq dun) srue>leru r8reue
rpulueur quqnlp seued r8raue '(den uultq8uuqrueru >1n1un den Iela{ urel?p ralpqrp
ereq nluq) suuud r8reue lpufueru quqnlp uJuq nluq rrup BnuDI rS-reug'r8:eue rsra^uol
nlus uuludnJar.x IrJlsrl uulq?uuqued sesord 'ur(u.rusup epu1'8nua tsta^uo>l msal[

'lz'n

JBqruEC eped

uognlunlrp urqJnl roleraua? ulrel drsurr4

,lolPJouao uep rcllcxo 'urqjnl

(u,lAous

*.-

BuroIS 0z'l I Jpqupg

s8llt lluo)

slols ul
JoFnpuos rolEls

uol.wENSS

sJesuepuoc

&JIl:,[$
1T

'JoDlnpuo{ urulep ts{npuup snJ? ueDIILuap ue8uep

'tolDls lnqesrp 3ue,( roqnpuo{ tuulp rp relndreq IUI JoloJ nelu leu8uruoJl{olA
'ryeqs epud Suesudrp 8ue,( 1zn11eu8euo41ela nlsns qul?pe e,(uuee1e,(ue1
eped 8uu( rolor re(undureu Iq rolureueC 'roqnpuo{ tu?Fp {lrlsll tq8uuq uele
e>I"ru qutsll Joqnpuo{ nluns uup leu8etu uupetu eJe}ue Jll?ler uelere8 upu B{II

'ulqrnl uep {ot1s utou eped Suusedlp ruI 13lV 'rau)xa lnqeslp 8uuf, cp pcel
rolureuefl lrgp cp q?J?as

topt
.crqJnl

ue11eto8rad'rpe1

snJB slulJeueur

lufu 000g

leu8uruorqele Sunpuu8ueur ?uef, rc|oy

'ulqrnt den qalo ue>lqeqeslp


upud relnd.leq ru13uu1ue4qeqe,(uaur ue>Iu IUI I?H

Wntts) re43uu1 upud Suusedrp 8uu,{ ulqJnl nestd-nustd a1 3uns3uu1 ue>lqemlp

berputar digabungkan dengan turbin uap menginduksi arus bolak-balik (ac) pada
sederetan coil-coil yang melingkari magnet yang berputar tersebut.
Pemasokan uap. Statu ketel uap untuk mengoperasikan suatu generator turbo
(Gambar 11.21 berkapasitas 660 MW) secara penuh membakar 265 ton batu bara
dengan CV 6500 kcaUkg dan menguapkan2.124.000liter air murni menjadi uap
untuk setiap jamnya yang dialirkan dalam tabung sepanjang 450 km di dalam ruang
tungku pembakaran. Uap dibangkitkan sampai tekanan 16.550 kpa dan suhu 540oC
yang kemudian dialirkan ke dalam turbin.

How a 660 MW Turbine Generator works


ELECTNrcAL GENENATOE

'..-'"\r:
-i\

.#'

Gambar 11.21 Bagaimana cara bekerjanya generator turbin 660 MW

Turbin uap. Pisavpisau turbin yang berbentuk kipas berbeda-beda ukuran


diameternya sepanjang suatu shaft tengah melalui empat ruang yang dikenal
sebagai cylinder, dan diputarkan oleh uap bertekanan tinggi dari ketel uap. Mulamula uap memasuki cylinder bertekanan tinggi, sementara suhu dan tekanannya
paling tinggi dan pisau turbinnya paling kecil.
Setelah sebagian energinya berekspansi (kehilangan sebagian tekanan dan suhu),
maka uap dikembalikan ke ketel uap untuk dipanaskan kembali sampai mencapai
suhu semula, kemudian dialirkan lagi ke pisau-pisau yang sedikit lebih besar dalam
cylinder bertekanan sedang dari turbin. Begitu uap berekspansi dan menjadi dingin,
kemudian dialirkan ke dua buah cylinder bertekanan rendah yang mempunyai
ukuran pisau lebih besar untuk menyerap energi uap yang telah berkurang.

Terakhir, uap mengalirke condenser, - suatu ruang yang dipenuhi oleh tabungtabung aluminium yang jumlahnya banyak sekali dan telah diisi air dingin,
- dengan jalan memompakannya. Uap dingin dikembalikan ke ketel uap sebagai air
murni untuk digunakan lagi.
Generator listrik. Alat ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang berputar
disebut rotor (langsung digabungkan ke turbin uap) dan stator (sederetan coil

Z7

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Q/Z

prpq nlpq reryq ueqeqloq


9116 uauoduoy

'laxtru uep 'taqsnJJ au[ {towttd 'Japt^rp a1duns tUryot rJEp rJrpJo] u,{uuele1ure4
'rlnrp 8ue,( uJuq nleq qnJnlos rlDI,^ eru uerln8ued
selrlrsBJ urelep Je{Bqrp 8ue,( ureq nteq u8Sulqes 'ueSouoq ue8uep Stnpualq
-rp qelet yeduus u.^ qq uu1ur1u,(eru {nlun quppe EJeq nluq rsu-tederd uep uunln;
qnrnle,(ueu uJuJes uulln8uad {nlun unlnpedrp u,(uurnun eJBq n]uq uol e8rl rel1eg

ereq nleq lseredard

t'8'tl

'"91q su8 rsure uerln8ued 3r: (7)


uup'uuru{Equred uerln8uad 3u (g)
By (Z)

'Ersq nteq uesnre?8ued uurln8ued

'uJEq nleq ledrues rsurude;d uu1u1u:ad (1)

:ru4e,( 'ueuodurol ludua rJpp rJrpJel uureleqrued uetln8ued selrlrsuC

{llFu luqll

'(ZZ'tt ruqruuC tuqlT) 'IU1OV qelo ue{Isuredorp 3uu,( Ilurtsnv VJV


ulDI'uelelrellp ueru>luqured uerln8ued euarutuSeq qoluoc ru8eqeg

uu>Ie

'seuud uequpurdred rJep


lapotu {ntun ?tup rdu18ue1ery (c)
'lroel BIDIs uursurado8ued urulup ru>lequed uerlrlaue4 (q)

'uusnra8 lrsur{ uup 'srue88ued Jntun 'upsnJa8

ledupel

'uuruluqured rsrpuo{ uu8uep uBlIu>IJaq'gy


'u1e(u

fio-utnq

uep &qrqolta3t uol,tusupJeq Juq nluq 1u>18urred


'qsn {i[ueae8ueuad

lspra i
t

lenqureru

{rtsrrollpru{

'r1so
QIuelndurn?ued Ir]srratluru{ I
ruulsp rsoJo{ uup 'rso.re '?ur1no!'3ut33n7s >ltlsual{EJDI-{IIsIJaDIUJBI a

'xlsp

uunluaue6 (e)
:uer ln8ued-uer lnBued uulu he8ueur ludep

tut uuruluqrued

uut [n3ue4

'(faa$ 3uofue5 Ip spe IuI IuuJpules ue-ruluqued uutln8ued 'slsauopr{ IC


t'0 VSJA uup'lr!\JAtr tI'0 VJV'UY\,I I90'0 uup l1!lr\t 11'g sulrsudel uu8uep
(,ryCAS) euolcr1 tp npu,('uureluqurad uerfn?ued n13un1]udue epe ell?rlsnv IC

'Uy\W

'uurelequred uurln8ued tu8eqes tnqeslp 3ue,t udu ue1efteryp


e,(uurnun 're{eqlp DIIta{ ru{und e1q Suuf uJq nluq tuJIs-luJIS tnqule?ueru {ntun

uerelBquad uellnouad 8't t

rolorleu3zru,"p,*Tfi1f,H^;HTJ:";':i,"1]*T#Hil:J]:XTil1X:
'(:o1o.r 3urp1e>1es Ip urulp 3uu,{

elSurrol urelep repuIIIS {ntuaqraq uulBunqu8rp

Gambar 11.22 Contoh suatu fasilitas pengujian pembakaran batu bara (yang ada diAClRL)

RSD dapat menerima tiga ton batu bara, dengan top size 75 mm. Karena kapasitas
mixer 600 kg, maka hanya diambil 600 kg untuk proses selanjutnya, tetapi jumlah
ini mewakili keseluruhan sampel. Kemudian, 600 kg batu bara ini digerus dalam
primary jaw crusher yang akan mereduksi sampai ukuran *12 mm dan diumpankan
pada mixer. Dari mixer sampel diambil untuk dianalisis.
Batu bara -12 mm dari mixer dapat diumpankan ke dalam offJine test mill atau ke
bin batu bara untuk dibakar dalam rig pengujian melalui on-line mill.

11.8.2 Penggerusan batu bara


Tujuan dari off-line mill adalah mempreparasi beberapa batchbatu bara yang telah
dilumatkan untuk pengujian pembakaran dan kinerja pelumatan batu bara. Rig
terdiri dari suatu belt pengumpan untuk mengontrol kecepatan pengumpanan, pilot
pelumat penguji dan classifier, gas yang telah panas untuk memanaskan udara yang
menyapu pelumat, suatu kantong pengumpul untuk mengumpulkan batu bara yang
telah halus, dan bin untuk batu bara yang telah dilumatkan.
Ada dua cara operasi pelumat, yakni: batu bara yang diuji dapat dilumatkan pada
tekanan kondisi pelumatan, udara primer, dan pemasangan classifier standar untuk
menentukan hasil gerusan dan daya yang dipakai hingga dicapai kehalusan yang
sama dengan hasil gerusan batu bara reference, atau pemasangan pelumat

27+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/Z

Erpq nleq releq uerleqJoq

g;6

uauodrL.roy

ueludacel'suued uuqupurd-red epud uu4nlupp uurnln8ua6 .uurfn8ued


rsrpuol uup nqns Suutuer nluns eped uurysu:edorp tudup Suuf 3ur1no{ aqoil
e8rl ue8unquSSued ue>llnlunueru 3u4no{ ue:iln8ued uu8uorvro:eT'8ut1nog o
'ilsodep srueI uup lsodep uelere8ued uuledecel
ulnd uuryodelrp 'uquqtuel le8eqeg 'Ttsodap gtatsnua uu>lnlueueru {n}un
1fn1p tudep Bruq n]pq ue:ulequred u{ueles rur leuud-1euud upud yndrun4ral 8uu,(
lrsodeq '3ut33o7s leued u8rl llndrleur paa{-uttop ueruluqured 3uun6 '3ur33o7g

lsota uPp den

1e1e>1

susodao

'turrrrl1n srsrluu ruupp fiownq uoqfiJ uentueued uup luur$lo:d srsrleue tuulep
railDw afrup^ uenluaued upud qn;e8uefueq tepud luln{ruud 'upr$louour uoqru:{
upes ue8ls>1o le^el ue;nln8ued {nlun uup lupud 1e1n>1rged uulnlueueu {nlun
slslu Suefuudas Stuqotd uu{n{ulrp'repuuls uuruluqruad uuludeca4 upu6

u1u,(u r-rup

'e1u,(u uuunsns uup 'suuud uuqupurured IrlsrJoDIuJB)I 'nqns

lgord rnln8ueu {nlun uerunJlsur ue8uep rdelSuepedrp rur uuru{uqulad Suung


'

atyf-uuop uuruluqured

Suunr rrup sele uurSuq upud Suusudrp 8ue,( UI.AS ra11equred rnluyeul Ju>IEqrp

?Jq

nl?g 'lu{rue^

ue.ru>leqruad

nlSunl urulup ue4ul:aryp ueruluqured uur[n8ue6

nownq uoqrcc uep fililqe$ owql!

'nJ'Id

ufta1 rsuynurs nlens ueludnraru

8ue,( seued qelet 8uu,( reurud eJupn utuesJeq ruluquad aI u^\egrp 8uu,{ 4rlurunaud
uJuJos uudrun8ued qaq ue?uequt ll nluns rnlulatu 3u e1 ueluedrunrp uJuq nlug
rlsn

s{yfue?uunqued a
se?

qso {.7{

lsrura

uvlndrun8uad a
a

den 1ele1 lrsodep


tnoutnquoqlD)
atuolf

at!|)aluo)

uolsota uou)as

,91pqo1s

i
o

dupuqrel uuleunled llsuq uruq nleq uLreuq tln?uau {n1un qplupe tur 3u uun[n1

'nqns uup uuuB)lal


uuunrnued uynd rolruorur(J 'uulutunled ur(ulq uEJnIn nlens uulednreur uusn-re8
lrsuq uuJnln dupuqrel ruledrp Suuf u,(up uup uesn.reSSuad uutudecel uu.rnln8ue6

'nfntlp 3uu,{ ueruluqtuad 1fn uep uruq nteq ICH reyu eped
Suntue8ral rBsu{ qrqal netu snleq qrqel 8ue,( yrsuq qeloradrp uSSulqes rsnlrJrporurp

pengerakan, dan ketahanan deposit. Kondisi pengoperasian seperti kecepatan


alir gas, dipilih untuk kecocokan kinerja dari batu bara.

Erosi. Erosi diukur pada suatu probe berdiamater 5l mm yang ditempatkan


pada ujung terowongan pengujian convective. Setengah dari probe terbuat dari
tabung ketel uap yang permukaannya telah diaktifkan untuk membuat
pengukuran wear possible-nya. Setengah bagian lagi terbuat dari refractory
berkekuatan rendah yang akan menghasilkan suatu massa yang dapat diukur
untuk mengukur erosi aerodynamic.

Pengumpulan fly ash

Electrostatic Precipitation. Fasilitas pengujian terdiri dari suatu pilot EP yang


memberikan efisiensi pengumpulanfly ash pada kondisi daerah pengumpulan
yang standar. Prosedur pengujian dapat mencerminkan k:tneriafly ash pada
PLTU di mana ukuran pengendapan telah diketahui. Juga bagi PLTU yang
sedang didesain untuk batu bara yang diuji, sehingga udara bersih yang
diinginkan ditentukan.

Pengujianfabric collector. Pengujian ini mendemonstrasikan kinerja karung


penyaring untuk/y ashbatu bara pada PLTU terhadap kebersihan udara dan
masalah tekanan residu. Karung penyaring mengumpulkan fly ash dari
pembakaran batu bara yang telal'r dilumatkan, umumnya sangat efektif dalam
mengontrol emisi parlikulat. F/y ash yang di-sampling dari tadah jatuh EP
dapat diuji dalam suatu hot shear cell untuk menentukan kekuatan lapisan/l
ash,jadi menentukan dapat tidaknya dihilangkan dari karung penyaring.

Emisigas
Pengukuran NO* dan SO- dikerjakan pada kondisi pembakaran yang standar
menggunakan on-line sarnpler dan analisis dari Jlue gas.

Fly ash disposal


Sampel/y aslz representatif yang dikumpulkan dari tadah jatuh pengendap juga
berguna untuk penguj ian fly ash disposal dan pemanfaatannya. Fly ash terkumpul
ini diuji terhadap leachability-nya untuk menentukan tingkat unsur runut yang
dikandungnya atau pengaruh lainnya pada air tanah. Demikian pulaly ash dapat
dianalisis dan diuji sifat-sifat pozolanic serta pemanfaatannya sebagai pencampur
semen.

11.8.4 Tungku pembakaran penguiian

NOx

Pengujian mendetail batu bara dalam tungku pembakar menentukan level NO* yang
akan dihasilkan menggunakan kelebihan udara ataupun langkah-langkah
pembakaran. Lihat skema Gambar 11.22 (gambar paling kiri).

Z7

Muchjidin, Pengendalian mutu dalan industri batu bara

/ /Z

ereq rueq

rqpq

ueqpqroq 9116 ueuodtuoy

6l/tecl

Ooeg

6lflec>i OOrg

o/otl'Zl

o/oO?'ll

%Ll'9t

"/oZt'62

7o9?'E?

%vL'68

%96'8

"/"ZO'02

erEq nlPq srsrleue

g ErEq nluq qelo {osBdlp Idulel

anlen suuolec

luoluoc qsv
uoqrec paxll
rallP|i\ alllelon
ornlsroy\

Eleo z'0t loqel

'(Z'Oi taqet) upeqreq 8ue.( rsury;rsods ue8uep


'v BrEq nluq rulEqluetu Inlun ulEsoplp oI'Id
L

r.loluoc

'urEI 8ue[ IPJISJ?JIS ue8uep ?Jq nleq Ju){uqluetu nlueue] ISDIIJISodS


uu8uep uIBSopIp 8uu,( n114 nluns qalo rEIeqIp 8uu,( ereq nluq BIIqEde uu{lnquulp
8ue,{ 4nrnq tuql{B qotuor-qoluor uele{nlxe{Ip ue{e 'u"ruqluu8 IuBuqeS
'den

Ielal uralsrs urBsep qelo ue{n}uellp uBp eIulJsllp tudep 8uu'( 8uulua; I.UBlup dBlal
e8eftp ludup u,(usutllun{ uup u.(uue8uns8uulJeqa{ utuelas lnqasrel OITd {ostluatu
ludup BJBq nluq u,(n1u,(upq u^\quq uu>luD1ul(a1ll Inlun lnqes.Iol Joquns lsunlu^a8uelu
snreq ulr{ 'Sueqruultp urnlaq 8ue,( uruq nluq requns IrEp {osedlp uule OJ'Id EIII
'sr1m1e,(uuuleqllel ureq n13q tsulgtseds upBd eLueued uusnlndel elulu'qlqol nulu
unq?108 rnunrsq ue>Is1e,(o:dlp uup unSueqrp uu)Iu nruq 8uu,( n114 nluns E[g
'lnqesJ3l

nJTd un?ueqtxalll {nlun uBlnluellp qel3l

8uu,( rsal;rsads ue8uep ruq n}?q epPd

seleq.Iel 8uu( 1u;rs-1u;ts uu8uep Eruq nteq m{Bqlxotu ludup u(uuq un8ueqlp qulal
8ue.{ n114 'e.{uruleqrp snruq 8uu[ ureq n]eq tsult3ltseds uped 8un1uu?rol le8uus

dun 1e1e>1 ruelsls u"p Ju>luqtued n13un1 ulesap 'uul{Iruop undnuls1.1 'llsuJlue tudruus
1ru8l1 srueI uep eJsq n]uq Joluqruetu {ntun uIESapIp ludup urepou nJ'Id uens

nlld Inlun erBq nleq ueqlllulod 6't t


'Brunp qnJnles rp ErEq ntuq sruel gg7
JBlDIes uurln8ued

{nlun uu)IBun8rp 8uu.( ulsep IIIlp {lluopl

IUI Jelqtxad n43un1

'*651 uulnluequred ue8uep uulSurpueq 1p

fly)apu

u aB

o4ru

ualntuequed r88un:adureu {ntun qtqalq)u 1an{ stpuo4 uu?uep


qupueJ nqns tuulup ue.ruluqured urueued duqul upe4'uuruluqued duq4 unp 1n1un
e Kuuerydeoal u?ru{uqruad n13un1 ruulup uernl?qrued

ruludrp ludep uup

Fl

:uu;el

g'

Dengan membakar batu bara jenis batu bara B akan mempengaruhi peralatan coal
handling dan ash handling. Kandungan ash batu bara yang dipasok lebih dari dua
kali ash yang dispesifikasikan, jadi untuk memenuhi kebutuhan beban harus
dibakar batu bara lebih banyak. Bungker telah didesain untuk kapasitas enam jam,
bila membakar batu bara berkualitas rendah hanya beroperasi empat jam. Akibatnya
dari penurunan cadangan ini ialah berkurangnya waktu untuk memperbaiki bagianbagian peralatan sistem coal handling yang kritis yang dapat menyebabkan PLTU
berhenti bekerja.

Untuk mengalirkan ash dari PLTU ke kolam pengendap dalam sistem ash handling,
mula-mula digunakan pipa25 cm. Untuk membakar batu bara dengan ash207o
menggunakan peralatan yang ada, kemudian sistem bekerja tidak sempurna, maka
perlu diadakan penambahan satu ash sluice line (yang kedua), satu ash slnice ptmtp
(yang ketiga), dan satu/y ash silo yang bertindak sebagai suatu sarge bin dan juga
untuk fasilitas pembongkaran terpisah. Jadi, PLTU hanya dapat beroperasi penuh
dengan kecepatan kapasitas normal bila diadakan penambahan peralatan tersebut.
Iika ash handling tidak bekeria sempurna, akan terjadi kerusakan pada ESP dan
efisien si pengumpulan

fly

ct s

h j uga berkurang.

Contoh 2

Dalam contoh ini, PLTU telah didesain untuk membakar batu bara dengan
spesifikasi A (Tabel 10.3). Tersedia dekat dengan PLTU tersebut adalah tambang
batu bara Al dan batu bara A2.
Batu bara manakah yang akan dipilih?

Ditinjau dari segi peralatan penanganan ash,banyaknya total ashbila dibakar batu
bara A dan batu bara A1 sangat kentara sekali bedanya (ash content A 14,5 Vo,
sedangkan A1 adalah 3l,6Vo). Calorific value batt bara A jauh lebih tinggi dari
batu bara Al (CV batu bara A adalah 6444kcallkg, batu bara Al adalah 4850
kcal/kg). Masalah pertama yang timbul ialah untuk memperoleh input panas yang
sama, terletak pada pemilihan pelumat. Sebagai tambahan, suatu analisis sederhana
menggambarkan pengaruh pada peralatan penanganan: bila diambil 100 kg batu
bara A sebagai dasar, maka harus dialirkan ke dalam unit untuk ditangani adalah
14,5 kg ash oleh peralatan penanganan aslz. Untuk memasok panas yang sama,
diperlukan 133 kg batu bara A1, yang akan mengalirkan 42kg ash yang harus
ditangani oleh peralatan penanganan ash.
Hal ini bukan saja memberikan 167o asft berlebih, dan melipatgandakan ash, tetapt
tiga kali lipat ash. Hasilnya adalah ukuran dari peralatan penanganan harus
diperbesar tiga kali yang akan menambah biaya dan pengaruh operasional.
Contoh 3
Dalam contoh terakhir ini ketel uap belum didesain. Ada dua pilihan terhadap batu
bara mana ketel uap akan didesain, yaitu batu bara Indonesia dari Kalimantan
Timur (batu bara A) atau batu bara dari Australia (batu bara B).

Z7

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

&

/Z

e.rpq nleq re)ieq ueqeqroq

q116 uauoduoy

uudurrsrp snJuq eJeq nluq 4u,(uuq qrqel E^\qBq uolruurp snJur.{ rur JoIIBJ unpe; .u1nd
qupueJ qrqel eKu-an1ot cr{rtoptc ,.pavaJar sp,, uueJel uup r8?uq qrqel u,(uernlsroru
ue{quqesrp uu8uern4e>1 ru,{undureu V uJuq nluq 'e8nI undeueruru8ug

,J)a^ta)il

sr7,,

',,anlD^ cttttoptc ssot3,, u,(uuulnq ',,an1ot crlrto1oc eu,,s$eq


urulup r8reue u,(urq uulSulpueqlp snteq'1uot ueupaqred lnpns rJBp nulur1rp ulrg
'rSreue e,(erq 4n1ueq ruupp nulupyp ulrq lrruuelu qlqel g Erq nteq ule,(ual
'uullnsuurrp ry8n{qeples rdu1e1 'g uruq nluq epud rftp qurnur qrqal rS.reue
{nluaq r.uulup Qq31a.4teduu1) y uruq nteq zlt{1uq uu>11nfunueur rur u,(urq rusup utu(l

'r'0I
ue{sr{nlrp

nITd e{ }nqosrel uffq

ntuq sruef

unpa>1 1n1?ue

IoqsJ tllelep

u,(urq uup Brrupl srsrluuv

9'66

letol-

9'9'

0'99

6'9?

9'02
e'02

e'zz

L,OZ

L,ZI

L''Z

oe3

9,2

I'Z

t'E

ooY\

t'r

6'0

8'0

9'0

Z,O

z'0

Z'Z

z't
0't
L'l

8't

6'Z

0'00

0'00 t

0'l

00s

L'?

zo!1

8'0

oz)
ozeN

cozel
oozlv

zo!s
(%I-sFriEuVqsV

0'9

0'9

/'9e

l'Bz

t'Le

o'vn

z'vt

g'.VL

L.LE

t.l. l'
8'9?

n't

9'e

L,V

9'e
0'19

z'8v

L'99

Z,V

e'v

e't

t't

9't

9,L

vvv9

098t
v'9

L,9

090 I

060 t

0z4l

00tI

ote t

082 t

0r0

8299

062 t

08tI

r-

'dua1 rno;1
'due1 lecueqdg
'due1 uorleuro;e6
(6>171ec>1)

enlen cquoleC
ue6rix6
ua6ot1r51

rnqdlng
uoqrec

ue6orplp

r'D}eu jim-sFliEuv
lualuoc qsy
uoqJEc paxrl
rel}Py\ ollplon
waluoc ilnlslow

8'V

FZI-iEulsTdrZ-slEIlPuVZY

TV
(V

ulPsao

lrun)

ielaueJed

ZV uep fV erpq nieq

srsrleuv e'0t laqel

dan digerus untuk memperoleh input energi yang sama dengan bila batu bara B

yang dipakai.

Demikian pula, batu bara B mempunyai kelemahan disebabkan kandungan ash-nya


lebih tinggi. Ini berarti akan lebih banyak rzsh harus ditangani dan dibuang
dibandingkan dengan batu bara A.

Tabel 10.4 Analisis serta biaya angkut batu bara A dan B

Parameter
Total Moisture
Air dried basls

Batu bara A

Batu bara B

15%

12.Oo/o

Moisture

10,5o/o

3,50/o

Ash Content
Calorific Value

4,5%

11,O"/"

6400 kcal/kg

7000 kcal/kg

As received basis:
Ash Content
Calorific Value

4,30/o

10,0%

6078 kcal/kg

6383 kcal/kg

Biaya/ton fob

us$ 27,00

us$ 30,00

6078

6383

0,44

Juta calori/ton
Biaya (US$ cenVjuta calori)
Kapasitas kapal (ton)
FreighUton
Biaya angkut batu bara
Biaya angkut (US$ cenV
Juta calori)

45.000

0,47
120.000

us$ 7,50
us$ 34,50

us$ s,00
us$ 3s,00

0,57

0,55

Penalty (hukuman) dan bonus (premi) yang dikenakan terhadap berbagai sifat batu
bara berbeda antara perusahaan pemakai batu bara yang satu dengan perusahaan
lainnya dan tidak dapat disamaratakan.

Dalam perbandingan tadi, batu bara Indonesia merupakan saingan yang sangat kuat
terhadap batu bara Australia. Meskipun kualitasnya lebih rendah, tetapi bila
dibandingkan dalam hal pengangkutan batu bara Indonesia akan kalah walaupun
sangat dekat ke pasaran Asia. Alasannya ialah kebutuhan penggunaan kapal yang
self geared, yakni kapal yang dapat memuat dan membongkar muatannya sendiri.
Kapal jenis ini hanya tersedia sampai kapasitas muat 60.000 ton, sedangkan bulk
carrier yang dapat dimuati olehloader, kebanyakan kapasitasnya melebihi 120.000
ton.

Kecepatan pengangkutan terlihat turun dengan bertambah besarnya muatan. Selain


itu, kapal self geared lebih mahal biaya carter-nya. Untuk ukuran sama, lebih
mahal US$ 3.00 per ton batu bara jika dibandingkan dengan kapal yang memuat
batu bara secara langsung.

Z8O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

SZ

PJPq nlBq JP)iPq uEqPqraq

nlld

uauodruo)

'lnuT nulnd BJuln qeleqes uuSulJu?Lued


8un[ue1 lp rapDol lDo) lenqurctu urulnrv quqe(uad uep Suns8uel uruces Surpttol
sBllllssJ unsuBqueu ocepl) uBp Jdx Suoropuaur 8ue'( qu1n1r roDluJ-Jol{ud

-=.F

$rb

rz

F.,

an{aatan batu buru

di y"brik Semen

12.1 Pabrik semen


Semen merupakan bahan pengikat dalam pembuatan beton. Bila dicampur dengan
air, - di udara terbuka atau dalam air, - semen akan mengeras sampai kekuatan
tinggi. Sifat yang dapat mengeras di dalam air tidak diperlihatkan oleh semen /inre
mortar serta gypsutn plaster yang hanya mengeras di udara terbuka.
Semen adalah campuran klinker yang telah digerus halus dengan gypsum dalam
perbandingan berat antara 95-97o/o dengan 5-37o. Klinker mengandung komponenkomponen yang menyebabkan setting dan kekerasan semen. Dengan gypsum,
setting ditahan sampai tingkat pengembangan yang diperlukan untuk membuat
beton dan mencampurkannya pada bentuk beton. Tanpa gips, beton tersebut akan
mengeras dengan cepat.

Row nnterial pembuat semen, yaitu t:alcareous nrfierial dan argillaceous meteri.ol
harus dikeringkan dan digerus, kemudian dibakar di dalam tungku pembakaran
pada suhu tinggi sekitar 1450"C. Hasilnya berupa klinker, yang terdiri dari granula
kalsium-silikat yang keras, berdiameter 0,5-20 mm. Klinker kemudian digerus
hingga berukuran lebih kecil dari 0,1 mm, bila dicampur dengan gip,s akan
terbentuk material yang disebut semen (lihat Gambar 12.I).

Bila ditinjau dari sudut kimia, semen dinyatakan dalam bentuk oksida. Komponen
utama dari klinker adalah CaO, SiO2, AlzOr, dan Fe2O3. Bila raw material dibakar
dalam kiln, komponen kirnia yang utama bereaksi dan membentuk mineral sebagai
berikut.
3 CaO +

SiOz

2CaO + SiOz
3 CaO +

Al2O3

--------)

-_-j'
4 CaO + AlzOr + Fe2O3 ---------|
--=-)

3 CaO. SiO:

(CrS) Alite

2 CaO. SiOz

(CzS) Belite

3 CaO

.AlrO3

(ArS) Aluminate

4 CaO.AlzO:. Fe:Or (C.rAF) Ferrite

Di samping komponen utama. klinker juga mengandung komponen minor seperti


Mg, Na, K, Ti, Mn, P, dsb.
Secara umum susunan kimia dari klinker diperlihatkan pada Tabel 12.1.

Z8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Q.gZ

uaLues

luqed

rp ereq nleq

uelEelueuad

'qeqnreq 1u,{uuq qu1e1 8uu.ru1es rur e13uu


-o13uu uvp'1661 af.lo-td hmdurc3 puo ytarudoptaq Sunnpy lDo) ltDtsauopu!
rrup Irquurp rur Etu(I '(Z'Zl :reqetluqri) uo1000'00'LZ is>1npo"rd qupunI
ue8uep uoruos ryrqud uulrques rserado:eq qelet Erseuopui Ip '166i unqet tuduug
'uelerunled e,(usnleq urluru ue8uap {tuu ue{e

uouros uulerulol uep (3ur11as) lulue8uaur uuledecel 'r1ru:eq rul 'Je{url) e,(usnluq
uDIErx uu8uap uaSoruoq qrqal IElsrDI Suruoru uep lcdoJ qrqel UDIE uululprq8ue4

t-9'0
- l'O
9-

9'Z

uorlru6; uo ssol

eos
oot/!

zo!s

9Z-91

eo zel
eo zlv

r.9 - 89
9-Z
8-V

lEreE uasrad

oec

unsnilua6

Jalurll Errur)l ueunsns

1e7

t'zI laqel

'rre
ue8uep
rndurucrp uaruos unsn,(ued NZ el\q'ptuol ?uuf 1ulsu4 uulnluaqruad
uep uu)unJnllp uoues uelenlel 'IpuI 'tJpll{8ueru uelu JIe uotJot ulrqudu
8uu,('luur.unlu uup ']u>Illls UnISIEI '[u]sIDIoDIItu Intuequeu lut unsn,(uad 1u7
pupluod uor.uos uelenqLUod drsuud

ooogtl

t'zl

Jeqrueg

nqns ePed JP)ieqto

Tabel12.2

Pabrik semen di lndonesia yang beroperasi sampai tahun 1997

Produksi Tahun (ribu ton)


Nama Pabrik

Lokasi Pabrik

995

1996

PT Semen Padang

Padang, Sumbar

3.270

3.570

PT Semen Gresik

Gresik Jatim

4.1

00

4.100

PT Semen Tonasa

Tonasa Sulsel

1.180

3.480

PT Semen Baturaja

Baturaja Sumsel

s00

600

PT Semen Andalas lndonesia

Aceh

1.000

1.400

PT Semen Kupang

Kupang NTT

180

180

PT Semen Cibinong

Bogor Jabar

3.000

3.000

PT lndocement Tunggal Perkasa

Bogor Jabar

9.500

9.500

PT Semen Nusantara

Cilacap Jateng

1.500

1.500

242.300

273.300

Jumlah

12.2 Proses pembuatan

semen

Ada tiga proses dalam pembuatan semen di pabrik, yaitu

(1) preparasi dari raw material,


(2) pembentukan klinker, dan
(3) penggerusan akhir (dari klinker menjadi semen).
Skema suatu pabrik semen dapat dilihat pada Gambar I2.2.

{-<**
(-

solid (meal, clinker)


Air, gas

fugl

Preheater

Calciner

Gambar

28+

12.2

Diagram alir suatu pabrik semen

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

??

gZ

uaues luqed lp eJpq nleq upleelupuad

'>1u,(uuq qe?u 8uu,( ulrl nqep uulpsuq8ueru


uup'Jre ue>lnlJer.uetu'le ue4dun8ueu Inlun ruseq 8uu,( r3:eue uureleuad
'3uelued Suef up1 uueunS8ued urBI urc]ue 'rur uJBJ uer8nral ude:eqag .qusuq
tu8uus 8uu,( nelu le{8uel 8uu,( luueleru )nlun uuleun8rp ludzp uuerul .re{nsrp qrqel
1uq udureqequrulup'qupnu ?uef rsusrueSouoq qulup? qs?q sasord uu8unluney

3171ec1

0g?I-002I

seued uure>luued uup 'rIE obOl-OE ueSuep

'ra{ulpl
rnqng 'qDSDq saso.td

'1u(uuq qrqel uu>llnqurtlp


8uu.{ nqep uep rsuedsns n\oaqatduu8uep 8ur:al sesord uulSurpuuqlp ellq
rusaq qrqal r8reue uurapured qelupz e,(uuur8nrel uelSuepas 'ultl4- Druaqatd ue?uep
uul8urpuuqlp lHrpes qrqel rsEInIJrs uuetuoueJ qulusuru r{ulupu rur uruc uu8unlunay

're{urpl 3ry1ec>1 00ZI-006 seuud ueraluued


uep'ob1'I-g'O atn$tout uu8uep Suua4InqJeS '(Suohtod u1ttfi 3uua4 sasord
'sn8eq 8uu,( relurq elnuur8
uu1n1:edlp uup'rsuedsns nryaqatd up>1 uu?uep'3uue4 sasord uelSurpuuqrp
1u,(uuq qrqel r3;eue uureluured 'rm uuququrel'Sutsrynpou lgedes 'uuquqruel seso;d
npad qulur u,(uuur8ruey 'sn8uq Jelurl{ r.rup uynuu:3 uup'r.{upueJ ulDI uullrs?qrp
8ue,( nqep'lepued 8ue,( uyg uapunSSueu urul EJeluu rur sasord uup ue8unlunay

'ralurpl317pc>1000i-0S8
suuud
uelnlrerueru
uup (up1 pdaT)'o/oSl-OI rrc ue8uap
'$sacotd ttp-yuas) 3u1ta4 qo?ua1as sasord
(1rce1 8uu,( tulnq uuqu{?uoq) a1npo1tr

'

r{lusurx uullnqiuruetu 1e,(uuq

SueA a74n1o Jnsun-Jnsun rJBp rselnlJrs uuauoueJ euos lrurnJ 8ue,( rsusrueSouoq

uup uerndruecuad uelelu.red ufuuulnl:edlp'ulul pr?luu ufuuur?n:ay 'lepued qrqay


ulr{ uuJn{n uep 'qupual 8uu,( suued uuruleruad 'louayxu mot ue4?urteSueur 1n1un
ulDI rJup Junlel 8uu,( su8 ua{lueJuer.uoru ludup urey EJulue Iur eJeJ ue8unlunay

'eKu-taruaqard srueI eped 8un1uu3rel re1ur11 344uc1 096-0St suued uulnlrerueru


uep ob1(I-S'O alnlsrcM uu8uap 3uue1 InqJes 'taytaqatd xuel'3u1te4 sasold
'uetuas

uelenqured sosord ludueel uutSn:e1 uup ue8unlunal ue8utpueq:ed tut lnIIJeg


'tplrpes qrqel uuldunlp snruq 3uef, rre uueral 'ra4ut14 3471uc1 gg1 lpzfuau
Ja{urp 314ec1002I r?lqes uep t8uurn>1p suued uemleued Wlepe (ssacotd
{tp) Burn4 seso.rd uup uu8unluney '3ur:e>1 uBEpeeI ruel?p ualJncueqtp qe1e1 3uu,{
lDuaruu unt uvtndurec uulueSouoq8ueru uuluq8unurlp qulal uJopou uululured

ue8uep '1u1 tuus ldu1e1 '?Iunp qnrnlas rp ruludrp ry,(ueq qrqel (ssaro.rd 1az,z.) qvseq
sesord nlel Bsuru rp rI?tBpB u.(ursuenlesuoSl'(futn1s) rnqnq {ntueq.Ieq EIIq ue1llnsel
rurelu8ueur uduel uuleirelrp tudup rsesrueSouroquup (Surxurz) uzrndurucue4

ffIXXHll

,,nrunr) t a tn ut MD n s ure de;d s e s ord ..,B IB p Bruuln urr,, un, - uJr"#l;


uuueSouroq8ued uup'uusnreSSued'ue8uua8uad'Sutpua1q-atd'uetn)uuqBue4
t

plHpwn4Bl rsEJedajd vz'zl

12.2.2 Pembentukan klinker


Dalam beberapa waktu terakhir pada pembuatan semen, klinker diproduksi dalam
suatu shaft kiln yang dikerjakan dan dikontrol secara manual. Pada akhir abad ke-I9
dikembangkan rotary kiln.Dengan kiln jenis ini dimungkinkan untuk menggunakan
jenis bahan bakar batu bara, minyak atau gas. Raw material dimasukkan ke dalam
tabung berputar dalam bentuk bubur (proses basah) atau bahan kasar yang kering
(proses kering). Dibandingkan dengan shaft kiln, kapasitas dari rotary kiln akan
cepat naik, terutama sejak berkembangnya cara penghomogenan yang sangat
efektif, preheating dan sistem p recalsinasi, karena pemakaian panasnya yang lebih
sedikit.
Dalam pembakaran klinker, bahan bakar tidak saja berfungsi sebagai penghasil
suhu yang tinggi, tetapi juga mempengaruhi proses pembakaran oleh hasil-hasil
pembakarannya. Umumnya digunakan bahan bakar berupa minyak, batu bara, gas
alam, atau campurannya.
Sejak harga minyak dan gas alam naik, beberapa industri berpaling pada batu bara
sebagai energi alternatif. Perlu diingat bahwa ash dari batu bara masuk ke dalam
susunan klinker dan kualitas batu bara sebagai bahan bakar lebih berfluktuasi
dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.

Pembakaran merupakan proses terpenting dalam industri semen. Pada proses ini
umpan kering (proses kering) atau bubur (prose basah) dengan susunan tertentu
dibakar menjadi klinker.
Selama proses pembakaran di dalam kiln terdapat beberapa tahapan, karena itu
dibagi menjadi empat daerah, yakni

(l)

kiln

daerah pengeringan dengan suhu 100oC ke atas;

(2) daerah pra-pemanasan dengan suhu 100-550"C;


(3) daerah'calcining' dengan suhu 550-1000oC;
(4) daerah 'sintering' dengan suhu 1000-1450'C.
ini tidak saja dipengaruhi oleh faktor-faktor kimia (susunan kimia
dari raw material), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor mineralogi (susunan
mineral) dan faktor fisika (ukuran partikel, homogenitas, dsb.).
Semua reaksi

Bahan bakar batu bara yang halus dialirkan ke dalam kiln dengan dihembuskan
bersama udara panas. Pada proses basah karena umpan berbentuk bubur, dalam
pembakaran (terutama di daerah pengeringan dan prapemanasan) akan terbentuk
pasta yang menempel pada dinding kiln. Pada daerah pengeringan, air yang terikat
secara fisika akan diuapkan. Sedangkan pada daerah prapemanasan, air yang terikat
secara kimia akan dihilangkan, zat-zat organik habis terbakar, sulfat-sulfat terurai,
serta garam klorida dan garam alkali sebagian akan diuapkan.

Di daerah 'calcinacing' kira-kira di bagian tengah kiln, akan terjadi calcinasi di


mana CaCO3 dan MgCO3 terurai menjadi CaO, MgO, dan CO2 bebas. 'Sintering'
terutama terjadi di daerah dekat ujung ke luar kiln.Di daerah ini suhu mencapai
1450-1500"C dan campuran sebanyak20-307o berubah menjadi lelehan. Melalui
ZS

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/ gZ

uaues luqed lp plpq nleq ueleplupLuod

'(qp) 347yuc1 0OO'S anp^ ct{rto1oc rc,(undruaru 8ue,{ ureq ntuq uot
0rZ
uulnpedrp 'u.(uuuq red:e1ur11 uot 000'I rslnpo:drueu 3uu,( ueuas ryrqud Inlun

Brorz=

31
I/

pc1666'g

IucI000'002'I

:1u,(ueqes uJeg nluq uu>lnpedrp uE{ uetues uol I rqnpo:drueru {nlun u{uru'(3uue1
srseq) 3>171uc{ 000'g an1ot tr{tto1nc ue?uep sreq nteq nluns losudrp eyqudy

r.lBIurnI

t?r{ 000'002'l

t"c) 000'062

a^up uep uesn;eSSued


uun8 1r.r1st1 uullrnSuuqruau {ntun ?uns8uel 1upr1 suued (q)
ue{uas

t?cr 000'006
ru>luq{uatu uep uelSuuaSuau >1n1un Suns8uul

suued

(u)

qupunlas seued uulnpedrp

ue{u uaures uot I rqnpordureru Intun 'lpuf 'Ilrlsll q,/K) I uullnlSuuqureur


{nlun ft{eq uuquq rrup luo{ ggyT suuud uu{nlroruoru urepou 8uu,{ q116
'lnqesJol
ueules 1r:qud runl rp ryrlsr1 l1?uequred rrep losedrp snreq ?uu,( l^{A\.I 0ZI-00i
uJulue lrJlsrl uu{npedrp 'n1r urulas 'luq nleq nulu 'se8 '1u,(urur p.redes Ju{eq uuquq
uup Suns8uul uutuuJuu{xed rnlularu uuruluqued nlSunl urelup rp uu>ltq8ueqrp
IBr{ 000'006 JulDIes uulnyredrp uaures uol I rs{npo;dureru Inlun
sn,ruq 8ue.(

'rur ln{rJeq

ueSunlqred ruulup lurlll ulH uuIE 'uoruos uot I ls{npordrueru {nlun uulnpedrp 8ue,(
r8:eue u,(u1u,(uug '{lJlsll r8-raue uep suuud uulnpedrp 'ue(ues rslnpo'rdrueru Inlun

releq ueqeq le0eqos ereq nlBg

t'zl

'lnqesJal

Ja{urH snre?8uau 1.t\un ntu ilDq ue1.eun8rp u,(uurnrun 'uorues uullrseq8ueur uup
snluq rudues o/og-i relDles runsd(8 BtusJeq sn:e8rp ro)ulg 'uuur8urpued qeleleg

J!rfie uEsnJ066uod e'z'zl


'snreSSued urelup rp uulsnluqrp )nlun qpmu e?Buqas {rouro
8ue,( qnlueq qeloredrp u,(udns ]Bdac uu8uap uu)truIllp ueur8urpuag '(rrle8uau
8uu( ur8urp urepn uu3uep uulur8urprp e,(uunurn) ur8urpued tuelup rp Sunduelrp
rur uers{Bqrued lsuq Je{ull; 'ueledurn? Inlueqraq uelu rpu[:a1 8ue,( .relurg
uluru 'uuqalal erpou rnluletu Suns8uul.leq r$lueJ BueJuX '(atr.r:e;) lrJeJourrunlu
unrsluleJlel uep'(aluurunlu) aluununle tunlslelrrt'(etr1u) le{llls unrslu)rrl

'(atttaq) lu{llls tunrsle{Ip uelnluequad etuul tslea; tpu[:a] rul ueqalel urpeu

12.3.1 Preparasi, penggerusan, dan sistem penyalaan


Preparasi batu bara dalam pembuatan semen meliputi penyimpanan (storage),
blending, pengeringan, dan penggerusan. Apabila kecepatan konsumsi batu bara itu
tinggi dan batu bara berasal dari beberapa sumber, lebih baik dikerjakan dengan
mem-blendingbatu bara tersebut hingga kualitasnya mendekati kondisi kiln.

Penyimpanan dan blending

Bila batu bara disimpan dalam waktu yang relatif lama, volatile matter dalam batu
bara secara berangsur-angsur dilepaskan. Kehilangan volatile matter akan
menyebabkan berkurangnya calorific value. Karena batu bara kontak dengan udara,
oksidasi akan terjadi dan menyebabkan timbulnya pembakaran spontan.
Jadi, bila batu bara akan disimpan lama, terutama batu bara yang kandungan
volatile matter-nya tinggi, maka batu bara harus disimpan dengan lapisan yang tipis
dan tidak terlalu padat sehingga panas yang disebabkan oleh oksidasi dapat dengan
cepat menghilang.

Bervariasinya nilai calorific value batu bara, umumnya tidak diinginkan karena
akan mengubah bentuk nyala, karakteristik pemindahan panas, dan kecepatan input.
Konsekuensinya, produktivitas jadi rendah dan panas yang diperlukan naik,
sedangkan kualitas klinker jadi turun. Oleh karena itu, prehomogenisasi dalam preblencling dipakai apabila kualitas batu bara menunjukkan fluktuasi yang besar
selama pengangkutan.

Penggerusan dan penyalaan


Karena batu bara dibakar dalam keadaan serbuk hasil pelumatan, maka setiap
sistem penyalaan harus meliputi suatu alat penggerusan batu bara. Untuk maksud
tersebut telah ada dua jenis mesin penggerus yang sering digunakan, yaitu tube ball
mill dan roller type mill. Ball ruill lebth sederhana, fleksibel, dan lebih aman
daripada roller mill. Sementara roller mill memerlukan energi yang lebih rendah
dan biaya investasinya juga rendah, namun mempunyai derajat keausan yang tinggi.
Keuntungan kedua penggerus ini adalah didesain untuk memanfaatkan udara panas
untuk mengangkut batu bara secara pneumatik dan mengeringkan batu bara.
Konsekuensinya, telah menjadi kebiasaan mendesain daur sirkuit atau rangkaian
penggerusan batu bara untuk bekerja secara simultan sebagai pengering dan sistem
penggerusan dengan menggunakan ventilasi gas atau gas buangan kiln sebagai
sumber dari panas.

Kehalusan batu bara yang telah digerus ditentukan olehflammability dan kecepatan
pembakaran batu bara. Pada umumnya, kehalusan batu bara yang telah dilumatkan
dinyatakan sebagai persentase berat yang tertahan pada ayakan 90 p, yakni 0,5 dan
0,7 kali persentase volatile content.
Berdasarkan penggabungan antara penggerusan batu bara dengan sistem
pengoperasian (lihat Gambar 12.3), maka telah dikembangkan beberapa sistem

Z8

t.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6gZ

ueuas luqed

tp

eleq nlpq uel?plupulod

{nlun ,./alsooqt nlens Suusudrp uelsrs tuulp e{ e>{Etu 'rle>las qnul snraSSued uup
ur8urpuad Bruluu >1uruI uyrqudy 'uusmeSSued Suen: urulup rp rulrd 1erygud-1e1qrud
ufuupu uu1:upurqSueu {nlun r33ur1 rsuelsge re,(undueru 3uu,( uoplrs ruulup
r.p (?u4snpap) uulSuupqrp u(unqep uurpnue) 'seued nlulrot luprl e,(unqns u,(udns
ut8utp erepn uuBuep nlnp qrqelJel rndruucrp rur suuud urupn 'snreS8ued nlnserueur
unleqes 're{urpl ur8urpued rrup Irquurp snreSSued 1n1un suuud Brpn 'uerulequed
quJeup tuulep e4 uu4s1elurrp Suns8uul 'snreSSuad ru?lup snluq sn:a8rp
8ue,( eruq ntuq enuos '(p'71 mqueg) Suns8uel uuuye,(ued ruelsrs urele(
qe1e1

'g'Tl uep g'ZI'V'T,I reqtuug upud 1n:n1-lnrntreq urures


uu44nlun1rp ]nqosrel tualsrs e8rle>l ruur8urq 'Suns8uuy qu8ueles uue1e,(ued uelsrs
uup 'Suns8uel {upp uue1u,(ued uolsrs '8uns8uu1 uuu1u,{ued ruelsrs rur1e,( 'uee1z.(ued
uelsrs uep uJuq nluq uesrueSSued ruelsrs u8q epy 'uuu1e,(ued uep uusrueSSued
EJBq nlBq ueelE^uod uPp uEsnJaoouod

JeuJng

rxolsrs e'zt JequEc

1.I

.topelul 0t
JeA OlS

orn19 lesqn\ jelnllsS


eonep bupnseeur lndq6norql
aornls looq,h Jelnlls3

JeIunS

lueuao'6'a)

.te1dno3

(au!l ro ralurl3

ei
zl

s8^!llppE l!o
pue se6 alqlssod
u;r1 fue1og

rt

pnpord

I
I
I
I
t

Jsllu relunE c

lsnp lBoc Z

ernsserdly I

ffi[,-j
vv
ffil

ffi_r

Ie
I
l'.

mengimbangi hilangnya muatan. Dari dalam penggerus, debu batu bara


dihembuskan langsung ke dalam daerah pembakaran menggunakan kipas. Sistem
penginjeksian ini adalah yang termurah dan pengoperasiannya aman, karena tidak
ada debu batu bara yang tersimpan dan panas latent dari gas hampir seluruhnya
kembali ke kiln.
Kelemahan sistem ini ialah moisture yang lepas diinjeksikan ke dalam kiln sebagai
uap air. Ini berarti, di dalam proses harus ada penambahan energi. Masalah lainnya
ialah apabila injeksi batu bara di dalam kilnberkwang, akan menyebabkan ruang
dari penggerus menjadi kosong.

DIRECT SYSTEM

s
Keterangan Gambar

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Pendingin klinker (Klinker cooler)


Blender udara (Air blender)
Pemisah debu (Dust separator)
Booster
Penggerus batu bara (Coal Mill)
Pengumpul batu bara (Coal collector)
Pentil yang berputar (Rotary valve)

(8)
(e)
(10)

Tempat menyimpan batu bara (Coal silo)


Pengangkut cara berulir (Screw conveyor)

(1 1)

Kiln

(12)

Pengumpul dengan listrik statis (Electrostatic


precipitator)
Kipas (Fan)

(13)

Venturi

Gambar 12.4 Skema penyalaan langsung

Dalam sistem penyalaan setengah langsung (Gambar 12.5), batu bara dari dalam
penggerus terlebih dulu disimpan dalam suatu silo perantara sebelum dimasukkan
ke dalam kiln. Tergantung pada kandungan moisture batu bara, sistem ini dibagi
menjadi dua cara. Untuk batu bara dengan kandungan moisture yang rendah semua
air yang dibawa oleh gas dari dalam penggerus sebagian diinjeksikan ke dalam
daerah pembakaran sebagai udara primer dan sebagian lagi diresirkulasikan ke
dalam penggerus. Jika kandungan moisture itu tinggi, sebagian dari gas lembap
yang datang dari penggerus dibuang ke udara setelah melalui electrostatic
precipitator, dan akan terjadi balans antara penggerus dengan kiln.

Z9O

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6Z

uouas luqed lp pipq nleq uelpelueuad

'urupn eI nqop lndulnSued upud Suunqrp r3el e,(un1us 8ue,( se8


uulSuupes 'sme38ued tuulup e{ uulrsulnllslp u.(un1us qulus nl:ed ulrq Suuf

uelle
uu-u1u

enp r8uqrp uurpnurel 'uoplrs qsleles Suusudrp 8ue( sedq uolsrs rnlulotu ue>I"nlerp
sn.raSSued urp ue8uznq spC 'uJelue-tad olrs uiulup uudurrsrp uep su8 ueJrl? rJBp
Ilqtuelp snluq 8uu,( Jeq nleq'qesnued ue8uep sn:e88ued eped uu4uedunrp Ereq
n]I-fJ'ttlDl ue8uep EJBq nlEq snreSSued eJuJue rusaq 8uu,( uuuedrur(ued seysudul
rstsodrelur eduepe qelo uDIrJrJrp rur uelsrs qulue>{ulu>I'qesrfue1 uureluqured
uep smeSSued rsSun; '(9'71 ruqtuug) 3uns3uu1 1epr1 ueu1u,(ued uelsrs luulep rO

'r?seq u?)lspsl ?uas ueJ?)luqs{ e,(uqeq 3p? uep 'r33u1t uululurad


rsulse^ur 'r88url 8ue,{ >Ir1sr1 e8uual uuqnlnqe{ quppe rur uelsrs utuuln uuq?tuale){

'lHlpos JIluleJ

upl wql-p e{ Inseru

8uu,(

rre t

!r33ur1

:lrre{ Jrleler snraSSuad ruulup rp (tauod\ e8uuet ueSueyrqel

nteq

?uu,( selrlqrs4eg lu,(undrueru rflBuq atn4srout ue?unpuul ueSuep uJEq

irnlurp ludup .reurrd Bffpn uJrlu o


:quler urul eJuluu ?uns8uul qu8uales uue1e,{ued tuelsrs ueSunlune;E
'e{uure1
8ue,( uelsrs uu8uap ual8ulpuuqlp ellq Jusaq qrqel rur ruetsrs {nlun uersuJedo8ued
uEp lselso^ur u,(urg 'nrytltdtcatd JllDlsotDaP tu(undurau tualsts elqude
'ultTvrqpp eI nslu snraSSued ruuJup oI uulrluqruelrp uur8eqes 'uo1rys ruEIBp
uullndrurugp {upp 8ue,( eruq n}q rqBJC 'u?qntnqel runses rn}erp wdep ufy r.uulup
el .rrle8uaru 8ue.(:eruud urupn ':eurud urupn rc3uqes ululluuelep e1 uu>lrslalurrp
smeSSued tuBIBp uup su8 uruues IEprl qulul tur Suns8uel qu8uelas uwluf,ued
'rpuf 'ulpl unlaqos .rauud urupn sudrl uep'(unluaa)

uelsrs

rJBp ?tueln tuJIS

ur8ue 8uuqn1 'lndrun8uad sn14rs nelu JnBp nlens tu,(undtueur tdele1'u:uluured olrs
upu
3uns3uu1 ueule(uad ureJsrs uped uu1?uupes 'ulDl ue8uep snraSSued eJetue
{eprl
{elelJel 8ue,( e:ulue:ed ops leduprel '8uns8uu1 qe8ueles uuulefuad urolsrs BpEd
6uns0uel qeOuaias uee;eIued LuerDerg g'Zt requeg

(gz) or gNrcuoo3v
(luntsron mor)
litfls^s lc3ut01v\t3s

bl
a^leA larlau

13
.-lT-\
r 14
jr--LI1
O
I '[

I \-r'-1-

-lt,( ,/\7\/
it'r'

INDIRECT SYSTEM
BURNING ZONE
AccoRDING ro (26)

ls

'"t"*7JL.r,

L,
I r1t--V,''*'
- I-F
[\-q
,o
'
ir-(Y,
\.,i---J
-'lI r--;"
_L,
"t\ v-T't_,
i _l/o
rr

Gambar

12.6

Sistem penyalaan tidak langsung

tidak
Keuntungan sistem penyalaan tidak langsung adalah pengoperasiannya
sehingga
kiln
pembakaran
dan
bara
tergantung pada penggerusan batu
memilih
mernungkinkan memaiok lebih dari satu kiln, memungkinkan untuk
batu
pengumpanan
dan
kecepatan pemasokan udara primer ke kiln dengan optimal,
teliti.
baro yang ielah dihaluskan ke dalam pembakar dengan lebih
tinggi,
Beberapa kelemahan sistem ini antara Iain investasi peralatan lebih
penjagaan
diperlulannya pengumpul debu yang mempunyai efisiensi tinggi, dan
akan adanya ledakan harus lebih diperhatikan'

12.4 Pengaruh sifat-sifat batu bara pada pembuatan semen


yaitu pada
Sifat-sifat batu bara mempunyai pengaruh besar pada pembuatan semen,
kimia semen. penggerusan batu bara, sistem penyalaan, pengoperasian ftlln, dsb.

12.4.1 Calorific value


calorific vahte menuilukkan energi yang dapat dipakai dari pembakaran batu bara

bara dengan
dan mlnentukan berat batu bara yang harus ditangani oleh sistem. Batu
calorific valtte yangtinggi sangat disukai, karena akan menghemat peralatan,
modal, dan biaya operasi. Batu bara dengan calorific value yang tinggi akan
menurunkan pemakaian panas untuk pembakaran klinker, menaikkan secara
simultan hasil dari ltrln dikarenakan tingginya suhu nyala, dan nyalanya pendek'
Untuk meyakinkan pengoperasian kiln secara ekonomis, umumnya nilai panas batu
juga
bara harus lebih dari 6700 kcal/kg. Namun, batu bara rank rendah dapat

29

Muchjidin, Pengendalian mulu dalam industri batu bara

6Z

ueues luqed

tp

Elsq nleq uBleplueuod

'PJBq

nwq

LlsD

uup lurl qeuul ';ndu4 = lDuatDw MDt nele nlpq uequq

'JoIuIpl lDIIJel e,(uunures duSSuurp

rslsoduoy

'Jo00I t = (lAV) ,/sp qelel nqns


= ureq nleq rTsrz uufiunpuuy

'obOZ

'3171uc>10gIi = an1na.

c{rtolDr

pN

i
t
a

'3>171uc1
006 - re{url{ ruleqruaru )ntun ualnl_redrp Eue,( suuu4 i
'rur lnlr-req ulup ue8uep uu{sDlnlrp uu>1u ,uu8unllqJod qoluoc ru8uqeg

.QEII
'lnqesrat qsD uap lsrsodruo>1 uped elnd Sunlue8:eq uu{u rur
IuH
quuul) Sundruel nulE qEul nreq uuquq uur8uqas uu4rlue88ueur ue{B uep uun?raq
le8ues 8uu,( :a1ur14 uauodruol uulednraru uu:uleqrued lrseq usrs risn u(u1e,(ueg

'f,"O9tI qu,{^Eqlp ueues uulunqrued tuslEp eruq


nryq qsD r{elel nqns 'urnun uruces 'a1nd
qrqel rpul ra{url{ ualntuequred tuplep
lreq
,{lpq qlqol tpel (sctlntapDil)q)
lotratDlu uDt ue?uap rs{uoJ e,(uuerrlr8 uped SuuX
Stnilaaa) uuqesuqrued >plsrrelluru{ '(Jdy) ?sD qelel nqns e,(uun:n1 uu8ue6l
qreq 8uu,( uzrelequad qeyoredueu
u{11l:edrp nluege] uBSnluqo{ rcduus
Inlun
lrlsuauJe{ uuun-lnuad unlquqe,{uaru
uolruuel 'r8e1 qnul qlqe-I .lDualDw unt rcBeqas

EJuq nluq uusruaSSued uS8urqes uuruluqured


EJEq nlpq rTsrz uu8unpual

uulSunlrqredrp uup Inqulellp snJuq eJEq n:lr"qqsz uep urur{ uuunsns .nlr uueru{
qalo 'relurl>1 uauodruol u,(u1e,(uuq quqn8ueur LLep'f)uarutu uot uetndutuc uudun
uu8uep Sunqu8req uJEq nleq qsD 'ulDl ruupp Suuayu1c'suns8uupeq rs{Bal Etuuias

'eruq ruEq uuru4uqured uep Irseq ru8uqes


OUJ uep'tozeC'tO.lV'z619 uprslo
-eprs{o Sunpuu8ueur eruq nleq rysr'ufuurnloqes quq upud SunSsursrp qulet lgadeg
eJeq ntEq qsp lslsodruol uep ueBunpuBy z'n'zl
'r7sl-r rsrsoduol uep rTszz uu8unpuu{ r{Elur uauros
ryrqed rp ruludrp e(u1upt1 ludrp
qepueJ an1ot ct{tto1o) emq nteq uulnlueueu ledup EueK'an1ol, ctluo1oc urelos
'uas;ed nlus lufuuqes ulr{ selrsedml u(u1rzu uelquqa,(ueu u{B 'ueruluqrued
nqns uesred qnlndes u,(mpeu uu8uep '{uqld ulEI IC '3>171uc1 O0OL anp^ t{ttoptc
m,(undrueur 8ue,( uruq nleq ue8uep uulSurpueqrp elrq 4u,(ueq qlqol uesred qnlndes
uu8uenq su8 uulyrseq8ueur 317yecl00E, anpt ttlrto1Dr wlru uu?uep uruq ntsg
'unJnuour ue7.e UUI selrsudul u,(u1uqr1u uup uu{seuedrp snruq 8ue,( e:uq nluq urulup

ueut

IEZ u,(u1u,(ueq uDIEru uDlqBqosrp

Iul IeH '1u,(ueq uDIEtu Jelurpl JIeqrusr.u

:1.nTun ruaq ctltcads rsrunsuo{ uup 1u,{uuq quqtuuueq uulu uu8uunq su8 uleu
'qupuer Buet. anpta. t4ttto1oc uu8uep EJeq nluq re>luqrp Ul utpt t{totot luulep upqudy

ludep qrsrru

uy>1

'3171uc>1
ruseqes
anp^
cr{ttoptc
uu8uep
nteq r.urJaueu
000t
"req
tQnlot uuluunSSueru 8ue,( ruelsrs 'nlueuel uu?peal
uBI?C .rnledrp

Klinker diperlukan

Ash

Kapur

Tanah Liat

(/.)

(%)

(%)

(Y.)

(2)

(3)

(4)

(5)

22,20

60,30

2,40

69,40

6,70

26,40

0,80

20,00

2,90

6,70

0,70

8,20

68,20

6,60

96,1 0

1,50

100,00

100,00

Konstituen
(1)
SiOz
Alz Og
Fez Os

CaO

100,00

100,00

Jumlah

Langkah pertama ialah menghitung jumlah batu bara yang diperlukan untuk
membakar raw material sehingga dihasilkan 1 kg klinker dan jumlah ash yang
diikat oleh klinker.
Batu bara yang diperlukan:

900 kcal/kg

clinker

4150 kcal/kg batubara

o,zr7 kg batu bararkgklinker

Ash di dalam klinker:

0,217

201100 = 0,043 kg ash/kg klinker = 4,3Vo ash dalam klinker

Selanjutnya, dihitung komposisi kimia klinker tanpa ash dari batu bara
Klinker
diperlukan
Konstituen
(1)
SiOz
AlzOs
Fez Os

CaO
Jumlah

(7.)

Faktor
Ash "/o

Klinker tanpa ash

Ash

wlo

Mo

(6)=(2F(5)

(7)

(2)

(3)

22,2

0,043

60,3

2,6

19,6

20,4

6,7

0,043

26,4

1.1

5,5

5,9

2,9

0,043

6,0

0,3

2,6

2,7

68,2

0,043

6,6

0,3

67,9

71,0

100,0

4,3

95,7

100,0

100,0

(4)

/o

(5)=(3)(4)

'Limestone standard'di mana klinker sesuai dengan kolom 7 ditentukan


menggunakan persamaan:

LSD

100 CaO

= 2,8 SiO2 +1,1 Al2O3 +0,7 Fe2O3

1oo(71'o)
LSD=2,8(20,4)+1,1(5,9)
+ 0,7 (2,7)

=to8,4vo

'Mixing ratio'untukkapw (limestone) dan tanah liat (clay) adalah:


n-

LSD (2,8Sk +1,1Ak +0,7Fk) -100Ck

- LSD(2,8St +1,1At+0,7 F0-100Ct

29+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6Z

uaues yuqed lp ereq nleq ueleelupuJod

rulru nlens rudecrp rcdrues ICH IEIIu r?3ur1 uquu ,lagotu afrup^ uu8unpuul
r38url uorcur'lnqasJel u?Juseq unpo{ uu8unqnq ue11nfunueru ?.6 JBqueC
'ragDw afrup^ rrup rs8un; uu4ednreru eteq nteq nlens xapq aaot?ptopl

xoputo^or6pMH vn'zl
'JailDu alltDlo^ uu8unpuul e,{uryeu uu8uap tedec qrqal
up,(uaur u?{u uJsq nluq nlens eueJDI 'ta4yttu a!rup^ uu8unpual epud Sunlue8ral
ualz sme8rp qulet 3uu( eJuq nleq rrup uu{nlJedrp 3uu,( uusnlqe1 'e,(ursuenlesuoy

INL

o/o

x (L'0 tudures S'0) - 00I = rl 06 uu1e,(e Inlelour 3ue,( uesre4

:uuuuresred uu8uap Sunlrqrp ledep uululSurrp 8uu,( Bruq nluq lelnrud uesnler{e)
'sn;e8rp qe1e18ue,( ereq nluq 1a>pped rrpp uesnlpqal lo4uo8uau uu8uep uuu1e.(uad
nDlu,r uup ueuyu,(ued nqns rnlu8uaru ledup >1n1un u1q r8uq uulurlSunurau
'rpef 'eruq nl?q uusnl?qa{ qulepe ueulu(ued qnru8uedueru 8uu,( roDl?d

'4uq 8uurn4 u1n{ urelup suuud


uuqupurued eSSurqes 8uuluud 8uu,( u1e,(u In]uaqueu uep qusns 8uu,( ueule(ued
uu>1quqe,(ueu ue{u rFpueJ elrlelo^ uu?uep JEq nl"q uulSuepas 'uJuq nizq
uusnluqa{ quqtuuuatu uduul ue:ulequred rsrpuol wlrqelse{ e8ulueru uup ue1up,(ulp
qepnu uulu r33ur1 BueK a1tru1o,r ueSunpuul uu8uep ureq nteg 'prepn ue8uep
afrup^ ulntu-Blnru 'sn1eq 8ue( uluq ntuq uuruluqruad gpef.rel u{lle)
r$luereq

uBsnf eLlal uep

ailppA t'v'zl

'4u,(uuq rsurru^req qoloq Iuprt ureq nl?q tuulup


rTsa

uu8unpuu{ uep rsrsodruol e/!\quq uulndrursel {l;ellp ludup rur uu8unlrq:ed uuq

'relndurol uenluuq uu8uap


uu8unlqrad uulnpedrp e,(ude13uey 1n1un uSSurqos Jeteru?Jed ludue uup nluq
upquq qenq Bnp 1n18uu,(ueur nr?q rur uueruedurnred 'ercq nlpq qelo fluu8rp lufurur
ml?q uuquq epqedu u[ra1 uuuuus4uyad rluqurel uurnle8ued u:ec ue{n]uauau
{nlun ereq ntuq {osurxod nelu uetues lr.rqud qelo uu4uire)rp snffq rpel uu8unlrqreg
obg'92 nele uur8uq E9E'0 = (o1c)

obl'tL nulu uufuq 0000'I


:sBle rJrpJol
(( s't)

oo t

((t'qo) 00I

(z' B) L' o + (6' oz)

-(t'0)

*t1q?ueJ

- (auolsaurl);nduy
snleq taln$lu

r' I + $' 09) 8'z) r'

l.'0 + (8'0)

t+DJt

80 I

r'r + (i'z) 8'z) ,'80I

rpel
=X

lurl quul uep .rndel tuulBp o?J esuluesJed = lc uEp {J


lerl qu?l uep rndul urulEp ozoc asutuasrad = ]d uEp {d
lurl q?wt uup.rndul tuel?p e6zyy aseluasred - lV uup IV
lurl quuut uup rndu4 r.uulup zgrg aselues:ad - lg uup 19
:BU?[U tp

maksimal dan kemudian turun lagi. Jadi untuk pabrik semen, kandungan volatile
matter batu bara harus sekitar 26-30 persen dari nilai HGI batu bara tersebut.

Umumnya indeks HGI akan naik sekitar I)Vo dengan naiknya output penggerus
sekitar l5-20Vo, seperti padaGambar 12.7.

as

&fi4050ffi70ws
Gambar

12.7

,H

Kinerja penggerus sebagai fungsi dari indeks HGI

12.4.5 Moisture
Kandungan moisture bukan saja mempengaruhi grindability, tetapi juga kapasitas
pengeringan dalam sistem.
Batu bara yang dipasok mempunyai kandungan moisture tinggi, misalnya di atas
157o, tidak dapat dikeringkan secara efisien dalam rangkaian penggerus yang
konvensional, j adi diperlukan rangkaian pen gering terpisah.
Batu bara dengan kandungan moisture dibawah l57o dapat dikeringkan dalam
rangkaian penggerus sampai moisture L-l,5Vo dengan menggunakan udara dari
pendingin klinker dan gas buangan dari kiln sebagai sumber panasnya.
Jadi, kandungan moisture berpengaruh sekali dalam pemilihan sistem jenis
pembakaran (langsung, setengah langsung, dan tidak langsung). Pemakaian batu
bara dengan moisture tinggi di dalam sistem pembakaran langsung mengharuskan
penggunaan udara untuk mengeringkan dan membawa batu bara dari penggerus
dalam jumlah banyak dan ini akan mempengaruhi kiln. Tetapi, bila digunakan
dalam sistem setengah langsung, hanya tinggal memvariasikan sistem peralatan
yang digunakan. Apabila moisture harus diturunkan sampai sekitar l4Vo selama
batu bara itu digerus maka sistem pembakaran yang lebih cocok ialah sistem
pembakaran langsung.

29

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/ 6Z

ueuras luqed lp plpq nleq ueleelueu.lod

'uetues sulrlunl e,(uunrnl uelquqa{uarrr uEIu uep IurrrJou SueK u7r7 uursurado8ued
dupuqrel e,(uquqreq lu8uus 8uu,( p1ue1 lurJelutu {nluaqueu uul rur tusuopuo)
'luJlns rlu{lu nqns rJup r1upue.r qrqel nqnsJeq ueJrc nluns ru8eqes rsesuepuo{Jel
Uu>IB uerpnruel 8uu,( lEJIns tunrslu>l {nluequeu Eprs{o tunrsle{ uu8uep Sunqu8req
uu{e lnqesrel rnJlns ueqrqelel u>1eur '1u,(uuq qlqsl ntr Erq nleq rrrslep rnJlns uuare{
'Suuqules {eprl rur rle)lu uup :n31ns uu8urpueq:ed ulrg 'Suuqrures r{uJepe srloJoal
uJeces rlullu uep rn;1ns uu8urpuuqrad E{uru '(tOS uup 'OzX 'OzuN rJup Jrlulor
spirlrlplo^ {nlun nluauel uu:nlu8ued uu8uep lorx sISuq ruulup Sunlrqrp) uurus 8uu,(
qelun[,uru1ep IIeIIE uup rnJlns Sunpuu8ueu ErEq n]Eq uep puawu not eyqedy

'upl e\
r3e1 rlequra>1 uep nruaqatd anulup lDualoru mo.t eped rsusuapuolJel uurpnruel 'su8
usBJ r.uulup luJlns rlu>llu rpelueur ueruluqured Buoz tuulup ue8rslo uup rlollu ue8uap
rs)peJoq JnJInS 'leJeurur usBJ urulsp lulrlrs-uu[un1e s1e1druo1 ru8eqes 'urnuluu
uep runrlu{ npe,( 'u:uq nteq tuulup IIE{IV '4tue8roue qsD vrelep BpBJeq ll{rpas
upp'epryIns re8eqes'ryuu8ro )ezutele,p upu uu1e,{ueqal rnJlns'ureq nleq upud

!lBIle uep

rnllns 9'n'zt

$agian fmpat

F. ngendaliu, mutu
Bagian ini merupakan inti dari buku 'Pengendalian mutu (Quality control)'. Hampir
di semua bagian dari industri batu bara, seperti tambang, pencucian batu bara,
pengambilan sampel, analisis dan penjualan, dilakukan pengendalian mutu.

Maksud utama pengendalian mutu adalah untuk menyesuaikan kualitas batu bara
yang telah diproduksi supaya memenuhi permintaan spesifikasi dari pengguna batu
bara, dalam hal ini adalah PLTU, pabrik semen, dan industri kecil.
Pengendalian mutu di tambang dilakukan untuk memberi pengarahan ke arah mana
penambangan harus dilanjutkan. Sementara di pusat pencucian batu bara untuk
memeriksa kualitas batu bara hasil pencucian, apakah sudah memenuhi kualitas
yang ditargetkan atau masih perlu diadakan pengaturan lagi. Dan pengendalian
mutu di pelabuhan untuk mengatur cara blending sehingga kualitas batu bara yang
akan dikapalkan sesuai dengan kualitas yang diminta oleh pembeli batu bara.
Dalam bagian ini dimasukkan pengendalian mutu di laboratorium, karena di tempat
inilah batu bara diuji kualitasnya. Sebaik apapun cara mem-blending batu bara, jika
pengujian di laboratorium tidak benar, akan sia-sialah pekerjaan tersebut. Menjadi
staf laboratorium harus mempunyai pengetahuan pengendalian mutu yang
mengikuti aturan standar-standar batu bara yang ada.
Salah satu bentuk pemeriksaan mutu di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar,
umumnya dikerjakan oleh suatu perusahaan coal cargo superintendent yang
bertugas membuat sertifikat yang akan dipergunakan untuk negosiasi letter of credit
(LC) oleh perusahaan penjual batu bara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh coal cargo
superintendent company itu adalah certificate of weight dan certfficate of sampling
and analysis. Kepada pembaca diperkenalkan cara-cara untuk membuat kedua

sertifikat tersebut.

29

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

662

uen;nqepuad:nlnuuer;epue6ue4

splrtEnt uern>1noued uep ledures uelrqueoued euEru rp

,rlln,un#lJ?i,t#t:Hl

r.et requso

NVENVAiIVNfd

nntlFrs

'tnqesJel uuduqul-uedeqet ualtur{rpadrp


1.g1 rBqtuBD epud
.

Sutpuaquuadn5 o8ruc (g)

uep'uu1n18ue8uad (7)

'(uelnpadrp ury[ uercncued (g)


,uu8uequuued (Z)
'rse:o1ds1e

(i)

rn1u,( 'uu1efta{rp snreq Suuf uuduqrl udereqeq

upu'1un[rp n]l urq nluq ruduus Suequq rrup ?Juq nluq

uepuuu,,,psuqsqrpu,,r,ruro,*"ilil#if

rqnpordueu Inlun

lT:J11##T::;;ffi1r"THl"r"":

urucss ue4su1eftp qulel nlmu uurlupueSued uup (n1nur) sullen4 Suutuel urur1

nlnu ue!lepuoouod t'gt

uenln.{ePUeJ :n+nu uetl"PuegueJ


Qt

leq

Mulai dari tahapan sebelum pengupasan, yakni pada waktu pengeboran,


pengembangan dan rencanajangka panjang, saat menentukan sifat-sifat fisika batu
bara, telah dikerjakan pengambilan sampel dan penentuan kualitas batu bara.
Setelah itu, dalam tahap sebelum penambangan, dibuat perencanaan cara pengerjaan
blending, dalam tahap pencucian batu bara dikerjakan kualiti kontrol terhadap batu
bara hasil pencucian, memonitor pusat pencucian batu bara, dan mengangkut batu
bara yang belum dan sudah di-blending.
Pada tahap pemuatan batu bara dan penyimpanan batu bara di stockpile dilakukan
pengendalian mutu oleh penambang, sedangkan pada waktu dimuat ke tongkang
atau kapal, dilakukan pemeriksaan mutu oleh perusahaan surueyor independent

yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Di pelabuhan bongkar, pengambilan sampel dikerjakan oleh pembeli (pelanggan)


itu sendiri atau sun)eyor yang ditunjuk oleh pelanggan. Demikian pula pelanggan
mengerjakan pengendalian mutu di stockpile setelah penggerusan dan blending'
sehingga memenuhi persyaratan pemanfaatan, apakah itu untuk PLTU atau pabrik
semen.

Bagian yang membahas pengendalian mutu dibagi menjadi empat Bab. Dalam Bab
ini dibahas secara ringkas prinsip-prinsip pengendalian mutu dalam tahapantahapan seperti yang dilukiskan pada Gambar 13.1. Pada Bab 14 dan Bab 15 akan
dibahas pengendalian mutu di laboratorium dan di tambang, sedangkan Bab i6 akan
membahas pengendalian mutu yang dikerjakan oleh perusahaan surveyor yang
independent.

13.2 Sebelum pengupasan


Pada Bab 3 telah dijelaskan bahwa eksplorasi dikerjakan sebelum penambangan

dimulai maupun selama penambangan sedang berjalan.


Sebelum penambangan batu bara, dalam eksplorasi tahap regional sudah mulai
dikumpulkan sampel batu bara dari singkapan (outcrop) dan pengeboran (lihat
Bab 3), kualitas batu bara sudah mulai ditentukan sehingga sampai pada kesimpulan
prospek atau tidaknya daerah yang diselidiki tersebut.
Selama penambangan batu bara, eksplorasi dikerjakan untuk mengembangkan ke
arah mana penambangan akan diteruskan atau ke arah mana tambang akan
diperluas. Data kualitas serta ketebalan batu bara merupakan faktor-faktor penentu
terhadap hal tersebut. Di samping itu, spesifikasi dari pengguna batu bara juga
sangat berpengaruh. Misalnya, walaupun kandungan ash di daerah yang akan
ditambang itu nilainya cukup tinggi (katakanlah20To dengan calorific value-nya
5.800 kcaukg), tetapi pengguna batu bara memerlukan nilai-nilai sekitar itu, maka
daerah tersebut diteruskan untuk ditambang.
Peranan pengendalian mutu di sini adalah membantu menyajikan data seperti yang
dapat dilihat dalam Gambar 3.5.c dan Gambar 3.6 pada Bab 3.

,OO

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

IOE

upnlnqepuad:nlnuJuerlepua6uod

'z'tI ruqr.uc upud iErllllp ludup uruq ntuq uErsnrued utue)s


qoluo3 'BJuq nleq uurrncued lusnd un8uuqrp Suuqur4 uup qnullupp'tnqesral
uunyredel {nlun 'ua?ouoq qrqel eJuq nluq rJ?p eturDl IeJIS-]uJIS uep E)ISU IUJIS-IBJIS
uu4pulueur uulu eSnl rur uJuq nluq tsu;udard 'nlt ululas 'uJEq nleq uereleqrued
u,(u8uns?uelJaq uruules EJEpn e{ leplrpud up epISIoIp JnJIns ISrure ltceryedueru
ledup 'e,(upsru Ireulu lvz uup (Buureleq) rnglns uulSeqes uu8uupq8ue6
'uu8uunq 1ez 1ru18uu(ueur 8uu( uuleosred
lrceryedrueu uep tsugodsuurl u,(utq uu{unJnueu uulu u8nIeruq nlsq tseluder4

'(llcel Jltulor e(u-&suap) qepuer eysn Sunpuu8ueru 8uu,t uruq nluq I$luU
r.rup (r88url eiu-Kusuap) r37uq qso Sunpue8uau 8uu,{ uruq nleq rsl4 uulqesruatu
qlupu ureq nleq uurcncued dtsut.t4'unqus uuluunSSueu uetuled IJnJUoIU
Suuro ruedes uB{IuEIp uu8uel u;uq n}Bq uulcncuad uruc e,,rrquq lu8urrp npe4
'ttor1on1fauaq

pn

ne)E uottDtDdatd Tooc lnqaslp

rur ueuftele d.'tlsn elxulnJol 'Ju{BqIp ledup 4epu 8ue,{ luueluru uu>lSuuyq8ueru

{nlun uelqlsreqlp uep nlueue} uurnln qllldlp U,,IOU) Toot autru-{o-unt neTe
fluequ4 rrup fluelup nruq fluu,( uJq nluq quyer u,(ue;e)'qsD uu8unpuul eselues;ed
uu>lunJnueru uf,uurnun'u,(usn1d Iellu uDPIIeuau {nlun nlnp uDIqISJeqIp nu13
.,ronclp,, nped 8uupe1-8uepq 'uu1leu;uurulp nul 1n13uurp nll umq nleq unleqes
-su1eftp

uele

'BJuq
uul{IsJeqrued u;ec uup dtsuud nlnp Uu>I
nsle
nleq
uutcncued
Ip ntntx uullepue?uad suququatu iunleqes

'uJBq nleq uel3nJued lusnd

'runrJoluJoqel Ip sISIIEUU uup yedues


uupquuSued ruulep rgu 8uu,( 8uu.ro qelo uululre4p 8uu,( uulece?uad uelnpedrp
'uetsga EJBoes e[;e1aq eJEq nlq uurcncued lesnd unquq uuluqe,(eu {niun
'Suenqrp fluu,( 1er.re1uu uuusJeq Suupq eJuq nluq efinf epu ugp unJn] ueqtsrequed
ledurel rsuelsga upq 3uu1lq ludep ryuq Suef ereq nleg 'uruqlquq uIon3ued lesnd
rsuersge qglupe Sultuafue] T9DIBJ ntES qules 'Pruq nluq ueqtsrequed sesord 111ulec
'u(useltlun>1

l$un u?IqrsJeqrp qeleles u,(ueruq nleq rodsleSueru uzuqesnred


'1noc mot ednnqu,(ueruq nluq rodslaflueu uegqgsnrad udureqag

u?)plrpueu
qu,(uuq

rde1a1

ereq nlEq uelcncuod

euela5

?'81.

'9 qug uped uelseleltp lpul u"{lnqeslp 8uu,( ladrues


,E
ueFqurusued urec-erec uulSuepes q?g uped uulSueJelrp qulet ludruael duqul
uup u8rlel duqel rsuroldslg'(lsal Sututnq'7sa7 acnutr$ uure4uquad uelinSued uep
Emq ntuq uurcncued uBuqocrad ln1un SuydaDS llnquep'?ut\&ans fuqc '8ur\dwns
puuDtlr w{efte{Ip 8uu,( ruseq ralotuulp uu8uep uuroqe8uad elnd ue1n1u1tp

e,(uunurn 'lloe{ Jeloruurp uufluep uuroqe8ued Sutdtuus tp 'rur uuduql IIIBIu(I

ue6uequeuod

unloqos e'et

Ps

NOTE

EOUIP'lENT LI6INC

(/o',"'"

ffi
" oi
o.&,,!
0ttr

r*fE\

5=#
Gambar

13.2

o
I

t.rr3

C!

Skema sualu coal preparation dekaltambang batu bara

Batu bara yang masih kasar atau ROM diangkut ke tempat penumpukan
menggunakan dump truck atau ban berjalan, tergantung seberapa jauh letak
penumpukan dari tambang. Sebelum dibersihkan, batu bara kasar tersebut digerus
dulu menjadi fraksi-fraksi dengan ukuran butir tertentu. Batu bara ukuran 0,5 mm
sampai 30 mm biasanya dibersihkan dengan cara dense medium separation, ukuran
yang lebih kecil dari 0,5 mm dibersihkan dengan carafroth floatation dan cyclone.
Berbagai cara pembersihan batu bara berdasarkan pada kenyataan bahwa pengotor
mempunyai density atau berat jenis yang berbeda dengan density batu bara. Batu
bara yang mengandung sedikit sekali pengotor mempunyai density 1,2 telatif
terhadap air. Serpih, batu pasir dan lempung masing-masing mempunyai density
yang berkisar antara 2,0 sampai 2,6, sedangkan pirit mempunyai density 4,9.

Jig washing merupakan cara paling tua, murah dan masih banyak dipakai walaupun
proses yang berkembang kemudian seperti dense medium separation, lebih efisien.
Cara jig washing dapat dipakai untuk membersihkan batu bara dengan rentang
ukuran yang luas. Bagian pencucian terdiri dari suatu palung (bak) dipenuhi air, di
mana batu bara bergerak sepanjang saringan. Getaran air mengocok batu bara dan
membiarkannya mengendap membentuk lapisan-lapisan sesuai dengan relativ e

density-nya. Fraksi yang paling berat, yakni pengotor yang tidak diinginkan,
terpisah di dasar bak dan kemudian disingkirkan. Batu bara di lapisan bagian atas
dilewatkan ke sebuah bendungan dan dipisahkan dari airnya pada sebuah saringan
pengocok.

tOZ

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(.OQ.

T
uenlnqepued:nynuuerlepueDue6

'7ca[at ue8uep

u,{upq ulnd uurlrureq 'e,(usulrlenr uolnluauoru rnrun uurln8ued uulurreTp nlnqup


qrqolret 'lndrunlrp

tu auop{l

uep wruparu asuap VseqqrsJaq eJuq nleq runleqos

'anpta cgfrtolD) uep n{1ns


7n1o7 qtedas,>puu uule e,(uureJ raleruu;ed
asuluesred'unrnl qs? uuSunpuul elqedu'1u8urrp nlse4'Qcata,,r) Suenqrp snruq Suex
qepuni uep'(p1afi.'Ktatocat) Iluqrue{ qaloredrp 3ue,{ ureq nluq qepunIBunlrqrp
uErpnua) 'o511 naml ruducuaru rudruus uDlqrsJaqrp c6g1 e|u-qsru ueSunpuul 8uu,(
uJeq nleq u,(qesryq 'nlruq.redrp nFad qrsuru nulu 1e3;u1 rqnuoueu qu1e1 uurcncued
Irsur1 uruq nluq qulede unrJoleroqet Ip lfnlp nurcncued ueuqoc:ad lrsuq eJeq ntug
'uurcncuad ulreuq depeqral uuuqocrad-ueeqoc;ed uEIn)I?lrp rc1nu .un8uuqrp eJuq

nlsq uurJnsued lusnd quloles '1s21luts puD 1oo7[nqesrp nlr uur[n3ue4 'uu)lrlrsJoqrp
uu>1u Suer( eJuq nleq rJep usrsnJued 1u3rs-1u3rs uD{nluaueur
Inlun unrJo}uJoqEl
rp ueeqocred nlnp uu{Epulp 'unBueqrp nlr uJuq nluq uurcn3ued lusnd unleqes
'uol 000I :ed luarue;cur St qulupu
rur ueluru,(sred ptoc lADt Ilntun uu>18uupes 'e,(uledures llql'uulp 8uu( u.ruq nlEq uol
9691 red lueruercur g1 uupquu8ued uulu:u,(s;ed ueryreqrueu ntrISV rupu?ls .rtrlet
qrqal m{e u8nl u,(uyedures uepquu8ued urec e?Surqas r33ur1 rsenllnl;req {Bpn B.{u
-zls, eseluesred rseuen 'lDor uDap re8uqes e,(u1nqe,(uaru 3ue{ epu undr4seu .iuo;
pallsDl\l lnqesrp ur(uunurn uurcncued Irsuq BJEq nlug'uBrcnsued Fsuq ?Jeq nlBq uep
qesrd:e1 precos 1n13uurp \ca[at lnqasrp 8ue,( qusrfu4 8ue,( uunleg .lenur ueqnquled
a1 tn4Suurp 1n1un durs rur ErBq nleg 'elnues uu1le8"relrp qe1el 8uu{ rlredes
e,lu-qso uu8unpuel 8uu,( uurcncued ysuq uJuq nleq ayblcous tuelep rp ualnlusrp
uurpnuo{ 'uorlolnopf r11o{ uep wrupaut asuap uap uu{r.lrsJeqrp qe1e1 8uu,( EJuq n]pg
'ufurre ualSuulrqrp
uurpntuel qrsJeq Jpq nluq Sunpue8uau 8uu,( qrng 'Jru tuulup upe qrsuu 8uu,(
luJourru 1eryued rJup uolqesrdrp ludup eSSurqes 'ueelnru:ed upzd ?uuqrue8ueu qrnq
uep lruu 8uu,( Sunqiueye8 epud te>leleru u)e erq nluq 1e>pgud u4uru
'lnqasJel Jnqnq rnleletu urupn Sunqurele8 ue>purnaleru uu8ueg '..JrE rluu,, rpuluau

{nluequeu

uSSurqes

'ueq nleq lelpred rsrdularu uule 8uu,( sua?nat qequrplrp

'JrB r.uulep

uulrsuedsnsrp Ie{ruud 'leJeurur uuBuep nlr eJ?q nluq yelrged eJuluu ueulmurad
Burrpl luJrs ueupaqrad e,(uupe epud ueryusepJoq 'luJeur-ur IJup (ruru g'g r-rup
qrqal) snleq 8uu,( eruq nluq r$lu{ uelqesnueur \nlunuottotoogfqto$sasot4

1rce4

'sruulatu uJecos ue>lqesrdrp rur rslu4 unpal uerpnua\


'Qtuts) ure1e88ual uu1e Suenqrp ue{u 8uu( uerolo4uup (loo1) Suuqruu8uau
Uu>IB uJeq nl?q Ielurud 'uulur8urrp 8uu,( uruq nleq &tsuap rgades uures
EueK (ysuap ue8uep 1u1ad urpeur rsueq 8ue,( tUDqarelep e{ WOU uuluedurn?uau
uu8uap u,(uolo8ued rJEp uJEq nleq uuqulSuoq uolr.Iesnxeu {nlun uuleun8rp
rur uJuJ 'ue>lur8urrp BueK (lsuap a^trupt qupunl uenl;ede1 ln:nuetu Jnturp
u,(urs:odord 'JrB r.uulup a4|au?our rsuedsns uuluunSSueru lunqrp tuntpau asltae

13.5 Pelabuhan muat


Setelah batu bara tiba di pelabuhan muat yang diangkut dengan kereta api atau truk
atau jika jaraknya dekat menggunakan ban berjalan, maka dikerjakan pengendalian
mutu dengan cara mengambil sampei dan menganalisisnya. Cara penumpukan di
pelabuhan muat dilakukan secara telpisah antara batu bara dengan kualitas yang
berbeda.

Apabila untuk mencapai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak tidak dapat
dipenuhi dengan mengirimkan batu bara tunggal (single coal), maka sebelum
dimuat dikerjakan pencampuran beberapa batu bara dengan kualitas yang berbedabeda. Pencampuran batu bara yang kualitasnya berbeda disebut dengan istilah
blending dan hasilnya disebut sebagai blending coal. Cara mengerjakan blending
diterangkan dalam Bab 15.

dijual harus diberikan sertifikat oleh suatu perusahaan


surveyor yang telah ditunjuk oleh penjual dan pembeli. Pemeriksaan mutu di
pelabuhan muat maupun di pelabuhan bongkar dikerjakan oleh surveyor dan staf
laboratorium perusahaan c o al c ar go s up e rintendent. Cara-cara pemeriksaan tersebut
diterangkan dalam Bab 16.
Pada batu bara yang akan

13.6 Pelabuhan bongkar


Setelah batu bara diangkut melalui tongkang atau kapal dan tiba di pelabuhan
tujuan, sebelum dibongkar umumnya dapat dilakukan dua cara. Pertama, dikerjakan

pengambilan sampel dan analisisnya oleh perusahaan pembeli batu bara tersebut.
Kedua, jika perusahaan pembeli batu bara tidak mempunyai staf untuk mengerjakan
pemeriksaan mutu atau tidak mempunyai laboratorium, dapat dikerjakan oleh
suryeyor lain yang ditunjuk oleh pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk menguji
apakah pekerjaan surveyor di pelabuhan muat itu benar atau melakukan kesalahan,
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Umumnya setelah sepuluh pengapalan,
apabila dianggap memadai, pengujian di pelabuhan bongkar sudah tidak perlu lagi
dilakukan.
Pengendalian mutu di pelabuhan bongkar dikerjakan terhadap batu bara yang sudah
ditumpuk berupa stockpile. Pekerjaan ini meliputi pengambilan sampel dan analisis,
bl e nding, dan sebagainya.

13.7 Pendukung teknis untuk pemasaran


Bagian akhir dari Bab ini akan mengulas secara singkat mengenai kontrak jual beli
batu bara. Bagian pemasaran dari suatu perusahaan yang ada kaitannya dengan batu
bara harus memahami teknikteknik pembuatan spesifikasi kontrak. Harus dijaga
supaya batu bara yang dijual itu apabila ada saru parameter yang dikenai penalty
(harga jadi berkurang), jangan sampai parameter lainnya dikenai penalty pura.
Misalnya, kita tahu bahwa apabila kandungan rzsh persentasenya naik, calorific
value-nya akan turun. Jadi harus dijaga jangan sampai kedua-duanya kena penalry*.

,O+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

COe

uen;nqepued:nlnuruerlepuabue6

'leniued
:esed tstpuol upudrrep IIBq qlqol rlequed rused rsipuol Euar{ utuelnrot 'DltDw
pds uelep uuqequrad upud rpu[.re1 rsErJAJoq ?uu,( eseuo] 'u,(uurnurg 'uu>leun8rp
ssrq lutrrrs)elu uup Ieturulur esuuo] uJuluu {oooo Suur( esuuol uuqllld 'lJDtluo) rutat
3uo7 nep Suuluud u>13uu[ 1er1uo{ lunqrueru ue8uep lutururtu '1udu1 ue8uep 1n13uurp
8uu,( uruq nluq dupeqrel Sueteu uuecuar u,(uue1n1,redtp uqquqe,(ueu ue{B rur
IEq

wp 'uulut8uttp

8ue,( rrup IIOoI qlqol Bue,l ayd>1co;ls sultsudu>1 tu8uqes uu{IuBIp


ludup Suun: uusleqJeley 'r83url ISuoISUe ue8uep sunl 8uu,( sulIIBn{ Suuluer

uu8uap eruq nteq re{?quou ledup ng14 eltl nule ryuq ue8uep ?uryua1q-rp wdep
losudrp 8uu,( ereq nteq ullqudu st1tr1 tpuluau {uplt IIeqIp 8ue,( u:uq ntug 'uruq ntuq
Jeqruns uurplured rqnru8ueduralx ue{u OJ-Id eped Surpuaq uep aydtlco|s sIIIISUC

eJeq nlPq

rlaquod

z'[tl

'raleq uuquq Eruq nteq {nlun snsnrp{ ulep pquru8ueu u(ueq uu8uep B ruPoW
astno) ,91pn6 po) TADV ruo-puDq rrep llqurelp SueX uerusuutad Sun4npuau
Inlun ureq nluq sellleruI EtBp roqluns uup 3o1u1n1 ue{Ireqlp I'e I IeqeJ uped
'3urpua7q

uep '(?urysou, loot) uorlondatd Tooc 'Surttrw avlralas PJBluu uu8unqu8


rnlelaru ue>lllsWp ludup 8ue,( lnpord ueqeqnred dupuqrq uunqule8ued

:nJ'Id

ntuns

4n1un fuqrqn4dtcatd u,(upsnu tilades 'st1uq 8uu,( IBJIS-IP+IS {nlun ualrenlellp


8uu,( e,(erq e,(usnsnq>1 uep rusud uuqnlnqa{ {nlun - nlntu uullupue8ued
nlueuel resed uu?uep lnpord uultunsa{ueu

ntulr nluns uu{nlJarxoru Iul Iut{

:eJPq nluq eunSSued nelu tu>leured


uuqnlnqo{ rcue8uau uenqele8uad u8nl rdelel 'ulus eruq nluq IuJIS-}uJrs qndrleur
u,(uuq {uprl sElIIun{ IuI s{eluo{ urcl?p :lnqasJel ueuqesnrad eJuq nlsq Jaqluns
rrup I$lnpordrp tedap 8uu,( uruq nluq stuel snruos {nlun se1tlen4 uutge8ued a

:qndtleu SueK Surla4toru tot ttoddtts lDrruq)at nete


ueruseured {nlun slu{et Sun4npued uuluunSSuaur ue8uep u,(uureq nluq 1n1un rusud
sunpedrueru ludup er e,l.rquq u,(uc:ed sulllun{ P.IEq nleq Suu8uped'utu1 luqtd tg

'r38uli apot7 nele sutllun{ tu,{undrueu 8ue,( eruq nteq ue>lSue8epredtuau


rur lBJeslU uuluunSSueru 8uu,( uuuqesnled ue1u,(uuqoy 'PISJeuro>1 tsulsoSeu
urutue uu8unqnq '(acua?q1ary! PyrDlu) rused ueenpedel upud {elelrel
uup
luuosred
uuresuured Br1ESn ?nues 'ufuruueqeg '(:u1eq uequq rcq nleq 1n1un) u,(useuud
relru uu{Jusepreq lunfip Eletu-uluruas uJBq n13q e,,lrl{uq u,(ecred su1lpourol Suu8upe6
(3urpott 1ooc tQtpnb) setrlenl BrEq nleq uuSue8ep:ad (7)
uvp '(Surpott Algpounuoc) sulrporuol ue8uu8uprad

:rm1u,{

'uu8uolo8 unp rpuluatu eqre1 eJuq nlq ue;usuurad gosolg'uuuqJapas

eJeq nleq

ueJeseuad

"JEJaS

L'ftl

Tabel

A.

13.1

Katalog dari sumber data kualitas batu bara untuk pendukung pemasaran

Sumber data
o Cadangan teruji ( terukur, tonase yang dapat di-recovefl
o Pengembangan eksplorasi (banyaknya lubang bor, jarak Iubang bor, dsb.).
r Rencana penambangan (5, 10 tahun)

I
I
r
B.

Peralatantambang/fasilitas
Sistem pengendalian mutu
Spesifikasi dari produk utama (kokas, bahan bakar, dsb.)

Data kualitas batu bara yang telah dikembangkan


r Data laboratorium, bench scale, pilot scale atau industri mengenai
penanganan batu bara, debu, flowability, self heating, dsb
r Penggerusan
o Pembakaran, kestabilan nyala, burnout

o
o
r

Abrasi dan erosi


Slagging dan fouling
Emisi, NO,, SO,, dan fly ash.

Produksi batu bara


Daftar keseluruhan dari produk batu bara yang dapat diangan-angankan meliputi
penukaran dari masing-masing sumur dan lapisan, pilihan pencuCian batu bara, dan
blending. Produk utama yang akan diuji untuk memenuhi data penggunaan akhir
sepefti tertulis pada B di atas.

C.

skedul produksi dengan tonase berbagai jenis produk telah cocok dengan penjualan
yang telah disepakati.

D.

Data pembeli
r Nominal rating (MW), load factor, dan keperluan tonase.
. o Pemasok batu bara pilihan saat ini atau mutakhir.
I Jenis penggerus, kapasitas cadangan, dan sistem pengoperasian.

o
r
o
r
r

Jenis boller, susunan pembakar (burner).


Desain boiler, kecepatan gas buangan.
Peraturan pengontrolan emisi dan perizinannya.

Jenis dan ukuran precipitator.


Cara pembuangan f/y ash dan hasil sampingan lainnya.

Strategi pembelian batu bara akan berbed a antarapembeli yang satu dengan
pembeli yang lain, tergantung pada bermacam-macam faktor tertentu yang khusus.
Secara umum, ada beberapa prinsip dasar yang menentukan strategi untuk menjual
dan mengimpor batu bara berdasarkan kontrak.
Beberapa pembeli mempunyai sistem yang hanya membeli dengan cara spot
market, karena kondisi pasar pembeli lebih dominan. pembeli aimnan, tiurrnyu
pembeli dengan tonase yang kecil, dan mereka tidak membuat hubungan jangka
panjang dengan penjual, mereka dengan mudah membeli batu bara berkualitis
baik
dengan harga murah.

1O6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/OQ

uenlnqepuad:nlnuuuer;epua6ue6

ppa1s7n11e16 (9)
tserygrsrenrq (y)
uu8uresredT

;lttleduoy

(g;

Irquts uup u,(ucradrp :r,deq (7)


suluzd 8uu,( r14d.req ur?c uup urruxn gosolg (1)
:

rulur('ur(uunpel 1n1un

Surtued uruus-ruus 8ue( roqe;-JoDl%'nluouel pnluad uu3uep rlequrad uJBluB


8uefued u>13uu[1ur1uo{ r.uBIBp rserso8aureq 4n1un uuutSuloI ]npns rrup Suupuudrq
'e,(uurzy JnDlrulser;ur uup'8ueqruu1

uulSuuque8ueru 'ppotu ruseqredruau {nlun IBISUBUg JBSBp ue4udma11 (g)


'uulosuuad ueuetuue{ uu>Iu uuDIE,(a>1 refunduehi (Z)
'n1I3^\ e,(uuu1ulreq
uu8uep {ruq uDIEru uelu 8uu,( 'qequed uu8uep >peq 8uu( uuqre8ue4 (1)
:urul uJuluu 'uu8unlunal rc,(undureu u8n[ pnlued 'tleqrued uu8uep u,{u1uq fgede5

'lrquts rirqol req ntuq u8reg (7)

'{BJluo{ epouad etuules dutet 8ue,( eJBq nluq sElIIen>I etulJeueur UelIV (E)
'uulosuued ueuetuuel uE{B uEuDIe,(e1 re,(undurehl (Z)
'nDIEA\

u,{uuu1elraq uu8uap {Iuq upletu uu4e 8uu,( 'lunlued ue8uep qruq 8ue,( uerge8ue4 (1)
:urBI uJuluz 'ryaqued r8uq uz8unlunel ru,(undureu 8uuluud

6ue[ued

e13ue[1e4uoy

al6uP[Iel]uo)

'qupnru Jppler ue{e uul{uoauad '1eqrd quleq enpe)t eJulus uuuururyed


qunqes Iuedas IuI {BJluo{ elqudu rdu1e1'1uqrd qeleq Enpel uulsuntueur Suuf
uuqucaued IJucueur aurus-utuus {nlun lllns uDleu 'tnqesJq ueqeqn'ted J?seq ur{el I
'uuqeqnred e,(utpuftq uu>Ic q?lpu {Er}uo{ esuul etueles lpulra1uelu 8ue,( Ieq n]BS

'euu1 8uu,( nDIulY\


ul8uul1n1un >1eqrd q?laq enpe{ etelue uzlSunlun8ueur 8ut1us e,(uepe uelur;u,(aru
{nlun Isu>lluntuo) Ieluo>1 uulupu8ueu 8ul1es uup,'1pufre1 ur{8unur Suef
qeps?u-qeleseur tsulu8uatu {nlun teqlqag dnlnc wp {l?q 8uu,( ueneue>1 uu3uep
'rue8uaru Surps uup tu,(ucradrueru 3ut1us uluus-u{xus snreq lzqrd qeleq Bnpe)
'ueurrtreqred qEnqes ue8uep IuI eJeq n]?q IIaq 1un[1ur1uo4 ueluruu,(ueu 8uu,( upy
'(qequied uep 1en[ued) ryqld qeleq Pnpa{ uep qnued
uurue8ued uelduruqrp uep rusup uopdnreru rut;er8erud tuulup slwq IJep nrv
'uruq ntuq rleq 1un[1erluo{ uealnqtuadger8ered uep uenfn1uup pn$lru uuludnreu
Iul pq uup 'I?4uo{ nlens Jusep uelednraur 8uu,( qupul'e,(qunlueur netu sruuq
pnlued u?p ntueuel uruq ntuq Ileqtuetu nBIU snruq lleqruad'u,(uueulu.(ue{ upud

IBrluol s!se8
Pleq nlEq llaq

lPnllertuoy 8'z'8t

(6) Kualitas batu bara/pemanfaatan


(7) Lokasi dan infrastruktur
(8) Lingkungan
(9) Transportasi
Kondisi dasar dalam kontrak
Kontrak jangka panjang mempunyai ciri-ciri khusus termasuk sejurnlah item yang
dapat dibuat daftar dalam syarat kontrak penjualan batu bara seperti berikut ini.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Definisi
Sumber dan tempat yang dituju

Ternt atau periode


Kualitas, pilihan tonase dan skedul pengiriman
Spesifikasi atau kualitas dan standar
Penentuan berat dan kualitas

Bonus

dan

penalty kualitas, penolakan

Harga dasar dan peninjauan periode

Kenaikan harga

(10) Jenis mata uang


(11) Pembayaran
(12) Penangguhan atau penghentian pengiriman
(13) Kondisi pemuatan (dan pembongkaran) dan kondisi charter porQ
(14) Property atalu title dan risk
(15) Penyerahan
(16) Penunjukanagent
(17) Dokumen
(18) Pemberitahuan, peringatan
(19) Waiver
(20) Force majeure
(21) Peraturan, larangan, dan persetujuan pemerintah
(22) Wasit dan penerangan
(23) Kolaborasi bersama
(24) Kondisi persetujuan
Tentu saja beberapa item dapat digabungkan dibawah satu bagian kontrak, hal itu
akan dijelaskan secara ringkas berikut ini. Beberapa item juga merupakan kondisi
standar yang digunakan untuk komoditas lainnya dan tidak akan ditinjau secara
khusus.

108

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6o(.

uenlnqepuad :nlnuuerlupue6ua6

'{BJtuo{ ruelep ;esup u8req uup


rselgrseds rulru uuryusupreq Sunlrqrp qepnu uu8uep ludup rlyeued uep snuog (1)
:urel eJuluu
rtluued netp uup snuoq uelnluouotu tuulup ue^eleJ ur>13unu 3uu,( :o11ug-Jollud
'snuoq urulleuour Inlun Iluuueur ludup uup (rsc>p;rseds tultu ue8uep uulrel:aq 8uu,()
JEnlIp ltluued ru,(tqrueru 1n1un nSSunueu snJuq eJeq nluq lenlued
lp 'rluludasrp IsueJelol qElolos
rsuu,ralol

uluru

1u>1?ur1

'uu>1"ru,(eqrp >1uplt ltluued nelu snuoq Euulu

snuoq uPp lllpuod 0)

'9I qeg urulup sequqlp ue{u leraq uuntueuad qulusulN


sPlllenl uep leraq uenluouad

(a)

'(e,(u1n1ueq
quluse}^[
Sur8ulud 1uqr1) rsu4;rseds;e;3erud uulep suqcqlp ue{s sulllen{

sPuten) (p)
'1urur1do 3uu,( eseuol nlens upd utunulp
Suupq-8uupe>1 rdu1el'ues;ad qnlndes snutur nele snld qetups lEIUJou IsuPJaloJ
rleq-1unl1u,rluol ruslEp esuuol ueqrlrd ruuaSuaru uulluqepradrp 3uue5

.BJuq nluq

oseuot ueqllld (c)


.1u,(uuq qrqol uuIE uSnl rse)lqrs:a,trp 'lunlued uep rlequlad ureluu rsBrrrpJoo){
upu ulrqedu 'n1t uu8uep uultleg 'ue8ueqrue8ued luup8ueur u8n[1cr1uo1 qelunles
u>IEtrI ruseq qrqel rptlueru n]uouel Sueqrueuad (1oduo1e1) dn:8 nule nluauel
rJlsnput uu8uequte8ued u,(uepe uuSueq 'u.IBq nluq uulosuuad {uJluo{ EIuII JelIIes
re,(undtueru u,(uunurn (8uuquul dull-durl r-rup) r'req nluq psuq8ued uup (nffa
derl 4n1un) uJuq nleq psuq8ued uo1u,(uuqe1 uup ru{uq uuqq uruq nleq lleqrued

'lutol llep uesred 0Z qu,ttuqlp teduus


{eJluol relru rseleqruotu urnrun EJoos ?ueK (ttorlocrfistat'ry) uuruu8urelauu8uad
eruc te,(undureru u,(uuulellllel rleqrued uep {oseluod'edr 000'009
rudruus 000'002 JutDIos u,(uurnun rdutet'(edt) unqel;ed uol000'000'7 redures
'Juq n1q lJup lulol Isunsuol
000'02 E-Iuluu ISeIJE^Jaq ludup nlueuel {EJluo)
nptu lulol rslnpo;d uufluep uEIIBI tu.(undureur u,{uusutq lBJluoI nlens ruulep esuuoJ
lsPIrflsro^lp uPp sPlllueny (q)
'unqPl EIUII
rudues unp derles Iluquel nuluplp ureq nluq u3.ruq uup {urluo{ 1u1o1 epot:ad ulxulos
uEIrsp>IUISodsrp u,(uurnurn esuuol 'snse>1 udu.reqaq urelsp rdele; 'unqul 0E JelDIos
ntre.( .;1116 ntpns rmun urueles eporred {nlun lunqrp ledup 8uufued e13uu[1enuo;1
',uaaJBnd.a, te3uqas Suepuudrp e,(ueua:u>1
uep ultnr sISEq rutlup /2^o pallo.t,lp ledup IBrluoI euore{ 'Suuluud u13ue[
{eJluo{ {nseuuol qISBIx unqel utull tudurus n13s nDIuA\ u43uui;eq IuJluoI nluns

oporrod nete

ual

@)

(2) Penalti dapat lebih besar dari nilai kontrak dikarenakan kualitas batu bara lebih
jelek.

(3) Bonus tidak akan ada dalam basis,

(4)

karena pembeli tidak mau membeli batu bara


yang kualitasnya lebih baik dari yang tertulis dalam kontrak, atau bonus dapat
lebih rendah di bawah nilai kontrak untuk alasan basis yang sama.
Pembeli dapat menunjukkan kepuasan kepada penjual mengenai keuntungan
yang sebenarnya atau bervariasinya biaya/ongkos dari bervariasinya kualitas
terhadap pengoperasian PLTU, dan hal ini dipakai untuk menentukan bonus
atau penalti.

Penol.akan. Kadang-kadang parameter kualitas tertentu merupakan hal yang kritis


terhadap pengoperasian PLTU, sehingga dalam kontrak dicantumkan batas
penolakan. Dalam keadaan demikian, pembeli dan terutama penjual, harus merasa
puas dengan cukupnya data cadangan batu bara yang ada untuk meyakinkan bahwa
batas penolakan tidak akan terlampaui.

(g) Harga
Harga dasar akan disetujui berdasarkan salah satu basis berikut ini.

(l)

F.O.B. (free on board), yaitu dibayar setelah batu bara dimuat ke kapal.
(2) F.O.B.T. (free on board and trimmed), yaitu dibayar setelah batu bara dimuat
ke kapal dan dalam kondisi telah diratakan (trimmed).
(3) C & F (cost andfreight), yaitu dibayar setelah batu bara dibongkar di pelabuhan
pembeli.
(4) C.I.F (cost, insurance, andfreight), yaitu dibayar setelah batu bara dibongkar di
pelabuhan pembeli dan telah diasuransikan oleh penjual.

(5) C & F.F.O. (cost andfreight, free out),yaitu dibayar

setelah batu bara

dibongkar di pelabuhan pembeli, tetapi biaya bongkar ditanggung pembeli.


Biaya asuransi untuk batu bara umumnya dibayar oleh pembeli dan semua risiko
ditanggung oleh pembeli begitu batu bara selesai dimuat ke kapal. Sejak tahun
2000, Kamar Dagang Internasional atau The International Chamber of Commerce
menerbitkan aturan-aturan baru, yakni INCOTERM 2000 yang sesuai dengan
perdagangan internasional masa kini.

Dalam short term contract harga batu bara adalah hargaflat yang mewakili harga
rata-rata dari harga awal sampai berakhirnya waktu periode kontrak. Kenaikan
harga secara bertahap umumnya berkaitan dengan perjanjian harga untuk dua tahun
dan pengganti dari kenaikan harga. Bila harga kontrak sudah disetujui untuk satu
periode yang terdiri atas kenaikan tiga tahun atau lebih, umumnya dipakai harga
dasar awal. Penentuan harga tahunan menjadi harga dasar, akan dihitung dari harga
pada beberapa tahun terakhir.
Pada tahun-tahun terakhir ini, konsep floor pricing telah diusulkan oleh seiumlah
proyek penambang batu bara yang baru. Dalam konsep ini harga minimal untuk
beberapa tahun yang dihitung dari harga dasar awal, ditambah pengaturan harga
(terbatas maupun tidak terbatas) dalam bentuk perumusan. relatif naik. Penekanan

, 1O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

IIE

uenlnLlppuad

:nnu uetlepua6uad

'ur(uenpa>1 uJsluu sruoruJeq 3uu,( uu8unqnq nlens uelunlur(au


Suoloueru uprpnuer 'pnluad epudel rlaqured uulyuuel:edrueu Buu( uuurmel:ed
lzqrsuued uup uJuluuJad ru8eqes lupurueq rur uruluured 'uuur,r,ruryad nlens rcBeqes

nlr eJeq ntEq rloq-lenl usuluudunrad epud rlsqusx '{ulsBd uup udo.rg rusud rp eurul
Dlotq nulB pJeluuJad nlens uBuuJeil
IBuaIrp qElel BJBq nleq uuSueSup.rad ruulup

eJpq nlpq uE6ue6epJod urelep pleluBrad


'r1eq pnl e8req ruBIEp
1p ruedes lrperrl
e,{urq uu8uap undrlseu pnlued rrep u8unq qeloredueur ryeqrued euutu lp rnlnlesrp
u?nI usrq Ilclclp nulu :ns8ue JEJos uu.ru,(uqura4 'uelsenruetrr Iu,rE IuJluo{ nls
quloles 'lenlued {uuq uourn{op depeq:e1 qsD) nele ueluo{ uurufuqued u,(upsrur
lenlued r8eq ruseq qrqel 8uu,( olrsu 1n43ue,(uaur u,(uurnurn urc1 uuru,(rqrued 1n1un

'uulnlredrp 8ue( ude uu8uep runses ?utpo7 {o lfg ue1mnle8ueru


{nlun Jnpunur
e,(unp1e,tr nuuodttls ueupeol ruulep (ldtacay sawyfi I rurTEnI tr qalo ruu8uel?puutrp
3uu,( leduy uaurulo(I nluns nele (,Q1to4tny uod) uuqnq_Blad tsurtsrurtupv
4nlun ufuruntun
qalo ualJunleryp 8uu,( lolrJrues nluns lenqrp

.de>18ua1ed

(ur8r"to lo a1ncgfryas) lusu le4grgag


(tqSouto a4oct{rytac) turoq tu{grgos
sts(Touo pun Sut1dtuos tu>Illrges
pdu4SutpnT{o tttg 1as nleg

(g)
(?)

(t)
(7)

yunluad ruu8uulupuellp 8ue,( acrcru1 (1)

-uaunlop uu41nlunueur

ueSuep

:lnlrJaq ueun{op
4pan{o ngayBuun Ir.ruuoru ledep pnlue4

')3r1uol

r.u?[up

uSreq ue1rcue{ rJep uesred snluJes r:up 8uurn1 luprl JaJSuuI rnlpleru uu;e,(uqued
uuluuued uu8uep '4patc {o nyal eduel uuledu8ued durl runlaqes rruq L rrep
qrqel {?pp 'du1a1 8ue,( Iuuotsutxatul IuBq nluns ue{nlueueu rlequad'pottuoc utal
3tto1urc1eq 'e,(uuru1
ue8uap
nles rJup upeqJeq uu:u,(equred rsryuo)
{?J}uoI
{eJluo{
uPrP^equad (q)

e?nf acud

g?,

'rur e>IrJetuv Jellop uuleunSSuau


'puorsuuJalur eJuJes eJuq nluq rlaq-leniruulup utuulnJol .ueluun8rp

Suues u8nI elueurv Jelloq 'yu1o1 Suun eleru uu8uep re,(uqrp ueu,(erqued
umuas BUaJE{'1u4o1 Suen uleu uu8uep u,,(uuu:u,(uqured 1u.r1uo>1 r8uuua,,(ueu

qrqol uJuq nteq pnfua6 'tuuJpu-ruuceruJeq epe ue4uun8rp 8uu,( Suen uleu srual

'sr1rr4 8uu,{ unqet-unqq tuelup uqul uu>llrsuq8ueru


1epr1 Suuf uersurado8uad nluns rJup uurrru uele leford antd noi[r4e,,rAeqrp
unrnl rusud e8ruq ullq lde1el '8uugq w{u uqel rsuelod prururu acud too4fse1e rp
1u>13urueur rusud u8req elru'uru?ued unqel erury rcduus Bnp BtuBIes uzrseredo8uad
uq?l u?p 1e,{ord rrup IB^\u uqul nluns ueluqe,(eu {nlun u?{pn$l?turp rur

Perantara ini merupakan kepanjangan tangan bagian pembelian dari pembeli dan
atau bagian pemasaran dari penjual, tetapi pada waktu yang bersamaan mempunyai
suatu peranan terpisah dalam bisnis, yaitu sebagai penyaring atau badan pengukur
yang berada dipihak netral antara pembeli dan penjual. Perantara harus mengerti
hal-hal teknis, komersial, dan harus mempunyai hubungan yang baik, minimal
dengan salah satu dari kedua perusahaan baik perusahaan penjual atau pembeli batu
bara.

Dalam beberapa hal, bagi pembeli dan penjual lebih nyaman bila tidak berhubungan
langsung satu sama lain, jadi harus melalui perantara.

Spesifikasi kontrak
Batu bara merupakan bahan bakar yang lebih bervariasi bila dibandingkan dengan
minyak dan gas, karena itu spesifikasi yang layak untuk sifat-sifat batu bara sangat
penting. Dari pengamatan beberapa kontrak untuk pemakaian di PLTU, ada
sejumlah sifat-sifat dasar yang pada praktiknya dispesifikasikan dalam semua
kontrak. Ada sejumlah sifarsifat lain yang umumnya dispesifikasikan cenderung
mempunyai bias geografi, dan sejumlah sifat lainnya yang ada dalam kontrak, tetapi
j arang dispesifikasikan.

Laverick, 1987, (lihat juga Maher, 1987) menggolongkan sifat-sifat batu bara dalam
kontrak menjadi tiga golongan, yaitu:

(l) Sangat umum dispesifikasrkan:

calorific value, total mMoislzre, kandungan


ash, total sulphur, volatile matter, moisture dalam sampel yang dianalisis,
ukuran butir (slze), dan grinclability index.
(2) Kurang umum dispesifikasikan, yakni sifat-sifat batu bara yang pembeli minta
dimasukkan ke dalam kontrak tergantung pada keadaan lokasi pembeli, desain
PLTU secara khusus, atau faktor-faktor lainnya. Sifat-sifat ini mencakup Suhu
leleh rzsl2, susunan ash, nitrogen, klor dan fosfor, crttcible sw'elling ruunber, dan
fixed carbon.

(3)

Jarang dispesifikasikan: secara praktis, setiap analisis digunakan untuk


rnengevaluasi batu bara oleh PLTU muncul di dalam spesifikasi kontrak.
Beberapa analisis sudah tidak muncul lagi dalam kontrak, karena untuk batu
bara dari sumber tersebut rentang nilai normalnya sudah dapat dipastikan.

Biasanya, pembeli minta data batu bara yang dikapalkan untuk informasi
apabila data analitis bukan merupakan bagian dari spesifikasi, meskipun penjual
berjanji untuk memberikan informasi tersebut. Data-data yang diminta di dalam
kontrak adalah analisis ultimat, unsur runut yang dititikberatkan pada logam
berat, fluor, bentuk-bentuk sulfur, indeks sloggirtg danfouling, analisis

petrografi, dan resistiviti Ash.


Bagi pembeli sangatlah penting untuk menentukan dengan hati-hati spesifikasi dari
batu bara yang akan diperlukannya untuk suatu pemanfaatan teftentu. Sama
pentingnya seperli penjual dengan realistis menyajikan spesifikasi batu bara yang
akan dijualnya atau batu bara yang ditawarkannya untuk pemanfaatan tefientu.

1I

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

(. t

uen;nqepued :n1nu uerlepua6ue6

'obgl qsD Sunpuu8ueur 3uu,( uu8uep ual8urpuuqrp


ZI $Sn Ieqeru qtqelqsz
o5g Bunpuu?ueu 8uu,( ureq nluq u8re11 .qso eped Bunlue8req tu8ues (ggg,ptoog
ug aatg) eJq nteq u8ruq uznquq uu>plnfunueru E.tI ruqureC .o697 rcdues oTog
e,(urszuunraquep (qso e,(uquqrueq uu8uep Suns8uul qeqnJeq EIJ{&K nu1w

EJplue r.{su

arrup^

uep anr)^ cgfrtortc rpnce4) uslsuo{ u,(uurc1 BrEq ntuq ]EJIS-IBJIS e8elueur

uu8uap uu{nlue}rp qso e(urseuua,raq qn:u8ue4 .,(e11en ratunH ErEq ntq qsD rc1.u
rgWK'obgl qse rclru uelJusupreq uresoprp OJTd .lple{ erucas Iortuolrp tnqesral
nluq godsuurl u,{erq
nJTd rrep ualrsruerp 8ue,( se8 uup r33ur1 n1l8eq Ipprt
"Juq
uSSurqes 'eJeq ntuq 8uequ4 rrep qnellupll E(u>IBtal uep qurep
nt?ns rp un8uuqrp
699 sulrsedel ru,{undueu urlurtsnv'sele1a1 qtnos ,4deN Ip nJTd nlsns
8ue,(

161,rq

'roluqrp e{ne{ uruq ntuq qeyo uulsudeyrp 8uu,(


r8:aue u,(ulefueq uuJnIn nlens uuplnlunueu uuoJu{'taluq uuquq ru8eqes EJBq nluq
ruulup Sulluad Surpd ?uu,t raleurerud uuludmeur rur JelerueJud .anlDA cg[uo1o3
'ryuq 8uu,( uelo:luo8ued uelnluyrp
qupn epqedu rsnlod qepsuru ue>llnqturueru uulu r33ur1 8ue,( rn;1ns uu?unpunl
Bueru{ '.mqu}a{rp 4n1un Surluad lu8ues Eruq ntuq urulup:ng1ns e,(u1u Kueg.m{1ng
'anpta cyfttolD) uap uJEq n]uq uup uure>luqured
IrtsrJalIeJEI qruu8uedruaut tailDu aruDpA'ntueual rsrpuol qp,ruq rp Ju>Iuq.rel
uelu 8ue,( IurJalutu e,(u4u,{uuq uuJn{n nluns uelednJeru rur lez-tauDhl aluDloA

'den 1e1e1 uped nluegel qso qnm?uad uuluurur


uulntueuotu {nlun uu{BunSrp tudup Iul IeH 'qsD uep luontEsuol uped Bunlue8.rel
Suequelraq 3u4no{uep 3ut33o7s JolaruuJud 'Surrued le8uus undrur nprsoJ ugepee)
'ru>Iuqrp 8uu,( ureq nteq qolo ue11e3?ur1rp nprser >1e,(uuq uDIBrrr .qsu uu8unpuel
l33ur1 uquur uuoJul '{}nsll 1r1?uuqiued ruulup Surlued 1u?uus rur JelorrruJu d,.qsv
'uedun8ued uup uulnq e.(uupu uu>lquqesrp
8uu,( ueuudurr,(uad eueles atntslotu uequqnred lpef:et uuerc) uelunl8umueru
nleles {Bprl Iul luq 'uur4rurap undolselli Zelluo{ ixlep uu4solgrsedsrp
8ue,{ rcpu qe,,tAuq rp epuJeq arnjstolu 1e1o1 ruSu e8ulueur Inlun eqesnJeq
lunlueg 'lutrrr$lutu rslru nluns re8uqas uu{rsp{rJrsedsrp e,{uurnull'az$rchl ptol

'lnlrJeq ru?eqes uu{ruJnrp se>13ur.r uJJes


{Brluol uruluprp uelrs{rJrsadsrp 8uu,( B-rBq ntuq rJep Erueln IuJIS-IBJIS 'lnqoslal
uruq nluq rleqtuotu {EIoueu rlaqued 3uupu1-8uupu)i 'Iurtuol rse4grseds rupu
r.rup qnul dnlnc uruq ntuq su]rlun{ eJrg 'rlpued ludupueu ue4e (ta4ddns) 4osuurad
'rsurySrseds rulru rJpp .renlel lnqosJel reJru ullq uup uE)lsu{glsedsrp 8uu,( leuruuu
nelE lururs{Eru rElru rur(undrueu lnqosJel ralaururrd-raleuu.iud r-rup uu1u,(uuqa;
'uu8un>18ur1 dupuqrel nuie uuJe{uqtued'u:uq nleq uuuu8uuuad
urulup uu>lr8nteur 8uu,( qmu8ued uelquqe,(uoru uBIe luprl rur IuJIS-IeJIS u^\quq
rlequred uu1ur1u,(eru
ul uSSurqes
ruulep rp runluerrat
ludup
Auc,(
lu;luol
{Eprt
uJuq nleq IUJIS-luJIS ruua8ueur rser.uJoJur ru.(undureru sn.ruq 1unlued .uru1 Iuqld
lC
'e,(uuunFadel ISEq )ococ qEIEpE u,(urleqrp uu>p 8uu,( uruq nluq rrup urel lBJrs-tEJrs
B^\qeq uopqe,{eru In}un rleq{uad upudel Sunlue?rel lul IBH .{urtuo{ tuulup
rp rselgrseds uoplnserrrfp ludup ?urlued 8uu,( u.ruq n1?q teJls-leJrs untues IBprf

Sedangkan Tabel13.2. menunjukkan pengaruh yang dramatis dari sulfur dalam batu
bara terhadap harga batu bara tersebut. Terlihat bahwa kenaikan 0,5 persen sulfur
mempunyai pengaruh yang sama terhadap harga batu bara dengan kenaikan 5,0
persen ash. Hal ini disebabkan biaya investasi dan tingginya biaya operasi berkaitan
dengan Flue Gas Desulphurisation (FGD) untuk mencapai kualitas udara yang

disyaratkan oleh Pemerintah. Perlu dijelaskan bahwa harga-harga yang diberikan


hanyalah rekaan.

ac

.t

st

C
o
l

s9
ut
()_^

&)u
o.

o
o
oqs
o
Io
F

zu
:)

o
ul

35

5101520
ASH

Gambar

13.3

(%d)

Pengaruh ashterhadap harga batu bara (Laverick, 1987)

Tabel 13.2 Pengaruh sulfur contentlerhadap harga batu bara

Kualitas batu bara


Ash (%)

Total Sulfur (%)

10

0,5
0,5

15

*\

Base

, I+

Harga batu bara


(US$/Ton FOB)
55,90
50,00 "
44,10
39,70

15

1,0

15

1,5

20

0,5

44,20

20
20

1,5

34,30
25,80

3,5

use coalvalue

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

.i$i

( tL

urnuoletoqpl

rp

nlnu uerppuabua6

'ryuq ueBuep pnIIIp eftel.rnpesord uup


'lnqesJal Jupuuls ruBIBp rp uIrsu>lgrsadsrp qe1e1 8ue,{ udu uu8uep {oJoc ue4eun8rp
8uu,( uulupred eles IBse un{ruqulp tudup rpel 'u,(upce{-lrcalas uu8uudurr,(ued
ue8uap uenlueued Irsuq uolueqtuau uSSuqas ednr uunlnuepes qrpdrp
ruulup) uu{rraqrp qupns 8uu,( rnpesord-rnpesord tdu1e1 'qnrnlafuour
>1epr1 qupe8ueg
qe1e1 (-rupuuls

uJuces

Irlauetsrs ueqelesel uulSuupq8uelr {n}un utlSumu

'u,(uuur1r1a1e{ rnr{Ble)lp

qulal Su?,( uenlueuad r.rep qeloradrp 8ue,( llsuq ue8uep nele'e(uurnleqes Inqute{Ip
qe1e1 8uz,( u,{ureueqas rellu nluns uu8uep lnqesJal IISq-lISuq uulSurpuuqureur
ue8uap e,{uuq Jn{nrp uup r$leleplp tzdup IUI uet{?lesey 'u,(u-ruueqes 3uu( tultu
rrup qepuer qrqel n?]B r33ur1 qrqel llspq-Jlsuq elrqede Inqup {Iluualsls uuqBIBSe)

IllEualsls uBrlElBsa) t' t'il.


'lortuo{Ip ledup 4upr1 8uu,( nulu Inqule{Ip
rypr1 8uu,( roDIuJ-rot{BJ Irpp Inqult {?ou uequluse{ uup IIIBIUaISIS wqulusal

B/r\quq Iuls Ip lelurlp npe6 '(sa7r$nu loluaattadxa) e[ra4 ueqelusel uup '(totta
tuopuot) {EJB upq?luse Slllpuletsls uuqelusel qulspe uenqele8ued ntulr UBIBp Ip

n{elJeq Suuf

unun uuqelusel Iuecutu e?rl'(an\oa' antt) e(ulr-luaqes

upaqJeq 8uu,( uenlueuad nluns psuq u(u1u,(uuq qelo Jn{nlp

8uu,( tuIIU IJBp

(totta) usquluse) nluns

uEqeleso) L'nL
'{plleu? uttutl uu8uep uutlol.leq 8uu,( lnsrtuts 1e13uts uJu3es nlnqup qlqelJal
suquqlp ue>12 'n1ntu uetppue8ued tuue8ueru ueuructqued epud 1ululSueu unleqes
'uu>lur8urrp 8uu,( uulernleel

uep rsrserd lu>lSurt ue8uep lunses ufreleq e(uueielaad uuas leuos;ed uup
'uulnlradrp flueielep ualltsuq8ueur uftlup (e4ed) Jlllsuos uup JIDIeles nlt ueluun8rp
8uu,( rnpesord urrqeq ururulueru 8uu,( urelsts nlens qelsl nlnu uullupue8ue4
'trrnrJoluroqelrp (1otluoc t4lpnb) nlnu IIEpuoI ualsls nP]? nln{u uulppue8uad
tuelsls tusun8uetu qulut uu8uedel tp (tonn'tadns) eqatued undnuu uruq
nlgq runrJolproqul u1ede1 Suuroes qalo DIIIIUIp snruq 8ue,( uultdururala{ nlus qPIsS

wntro+erog"l lp nlnu u et7?uegueJ

+tqeq

14.1.2 Kesalahan acak


Kesalahan acak dituniukkan oleh adanya penyebaran hasil-hasil penentuan ulang
dari suatu nilai tengah (center value). Kesalahan acak juga jangan dianggap sebagai
sesuatu yang menyusahkan. Pola penyebarannya memberikan informasi yang sangat
penting mengenai sederet hasil, dari sini kita dapat mengetahui di mana
sesungguhnya letak dari nilai sebenarnya dan cara menghilangkan kesalahan kerja.

Kurva distribusi normal


Jika suatu pengukuran diulang beberapa kali dalam kondisi yang sama, hasil tiap
pengukuran (x) akan tersebar secala acak sekitar nilai rata-rata (mean atau
arithmetic average) akibat kesalahan yang tidak dapat dikontrol atau kesalahan
kerja. Jika pengukuran tersebut dikerjakan dalam jumlah yang tidak terbatas,
pengukuran tunggal akan tersebar menurut kurva yang bentuknya seperti lonceng
terbalik. Kurva yang nofmal ini disebut kurva penyebaran Gaussian atau kurva
distribusi normal, yang diterangkan secara tepat oleh nilai rata-rata, (p), dan deviasi
standar (o). Lihat Gambar 14.1.

.s
$
L

3
o
-g

ad,
to

o.

>r

o
C

)
o

(p

"a

(iu

,5

N-t
B

Ranga of possible obeervations

A - Lower 95% con{idence


B - Upper 95Yo confidencs

C-

0,5 (B "- A)

Gambar

) I6

14.1

limit
limit
Mean valua of possible observations
Precision

Kurva Gaussian atau kurva kesalahan normal

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/ tQ

u.lnuole.roqel rp ninu uerlepua6ue;

:e,(ulusnu 'yu33un1
uurln8ued psuq uu8uep uulrsursosurp ludep Suuf lecu UEqEIESa{ uelryrlunirq
'
,,s1psay {o 3ur1today,, I 86I - 9 [ tto4 '8t0I SV rupuu]s I' loquJ tuelup
uullndunlrp rur rsrse:d rulru-rupu 'urluJlsnv Jcpuels )nlu11 's 7 + re8eqes Sunlqrp
Lq:rel obg6 uuu,{ecredal suleq upud yu33un1 IISEq nlus tstse-td 'Iur Jppuels ISEIAop lreq
'runrJoluJoqul-unuoluJoqul rseq qupunles IJup EIuBI 8uu,( epor:ed ruelup ueuqocrad
psuq uuludnJeu Jpplruls r.uulep rp uulrlusrp 8uu,( uerln8uad t.rup rupuuls ISEI^eC
s

lT

= tstse-td

'Jupurls rsel^ep ile{ Enp tu8eqes 6E6 uuu,(ucredal


seluq upud uu{ISIutlapip IStserd '@toctldat) 3uu1n uurftr8ued lrsuq rusaq qelunlas
rJBp uler-plJ rullu eped 1u33unl ltsuq nlens u,(uutluIcp.lsq tu8aqes uu1tueIp
rsrserd 'rput uelSueJellp qela] 8ue,( l:ruc uu8uep ledruus Irep slluuu qelo.radrp 8uu,(
Irsuq-lrsuq t:ep tstsa;d uu)inlueuatu ueIE {3u ttctlulusal rrup uuruqa,(ued u,(uepy
'Jeueq 8uu,( r1u>1 96 uup 'qu1rs 8ue,( llEI EtuIJ Epu uu{l? uutln8ued
00I IJEp e>1er-u '1e33unl IIStrtl IJep ,t Z + JBluE lp lelelJel ue>lu elu'l-PtuJ IBIIU
lrseq rJup ISuInsB 'u13uu uu{ltlnqruotu uctpnua{ uup suls tp ueu1e,{uled rBueln8uery
'DlDt

-DlDr ltDp s 096.t + Stntiltat u,tDlDp tp )lDpuT uotpt 3ua{. uork8uad TtsDLl DnLLtzs
UDp ob7'56 qlppulupuu]s qolo lnuulp uup reludrp >1u,(uuq le8ucs 8ue,{ uerts>1eue6

'uue,(ectade{ le^.Iolut IIDIE^\otu 7'91 redruus

'z'91 ul-p 8'rI qelupE uuu,(uc:ede>1 sEluq

E.4Aqeq

8'rI

I-Iup tultu uurlSuupes

ue1>lnlunueut z'o +

9l'e,{uqoluo3

'lnqasJel uu:n>1n?ued t.tup uuu,(uc;ade>1 seluq


u>1utu

uu1>1n

lunueut

'o + I.IEp uutlullad Epuul Ileqlp Iullu-Iullu 1?{lI 'oe + Juluu rp 1uleqel

ob66

uep oZ + u.IEtuE rp Iplelral obs6 ru,lln u^\qeq uolelu(urp rl1e1 dnlnc qe1al 'og + ti
ureluu obOL'66 uep'oZ + t'i u:utttu obSV'96 'oI + fi E-Iulue {elolJal uu.lnln8ued
'E^JnI uelunqued IEIIU IJEp ISI84 uu)lllsuureur )nsuturel
Itep obLZ'89 'e,(u1usl11
u8nl uup 'lututou ISnqIISIp uup ueruqe.(uad nulu leqol uolnlueuaru .Ippuuls ISul^eg

u/z(x

- D3

'ln>llJaq ru8uqes Sunlrqrp uep s Bpuul IJoqIp o IJBp usrls{uuad 'suluqJet


u,(uuernln8ued uuerel 'Jupuuls lsel^op JISIuuau ludep u(uuq stleuu 't8e1 Ilu{es

utz0ltu8uqes uulIsIulleptp

'
Iuru"rou uu:eqa,(uad IJep Jupuuls ISetAeC

x 'flqx

upuul IJeqlp tut r/ trtp uu-Ils)eued

'("'nulu AZnetE 91) sutuqral Sue( ue:n>ln8uad u u,(u1e,(ueq


ue8uep uluJ-eleJ IEIIS lI$lBlIp ulutu 'IIDIas 1u,(ueq 3ue,( quprnI uulup ue1efta1tp
rEUu

{BpIl uernln8uad eue;e;4 jiCISf -rl 'lnqesral tepu uf,u1e,(uuq r8eqrp


unues uuquprnlued qelupe uupqJopes uJeJes ue:uqe(ued IJup ulel-ulgJ Ie IIN
rslsard uBp JEpuels lsBlAao

deviasi standar untuk penentuan gross calorific value adalah + 0,0425 MJ/kg.
presisi dari hasil pengujian tunggal adalah + 2 x 0,0425 = + 0.085 MJ/kg.
Berbicara secara statistik, suatu hasil tunggal sebesar B,0AMJ/kg harus dilaporkan
sebagai 23,00 + 0,09 (pembulatan dari 0,0085) MJ/kg, yaitu rata-rata dari sejumlah
besar pengujian terhadap sampel yang sama, oleh analis yang sama, dan
menggunakan peralatan yang sama, dapat dinyatakan terletak antara 23,O9 dan
22,91MJlkg. Tetapi dalam standar-standar telah ditetapkan untuk penentuan
duplikat, nilai rata-rata harus dilaporkan sampai mendekati 0,02 MJ/kg.

Nilai presisi dari hasil yang dilaporkan dapat dipertinggi dengan mengumpulkan
informasi lebih banyak dari hasil pengujian tambahan (replicate). Kesalahan standar
rata-rata dari sejumlah hasil pengujian umumnya lebih rendah dari presisi hasil
pengujian tunggal.
Kesalahan standar rata-rata= + si Jn
Jadi,

jika pengujian duplikat dikerjakan, kesalahan standar dari rata-ratanya adalah

x.

tlJi

= 0.7071

s.

Nilai ini akan mempertinggi presisi sekitar 30 persen. Empat pengulangan akan
menurunkan kesalahan standar menjadi setengahnya, dan sembilan kali
pengulangan menjadi sepertiganya.

14.1.3 Kesalahan kerja


Kesalahan kerja dihasilkan oleh kegagalan peralatan atau kesalahan pekerjanya
(operator, analis). Alasan adanya hasil yang "liar" kadang-kadang terasa oleh
operator bahwa ia telah melakukan kesalahan atau telah gagal mengamati fungsi
peralatannya. Pengujian tersebut harus segera dihentikan atau dibatalkan untuk
dibuang, bahkan bila hasil yang diperoleh tersebut hampir mencapai apa yang
diharapkan.

14.2 Pengendalian mutu di laboratorium


Sistem pengendalian mutu (QC) di laboratorium adalah suatu sistem untuk
meyakinkan bahwa prosedur sudah cukup selektif dan sensitif (peka) untuk
menghasilkan hasil analisis yang diperlukan dan peralatan sefta personel yang
mengerjakan analisis telah bekerja pada tingkat presisi dan keakuratan yang
diperlukan oleh pengguna data.

Definisi yang diberikan oleh standar ASTM D 462r-1999 "standard guide


for
cluality managenrcnt in an organization that samples or test coal and coke,,-adalah
sebagai berikut. Quality control is the process through which a laboratory
measures its performance (of analysis and tests), contpares its performance with
standards, and acts on any dffirences.

, I8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

6tQ

u.lnuolploqpl lp nlnu uerlepuaDue4

e,(ueq

.ue{uuus{elp nlnu uaruafeueur rualsls BAqBq


uu>1up1u.{aru
{nlun rsesrue8ro sBll^pIE Mal,i.al-aur uep llpnu {nlun uu-r8or; (g1)
.u8efrp snJuq
lnqasJol uBlElB, uruul udu.raq uep uelngadgp
8uu,{ udu uB}EIBJ uu{ls$Uapuatu Bue.{ uqulucued ruolsls nlung (11)
.uu{quslp qe1a18uu,{ nrBqral rsJaa rnpasord uuluun8rp
{nlun uulorluo8uad uralsls uaun{op n1un5 (g1)

Btquq

uu>1up1u,{atu

'sIslIBuB ulBp ua{ururJaJuaur

uurodulad uqBJn{Ba{ B^{qBq uulul4udaur {nlun rnpasord


'lern{B uu8uap uu>1u[ra4p uu1[n8uad uup
{nlun nfnru uurlupua8uad ruur8or4

slslluuu .rnpesord BArqBq uu>1q>1u[eu

(O)

(S)

.4req uu8uap

suurfn8uad

uu{rsBluaun{opp srsrluuu 1lsuq uu"rodulad ulras


uup srsrluuu
sladruus rsereda.rd.laduus uaurafuuu[u 6ladurus
uugquu8uad rnpasor4

e)

Jolluorulp snJauoru-snJal ErBJas rrnrJoluJoqul ufrauq


B^rquq uu4ug4e,{au Buef, (acuotnsso f,y1onb) nlnu uuupuu[ ruu.r8or4 (g)

'uu41u>13u111p uup

'salqDunsruos uzp JsUBp


ualurpasry uep dnlnc snJerllDltawtu acuata{at {nsutuJel .uprll uuquq,Buupuc
nlns udnreq uz4osud'>ppoued EJBcos rsuJqrlolrp uelupred Bmues .lulu loleprp
?pe snJuq f)nuDru uouJnt$ut uep Kdoc'uurfnSued uup'ledruus rseredald
'ladrues uelrquu8ued uelulured ue8uep rda13ue1:adrp snJer.{ unuoluJoquT
uuuu,{u1ad uu>luuu$lularu {nlun Iupuruatu Suur( uurlosud uup uB}EIBJad (S)

'ue1ur?ulrp 8ue,( uurln8uad uep yedruus


uupquru8ued uulurnleel reducrp ludup eSSurqas lr?q 8uu,( e[re1 uu8unlSurl
uu8uap uuun8ueq u?p JoluDI uululured ueSuep rdulSuelrp snJeq tunrJoleJoqe-J
Bue,{ uu8un>18u;1uep {Isg sBlIIIsBd @)

u[a4 uuluuu$lularu {nlun {oror

'rxnrJolEJoqsI
uursu;ado8ued ueluep luetu
uuruup8ued:aq up'slqet uunqele8ued
Intun
tuKundueu'qltulrel'{oooc 8ue,(
uullprpued
uu8uep
lauosred re(undure141
nlnru ualuafuuuru rualsls
undneru sg{at {luq qpulral qulal uup qunuf 3un33uu1raq 8uu,{ gulg (g)
'{unrJoleJoqul
Jls qnrnles qelo Ue>Iun8rp 4n1un upu nlelas uup 'Jels nruas qelo
rpe8ueturp 'sau4tntd ,Q11nnb'n1ntu uerueluuetu urelsrs 'n1nur uu4eftqa{ rsrJeg

nlnu uauofuuuru rualsls;rep rias


nlnur lunuuru n}uns

Bnruas uu{lsquarurulopuaru 8uu,{ (n1nu uunpuud)

@)

'srsrluuu Irseq ueluuJuerued uup 'uulln?uad uep uenlnl 'rnpesord uep


uurln8uad apoletu'ledues uullqruu8uad rnqule8uau 8ue,( Suero qelo rs?1r\urp
IunuoluJoqul rs8ung uelul.re8ueur ruulup rpu 8uu,( J?ls 'IrDIal :afeuuu
'n1nur .refeuutu Suuroes rcr{undruaur'urnuo]uJoqul ualrJrpuoru urzr

ueurefuuuru uup Isusluu8ro rnlr1n;1s


:dmlucueru

nlnu

ppv

nlens (t)

ueruafuu?ru uelsrs n]uns rJup ueuodruo l-ueuoduro;

Program jaminan mutu yang mengontrol secara konsisten dan mengevaluasi kinerja
laboratorium untuk meyakinkan bahwa hasil analisis memenuhi keperluan yang
diinginkan oleh pelanggan terdiri atas:

(1) identifikasi sampel dan pengontrolan data,


(2) kalibrasi peralatan,
(3) melaksanakan prosedur dan metode analisis,
(4) pengujian pengendalian mutu,
(5) review, pengontrolan, dan pelaporan data,
(6) pendokumentasian, dan
(7) audit dan review.
Sebelum membahas satu per satu ketujuh aspek dari jaminan mutu tersebut, akan
diperkenalkan dulu mengenai control sample, control chart, danpenentuan ulang
karena sangat erat kaitannya dengan ketujuh aspek jaminan mutu.

14.2.1 Controlsample
Control sample atau control material ialah suatu sampel yang telah diketahui
susunan parameternya setelah dikerjakan penentuan berulangkali terhadap
parameter-parameter dalam sampel itu. Control sample digunakan untuk mengecek
apakah hasil sederetan analisis sampel rutin yang sedang dikerjakan itu benaritau
salah. control sample dapat pula digunakan untuk mengkalibrasi instrumen
sebelum alat tersebut d.ipakai. Control sample umumnya hanya untuk dipakai oleh
laboratorium yang membuatnya (untuk dipakai sendiri).
Bahan yang digunakan sebagai control sample dapat berupa (l) suatu reference
material, (2) suatu sampel yang telah diketahui susunan traceable-n1,cr terhadap
sratt reference material, (3) suatu sampel dari pelanggan yang telah dianalisis
secara replikat, atau (4) suatu sampel dari pengujianproficiency terkini. Control
sample harus material stabil yang mempunyai ukuran top size yang sesuai dengan
matriks yang sesuai.
Prosedur penggunaan suatl control sample harus ditulis di dalam Standard
operating Procedure (soP). Data dari control santple harus disimpan dalam
catatan yang permanen dan disarikan dalam bentuk statistik atau bentuk control
chart.Data dari analisis replikat terhadap control sample (atau sampel-sampel
pelanggan) digunakan untuk menentukan kinerja presisi (repeatabiiity) dai
pengukuran-pengukuran ini harus secara rutin diperbaharui dan siap pakai.

Pemilihan control sample merupakan tanggung jawab manajemen laboratorium.


Dalam pemilihan suatu material untuk control sample harus diperhatikan hal-hal
berikut.

(1) Bila control sample tidak homogen akan menyebabkan hasil yang bervariasi;
(2) Pertambahan variasi yang tidak berkaitan dengan proses pengukuran
akan

mengurangi kepekaan prosedur quality corttrol untuk mendeteksi perubahan_


perubahan dalam proses pengukuran.

ZO

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

IZE

unuoletoqq

rp

runu uptlppuaouod

:qoloJedrp
'8uuyn Sunlrqrp quletes '(IrI,0 x t < L69,0) Buenqrp sn-ruq (o699,g1) ururlal
rulru ?Iu{lI ',latqno,,8uu,{ [suq re8uqas Jepuu]s rser^ap r1u1 u8q pturs{ptu utpr
-eluJ rulru uuSuep 1z33un1 uenlueued relru uJulue uuupaq.rad
Irquru elDI e|{ry.,,raryruo,,

Suef yrseq-Isuq Suunqrueru ue8uap u,{ursrsard ruyru uu{r88url etDI ledup rpel

,t'0+ 0I'sI

1rse11

= rTsy ueSunpuu;

:uu{srlnueq Ioq?l nulu lelrlo uplsrlntrp

lnqosJel a1dwos

luluo) luduel 1o1oq epud ,u{uuuru>lerued urepp ualqupnruour

Inlun 'o/oLI'O qElpu uDllelnqrp qeleles u,(ursur,rep rupuuls uep obOI.gI qelupu
ElvreleJ rulrN 'rsur^ep Jupuels rJup rulru Sunlqrp uutpruue{ upp .( tx D E:.eJ-eJeJ
yseq dupuq:et uenlueued de4 epeq Sunlrqrp '(X) ulur-ulur lrsuq Sunlrqrp qBIeleS

'I'rI IaquJ ualtuqrl;edrp 3ue,( rlredes


Irs?q-lrsur{ qeloredrp 3ue1n uunlueuedTT uep'l1u13uepreq uu4ufteryp u,(u-i1sn
uunluaued 8uu,( (eles 8uu-ruqrues) eJuq nl?q alduns puuo) nluns'rseJlsnlr ru8uqag
'

alduto s lot tuo

udu:eqeq uu1n1;edrp rsurJulJeq

le8uus urln-t ledruus uyrq rde1e1 'a1dwos lotluoJ nlus reludrp dnlnc rserJe^Jeq
nlr8eq >1eprt 8uu,( eJuq nluq urlnr leduus srsrluuu8ueu 8ue,( runuolpJoqul
4n1un u,(uurnun '(I trds) TnuaLnu acuanpt ptDpuDts nele'a1druos ptDpuDts
'a1druos p-ttuoJ uudrur^(ueu
ue{urpesrp
8uu,{
snsnel
ludruel rp uedrurg (1)
Inlun
'rupuuls rsEr^ap
Iv\24
8un1rq e)el.elet rupu
nll a1dwos
'uudrurslp
eped
uu>iurn1uu3
(9)
ludruel
lottuor
1o1oq
'tstse;d

uup'rupuels rsurlep'Bler-eluJ rupu ?un1rq'uenlueued lrseq qnlndunpal r:eq (E)


'(.rupuu1s rsurlep snurnJ uureleued urJelrJl
IIp) 0Z 1e,(uuqes 3uu1n uelnluelrp lerururu releuurud derteg (y)

rqnuerxeru 1n1un)

'snsnq{ lunqlp e,(uu.rnun lgpl alduns puuor


tatrusloar

lnlun

'qsp 'anptt, tyfrto1oc

'mr[1ns lDlol'talruu aluDlot '.qsD


ur(ulesnu'ur1nr ledruus ruelep
rp ue{nluelrp 3uu,( releure;ud-releruu:ud depuq:et srsrluuurp lnqesJol 1urre1u61 (6)

'ueqeqn:ad u,(urpel,rel Uu>I nllu,\\ seluq redurus


reledrp Inlun nluaual quprn I urepp rsemderdrp sn:uq'>1qsua11uru1 uuquqnred
u,(uupe uu1>1nfunueur ullq rdu1e1 'ue8ouoq ruduus ury8unu lufuuqes
rsurude;drp ledep lnqasrel aldtuns lotluoJ IerJele{u 'nDIu^\ u,(uqeqruulreq
ue4>1nlunueur lortuo{lp uelu 8uu,{ Ir]srret{Erol
ue8uep uuquqn.red epu {upll

u]u,(u.le] uep lunrJolEJoqul rp a\dwns lottuol lBrJolpru rsuruderdurel,U nDIeA (a


' uulgru8rs uJcos qeqnJaq e,(u41srra11re>l
rxnleqes
1u,(uuq dnlnc e,(uqupunf uup 'srstluuerp uB)E 8uu,( ledruus uep rulru ue8uep
upeqJeq nlr8eq {uprl Jeleruprud durlas Inlun ElEJ-elEJ rulru 'llquls 'ue8ouoq
luJls{eJrs uu4lnlunueur 8ue,( (ur1n: ledures-ledruus) runuoleroqul Ip srsrluuurp
8ue,{ uruq nleq IIquEIp pdep a1dwns lottuor {ruun Ierrolutu uer{Eq re8uqe5 ( y

qu1e1

'lnlrJeq ru?rqes a1duos lottuo) lenqtuetu ulEJ


'srsrluuurp ue4e Suuf
ledurus ue8uep EruBS snJeq a1dutos

lottuo) Inlun luualulN ([

Rata-rata (7) = 15,07

Deviasi standar (s) = 0,08


Kandungan Ash = 15,07 + 0,16
Tabel 14.1 Data penentuan kandungan ash

(x)
15,03
15,20
15,00
15,15
15,80
14,98
14,99
15,12
15,03
15,01

15,04

't5,'t0
14,89
15,18
15,15
15,00
15,1

15,12

15,18
15,14
15,00
15,05

2=332,27
I=

(x,-v)

(*, - v)'

-0,073

+ 0,077
+ 0,047

0,005
0,009
0,01'l
0,002
0,486
0,015
0,013
0,000
0,005
0,009
0,004
0,000
0,045
0,006
0,002

-0,103

0,011

+ 0,007
+ 0,0'17
+ 0,077
+ 0,037

0,000
0,000
0,006

+ 0,097

-0,103
+ 0,047
+ 0,697

-0,123
-0,113
+ 0,017

-0,073
-0,093
-0,063
-0,003
-0,213

0,001

0,0't'l

-0,103
-0,053

0,003

E=0,645

15,103

Deviasi standar =

= 0,171

Pemakaian control sample untuk mengontrol analisis sampel rutin yang sedang kita
kerjakan adalah dengan menyisipkan control sample ke dalam sampel rutin dan
menganalisisnya bersama sampel rutin tersebut. Jika hasil untuk kandungan asft
control sample yang baru kita buat masih berkisar antara 14,91 dan 15,23vo, maka
hasil penentuan kandungan ash dalam sampel rutin dianggap benar atau terkontrol.
Selain itu, hasil penentuan parameter-parameter yang dikerjakan setiap hari dicatat
untuk diplot dalam suat:u control chart.
Jika kita menggunakan instrumen otomatis untuk menentukan parameter tertentu,
misalnya total sulfur dengan Leco SC132 Sulfur Determinator, maka control sample

ZZ

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri balu bara

q.24.

utnuolproqel tp nlnu uprlepuaOuad

lxnrJoleJoqel uundueurel
sesord uerln?ued uep qeloredrp 8uu,( o IIEI gZI.I uu8uep uruus qu8uel suug (g)
'runrJoluJoqel uundruuruel sesord uerln8ued

uup qeloredrp 8ue( o II?{ g9g.g uuBuep uues (13n) 4utll


lorluu nctd2 (7)
'npr^rpur ?rures Sueluer

pllN (I)

:(7'y1 ruquseC teqll) rueueel {lt}t rrep rulnturp


IuluozrJorl uJuces toldrp a1fiuns lorluo) durl rSuq lpsll?ls ulup uuSuep Suuluer
TrJiun uDq) uuryuquruS '(Jecxg uosoJJrtrAl e,(ulusrur) paqspoatds uu:8ord;a1nduro1
ueleunSSueu uu8uap nulu qrgur8 suuel epud .Buo1uat rynrun uDqJ prluo)

'7'lI

IFqeJ-]!-q],J'lZgV

q I IJSV

lrup 31up IIqurc BlI) Isurlsnll ru8uqe5

'ur(usnrales
uup 'tedureel Iplt 1nlun ta - ea .e8r1e1 {plt {ntun EX - zX 1n1un e,(uyesnu
'uutnlnreq ueSuusud dur11n1un Sueluer ueSunlrqred uu{snJal .(zx) Enpe{ {1111
rulru re8eqes Buulue; Bunlrq .pnpe{ Il}lt Inlun

r8uernryp

(ty) uuegad {pp elep rrup

'urur1 r8uqrp )iplt uurrla{ uup uuqulurnlued


m8uqes Sunlrqrp Br.urler
w)aw teltu u,(upsl141 'n:uq Buu,( elup ru8uqes
{plr
rnlun
rur sesord uDISnreI 'e34e1 uBp 'enpol 'uruuged {llp-)l]p
Tntun uDatu ru[u 3un1r11

'lortuolrol8ue,{ uerln8ued epoleu ue)IEunc '(r1sn uu8unpuel u,{ulusrru) uulur8uup


8uu,( releurured depuq;el yfn 11q uturl ue{n{e1 ,ueluun8lp nteq a1druos

pr1uo,

e45,1

unp rrup (y) alurt Bur^otunulu Buelue; {nrun nres :#y;ifr:;:itrl'#::,}X1


{nlun uur{3 n}Ens u?ruunSSuetu rur lDIrJeq uDq) p0uoc uulenqrued JnpesoJd

ueqc pquoc uPllPqrueoouoll

'uuue) e{ Irpl rJEp ue}nJnJeq uruces 1o1drp rur


ryye:E
rrrulep aldwDs lotluol uerfn8ued rBIru-rElru uurpnr.uo) 'ueluun8rp 3uu,( rnpesord
uped rsuuun e,(uupu dupeqrel {llsrl?ls eJuces ue?un1rq-red rJep uu>lnlue4p BueK uurtl
lottuor suu8 uuryuqruuSrp uDaw reUU qE,^AEq Ip uup st? r(I .qe8uel sue? re3uqas
(u1qot punot llsuq leduus nele lDuaruru louuoJ nele) a\duos lotruoJ uurn4n8uad
quprnfes luep uDau rulru Izluosuoq sue8 uuryeqruuSSueut uDqJ pttuoJ

'loJluolJq nlr {uejsrs euuru qnelas

,uDq) puuo,
Iensr^ Jecos rnqule8ueru ledep srluue
luqrlar.u ue8ueq .lDuarutu
acuan{at nele a\dutDs lotluo) uurln8ued rJep ulep uerylu.,(uaur {nlun opolau
nlBS r{ulupB ttDl,p
nPlE urlnr ledruus

lotluo)'nlueua} ledrues qelunl-qupunf ur4uu IB^Jelur 3J3J3s


q)pq nNS uu?uap ueEtussJaq fntp aldtuns lo"ttuo) u,,(uurnu--i

ueqc pquoc

1n1un ruledrp unlaqss lnqasJol ueun4sur rserqrlelSuaru

'ur1nr ledrues uenlueue;

rnlun u?)luunSrp tedr:

14.2

Tabel

Data penentuan kandungan ashdalam sualu control sample

Proparltz /lah
.rart

*1'.'.j,,

Nffi..

a
a
9
a
,

s-23

,a
9

t2
I9
ta
!5
rC

a.a:e
C.21
a.2a
A.2'

o.Oa

a-t7
a-it
3-2r

4.26

o.eg

42.

O-r

8"2a
4.25
a.e4

20
21

22
23
21
25
2a
a7
2a

2a
30
EI
3a

a-23
a-43

31

s3

3a

3'
3A
3t

t-42

!.?e

4.22

a22
6-22

c.zta

aa2

4.2,

o.

to

o-1{,

Q"10

o-rQ

c.to

c.r0
o. t9
ero
o.ro

o-l t
o.oa
o.ot
o.o
o-qa

a.22.

a-a3

ao

c-ro
o-ro
o.ro
o-ro
o-10

o-05
o.r 5

c-22

a-31

o- 10
o- ro

0"o,
6-1 7

a-2?
3-22
8.22

to

o.10
o.10

o-o?

a-25

a-30

o"

o.o9
o.oa
0&1
o.90
o-17

E,*a

s.25
8.30
a"r5
t"2a

3at

o-10

o.oa
o-o5
o-oo
o-oa

a.2a

4.1(}
o.oE

o-ro
o. ro

o-o3
(,-o0

o.2.

6.rt
,.t 7
4.27

o
.}.io
o.to
o.-r

1!,

o-1!

a-24

a,2Q

o,10

o-t3

&-24

E.17

o-1(}

6.io

o.oo

o.23

aot
7.99
a-o<,
7-Ca
,-34
7-l,e
7-94
7.9t
t-99
8.O()
,.oo
a-m
a.oo
a-oo
7.99
7.S9
C.OO
a-oo
r-m
t.{}g
4.90
7.{|3
?.rt
t-*
7-9'
7-94
7-97
tgt
7"94
7.94
7-o4
?"ea
7.tg
7.t a
?-9A

ro
o.lo

o,o<
o.o1
o.oa

t.a.
,.2.

a-oc
o.o.
a.oa

o,

o.oe

o-

7,grt

o-ro
o-ro

o-! a

3"23

,r.27
t.rz
4.15
a.2a
a.rE
4.23
E-23
a-, I

I9

o.10

o-ro

o.ro
o, r3

s-23

E-2a

tt

o,

o-o6

3.2?
a.a2
4,23
o.22

t0

o.o2

o.ta
OZO

a.2a

4.35

17

..

c"tr
a.2?
6.1a
a22

t.29
4.1 ?
t.3e
6.29
6.29

t1

O.dr.tpa It PBs
C.F.!arty: O.Oa
LAUCtL,6-L
try).
,@ FI
t*,(

'-ilY;I-' ,#:i, o'15'^*'

4"10
t,r 9

ro

3h.dur,

C?il a: t14a

o-to

o-10
o-10

o.ro

a"4t

o,3c)

e"se

o-30
o.3('
0-30
O-3{'
o.go
0.s
o.30

a-

o.30

g.gt

4..3
U-.'
a-at
a-45
a..a
N.1t
A,aG
!L.?
e"a7
E,eG
a-4ll
a-
4.48
a-aa
8.a7
447
A..tA
a-{a
a-{E
a-17
q.a7
A.47
4,47 .
8.aa
A"4a
A,aa
&-44
t"4
4"4
4.4!
a.aa
6,.('
t-at
8".a
6.40

o.$<l

O.3t,
O.30

0,3('
0.30
0,30
o-s
0,30
o.30
0.30
0,30
O-3O

o.3I}

o-,3tt

0-go
0-30

0,90
o.ao

o30
O-3{t

O-3at

O-3

o-30

O.30
O"90

o.3c

o-39

o.s{,
o-so
o.ao

0.35
0.30
I

t- o.r,
o

cD

o.zo

o.rs

tI
a
(\
/\

x,

\,
,

0.10
0.05

^A
/\ A

)
a

ty

Y\

\/\
\/

0.00

t0

15

20

25

30

35

40

45

Test Number
Gambar 14.2 Controlchad untuk rentang

control chart untuk individu. Gambarkan satu chart untuk individu, yaitu nilai
pengukuran parameter (dalam hal ini kandungan ash) yang dimulai dari titik
keenam (lihat Gambar 14.3).

,Z+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

QQ

unuoleJoqpl

rp n1nr.u uer;epue6ua6

'lmlrreq re?uqas uulupurl Ilqtuelp snreq uup


Iorluolret {sprl ruotsrs
?^{quq uelndrursel Iqruu8ueur snJeq srlpue eluur ,rpuftel rur IBq uulquqa,(ueru
3uu,( uusulu uu{nrualrp {Eprl uep 'ytuty Tot|uoc suBB Ilu,4 elatu rclru nlES ppu z>IrI
'uelorluo8ued rnpeso.rd
urelup gulusuru upu uu>llnlunuoru rur ler{ uueJu{ 'rsurqrlal nule uuloJluo8ued
Blep rsB{rJrJo^ uu{n{pl 'lnqesJal NDq) p4ltoJ {ulup q?^\uq 3{ nelu sBlu
oI sueueu-snral Suef puau4nqaqtueru uulnJnreq 3ue,( repu qn[n1epqudy (p)
'yoqc qe8ual suu8 rrep utuus Suuf rsrs upud 4u1e1.ret rulru suloqes r:ep qnyndes (E)
elep Bnruos 'a1druos

'yoqt qe8uel suu8 rJup utuus 8uu,( rsrs eped 4u1e1:e1


pttuo) dupuq:a1 uelnJnJeq eJucas ue rln8ued qnlnl qeleleg (7)
'1!tu!1

lottuor rpnl rp qnlul (nprnrpur nutu 3ue1ue.r) a1dtLuts lottuo) rrup EtBp Iltp nles ( I )
'tnlrraq ru8uqas Iuq-leq lpefret elrqede uu{n{elrp uDqr pquo, srsrluuv
uetlc lutuoc ststlPuBouotll

npt^tput

JoqunN

\nlunyeqc

p4u0c

t'tl

requpg

lsol
06'l

t\

NV:ITI

\/

0l'8

\t

5
cL

s.

tA,

CL

Y.t

.t

0z'8 tr,

oa',

0r'8

s
B

1af

'eure1 nSSuntyp uu8uef 'rusolos srsrleue


nlr8eq Suuluer u?p npr^rpur rupu 1o1d'1edec uu8uep qzluspru uu8uelnSSuuuad 1n1un

JIl?[nuIn)I eJv)es uoalu qelo uullniunlrp 3uu,( qu8uel

suug (g)

'runrJoleJoq?1 uenduruurel
sesord uurln8ued rrup qeloredrp 3ue,( o g
sasord uurln8ued uep qeloradrp 3ue,( o

- y uu8uep etnes ilutl lotluor n,No7 (7)


lunrJoluJoq?1 uunduruual
+ X ue8uep eures Uwll lotluor ndd7

fi)

(1) Yakinkan bahwa nilai-nilai pengujian control sample berasal

d,ari control

sample yang cocok, dan bahan control sample dipakai untuk batu bara yang
cocok.

(2) Jika memungkinkan, pastikan bahwa penimbangan, pembacaan, dan


sebagainya, telah disalin dengan benar dari working data sheet (formulir kerja).

(3) Periksa bahwa kondisi pengujian telah cocok, misalnya suhufurnace, oven,

dan

waktu lamanya pemanasan telah sesuai dengan prosedur.

(4) Periksa ulang catatan-catatan pada formulir kerja yang kemungkinan


merupakan sumber permasalahan.

(5) Pastikan bahwa perhitungan dengan kalkulator tidak ada yang salah.
(6) Apabila control sample disisipkan dalam batch sampel rutin, maka ulangi
pengujian kedua-duanya. Jika hasilnya masih tetap sama, evaluasi prosedur
pengujian untuk menentukan penyebab masalah sebelum batch sampel

berikutnya dikerjakan;

(7) Apabila control sample diuji secara interval diantara waktu pengujian sampel
rutin, maka uji ulang control sample tersebut. Jika masalahnya adalah hanya
satu titik data yang termasuk tidak-terkontrol, maka hal tersebut tidak menjadi
masalah dan ganti nilai yang salah dengan nilai yang benar. Tetapi jika
pengujian-ulang masih menghasilkan data yang sama, lakukan pengevaluasian
teknis.
Evaluasi teknis artinya telusuri prosedur langkah demi langkah dimulai dari awal
sampai dihasilkan data.

14.2.2 Penentuan duplikat


Jika dikerjakan penentuan tunggal, kita tidak akan mengetahui benar atau tidaknya
hasil tersebut. Sebagai alat untuk memeriksa (checking) dikerjakan penentuan kedua
atau penentuan secara duplikat. Jika kedua penentuan hasilnya berdekatan, maka
kedua hasil dapat dipandang benar. Bila kedua hasil berjauhan, maka ini merupakan
pertanda bahwa salah satu hasil tidak benar.

Repeatabili$
Pengujian ulang harus dikerjakan dalam kondisi yang sama dengan penentuan
pertama, yaitu terhadap sampel analitis yang sama di dalam laboratorium yang sama
pula. Perbedaan maksimal yang dapat diterima antara penentuan duplikat dengan
cara demikian disebut repeatability (diberi notasi r) dari metode penentuan itu. Bila
hasil penentuan duplikat berbeda lebih kecil dari nilai repeatability, maka kedua
hasil dapat diterima sebagai hasil yang benar menurut prosedur yang diberikan.
Tetapi, apabila kedua hasil tersebut bedanya lebih besar dari nilai repeatability,
maka harus dikerjakan pemeriksaan dengan mengerjakan pengujian tambahan.
Rumus untuk menghitung repeatability adalah

r=ts
,26

JI

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/ZQ

ulnuoleloqpl

rp

npu

uerlepuaOua;

Iseq ludtueel uuruqe,(ued u>III'1eduea1 uenluaued r8ul ualulrarrp Breur


'r Z'l Vep ruseq qrqal Sue,( upe uunluaued psuq u8rlel rrup uwpoqred ery1

'uenlueuad e8r1e1
eler-Elet uup ueryodu[p anp^ cgftto1oc eluur,euruotlp tudep pseq u8rley

.BrylW
'31./IWtVt'O rrup
qrqel nutu t
u,,(uumuag
lrce{
Z,I>
g0'0 = e8rta) uup unpa{ uunlueued uuupeqred uup ,3ry1ry g0.0 e8rle>1uup
=
uruuped uunlueuad ueepaq:ed'8{/IN EI'0 = Enpe{ uep uruegad uenlueued
uuepeqred uleur '3171141 0Z'0t qelupu (e8r1e1 SueX) uuquqruul uunlueuad
?{l_t '-1 < uunlueued Enpel uuupaqred Ippf .8ryIru zI.0 qulupB r IellN

illttt EI'0 = u,(uuuepeqred


Bl,ttw sz'ot
Slltyrt zt'oE
anpta cy[tto1l2, Inlun tu4rldnp uuruueued wtuqoluo3
'srxrJolrp

ludup pseq e8r1e4 uleur , Z'I Vep Ircel qrqel rur Irseq u8rl uup ueruqe,(ued
e{rl'uuququel uentueued nlus ue>luLreIrp u>lpur, e Ku- {lrpqop a dat
rulru rJup ruseq qrqol 1u41dnp uuntueued urutup uuupeq;ed

'(9t trr4'8t0I SV)

rur

u41 (t

lnlrreq ltredes uu{n{ulrp smeq Suuyn uenlueued ufte1 eru3

',,r8e1 ru4ufuel
{upp
lu4rydnp uunluaued 1.nqn tllllqDruadat rupu rpul 'Dqruo 8uu,( rulru up{nlueueru
.uuqeq{uel
1n1un uuluduesel uolrJeqr.xeu uu{u rur uuquqrrrel uunlueued
uenlueued uelnltedrp u,(ueslueruetu {nlun 'u,(u1usu pueru rJEp InqeleIlp unleq
lnqasrat uuqelusa{ rdu1e1 'uuqulese>1 rpeftel qulet ntuot ,9171qopada.,r rulru lr{lqelau
1ery1dnp uunluaued nelu uunluaued unp rJep Irspq uzupeqred

e4l,

uu1u1n1rp

urul urpluv 'K411qo1oadal sutuq rqrqeleu ?peqreq Suef pseq r8uelnSsueueru Eruc
(9t ttod u,(uunp-enp) qtOtSg qs4rrg uep gt0ISv erlrlsnv.rupuuls ruuluq

suquqrp

uenlueuad uluur'

( 9' 7

uep v'

tu

equJ

l*qrtt,nrrotsroqu,.,r"of :lrt#

l}itjJj:I

Irseq rrup uu{nq'rupuuls rrup Irquurp rur repu) Slltnf ZI'0 ntl?,( eKu-tltpqo1oadat
rulru rrup qrqal
Epaqreq
uenlueued
yrsuq
u1u.,(ue1
nleq ledures nlens
'uruq
tu4ldnp
nlIE^\ eped upqedy

urEIEp 'anpta. ctluo1nc r1uluu{ulu{ ':oleruerud nluns ue>lnlueuetu

6ueln ue;[nEue6
'lnqesJol uentuauad

Inlun uu>Iuun8rp 3ue,{ rupuuls rrup Ilquurp ulnd ludep unrrolsroqel uundureuel
uerln8ued u?In{ulrp urnloq uyrqudu nele'(y'7'p1 let?emd 1eqr1) unrrot?roqel
uunduuuel uerln8uad sesord Irsuq rrpp qeloredrp wdep ,glyEttoadat uep rcy1;.
'o596uee,lectedel seleq epqd ,,1,, stluapnts
{nlun IoJoJ SUer( ru[u - I
1e33un1 lrffiq {ntun mpw]s rsurlep - s
&glqopadat - t
:?u?{u Ip

lebih kecil dari 1,3 r, maka semua hasil dapat diterima. Jika penyebaran
keempat hasil lebih besar dari 1.3 r tetapi tiga hasil terletak dalam rentang
1,2 r, maka ketiga hasil ini dapat diterima dan hasil yang keempat dibuang.

Bila kedua hal tersebut tidak dipenuhi maka harus dikerjakan penentuan
kelima.
Contohnya: tiga penentuan yang harus diulang adalah

30,t2MJkg
30,30 MJ/kg

30,26}i{Ikg
perbedaan terjauh adalah penentuan pertama dan kedua = 0,18 MJ/kg

(>1,3 r)
Jika penentuan keempat hasilnya adalah 30,20 MJ/kg, dan kemudian jika
hasil 30,12 MJ/kg dibuang, maka perbedaan terjauh sekarang menjadi 0,10
MJ/kg dengan nilai < 1,2 r. Untuk melaporkan hasilnya dirata-ratakan dari
nilai 30,30, 3,26, dan 30,20 MJ/kg.

3)

Jika dari kelima penentuan calorific value di atas penyebarannya lebih kecil
dari 1,4 r, maka semua hasil dapat diterima. Jika penyebarannya lebih besar
dari I,4 r tetapi empat hasil penyebarannya terletak dalam rentang 1,3 r,
maka keempat hasil tersebut dapat diterima dan hasil kelima dibuang.

4)

Bila dari lima penentuan penyebarannya lebih besar dari 1,4 r, maka perlu
diuji kehomogenan sampel, kebersihan alat-alat, cara kerja analis, dan
kondisi yang lainnya.

Perlu dicatat (dalam standar AS 1038, Part 6) dua hal dalam prosedur tadi, yakni:

(1) hasil yang dilaporkan adalah ruta-rata dari hasil-hasil yang dapat diterima;
(2) satu hasil"outlier" dapat dibuang dari empat atau lima pengujian, tetapi tidak
mungkin membuang satu hasil dari tiga pengujian atau membuang dua hasil
dari lima pengujian.
Standar ASTM D-4621menyatakan bahwa analisis replikat ini untuk memperoleh
keakuratan yang lebih tinggi dan tidak termasuk program pengendalian mutu yang
baik. Dalam jldul "Procedures for improving precision or acclrracy of test results"
paragraf X4 standar ASTM membahas cara analisis replikat memperbaiki presisi
dan keakuratan. Cara yang dikemukakan antara lain ialah dengan menjaga
instrumen agar tetap bekerja dengan baik dan mengembangkan keahlian analis
untuk men gerj akan penguj ian.

Reproducibility
Reproducibility (R) adalah perbedaan maksimal dari rata-rata penentuan replikat
yang dapat diterima, yang dilaporkan oleh laboratorium yang berbeda. Pengujian
yang dilakukan di laboratorium-laboratorium tersebut menggunakan sampel yang
diambil dari bulk sample yang sama setelah mengalami pengecilan ukuran pada

ZS

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6ZQ

unuoleioqpl

rp

nlnu uer;epua6ue6

y aa.r6ap
y aa.r6ap
y aal6ap
y aa.r6ap

gg
gg
69
gg

(a ro y"ga)
7o 900'0

uolle[!JoJao

0zr

0t

a.reqdstursH
lecr.raqdg

OET

y aa:Oap gp
y aoJoep 0e
y ea"l0ap 0C

aaJ6ap

(a

lo

7o

y"ot.)

200'0

(d
98

0e+
0z+

v,L)
t00'0+

geo0+

9t0'0 +

% s0'0

7o 0 tr'0

gB0'0 +

6vrw al'o

6vrw gz'o

Yo ZO'Q

Vo e0'Q

90'0

90'0

70

7o

Vo

9'0

7o

7o
7o

9'0

0'f

7o
7o

Vo

0e'0

7o

7"

9l'0

Yo

7o

Ol'0

o/o

Yo

e'0

7o

la

t'0

1o

tt0'0

l^otJ

aln3eladuol uolsn1 qsv e I


Y" Z0'O <
YoZO'O

>

Vo?0<
Yo

9e

snloqdsoqd

>

il

aulJolr.l3 I I

,$.rau3 3U3adS ssorC

l'0

r
+

(sz +)

sr)

(z

9C'0 +

9'0

:nqd;n5 lElol- g

uaoojilN

!'0 +

ueoolp^H 9

1.0'0 +

I'0

0z'0 +
9e

9Z'0

I'0

0l'0+

9l'0

0l'0

% 9t.'0

alqe.Idde lou

uoqJec q
% 0l.<

7o0!>

JaIeFlaH?lon

V"QZ<

%0c-at
7o 0l >

lualuoc qsv e

%9<
9"9>
aldules slslleuB

10u

l.Q

xepul A]rlqepurrg a^or6pJeH 0!

90'0

0!'0

qe

04'A

0t'0
0Z'0

t l.'0 r
r

9e

OT'O

10'0

I'0

Yo 0

slqeorrdde lou

aql

u! alnlstoW Z

?"01<

alqecrldde 1ou ]lnse., ueauj 7o9

alqe.rldde

sr)

(z

Allllqlcnpo:daU AU$eleadaU

9"

0l >

ajnlslol^l

lElol I

JalaureJed

uoislsaJd

nlsv

0N

u uEp/

rEpuels lnJnuou

relrN

,'rl

loqPl

'tnrnt-lnrnuaq
osl uPp IAIJsv rBpuBls urBlep ( a ) &ntqcnpotdat
"r8cas
uup (/) K4\1qoruadat rullu-tellu uDIIrusIp S'?I IaqI uc-p V'Vl loqel urelec
'lnqesrel uunlueuad
u?)IuunSrp 3ue[ J?puets IrBp ne]? (t'z'vt JurSumd ]?qIJ)
{nlun
lrs?q uBp r.loloredrp wdep auq!)npoldzt rrup relrN

ulqu punor

nete

$4 Ktuantlotd

'rur sPlrlrq?rftA Jnln8ued uuruseq


{)olotoqotnrut {.q ,Qqrqrcnpordar puD
Enpa{ uu)lnluaue(x eJ33 uu{SuEreuetx
,Qylqnpadat {o uor1ouruttapp-spoqtaa
tsat {o uotsnard,,186I-SZLg OSI repuuls
"lsat

'?peqJaq JBpupls rsur^ap rBlru u?)?un88ueu tde1e1 't14rqDp^dil ruedes Bluss


8ue,{ snurn: us8uep Suntrgrp K4pqlcnpotdat rclrN '[edur?s rsuJudard rJ?p rrq>l? d?qEt

Tabel 14.5 Nilai-nilai rdan Bmenurut standar ISO

Parameter

No.

Repeatability

1 Total Moisture
Hard coal, < 20 oh
Brown Coal, Lignites, < 20 0,6
Hard Coal, >20 oA
Brown Coal, Lignites, >20 96

2 Moisture in tlre analysis

0.5
0.4

Reproducibility

06

o/o

0.9

06

1/20 mean result


2.0 mean result 4.0 mean result

sample

0.2

0h

o.2

0a

3 Ash Content
< 10

06

> 10

o16

2.0

0,6

0.3

mean result 3.0

0,6

06

mean result

4 Volatrle Matter
< 10 o/o
> 10 016

0.3
3

.,/6

06 rnean

result

",6

5 Carbon

4.25

0a

0.50 %

6 Hydrogen

0,12

0h

0.25

0h

7 Nitrogen

0.05 %

0.10

0/6

06

0.10

0,6

Total

Gross Specific Energy

Sulphur,

<B%

0.05

0.12 MJ/kg

10 Hardgrove Grindabllity lndex

11 Chlorine
1

0.5

4 96 mean result

0.03

Phosphorus

0.30 MJ/kg

06

4.20h P205

0.06

06

0.4 % P205

13 Ash Fusion Temperature


Deformation
Hemisphere
Flow

30 degree C
30 degree C

30 degree

14.2.3 Pengambilan sampel dan manajemen test sample


Apabila staf laboratorium mengerjakan sendiri pengambilan sampel batu bara untuk
memperoleh gross sample, maka orang yang bertanggung jawab atas pengambilan
sampel harus terlatih dan dapat mengikuti aturan pengambilan sampel seperti yang
tertulis dalam standar.
Harus ada prosedur untuk meyakinkan bahwa ada kesepakatan antara Iaboratorium
dan pelanggan dalam penggunaan metode sampling untuk suatu pekerjaan khusus,

,)O

Muchiidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

q(.

rrep

urnuolpJoqpl

rp

nlnu uetlppuo6uad

'tazua^rud uvp taqsnn'agffrt q:r,des 'uu1u1e:ed


Irqu?rp snruq leduus qnrnlas 'ledurus urelep sntq etuepe qe8ecuau )ruu1 (q)

' uulu f-reryp 8ue,(


ledurus
Jrlnq u?Jn{n uu8uep runsos snleq afiqJ nele Sueqny uEJnIn uep 'rJupurqrp
ludup nqep uu8uepqel uSSurqes ludur uu8uap dnlngel snruq CSU uup eggrg (e)

:urBI Julue'ryeq uu8uap

u[re1eq snruq leduus r8uqureu uup laduus ueJnln pca>1:adureur Inlun uululeJod
'.rupuels runsas rserederd uule f:e8ueur tuulup
uerlqe{ uullnlunueru snreq ledues rsu;edard uopfre8ueu 8uu( unuoleJoqel JulS

lodueslseJEdard n'Z'nl
'1fn1p uup'rsurudardrp '(?u4puoq) ruuSuelrp'uudrursrp
ledruus uruelas {ruq rnqula{rp
ledup rpuhet nll leq unpo{ e4rl eSSurqes uu{Isutuoturuloplp snreq p{utu 'ntueuel
yedruus-ledurus dupuq:q IpeFel ledep an4srorzr urqeqnrad uup ISBpI$lo BUaJBX

'lnqesJel uusula [\upr1e>1 ruue?ueru ue1u,(ue1rp


uep r8unqnqrp ledures urur8uad e.{qupueq sule[ 8ue.rn1 8ue,( rseru.ro;ur ep? e)rf
'lednrus (t auruTuoc) lzdual srueI eues
1unrJotuJoqul rp uuururJeued uup uupqruu8ued nt{E^\ uup 1u33ue1 '(mqu1e1rp upq)
ledurus uupqruu8ued rse1o1 'ledruus rurlSueru 8ue,( ueequsnrad nelu Bueto'azts
do1 'pdrues lercq'Dqwnu qo[ tyedes']nqosJel ledurus qerelas tuuaSuau uulnpedrp
8uuf, rsururo;ur ]unlueru 8uu,( ledrues uelelec nlus lunqlp snruq 'ledrues duqes Inlun
'nJr uJpo ]nJnuau urnrJoluJoqel qolo sulrluapl IJoqlp ledruusqns
undnuur ladurug 'uu{rsuluoun{oplp qu1e1 ?uu,( ledtues UDIISe{unueplSueur tuelsIs
rufundrueu snJuq unIJolBJoqEI 'leduus sullluapl uernts8uedurrse>1 u8elueu {n1un

'rlnrp ?ue,( ledurus ue8uunqued


uep 'uuuquuad 'uueurrteued ruepp rnpeso:d uE{ISeluerunlopueul {xnuoluJoqu'I
'tunrJol?Joqu1 qe,ttul 3un33uel tpulueru sIuDIeIu
BJeces ledruus uulrquru8uad uelsts :uep sDrq uurln8ued IISEq uup 'uu1ufte1rp
quyal8uu,( ISeIIJIpotu uup ul?eJEL{IIeued uep ISIpuo{ uelulucued e8ulueru (e)

uup'uu1ufue4p Surlduus Suuluudes uelslsuol ledues luJoq u^\qeq ue{nlueueru


{nsuuJel 'u,(uqupnses uep unloqes a\dwDs sso;3 uelndrun?ued us)IlJeueru (p)
:srlnuel ;npesord ue8uep Iunsas snsnq{ 8uu,( utlnr uuef:e1ed u8ulueru (c)
:ue{euqJoposlp q?lal 8uu,( srlnpel :npeso;d uuluunSSueu u,(urunun
:urlnr Inpa{s '1u13urs JpBIar 8uu,( n11um rulep srrq uutln8ued uale[re8ueu (q)
:rse{rJrporurp netu nlreq.redrp uulupred elrqudu sntq uutln8ued uelelre8ueur (u)
:r1ndr1eu 8uu,{
urnrJoluJoqel qelre[ 3un3?ue1 rpalueu sluu)atu EJucas ledruus uuytqtuu8ued ualsrg
'.rrq1e ue:odeled

uep (3ol. aldunts) ledures uetutuf, rrep uulSuq ntus qulus uu4udnreu uu4uun?rp
3ue,( uurlnBuad apoleru lnlun ualnin; nele tsdtrlsep nl?ns B^\qeq uuluqe,(eur uep

(c) Untuk menghindarkan

adanya kontaminasi, maka peralatan untuk memperkecil


ukuran butir dan pembagian sampel harus selalu dibersihkan sebelum dipakai.

Keseluruhan sampel harus dilindungi selama proses preparasi atau selama


menunggu untuk dipreparasi. Biasanya sampel dihindarkan dari suhu yang terlalu
tinggi dan disimpan dalam tempat yang rapat untuk mengurangi adanya perubahan
moisture, oksidasi, dan kontaminasi.
Pengeringan udara hendaknya dikerjakan sesuai prosedur standar.
Besarnya varians yang ditunjukkan dalam prosedur preparasi sampel rutin telah
diukur dan didokumentasikan, sehingga bila pelanggan menginginkannya dapat

ditunjukkan.
Berat sampel untuk setiap tahap pembagian harus sesuai dengan yang dianjurkan
dalam standar.

Ukuran partikel sampel yang telah digerus atau telah dilumatkan dalam pelumat
Qtulveriser) harus diperiksa secara rutin untuk meyakinkan bahwa sampel
memenuhi ukuran yang diinginkan. Ayakan sebelum dipakai harus diperiksa dulu
ukurannya.
Sampel yang telah dilumatkan (ukuran -0,2 mm) dicampurkan sampai merata
(homogen) dan dimasukkan ke dalam botol bertutup rapat sampai waktu analisis
dan pengujian dikerjakan dan setelah diekualisasikan.

14.2.5 Kalibrasi peralatan


suatu program kalibrasi, verifikasi, atau validasi peralatan dikerjakan apabila
peralatan tersebut baru pertama kali dipakai atau telah diperbaiki atau dimodifikasi.

Apabila memungkinkan, kalibrasi dikerjakan menggunakan certified reference


materials (cRM) atau menggunakan peralatan pengukur (misalnya termokopel)
yang telah diberi sertifikat.
Harus ada program yang terdokumentasi untuk memverifikasi status kalibrasi dari
peralatan pengujian. Pengkalibrasian dan verifikasi dikerjakan dalam waktu yang
berbeda dan oleh personel (yang biasanya mengerjakan pengujian sampel) yang
berbeda pula. contoh waktu pengkalibrasian ditunjukkan dalam Tabel 14.6.

Untuk meyakinkan hasil kalibrasi dikerjakan beberapa penentuan dan data dari
kedua pekerjaan tersebut dicatat dalam bentuk statistik atau dalam bentuk control
chart yang kemudian disimpan dekat alat yang dikalibrasi.
Secara tertulis dibuat definisi tingkat ketidakselarasan (ketidakcocokan) oleh tim
verifikasi kalibrasi jika diperlukan untuk mengoreksi peralatan yang tidak selaras
tersebut. Alat tidak boleh dipakai lagi dan harus diperbaiki. Namun, setelah alat
dapat digunakan lagi, diadakan kalibrasi ulang.

cRM hanya digunakan untuk kalibrasi dan tidak digunakan untuk keperluan
lainnya. cRM harus dijaga sedemikian rupa, sehing ga adanya oksidasi dan
perubahan moisture dapat dikurangi.

,rZ

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

EAA

unuolploqel

rp

nlnu uprlppua0uod

'tunrJoleJoqul yuls r8uq urposJel nlulos snJuq uup JnDlulnru snJeq tunrJoluJoqul
rp srDlel uuuhaled uu8uep uuleleJ 8uu,{ elep uelnlnr uep .dOS .ts{nJlsur Entxes
'Jepuuls u?Jnlu runsos yeduus ueuudrur.(ued uup ,rsugodsuurl

'8ur1puoq'ledruus rse;ede.rd 'leduus uelrqrue8uad Iiledas 'uulru>lJeq 8ue{ uerin8ued


snJuq unrJoluJoqeT
umues

Inlun Jnpesord uup uurlnSued opolau uuluunSSueu

uB![n6uod uep rnposord ue1e1eua6 g'Z'nl

wFgzi

J3laN

A{Ol.:l

osu

UEFS I

8uq:or11

lIPPg 9

nt"s us1atra8uad

s^tqgqed a\ u"T.!urx
-LqF

Jollas

?squasled
"ssgur
8ueqn1

uu.rnq

Eloq-sloq u?IrLln

unqsl

aldnororu:a11 ecuare;a

a;dnorouuall

TEFS I

sleqsruf,

LEp

tsrqnd
telrer

'a$urg prsprrels depeqral 1caq3


a$ureg p.leplrt5 depr:q.nt 1coq3

um{EI

eurrpehl a,lo.6pre11

uer,qetuad nqs,la pp?d


Suruorssnlu o3

oJarrmC

a*umd

Is

rlgyrrBlng

tvFy)
selqlxru? Nsf,

rrBrn)u-t

ocsurnl oqnl ul4rl

unqel I

cmpradura.l 19o:6

$erun8 Ns3
*taulnJ uolsnl qsY

uping

arnpradural go.r,;

UBInB I

s"mprodual;9o16
1

uew:pa

uup Btruuog

w.rluquad

l@F^mbA rewy'A m& gg

0OS

dll

uBlng

lalauruol8lt Igzl lJsd

a@srnJ arnr.ledural gor4


1

ua scr.I
o
8udal

lmqEl I

ua.ro &rsru eprd rtpp g1 uela:a8uag

Swnr upcd -.f.q!l nles us:pca8uad

,fstunl qsv

lIIlq?I I

orsum{ arn1ureduoa 1gortr

uBlng g

orey ur;rdeaay uqaca8uag

,{ra.i

rraao

unqPi

lg.rqlfrx lrsnd iplo IsErq{rx

murnc J3lI?I^l slrlulo^

ua,rg

UruFJ

IPFB I

(essrx) I8r.q m"laceSuad pur!$rnhl

ueFS 9

&rngaredor w1ace8ml

UqET 'I

uoIlsJqlf?3 uorsnerd ra6a11 qalo srn:eg

lruroN/1eflrEpB

ISyU{I1YX t(IOrXUt

NYUEI.I\TX NYfiTUtrdE}I

J,Y]YYIIIYN

uelplerod uetsEJqtlqouod

uer0ot6 g'rl laqel


'Suenqrp

snruq uep r8ul ruludrp qeloq {uprl 'ulnures treq usp obs 1p33u\l

I IUJ ?lrqudv

Jika pelanggan tidak meminta metode pengujian yang khusus (spesifik), gunakan
standar internasional atau standar nasional (ISO, ASTM, dsb.). Berikan saran pada
pelanggan jika metode pengujian diminta, apakah itu cocok atau sudah
kadaluwarsa.

Apabila diperlukan untuk menggunakan metode pengujian yang belum termasuk


dalam standar, usahakan menggunakan metode pengujian yang telah diterbitkan
oleh suatu badan teknis yang mempunyai reputasi ilmiah atau dari jurnal. Minta
persetujuan dari pelanggan. Semua metode pengujian ini harus didokumentasikan
dengan baik.
Prosedur yang tersedia hanya boleh digunakan oleh orang atau staf laboratorium
yang telah terlatih dan ahli dalam mengerjakan metode pengujian tersebut.
Pencatatan data pengujian harus dikerjakan dalam suatu formulir atau work sheet
yang telah disediakan untuk masing-masing parameter. Setelah diperiksa oleh
supervisor, data didokumentasikan baik secara manual maupun dalam komputer.

Data analitis merupakan rahasia laboratorium dan tidak boleh dipublikasikan tanpa
seizin pelanggan.

14.2.7 Pelaksanaan pengendalian mutu


Apabila memungkinkan, personel yang mengerjakan pekerjaan laboratorium harus
dilibatkan dalam proses pengendalian mutu.
Laboratorium harus membuat proses estimasi atau perkiraan mengenai kapabilitas
untuk metode pengujian, seperti dari:

il

c i e n cy t e s t antarlaboratori um,
(2) program proses kemampuan laboratorium, dan
(3) pengukuran variabilitas yang terjadi dalam preparasi sampel dan pengujian.

ha

pr o gr am p r ofi

Proticiency test

Laboratorium harus mengikuti paling sedikitnya satu program proficiency test antarlaboratorium yang kadang-kadang disebut sebagai program pengujian round robin.
Semua catatan mengenai proficiency test, periukaran sampel, dan program antarlaboratorium harus didokumentasikan secara permanen.
Harus dibuat suatu SoP tentang cara melaksanakan tugas dan administrasi bagi
peserta dalam program kerjasama antarlaboratorium.
Data reproducibility dari program yang menunjukkan apakah laboratorium
menghasilkan data yang akurat (tanpa bla,r) harus diarsipkan dalam buku catatan
yang permanen dan disarikan dalam bentuk statistik atau dalam control chart atau
kedua-duanya. Nilai dari pengujian profisiensi ini dapat digunakan sebagai nilai
r e p r o du c ib

i/lry untuk laboratorium tersebut.

Kebijakan tertulis harus dibuat untuk menentukan tingkat ketidakselarasan


berdasarkan statistik di mana diperlukan tindakan untuk memodifikasi atau

fi+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

{LE

tunuoleroqpl

tp nmur uetlppuo0uod

'dno:8qns rrup qepunlWlepu uuptu rp


?

E\t' L = >t I ("X +"' + z X + tX) = X


160'0 =

4l(A + "' +zA + IU) =

U
,UDALU

uuqnJnlesal elaJ-elr.,r uup (U) Suuluer ]eJ-pleJ 3unlrq 'Suuluer dnor8qns enrros rJuC
'suu3-suu8 uu8uap

{plt-Ill}t uulSunqnq
y uep X rulru told

usrpnruo{ 'dnor8qns qupinl dupuq,rel Iu]uoslJorl qu:e upud

'3ue1ue.r

1n1un

r8ul nlus uep uDau :1.nlufi uDq) puuoJ nlus ruqruuS lznq 'lndurn)Jel Blup qBIalaS

'uulsuol luprl uleJ

-pluJ rulru nule s?lrllqprru,t efuupe rsolgrluepr?ueu {nlun uoqJ puuo, ue"rleung
'uu11ndun1lp plup nl{u,r upud >p1sr1u1s uJoes lorluo{Jol snJur1 uuJn)n8uad epoloru
'e,{uruu upu 8uu,( uendueurel seso;d uep uu:nln8ued nlus uu{nluouaru

Inlull
=u

dnor8qns nlus tuelep uulnln8ued qulunl

Ip

:?UULU

ty

1u33un1 uurnln8uad =
rJrpueralx _ rSSuoray
- O
ul(X + "' +zX + rX) = {

:uuuruusred uuluunSSueu uu?uap dnor8qns

durl 1nlun (y) aBuot nele Sueluel uup ( X) uDalu neJe Btu.r-Blur rupu 3un1r11

'8'tI

IequJ uEp

L'rI

laquJ

ruulup uu>11ndrun1rp uluq 'dnor8qns uurln8uad 71 qelurnLreq snruq 1l)Ipes


Surpd uup ',,dnor8qns,, ueluuuurp 1ndrun1lel 8uu,( BIE(I 'utu"s u,(uuuq unuruu'u1nd
Epaqreq 3ue,( r"uul uped uup peqreq 8ue,( r.req epud tu4ldnp uurln8ued uelef;e8ueru
Sursuru-Sursuru 8uu,( (t uep'7 '1 Joutou IJoqlp) stluue 8ue;o u8rl qelo uu1ufta1rp
uurln8ue6 'uuq udu:eqeq eporred ruEIEp utlnr ledruus nlus uutln8ued un1n1u1au
qulet 8ue,{ lzg, AI IJSV rrep Ilquurp 8uu,( ulep uu{Ireqlp UEIB Isu.Itsnp ru?uqag

'uuus 8ue(
uerin?ued epoletu uu4eunSSuetu un{uuu'u1nd upeqleq 3ue,( roluledo uup'(u(ule1u
Erposrel u4l; upeqreq 3ue( uulup:ed uu8uap 'nlueuet epouad uiulup ladruus
edu:eqeq nulu nlus qelus rln8ueu uu8uep uulnluellp ledep uendtueurel sesoJd
'ue>lut3urrp 8uu,( rsrserd uup uululnlueq 1a13ur1 uu8uep uelstsuol 8uu,(
uurhr8ued Irser{ E}up urpasJe} snJeq runuolpJoqel rp uurln8ued epoleur derlas >1n1u6y

unrJoleroqPl uPnduPrusl sosord

'ue{nluetrp suyel sn-req e,(uuequ,tru 13un88uul-red


uep uu{rsutuoun{oprp snJtq lnqes.Iol uu>lupuu uululu3 'rsuersgord
uurln8uad ruur8o;d urulup ufteur1 uu{JusupJeq :npeso:d nluns 3uu1n tsu:qt1u18uau

Tabel 14.7 Contoh data dalam proses uji kemampuan laboratorium

For Subgroups

Subgroup
1
1

2
3
3
4

4
5

5
6
6
7
7
o

o
o

10
10
11

I1
12
12

13
13
t.+

14
15

xn

Date

Operalor

4-March
4-March
4-March
4-March
4-March
4-March

7.23

7.21

'7 1E

7.33
7.38
7.23
7.37
7.16
7.28

3
e

5-March
5-March

'1

5-March
5-March
5-March
5-March
6-March
6-March
6-March
6-March
6-March
6-March
7-March
7-March
7-March
7-March
7-March
7-March
8-March
8-March
8-March
8-March
8-March

'f ao

7.22

0.02

0.0141

7.U

0.02

0.0141

7.3'.l

0.15

0.1061

7.27

a.21

0',1485

7.34

0.11

0'0778

7.26

0.02

7.36

0.01

7.2s
7.27
7.35
7.36

7.31

7.30

0.02

7,33

0.10

7.29
7.28
7.38
7.32

7.U

7.33

7.41

7.18
7.17
7.26
7.5?
7.29

7.28

7,36
7.25

3
1

7.30
7.22
7.41

7.32

o,o2
0.23
o.oe
g.zs
0.08

Tabel 14.8 Ringkasan data dan garis-garis control chart (data dari Tabel 14.7)
Subgroup
Number

1
2
3
4
5
6
7
B
I
10
11
12
13
14
15

11

h0.02
0.o2
0.15
0.21
0.11

0.02
0.01

0.02
0.10
0.02
0.23
0.09
0.23
0.08
0.10

UCL

lorE

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

Bx v
0.091
0.091
0.091
0.0s1
0.0s1
0.091
0.091
0.091
0.0s1
0.0s1
0.091
0.091
0.091
0.091
0.091

7.34
7.31

7.30
7.30
7.30

7.34
7.?6
7.36
7.30

7.30
7.30
7.30
7.30

7.22

au7

7.30
laa

an,

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

7.28

7.30
?.22
7.41

.1tJ

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

i"?r[:"
7.47
7.47
7 .47
7 .47
7 .47
7.47
7 .47
7.47
7.47
7 .47
7.41
7.47
7 .47
7.47
7.47

7.13
7.13
7.1 3

7.13

7.13
7.13
7,1

3
7.13
7.13

7.13
7.13

7.13
7.13
7.13
7.13

0.0't4't
0.0071
0.0141

0.0707
0.0141

0,1626
0.0636
0.1626

0.0566

/AA

unuolproqel lp nlnuJ uerppua6uod

rf

loqel uep

/'il

loqel uep uPlllsPLllp 6uefryeqc

p4uoc t'tl lequeo

:equnu dnor6qnS

9rrtZl0t89tZo

oL'l

9r'l

\/ t

or-'L og

se'r
oc'r
ee'r

0f'r

fi

i
4

9r'l
0s'L
tequlnu dnoi6qns

,t etztLr 0L 6 I I g 9,

t z

00'0

I
I

\
\
\

s.o'0

0r'0

0z'0

,E
-o

91.'0

sc'0
0'0
98'0

'8'rI IequJ
uap

L'll

v'v| ruquec

IeqEI elsp uBp uDIIISBqIp 8uu{ uuqc Ioluoc uDI}uqIIredIuaIUu

'ulre{Jeq
SueK uor4c eped ilLutl lottuol up 'U 'X Inlun sIJBS-sIru8 JuqruEB uelpntua;E

LLS,O

EZO,I OB8.I

6ZL,O

LLL

69

90'z

ZY

tll

Z8Z,Z 919,2 LTZ,E


9II,Z
gVEZN

IO
"oo

:euu Ip

Et|L= A'V - L =G_) 7)7


bLb'L=AzV

an1 =Q)

lcl

g6z'0= anQ =Q) nn


+ X =(X) l1n
(lCl ilrury nturoluep (7)n) 4ruq nddn SuntlH

:uuuruus;ed uuluunSSueu uu8uep

Analisis tiap charf secara terpisah


Pertama-tama akan dianalisis R chart. Titik{itik data dibandingkan dengan control
lirrir untuk mendeteksi adanya titik diluar kontrol atau pola yang tidak umum. Tiap
titik yang ada di luar control limit menunjukkan bahwa proses pada titik tersebut di
luar kontrol dan hal ini menandakan untuk segera dianalisis. Adanya beberapa pola
yang tidak umum menunjukkan suatu perubahan dan kondisi proses berubah selama
program pengujian. Jika terjadi hal-hal tersebut, carilah penyebabnya. Koreksi dan
jagajangan sampai terjadi lagi. Buang data dari subgroup yang menyebabkannya.
hitung kembali untuk menggambar chart yangbaru.

Analisis X chart menggunakan cara yang sama dengan untuk R chart. Cari
penyebab pola yang tidak umum, koreksi, dan buang subgroup penyebabnya. Jika
perlu tambah jumlah subgroup. Hitung kembali control limit dan periksa apakah
data yang baru tersebut terkontrol.
Hitung deviasi standar dari proses sebagai berikut.
R
D2

= 0,079

Sekitar 957ohasil dari pengujian ulang harus terletak antara + 1,96 o dari nilai
meon, sedangkan 1007o hasil dari pengujian ulang harus terletak antara + 3 o dari
nilai mean.

Hitung deviasi standar dari subgroup (s) untuk tiap subgroup sebagai berikut.

-X)21(n

-t)

di mana:

X, = pengukuran tunggal dalam satu subgroup


X - grancl average untuk subgroup

= banyaknya hasil pengujian dalam satu subgroup

Hitung deviasi standar dari repeatability

(s,.) sebagai berikut.

rr---;--]

s,={ps'/kJ=6.934
di mana s adalah deviasi standar subgroup (banyaknya ft)
Hitung repeatabilifi untuk laboratorium (r) untuk proses sebagai berikut.
r = 2,77 s, (misalnya r = 0,236)

Nllai repeatability untuk laboratorium diperoleh dari hasil uji kemampuan


laboratorium ini.
Pengendalian mutu

Laboratorium harus yakin bahrva semua metode pengujian secara rutin terkontrol
dan untuk menginterpretasikan data digunakan secara statistik atau control cltart.
Data dari control sample yang disisipkan harus jatuh pada nilai yang benar.

718

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6aA

ulnloielooel

rp nlnuJ uellepuo0uod

'Juuoq
1upr1 8uu,( Elup Epu uSnprp u[qudu 'rseJqrlu{ us{ueluar.il nulu 3uu1n uun]ueuacl
uBrqsluLreuaur rnlun uuSuuue,uel ru,(undtueu 8ue( nluegel Suero u(uur1
lnqesrel f,ra\^at-erlt ruull?p qu,nel SunSSueueq 3ue 1 'rnlnlasrp qEIat 3uu,( apolau
rEnses uB{nIuIp qu1el uuul:e4ed ueuuuslrled uup 'uelnluelrp qulet Blururp 3uu,(
rseuloJur pnruos u.t\qEq uE{rlsuuelu Inlur.r dr2?,r2"/-rp snJeq stsrlcuu IrsEq untuas

slslteuE llseL{ uelJodelau uep Ma!^ol-alt/l

'dos

uEp

g.z.tl

snsnql l?nuPIU

ruuFlp uprrsBlueunroprp sruuq nlnur uurlppueSued urotsts ueqeqn.red epu dur1e5


'ulxrJalrp ludup qrsuu
lnqasJot uepua{ qeludu uu{nlueueu {nlun rsenle^arp sn.ruq nlnu uerlepue8ued
rnpesord uquur 'ladurus t.tup lp,Jrs ueqeqn.rad Epu lprlrlJel ulrl n4r; ltuu8lp
e.,(u8uupuc n4ns 8uu,( lulu upp nelu lnuurp riulu n.rtq 8uu,( epolau upu elrqudy

'uu{nluetrp qulei 8ur,( sulpq r.uEIEp uuluhelrp


uurln8ued rnpesord e^\quq uefl8ue1ed uep JBls ue1ur1u,(eru {nlun tunr-roluJoqel
ulreur1 reue8uetu rsuluoun{opra1 uurodel n]Ens
nlnru :e[uuu141
lenqruour
'ulep uup nlnru uErlupua8uad tuelsrs snluls
u:eces .rolruotuetu {nlun
ltporJed
'1nfun11p 8uu,( 8ue:o qplepe (n1nu
uerlupue8uad
sutr^rl{E rurlup rsudisigud_req
uu8uep EsutqJel r{e tel 8uu,{) nlnur :aleue14

lnlr leprl rdulet 'nlnru uuuluuf seso.rd

nlnu uptlepua6ued

sasoJd 6u1totr1uo1ty

'qPqnrp uu1elu:ed

uululc nlnq nlu dOS uurpnual 'n1uage1 snsu{ rrupurq8ueru 1n1un u,(ueq seluqJel
rur ueluftqe) 'loJtuo{Je1 1u13ru1 redurus rnpeso.rd nu}u uelelsJod rsulr;rporueu
lnluntlp qelal 8uu,{ nluegel 3uu.ro e,{ueq 'ur?Epual rlruqredrueu {ntuf}
>1r-r1un

're[uueu undnelu
el1a,(ued qelo uu{qutuuedrp sru1a1 BJBJes Eue.rpI 'qusrd:a1 e-mJes e,(ursln.qsur rur
uDIEpurJ 'uulepurt pquu ure3es 'loltuoryal1upr18ue,( uuupeo{ ut{ntuetrp upqudy

lolluolJal Ieptt 6ueI uPepPo)


'soJeq
3ue,( epu plrq
eraSes ur:8uep
tuqrlrol
Ieprl
puaJuI 'uDqr pttltor uruc relnslp qlqel eXuunu1-1 'tlDqr
lottuo; ru8eqes nulu
'{psrlels Inluaq tuclcp 'rJrpuosJal uuleluo n{nq ruulup lulucrp alduut,^ lorjuoJ EIE(I
'uu>1efte1rp urlnr
ladures dupuq:a1 srsrlEuB runleqos

uesuJEleslBprlel u,(uupu rslotepueu >lrpor.red sJEJes nlnlx uurlEpuaSued uu:n1n3ua6


eJEJes nulu dOS ruu[p

'a\druos

pttuo)

uulSuunlrp

'.. nlntu uerlupue8ued


dOS,, Luulrp snsnq{
p"uuor uu>1uun88ueu {nlun JnpesoJd

a1druns

srsrluuu8uau uu8uep rsurur-re^rp urlnr uJuoos uurin8ued opolel^J

'uursu:qr1u13ued qulupu ntnrrr uurlepue8uad r.lup uurSuq ntES qulus

Hasil-hasil tiap pengujian atau sederetan pengujian yang dikerjakan di laboratorium,


dilaporkan dengan teliti, jelas, tidak meragukan, dan secara objektif apa adanya.
Laporan berupa "Test report" dan "Test Certificate" meliputi informasi penting
untuk mengintelpretasikan hasil analisis.

Dalam laporan dicantumkan nama dan alamat laboratorium, jumlah halaman, nama
dan alamat pelanggan, identifikasi sampel, tanggal sampel dianalisis, tanggal
sampel diterima, hasil analisis, basis analisis, dan sebagainya.
Jika ada tambahan pada laporan, lampirkan secara terpisah dengan judul

"supplement to Test Report atau Certificate".

14.2.9 Pengontrolan dokumen dan pemeliharaan pencatatan


Laboratorium menjaga suatu daftar dokumen pengontrol utama yang sudah
disiapkan untuk mendefinisikan status revisi terbaru dari semua dokumen rujukan,
praktik, prosedur, dan standar yang digunakan.
Semua dokumen yang dibuat oleh laboratorium diberi identitas, termasuk tanggal
penerbitan dan revisi, nomor revisi, jumlah halaman, dan kewenangan penerbitan.

Laboratoriumme-reyiew dokumen praktik dan prosedur secara rutin untuk


mengevaluasi kecocokan pemakaian dokumen tersebut.

Dokumen dan catatan laboratorium berikut ini harus dijaga dan dirawat serta siap
pakai.

(a) SOP-SOP untuk pengambilan

sampel, preparasi sampel, analisis dan pengujian,


keselamatan kerja, administrasi, jaminan mutu, dan pengendalian mutu.
(b) Catatan-catatan mengenai aktivitas pengendalian mutu, terutama hasil
proficiency test, control chart (kalibrasi dan pengujian control sample), dan
pengujian kemampuan laboratorium.

(c) Catatan pemeliharaan peralatan.


(d) Training atau pelatihan pegawai (staf) dan catatan kompetensinya.
(e) Catatan keluhan dari pelanggan dan disposisinya.

(f

Catatan semua ketidakselarasan dan disposisinya.

(g) Dokumen pengauditan

dan review.

Pada waktu laboratorium diaudit oleh suatu badan akreditasi, misalnya Komite
Akreditasi Nasional (KAN), maka dokumen-dokumen tadi harus tertuang dalam
suatu panduan mutu yang harus dibuat oleh laboratorium.

Laboratorium harus menyimpan semua catatan hasil analisis dan formulir-formulir


kerja untuk semua parameter yang digunakan bila ada keluhan dari pelanggan.
Catatan hasil analisis paling lama disimpan selama satu tahun, sampai pelanggan
tidak mengajukan keluhan dan sudah dianggap beres. Sembilan puluh hari setelah
hasil analisis selesai dan dilaporkan, maka hasil tersebut harus di-review dan bila
perlu dicek kembali.

,+O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

l+(.

r!nuole.roqEl rp nlnL! uprlppuo6uod

'E(uurul uupuq nulu uuSSuuJed uup 8ue1up 3uu,{ urnuoluJoqul


sutr^rt{E ruue8ueru uunpu8uad nplu uEI{nlo{ IpeFai e1rllun1e1 uupI uucueu 1n1un
uulrsuluarunloprp 8uu,( rnpesord uup uuluhqe>1 ru,{undueu snJuq IunIJolu-IoqE'I
ue66uelod uenpe6uod nPtP ueqnloy

'lnqesJel luq uDIISeluelun{opuetu snrEq rrnIJolEJoqB'I


'8ueue,rtraq 8uu.{ uupeq qolo ISelIpeqBIp qElal uep

lruq 8uu,( nlnu ueualeuutu IualsIS tudundrueru snruq 'ur18unlx EIlq 'ruutltp 8uu(
ladruus srsrluue8ueu ndruuru snJBI{ qulupe Jol{ulluo{qns IunlJolu-loquI IJEp 1eru,(5
'srlnuel

uJEses

u?Jlrs rJeqrp uup nqct IJaqIp snJuq ue33uu1ed 'Jo]{sJtuolqns lxnlJoluJoqul ru1u,(
'urel tunuoJJoqel Ip uu1ufue1rp uu{e tunlroltrroqel ueufueled uup uet8eqes ulqedy

toDlPJluoIqns unuoleloqPl

ueLlnlol uEp lollelluolqns unuoleloqBl lp uel[n6uod

ll'z'nl

'uB{rsPluslun{oplp IUI IS{aJo{ ue{epull u?p Mal^at useH


'u,(u1n1treq unqe1 ueeuucue.led ruurSo;d lenqueru

)nlun ue{sun8tp ,rtatna;

1tst11

'lnqosJel llpne IISBg ueluun?8ueu uep ltpne uu8uap u,(uuulru1


tuelep uu4el.reryp u,(uuntun lul IuH 'IUnlJo]eJoqu1 ueueleueu qelo llu{os unqlllas
nlnu ueueluuuur ururSotd,uattat-aan {nlun sllnuel BJEJes ueluhqe>1 epu sn.teH
ilo!AoH
'lElEcIp llpnu IISeq EnLUaS '(n1nur :eluueru
lniuntlp u,(uurnrun) qulesuru uu{nuo}Ip uultpne8uad tuepp upqudu uulupult
[qruu8ueu {nlun qE^\Bl8un88ueueq 8uu,( edurs 1nfun1lp srlnuo] rnpesord tuEIUC

'ueunqul u,(uyusttu 'uurul qlqal eporred tuelsp uoln{ellp lutuelsle


uu4Suepes 'ttuq-ueqes IxntJoluJoqul sull^ll{E lu8lep 8uns3uu1 lPqIIJ3] IEpII
8ue,( 8ue.lo q?lup? (ue1uuen1u,(ulusnu) Ietl]alur lpne uuleheSuau 8ue,( ?uer6

lpnu

'nlnru uenpued uped ueun{op

'NV)

n13ns

ru?Fp uulselahp ueltpne8ued ueluftqey

qelo u,(ulusrtu 'lEluel$I3 BJe3es uelpnlual uep roilpnD r)waruL qela

'n]nu uerueleuuru ulelsIS uu1n1:edrp


IuuJelur Jeoes uolulre1rp ulnru-elrur llpnY
fue,( udu uefuep tgnses qulel tunlJoleJoqel uuuftalad 2i\\quq ISe{IJIJe^uau
eJuces llpnelp unIJolsJoqBI sell^IDl? 'nlueuel nDIE^\ IP^JeluI IUEIUC
Inlun luseJ

l!pnv

ila!^il

uBp

llpnv alz'nl

'"rsur{uJ uJuJes uudutsrp snreq relnduo>1 upud upu ?uu,( ulup


{nspurJal'uu88uu1ed uu8uep ISe{IunuoI nulu uu8unqnq ln18uu,(ueur 8uu,( uulul?J

Semua keluhan dan cara pemecahannya harus dicatat dalam buku tersendiri.

Apabila suatu keluhan meningkat menjadi keragu-raguan, harus dilakukan audit


mengenai masalah yang dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan.

14.3 Evaluasi laboratorium batu bara


Dalam paragraf ini akan diberikan cara-cara mengevaluasi laboratorium. Contohcontoh cara evaluasi yang diambil adalah ASTM D 4182-97 "standarcl Practice for
Evaluotion of Laboratories Using AST'M Procedures in the Srunpling ttncl Anolysis
of Coal and Coke" yang memuat bagaimana cara mengevaluasi:

(1) program jaminan mutu,


(2) staf laboratorium,
(3) fasilitaslaboratorium,
(4) pengendalian mutu,
(5) audit,
(6) peralatan dan pemasokan,
(7) sampel dan preparasi sampel,
(8) analisis proksimat (moisture, kandungan ctsh, dan volatile matter).
(9) analisis ultimat (karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur),
(10) parameter khusus untuk bahan bakar (calorific volue, suhu leleh
ash, dan lrurdgrove grindability index)

asl2, analisis

Dari kesepuluh masalah tersebut, ada beberapa yang dapat disatukan, sehingga
penggolongan menjadi:

(l)

laboratorium: (1 Yd 5).

(2) peralatan dan pemasokan (6).


(3) sampling dan preparasi sampel (7).
(4) prosedur analisis (8 Yd 10).

14.3,1 Evaluasi laboratorium


Staf laboratorium

Di laboratorium harus ada Panduan Mutu yang mendokumentasikan semua


komponen dari sistem mutu dan berisi ringkasan program jaminan mutu ser-ta
pernyataan secara terlulis dari manajemen yang menyatakan persetujuan program
jaminan mutu.

Apabila ada perubahan dalam sistem mutu, Panduan Mutu ini harus diperbaharui.
Harus ditunjuk seorang koordinator atau manajer mutu yang harus melapor ke
Komite Jaminan Mutu.

1+Z

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

E+E

urnuolproqul

rp

nlnu uerlppua6uad

ulnrJoluJoqul eueuru8eq dOS ruplup uu{unluuJ 'rsuersgo:d ln nele urqot


punu nElB tunrJoluJoqelJuluu uruusefre>1 ruerSo;d
snJeq r.unrJoleJoqu.I
4nlr8ueur
6a7 Kcuangfotd @)
'.tnpesord

nele uarunrlsur rsla;o8ueu {ntun uolupurl IIquBIp Uu>IE uusuJule$pprlel


BpB luprl uyrq uSSurqas 'u,(urupu suluq srlnueJ eJucas uu4e[rqa1uDIn]ueJ
'e,{uueluire8ueur 3uu,( srleuu uruuu ln>lrJaq rJrpuosJe} uElE}uJ n>Inq tuEIBp }Elu3rp

lDuapw acuata{at uuluunSSuau 8uu,( rsurqrle) ulup unruas


'uInluelrp qu1e1 8uu,( rnpesord Iunsas tlntp sn:uq louaww acuatapy

snJuq lnqosJel

lDuaruw acuanpy (g)

'erle,tuad qelo tnlruestp egas usry:edrp uep'uu1elra8ueu 8ue,( stluue


euruu 'ue4uLre4p p88uut 'ledtuus Jorrou uDIunluEJIp snJuq sISIIEUB JIInIUJoJ

ruppq 'rrnsnletrp ledup sn:eq uu88uu1ad

e1 uel.rodepp 8uu,( ulep ?ruuas

uotfn8uad DwO (Z)


'lnqesJel runrJoluJoqel rp uuJolxoued uu8uep Iunsos Ioqul IJoqIp snruq ladruus
de4eg 'ledruus ruue8uaru Surlued ISBtuJoJuI Enules tsueq 8ue,( ueueuued uuleles
n>{nq ualurpeslp snruH 'sISIIeuuIp Iuselas tedurus utrllJellp ledrues Iulntu IJup
'ledurus uur8uad dupeq;et (alqoacntl) IJnsnlaual ledup sn.ruq rfnrp 8uu,( ladurug
(rfnrp 8uu( ladruus) a1durns $aJ O)

:dnlucueru Suuf nlnu uetlepue8uad rnpeso.rd upe snJq lrnlJolsJoqul I(I

nlnu

uBl|Bpuaouad

'runrJoleJoqul Juls qelo uuluun8rp ludup n11e,r,r detles uueru>1


rJerual urslup epu snJ?q Jupuels uep 'n)lnq-nlnq 'dos 'runuole:oqul uululuc n[ues

'uelrluqredrp snJeq sque uuluqesol uep ufte1 ueluurulaso{ 4nlun uuleltqey


'lu,4AuJel uep 'u8uftp snJeq uetunJlsul 'qISJoq snJuq lunlJoluJoquT

'IupEluetu snruq ry:1s11 ur(up


uup'Ju3uEI snreq u(uue8uunqured uep uuDI JIu ueJIIu'1rcq uu8uap u[:e>1eq sn:uq
tuusu rJutuel 'rdn>lncuaru SnJuq IunIJoluJoqEI Suunt 'ueulnJlsul qelo uelnl;edrp 8uu,(
ue8uep Iunses IoJluoIIp smuq ueduquale{ uup nqns'se1eIuaurnrlsut ueecuqurad
eSSurqes uu8uereuad dn4ucueu uInlJoluJoqul sslIIIsBC'uf,uupudel uulueqeqlp
?uu,( selr,trplu uelulre8ueu nduruur uSSurqes du13ue1 snJELI IUnIJolJoqel slIIISud
unuolPJoqel sel!l!seJ

t tuu p uu nduu","r1]'1Iil"il::5ll :H i #LX"I3,l'tri:


qu a1 B uu,( pluror B u u ru
'ladrues uelrquru8uad sru>141 Sueprq tlndtleur ?ue,( runuolsJoqel JE]s dulles lnlun
uulle,trpefrp snrcq ueqr]B1ad uerSo.rg 'uor\ducsap qo[ w(undrta{u snJuq tsustue8ro
r

uu8uq tuepp ueluquI derl uup rsusruu8ro uz?uq te,(undrueur snJq tunlJoleJoqu']
'{unrJoluJoqel lp uulufra4rp 8uu,( uzrln8ued
uup rnpesord derl1n1un

4gg epud 1nlmeru nulu dn4ecueu snruq nlnl tr u?npu?d

mengerjakan dan mencatat hasilnya. catat nilai reproducibility d.ari uji


profisiensi tersebut dalam buku catatan tersendiri bentuk statistik
-urprn
control chart.

(5) Control sample


Sama halnya dengan reference material,laboratroium harus membuat control
sample untuk digunakan secara internal.

(6) Kebijakan nrcngenai buku catatan data


Laboratorium harus mempunyai kebijakan tertulis dalam pencatatan dan
penyimpanan data kalibrasi, pengontrolan, dan data pengujian rutin.

(7) Perhitungan
Untuk memudahkan rujukan dan audit, dalam Panduan Mutu harus disediakan
secara tersendiri cara-cara atau prosedur perhitungan yang digunakan untuk
semua pengujian. Harus ditunjuk seorang yang bertanggung jawab untuk
memeriksa bahwa prosedur perhitungan dikerjakan dengan benar.

(8) Review clata


Seorang penyelia atau kepala laboratorium harus memeriksa semua data akhir
sebelum dikirim ke pelanggan. Dalam pemeriksaan harus dibandingkan antara
parameter-parameter batu bara sehingga hasilnya sesuai dan konsisten.
Misalnya dalam penentuan calorific value dari satu sumber yang sama, apakah
hasilnya sama dengan hasil sebelumnya. cara membandingkan harus
menggunakan basis daf (dry, ash-free).

Audit

Aktivitas jaminan mutu dan pengendalian mutu harus secara formal diaudit atau
dievaluasi secara tetap waktu (periodik). Dalam Panduan Mutu harus ada dokumen
yang menjelaskan kebijakan audit. Audit dapat dikerjakan secara internal dan

eksternal.

Checklist untuk mengevaluasi laboratorium dapat menggunakan contoh formulir


seperti Gambar 14.Sa-lc.

14.3.2 Evaluasi peralatan dan pemasokan


Untuk mencatat peralatan dan semua pemasokan yang kritis, termasuk informasi
identifikasi (misalnya nomor inventaris, nomor serial), tanggal perolehan, sumber,
tanggal dan kondisi ketika diterima, perbaikan, perawatan, dan iebagainya harus
disediakan saturtle khusus atau tersendiri untuk mendokumentasikannya. Manualmanual semua peralatan harus disimpan didalam suatu tempat khusus iehingga
tidak mungkin hilang.
Suku cadang dan bahan kimia yang kritis (hampir habis) harus diinvetarisasikan,
dan daftar inventaris yang mutakhir harus te.r"diu, sehingga kita tahu barang
mana
yang harus segera disediakan supaya pekerjaan laboratorium tidak terganggu.
Apabila ada peralatan yang rusak, harus dicadangkan penggunaan p"tiyana,

1++

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

9+Q

unuole.roqel tp nlnu uErlepua6uad

tulel uep su8el 8uu,( uu>1eftqe4 tunqlp snrH 'uIInfunllp snruq uetulered unures
{nlun uersurqrlulSued snluts 'rJuuo{rp qupnu u?Surqes 'uululured lu1ep uudrursrp
snmq a1druos lo.ttuor ney a1dwos )paq) uep uursurqrlqSuad ulup uep (do3
unuoleroqel rsenlene0ueu Inlun ]srllcorlc Bg'rI JequEc
ue06ue;ed upp uer.lplesel ueieim depeqral

uaieftqo) 'gL'l

ueEtsPqelo) ueqeoocuad'gt' I
r.l0l0

lelBcrp/seluruasr0'tl.'

l.

""""""""" upO0uplod uep uelnseu ueleftqo) 't l.' I


sniauou-snJol uulreqied uelelrqey'71'1.
umr nlnu\ ueuruef sElr^rue Inlun lP/v\pef 'L L'l

epedel selpqrol dOS rsolrlrporxorx Inlun ue0ueuamey


rOe; rpefue1 lepr] Inlun ueqe0ecue6
uelrseluounloprol
setr}uopl

"""

:eldwes

qeqa{uad

"""

nll qplalos ueurleley

rs>1e:o6ueu:1n1un uelefrqey

""""""'Il}sl}els

Eua}u)

p4uoc uerln6ued nelE rseJqrlI ptilelos ueseJplasluprlal epe EI[o) '01'l

nlnli{ roleurproo)

"'

"""""""""""""

otqeeceq y\IH

'L'l

rsueledolreq 6ue[ re11e6

'6't.

dos :rserqtley

Epe oue,i 1npe15

srlnlet dOS '8'!


'g'!

ueururer uelettqay

ueueleueur uenfn1esre6 'g'

'7'1

lotluoouad uounlop

:i::- :i:^''"'" " rnreqeq:edro 'Z' |

'"'"

rPuPo

'e'

nreqiol nlnf! uenpued ' [' t


NINIT NVNIUUVT 'T
:r0unqnqr6 6ue,{ 6uer6

:uodela1

:lPUeM
:

urnilo]er0qel selrlu0pl

:1e60ue1
uu

n Iu

orvH 0g

v] lsvn'lv^l

:tsen1ene6ue4

9Nl ['l ] ruN n rsllv cl Hc

lusnd uuuudu,(ued tudruet neiu suupna Ip upe rnrn, uruoffiX'JJ:ri:ffi;


'uuluye;ed uped uelleduolrp snJur.l uulunu:ed sBlI^Il{B tstppaq) nlung 'uauururad
uJuJes uelrselueunloprp uu4uLre{rp ruseles qulolas uup nluoual nDlu,l.t.-nDlu,tr
tuelup up)Euus{elrp 'uu1u38uuued 1ruueq urulup tunq}p snreq tulu uulu,r,rured Inpe{S
'lnqesJel lusnr 8uu,( 1u1u qruqredureu ura8es 1n1un tsu;eder se8nled p8Suuuraur
qulur urul eJuJ 'srsrl?uu nule uurln?ued uu>1ul.te8ueru Inlun sElIIIsuJ nule Jol{eJluol

untuk mencegah diubahnya atau dimodifikasinya peralatan dan prosedur oleh orang
yang tidak berwenang atau orang luar, terutama jika diduga ada ketidakselarasan.
Modifikasi hanya boleh dikerjakan setelah pengukuran ketidakselarasan yang
ditentukan secara statistik terdeteksi dan modifikasi harus disetujui hanya oleh
supervisor yang akan mendokumentasikan masalah dan persetujuan mereka.

CHECKL]ST UNTUK MENGEVALUASI LABOHATORIUM

Pengevaluasi:

Tanggal:

ldentitas Laboratorium:
Alamat:
Orang yang

Dihubungi:

Telepon:

2. EVALUASI STAFF

organisasi:
2.2. Jumlah penyelia

2.1. lnformasistaf: Bagan

2.3. Dokumentasi: Program

Penanggungjawab: ................,.
Jumlah analis:

traininglrefreshing.................

Irainnlngteknis

2.4. Kualifikasistaf terdokumentasi ............,.... Pengalaman ...........,..... tahun

3.

EVALUASI FASTLTTAS (LTNGKUNGAN)

3.l.Memenuhisyarat:Penerangan

Lemariasam

Suhu/kelembaban:.............Ruangan:

....... Pembuangan air..........,..,........,. Listrik

3.2. Gudang

3.3. Kebijakan keselamatan/kesehatan.......


3.4. Standar-standar yang ada

.. ..

.... ...

...

5. EVALUASIAUDIT
5.1. Kebijakan audit:

Dibuat..,

SOP

...........
5.3. External:Siapa...........
5.2. lnternal: Siapa

Frekuensi
Frekuensi

5.4. Beview manajemen tahunan


5.6. Kebijakan tindakan/kewenangan tertulis

.. ..

..

Dokumen tersedia

Gambar 14.5b Checklist untuk mengevaluasi laboratorium

Harus ada kebijakan tertulis yang menerangkan prosedur untuk memindahkan


peralatan yang tidak bekerja dengan baik, yang sedang diperbaiki atau diganti, dan
peralatan yang sedang diberikan sertifikat.
Neraca atau balance harus cukup peka dan akurat. Pengkalibrasian neraca harus
diperiksa secara rutin dan hasilnya didokumentasikan.

,+6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalan industri batu bara

/+Q.

u-Ie

unuolploqel rp ngnu uerlepue6ue6

f,

'Jelnuel nulu '>1usm 'sede1 usrq 1epr1 8uu,{ Ioqul rJaqrp snruq ledruus 'Juueq
es ruu8uelrp snJuq r.unrJoluJoqul rp uu4u i.relrp 8uu,( ledurus- ledu eg' p dtao g
unuoleroqel rsenlena6uau Inlun lsrllcoliC

cg'tt Jequeo

]enqrp uEqeme[ 0un00ueUad/ue0ueuannay

rlnlilp/lenqrp srlnu0l Jnpasord


:0ue1n uerfnDued

'ueqesqeel 'e;ep ilottoy


"

""""'elol sppol Jequol


""' sot ete6 """"""
suet)c

"

'Oll

uElernlEo)i uElnser!

rse]uournlog :ue0unyq:e6 '6'y

V0/C0 :uelueqeyadrp elep EuEl edereg 'g'y

""

lels

oot

1*:r':,rl
"""""dgs
suep :seydules pNoC 'L'V
sueLlc""""" ]els"""""""""""""elll
tlwllu)ltcv
"""ue0ue6 trsa1lcuenlo4 'g'y
dps""""""'
lococ OueI sy\U 'g',

'::::':*
>1run

0ue[ 0l

,,

::

::::

'":s,']q'Iev 'e',

alqe)ceL Eteo

"""""""""" letecrg
"""'

" alqeocul:aldueg

]sol

'Z',

uelrselualxnloplol Oue,t nlnu uer;epue0ue6 ue:60r6'g'y


(co)nrnn NvnvoN3gNrd rsvnrvnr 't
:rOunqnqr6 0ue[ 0uerg

:uodelal

:leueM

:uniloler0qel sElrlu0pl
:rsen1ene0ue6

:1e06ue1

!rntHorvHogvl FVnlvAt9Nrl/[ )lnrNn lsl'lvc3H3

'ledures rsurude:d uu?uep e,(u1eq eSnl uut>1rueq 'ladues uuytqruu8ued uulel.re8ueru


urelep u.(uuepdruuJelel qllullp qulet p{erou eaquq uellnlunueu ledup sn:uq
u{eJeu 'laduus uulrqure8ued ualn>1u1eur urnIJolEJoqut Jels u{lf '{otg utt1tdtuD.taQX

laduBs lseredold uep IaduBs uellque6uad

lsenle^f t'8'?t

'9'rI rBqlu?c ruEIBp


tuqlllp ludup unuo]?roqpl ue4osud uzp uutulurad tsenpne {nlun lsilZraq) qoluoJ

Ruang preparasi. Ruang preparasi sampel harus bersih dan bebas debu. Suhu dan
kelembapan harus dikontrol untuk mengurangi adanya perubahan moistttre. Sampel
harus dipreparasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung.

Peralatan. Peralatan untuk mereduksi ukuran (size) dan pembagian sampel harus
memenuhi syarat. Rffie harus tertutup rapat untuk mencegah hilangnya debu batu
bara dan ukuran chute harus sesuai. Semua material sampel harus diambil kembali
(recovery) dari peralatan preparasi seperti rffie, crusher, dan pulverizer untuk
mencegah terjadinya penyimpangan dari sampel. Peralatan untuk mereduksi ukuran
dan pembagian sampel harus selalu dibersihkan setelah dipakai, lebih baik dengan
menggunakan pompa vakum, terutama bila sampel yang dipreparasi itu sangat
sedikit.

CHECKLIST UNTUK MENGEVALUASI LABORATORIUM


PERALATAN DAN PASOKAN
Pengevaluasi:

Tanggal:

ldentitas Laboratorium:
Alamat:
Orang yang Dihubungi:

Telepon:

6.1. Daftaryangada

6.2. Manual dekat peralatan

6.3.

Catataninventarisasi

6.4. Pengubahan order

6.5.

Alternatif bila perlatan tak berfungsi

6.6.

Perawatan:

6.7.

Data kalibrasi/checktersimpan bersama peralatan

6.8.

Modifikasi/pengaturan 0K terbatas pada

6.9.

Kebijakan untuk memindahkan dan sertifikasi kembali peralatan yang rusak

6.10. Neraca:

Gambar

Skedul

Memadai/cocok

14.6

Catatan

Diperiksa secara rutin

Checklist untuk mengevaluasiperalatan dan pasokan

Keseluruhan sampel harus dilindungi pada waktu dipreparasi atau pada waktu
menunggu pemrosesan, terutama terlindung dari suhu yang ekstrem, perubahan
moisture, dan oksidasi.
Prosedur pengeringan udara. Di beberapa laboratorium, apabila sampel diketahui
kurang konsisten, maka telah menjadi kebiasaan untuk mengering-udarakan sampel
dalam interval waktu yang telah ditentukan daripada kita mengukur kecepatan
kehilangan beratnya. Dalam hal ini harus tersedia data untuk mendemontrasikan
bahwa interval waktu cocok sampai batu bara mencapai kandungan moisture yang
stabil.

,+8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6+Q

ulnuolpJoqel

rp nlnLu uerppue6ua6

'nqns IoJluo8ueur
3ue,( nqns rruln8ued

1e1e

>1n1un urlnJ uJEOas ueleun8rp 8ue( uu8uap BpeqJoq


uuluunSSueu rserqrlu>lrp snJELI Surre8ued ua^o nqns .nqns

'ua^o alu;.nlo rlu{ unp snJeq lDlrpas 8ur1ed e,(uueludacel upp .lueJrsap tnlzleru
u,(uue4.rr1u3ueu uu8uep uulSuue4rp sn:uq se8 uelrlv 'ua8orlru se8 r.rrlerp 8uu,(
uato acnds-aa{utwanurur sruel snJpq uu{pun8rp 8ue,( Suua8ued uat'g'uo?unt1?ur7
srsrlPuprp 6ue[ ;edues wePJp

iln$rcw

leulsloJd sls!leue JnpasoJd lspnle^f

t'g'rt

'ledurus rsurude:d uup ledurus tstppaq) unlluqrl:adueur L'VI ruqtueD


'tupud uequqraq
ledurel iu?pp rp ladures uudurs u,(ulruqag 'atntsrcru uuquqn:ed ucp rseprs{o
e,{urpelrel ue>lquqe,(ueru wdep alqoawnaduKuleys qeqes'leduus uuuedrur,(uad
ludurel {ntun {rpq 3uu:n1 1nse1d Suoluuy 'uedulsrp urrrulas {usnJ lupll nluoua}
nl{,4l rlrelup uuqulrp 8uu,( ledruus p^\quq uu1>lnlunueu ludup snruq unrJoluJoqu.I

'nlueuel nl)u,^A redruus leduus uuuuquued;npeso:d srlnuel uululrqe1 lnqlp snJEH


'uuJnIn
rse8arSes r8uu:n8ueru 1n1un uu.tndruucued quleles uurlrqelJeq uJEJos {oco{rp uu8uul
ledruug 'loloq luJeq Sueqrurueur ue8uep uu{n{Elrp uersuprslo8ued uletu atntsrcw
uuquqnred e,(uepu qu8ecueu ludup u?Surqas 'lede; t1elel nurDtuop dnlnl B^\qEq

us{rJauou Inluff 'uu1ufte>pp srsrluuu rudues ur(uurul tauruiuo) nulu {ruq dnlnlrp
8ue,( 1o1oq tuulup uudursrp uup uu>1:ndruuJrp snrpq uullutunlrp gelet 8ua,( leduug
'(taurugot ruelup
Ip ,?lJot >1co[,,nvle {euE-{EuB ueururu qcoIue4ledutoueru runrJoluJoqel edu:eqaq
'1ruq uerndurecuad u,(edns) CSU nulu rulndreq 8uu,(:ndurucued 1u1u qunqas uped

uulrnduucrp snruq ualtutunlrp

qu1e1

3uu,( leduru5 'uru

Z'0- uDrnlnraq leduru5

'Ie3rp nleles sn;q Ia{rupd uern>1n


'(SutsuatTnd) ueluunled nery (Surqsn-r) uusnreSSued uulul.re8uotu ru{B,r\ Bpud
'rupuuls ruulBp

uulluu(srp 8uu,{ uu8uap

renses sn;eq uet8uqured dequl durl uped ledurus 1e;eg

'urlru B.ru3es ledues


rsu;ede:d rnpasord suurJu^ e,(u.ruseq

;nln8ueu 1n1un uutln8uad ua1n4u1lp

snJEH

'ue{rsuluauqoplp snruq uurln8ued pseq'uu{n{BIIp lul IBLI o1t1 'tsuruderdtp utlm


ledruus etuules lpufrel ur>18umu 8uu,( lelueprsut 8uu.{ aln$rcw uequqn:ed e,(ureseq
uerln8ued uu)n{eleru {nlun ru>lnsrp lu8uus unlueu 'uelsnffqlp >1epn undrlsery
'rrtluu gZ lqrqeletu
Iupn Suui(ol tu?lep ruq nluq ledrues (uu1uqe1a1)
uutuulepal uep JrsoJoI {Eprl uu{uJupn-Suue8uetu {nlun 3ue,(o1 'lluetu rad eurnlol
uuquqnred ledua redruus nlss qulupe Ioco3 8uu( leduus rnlpleu uJupn ueJrlv

'nqns lorluo8ueru

Intun uu{uun8rp 8uu( uep Sunluu8Jet {eprt 8uu,( urec udureqeq uu8uep rotruourp
snJuq ue^o nqns 'f,"0, rrep qBpuar qlqel snJPq urepn SuueSued ue,ro nqnS

Pengkalibrasian ini harus dikerjakan dalam waktu tertentu, misalnya mingguan.


Catat semua pekerjaan kalibrasi. Keseragaman suhu melalui ovenhants ditaksir.
Setiap hari (atau waktu tiap batch sampel sedang dikeringkan), suhu harus
dimonitor dengan suatu termometer atau termokopel yang permanen, dan hasilnya
dicatat. Kurang memadai jika dimonitor dengan alat pengontrol suhu sebagai
prosedur monitoring. Kecepatan recovery suhu untuk ovenharus ditentukan.

Begitu sampel diambil dari container, maka harus ditangani secara cepat untuk
mengurangi kontak dengan udara disekelilingnya.
Sampel yang telah dikeringkan harus segera disimpan dalam desiccator dengan
cepat untuk didinginkan.

CHECKLIST UNTUK MENGEVALUASI LABORATORIUM


SAMPEL DAN PREPARASI SAMPEL

Pengevaluasi:

Tanggal:

ldentitas Laboratorium:
Alamat:

Orang yang

Dihubungi:

Telepon:

7.1.

Staff terbiasa dengan: Prosedur pengambilan

7.2.

Sampel:

Ekspedisi/penanganan

prep.:Bersih
7.4. Peralalan: Memadai

sampel

. Prosedur preparasi

... Diberilabeldengan baik..............

Bebas-debu Suhu/kelembaban
......... Bersih
.. Kurang

7.3.

Ruang

7.5.

Penjagaan seluruh sample

7.6.

Prosedur pengeringan udara: Jika diukur waktunya, data menunjukan tidatd

memadai

Suhu oven < 40oC .............,,,,.. Cara/frekuensimemonitor....,...........

Perubahan udara 1-4

vol/menit

Loyang/kedalaman batu bara(<2Smm)

7.7.

Pengujian untuk melakukan pengeringan yang tidak kembali

7.8.

Variasi data pembagian ..............,............

7.9.

Beratyangmemadai:4#(2atau4kg)

T.l 0. Size dicek dari: 4 #/8 #

mill

7.11. Pulv. Samples'. Dicampur di atas lembaran

8#(0.5atau

1kg)

plastik

... Ditutup rapat

7.12. Kebijakan penahanan sampel


1

3. Sampel yang ditahan ditutup/dilindungi dengan baik

.............

Gambar 14.7 Checklist untuk mengevaluasi sampel dan preparasi sampel

l rO

60#(509)

60 # pu|veri2er . .... ... .. . ... .. ..

Tidak dikocok

7.

...............,

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

.................

IE

unuolploqel lp nlnur uetlepue0uad

'uE{rsulrJrsadsrp qe1a1 8ue( qu.raup urpp qntef snreq up


ueluun8rp ludup 8uu,( Intueq tuplup {psltuls BJpras uEIrrsrp uup rruequq:adrp urln:
uruoes srueLI tunr.roleJoqul qaloradrp SueK tQtpEcnpotdat uep ,9tyqoloadat e1e11

'ueeslr:eued
upu ulrq uu4uunBrp ludup uup {rlsrluls EJoes ue{uesrp snJuq Eues uulnlualtp
8uu,( :npesord uu4eunSSueu unrJotuJoqe[]Bluu (cuarctlotd r[n uep psu11
'e,(uenp-unp

el nale' uDry )

lotluor nBtB Irlsuuls Intuaq ruulup uplrsuluoun{oprp sn.ruq rur laduus lottuo)
ulu(I 'ullnJ laduus qJruq EuJesteq a\dutos luluoJ nlus srsrierr8uau runuoluJoqel
udu;aqeg 'luln{p 8uu{ utep uu>llrsuq8ueru ru4edrp 8ue{ lnpasord unqeq
Inlun urlru uJe3es srsrluuErp snrut1 a\duuts lotluo) sruel ude.reqeg
uu>1ur>1ur(eu

'r8uurnlrp uJupn rJEp arnlstota uudela(uad uSSurqes


'udnr uurlnuepas uulur8urprp uup ruu8uulrp snJBq JBIuqrp qulel 8ue,( ledurug

'lluque{ Suulnrp snruq rpe['1uBeB deS8uerp uun]uaued


uuaru) 'Suunqrp nule r8el Ju{eqrp snruq ledurus 'uoqlu{ ESrs epu elrqedy 'JuIuqJol
urnlaq Suud uoq.rul u,(u4uprl upu rnqnla8ualu {nlun eslr:adrp snJuq
qu1e1

8ue( ledruus unrues 'JuIeqJel qusns 8uu,( ledures

>1n1un

Ju>luq-rel

uunSraq uur)ruap

ruedes rnpesoJd'.r rqIE uu"reluqtuad Inlun rluqtue-1 uedul,(uorx uup'u,(uloco8uaru


utn{ vtepp Lrup ledues rqruuf ueu unrJoluJoqul udu.raqa g' 7a dt uo g
'a

co

'lelu Jrp u rpnuel uep

(a 1 dn o c

otut

1e

Kupsrut)

Suesud:e1 SueK nqns :nln8uad 1u1t uu4uun8Suau uuBuap dulet DJEJes .Iolluorurp
sn.req u,(unqns (;u1eqrp Suepas ladurus Wruq dag ntlu,a.r epud nulu) r:uq derl

'lulurrp sn:uq u,(uyrsuq uup


''qsp 'uuuelnq 'uen33urut e,(ulusrur 'dulal u.reoas uu{n{ullp snJBq uulsetqrlelSued
nl{u1ynqns loJtuo8ueru nele JolIuotuatu Inlun uu{uun8rp luprt 3ue,(

nqns rnlnSued 1e1e uu>punB8uau snrul{ uutsu.tqtlu>18ued 'Jupuuls Lur?l"p uu1.rnluutp


8ue,(:npasord lnrnueu urln"I uJuJes ISEJqrlu{Ip snntlacoutn{ tuulup llqnS 'xry,r5'
'uenpade>1 uu8uep runses uep se1 dett-dprl Inlun uelslsuol srueq
aurutn{nqns uoplruueur {ntun uu>luun8tp 8uc,( uru3 'ltuetu lad r1e1 }udue ludrues
unp rJup JeJsorule quqn8ueru snJur{ 21.v7 acotun{anelup u.rcpn ue;t1e uuludecey

sls!leuplp 6uer{ ledues uelpp r/sy


'JOpuEls ruBIEp uu>11uru,(srp qu1e1 8ue,( Sueluer txulsp
qnlul snruq euas {rlslle}s Inlueq tuulup uu{Ltuslp uup ultn: uruJas tn.ruqrq,radtp
snJpq unI-IoluJoqBI qalo;adrp Euvl tlrlqrtnpotdat uup fitllqopadat vpq

eJBJes

'ueluunBrp
nt{E^\-nl{e,&es
Inlun uedtutstp up {rtslluls
{tuan{o.td tuolDJoqouafiil filerts IJep ltseH

qrlolp snruq (rngo-r puuot)

Illsrluls

Juoes

|sa|

'uDqr p4uo, {nluoq iuulEp


qulolp uup uu{Isrlueunloplp snJu[IuI a1duns lotluo) IJup c]uq
'lEJn{u

3uu,( ulep uulpsuq8ueur uuluun8tp Suef .tnpesord E^\qeq uulutlefeur 4n1un alclruo'^
lotluor srual udu:eqoq nelu nlus ueldtstslp sn;uq ullnJ Ioduus qcpq deqas epe4

,&

V olatile m

atter dalam sampel yang dianalisis

Beberapa laboratorium menggunakan cawan yang berbeda-beda, silika, platina,


nickel-chrome, dsb. Tutup dari cawan harus cukup rapat untuk menghindarkan
adanya kelebihan udara yang dapat membakar fixed carbon.
Suha. Suhu dalamfurnace harus dikalibrasi secara rutin menurut prosedur yang
dianjurkan dalam standar. Pengkalibrasian harus menggunakan alat pengukur suhu
yang tidak digunakan untuk memonitor atau mengontrol suhu. Waktu
pengkalibrasian harus dilakukan secara tetap, misalnya mingguan, bulanan, dsb.
Hasil kalibrasi harus dicatat.

Tiap hari (atau pada waktu tiap batch sampel sedang dibakar) suhunya harus
dimonitor secara tetap dengan menggunakan alat pengukur suhu yang terpasang
(misalnya termocouple) dan dicatat.
Beberapa jenis control sample harus dianalisis secara rutin untuk meyakinkan
bahwa prosedur yang dipakai menghasilkan data yang akurat. Beberapa
laboratorium menganalisi s satu control sample bersama batch sampel rutin. Data
control sampel ini harus didokumentasikan dalam bentuk statistik atau control
char

t, atau kedua-duanya.

Hasil dari test profisiency antarlaboratorium menggunakan prosedur yang


ditentukan harus disarikan secara statistik dan dapat digunakan untuk inspeksi.
Data repeatability dan reproducibility yang diperoleh laboratorium harus secara
rutin diperbaharui dan disarikan secara statistik dalam bentuk yang dapat digunakan
dan harus jatuh dalam daerah yang telah dispesifikasikan.
Gambar 14.8 memperlihatkan sebuah contoh cara mengevaluasi analisis proksimat.

14.3.5 Evaluasi penentuan sulfur dalam sampel yang dianalisis


Material pembanding (RMs, standar primer atau standar sekunder) harus dianalisis
untuk meyakinkan bahwa prosedur menghasilkan data analisis yang akurat atau
untuk mengkalibrasi instrumen. Data hasil analisis RMs harus disediakan untuk
pemeriksaan kembali.

Untuk cara instrumen, harus ada kebijakan untuk memonitor dan mengganti
absorbent dalam sistem. Apabila dikerjakan penentuan blank, maka datanya harus
didokumentasikan dan catatannya disimpan.
Beberapa laboratorium secara rutin mengerjakan analisis replikat. Hal ini
merupakan cara kerja yang baik sekali.
Beberapa jenis control santple harus dianalisis bersama batch sampel rutin untuk
meyakinkan bahwa prosedur menghasilkan data yang akurat. Data control santple
ini harus didokumentasikan dalam bentuk statistik atau control chart, atau keduaduanya.

Hasil dari test profisiency antarlaboratorium menggunakan prosedur yang


ditentukan harus disarikan secara statistik dan dapat digunakan untuk pemeriksaan.

,,

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

A{E

urnuo}ploqel

rp

nlnul uutlepuo6uad

s$ipue olewtxord rsenlpla0uoru Inlun lsrllcor.lC B'rI tequreg

SlSl'lVNVlo 9NVA lldNVS tlrlv-lvo

fiwqnnpotdeA
llseH
"" ld

AlilVw l1llv7ol NVnINSNId


"""

'8

"' lt!ilqepedeA '8'z

""'ltseqTaydutes pruoC

;;;;;;,,;;ff:ilffi1:r:: ;;;,;;;;;

rsuonlorl'/'z

: r:i::l'..:'#:rffI: ::
0urrolruour rsuanlorrJEC'r'z

'"""'' rsejqrlel rsuenlar]/iec


""

ulplu ruElep co09/-00/ ol

lruoru/lo^

tzuepn

""""""""""""

:nL{ns'e'z

uE[ l' uelep 30009-09f oI :nL{ns 'z'z

""

ueqeqnrod

uenlueued 0p0l0y! 'f 'Z

ststlvNvto 9NVA'l3dlillvs WV]vo,{sy NVnIN3Nld'z


' fituqcnpofie,U """"""""'
llspH

Id

l1111qepedeg '7'S

"""

"

ltseqTaldules toJtuoC

:::::::l:: i:::fl:::T::l::
""""'

tsuonlot1 g'I

,;:TJ)#:il:x :i

ualeunOrp Oue{ uen}ueued opo}ott!

SlSllVNVlO 9NVA lld['IVS lflV'lv0

'f'f

#n$rcW NVn$lNId't
:rOunqnqr6

:uodala1

0uel 0uerg
:]euPM

:unuoleroqel seirlu0pl
:rsen;ene0ue6

:1e00ue1

rvu'Itsvoud slsllvNV

ll'Inruolvuosv'l rsvnlv^l

9N3

u'l

)nINn rsn)3lHc

Data repeatability dan reproducibility yang diperoleh laboratorium harus secara


rutin diperbarui dan dipajang secara statistik dalam bentuk yang dapat digunakan
dan harusjatuh dalam daerah yang telah dispesifikasikan.

14.3.6 Evaluasi analisis ultimat


Suhir dalam furnace pembakaran harus dikalibrasi secara rutin menurut prosedur
yang dianjurkan dalam standar. Pengkalibrasian harus menggunakan alat pengukur
suhu yang tidak digunakan untuk memonitor atau mengontrol suhu. Waktu
pengkalibrasian harus dilakukan secara tetap, rnisalnya mingguan, bulanan, dsb.,
dan hasilnya harus dicatat.

Tiap hari (atau pada waktu tiap batclt sampel sedang dibakar) suhunya harus
dimonitor secara tetap menggunakan alat pengukur suhu yang telah terpasang
(misalnya termokopel) dan dicatat.
Material pembanding (RMs, staudar primer atau standar sekunder) harus dianalisis
untuk meyakinkan bahwa prosedur menghasilkan data analisis yang akurat atau
untuk mengkalibrasi instrumen. Data hasil analisis RMs harus disediakan untuk
penginspeksian.
Harus dibuat kebijakan tertulis untuk memonitor dan mengganti absorbens dalam
sistem. Bila penentuan blank dikerjakan, datanya harus didokumentasikan dan
dicatat dengan baik.
Beberapa jenis control sample harus dianalisis secara rutin untuk meyakinkan
bahwa prosedur yang dipakai menghasilkan data yang akurat . Data control sampel
ini harus didokumentasikan dalam bentuk statistik atau control chart atau keduaduanya yang diperlukan apabila ada inspeksi.

Data repeatability dan reproclttcibilirr. yang diperoleh laboratorium harus secara


rutin diperbarui dan dipajang secara statistik dalam bentuk yang dapat digunakan
dan harus jatuh dalam daerah yang telah dispesifikasikan.
Gambar 14.9. memperlihatkan sebuah contoh checklist untuk mengevaluasi
penentuan sulfur, karbon, hidrogen, dan nitrogen.

14.3.7 Evaluasi penentuan gross caloritic value


Prosedur yang digunakan untuk menentukan gross colorific value atau gros.t
specific energy harus dicantumkan, misalnya menggunakan cara adiabatik,
isoperibol atau cara lain. Penentuan harus dikerjakan hanya oleh operator yang telah
terlatih dan berpengalaman.
Heat capacity calorimeter harus dicek minimal sebulan sekali. Bila akan
menentukan nilai heat capacity yang baru harus diikuti prosedur dibawah judul
" Stantlarcliscttion" , " Restanclardi,sation" atau " Heat Crryacitl Check" (bila
menggunakan standar ASTM) dan bila digunakan standar lain, gunakan prosedur
yang sesuai denganjudul standarASTM tadi.

1r+

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

({

utnuo}eloqel tp nlnu uellepuo0uod

'uerulruad Erporu rlep uottsnquo)


{o paq dupzq.ral rsle.ro{ uu3unlrq:ed ueln{plrp snr?q .uurleld 1ume1 nulu unrpulud
le,!\u) uuluun8Sueur Iuprl UIII 'qllldlp ledup ue,reftured urpau^r uuqrltd {ntueg
]Eturlln srsrleue uep lnlJns

;e101

lsenlene0uout

Inlun ]srllcaqC 6.?t /equeg


uo0ollrN
ua6olprH

u0qrPy

::i':?:':'':':
1e>1r1dnp

^'::1:'::::"'

til qeteedea lslsild LZ


p4uo, rsuanlalJ '9 2

pseqleldwes

ledueg

"')tuelq uentuouod '9 2


Joqrosqe uersrOued ueyefrqey 'y 7

l:::rr?y

tsuonloryup)ieun0rp syrlg'g'7

'

,serq,rex:nqnszz

""

ueleun6rp 6ue{ ere3

';'7

NtcoullN NVo'NlcouotH'NoSHVy NVn$lN3d'z

,fiWnnpotdeA
Id llseH
ladueg

"

"

""""
ysetlleldwes

tr1111qe1eedeA'g't

pNoC rsuanlai3 'g'I

"' \uetq uenlueuad '?' !


roqiosqp uersrbuad uelefrqay 'g'1

1e1r;dnp

rsuanla4/ueleunOrp sylg'7'

""

ueleunOrp Oue,i

1.

ere3';'1

UNJ]NS 'IVIOI NVNINSN]d 'I


:r6unqnqr6 0ue[ 6uerg

:uodaleg

:leulelv
:unr,loler0qel sPlluapl
:rsen1ero6ue6

:1e06ue1

UT

N ]H

IV|/IIIIlN SISI'IVNV NVO HNJ'INS ]VTOI


gV] ISVN'IVA3 CN3 II'I ) NIN N IS I1) C3 HC

OIVU

'urul
uulel uu8uep Iarlp snJDLI
uu8uap
uBlrlJBl
u,(ursu.tlrlueu
Jupurls
r.rep lunqlp snJuq rszJlllued uuln:u1

eXuulrluru:ouuup slD)nuaqt apot8 lua?uat

'8ue1n srsrluuurp snruq ledtuus uep Suunqlp snJBI{ uunlueuad IISUq Elutu le{Eqlol
8uu( uoqru) nEtE uoqru{ uudupue ludrpral plufu:el ulnqlp qruoq qelre:ss e1.tl

>1upr1

'runrJoluJoqul rp BrpasJal n1u1es rdnqncueut 8uu,( quprni uu8uap s11l5 l?^\quq


uuryte,(uaru 8uu( uu>1ulrqal lunqrp sn:ug 'u,{ulunquled uuequsn:ed qeJo uEIlEnla{Ip
8uu,( u,{u,ro1u{ rullu lu{UIilas Llaqlp sn.tEII lDuafi)u acuata{at uoa)tq!p)

Jika diminta untuk menghitung net calorific value di laboratorium gunakan rumus
yang terdapat dalam standar bersangkutan. Kandungan hidrogen diperlukan untuk
menghitung grass ke net, iadi prosedur perhitungan harus diterangkan dalam
laporan.

Bomb harus diperiksa dan dikalibrasi secara rutin oleh badan/perusahaan yang
qualified dan hasil pemeriksaan itu harus dicatat.

Bila control sample ditentukan bersama sampel rutin, data penentuan harus tersedia
untuk pemeriksaan atau pemeriksaan kembali.

Hasil dari test profisiency antarlaboratorium menggunakan prosedur yang


ditentukan dan harus disarikan secara statistik serta dapat digunakan untuk inspeksi.
Data repeatctbility dan reproducibility yang diperoleh laboratorium harus secara
rutin diperbarui dan dipajang secara statistik dalam bentuk yang dapat digunakan
dan harus jatuh dalam daerah yang telah dispesifikasikan.
Gambar 14.10. memperlihatkan sebuah contoh ch.ecklist untuk mengevaluasi
penentuan gross calorific value.

CHECKLIST UNTUK MENGEVALUASI LABORATOHIUM


GBOSS CALOBIFIC VALUE
Pengevaluasi:

Tanggal:

ldentitas Laboratorium:
Alamat:
Orang yang Dihubungi:

Telepon:

1. Cara yang digunakan

2. Pengalaman operator

Frekuensi
4. Sampel pengkalibrasi
3. Cek penstandardisasian:

Prosedur
Kebijakan inventarisasi

5. Cek karbon yang tidak terbakar


6. Koreksiasam: Pentitrasi

......................... N0rmalita................. ........ Finish

7. Penstandardisasian larutan pentitrasi


8. Firing medium:

Material

Koreksiyang dibuat

9. Nel CV: Rumus .........


10, Hidrogen ditaksir
1

l.

12. RMs digunakan/frekuensi


13.

.....,,....
............

Frekuensi pengujian bomb

Repeatability

Tersedia catatan perawatan


.....,..,.. HasilpT

....... Reproducibitity

Gambar 14.10 Checklist untuk mengevaluasi penentuan gross calorific value

1r

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/(A

urnuolproqel tp nlnuJ uerlepuo6uad

qsP srsrleuP

fi111q1cnpotdag

lnlun lstllcor.l3

Il'tt

requeg

fillqepadeg'g
pa1fcuen4otd llsEH'9

rsuonlall

s17lu

sruep:alduleslo4uoC'V

""

uerspJqrlel0ued rsuenlerl 'g


"" uoilse,p Jnpasord 'z
ueleunbrp Oue{ ere3

:u0dolol

';

:rDunqnqrg 6ue,i 6uer6


:IPtuElv

:unuolej0qel sPllluapl
:rsenleaebue6

:1e66ue1

WN IU

I{SY SISI'IVNV
OIVU OSV] ISVNIVA] ON3 !1I ) ruNN ISI'IY C] HC

'rnpesord uBIBp rs{nJlsul ue?uep lensos snJcl{ se8 uuledace) '^/^ ohOB uvp ob1z
erelue snrcq acoutn[cuelep rseprs4oSued su3 dupuqral rslnpared se8 ue8urpueqre6

qse qolal nqns uenluouad lsenlE^3


'rlstz srsrl?uu rsenlule8uaru 1.nlun

6't'tt

$tppa?, qotuoc qunqes uelluqrpedueru

'I I'rI ruquuC 'uolrsu{ryrsedsrp qelat 8uu( quraup tu?lup qnlef snreq uup
uuleun8rp tudup 8uu,( {nlueq tulup {rlsrluts EJEras Suefedrp uup rn.ruq:adlp urlnr
aleoes snJl{ runrJotuJoqul qelo:edrp SueK

tlrpqnnpotdat uup tltyqoruadat eryq

'rsledsur upe uyrqudu uu1n1;edrp uulu


3uz,( e,(uunp-Bnpe{ neTe uDqr puuor nulu Iusuels Inluaq tuBlep up{rspluerun{oprp
rur Taduos lotluoJ Blep e>Ietu'ullnJ uJuces sISIIuupIp a1druas pquo) e1.rt
sn.rer.I

'uersledsur8ued 1n1un uu{Brpesrp snJur{


upp {rlsrl?ls eJu)es uDIr.rBSrp strAIU sISrlBuE IrsuH 'uerunJlsul rsurqryulSuetu {nlun
nulu lEJnIu 8ue( srstluuu lp uIIISuqBueu rnpasold u/(quq uzlurlu{aur 1n1un
srsrluuurp snruq (repun{es J?puuls nulu :aurud rcpuuls 'snru) Surpuuqued JulJelutr
tr

'qsn ladtnvs pntuos uuIlnJEIeru


ue{ u{uun8rp 8uu( rnpesord u^ qeq uu1ur4u,(tp snJeq u{Eru'repuels epolau
urelup ue>18uu:e1rp 3uu,( uep upaqroq (uousa8rp) uu{lnJelau uruc rnpesoJd nrllt
'Jupuuls
urelup :npesord uu8uap runses SueK sruawap nDu Inlun Eues siltawap toww uep
u,(ulusrur'uBlr.un]uucrp snJ?q rys, srsrlsuu uululre8ueru In]un JnpesoJd

tofotu

>1n1un

r/ss ruEIep Jnsun-Jnsun uenluauod ;senlen3 8't'?t

Kecepatan kenaikan suhu dalam/a nmce harus B + 3"C. Alat pengukur suhu dari
fitruice harus dicek paling sedikit seminggu sekali keria dengan menggunakan
kawat emas dan kawat nikel. Hasil pengukuran harus dicatat dalam buku catatan.

lika control sample dianaiisis secara rutin, data control sampel ini harus
didokumentasikan dalam bentuk statistik atau control chart atau kedua-duanya yang
diperlukan apabila ada insPeksi.
Hasil dari test profisierzcy antarlaboratorium menggunakan prosedur yang
ditentukan harus disarikan secara statistik dan dapat digunakan untuk pemeriksaan

Data repeatability dan reproducibitity yang diperoleh laboratorium harus secara


rutin diperbarui dan dipajang secara statistik dalam bentuk yang dapat digunakan
dan harus jatuh dalam daerah yang telah dispesifikasikan'

Gambar 14.12 memperlihatkan sebuah contoh checklist untuk mengevaluasi


penentuan suhu leleh ash.

14.3.10 Evaluasi Penentuan

HGI

Mesin HGI harus memadai, bersih, dan dalam kondisi dapat bekerja. Ayakan yang
digunakan dalam pengujian HGI harus disediakan khusus untuk mengerjakan
pengujian HGI.
Dalam standar dicantumkan bahlva untuk peralatan yang baru, telah dimodifikasi,
telah direparasi, atau diduga telah rusak, harus dikalibrasi dulu sebelum digunakan
atau digunakan kembali. Material reference (RMs) yang digunakan untuk kalibrasi
umurnya tidak boleh lebih dari 18 bulan.

CHECKLIST UNTUK MENGEVALUASI LABORATOHIUM


SUHU LELEH ASH
Tanggal:

Pengevaluasi:

ldentitas Laboratorium:
Alamat:
Telepon:

Orang yang Dihubungi:


'L Gas pereduksi20-80 vol. %...........
2. Kenaikan suhu/menit (8

t 3 oC)

Aliran 1.3-1.5 perubahan/menit


.. Frekuensi pengecekan suhu

............

3.Controlsampledigunakan/frekuensi ........HasilPT'..'..'.'..'.'.
4.

Repeatability

...... Reproducibiltty ............

Gambar 14.12 Checklist untuk evaluasisuhu leleh ash

Sampel harus dikering udarakan secara ketat sesuai anjuran prosedur. Jika terlalu
lama dipanaskan atau kurang pemanasan, akan menghasilkan nilai HGI yang tidak
akurat.

1,

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi balu bara

6e

unuoleloqpl tp nlnut uetlppuo0uad

lreSeu runI Lrep rsc]rper{E uEpuq qoluoc ru8uqeg 'uru1 uru8eu r{alo rn{erp qepns
tnqasJel lunrJoluJoqBl uuIJBnle{rp 3ue,( elBp u{Brrr rusar 8uu( rsu]rpeJ)lE uBpEq qolo
uu{Jenle{rp 8uu,( rsulrpal{e 1u{rJrues rc.(unduatu qupns urniloleioqeI nlens epqedy
'lsullpequlp ludep qupns 'uulnq unp uruules
lulururu lul q?q ruulup uu)srlnlrp g?lel
8uu,{ uernle-ue.rnlB nElE nlntu ruolsrs uuldureueu qe1a1 8ue,( pJBq nlpq tunrJole:oqe.I

unrJolPJoqel tsPltpoJIV

n'nl

'1911uun1ueued
rsenlu,reSue{u {nlun

$tppaq) qoluoJ qBnqss ue>1leqr1:eduou

I'rI

Juqtuuc

'uulrsu{Ursedsrp quyet 8uu,{ qu:eup Luulup qnleI sn-ruq uup

uuluun8rp tedcp 8ue,( {ntuaq tuupp IIlsrlels eruros 8uuludrp uup rnreqredrp ur]nr
uJBJes snJuq tunr,roluJoqel qaloredrp BueK

firpqttnpotdat uup {lqtqnruadat eleq

'uuuslrJerxed 1n1un uu>luun8rp ludup uup l1lsrluls UJB)os uulrJpsrp srr.rpq uu)nluelrp
3uu( :npesord uuluunS?uau unrrolJoquJJpluB {cuatsgfotcl lsal IJBp IISuH
'rsladsur epu ulrqude uu1n1:edrp uery
3uu,( u,(uenp-unpel nulr uDq) lottltoJ nulu lrtsrluls lrlluoq tuulup ue{rseluaunloprp
lolluo) plup 'urlnJ BJeJes srsrluuurp aldurus lottuo) ey.ll
snJuq rur Taduos

xoput lililqepu7g eaot1pteg rsenlena0uau Iniun ]srllcar.lO

""'

Id
uelrodegrp

0['rI

Jeqrupg

""'fiwqepedeA g
fitltqtcnpotdeg
""" rsuonloryueleunorp aldwes pquoc',

llseH

Bueletnptolrtl

lsuonlorl
uEIe^V

""" " tdnlncuotu


""""

Erepn ue6uue6ue6 'g

1e66ueyyvu

roquns :rserqrle) 'z

tepeuoy! :uelelerod

re)iedrp 6ue^

'f

:r6unqnqr6 0ue,{ Ouerg

:uode1a1

:leulPlv

:unuoler0qel sPuiuapl
:rsen1ele6ue6

:1e06ue1

u'l

xlgNt AltltgvoMa? iloH1qavH


lHorvHo8vl rsvnlv^t 9Nt tf v nrN n lsllxc3Hc

'uopodupp snJeq ICH urseur

ue8uep uululre1rp nD{E^\ upud ledurus r.uBIEp alnlsrcu ue8unpuul esu]uasred


up ue)nluelrp snJuq a)nlsnw uu8unpuel e,(u1r14r:d ruEIEp e1.r"ut 'attuslout
uuquqnred e.{uupe uu8uep qpqnroq ludup 1911 lulru nluauot EJBq nluq tuelep ?uaru)

adalah NATA (National Association of Testing Authorities) dari Australia,


sedangkan dari dalam negeri adalah KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Akreditasi oleh KAN terhadap sistem manajemen mutu laboratorium adalah sesuai
dengan ISO/IEC 17025/2000 atau tahun yang mutakhir.
Sebelum mengajukan laboratoriumnya untuk diakreditasi, personel laboratorium
yang bertugas sebagai Manajer Mutu, Manajer Teknik, dan Penyelia, harus
mengikuti dulu kursus pengenalan ISO/IEC 17025 yang diselenggarakan oleh BSN
(Badan Standardisasi Nasional) dan bagi auditor internal mengikuti kursus auditor.

Dokumen sistem mutu yang harus dipersiapkan oleh laboratorium terdiri atas:

I (dalam ASTM D 4621-1999

a) Panduan mutu atau dokumen tingkat

dinamakan

Quality Manual)
b) Prosedur pelaksanaan atau dokumen tingkat 2

c) Instruksi kerja atau dokumen tingkat

d) Formulir/rekaman atau dokumen tingkat 4


Panduan Mutu terdiri atas dua bagian besar: Persyaratan manajemen dan
Persyaratan teknis.

Kebijakan mutu termasuk ke dalam Persyaratan manajemen yang mencakup:

1. Organisasi,
2. Sistem mutu,
3. Pengendaliandokumen,
4. Kaji ulang permintaan, tender, dan kontrak,
5. Subkontrak pengujian,
6. Pembelian perbekalan dan jasa,
7. Pelayanan pada pelanggan,
8. Pengaduan,
9. Pengendalian pekerjaan yang tidak sesuai,
10. Tindakan perbaikan,
1

l.

Tindakan pencegahan,

12. Pengendalian rekaman,


13. Audit internal, dan
14. Kaji ulang manajemen.
Sedangkan Peryaratan teknis terdiri atas:

1. Umum,
2. Personel,

6O

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

unuoleroqq

rp nlnur

uetppuabuad

'(OOOZ 'rpH r?^ uV)


,,OOOZ:SZO;I )EI/OSI
tDnsas unuowtoq0T n1n77y uautafouDlAtr ua$ry,. n{nq nlnp sceqtuelu {IInrJolBJoqEI
'n1n141 uBnpuud unsn(ueur unleqes .lnqesJal uunFedal
zg, o,I IJSV repuuls urelup sllnllp 8ue,( uetere,(sred unuag

leuosrad tu8u uulrnluurp

dn4ucueur qulet 666I-I

'uurln3uad pseq ueroduled .0I

uup'uurln8ued llsuq nlnu uuurtuuf .6


'ledures ueuu8ueua4 'g
'ledurus uupgrue8ue6 .L

'uurnln8uedu?Jnsnleley

.g

'uurfn8uad uululuJod .g
'epotetu rsuprp^ uup lfn epotel1J
'uu8un18ur1 uup rsuporuo{B

rsrpuo)

,,
.t.

I
b^brs
f. ngendrliu, mutu di tu*bung
Untuk meyakinkan bahwa batu bara yang dijual memenuhi spesifikasi yang dimuat
dalam kontrak, maka perusahaan tambang batu bara harus melaksanakan
pengambilan sampel dan pengujian dalam setiap langkahnya, mulai dari awal
penambangan batu bara, melalui pencucian (coal preparation), selama
pengangkutan ke pelabuhan sampai batu bara itu dimuat ke kapal untuk diekspor.
Seperti telah dilukiskan pada Gambar 13.1, alat dari pengendalian mutu adalah
analisis, yang pekerjaannya meliputi pengambilan sampel. preparasi sampel, dan
pengujian.

Dalam bab ini akan dibicarakan bagaimana pengendalian mutu dikerjakan di


stockpile, aspek-aspek yang terjadi pada waktu batu bara ditumpuk, dan pengujian
presisi serta bias dari pengambilan sampel.

15.1 Pengendalian mutu di stockpile


Jika kita lihat ke belakang, yakni pada Gambar l.4yang membahas tentang"coal
chain", raw coal hasil penambangan dapat langsung diangkut ke stockpile atau
dibersihkan dulu di pusat pencucian batu bara (washing plant), baru diangkut ke
stockpile yang letaknya di pelabuhan muat.
Sebagai contoh, salah satu tambang yang ada di Kalimantan Timur, yaitu KPC,
memuatkan batu baranya dari dua jenis kualitas yang dihasilkan oleh tambang itu
(sebut saja batu bara A dan B). Lihat diagram pada Gambar 15.1. Batu bara A,
karena kualitasnya bagus (baca: kandungan ash-nya rendah), maka dapat langsung
diangkut ke stockpile di pelabuhan. Sedangkan batu bara B, karena kualitasnya
kurang bagus, maka harus dibersihkan dulu di pusat pencucian batu bara sebelum
ditumpuk dan diangkut ke stockpile di pelabuhan. Dari Gambar 15.1 dapat dilihat
lokasi penimbangan dan pengambilan sampel batu bara selama perjalanan batu bara

dari tambang ke pelabuhan.


Dua aspek yang ada sangkut-pautnya dengan stockpile ialah pembakaran spontan
dan blending. Tetapi sebelum membicarakan kedua aspek tersebut, akan dibahas
dulu pekerjaan yang dilakukan pada waktu batu bara produksi tambang tiba di
stockpile.

6Z

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

Dueqruel

rp

npu

uer;epua6ua6

'eJuq

nleq uurcncued lusnd refundueur 8ue,( Suuquul 1n1un


Tooc (paqsnu) uoalc ledures depuqrel up uJeq nl?q uurcncuad lusnd m(undtuaru

luprt Suuf Suuqurq >lntun po),r.tr"l ledurus


rp ualrsalrJrsedsrp

dupuq.ret uelulre4rp 8uu,( >1u,r1uol tu?lup

wp uelnlJedrp 8uu,( releurured entues

t8eq ue>1elra{rp srsrleuv

'srsrleu?rp uup rserederdrp

Inlun unrJoleJoq?l eI ue{rurJDlrp uurpnue{ 'lrquurp

uurJ?r1

rslnpord laduug
'ueAeleJ

8ue,( rselrgrseds r1nry8uaru qrs?ru nll umq nluq u^\quq ueluqeXau {n}un JntJal
uluru'tslnpordrp uu4e EJEq nluq
a{ uusnlnde4 nlr8eg

eJuces ?rcq nluq su]rlerul uulece8ued uelnpedrp

1u,(uuq edereq uep uellnluslrp ue>IE uu8uequruuad euuu qeJu

ullley'OdX

1p

6u1peo1 uep' uouelrodsuet'6uupueq tBoc

Bulols

t'g I lpqrueg

:lsvr^ ol. o3vlnul


utnlv-1)18

soSvSslo INV'ld

/ulx3v.rs

4
uoAl

Nof,
0Nv'lu3Ao

INV'Id

CNIHSYM

nnroSr{ 3sN30

Pengendalian mutu yang dikerjakan di stockpile ialah dengan jalan mengambil


sampel produksi harian dan mencatatnya di dalam buku catatan (log-book). Dari
catatan tersebut kita dapat mengetahui kualitas masing-masing stockpile. Sebagai
contoh diberikan gambaran yang ditunjukkan dalam Tabel 15.1.

Di dalam buku catatan itu harus dicatat tanggal pengiriman (produksi), sandi atau
code asal batu bara, analisis proksimat tambah total sulfur, dan calorific value.
Tabel 15.1, menunjukkan batu bara yang berasal dari tiga buah sumber, antara lain:

(1) Pit (sumur) SM dengan kandungan ash sekitar llVo.


(2) Pit SL dengan kandungan ash sekitar 22Vo.
(3) Batu bara Stoker dengan kandungan ash sekitar l5%o.
Ketiga produk ini ditumpuk menjadi tiga buah stockpile. Karena rata-rata
kandungan moisture di tambang sekitar 4Vo, maka selain basis adb, db, dan daf,
dihitung pula basis adb dalam moisture 4Vo, seperti terlihat pada Tabel 15.1 dengan
notasi asft

(0 dan CV (0.

Tabel 15.1 Produksi harian suatu tambang batu bara


ENNTT TX*LI8IT iEflT.I

ifli Ii lI[ lrsfl if,sll i ln i tc iII i t!, it'r


r,l r.r I rd! i rdb I (fl I .dt i .d! : rdt :ltHt/rG!i |tl
I

illiiiirdlii

i
I

CI

ldr{l

**-l!-"1.'..i-..-i.---|.."i*ir.l:-_<.
{I-Jal-l:

lUt l!

. lfl,

C/$UII2

tr} !J.rt

lr] iL*
lrrt Yt(J$ilrrz {il i1.3?
Sr-lrr-f$ irll tlrs.rl*3 lll il.l?
fluft/T$

lST0rCfi Xfl.Us
rBTSUn lisfi8

:ill

Yll/SrJrrx

lr]

{5-Jur-l} lIII {ll /$ltllll (s}

til
isT8rf, [fl.u$
i5ftrEfi m*r
i510{fr H{.ti$
i$0ffn n${
l?rt {tc,/E/It8

i,i"lu-l]

l$Iortn llttus
iSlgr$ IAtrf,
01.{ra-11

J,0J
J,1J

i?,,1
12,08

lt,i&

llll

vltr

t[]
ltl

/g}/It! t8l

lftr Yn,$tiTll t*t


lflr lltrfl./ftJ l$

Lrl
I lt

j8,i6

i2,11

tr.s
tr,rt
I.8I

i2.t0

{.

vlc/si/Irl {il i1.t8


l|tc i*rul lrl i2.t2
iir0rtfi flnuE lA) , ii.05
igl${tir $se{ lA} il.8i

iflI

r.21

l?,0r

lz.It

r!

1.88

t.r!
t.0I
J.t?

l}.2t

t.3t

lr,ls
lI.I7

{,31

il.tl

I.rt

r.2I

1L7S ll1,$
iX.03 i1t,5tr

ilr.fir i{l.rt lt?.t5 lt.n

lE,ll

10.5{

lr2,1B

il.la

rnr ifi2{

i,{? i}.il i?l,r} i?I.1{ ir8.a* }5r.5[ i[.2{


l?,2r i1.r0 itr,i? iil,lr i{1,{, lll.il i0"?E
i,tl iJ.lr iIt.09 ill.?r i11,16 lJ8.?{ i0.10
t,4t 13.!t l?{"38 i?{.2r :17,u jr!,01 i0.21

fir0 lrrsi

t.$

il.r
tlrt

llz,?N

llt.re'I2,!0

Ll0
4.3?

11.:J

tr.tI

i?.{s

t.5t

l,0t iJ.2{ il?.51 it}.J, ir0.il iIE.r{ iq,?r

6+

5A??

i'a

it:t
i{r{

iHi
i

t.?$
:r,r,?1 i?{.${ i37.1t l}5.0{ :0,1r i
lr.0+ l{.2r il?,tl ir:.t{ i+1,0{ :{r,sr t$,I7 i

ll5.Jr iit,26 j11,1$ llt,Il i0.30 I


l?,0[ Itr.15 ll{.2? ir{.r0 lt0.t0 i{1.73 10.$
i.I{ t2,tr:t{,12 ll{,r} i11,52 t{0,50:q.xr
$.Nl

il.lf

6.t5 itr.IB

l.{0 !LJl

r0,Ia

i!{,r? lr{,I{ il0.{t i{1,}? il,}6


i22,13

in"r9 iIE,0l

}15,,t? :0.t$

il.t2 i1*,u ilr.$r l{s.1{ i+0,!I l0,rl

t.6r i:.?6 ir{.87 i1t.gt i4!,fi

i$,ti

i0.rg
i11,.9 Il.e&

t,n lt,I0 lI?"il :t2.ru i{l.tI


i.s ll,fl llt.ti itt,l0 ir0.la t{r,I1 il.2
l.0z 12,{r ill.0J :l0.Er llr,Il i.t.tl 11,81

il,il ill.$ lll,Js


l{3.i} l1.l{
il.8{ ilr.!9 ill,Ir:1r.{1 ial.lr i2.rI
t,il tt.rl ltd.t lr,,r0 l3r.?t irB.r0 10,t5
H,l0:!.r{ i13.8r itl,rt i1l.0r ill,66:0.5r
r.fi i3,0J ilt,t) iti.l? it7,{0 i19"lt i!.!}
r1.06 ir.r{ il1,$ til.i, lr0.?0 i{0.f,1 i0.t0
a,2t
a,IJ

I{2,01

{fl i1,21 t.IE


lfr0ffii $!$ t8l :?,r7 t,0?
:tl[r{i H"u$ tct 1],?,t r.60
Itrufft tr$n I*l
11.3t
t,re ir.?3 trE,s li!,J$ lt0,{? itr.ti :0.{r
{{-hn-tj.iIlI l{$ f${iill? {r} i2.t1 {.?8 I.{? i4.r{ iu.n llr.r{ i{1.!{ i{?,il l},t}
isror[r xa.us {t} . il,l{ 1.t{ t!.ir it.?r 111.88 :il,t? l{0.01 ir+,Eo i{,rI
itl0rtf, r*5m (*! il,ll {.ii t,l{ i{.tro l13.t{ in,s8 t{J.?l l{t.l} :0.r0
i|Ififfi8fi,JS {r}
i?,S t,s l?.tt lI,Nt lt{.l{ ll{,ft ir0,$ iil,}l ;{.5r
{.s i},17 :ti.}t ill.tt ltl.{* ilt.B :s,!$
l3i0rtf, t6r[ {ii
l?,6i r.0l
igr$rfi Hus

u6l li}It

i3l.31

138.??

?ts,

I8{t

ir7r0

80?r

rl,r

t.ts

IPII

,$/Iil lil

1.0I

ir.?0

irtl

riJc

{.0{

I.e,

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

&]61
I&41

lfil

1n6{I

,tl8

!tr00

8A0q

?dl{

1564i

l6llt
ljtol

$6{ :Aii8

'

es2r
I7g5
8011

${0$

iil8,
,3d' itl0l

ril
Iflt

astt lat[8

,,6J

[3$

1{!?t

t9it

t:82 ir?15

?gr?

l+{i :r{ir

l*l

r{?? li{}{
rTEi i6r8tr

?l8S

t{s{ i6$t

7ll{

rtrs iiir?
iEIt i 6?ti
arra it78{
Ir?? lil{t
65{1

irt2t

i02t
80tI
?9S+

E0t,

7ilr
19r2

iil{r

?t?l

M89 lafiA

8010

6119 l6t?t

?t9t

liil{

7$r

{1{J l6li8
tr0E iail9

?rt5
N0i{

tr?,

6?95

ir0i l&l:
t4I, iil.r

,t3r
?t?s

6uequeg tp nlnu uet;epueoua;

ugas '(qp)nJ uup '(qp)rysy rsutou Ireqlp) tup empn-?ulre{ srsq {.uBIEp AJ 'rys', uup
'G)ztJ uup 'Q)risy rsulou IJoqlp) o5p yuqef, 'Eruus u,(uunures aln$low rsrunsu ue8uep
u.repn-3utre1 srseq 8un1rq E[\'anlD^ ct{tto1oc uep 'qso 'ailllstotu uesred elup
Iru(I ''SI 1equl eped runtuuorel 8uu,( ruedes ulup qalo.redtuatu EID{ 'u,(uqo1uo3

'rlu{es aunSreq Suepuryet 8ue,( 1o:luo8ued ntuns ru8uqes uuluun8tp nlnu


uurlupueSuad urulup Iul IeH 'sn:n1 suu8 uueutusred ue4lnlunueul uB{B lnqosJol
rsuleJo{ rygur8'ueryuquu8tp e>{If 'purps 8ue,( Sueqru?l IJep IusEJoq 8uu,( uruq
rTsa ue8unpu{ EJe]uu tseleJo{ upu z,(uurnug

nluq Inlun anpta c1fttoloc ue?aep

oryet cll!rcpc ueouop rlse rsPlaroy

99t I

L8,'L

089

9Z'91

v9'vt
ev'vt

e0't I

LZ,VI

t8'0 t

VZ,VL

LZ,9I

0t't t

98lZ

98't t

99eZ

09'8I

t9'? I
es't r

88't I

99'? t

te'9I
vz'vt
,9'Zl

nv'vt
9v'vt

09'? r

t0'9

80', t

ZZ,VI

el'vl

l9'vl
z6'tt

ve'vl

Lt'vt

00ee

9ZZ

092

9Ege

ovz

9L08
9892

9LjZ
916 r

0z8t
L

06ZL

0rtt
008
099

0ez

(uot)

(uoD

o9z

t9'zt

t9'zt
lltetnunl {rsy

(qpe) qsv

t6- t-8

oLl

0tl
00t
9ZL

e6- I-L

0vt
9ZZ

cot

09t

e6-

t-9

0rg
082
00e

aseuof

l!lPlnuny

o/

o/
/o

(qpe)

092

E6-

t-t

1e66ue1

)olols ueq nleq (qpe) ltlelnunl qsP oseluos.lod Z'91 loqel

'tunru ueqnqepd ayd:1co7s rp >lndurntlp uup 1n>13uurp IUI uPILIISreqlp qelel


?uei nyo\s ureq ntug 'pBnt uulutueulp rur o13uy 'obOO'11 e(u-t1so uu8unpuul
redures BJuq nluq uutcncuod lusnd lp ue{qlsJeqlp pdup -tas1o1s uffq nluq u>lulu
'o/oZI talt>las rlsr uu8unpuul uu8uap EJuq nluq uusetuelu 8uu,( rlaqrued upu elrqedy
'eurus 8uu,(
uruc uu8uep ue1ufteryp ludep ue8unlrq;ed 'u(uuIEI .Ialouurud 1n1un '(qpe) obOg'Vt

rlsr uu8unpuul uu8uep uol 00Et u,(uquy"unl apd>1cols utulep Dlols ereq nluq '866I
rftnuuf g 1u33uut upud 'qpe sISBq tuelup qsD ailfi)lna??, esuluosrod uulteqrpaduteu
Z'gI lreqaturBIBp uu?unlrq:e4 'ue1n1?ue8ued ueq ledua lndrunltp qeleles
rillots EJeq nluq tuulup rysD esuluosJed uderaq Sunllq8ueru uqoJualrl ue>Ie ell)

calorific value (dalam basis dafl. Setelah dihitung menggunakan persamaan least
square method, maka digambarkan grafik antara CV dengan Asft, untuk pasangan
yang memberikan garis lurus. Grafik-grafik ini diilustrasikan pada Gambar 15. 2,
15.3, dan i5.4. Terlihat bahwa pasangan CV(adb) dengan Asfu(adb) dan CV(db)
dengan Aslr(db) memberikan garis yang lurus, sedangkan CV(daf) dengan Ash(db)
memberikan grafik yang salah.

Tabel 15.3 Data penentuan moisture, kandungan ash dan calorific value

Hasil penentuan Moisture, Ash dan CV


Moisture

Ash(adb)

CV(adb)

Ash$

Ash(ctb)

cv(0

cv(db)

CV(daO

8.24

10.25

6500

10.72

11.17

6800

7084

7974

3.97

12.28

6750

12.28

12.79

a748

7029

8060

6.54

12.95

6445

13.30

13.86

6620

6896

8005

9.02

8.54

6483

9.01

9.39

6841

7126

7864

4.05

13.10

6694

13.11

13.65

6697

6977

8080

4.18

13.46

6650

13.49

14.05

6662

6940

8074

4.12

15.58

6458

15.60

16.25

6466

6736

8A42

3.85

8.24

7025

8.23

8.57

7014

7306

7991

7.58

14.97

6450

15.55

16.20

6700

6979

8328

10.09

16.13

61

56

17.22

17.94

6573

6847

8344

14.25

4.53

6438

5.07

5.28

7208

7508

7927

4.21

10.58

6710

10.60

11.04

6725

7005

7875

5.56

9.95

6735

10.11

10.54

6846

7132

7971

1298

529

6379

5.84

6.08

7A37

7330

7805

398

10 23

6775

14.23

10.65

6774

7056

7897

Gambar 15.4 memberikan garis lurus tetapi arahnya terbalik, karena makin tinggi
persentase Ash(db), maka makin tinggi nilai Cv(daf). Jadi dalam kasus ini kita akan
menggunakan grafik garis lurus Ash-CY dalam basis kering-udara dan dalam basis
kering.

,6 6

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

/?

Duequrel tp nlnu uer;epue6ue6

(qp)n3 ue6uep (qp) qsy erelue ue6unqnH O'9t lBquBC

(srseq,{.tp) qsV,Z.

9t vl ct zt il.

0r
0099
00r.9
0089
0069
0001.

00u.
AAZL

x
(}
o)

7
(l:

o
o

a(,
t,

00r1.

A,

00e/

g.

009/

00st

A3 NV$N:IO HSV NV9NNSNH


(qpe)n3 ue6uap (qpe)qsy erelue ue0unqnq

(ornlslotf 'f"l) qsv


?LCtZLll0l6

l[ere

Z'9[ requreg

00t9
0099
009s
0029
0089

8t

x
(o
o
s
c

lL

=
9.

0001

;e

0069

00

00e/
00c1,

N3 NVSNSO HSV NVCNNSNH


'obt uzp obt

atnlslou

usJusD{

BJuq nlBq ladurus uop,(ueqe>1 EueJI 'obt atruslout


'uu>{sLuESIp snteq alrusrcur 'urupn-SulJol slsuq tuleq

m,(undueu

rulud ulo1 'qoluo, ruelpq

Penggunaan grafik di atas sebagai berikut. Bila kita memperoleh hasil penentuan
asft setelah moisture-nya diubah menjadi 4vo sebesar ljvo, maka akan diperoleh

CV dalam moisture 47o sebesar 6850 kcal/kg. Sebaliknya, jika kita mempunyai
hasil penentuan CV dalam moisture 4Vo sebesar 6900 kcal/kg, maka sampel baru
bara tersebut akan mempunyai Ash sebesar 97o (dalam moisture 47o).

HUBUNGAN ASH DENGAN CV


8400

o 8300
o
I

8200

r.

8100

8000

(r,

l(

=(,(g

7900

Y 7800
7704

56

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
%

Gambar

15.4

19

Ash (dry basis)

Hubungan antara ash (db) dengan Cv(daf)

15.2 Pembakaran spontan


Batu bara dari semua rank danjenis dapat memanas dengan sendirinya (disebut sef
heating) dan terbakar secara spontan (spontaneous combustion) di dalam stockpile.
Peristiwa ini sering terjadi terhadap batu bara dengan rank rendah yang disebabkan
lebih luas permukaannya, lebih tinggi kandungan moisture, dan lebih banyak
kandungan oksigennya.

Terjadinya self heating karena adanya absorpsi air pada batu bara kering atau
setengah kering, dan terjadinya oksidasi pada permukaan yang telah peka oleh
oksigen dari udara. Pengabsorpsian air dan oksigen oleh batu bara merupakan
proses eksotermis, dan apabila kecepatan panas yang ditimbulkannya melampaui
kecepatan panas yang hilang (dengan cara penguapan air, ventilasi, dsb.), maka
suhu batu bara akan naik terus dan akhirnya dapat terjadi pembakaran. Jika suatu
keadaan kesetimbangan dalam semua proses tersebut berkembang secara alami,
sebelum suhu batu bara mencapai nilai kritis, - umumnya 70-90"C untuk batu bara

16

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6?

Ouequel

rp

nlnrl uer;epue6ue6

lry

sts{1ot{d{o p1a1{ uup,eruurp) ue8o;prq

esuluesred'(ryrurp) uoqJu{ eselues:ed' {1rpm{ wntuffDtu


3ur77aus

alqnnn'anlD^ cr{rto\oc'taru)a aurup^ 'ueJn)n

) ap

al

g, r aqunlu

ruJIS-reJIs uuun.rnued

(i)

:ruedas 'BJuq nreq luJrsreJrs uped qn;u?uedreq ue4u'rsspr$lo e,(uupu ruqplv


uu

pe

rrel

uu>1u uu I uo

d, un,n,

ffi Lffi fff ff i.J.::trii'#

fl

J:1ffi:

Suntuu8ret) J"08-0s sululp nqns uulluue) 'r33ur1 8uu,( nqns uu{lrseqrp eSSurqes
'r88url 1e8uus ue8rslo uudure,(uad uuludecel rdule1 'ueunqrurued 1e,tre duqel upud
(q) uup (e) unrnl uu8uap euus :rdueq uu{quq (c) u,t:n;1 .duqugaq urures ur8urp
uPIEtrr ur.uBl ur{u{x e,(uussuur uBp 'pluq nteq uuJu)lEqured nqns qE^\Bq rp
IEr.rrrs{?ru
redecuau qulel nqnS '(e) u,trn1 uulSurpuuqrp upq >1u,(uuq qlqel qmu8uedral
uJuq ntpq rrep urturl uup u)irsrJ IBJIS-lBJrs u88urqes ,1u,(ueq qrqel rsdrosqurp
8ue,( ue8ls>1o rdulel '3urruaq {1as rrpp urEI sruel nlus uu41nlunueu e8nr (q) ?Arnx
'tplrpas Teu e,(uuq nqns e,(u[suq uup lrlrpes u,(uqupunlerBq nlEq qelo rsfuosqerp
3uu,( ue8rslo ?ueru 1p ?utruaq fias seso',d srual ntus uu1u1u,(ueru (u) enrny

(796; 'elourpn x) uonsnqwoc snoaueluods

uep 6u4eeq

11es

e{urpefue1

plrn)

g'gt lequec

aLull

(el n,
'-/

,/'-

---7f
-{q)

/'

[."0,
r /n
I

^+L 3"oB

*t

(D

1)
{D
OJ

C
.b

txt

uorlru6r

[c"oz

aU
I T
[r"o-.t

-'duJal
'ayd4tots rp
tudruet nlus eped nDIB^\ dupeqral nqns 4r;ur8 uuurlSunua>1 ue41nlunuaur Buu,( g'g1
JuqtrreC upud uulsulahp uousnqtuo) snoauDtuods :uep 3u4oaqfias pJuluu uuupoqled
'3utruary
.ualrepurqrp
{1as rcBeqes Suepuzdrp ludup lnqesrol uuup?e)
ludep uureluquad

u{uru '-qppuet )pDt uJuq ruuq {nlun Jogg-gg

tunrperu rudurus 133ug quot

rde1e1

(2) kenaikan sifat-sifat Hardgrove grindabilitt index,

dan persentase oksigen

(dmm0.
Besarnya perubahan akan dipengaruhi oleh ukuran partikel, rank, dan susunan
petrografi, sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kenaikan suhu dari
stockpile, yaita'.

(a) kecepatan pembangkitan

panas, akumulasi panas, dan kecepatan

menghilangnya panas;

(b) kecepatan oksidasi dan ukuran partikel;


(c) kandungan moisture batu bara dan kelembaban

udara.

Beberapa cara untuk mendeteksi adanya pembakaran spontan, yaitu:

(1) Dalam tambang batu bara bawah tanah, gas-gas karbon monoksida merupakan
gas pertama yang dibebaskan selama terjadinya pembakaran spontan pada suhu
rendah, sedangkan pada suhu tinggi dihasilkan gas hidrogen, etilen, dan
propilen. Dengan menentukan gas-gas tersebut dapat menolong untuk
mendeteksi adanya pembakaran spontan.

(2) Pada stockpile, seringkali penunjuk pertama dari pembakaran spontan adalah
kekaburan dan kepulan uap air. Karbon monoksida dan gas-gas yang lainnya
juga konsentrasinya naik. Untuk penyimpanan batu bara di tempat tertutup
seperti si/o, bungker, palka kapal, dsb. dapat dikerjakan analisis gas, memonitor
suhu permukaan, dan permukaan bawah stockpile. Pengukuran suhu permukaan
dikerjakan menggunakan detektor infra merah, misalnya termometer infra
merah dapat mengukur suhu 0-200"C. Pengukuran suhu permukaan bawah
dikerjakan menggunakan suatu termometer atau termokopel.

(3)

Suatu termokopel copperlconstant yang ditempelkan pada kotak kokoh yang


dapat menembus stockpile dengan kedalaman sekitar 1,5 meter sudah memadai
untuk pengukuran suhu. Pengukuran harus dikerjakan pada seluruh daerah
dengan melakukan gricl persegi empat yang pusatnya 5 meter.

(4) Untuk stockpile hidup yang besar, dikerj

akan monitorlng dengan sisrem


otomatis dengan pengukuran suhu secara remote menggunakan gabungan
kamera infra merah dan probe suhu yang akan me-relay suhu bawah permukaan
dengan sinyal radio ke suatu stasiun pengontrol.

Untuk menghindarkan self heating dan spontaneous combustion serta mencegah


kerusakan sifat-sifat komersial batu bara (misalnya hilangnya sifat-sifat coking
untuk batu bara kokas, dan berkurangnya calorific value untuk batu bara bahan
bakar) dianjurkan jangan menyimpan secara bersamaan batu bara berikut ini.

t
i
t

Batu bara berbagai ukuran yang telah dipisahkan, seperri cobble, nut, fines.
Batu bara yang telah mengalami pelapukan (teroksidasi) dan yang segar.

Batu bara yang mempunyai kecenderungan terhadap terjadinya pembakaran


spontan yang berbeda.

Batu bara yang basah dan yang kering.

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/E

Ouequrel rp

npu

uerlepua6ua6

'orl
qelep
r33ur1
3urled
u{uuru,(uaur
tnqesJa]
tnpns
WgSn
qupueJ )pDt emgnlq Inlull 'ueleun8rp 3uu,( uultuperueru
uup uuqudrunued
etec'eteq nluq Jrtnq uuJn{n 'ue4eun8rp 8uu,( uuluye;ed "Jo
uped Sunlue8req 'o69
uup gI snJuq ereq nluq uuSuep lqeuul) Jesep uJelu? lnpns 'uulul8uu,( ualndrunued
tupleq 'nlr rSSurtes eteJ-eteJ lndurnlrp Suurules rcncrp qu1a1 8ue,( ereq niuq
rrup dnprq ayfu1co4s 'uJ ZI-II Iuurrqutu r33ur1 ueuu8ere,(ued ue8uap tde1a1'ut 7
qBIBpu u?{t?pedrp {?prt Suef aydlcols Iutur$luru r33ur1 uu4supueuolorrp nlnq
ue6uUlruol Upns upp uelndunl I66ulf (c)
'uulordrues Jrc uep uulnq rru esuuruJp {nlun se]rlrseJ upu
:u8e uuu4nuued uup Jnluo{ uulunqued uulul:e4lp snreH '1epud snmq aydtlcols rsrs
rp uu;ndtuuc undnuur pluozrJoq ?uu,( uuulmuJed 'tu 1 tudruus S'0 uluqala{ uu8uap
quluu>IulI 'uusrdey-uesrdul epud Irturuetsrs ureces uu1ufteryp snreq uuludruolay
'uruul 8ue( ru{u1y\ ruulup ututp ayd1cols eped uutuods
uerelequled olrsrJ Irre{Jedtueru uep selrlurul u8uluau {nlun ue{nl:edrp rur ure3

uPlpduolay

(q)

'(g'St teqtt) uor^aq) Iapou upudrrup uetuods uuruluqruad


rurep8ueur ludep le;rs ru,(undureur 8uu,( uruq nleq uelndurnued 1n1un rulcdrp

{leq qlqel n)pDts tuooq Sutmals uu{nlrolxeur 8ue,{

rtLo.tputot

aydlco|s lepory
'uJupn rsurleued

rSuern8uau n?e ayblcors' nluns uuulnuued tstduleu Inlun snluq BJuq nluq
ruledrp snJer{ uup'uulqusrd-qesrdrp qu1e18uu,( e.ruq nluq uu8uep uelSurpueqlp ullq
lndrunlrp uurue qrqel uzlu (rruule Breros qucad 8uu,( 1u1e() uulqusrd-qesrdrp unleq
8uu,( uruq nleg '"Jupn rJp suqeq uulere8red nluuqtuolu IUI uueJu{ 'ue{Jpulqlp
snruq uelndunl rusep 3urp1a1es mseq urn>Inreq urq nl?q IJup tse8e;8eg

lsP6or6os

(P)

'IuI ln)IIJeq
uDIrEJnrp ueluods ue:e>lequad e,(utpe[re] uu8uruepuecal t8uern8ueur lupp 8ul1ed
nelu JEpurqJet rc?e BJBq nleq uopdurnued uBInIBIaru >1n1un uern[ue edureqag
'uu8un18ur1 uup'u3unc rsrpuol'gurSodot
'urpesJel 8uu,{ qu.reup'nluoueJ apoued utuules lndunlrp uu4u 8ue,( eJ?q nl?q ssuuol
upud SunlueSraq uu>1u ayd>1co1s lunquretu Inlun ue{eun8rp 8uu,( BJBo uuqllrued
'ayd1cogs Ip lnqasret uJuq nluq (aru1t acuapzsa;) ueepu:aqe;
nl)E^\ r8uurn8ueru Inlun Jnlulp smuq 8ue,( ueluods uuruluquad nuelu8uau
ue>p u,(uuuuq8unue>1 Juseq eJeq nluq uuuuSuuued uup uu8uuqruuued 1npa15
'

(7o

oc paqso tur' lD o)

auo ayc)

tsurederdrp qu1e18ue,( eJuq nluq uep (htrOy 'ptoc tt+rtt) Jesu>I Erq nlug a

(d) Ketinggian stacker


Ketinggian penuangan dari ujung stacker harus diperkecil, terutama untuk batu bara
yang mudah pecah dan cenderung menimbulkan pembakaran spontan.
Terbentuknya batu bara yang sangat halus (fines) harus dihindarkan karena
besarnya luas permukaan dan kecenderungan untuk terjadinya selfheating yang
tinggi.
(e) Cara-cara Lainnya
Untuk mencegah terjadinya pembakaran spontan, digunakan cara-cara seperti,
melindungi stockpile dari tiupan angin, cara mengambil kembali batu bara dari
stockpile, penyemprotan dengan air terhadap batu bara yang panas, dan
menggunakan antioksidansia serta melapisi permukaan untuk menghindarkan
meresapnya udara.

15.3 Blending
Fasilitas blending umumnya diperlukan di pelabuhan muat yang akan mengekspor
batu bara atau pada stockpile sebelum batu bara masuk ke PLTU. Dalam ilmu
perbatu baraan, istilah "blending" diartikan sebagai pekerjaan mencampurkan dua
jenis batu bara atau lebih yang kualitasnya berbeda untuk memperoleh satu jenis
batu bara dengan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Blending
merupakan salah satu teknik di dalam pengendalian mutu. Dalam memilih cara
blending harus diperhatikan keuntungan cara dan biaya yang dikeluarkan untuk
mencapai hasil yang homogen.
Ada dua jenis parameter yang berbeda dalam mem-blendirzg batu bara, yaitu:

(1) Parameter aditif, yaitu parameter yang apabila kita mem-b/ending 1000 ton batu
bara yang mempunyai kandungan ash l47o dengan 1000 ton batu bara yang
mempunyai kandungan ash 16%o, akan diperoleh 2000 ton batu bara dengan
kandungan ash l5vo. Parameter-parameter yang mempunyai sifat aditif antara
lain, kandungan ash, moisture, total sulfur, dsb.

(2) parameter yang mempunyai sifat nonadilf maupun aditif, misalkan bila kita
mencampurkan 1000 ton batu bara yang mempunyai indeks HGI48 dengan
1000 ton batu bara yang mempunyai indeks HGI52 mungkin saja tidak
diperoleh 2000 ton batu bara dengan indeks HGI50. IJntuk mengetahui hasil
blending-an ini harus diadakan percobaan. Parameter-parameter dalam batu
bara yang mempunyai sifat aditif maupun nonaditif antara lain Hardgrove
Grindability Index, Ash Fusion Temperature, Crucible Swelling Number,
Plasticity, Gray King Coke, dsb.
Sebagai contoh, marilah kita mem-b/ending dua tumpukan batu bara. Batu bara A
yang mempunyai kandun gan ash l0,l57o (nilai ini diperoleh dari pengambilan
sampel dan analisis batu bara produksi harian) di-blending dengan tumpukan batu
bara C yang mempunyai kandungan ash 14,50Vo untuk memenuhi permintaan

,72
I

Muchlidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

A/(

Duequrel

rp

npu uerppua6ua6

'(g'91 ruqurugtsqll)

g'L:t

iZrrc7e

uol 000'0 : uot 000'ZI : uot 000'8 WIul J : g : V ?r?q nt?q uuSurpueqred qeloredrp
uu{u u>{Eru 'ue8unlrqred w{uperp quleles uup lnqesJel uerndtuec ruulup J EJuq nl?q

uol000'0t 1unlueur urSur e1n1ury[e,{u1usr6'1un[re11upr1sn8eq 8uzrn1se]rluruIJeq


3uu,( u,(uureq nlsq ur8ur luprl Suuquq uuuqusmed u,(uurnun epud rdule;
'(1'91 requreC teqll) g i

I i luz8urpuuqrad

ue8uep J pffq nteq uot 000'gZ uup'g eruq nteq uot 000'9'V Bffq nluq uot 000'02
Sutpua1q-rp snJuq e>I?ru 'ob O0'L rTsr ue8unpuel uuSuep g effq nleq uulndtunl Bpu
uep y Surdrues rp n1ru,{'ureq nleq uzlndunl u8q epu Iput qoluoJ upud zpqudy

Ereq nlpq suelenp Ourpualg-rrJour

ue0unltqre6 g'gt JEqUBC

uoJ,008'IZ=tE:e{nfEc[
(uu1qu1nq1p) Eo,I, OO/,'82 =

rlrE{n}Eq IpBf

ggL'BZ= d +'--- dsg', = OOO'9ZI


d9I'OI = OOO'OO9

c,OS.tI -

OOO.SZZ +

OS''Ix(d'OOO'OSI + SI'OIxd = OO'Zf x OOO'O9

: uturuusra4
uotr (d-ggg'6g) = C

<- uo; d = V BrEqnlEq us,IFsII


oAOO,Zl'uol OOO'OS =

lctrB;

!oa9'bT- = C
oZ

sI'OI

ot.v
7.

oo'al =

3?trVI

'J uruq nlq uol Oogrc ue8uap


rnduucrp snJpq V Breq nleq uol 00r'82 u,(uledel Bruoes rre:r-'E: 7 ue8urpuuq:ad
uu8uep Surpua1q-rp snruq J uup V sJEq nl?q'uu?unltqred llssq lnrnueq
'9'SI ruquc
tuqrT'uol.0gg'gg 1u,(uueas o5gg'7t

tTsz

ue8unpuul uu8uep BrEq nleq rlaquad

Dalam praktiknya, cara mengerj akan blending dapat dibagi menjadi dua, yakni:
mem-biending pada waktu batu bara dimuat ke tongkang/kapal dan mem-blending
di stockpile sebelum batu bara dimuat ke kapal'

TAAaef 2
t

h=

lo,lt{

c,

z. ooo/o

ttt.st{e

A-l0l5%
B: 7.00 %
c: 14 50yo

'l'arget = .50.000'l'on dengan ash = 12.00 %


Umpamakan batubara A=<rTon,

leJglnraal

B=p

Ton, rnakaC:(50.000

-ct -p)Ton

10l-54+7000 +14.50*(50000 o-P) = 1200*50000


600.000.. t0 l5o + 7 008 r-725 000- t4.50cr- 14 500)
4 35cr + 7 500 .. 125.000 ------- o : 28.700 - I 7ll
Jika o = 20.000-l'on. rnaka B .. 5.000 Ton
Jadi Batr.rbara C = 50.000 Ton - 20.000 Tcrn

Perhandingan A : B :

Gambarl5.T

5.000

Ton

25 000 Ton

C:4 : I : 5

Perhitungan mem'b/endrngtiga lenis batu bara (cara-1)

(al Blending pada waktu Pemuatan


Apabila kita mempunyai alat blending berupa stacker dan reclaimer atalu hanya
bucket loader, kita dapat mengerjakan blending secara langsung pada waktu
pemuatan. Untuk pengapalan 50.000 ton batu bara tadi yang merupakan hasil
blending-an batu bara A, B, dan C seperti yang dikemukakan pada Gambar 15.7
dengan beberapa pemisalan, antara lain:

(l)

dipakai cara ASTM,

(2) batu bara dibawa oleh tongkang berkapasitas 7.000 ton ke kapal (disebut
transshipment),

,7

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri balu bara

/a

OueqLuel rp nlnrl uer;epue6ua4

.o699,71n11e(
'uuJBSus rysa uzSunpuul rulru ueSuep uu)lrEnsssrp uup Jnlurp ludep uuSurpuuqred
'ul.ullel lol lunurp qulalas JlluJnr.unl ?ru3es e(u-qsn ue8unpuu)l es4ues:ed
Sunlqrp ludup qupns unpel lol r{uletes srsrleue IrsEH .srsrpuurp uep.rsuredardrp
'alduos sso;3 nlus qepunf qalo-redrp rzdrues uu>1uire1rp e,(u1nfuuyes ueJelnd

'eureued uurutnd uelednreur nll '(S : I : ? qlepu


u,(uuu8urpueqrad) J ?ftq nrcq pTrnq gZ rnplurel uep g Bruq npq plrnq S Insnsrp
nwqprynq 971u,(uuqes qnlelqep4 ruzlup aI uu{ns?ur etDl zlntu-elnhtr

'V

BrBq

Q-enc) preq nleq sruof e6rl6'u/pualg-ruorx ueOunyqe6 g'gl. requpg


rroJ, o0o'oc = c BrEqn:IEq
uoI OOO'ZT = OOO'8 -000'OZ - g BrBqnlBg
uoJ. 000'8 = $ EIuc[n]Eq IPaf
d 1--'- OOO'SZ=dSI'e
OOO'8 =

OO0'Se? + d^[ - 0OO'O'I + dgl'OI = O0O'009


OS'f IxOgO'Oe + OO'1,x(d-OOO'OZ} + 91'g1xd = OO'ZI x OOO'O9

: ureulusra4

uog(d-gg6'gZ) = E +---- uo;,d =yuruqnltquE{lBsItr\J


uoJ. o0o'oz I + v <--..-rroJ ooo'os = c EtP %oo'zl. 'uoJ ooo'os = l?EruJ.
=
%OS'iI = 3
o/oOa'L = 6.

% SI'OT = V

o/qoa'tt

4- t-=euVI
'uot g plJnq
S uup 'L

I selrsBdu{

usSuop DpDol

lqrnq uuluunSlp (1,

uBp'8 1OI {nlun luzuat)ul


lol uu8uep rcdtuus I lol IJup lol SuISBtu-8uIsIu llnlun l.uauat)ut
tol 8 Bpu uu)I? BIutu '1ol I dBSSuBIp 3u8{3uot ntus BIIq

E6 qulr.unf uB8uep

(E

(b) Blending di stockpile sebelum pengapalan


Cara ini menggunakan alat pencampur stacker dan reclaimer. Dlajenis batu bara
atau lebih yang kualitasnya berbeda di-blendins membentuk satu stockpile yang
baru.
Cara-cara blending yang banyak digunakan antaralain chevron, windrow, dan
layered (Gambar 15.9).

Chevron stockpiling ialah suatu cara blending dengan membentuk tumpukan


menurut garis bujur dari penampang silang (cross section) berbentuk segitiga di
mana komponen-komponen berurutan ditimbun sama rata sepanjang poros tengah
tumpukan. Cara blending tumpukan ini merupakan salah satu cara yang banyak
dipakai.

Windrow stockpiling ialah suatu cara blending dengan membentuk tumpukan


menurut garis bujur dari penampang silang berbentuk segitiga di mana komponenkomponen berurutan ditimbun dalam tumpukan yang berdampingan maju
membentuk keseluruhan tumpukan. Cara blending ini memberikan derajat
kehomogenan paling tinggi.

&
/\

M
AXIAL (STRATA}

COI{E-PLY

@
PEHA CHEVCON

Gambar 15.9 Skema berbagaicara blending batu bara (Edwards, 1987)

Layered stockpiling merupakan cara membentuk tumpukan di mana komponenkomponen berurutan ditambahkan dalam bentuk lapisan. Jika hal ini dikerjakan
untuk mem-blending, komponen yang berurutan tersebar merata ke seluruh daerah
tumpukan. Cara ini umumnya digunakan untuk mem-blending tumpukan yang kecil
dan jumlah batu baranya tidak terlalu banyak.

,7

Muchjidin, Pengendatian mutu dalam industribatu bara

//

Ouequel

rp

npu

uerlepuaOua;

'(3>19luururur
ua1:nfue8ueru rur uru 0g- Br?q ntuq Ilqruu8ueru In]un OSI uup WISV;upuuls)
31 g1 quppu luerueJcur nles leJeq Emquq uellndursrp rsrserd uurln8ued Irseq rJuC

lewvpot uepJopels

upleunDOuorx Eteq nleq 6wpualq-wet1,1 01.'g! JequJeg

000I / (asEuol)

LI - luerxaJcur e(o1e(uug

:uesnr.unJed uuluunSSueu urur


0S- uBJDInJaq uJEq nluq ledtuus luerueJcul pqruu8ueru )nlun ualsnlndtp '1nqesra1
uurln8uad npa) uulelra>pp L{EIelas uBlBIaS uuluu{ullu) Ip req n}eq 8uqurel
nlBns Ip 'e,(uqo1uo3 'ledruus rc8eqas IIqI.uElp snruq 3ue,( lualuarrut nlus u.(ulu:eq
edureq uup utllndun>llp snJBLI ?uei tuawatcut ekt4etuuq udureq uu)nluallp

ludep tur uetln8uad Bnpel IISBII IJeC 'sztq uerln8ued lnqesrp u,(uurnurn 8ue,(
ledures pque8ued lBIu qolo ulep uu8uudrut,(ued uurln8ued uup tstsard uetln8ued
nelu ledures uupqruefuad uurlrlelel uurln8uad qlupe uele[re4p ?uu( uurin8ue4
'ledures
uolrusepreq ladues uupqure8ued
netu
IeJIS-IBJIS
lllslre]{eru>I
.u(uladuzs
reSeqas inqesrp tut uJuJ
Ilquelp ue4u 8ue( ErEq ruEq rsrpuo{ r?nses
quqnlp snJeq rupuBls rnpesord e,(uumun 'u,(uladuus llqululp uule 3ue,( ErEq nleq
uuSuep tenses 8uu,( uup FIIaI qlqel Suu,( leduus uupquruSued uuluf.ra?uetrl {niun

'lurur wqnqzled rp undnuru Suequrel Ip EJeq nluq


a1tdtlcols Ip nlntu uurlupue8uad ruzpp uelulre1lp e,(uurnun SueK emq nleq ledrues
uupquru8uad ruulup Sunued ladsu unp uE{uIBJIqIp uE)Iu 'Iul quq dnlnueu unleqes

sPlq uep lslsard uellnouad

t'9t

'octAras IsoO qelurelll uod uuqnqslad rp Surpuelq ue{ufto8uotx

uruc u?lluqlpadtuetu 0I'Sl JDquI?5 'rodslarp {ntun sreq nwq.PuDrq,, gg lpefueu


quryuep uulelreSueur qelel
,(e11u6 rotunH uBp upaqrsq 8ue( e:eq nleq sruel g7
uBp'Idu utorol Sutprtol>lllll 17,Inlulelu Suuqtuul ZlVep BrBq nlBq uurlreuaru S3ALd
'ralndruo>l ueleunSSueur ue8uep ue1efta4rp \elettwolpttl*relex ue8uep Surpualq
-ureur ueefteled 'uryerlsnv 'allsuJ^\eN secl^ras IuoJ I{BluJuA& Uod ueqnquled ICI

Presisi dan bias didefinisikan dalam standar AS 2646.8 "Determination


Precision and Bias" sebagai berikut.

of

Precision is a measurement of the way in which a set of observations agree with


each other.

Bias is the tendency to obtain a value which is persistently higher or persistently


lower than the true value. Altematively, the dffirence between the true value and
the average result obtained from a large number of determinations using a biased
method.
Standar ASTM D 65 18 (2003) memberikan prosedur penentuan bias dan presisi
sedangkan Australian Standard dalam AS 2646.8 (1984).

ini

Nilai yang diperoleh dari proses sampling, preparasi sampel, dan pengujian
laboratorium adalah hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran percobaan. Hasil
ini dapat selalu dipandang sama dengan nilai yang sebenarnya (true value)
ditambah dengan nilai kesalahan percobaan yang bervariasi secara acak dari
percobaan yang satu ke percobaan yang lainnya. Umumnya true valtre ini tidak kita
ketahui dengan pasti.

Istilah seperti accuracy, precision, danbias pada kenyataannya menerangkan


aspek-aspek sifat statistik dari variasi atau penyebaran kesalahan ini.
Secara umurn, istilah bias adalah perbedaan antara true value dengan nilai rata-rata
dari sejumlah perbedaan, ini sama dengan mean atau rata-rata dari penyebaran
kesalahan. Dan accuracy adalah derajat di mana bias tidak ada dalam hasil-hasil
percobaan.

Percobaan-percobaan untuk memeriksa presisi dan bias harus dikerjakan dalam


semua pengerjaan sampling, secara manual atau mekanis. Apabila terlihat ada
perubahan sifat batu bara yang akan diambil sampelnya, terutama nominal top size
dan penyebaran ukuran butir, maka prosedur tersebut harus diulang lagi.

Ketika sedang melakukan commisioning suatu instalasi mekanis atau ada bagian
yang dimodifikasi, maka harus dikerjakan pemeriksaan presisi dan bias untuk
instalasi itu secara menyeluruh. Parameter yang digunakan untuk menguji bias
umumnya ash danpengukuran yang telah dikembangkan adalah pengukuran indeks
size

ash.

Jika suatu bias lebih tinggi dari nilai maksimal yang dapat diterima, maka bias
terdeteksi dan dikerjakan pemeriksaan setiap bagian-bagian tunggal dalam sistem
untuk menentukan bagian mana yang perlu dimodifikasi. Cara yang paling disukai
untuk menentukan bias adalah dengan cara membandingkan sampel yang diambil
melalui cara yang normal dengan cara stopped-belt sampling.
Suatu prosedur percobaan yang sangat akurat ketika diulang berkali-kali akan

memberikan hasil-hasil (true value dianggap sama dengan rata-rata hasil tsb.) yang
tersebar dalam rentang yang relatif luas. Presisi adalah pernyataan dari berapa
dekatnya nilai-nilai percobaan yang diulang-ulang satu sama lainnya. Prosedur

h*

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/E

6ueqr.r.re1 rp

npu

uur;epua6ua6

td1-

z(Z7rdsfl)su

IA
'ln{rJeq uesmunred ue8uap
su
qupunles lpefueur 1oy r8equatu uu>{n>lulrp nped uleur .1e33un1 ledurus
'ledtuesqns
ntus ruepp ruducrp {eprl uu>lnlJedrp SuuX rsrsard nulu 'rue8uullp Inlun srlsrlseJ
{upll uup ruseq nlelJel rpuluetu 1e33un1 Iedures nlss rJup tuatuatrut quprnl ulrqudy

td1*

z(Z/rdsg;
IA

:sntunr uu8uap Sunlrqrp tudep'(tds$)'uulur8urrp


?ue,l uolstcatd Tpttato rcducueru {nlun uu>lnlredrp Suer( u luauatJut ur(u1e,(uug
luqrydnp uJu3as leduus uulrquru8ued uulz ha>pp uleur'uolur8urrp
Inlun uu>lnpedrp ?ue,( luauat)ul qupuni Sunlrq8ueu

8uu,( rsrserd mdecueru

uup suurJul uauoduo>1-ueuoduo>1 uu{nlueuoru

Inlug '(tdn)

3ur1sa1 puo

trotlotndatd {o acuouoa. uup (lA) a)uDrtD^ fltaruat)ut lpufueru r8uq,ral (6) SultAaDs
{o a tunuo t lDtoJ' s c?tsyarcDrDtlc lu11duuts ue{rusupJaq laduus uullque8ue;
'lDoJ
aqt

{o scrlsrtapDtDqr Suqdruos uu{rusuproq laduus uelrqruu8ued uresapueru (g)


ruaruatrur uellndun8ueru (7)

uep'a1duos ssot? du1l1n1un

>1e,(uuq

qlqel

SueK

'o8ruc rlrl^\eru uulu ?uef a1druos sso"r3 qupunles uu4lndiun8ueiu (1)


:u-ruc ue?uep rudecrp ledep r?8un 8uu,( rsrserd qeloredrueur

Inlun

'qsD obE'Alqe1upe o8nc


ailsodtuoc Inlun uu{npedrp 8ue,( rsrse.rd 'Ipel obSI rlso ue?uap uJeq nluq {n}un 'rpel
'urseuopul rp BJuq nluq 1eftues uupquru8ued rsrserd r8eq te8ra uopdnreu snJaq rur
rsrserd u>Iuur 'erunpueru qulel uJEq nluq uu8ue8upred ruelup ullpJlsnv tstsod uue;uy
tl'qsD ob7[ a^oqD avtDpt ruactad Z + fioqD puD qsa ob7l ot dn alryosqo iltactad
Z'0 + ruoqD aq K11otutou 77tm pa.nnbat uotsttatd aql Toot {o Sut1dtuos lDtuawaoJ
tot,, ue4ele(ueru 8ue,( i'9n92 SV urlurlsnv rupuuts uu{u>lmuallp 8uu,( ttredes
{nlun'e.(uuuulu,(uol upud
r33ur1 qrqel 8ue,( rsrserd uu1n1-redtp o8toc ailsodulo,

'(g qeg wqrl) tlso obg'I r4elepe 1u33un1 ledurus 1n1un tstse;d
E11aut'obgl rTsr ueSunpuu4 ueSuep eJuq nluq Inlun luJeq IUI 'lnqesrel rq nluq
qsD rcIru rrup qnlndesredas I qulepe obg6uvurle,(e1 eped e,{uenpel >1n1un uotsnatd
{o sptopunls acuata{ay '(1noc paqsot nele Tnoc uot) ?ut1fuuns-rp ue4e 3uu,(
eJeq nluq uuupuo{ uup 1eryped ueJru{n eped ueryusupreq Suuf 8ut1druns asodtnd
ptaua? rnpesord ualrraqruou IAIJSV JupuEtS uup O$ Ipuorsuuotur rupuuts

!slsord uelJn6uad

['t'gt

'(ruqesrel qnuI n1upe1 ryprl 3uz,( uuSuup llseq ntre,() l33ur1 u,(ursrsard e8nl
nlre() r??utt Kcotnccn rcKundrteur 8uu,( qBIUI IIBq Suuf uueqocred

uup (1rce>1 serq

Sebagai ilustrasi bagaimana pengujian presisi ini dikerjakan, akan diberikan satu
percobaan dari pengambilan sampel duplikat yang telah dilakukan di suatu tambang
batu bara Kalimantan Selatan.

Metode percobaan mengikuti cara yang dianjurkan oleh Standar AS 2646 dalam
skema yang diperlihatkan Gambar 15.11.
Data tambahan dikumpulkan untuk time basis sampling, yaitu massa increment dan
kecepatan alir batu bara selama percobaan masing-masing untuk menentukan
variasi massa increment dan variasi kecepatan belt conveyor.

#rl
Sub!a(Uto n

Eqo!l dlvlalo^ lby ilc.duro hormnlly urod o.g ilmng. nSDl


I
I
I

I.!llh9

Prcn.rallon

tt.

Prcplrrllon

tt
tl

To3llng
I

fn.llng

'

'r'L:&
t0

(.t rorrrv.,rrnc..vr

tf-#.

*16]'

f,ho,!

n', ab!olutodlll6r!6cobalmt.dclornlnillon.mrdoonivb!amDlor lnrdOl,l,r,lrr.rrl.


fbf Or.r.ll pr.cltlo^, l.G. prrclrlon ol r.hnll.g. pr.nn.nuon rnd torll^A,11.il. 2 ,l V.

'f
lcl Propir.rlo^ ind

pr r"..,1i"',

ro

rrrne

'r,ronco.

illL..". y,. ,

(y -

vnr

' ILl-l-!I!
ro

. -L I '
t.t2o J

vrt,

.5lY-Yttl

Gambar 15.11 Skema percobaan pengujian presisimenurut AS 2646

Hasil percobaan penentuan presisi ini diperlihatkan pada Tabel 15.4.


Dengan menganggap Bspt sebesar 0,37o yakni presisi yang diperlukan dalam
pengambilan sampel komersial untuk batu bara yang mempunyai ash 757o, maka
jumlah increment, r?, untuk satu sampel tunggal setelah dihitung adalah 19.

,80

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

/
I

Duequel

rp

npu

uer;epua6ue6

ueuqusnred nele luqld uderaqeq Epu qrsBru lde1el 'erBq nluq selrlBn{ uDlnlueueur
Inlun ue)luun8rp 8ue,( {leqJel 8ue,( ulep e,(uuq e^\q?q uu4uqu,(aur {nlun rur
Suequq uuuqesnred uu1e,(uuqey

surq uurln8ued uueunSSuad rnqele8ueru ?ruq nlzq

sE!q ue![n6uad

z'n'gl

'ta1dutos dupuqrel surq uulln8ued uu1efta1 (g)

'tauntd luautalJm ruep 31 g uupqruu8ued


urec r1uz88ued ru8eqes tauntd tuawanm uep ledures B1 91 llqtuu8ueu (7)

auu uap

'srcDq ssDut rpeluaru srsrq


n1rz,( 'ledures uupqrue8ued rnpesord tuulup uequqnred uapperp snreq (1)

:q?ppu lnqesJel Suuqur4lp rsrserd uurfn8ued Irsur.l rrep uulndrursey


'uzlur8urrp 8ue,{ rsrsord rc1ru rcducueu Inlun
Ilqtuelp

snwqruaruarcur deg lureq edureq uep uullndurDlrp snJuq tuauzrsul quplnludureq


'ledrues uepque8ued eruels ]unqlp ludzp ntr uuuqocred yrseq ue8unlrqred uuq
'1o1 durles
Inlun uulrques q?lepu tut luaualJul
quFunf '3un1qrp qulelas B{ur 'uol 6991 e,tu1o1 ntes Sursuru-Sursuru lol Bnp ypufueu
I8uqlp uot 0002 o8;uc u,(u1us$r 'lol ntus rJep qrqel 8uu,( ledrues uuyrqruu8uad 1n1ug

nLn'0
2000'0

1d

1' ecue ye1

9L9'0
e80'0

lA'ocueueA ]uewoJcu!
6 u 11ste1

pue uo4etedat 4

1dsf, 'uo1s1celg ilere^O

A'ecueue+

tept

: lpel

ue6uep eules 1dg qelunf


g7'g ueOuep eues rgl qelulnf

2';

ZlbX+ tX)

lnlosqe ueepeqred y y
L,

ue0uep eues ZX
uep ZX tX : ueleleC

9Z'0

290'0

t'e

9Z'et

t'0

0'81

9?'el

9t'0

ZOZ'O

Ol.

6'Zt

OL'ZI

0z'0

0r0'0

9Z'e

t88't

00'0

000'0

9'ZL

9'ZL

0'0

96'0

u06'0

290'0

n'et
6'Zt

0'e r

t'0

l'zt

8'0

zz0'0

s'zt

6'Zt

t.'0

t0'0

t'zl

9'Zl

Z,O

9'e I

0'8 t

g'0

0'e t

6,ZL

ZZO'O

8'8I

z'et

?'et

9'8

t'0
I'0
t'0

9'Zt

I'ZL

z'0

- eX

9L'O

299'0

z'8t

96'Zl
94't,l
0?'zt

nx

nx-e)(

qeluJnr.

0 t'0
t'0
9

9Z'0

actx

O,ZL

0'e r

I
I

e'zt

9'Zt

ilun

% r{sv

9'ZL

09,ZL

0'zt

98'Z t
9Z'ZI
96'Zt

% rlsv
FJ(

"(ar-tx)

'oN

tx

a(

lodups uelrqtup6uad epclldnp ueeqocred ltseH

,'gt loqpl

yang belum memahami dengan jelas bagaimana cara pengerjakan pengujian bias
tersebut, untuk itu dalam paragraf ini akan diberikan satu contoh pengujian bias.
Bias adalah suatu kesalahan sistematik yang tidak dapat dicegah selamanya. Satusatunya jalan untuk mengetahui bahwa dalam sistem pengambilan sampel diambil
sampel yang representatif, maka harus dilakukan pengujian bias. Perusahaan
tambang batu bara harus melakukan pengujian bias ini karena beberapa alasan,
diantaranya (Hoeft, 1987):

Jika alat pengambil sampel atau sampler itu baru, jaminan kinerjanya
mungkin terikat pada hasil pengujian bias.

Jika dipergunakan standar ASTM, sistem harus diuji awal dan pada interval
yang teratur. Interpretasi industri setiap dua sampai lima tahun.

Dalam transaksi perdagangan, kadang-kadang pembeli batu bara ingin


mengetahui hasil dari pengujian bias yang terbaru atau terakhir.

Apabila sampling untuk keperluan internal, seperti dalam mem-blending di


tambang atau dalam perhitungan kecepatan panas di PLTU, hasil pengujian
bias dapat menentukan bahwa data yang dihasilkan itu masih berlaku.

Setelah komponen-komponen dalam sistem diganti, hasil pengujian bias


dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa sampel-sampel tidak
terpengaruh.

Jika pengambilan sampel batu bara berbeda kualitasnya, pengujian bias


dapat memverifikasikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik untuk
batu bara tersebut.

Apabila antara pemasok dan pembeli batu bara ada ketidaksetujuan,


pengujian bias dapat digunakan untuk menentukan sistem sampling mana
yang memberikan petunjuk yang lebih baik terhadap kualitas batu bara
yang sebenarnya.

Cara mengerjakan pengujian bias ada dua, yaitu: cara pengujian statis (static
testing) dan cara pengujian dinamis (dinamic testing).

Dalam cara statis, dibandingkan cara pengambilan sampel menggunakan sampler


dengan cara manual dari belt yang dihentikan. Cara ini merupakan cara tradisional
untuk menentukan overall bias. Keuntungan cara statis adalah pendekatan cara
klasik dan sudah banyak dipakai orang. Pada kenyataannya hanya cara ini untuk
memeriksa apakah sampel yang diambil oleh alat menunjukkan representatif dari
batu bara yang sedang berjalan (belt) atau tidak. Kelemahannya ialah harus
menghentikan belt, sebab cara ini akan menimbulkan beberapa masalah yang akan
merusak motor penggeraknya.
Secara analitis, cara statis memberikan informasi yang dapat dipercaya, kecuali
unttkmoisture. Moisture mudah hilang pada waktu diproses dan pada waktu
pengambilan sampel dari belt yang dihentikan jika jurnlahsampelnya banyak.

Bila bias ditentukan dari moisture, gunakan cara dinamis. Dalam cara ini tidak
digunakan pengambilan sampel dari belt yang dihentikan. Sampel diambil dari

8Z

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

* (

Ouequrel

rp

nlnu uetlepuebua6

;t":;frf:#;:

IDo) rDrruDqrau.t n Bulrsat sntq n{ aulntcl pnpuols,, Bz0-gIs


leqlllp ludup u,(uure1?ue,l. surq uurln8ued uulep ue8unlrqted 'qo]uoc re8eqeg

LUBIBp

'>lltsllels Bruces uelglu8rs )eprt qulupu lnqesral Suequr4 rp Suusudrp SueK 71aq
sso;r uped Surldures ruelsrs ue{lnqturlrp Suuf surq elear'obE'O r.ls? repu ue>1e1u,(urp
rqeleprel Sue,( leuluuu serq luus epud u,^Aqeq uellndunsrp'lppl g'g?92 SV
Jpuuls urlsp uuelufu.lad upzd uep ue4efte4lp 8ue,( uurln8ued psuq uu>pusepreg
'obg qelepe,,r$lelepJel ?uer( surq Iurururur,, ue8uep erxus nlr surq
ulrqedu ruducrp uE{B rur uulndurse>1 orysrr 'uerfn8ued urusap ue>lqpqostq '?rurJelrp
r.lulel Jou surq u^\q?q srselodq prures u,(ueq 'lou qelepu sprq p,ltr{uq ,,r[n:e1,,
trrnlag 'Qta1catat Toz) Suznqrp IBpU uup Iou qulupp surq srselodrq Brucos elutu
'rsrsard uuerqred rrep Irce{ qtqel uDaru ueurq;ed elll'g'g7gz SV rupuuls lnrnuel

tr

'(LZZZ'O ru1u,() [r rsrsatd uue;r1red rzlu


rJup lrca{ qrqel uup 'serq uuerr{red uopln[unuau 8uu,( (9t20'0 1u1ed) uDala nete
Ete;.eler Irseq qeloredlC 'g uou)as g'gngT, SV rupuuts tuulep tpnurp 8ue,(:npasord
tnrnuetu {llsnels uJeoos srsrleuurp S'SI IeqEJ urEIEp uu>1>1n[un1lp 8uu,( eluq
'Suused g1 1u,(ueqas uequqtuut utep ualednrer.u

ue8uep

rudues ZZtorilou uu8uusud vvq'OZ uu8uep rcduus I Jorxou uu8uep ue8uused


re8uqes 9'gI laqel urelp uellniunlrp uep 'obV ntle{ purus e|u-atntstota eSSurqes
'quqnlp ?y'sD u?nluaued psuq {nlun g'SI IeqeJ ruulep ul?p u{Bru '{rlsl}uls urecos
qlolp ludep ulep u,(udng 'S'SI IeqI urulep uu41nfun1rp ({ltsltets ureres ]ure(s
rqnuauerx e,{uenrues deSSuutp) srslleuB [sug'u,{u-qsu ue8unpuul uvp atn$rcw
uolnluelrp uurpnue{ 'qusrd-la1 ErEcas srsrluuurp uep rsurudardtp fltauratcur durleg
'

Z'

yI

teqneC teqlT' @tuo{

Sur1dwos uuquunSSueur) uelrtueqrp 8uu.( totra^uoJ uep luaual)ut 0ZUep ratfit)


qaq uap tuatuat)ut 97 uellndrun8ueru ue8uep lnqosJel Suequrul ureq ntuq dupuqrel
ue{n>Iulrp qulel'uelBIeS ueluururluy rp Bmq nluq Suequut nlens lenru ueqnqeled
nl?ns rp uulrsu:edorp SueK nilnt qaq ssotl SttrTdtutss lele nlens srq uenlueuad

'lDo) t;at nelu rls Suer( eruq nluq uuSuep


uulSurpuuqlp ledep >1upr1 u,(u11suq ntr pueJuI 'ta1druos rnleleru 8uu,( e.req nluq
dupuq.rat uDInIBIrp uerln8ued qulr etuetn uer8n:ey 'ua1efre4rp uurln8ued ur,uulos
uuluftaq snJet uup n88uu8rel 1upr1 uupheq uug ue8uep Brq nleq ue1n18uu8ued
sesord quler s[upurp uJBJ ue8unlunay 'srue8rp tunleqes uu4u.rupn-3une>pp
lndurnlral 8ue,( ladureg 'talduuts uu8uep Ilqtuulp qe1e1 8uu,( tatwtd tuawatczu

Tabel 15.5 Hasil analisis increment (adbl

SAMPLE

NO.

t-

4
5
6
7
o

REFERENCE

NON REFERENCE

xi

Moisture *
4.2
4.2
4.2
4.2
4.O

4.0
4.0
3.5
3.6
,to

Xn

Ash* Moisture I
L5. 5
L6.7
L5. B

14.9
L4.3
15.3

14. 3
L4 .0

t4.9

L4

4.1
3.9
3.8
3.7

L4.2
13.4
L2 .4
r.3.3
L3.7

L5

J. t

:l-2.9

3.8
3.9
4.8
3.4

L3.7
l-3.5
L2.9
LL.2

L0
11
L2
L3
l_6

l7

l-8
1"9

20
2L

s.s

25
26
27
28

4.3
4.4
4.L
4.L
4.3
4.2
4.3
3.9

29

.*.2

22
23
24

30
31

3.9
3.9

32
33

4.O

4.l-

L2.t

l_5. 4
l_3. l"

l-5. s
t 4.5
L4. 3

L4.8

16. 0

L3.4
L3.4
13 .6
L0.

L5.2
1"2.9

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

4.1
4.2
4.l4.2
4.1
4.0
4.1
3.5
3.6
4.0
4.4
4.1
4.0
4.0
3.8
3.9
4.0
3.9
3.4
3.4
4.3
4.4
4.2
4.3
4.4
3.9
4.1
4.2
4.1
3.7
3.6
4.0
4.0

Ash t
1s. 4
L7 .2
1"5.4

L4.7
13.6
15.0
14.3
L4 .6
13.3
L4.6
L4. t

13.2
L4.2
13. L

t2.L

12.8

t4.2

13.6

L2.t

11.3
r.5.3
l_3.8
15. 5
14.1"

l.3.7

15. 5
]-5.7

L3.2
1"3.3

l_3.6

9.7

1.5.

1"2.8

buequel

1p

nynu uetppua6ue6

LZZZ'A
L8Z9'O

(p) 9TZ0'O

r.299'zl
6U

T0'O

CTZ'

TT'O

t.L'o
c0'o

CS
NVSI"I

5e'oT

99'

LO'ZT
OT'ET

o9'?r

v'o

16'Z1

C''CT
6C'CI

TC'gT
CZ'CT

9L'tT
bl'vT
CE'ET

98'CT

68'0-

oz'vT

8Z'0
9q'o
e6'0-

TZ'e

Tt'o-

o0'gT
I9'CT

69'O
e

0E'0-

0a'Er

EO'97

ZL'97
8}'ET

9E'er

TT'O

TEZO'O

Lt'o

z9?c'o
9LeI'O
e000'0

zo'ooz'o-

EC'ET
EZ'TT
ZO'ZT

T8'O

69'CT
OZ'VT,

6L'ZT

88'O

9T'?T

9L'O-

CB'O-

,CB9'O
TEEE'O
OZLT'A

6E'T

88e9'Z

oc'0

SerT'0

TV,lO,tr,

OB'ZT
O8'ET

o9'0-

009c'0
rzEE'0
8000'o
0cTo'o

9T'0
ee'0
E9'O6E'0

?TTT'O
v97V'O

0T'0

TV6V'O
T0TO'O

oz99'o
0008'o

ttec'0

8E'0TL'O.

560q'o
6Z8L'A
z9T9'O
90TC'O

8098'O

vz'eT
z9'nT
TC''T

TO'O-

8E'0-

z6cc'o

2000'0
0060'o
eoLv'o

eL'?l

0z'o

z0t0'o

e.T' o

EETO'O

0TEZ'0

zv'97

VZ'LT
ZV'9T

ux

(ux
ZP

Tx)

t{sv

o/ot

6E'CT

e8'?r

te''T

Z9'VT
Z9' 9T
ET'CT

E?'97

,O'ZI.
CT'TT
TO'ET

5n'gT
L9' CT
98' 71
99'CT
LZ' e\

6t'z1

r?'eT

6T'?T

v8'rI

i6'eT

oe'?T

OC'97
OC'}T

C6'}T
EB'ET

te
ZC
TC

oe
6Z
BZ

LZ
o7
YC

,Z
tZ
ZZ

IZ
o7,

6T
BT

LT

9r
ET
VT
CT

ZI
TT
OT
F,

I
9
E

v
e
T

EE'ET

EL'97

I{sV

TX

'oN
trldHYS

ain$rcw eped qse uenlueuad llseH 9'9t loqel

fi^bt6

eo" I ca Eo s uperinrc n Cing

16.1 Pendahuluan
Pekerjaan terpenting yang dilakukan oleh suatu perusahaan pengawas muatan batu
bara atau coal cargo superintendent company adalah pelayanan membuat sertifikat
kuantitas dan kualitas batu bara yang akan diekspor dari Indonesia. Sertifikat ini
dasarnya adalah penentuan berat dengan cara drafl survey (kuantitas) dan penentuan
kualitas yang dikerjakan dengan cara pengambilan sampel sefia analisis
menggunakan aturan dalam standar yang relevan (umumnya banyak dipakai standar
ASTM atau ISO) dan telah dispesifikasikan di dalam kontrak yang digunakan oleh
pemasok atau penjual batu bara untuk negosiasi letter of credit (LC)-nya.
Dewasa ini, di Indonesia telah banyak perusahaan yang mengerjakan coal cargo
superintending,baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Perusahaan
milik pemerintah ialah PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, sedangkan
perusahaan swasta antata lain PT Carsurin, PT Geoservices, PT Cwamas, dan
sebagainya. Secara ringkas pekerjaan coal carg,o superintendent company
mempunyai urutan sebagai berikut.

(1) Draft survey


Berat dari batu bara di dalam tongkang (bar ge) atau kapal (v e s s el) ditentukan
dengan drafl survey (draught survey). Volume tongkang atau kapal tersebut
ditentukan ketika sedang kosong dan setelah diisi penuh (pemuatan, loading) atau
sebaliknya (ketika dilakukan pembongkaran, unloading, dischargirzg), kemudian
dari penentuan density air laut dapat dihitung berat dari batu bara di dalam tongkang
atau kapal tersebut. Koreksi dikerjakan karena adanya berat air di dalam tangki
pemadam kebakaran dan material lainnya seperti minyak serta muatan lainnya.

(2) Pengambilan sampel


Ketika batu bara akan dimuatkan pada tempat penyimpanan di kapal (palka) atau ke
tongkang, batu bara itu diambil sampelnya secara otomatis menggunakan alat
pengambil sampel mekanis yang akan mengambil sejumlah increment yang telah
ditentukan untuk setiap sampling unit. Increment secua sendiri-sendiri dipreparasi
dengan cara melewatkan batu bara itu melalui penggerus sekunder dan tertier,
membagi jenis-jenis variasinya sampai dikumpulkan increment dengan nominal top
size l0 mm. Semua increment itu disatukan membentuk suatu gross sample yang

1S

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industribatu bara

/e

1urpueluuedng

o6n3 po3

lulus urpues ue{nlultp 1upr1 eduuel

'o8rec dvqas (Sutldtaas) ledurus IquruSueur Irnlun ruapualuuadns uuequsnrad nluns


uulnpedrp udeSueu u,(uut-u,(ueueq ur>18umu 3uer6 .qeqn-quqnreq {Epn setrlun{
uu8uap ryuq 8uu,( ureq ntuq ue>lpsuq8ueiu uu>IB'u.repou r3o1ou1e1ueleunSSuaur
e.(unlnur uurlepue8ued 8uu.( uJuq nleq yseq8ued Suuquul uuequsn-rad uduraqag
'rur ln{rJeq uu{ruJnrp 1e13urs BJEJes e.ruq
nluq IIoq-lEn[ uep rsegodsue]l tuulup ttnsdtuoc Tuapuaryuadns o?-utc nluns ueuuJad
(st s (.1ouo ltuo Suryhuo s {o ap cl{r1tar) s4r1un1 le{rJrgas
uep QqSDA,t {o a4nc{4tar) luroq tu>lrJrues nulu sutrtuunI lel$rgos :ru1e,( 'enp
epe ruapuaruuadns o?tot loot uuuqesn:ed qelo uelJunlelrp 8uu,( lelrJrues 'rpef
'uu11uduryp 8uu,( u.req nleq
Intun lu{rJruos lenqlp uurpnuol srslluup Irseq ptup rreq
'

lalllluas uelBnquad

(g)

'rsJeluo) smunJ uuluun8Suaur uu8uep ufuru8eqes


uup 'qsu-suqeq ?urre1 srsuq '3uue>1 srsuq rgades urel srseq e1 quqnrp tzdup
u:upn-8urre1 srsuq rc8eqes ue{nluolrp 8uu,{ psuq-1rsBH 'tu>lgruas rreqrp 8uu,( u:uq
nluq uupdu8ued >1n1un :uuaq 8uu^( rupu u^(ueq u,^ quq uu>1ur>1e,(aru 4n1un aysodruoc
ledures srsrluue yrseq ue8uap unlSurpuuqrp uurpnurol rur IrsuH 'ue11uderyp ?uu,(
ledurus elaJ-elet Irsuq ualrJaqrueu e8?urq Sunlrqrp pl deges {nlun srsrlpue lrsuH

slstleue ltseq ueqelo6ua6 (g)


'ereq nteq
1unlued uup ryaqrued
luqrd n1ru,( '{Eqld quleq unpe{ qelo rnlnlesrp qulel 3uu,( .rupuuls eruJ tnrnueu
eKu-tol durles 4n1un surleue ladruus dupuqret urnlJoleJoquy rp ua1ufte1rp srsrluuv

stslBuv (r)
'pdo1 rrep ledruus rlDlu^\aru
Inlun /o1 neie ilun Suqdnts dutles t.tup uru Z'0- nBJu rrru t- uuJn{nJaq a1&uos
sso-r8 untues uulSunqzSSueur uu8uep tsu;uderdtp aflsodtuoc ladues nl?S '0ol
ledures-laduus ue{uruulp) sIlIIBuu yedues tserederduetu Inlun r8el r8eq-r8zqrp
uup snre8rp uerpnue{ ?ue( atrusrcLu lDtot 1n1un ledruus qelo:edrp rcdurus (OSUi
rulnfuaq 8uu,( ledures r?eqtuad qelo r8uq-r8eqtp fiun Surydturts deqes 4n1un alduros
s.solC 'tn>IrJeq ru8uqas tserude:d uulufreryp snJuq'lunueru uruJas IlquIBIp yedues
uyq rdu1el 'uru Z'0 rrup Iroe{ qrqel rudures ue>lsnlBqlp Suns8uel nll tuIU 0I IrEp
Ircel qrqel uerrulnraq quyel Sue,( ledruus u{utu'sll?tuoto srucos Ilquulp leduus e1r1
lodrues Iseledard (e)
'lunucu uJ?3es uelekeryp ludup u8n[ Surldruu 5 'talduos )lptuofiD auq-uo uu8u:p
uelulre4p 8uu,( yadues ueyrquu8uad qoluoo qepul '1udq IrBp IDIE/( a1druos tefc,]:'
uullndrunlrp a1du,nts sso.r3 uet8uqes wp urysg uzlln8ued 1n1un Ilqruulp qesiS;r
BueK a1duos sso"r3 uur8uqag'efu-4un ?uq&uos durlas ynlun 31 91 rulrxas z.(u:r.:a:

ffi,
,s,
t,il

;i

&

Contoh-contoh fiktif berikut akan menjawab pertanyaan tersebut dengan


mengemukakan masalah-masalah yang mungkin terjadi pada waktu memuatkan dan
membongkar batu bara di pelabuhan.
Pemisalan 1: menitikberatkan pada pentingnya melakukan suatu pengontrolan yang
hati-hati terhadap reclaiming mechanics.
Banyak pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar batu bara yang mempunyai
peralatan untuk mengambil kembali (reclaiming mechanics). Salah satu peralatan
tersebut yang umum digunakan ialah bucket wheel reclaimer. Alat ini merupakan
yang terbaik dan sangat mudah bergerak mengelilingi stockpile. Hanya yang harus
diperhatikan oleh superintendent company, yaitu pengaturan tinggi reclaimer
berkaitan dengan dasar dari stockpile. Kebanyakan pelabuhan tidak mempunyai
stockpile dengan dasar beton yang padat, tetapi hanya berupa material pengisi yang
berbeda-beda di bagian bawah stockpile batu bara itu. Material tersebut antara lain
terak tungku pemanas, granit dasar jalan, material buangan batu bara, dan pasir.
Pelabuhan-pelabuhan muat dan bongkar tersebut harus hati-hati mengontrol cara
pengambilan kembali batu bara dan stockpile. Apabila kurang mengontrol, hal
seperti berikut ini mungkin akan terjadi. Pemasok batu bara mengirim ke pelabuhan
sebanyak 40.000 ton batu bara kokas kualitas prima dengan kandungan ash 5,87o
karena spesifikasi kontrak 67o. Apabila ash lebih besar dari 67o, akan dikenakan
penalti. Pemuatan ke kapal dimulai pada waktu hujan, tetapi pada saat penyetelan
bucket reclaimer terjadi kekeliruan sehingga terambil kelebihan material dasar
setinggi 1 meter. Material dasar dari stockpile ini terdiri atas suatu campuran batu
bara bersih dan terak dengan kandungan ash 557o. Pada waktu pemuatan sebanyak
40.000 ton itu selesai, secara tidak disengaja sebanyak 2.000 ton material dasar dari
stockpile telah dimuatkan ke dalam kapal.
Setelah dikerjakan analisis oleh superintenclent company, diperoleh hasil kandungan
ashbatu bara yang dimuat ke kapal adalah SVo.Ini mungkin merupakan kasus yang
ekstrem, tetapi harus diingat bahwa untuk memuat 2.000 ton kontaminasi di
pelabuhan-pelabuhan yang modern hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit.

Pemisalan 2: menggambarkan bahayanya pemikiran terhadap istilah "satu


stockpile" yang diarlikan sebagai "satu batu bara".
Banyak pelabuhan yang menangani bermacam-macam jenis batu bara yang
berbeda-beda yang diangkut dengan truk dan kereta api serta ditumpuk di stockpile.
Stockpile terus dibentuk untuk menyediakan batu bara yang akan diangkut dengan
kapal yang datang ke pelabuhan tersebut. Stockpile-stockpile ini terdiri atas
beberapa brand batu bara berbeda yang akan di-blending agar dapat memenuhi
spesifikasi kontrak. Jadi, batu bara yang diangkut ke pelabuhan dapat berasal dari
perusahaan yang memuat ke kapal, tetapi tidak untuk stockpile atau kapal yang
khusus tersebut. Pada suatu hari kereta api datang tengah malam, nama perusahaan
tercantum di atas label gerbong kereta, tetapi operator salah menuangkan batu bara
ituke stockpile untuk kapal yang lain. Jadi, batu bara dari kereta api tersebut
dimuatkan ke stockpile yang salah dan batu bara hasil blending-an tidak akan
memenuhi spesifikasi.

,8 8

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

6g

1wpueluuedng ofue7

ludup

pog

ueSuep lsrup rp SueqtuErp ludep eruq nt?g 'urur u?q rnluleru uqnlulrp
oI unllun{urp 8uu,{ eJ?q nluq o8ruc nluns lureq rnln8ueu Inlun
'yzde>1

eJPq ntPq o6lec

ueJnlnouod z'gl

'snra1 urleftet tudup Suuiuud e13uul


uu8unqnq uSSurqas ypuf:e18uu,( ude ryaqued epudel rcuu uu8uap uu{nqelrraq{uotu
ludup lunlued 'quluseru Ipufret uyqedy 'ue88ue1ed e{ {uruo{ rsolgrseds

rqnuouau 1up4 8uu,{ J?q nleq uz>lurur8ueu uu8uep {Erluo{ dupeqral e,(uquq
e,(uupu uelur?ur?ueru {uprl JEq nluq lunluad nulu Suequuue6 'e,(u?uequeued u8nl
'uruq nluq rlequed r8unpurletu >1n1un elus lepn ?uu,( uelace8ued olxsluu{eul
nlBns up nlls Ip e, Ar{eq uu1ur1e,(eur In}un qlEI {.uDdutoc ryapuapuadns uEueJad
rdu1e1

'ururulueu
tedep 8ue,( uelsrs e,(uepu

I?pIl uueJDI 'eruq n]q ueqnqelad Ip IpBFel uuulu(ua1


BJBcas rut undrlseur lp"l UBIESIIUad e8r1e1 rruq

pufueur ludup umueu'JIDIS

'1puf.re1 ludup efus qISBtu IUI Isuurrlu]uo{ uellrruap


undrlseur 'lnqasJal u?r{?lese{ uuryepurqBueu {nlun uu?unputped erec lu,(undureur
uJepou 8uu,( ureq nleq uuqnquied umquq Iuls Ip uDIuDIelIp snreH 'rpul.ret
ludep eues 8uu,( qelesuu 'uurelSuoqrued nqe.nr upud e,{upq elnd uerlrureq '1 srual
rJBp JnDIe srsrluue ysuq rqruu8uedtueru ledep '1 sruel e1 t nulu 7 sruel IJup uruu]nJel
'3ueys rsuu[ue]uoy 'aydqcols u8rl uep uelnrnJeq ?J?ces uDIlEnuIp Juq nleg

NSC

eiled

9't

I'V'Z
6'9'e't

L,9

9'6I

000'02
000'08

8'9

000'0?

I'Vt
rlsv %

aseuol

ppaqJoq 0ue,{ ereq nleq stueleOrl

r\Iou Preq nlp8


Jeleq uPqEq erBq nle8

selol

PJPq nleS

e
Z

sluef

!sE)llllluapl

lnlun ue}Pnuad ue}nln I'91 laqel

'I'9I lequJ uu11n[un1rp luedes eruq nluq stual


e8rl sule IJIpJet ue)lenlxlp uu>1e 8uu,( ureq nlug 'uoJ 000'0t1 1u,(uuqes req nleq
'rpuftai
leruuoru >lntun uqnquled e1?uu1up u11ud uulqures te,{undureur 8ue,( ledey
uq8unru 8uu,( quyeseru epu I{ISeuI'uuqnquled Ip Eqp lutuulos ue8uep o8rec qulela5
'tolcadsut o?toc uet4rtued rpelueur nplas ISuItuBluoI oUSIJ i uDlDstuad
'runrJolEJoqsl Ip sISII?ueIp q?leles
upoqreq qnul e(uselr1en1 rdu1e1 'eurus luqtpat fluu,{ Eruq n]2q 1u,(ueq ?aqsq luflurrp
1n1un Surluad 'uuqnquled a1 Suutup 8ue,( eruq nlq {nlun qups 8ue,( ISDIIJIluapr
uep rselrururo{ epu apq rpufrel uulu 8uu,{ edu ueryuqrueSSueru IUI uglssl1uad
'upaqreq 8ue,( 1ude4 {nlun uep Epaqreq BueK ayfu1to|s Inlun 8uu1ep rdulal 'utuus

8uu,( reqruns uep 'utuus 8ue,( ueqnquled e>1 1n13uerp IuI sJBq nluq-Jeq nleg 'r33ur:
SueK tlso ue8uep Jg)IBq uI{Bq eJBq n13q tudrues qupueJ aue,l qso uu?uep su{ol ulrq
nluq rffp relnu 'upeqroq ?Juq nleq sruef eduJoqeq rslnpo.tdtueu uuequsmed 1e,(uug

menggunakan timbangan tadah jatuh atau ban berjalan sebelum batu bara itu dimuat
atau setelah batu bara itu dibongkar, atau dapat secara tidak langsung ditentukan
beratnya menggunakan cara drafl survey.

16.2.1 Penimbangan conveyor


Dalam cara ini batu bara ditimbang pada suatu ban berjalan pada waktu diangkut ke
dan dari kapal. Pada ban berjalan dipasang transducers yang akan mencatat berat
batu bara begitu batu bara melalui roller. Jika kecepatan ban berjalan dimasukkan
ke dalam perhitungan, maka berat total dari batu bara yang melalui ban berjalan
dapat ditentukan. Keuntungan utama cara ini ialah kecepatan. Tidak ada
penyelangan terhadap aliran cargo pada waktu penimbangan dilakukan, ketepatan
tergantung pada bagaimana baiknya instrumen telah dikalibrasi. Kemajuan dalam
teknologi komputer dan sensor akan menentukan naiknya kepercayaan pada cara

ini.

16.2.2 Penimbangan tadah jatuh


Cara ini dipandang paling akurat untuk menentukan berat padatan meruah (bulk).
Kebanyakan cara ini digunakan untuk padatan meruah yang lebih mahal harganya
dari batu bara, misalnya untuk gandum.

Dalam cara ini digunakan tiga tadah jatuh. Material diumpankan secara terus
menerus ke dalam tadah jatuh pertama, kemudian jatuh ke tadah jatuh kedua yang
telah dihubungkan dengan suatu alat penimbang yang pasti. Setelah tadah jatuh
kedua terisi penuh, maka beratnya dicatat dan pintu-pintu akan terbuka membiarkan
cargo turun ke dalam tadah jatuh ketiga. Dengan menggunakan tadah jatuh pertama
dan ketiga sebagai buffer atau penyangga, akan memungkinkan menimbangbatch
dari cargo tanpa menghentikan alirannya.
Keakuratan kedua cara penimbangan ban berjalan dan tadah jatuh terletak pada baik
tidaknya mengkalibrasi instrumen. sebaik apapun pengkalibrasian awal, lama-lama
instrumen akan "menyimpang". Jadi adanya cargo yang short dapatdisebabkan oleh
adanya kekurangbaikan cara kalibrasi peralatan penimbang.

16.3 Draft suruey


Draft didefrnisikan sebagai jarak tegak dari titik rerbawah lunas sampai ke
permukaan air. Draft Survey merupakan suatu metode yang harus menghasilkan
nilai pengukuran yang konsisten (tetap tak berubah) karena unit pengukuran ada
pada kapal itu sendiri. Prinsip pengukuran draft survey sangat sederhana, tetapi
keberhasilan metode ini berdasarkan pada sejumlah faktor yang kadang-kadang oleh

surveyor tidak dapat dikontrol. Mungkin faktor yang paling penting aaitatr
keterampilan membaca draft sampai keakuratan yang diperlukan. Bila tonase per
inci terendam atau Ton Per Inch Immerse (TPI) suatu bilk carrier berbobot mati
(dead weighl) 100.000 ton dapat mencapai 225 ton, maka kesalahan pembacaan

satu

,90

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industri batu bara

t6

(.

1wpueluuadng o6te3

po3

uer8eq n1ru,( 'eceqrp uu4uq8unureur pllq pdzl rrup rsrs Sursuru-Sursuur eped {otp
e?q'{nq er?qtuetu Suupes e{rloy'lurnlu uulduruqrp ae4e Kaatns {otp':genurp
relnu
unleqes userq
8uu,(
Jnl rp epe yudu4 unleq uu8uep uruelnJeJ
'rre
ludel
lupn
'ue4Sunlrqredrp ln:nl rur rsrpuo{ ruulup
1udu1 uuyrqelse{ rssuuoJur uuem{ uuqelusa{
upu uB{B uleur 'rqnuefual1upn rur rsrpuo{ Bnpe{ e4r1 ytrsod 8ue,( (uedep ry3e1
srre8 epud Jn{nrp 3uu,( le8q 4eml) {tup ptouto{ue4rrequeu >1n1un dnlnc 8uu,(
$DnDq uz8uep ueded upud ry3a1 snruq pdey 'e,{ucradry ledep 1zp1t uuucequad

pseq uelzfre{rp IBpp u>1r[ rdutel 'leut{ure] Ip uutllnse{ uulquqe,(uew ledup


Iul I?H 'BJeluetues {nlun uu>lllueqlp sruBq (tso11nq) lurequed JIB nele o8ruc uuiefal
Bnures en\q?q qulur uu{rluqradrp 1n1un Surtued 8uu,{ ucuqrp ue4e
JIBlp mpquatu

Suet{otp

{otp eltqudy

Inlun ueroloul e10uy 1'91 requeg

'I'9I ffqLuEC uqlleqre6 'u,{u:unl Surpurp l88urd rp 3ueftuufua1


Inlun uuJalelu m,(undureur ledal uup 3ue13uo1dene5
ucuqruetu

aery ueecequad t'8'9t


'IuI ln{Ireq uulsulelrp Kaatns

{ory ue4elte8ueu 1n1un ueduqel-dequl'1eda1uu1up o{ uallunrulp 8ue,( e,(uuru1


8uu,( uup rDI"q u?I{Bq 'o8rec luraq ueplnlunueu lureq ueepeqred 'IsIIp qupns
8un1rq?uau uulpnlua{ uup'8uoso1?uu,( ludq Irup l?Jeq
rrup
8ue,(
t?Jeq
ledul
(uu>lurx8unuaru epq) drsur-rd uped ueryuseprcq {.aatnS {tttO
Sunlrq8ueur
1n1un
'er{u:uueqas
8ue,( uep qnef u,(upsuq uu8unlq;ed uelquqe,(ueru uu{E utc 9'Z n?13 Icul

depan, belakang dan tengah dari kapal (forward, aft, dan amidships). Lihat Gambar
16.2. ltka mungkin gunakan satlu speedbt)at supaya mendekati tanda pembacaan
drafi.Dalam kasus tanda draft amidshrps itu akan lebih akurat untuk mengukur
freeboard fiarak tegak yang diukur pada sisi kapal dan pada tengah kapal dari garis
air muat sampai ke sisi atas geladak lambung timbul) dan mengubahnyake draft.
Membaca draft bisa menjadi sulit jika ada riak gelombang, tetapi telah tersedia
bermacam-macam alat yang ada di pasaran yang akan memperlicin pengaruh
gelombang sehingga pembacaan menjadi lebih akurat.

\ nrr

FF

\
I
1

\
\
wtqlinc

i+
1

Gambar 16.2 Bagan draft sebuah kapal: foruvard, afr, dan amidship

16.3.2 Pengukuran density air Iaut


Begitu draft telah dibaca, secepatnya dikerjakan penentuan density air laut.
Pengukuran ini penting dilakukan dengan segera karena bila pelabuhan terletak di
atas sungai atau estuary, density akan berubah tergantung pada pasang-surut.
Pengambilan air laut dikerjakan dengan suatt sample container yang mempunyai
tutup berperforasi yang diturunkan dengan kecepatan tetap ke kedalaman yang sama
dengan draftkapal dan kemudian ditarik kembali ke permukaan. Bila container
pada waktu mencapai permukaan tidak penuh, akan diperoleh suatu sampel air dock
yang representatif. Sejumlah sampel dari sisi offshore kapal harus diambil dan
hasilnya dirata-ratakan. Harus dihindarkan pengambilan sampel dari sisi onshore
karena kemungkinan air dengan density yang berbeda telah terperangkap dan hal ini
akan memberikan hasil yang salah.

19

Muchjidin, Pengendalian mutu dalam industi batu bara

_&

A6

1wpueluuadng otue7

pog

1n1un ueldersrp tunleq lEurr.xJal EueJEI nelu Buulep ludu>1 u4r1a1 "rrpuq n1,rad
4epq n{att ?s euoJe{ Surlued rdqal 1e:n>1u 3uurn1 Buupuedrp rur e,rrJ .uluBtsuo{
uup':rp 'exuurul uBlEntu 'JEreq uEtluq urp 1e.req ue>18unlrq:edruau uBrpnuler
uup rlrnlllrp qe1e18uu( ledtYruaruato1dstp;n1n8ueru qelBr Enper 8ue[ u.ru3

'qnued uu{.mrqrp
srueq r13uu1 Enp nulu ntBS 'uu{uDlSunuleur Bll! ,lul uerlEll?sol ur4.repurqFuaru
Inlun 'usqulesa{ lpefret ue{B ulerl ,qnuad 8uu,( o13uu1 uer8uqas t.rlip.rru qelunl
uurn>ln8uad u{no{ rur r13uu1-ry8un1 rsurqryul utulup uuqelusell upu uueley .rnlnrp
snruq e,(u-(7rcuap uep uulSur]Iq:edrp snruq rur Jtr?-JlV .tsDlpq r13uu1-r13uul urEiEp
Jru
uu11u33ur1 u{utu Euruallp teclrp euelred 8uu,{ ra,r.rns upcd ;edu1 Lrep
lDlrpas
rurr"rT u,(udng 'qElusEur nlES
Inqurl Iuls lp rde1a1 ']e;n1u 8ur1ud Suupuedrp rur uJuJ
'Sun}tqrp ludep uullenurrp ?uuX o8;ec 'ur;teniued eureles qaloradrp 8uu,( u,{uurey
uelelured uiles tu{eq upqeq uutunru uu8unirqSued uup uelunued quleles uulpnruol
'uulunurad tunlaqas qeloredrp 8ue( Suoso>1 8uu,( 1edr4 IrEp tuaaerD1dsrp porytaur

ta{o pun ato{aq n1u,( 'uureged eru3 'ta,ttrts {otp ue4elta8ueu {niun EJBJ cnp rpv
')pop Jle uup ,Qisrra7r qelo rs{a.roltp luau.racnldsrlt
'Jrq)uJaJ 'u(uueleur8ued psuu ue>1u urry,{ qrqal ludup .totralrns.prpas.rJl
uou)atro) uuSuap rdulSuepedrp ludq ude;eqegl
rur Ioqel upqudu uep sapDt

.uuul{rad ueludnlau
'1udu4 Suulued
?ep obl rqtqelour 1.ep:o u{Ltt uup
paq :1.filLrn rsIeJO{ uu8unliq:eci uuoJEI ueqBIESo) raqr.flns nlus Bpe
puD ?alrl {n]un rs)aloy

u,(ueq uilU !)uD


LlISrtr^[

'ril tttawa)Dldsrp depuqtol up{n)ulrp rlnd snrcq paq

'alD)s luaulon1dsrp
rrep cuqrp ludup uelrel.roq 3uu,{ (1ude1 uupuq lureq qcqLuutrp g16g 1r:eq)
yratuacnldstp uep EieJ-eyt {ntp qeloradrp 'rut uursloroSued r.rug '{luq qlqel
IEIIulp
ludep uelurnluol e{etu '1udu>1 rsrs dert epud 11111 u8rl e,(uuelnq )gtl.l eut1ryr t{otp
uouqrrreur Inlun uu>lurl?unueu uup relnduol uuluunSSuew to{aun,^ u>y1 'elus
uuert>1;ad u,(uuq BluJ-elJ rslo:o{ urnurn p;pces rdulal 'rur rs{eJo{ Sunyq8ueru 1n1un
opoleu 1e,(ueg '(e,(uqu?uq uur?uq r"rup rSSurl qrqol sEtB e13un13ua1aur 1edu4
3uo1u1eq elnur Sunln unpel) Sos uep (u,(uqu8uet uur8eq rrup qepuar qrqel qe,\\uq
e1?un>18ue1eru pde13ue1e1eq u>1nru Sunln enpel) 3ory qalo r$iarolrp snrcq$otq

'r$loro{rp snrcqlbtp upuul upud ecqrp SueK tp"rp rpel 'upttltuadtad


ue8uep uelduueq >[upp 8uu,{ 1udu1 rsrs upud lu:rp l{utp epwl leq udu:eqeq
urel?q'rpnua{ ?uer1 rnplaur pdul seunJ uesr-rr upud snrny lu8el lnpns uuSuep
srre8 qelupu to1ncrytuad.rad .rady'1ude1 uunpq uped (autltapn);ru sr:e? Suolorueru
pdnl suunl uusrrr uped srun1 lu8el lnpns ue8uep srru8 qrlupu nptctpuadtatl
l{otp uuexqured'rpu1 '1ede>1 nptctpuadtad

ptD,t4tol'rsleJollp
upud

snJurl rolJns EruBIes

{otp uu:nln8uad Intun Sunltqrp

1udu4

uelrqutsal ruua8ueru rsuurroJul

JB!nctpuadrad

te8uqes I

lslarox e'g'gt

'uulSunlrqredrp sn.ruq .rre nqns u8nl uurlrueq'tsIaJoI


I00'0 uu8uep r8uurnlrp snruq uuucuqured psuq uup tunlel LUBI?p Jru Inlun

rsurqrlolrp uule1u'red uu>1u,{uuqe; 'ue8urunl rrep tEIe uuuunSSuad uelrupurq upp


'se1e8 t.tup lunqrot 8ue,( qu1e,{uuq lurn{u 8uu,( pseq ue)rJeqr.ueu EueK npw {1rs,uaq

menerima pengoperasian cargo yang terlambat ketika sedang dikerjakan draft


survey. Masalah yang timbul dalam cara ini ialah berat bahan bakar, air, dan bahanbahan lainnya dalam kapal tidak dapat ditentukan secara pasti.

Pemilik kapal dibayar untuk banyaknya cargo yang dimuatkan, jadi ia berusaha
untuk memaksimalkan cargo yang dimuatkan ke kapal. Oleh karena itu, berat bahan
bakar dan air harus diukur. Konstanta ialah perbedaan antara deadweight yang
sebenarnya dengan deadweight yang berkaitan dengan draft yang dihitung.

16.3.4 Sumber-sumber kesalahan draft survey


Apabila draft survey dikerjakan dengan sempurna, akan diperoleh hasil yang akurat,
sama akuratnya dengan cata-cara pengukuran berat cargo batu bara yang lainnya.
Namun ada sejumlah masalah, beberapa hal di luar ko