Anda di halaman 1dari 18

Rancangan Strategik KWAMP

SMK ENGKU HUSAIN TAHUN 2012-2014

Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks

ISU STRATEGIK : LEWAT MENGHANTAR BORANG KWAMP

!
!
!
!
!
!

Dalaman

KEKUATAN:
S1- Guru yang komited dengan tugas
S2- Guru yang dedikasi dan prihatin
S3- Pengurusan permohonan bantuan
KWAMP yang baik
S4- Bilangan pelajar yang ramai

KELEMAHAN:
W1- Masalah kehadiran pelajar
W2- Pelajar tidak mengambil berat
terhadap ketepatan tarikh
penghantaran
W3- Sikap pelajar lewat mengambil borang
dari guru
W4- Guru kelas tidak menerangkan syaratsyarat bantuan KWAMP dari awal
persekolahan

Strategi SO

Strategi WO

1.Pihak pentadbir dan guru kelas


dapat membantu melicinkan
pengurusan bantuan kepada pelajar
2.Guru kelas memastikan bahawa
semua pelajar yang miskin
mendapat borang KWAMP
3.Pihak PPD dan JPN meletakkan
syarat-syarat KWAMP di laman web

1. Guru memberi penerangan awal kepada


pelajar terhadap bantuan KWAMP
2. Meletakkan syarat-syarat KWAMP dan
tarikh penghantaran di papan kenyataan
3. Pihak PPD dan JPN memudahkan
permohonan KWAMP agar semua pelajar
miskin tidak tercicir

Luaran
PELUANG:
O1- Sokongan pihak pentadbir sekolah
O2- Sokongan pihak PIBG
O3- Bantuan dari PPD dan JPN
O4- Perhubungan yang baik dengan
sekolah-sekolah dan agensi luar

CABARAN:
Strategi SC
C1- Segelintir guru yang tidak
mengenalpasti pelajar yang miskin dari 1. Semua guru kelas mengingatkan
awal persekolahan
pelajar agar memberi kerjasama
C2- Pelajar yang menghilangkan borang
terhadap penghantaran borang
KWAMP
permohonan KWAMP
C3- Pihak sekolah lambat mengetahui
tarikh tutup penghantaran borang
KWAMP

Strategi WC

1. Semua guru kelas memastikan semua


pelajar yang menghantar borang KWAMP
mengembalikan semula borang tersebut
untuk penyemakan permohonan

!
!
!
!
PELAN STRATEGIK BIDANG HAL EHWAL MURID
SMK ENGKU HUSAIN 2012-2014
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan
berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator
Pencapaia
n

Sasaran (ETR)
TOV

2011 2012

2013

2014

2015

Bilangan kes
ponteng
masih tinggi

Keberkesanan
Kemenjadian
Murid masih di
tahap yang
lemah.

Hanya 40%
murid yang
mempunyai
sahsiah dan
tahap
disiplin yang
tinggi
Hanya 40%
murid yang
mempunyai
kesedaran
terhadap 3K.

Menjadikan kes
ponteng sifar
menjelang 2015

Meningkatkan
kesedaran di
kalangan murid
serta ibu bapa
dan
penguatkuasaan
disiplin

Bilangan
kes
ponteng

30

25

20

15

10

Memantapkan
Membudayakan
jawatankuasa
disiplin dan
HEM yang efisien
modal insan ke
dan membantu
arah kemenjadian dalam proses
100% murid.
kemenjadian
murid.

% murid
yang
bersahsiah
tinggi

40

60

70

80

90

100

Memupuk
kesedaran fokus
3K ke arah 100%
berjaya.

Bilangan
aktiviti 3K
peringkat
sekolah

12

15

Merencanakan
pelbagai aktiviti
3K yang berfokus
kepada murid

!!
!!
!!
!!
!!
!
PELAN TAKTIKAL 2011 BIDANG HAL EHWAL MURID

!!
!!

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan


berkemampuan
Sub NKRA: SBT dan Tawaran Baru
Bil.

Program

Program
Sekolahku
Syurgaku

Meningkatkan
kesedaran
pelajar hadir
tanpa ponteng

Kempen
Budaya
Penyayang
dan
Sekolah
cemerlang

Menimbulkan
kesedaran supaya 1. Penolong Kanan
murid
HEM
menghormati
2. Guru Disiplin
semua guru dan
3. Guru Bimbingan
insan
dan Kaunseling
sekelilingnya

JanuariNovembe
r 2011

Program
Membudayakan
Kelas
perasaan sayang
Efektif dan kepada kelas.
kondusif

1. Penolong Kanan
HEM
2. Guru Unit
Keceriaan
3. Guru Beredar

Sekolah
Selamat

Objektif

Mendedahkan
murid kepada
langkah
keselamatan

Tanggungjawab
1. Penolong Kanan
HEM
2.
Ketua Guru Disiplin

1. Penolong Kanan
HEM
2. Penyelaras 3K
3. Guru Kelas

Tempoh

Kos/
Sumber

Indikator
Pencapaian

TOV

ETR

30

25

% murid
yang
bersahsiah
tinggi

40

60

FebruariNovembe
r 2011

Bilangan
aktiviti 3K
peringkat
sekolah

Mac dan
Ogos

Bilangan
aktiviti 3K
peringkat
sekolah

JanuariNovembe
r 2011

Bilangan
kes ponteng

!
!
!

Program
Jelajah
Kasih

Membudayakan
disiplin dan
modal insan ke
arah
kemenjadian
100% murid.

1. Penolong Kanan
HEM
2. Ketua Guru
Disiplin
3. Guru Bimbingan
dan
Kaunseling
4. Guru Kelas

Sepanjan
g Tahun

% murid
yang
bersahsiah
tinggi

40

60

Program
Keceriaan
Sekolah

Menjadikan
suasana sekolah
lebih ceria dan
kondusif

1. Penolong Kanan
HEM
2. Penyelaras 3K
3. Pekerja Sekolah

Sepanjan
g Tahun

Bilangan
aktiviti 3K
peringkat
sekolah

Pelan Operasi

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid

Nama Projek

Program Sekolahku Syurgaku

Objektif

Meningkatkan kefahaman dan kesedaran murid sekolah tentang ponteng sekolah.

Tempoh

Januari hingga November 2011

Kumpulan Sasaran

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)


2. Guru Displin

Proses Kerja

1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
2. Pelaksanaan Program:
Pelancaran Program Sekolahku Syurgaku oleh Guru Besar
Pelaksanaan Program dan Penyampaian hadiah di perhimpunan rasmi sekolah

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan


1. Penolong Kanan HEM
2. Guru Kelas

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Penyelaras Program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas

Penilaian

Penambahbaikan

1. Keberkesanan pengurusan Program Sekolahku Syurgaku


2. Kehadiran murid ke sekolah
3. Keberkesanan program diadakan bagi mengurangkan ketidakhadiran murid ke sekolah.
Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

!
!
Pelan Operasi

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid

Nama Projek

Kempen Budaya Penyayang dan Sekolah Cemerlang

Objektif

Menimbulkan kesedaran supaya murid menghormati semua guru dan insan sekelilingnya

Tempoh

Januari hingga November 2011

Kumpulan Sasaran

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)


2. Guru Displin
3. Guru Bimbingan dan Kaunseling

Proses Kerja

1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
3. Pelaksanaan Program:
Slot ucapan dan penerapan nilai semasa majlis perhimpunan rasmi sekolah.
Taklimat oleh guru disiplin,guru bimbingan dan kaunseling.

Kekangan

Sukar kerana kekangan masa semasa perhimpunan.

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Bimbingan dan Kaunseling/Penyelaras.

Penilaian

Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

!
!
!
Pelan Operasi

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid

Nama Projek

Program Kelas Efektif dan Kondusif

Objektif

Membudayakan perasaan sayang kepada kelas

Tempoh

Mac, Jun, Ogos dan Oktober 2011

Kumpulan Sasaran

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)


2. Ketua Unit Keceriaan

Proses Kerja

1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
2. Pelaksanaan Program:
a. Pelancaran Program Kelas Efektif dan Kondusif
b. Penilaian markah oleh AJK bertugas
c. Penilaian susulan oleh Pentadbir
d. Penyampaian hadiah semasa perhimpunan rasmi sekolah.
e. Pengenalan Kelas 5 Bintang
f. Khidmat Sosial bagi kelas yang kurang efektif.

Kekangan

-Sumber kos yang terhad

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Kelas/Penyelaras Program dengan
menggunakan borang yang dibuat.

Penilaian

Penambahbaikan

1. Keberkesanan pengurusan Program


2. Analisa borang yang disediakan.
-Penyertaan guru dan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

!
!
Pelan Operasi

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid

Nama Projek

Program Sekolah Selamat(Latihan Kebakaran)

Objektif

Mendedahkan murid kepada langkah keselamatan

Tempoh

Mac dan Ogos 2011

Kumpulan Sasaran

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)


2. Guru Sekolah Selamat

Proses Kerja

1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
2. Pelaksanaan Program:
a. Pelancaran Program Sekolah Selamat oleh Guru Besar
b. Ceramah Latihan Kebakaran oleh Pegawai Bomba
c. Pameran Mini Alat Pemadam Api dan Kereta Bomba oleh pihak bomba
d. Demonstrasi Memadam api oleh pihak bomba.
e. Latihan kebakaran di sekolah

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran tepat warga sekolah dan semua murid di tapak latihan semasa latihan diadakan.

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Penyelaras Program dengan menggunakan kertas
kerja yang disediakan.

Penilaian

Penambahbaikan

Pelan Operasi

1. Keberkesanan pengurusan Program Sekolah Selamat


2. Latihan kebakaran.
3. Keberkesanan ceramah dan demonstrasi yang diberikan
Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid

Nama Projek

Program Jelajah Kasih

Objektif

Membudayakan disiplin dan modal insan ke arah kemenjadian 100% murid

Tempoh

Sepanjang Tahun

Kumpulan Sasaran

Semua murid yang bermasalah

Guru Terlibat

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)


2. Guru Displin
3. Guru Bimbingan dan Kaunseling

Proses Kerja

1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
2. Pelaksanaan Program:
a. Mengenalpasti murid yang bermasalah disiplin dan sering ponteng sekolah.
b. Penyediaan instrumen yang diperlukan.
c. Lawatan ke rumah murid yang bermasalah.
d. Perbincangan Dua Hala bersama-sama ibu bapa murid.
e. Sesi Kaunseling.

Kekangan

Sukar mendapatkan kerjasama yang baik daripada ibu-bapa.

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Disiplin/Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Penilaian

Penambahbaikan

1. Keberkesanan program yang dijalankan.


2. Perubahan baik disiplin murid.
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

!
Pelan Operasi

BIDANG/UNIT: Hal Ehwal Murid

Nama Projek

Program Keceriaan Sekolah

Objektif

Menjadikan suasana sekolah lebih ceria dan kondusif

Tempoh

Sepanjang Tahun

Kumpulan Sasaran

Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat

1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM)


2. Guru Kelas
3. Penyelaras 3K

Proses Kerja

1. Jawatankuasa mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
pelaksanaan program
2. Pelaksanaan Program:
a. Menngenalpasti kemudahan sekolah yang perlu dibaikpulih.
b. Kerjasama daripada pihak PIBG.
c. Gotong-royong diadakan.
d. Kerjasama daripada guru kelas dan pekerja sekolah.
e. Menaiktaraf Bilik Operasi Kesihatan dan Kelas.

Kekangan

1. Kekurangan bajet.

Pemantauan

Aspek penilaian meliputi:


Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Guru Kelas/Penyelaras Program dengan
menggunakan kertas kerja yang dibina.

Penilaian

Penambahbaikan

!
!

1. Keberkesanan program.
2. Bilik Operasi kesihatan telah ditambahbaik dari segi kemudahan dan kelas bertambah ceria.
3. Kerjasama guru,PIBG,murid dan pekerja sekolah secara keseluruhan.
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 (Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2011)

Bil
Program
Tempoh Pelaksanaan
Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program
Cadangan Penambahbaikan
Catatan
1
Sekolahku Syurgaku Januari-November 2011 22/5/11
Tidak mendapat sambutan dan tidak mencapai objektif
sepenuhnya. Hadiah perlu diberikan kepada murid yang hadir penuh dan tidak lewat ke sekolah.
Boleh dilaksana pada bulan
Julai seterusnya.
2
Kelas Efektif dan Kondusif Mac,Jun 2011
8 Mac 2011

9 Mei 2011 Mendapat sambutan yang baik dan mencapai objektif.


Penilaian yang diadakan perlu lebih teliti dan telus
Akan diteruskan pada akhir Jun.
3
Sekolah Selamat
Mac 2011
Mac 2011
Mendapat sambutan dan kerjasama daripada pihak bomba Perlu diadakan
juga pada sesi petang.
Akan diadakan lagi pada bulan Ogos.
4
Jelajah Kasih Mei 2011
Mei 2011
Mendapat kerjasama daripada keluarga Nurul Hidayah dan Mohd. Saifuddin.
Perlu diperbanyakkan bagi membantu murid yang bermasalah.
5
Keceriaan Sekolah Jun 2011
9 Jun 2011 Bilik Kesihatan dan Kelas telah ditambahbaik. Peranan semua guru
diperlukan bagi memudahkan urusan kerja.
6

!
!
!

!
!
!

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2011 (Direkodkan selepas melaksanakan aktiviti 2011)

Bil

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Program

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian
Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan

Catatan

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!
!

!
!

Anda mungkin juga menyukai