Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama Lengkap

Kelas / NPM

Tanggal Lulus

Telepon

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, memberikan KUASA kepada :


Nama Lengkap

Pekerjaan

Telepon

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, untuk MENGAMBIL IJAZAH milik


PIHAK PERTAMA, beserta kelengkapan tanda kelulusan yang lain dari SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN) Jurai Siwo Metro untuk digunakan sesuai
keperluan PIHAK PERTAMA.
Demikian surat kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Metro, 28 Maeret 2016
Pihak Kedua

Pihak Pertama
Materai 6000

Nama Lengkap

Nama Lengkap