Anda di halaman 1dari 6

8 Nama Surga dan 7 Nama Neraka Beserta

Penjelasanya

Gambar Mount Stewart, Irlandia Utara


SURGA
1. Surga Firdaus
Mengenai surga firdaus ini, dalam Al Qur'an, surat Al Kahfi, ayat 107, Allah swt. telah menegaskan:

.
"sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh bagi mereka adalah
'surga firdaus menjadi tempat tinggal".
Juga penegasanya dalam Al Qur'an, surat Al Mu'minuun, ayat 9-11.

. .


.
"Dan orang-orang yang memelihara shalat: Mereka itu adalah orang - orang yang akan mewarisi
(yaitu) yang bakal mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya".
2. Surga Adn
Surga 'Adn ini telah banyak sekali dijelaskan dalam Al Qur'an. yaitu sebagai berikut: Firman Allah
swt. di dalam surat Thaaha, tepatnya ayat 76.

.

"(Yakni) surga 'Adn yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, didalamnya mereka kekal. dan itulah
(merupakan) balasan bagi orang yang ( dalam keaddan ) bersih ( saat didunianya dari berbagai
dosa )".
Firman-nya lagi didalam surat Shaad, ayat 50 :

.
" (Yaitu) surga'Adn yang pintu - pintunya terbuka bagi mereka".
3. Surga Na'iim
Dalam Al Qur'an surat al Hajj, ayat 56. Allah swt. telah menegaskan :

.

" Maka orang - orang beriman dan mengerjakan amal shaleh ada di dalam surga yang penuh
kenikmatan".
Firman-nya lagi dalam surat Al Luqman, ayat 8 :

"Sesungguhnya orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bagi mereka bakal
mendapat surga yang penuh kenikmatan".
4. Surga Ma'wa
Banyak sekali didalam Al Qur'an dijelaskan, antara lain :
Surat As Sajdah, ayat 19 Allah swt. menegaskan:

.

"Adapun orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. maka bagi mereka mendapat
surga - surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka:kerjakan".
Firman-nya lagi didalam surat An Naazi'aat, ayat 41:

.
"Maka sesungguhnya surga ma'walah tempat tinggal(nya)".
5. Surga Darussalam

Mengenai surga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al Qur'an, diantaranya ialah :
Dalam surat Yunus, ayat 25 :

."Dan allah meriyeru (manusia) ke Darussalam (yakni surga), dan memimpin orang yang dikhendakinya kepada jalan yang lurus".
6. Surga Daarul Muqoomah
Sesuai dengan penegasan allah swt. di dalam Al Qur'an, surat Faathir, ayat 34-35:

.

"Dan berkatalah mereka : Segala puji bagi allah yang telah mengapus (rasa) duka cita dari kami.
Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengmpun lagi Maha Mensyukuri: Yang memberi tempat
kami di dalam tempat yang kekal (surga) dan karunia-nya".
7. Surga maqoomul Amiin
Sesuai dangan penegasan Allah swt. didalam Al Qur'an, surat Ad Dukhan, ayat 51:

.
"sesungguhnya orang - orang yang bertawakal tinggal didalam tempat yang aman (surga)".
8. Surga Khuldi
Di dalam Al Qur'an tepatnya surat Al Furqaan, ayat 15, Allah swt. telah menegaskan :

"Katakanlah : "Apa (siksa) yang seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang telah dijanjikan
kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali mereka".
NERAKA
1. Huthamah
Nama ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Humazah (104) ayat 4-5. didalamya ditempati orangorang yahudi.

. .

sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam


Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?
2. Hawiyah
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qori'ah (101) ayat 9-10.

. .

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.Tahukah kamu apakah neraka


Hawiyah itu?
didalamnya ditempati orang-orang munafik dan orang-orang kafir.
3. Jahannam
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat al-hijr (15) ayat 43.


.
Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada
mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.

4. Jahim
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surat As-Syu'araa (26) ayat 91.

.
dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",
didalamnya ditempati orang-orang musyrik.
5. Saqar
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 26-27,

. .

Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu apakah (neraka)
Saqar itu?

Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 42

.
"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

didalamnya ditempati orang-orang penyembah berhala.


6. Sa'ir
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 10;

.


Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu
menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api menyala-nyala (Neraka).
Surat Al-Mulk (67) ayat 5,

.

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan
bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang
menyala-nyala.
Surat Al-Mulk (67) ayat 10,11 dan lain-lain.


.
Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya
tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".

Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang
menyala-nyala.
Di dalamnya ditempati orang-orang Nasrani.
7. Wail

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muthaffifin, ayat 1-3.


Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang


(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,


dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.