Anda di halaman 1dari 85

PENGAJIAN PERNIAGAAN

BAB 4 : KEWANGAN

SUBTOPIK
4.1 PERANAN DAN OBJEKTIF
KEWANGAN

4.2 PENYATA KEWANGAN

4.3 SUMBER (PEMBIAYAAN)


DAN PENGGUNAAN DANA
4.4 PERANCANGAN KEWANGAN
(BAJET)
4.5 PENGURUSAN RISIKO DAN
INSURANS

4.1 PERANAN DAN OBJEKTIF KEWANGAN

PENGURUSAN
KEWANGAN
Satu proses yang melibatkan
perancangan ,pengagihan dan
penggunaan tenaga
manusia,modal (wang tunai),
barangan (aset) dan
perkhidmatan bagi memenuhi
matlamat sesebuah organisasi.

Satu proses melibatkan


sesebuah organisasi perlu
mengikut langkah-langkah
tertentu untuk memperolehi
dan seterusnya mengagihkan
sumber-sumber berdasarkan
kepada keutamaan tertentu.

DEFINISI: Satu fungsi


perniagaan yang
bertanggungjawab mendapatkan
dana untuk sesebuah organisasi
perniagaan dan menggunakan
sumber dana dengan berkesan
agar mencapai matlamat
orgnisasi.

KEPENTINGAN PENGURUSAN
KEWANGAN

1.Menilai dan
mendapatkan dana.

2. Menyediakan
perancangan
kewangan syarikat.

5. Sumber-sumber
ekonomi tidak dapat
digerakkan tanpa
pengurusan kewangan
yang teratur.
4. Pengurusan
kewangan adalah nadi
bagi sesuatu
organisasi

3. Terdapat alternatif
dalam memperolehi dan
menggunakan
sumber-sumber
tersebut.

1.Menilai dan
mendapatkan dana.

2. Menyediakan
perancangan
kewangan syarikat.

1.Pengurusan kewangan
bertanggungjawab
mengenal
pasti
dan
menilai sumber dana agar
dapat sumebr dana yang
menepati aspek seperti
tempoh bayaran dan kos
pembiayaan yang sesui.

2. Pengurusan kewangan
bertanggungjawab
menyediakan
bajet
dengan membuat aggaran
penerimaan
dan
pembayaran tunai.

4. Pengurusan kewangan adalah


nadi bagi sesuatu organisasi.

3. Terdapat alternatif
dalam memperolehi dan
menggunakan
sumber-sumber
tersebut.

5. Sumber-sumber ekonomi tidak


dapat digerakkan tanpa
pengurusan kewangan yang
teratur.

Menjadi wakil
membayar &
menerima bayaran

Membuat
perancangan
kewangan syarikat

Bertanggungjawab
terhadap penyata
kewangan

Memilih saluran
pelaburan terbaik

Menentukan
sasaran kewangan

Membuat analisis &


perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

Mendapatkan
sumber pembiayaan

Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Menjadi wakil
membayar &
menerima bayaran

Membuat
perancangan
kewangan syarikat

Termasuk
Membuat analisis
&
perancangan
menyediakan
kewangan tahunan,
belanjawan

Bertanggungjawab
terhadap penyata
kewangan

Memilih saluran
pelaburan terbaik

Menentukan
sasaran kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

melakukan analisis
kewangan mengurus
Mendapatkan
data kewangan
sumber
pembiayaan
secara
sistematik
dan mengawal
kedudukan kewangan
Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Menjadi wakil
membayar &
menerima bayaran

Membuat
perancangan
kewangan syarikat

Bertanggungjawab
terhadap penyata
kewangan

Memilih saluran
pelaburan terbaik

Menentukan
sasaran kewangan

Membuat analisis &


perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

Menganalisis datadata kewangan


Mendapatkan
sumber pembiayaan

Menganalisis
jangkaan tren aliran
kewangan masa
depan

Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Menjadi wakil
membayar &
menerima bayaran

Membuat
perancangan
kewangan syarikat

Bertanggungjawab
terhadap penyata
kewangan

Memilih saluran
pelaburan terbaik

Menentukan
sasaran kewangan

Membuat analisis &


perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mendapatkan
sumber pembiayaan

Apabila syarikat memerlukan pembiayaan


Mengurus sumber
modal
dana secara
berkesan
Memastikan
Mengurus
kecairansumber pembiayaan yang lebih
menguntungkan dan kurang memberikan
& keberuntungan
kesan
tidak baik kepada syarikat termasuk
syarikat
kadar pinjaman yang tinggi

Menjadi wakil
membayar &
menerima bayaran

Membuat
perancangan
kewangan syarikat

Bertanggungjawab
terhadap penyata
kewangan

Memilih saluran
pelaburan terbaik

Menentukan
sasaran kewangan

Membuat analisis &


perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

Menilai dan memilih


suber
pembiayaan
Mendapatkan
yang
terbaik.
sumber
pembiayaan
Menentukan
kombinasi
pembiayaan yang
terbaik.
Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Menjadi wakil
membayar &
menerima bayaran

Membuat
perancangan
kewangan syarikat

Bertanggungjawab
terhadap penyata
kewangan

Memilih saluran
pelaburan terbaik

Membuat analisis &


perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Menentukan nisbah
kecairan yang sesuai
Menentukan
Keperluan
membuat
sasaran kewangan
pelaburan jangka
pendek dengan
keperluan
memegang tunai

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

Mendapatkan
sumber pembiayaan

Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Menjadi wakil
membayar &
menerima bayaran
Menentukan sasaran
Bertanggungjawab
untung.
terhadap penyata
kewangan
Ini termasuk
menentukan kadar
keberuntungan
syarikat
dansaluran
tahap
Memilih
kecairan
syarikat
serta
pelaburan
terbaik
kemampuan syarikat
membiayai kos
pegeluaran..
Menentukan
sasaran kewangan

Membuat
perancangan
kewangan syarikat
Membuat analisis &
perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

Mendapatkan
sumber pembiayaan

Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Keupayaan mengenal
Menjadi wakil
pasti pelaburan yang
membayar &
memberikan pulangan
menerima bayaran
yang tinggi kepada
syarikat.
Bertanggungjawab
Ini termasuk
terhadapkeupayaan
penyata
mengenalkewangan
pasti
pelaburan yang berisiko
tinggi dan rendah.
Memilih saluran
pelaburan terbaik

Menentukan
sasaran kewangan

Membuat
perancangan
kewangan syarikat
Membuat analisis &
perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

Mendapatkan
sumber pembiayaan

Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Ini termasuk menyediakan dan


Menjadi wakil
Membuat
bertanggungjawab ke atasnya , iaitu
membayar &
perancangan
disediakan secara benar serta mampu
menerima bayaran
kewangan syarikat
menggambarkan kedudukan sebenar
syarikat
Bertanggungjawab
terhadap penyata
kewangan

Memilih saluran
pelaburan terbaik

Menentukan
sasaran kewangan

Membuat analisis &


perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

Mendapatkan
sumber pembiayaan

Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Menjadi wakil
membayar &
menerima bayaran

Membuat
perancangan
kewangan syarikat

Memastikan
segala
Bertanggungjawa
hutang pembekal
b terhadap
dibayar mengikut
penyata
tempoh had
kredit.
kewangan
Memastikan semua
hutang
syarikat
Memilih
saluran
dikutip
daripada
pelaburan
terbaik
pelanggan dalam
tempoh yang
ditentukan
Menentukan
sasaran kewangan

Membuat analisis &


perancangan
kewangan

PERANAN
PENGURUSA
N
KEWANGAN

Mengurus kecairan
& keberuntungan
syarikat

Mendapatkan
sumber pembiayaan

Mengurus sumber
dana secara
berkesan

Jabatan
Pemasaran
Jabatan
Pengeluaran

Jabatan
Penyelidikan dan
pembangunan

Hubungan antara
Jabatan
Pengurusan
Kewangan dengan
jabatan lain
Jabatan
Perakaunan

Jabatan sumber
manusia

Jabatan pengeluaran
merancang keperluan dan
penggunaan bahan mentah
manakala jabatan
kewangan menyediakan
sumber dana untuk
mmebiayai pembelian
bahan tersebut

Jabatan kewangan
menetapkan anggaran kos
untuk operasi pengeluaran
dan jabatan pengeluaran
berdasarkan anggaran yang
telah ditetapkan

Jabatan
Pengeluran

Hubungan perlu untuk


memastikan keupayaan
pembelian input untuk proses
pengeluaran.
Maklumat daripada Jabatan
Pengeluaran perlu untuk
memastikan pembelian input

Jabatan kewangan
mengenalpasti alternatif
dan keadah penjimatan
kos dan jabatan
pengeluaran berusaha
melaksanakan altenatif
yang dicadangkan
tersebut.

Jabatan pemsaran
menetapkan belanjawan
promosi dan jabatan
kewangan menyediakn
sumber dana untuk
membiayai perbelanjaan
promosi

Jabatan kewangan
menetapkan anggaran
jualan dan jabatan
pemasaran berusaha
mencapai target jualan

Jabatan
Pemasaran

Hubungan dengan Jabatan


Pemasaran perlu untuk
mengetahui keperluan Jabatan
Pemasaran terutamanya
peruntukan untuk mempromosi
produk. Maklumat ini penting
kerana promosi juga termasuk
dalam kos pengeluaran.

Jabatan kewangan
mengurus aktiviti kutipan
bayaran penghutan dan
menetapkan tempoh
kredit berdasarkan kriteria
yang ditetapkan oleh
jabatan kewangan

Jabatan sumber manusia


merancang program latihan
pengstrukturan dan
pengambilan pekerja
manakala jabatan
kewangan mencari sumber
dan auntuk membiayai
program tersebut.

Jabatan sumber manusia


menyediakan anggaran
ganjaran kewangan kepada
pekerja seperti bayaran gaji,
KWSP, PERKESO, dan lain-lain,
manakala jabatan kewangan
membuat bayaran berdasarkan
laporan yang diberikan oleh
jabatan sumber manusia.

Jabatan sumber
manusia

Sebarang perubahan seperti


pertambahan pengambilan
pekerja baharu melalui
jabatan sumber manusia
adalah bergantung kepada
kemampuan kewangan
syarikat.

Jabatan sumber manusia


meguruskan sumber
manusia dan jabatan
kewangan menganalisis
sama ada pelaburan ke
atas sumebr manusia
menjana keuntungan atau
tidak.

Jabatan
perakaunan

Jabatan Kewangan perlu berhubungan


dengan Jabatan Perakaunan untuk
mendapatkan maklumat tentang
kewangan syarikat terutama sekali
berkaitan bajet , keberuntungan syarikat,
dan juga analisa kewangan syarikat

Jabatan
penyelidikan dan
pembangunan
Kerjasama ini perlu bagi
mengetahui keperluan Jabatan
R&D kerana jabatan ini biasanya
memerlukan peruntukan kewangan
yang tinggi bagi memastikan
produk yang dihasilkan memenuhi
kehendak pengguna.

Kegagalan Jabatan Kewangan


menyediakan peruntukan yang
cukup untuk R&D biasanya
menyebabkan produk yang
dikeluarkan oleh syarikat sukar
berkembang.

Objektif kewangan
sesebuah syarikat

Jangka pendek: Maksimumkan


keuntungan sesebuah syarikat

Jangka panjang: Maksimumkan


keuntungan pemegang saham syarikat

Maksimumkan keuntungan
sesebuah syarikat
Matlamat ini tidak menyeluruh
hanya tertumpu kepada
aspek keuntungan syarikat
sahaja
Merupakan matlamat jangka
pendek hanya memfokuskan
keuntungan & mengabaikan
nilai semasa wang yg sebenar
Syarikat tidak menghiraukan
risiko akan timbul selagi
tindakannya dapat
memaksimumkan keuntungan
syarikat
Fokus berlebihan terhadap
aspek keuntungan boleh
menjejaskan jangka hayat &
prestasi perniagaan

Maksimumkan keuntungan
pemegang saham syarikat
Matlamat bersifat menyeluruh
kerana mengambil kira semua
aspek berkaitan dgn
perniagaan seperti
jualan,tanggungjawab sosial,
keberuntungan & produktiviti .
Merupakan matlamat jangka
panjang yg memastikan
perniagaan terus berkembang
& membentuk imej baik
Faktor risiko diambil kira
secara serius & mendalam
semasa membuat keputusan
pelaburan .
Jangka hayat perniagaan
berterusan kerana fokus

4.2 PENYATA KEWANGAN

Pihak pengurusan
syarikat

Pemegang
saham

Pihak yang
berkepentingan
terhadap penyata
kewangan
Pekerja
Pemiutang
Agensi
kerajaan

Pihak pengurusan
syarikat
Pemegang
saham

Menilai prestasi
pengurusan, menilai
keberkesanan
program dan
aktiviti, serta
membuat
perancangan
organisasi pada
masa akan datang.

Pihak yang
berkepentingan
terhadap penyata
kewangan
Pekerja

Pemiutang
Agensi
kerajaan

Pihak pengurusan
syarikat
Pemegang
saham

Pemiutang

Menilai pencapaian
Pihak yang syarikat dan membuat
berkepentingan
keputusan tentang
terhadap penyata
menambah atau
kewangan mengurangkan
pelaburan dalam
Pekerja
syarikat itu

Agensi
kerajaan

Pihak pengurusan
syarikat
Pemegang
saham

Pihak yang
berkepentingan
terhadap penyata
kewangan
Pekerja
Pemiutang

Terdiri kesatuan pekerja


dan bakal kerja
Agensi memberi motivasi
kerajaan untuk terus bekerja dan
menjadi asas untuk
tuntutan kenaikan gaji
dan ganjaran kewangan
yang lain.

Pihak pengurusan
syarikat
Pemegang
saham

Pihak yang
berkepentingan
terhadap penyata
kewangan
Pekerja
Pemiutang

Seperti Lembaga Hasil


Dalam Negari (LHDN)
menggunakan penyata
kewangan syarikat
sabagai asas pengiraan
cukai pendapatan syarikat

Agensi
kerajaan

Pihak pengurusan
syarikat
Pemegang
saham

Terdiri daripada
pembekal
untuk mengetahui
kecekapan syarikat
sebelum membuat
keputusan samada
meminjamkan atau
tidak.

Pihak yang
berkepentingan
terhadap penyata
kewangan
Pekerja

Pemiutang
Agensi
kerajaan

PENYATA PENDAPATAN

Penyata pendapatan merupakan penyata yang


menunjukkan hasil, perbelanjaan, dan untung atau rugi
bersih sesebuah perniagaan. Ia menunjukkan kos operasi
dan hasil sesebuah perniagaan serta prestasi perniagaan
untuk tempoh tertentu.

Hasil
Operasi

Jualan
Untung
kasar
Kos
barang
jual

Pendapat
an
tertahan
Belanja
operasi
Untung
bersih

KUNCI KIRA-KIRA
Lembaran imbangan yang menunjukkan aset, liabiliti dan
ekuiti pemilik sesebuah perniagaan untuk tempoh tertentu. Ia
menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan
dan juga memberi maklumat tentang sumber pembiayaan
dan jenis pelaburan yang dibauat oleh sesebuah perniagaan.

Aset

Liabiliti

Ekuiti
pemilik

PENYATA ALIRAN TUNAI

Satu penyata yang menunjukkan


punca pendapatan dan
penggunaan dan sesebuah
perniagaan iaitu aliran masuk &
aliran keluar kesetaraan tunai.
Memberi
maklumat tentang
faktor-faktor yang
menyebabkan
perubahan baki
tunai syarikat dari
tempoh awal
hingga tempoh
akhir sesuatu
laporan kewangan.

Ia juga
memberikan
gambaran tentang
nisbah tunai,
sumber perolehan
tunai dan
perubahan modal
kerja sesebuah
perniagaan.

Aliran tunai daripada aktiviti kendalian


Merupakan aktiviti utama pengeluaran hasil perusahaan dan
aktiviti lain, selain daripada aktiviti pelaburan dan pembiayaan.
PENYATA ALIRAN TUNAI
Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan
Aliran masuk dan keluar tunai daripada pemerolehan dan
pelupusan aset jangka panjang , serta pelaburan lain.
Aliran tunai daripada aktiviti
pembiayaan
Aliran masuk dan keluar tunai daripada aktiviti yang
menyebabkan perubahan saiz dan komposisi modal ekuiti dan
pinjaman perusahaan.

PENYATA ALIRAN TUNAI

Mengapa aliran tunai yang kukuh


penting bagi sesebuah perniagaan ?

Membolehkan
bayaran dibuat
secara tunai
dengan segera.

Membolehkan
syarikat
mengembangk
an perniagaan
dengan mudah.

Syarikat dapat
diskuan tunai tinggi
dan mempunyai
reputasi baik
dengan pembekal
dan pemiutang

Tunai kukuh
diperlukan untuk
membeli aset
baharu seperti
mesin dan
bangunan.

Nisbah kewangan

Nisbah kecairan

Nisbah penggeran

Nisbah kecekapan

Nisbah keuntungan

Nisbah pasaran

NISBAH KECAIRAN

Nisbah kecairan mengukur kemampuan jangka pendek


sesebuah syarikat untuk membayar hutang atau obligasiobligasi mereka yang sudah cukup tempoh dan untuk
memenuhi keperluan tunai yang tidak dijangka.
Dua jenis nisbah yang digunakan dalam analisis nisbah
kecairan adalah:

Nisbah Semasa

Nisbah Semasa =

Aset Semasa
Liabiliti
Semasa

Nisbah cepat

Nisbah Cepat = Aset semasa Inventori


Liabiliti Semasa

Nisbah semasa
Nisbah semasa menunjukkan hubungan antara aset semasa
dengan liabiliti semasa. Juga disebut nisbah modal kerja.
Nisbah ini digunakan untuk menilai kecairan syarikat atau
kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek.
Nisbah semasa yang tinggi menunjukkan kemampuan
syarikat membayar hutang jangka pendeknya dalam tempoh
kurang daripada 12 bulan.
Formula :

Nisbah Semasa =

Aset Semasa
Liabiliti Semasa

Nisbah cepat
Nisbah ini menunjukkan kemampuan syarikat untuk membayar
hutang jangka pendeknya dengan cepat atau serta merta.
Formula :

Nisbah Cepat = Aset semasa - Inventori


Liabiliti Semasa

NISBAH PENGGEARAN
Nisbah yang mengukur peratusan modal yang digunakan serta
dibiayai oleh hutang dan pembiayaan jangka panjang.
Jika nisbah penggeran adalah tinggi , semakin tinggi
pergantungan kepada pinjaman dan pembiayaan jangka
panjang. Sementara itu,semakin rendah nisbahpinjaman ,
semakin tinggi pergantungan kepada pembiayaan ekuiti.
Secara tradisinya , semakin tinggi tahap penggearan , semakin
tinggi tahap risiko kewangan yang disebabkan oleh
ketidakstabilan dalam keberuntungan.
Formula :
jumlah hutang
nisbah hutang = -----------------------------jumlah aset

NISBAH KECEKAPAN

Nisbah kecekapan

Purata tempoh
kutipan

Pusingan ganti
inventori

Pusing ganti
belum terima

Pusing Ganti Inventori


Nisbah ini mengukur secara puratanya berapa kali inventori
dijual dalam satu tempoh tertentu (biasanya 12 bulan bagi
satu tempoh perakaunan).
Nisbah pusing ganti yang tinggi menunjukkan kekerapan
syarikat membeli inventori baharu dan ini bermakna jualan
adalah baik. Ini juga menunjukkan kecukupan inventori dan
kecekapan
pengurusannya. Jika jumlah inventori yang disimpan adalah
kecil , pengurusan dianggap baik.
Formula :
Pusing Ganti Inventori (stok)=

Kos Jualan
Stok Purata

Stok purata = stok awal + stok akhir


2

Pusing Ganti Belum Terima


Nisbah ini mengukur berapa kali secara puratanya
penghutang boleh dikutip dalam satu-satu tempoh.
Menunjukkan cepatnya aset semasa ditukarkan kepada
tunai.Ini juga menunjukkan kecekapan syarikat dalam aktiviti
pemberian kredit dan pengutipan hutang. Semakin tinggi
nisbah pusing ganti Akaun Belum Terima maka semakin cekap
syarikat dalam mengendalikan penghutangnya.
Formula :

Pusing Ganti Akaun Belum Terima


=

Jualan Bersih Jualan Tunai


Purata Baki Penghutang Bersih

Purata Tempoh Kutipan


Menunjukkan purata bilangan hari untuk mengutip
hutang.Tujuannya untuk menilai keberkesanan polisi kredit
dan polisi pengutipan yang diamalkan oleh syarikat.
Polisi pengutipan dianggap berkesan jika purata tempoh
kutipan sama atau hampir sama panjang masanya yang
dibenarkan dalam syarat jualan kredit.
Formula :

Purata Tempoh Kutipan


= _________365hari_______
Pusing Ganti Akaun Belum Terima

NISBAH KECAIRAN
Nisbah keberuntungan digunakan untuk mengukur hasil atau
keupayaan operasi sesebuah perniagaan bagi suatu tempoh
tertentu.
Nisbah yang berkaitan dengan keberuntungan adalah :

Pulangan
atas ekuiti
pemegang
saham
Margin
untung

Pulangan
atas aset
Pusing ganti
aset

Perolehan
sesaham

Nisbah
harga
peroleh
Nisbah bayar
keluar

Margin Untung
Digunakan untuk mengukur peratusan setiap ringgit hasil
bersih daripada jualan bersih bagi suatu tempoh.
Formula :

pendapatan bersih
margin untung = -------------------------------jualan

Pusing Ganti Aset


Digunakan untuk mengukur keberkesanan / keefisienan
perniagaan menggunakan asetnya untuk menjana jualan.
Formula :

jualan
pulangan atas ekuiti = -------------------------------aset tetap bersih

Pulangan Atas Aset


Mengukur keberuntungan syarikat secara keseluruhan
Formula :

pendapatan bersih
pulangan atas jumlah aset =
-------------------------------jumlah aset

Pulangan Atas Ekuiti Pemegang


Saham

Mengukur keberuntungan syarikat secara keseluruhan


pendapatan bersih
Formula :
pulangan atas ekuiti = -------------------------------jumlah ekuiti

Perolehan Sesaham
Mengukur amaun pendapatan bersih yang diperoleh oleh
syarikat bagi setiap saham biasa yang diterbitkan.
Formula :

pendapatan bersih
pendapatan sesaham = ----------------------------------jumlah saham biasa

Nisbah Harga Perolehan


Mengukur harga pasaran setiap saham biasa berbanding
dengan perolehan sesaham syarikat.
Ini menggambarkan penilaian pelabur terhadap perolehan
syarikat pada masa akan datang.
Formula :
Nisbah Harga Perolehan =
Saham Biasa

Harga Pasaran
Perolehan

Sesaham

Nisbah Bayar Keluar (Kadar Hasil


Dividen)
Mengukur peratusan perolehan syarikat yang diagihkan dalam
bentuk dividen tunai.
Syarikat yang mempunyai kadar pertumbuhan yang tinggi
akan mencatatkan nisbah bayar keluar yang rendah kerana
sebahagian besar daripada pendapatan bersih syarikat akan
dilabur semula.
Formula :

Nisbah Bayar Keluar =

Dividen Tunai
Pendapatan Bersih

NISBAH PASARAN
Nisbah ini menggambarkan tanggapan para pelabur dan orang
awam terhadap keupayaan pengurusan syarikat semasa.
Nisbah yang berkaitan dengan pasaran adalah :

Nisbah harga /
perolehan
Nisbah Harga / Perolehan (P / E)
=

____Harga Saham___
Perolehan Sesaham

Nisbah pasaran/
buku
Nisbah Pasaran/ Buku
=

___Harga Saham___
Nilai Buku Sesaham

Nisbah Harga / Perolehan (Price


/Earnings)
Nisbah ini menunjukkan amaun ringgit yang sanggup dibayar
oleh pelabur untuk setiap ringgit keuntungan yang dijanakan
oleh syarikat.
Lebih tinggi nisbah ini, lebih menarik saham biasa pada
pandangan pelabur.
Formula
Nisbah Harga / Perolehan (P / E)
=

____Harga Saham___
Perolehan Sesaham

Nisbah Pasaran/ Buku


Nisbah ini memberi gambaran tentang persepsi pelabur
terhadap saham syarikat. Nisbah yang tinggi menunjukkan
pelabur sanggup membayar lebih bagi setiap ringgit nilai buku
saham tersebut.
Nilai buku merupakan jumlah ekuiti pemilik yang tercatat
dalam Kunci Kira-kira. Nilai buku sesaham dikira dengan
membahagikan jumlah ekuiti pemilik dengan bilangan saham.
Formula :

Nisbah Pasaran/ Buku


=

___Harga Saham___
Nilai Buku Sesaham

4.3 SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA

SUMBER DANA

PEMBIAYAAN
EKUITI
SAHAM
BIASA
TERBITAN
SAHAM

PREMIUM
SAHAM

PENDAPATA
N TERTAHAN
KEUNTUNGAN
YANG DIAGIHKAN

PEMBIAYAAN
HUTANG
HUTANG
JANGKA
PANJANG
TERBITAN
SEKURITI HUTANG

PINJAMAN TETAP

HUTANG
JANGKA
PENDEK
KREDIT
DAGANGAN
OVERDRAF
PINJAMAN
BANK
SURAT
KREDIT
PEMFAKTORA
N

PEMBIAYAAN
EKUITI
Merujuk kepada sumbangan dana daripada
pemilik perniagaan samada dalam bentuk
saham biasa atau perolehan tertahan

SAHAM
BIASA
Syer yang menunjukkan
pemilikan
Apabila saham biasa
diterbitkan dan dijual pada
harga melebihi nilai tara
saham tersebut akan
menghasilkan aliran masuk
tunai yang terdiri daripada
nilai tara saham tersebut
serta premium yang
diwujudkan oleh lebihan
harga jualan keatas nilai tara
saham

PENDAPATA
N TERTAHAN
Untung bersih syarikat yang
tidak diagihkan sebagi
dividen tetapi ditahan dalam
syarikat untuk diguna semula
bagi mengembangkan
perniagaan
Pendapatan tertahan
meningkat dari tahun ke
tahun jika syarikat membaut
keuntungan setiap tahun dan
tidak agihkan kesemua
keuntungan kepada
pemegang saham sebagi

PEMBIAYAAN
HUTANG
Dana diperolehi daripda pihak luar yang
perlu dibayar balik apabila sampai tempoh
matangnya. Pembiayaan hutang boleh
dibahagikan kepada 2 jenis mengikut
TEMPOH:
JANGKA
PANJANG
Pembiayaan hutang jangka
panjang merujuk kepada
pinjaman yang mempunyai
tempoh matang melebihi 1
tahun.
Pinjaman tetap atau
bertempoh
Terbitan sekuriti

JANGKA
PENDEK
Pembiayaan hutang jangka
pendek merujuk pinjaman yang
perlu dijelaskan dalam tempoh
1 tahun atau kurang.
Kebiasaanya kemudahan kredit
ini disediakan oleh pembekal
dan institusi kewangan.

Kredit dagangan
Kredit pusingan
Overdraf
Pinjaman bank jangka

PEMBIAYAAN
HUTANG

Pinjaman tetap
atau bertempoh
Didapati daripada
bank atau agensi
kerajaan seperti
MARA, kementerian
Biasanya pinjaman
ini untuk tempoh
melebihi 1 tahun
dan bayaran balik
secara ansuran
terdiri daripada
pokok dan faedah

JANGKA
PANJANG
Pembiayaan hutang jangka
panjang merujuk kepada
pinjaman yang mempunyai
tempoh matang melebihi 1
tahun.
BON
Pinjaman jangka
panjang
debentur
Saham biasa
Saham keutamaan
Ekuiti

Terbitan sekuriti

Pinjaman ini
memerlukan
syarikat membayar
balik amaun pokok
pinjaman pada
tarikh matang
manakala
faedahnya dibayar
secara bertempoh
tahunan atau setiap
6 bulan
Dana ini diperolehi
apabila syarikat
menerbitkan
sekuriti hutang dan
menjualnya kepada
pelabur-pelaburnya.

PEMBIAYAAN
HUTANG
Pembiayaan hutang jangka
panjang merujuk kepada
pinjaman yang mempunyai
tempoh matang melebihi 1
tahun.

BON

Merujuk instrumen/
kemudahan pinjaman
iaitu peminjam
menerbitkan sekuriti
hutang iaitu
bon.Penerbit bon
berjanji membayar
bunga/kupon
sepanjang tempoh
bon tersebut dan juga
membayar pokok
pada tarikh matang.

JANGKA
PANJANG
Pinjaman tetap
atau bertempoh

Pinjaman jangka
panjang

Kemudahan
pinjaman yang
diberikan oleh pihak
institusi kewangan
kepada pelanggan /
syarikat dan
pinjaman ini dibayar
balik dalam jangka
panjang (melebihi
setahun).Bayaran
berkala bunga dan
pokok.

Debentur

Kemudahan pinjaman
jangka panjang dan
tidak bercagar.

PEMBIAYAAN
HUTANG
Pembiayaan hutang jangka
panjang merujuk kepada
pinjaman yang mempunyai
tempoh matang melebihi 1
tahun.

Saham
biasa

Syarikat
menerbitkan
sekuriti / syer
yang diterbitkan
dijual pada
pelabur dan
mencerminkan
hak pemilihan
syarikat.

JANGKA
PANJANG
Terbitan sekuriti

Saham
keutamaan
Saham ini menggabungkan ciri-ciri
saham biasa dan ciri-ciri
bonSeksyen 4 Akta Syarikat
definisikan saham keutamaan
sebagai saham dengan apa-apa pun
namanya dipanggil.yang tidak
memberikan hak kepada pemegangnya
kepada hak untuk mengundi di
mesyuarat agung atau kepada apa-apa
hak untuk menyertai melebihi amaun
yang ditetapkan dalam apa-apa
pembahagian sama ada secara dividen
atau ke atas penebusan, dalam sesuatu
penggulungan atau selainnya.

Ekuiti

Pelaburan ekuiti
merujuk aktiviti
pembelian,
pemegangan dan
penjualan syer syarikatsyarikat awam yang
tersenarai atau akan
disenaraikan di Bursa
Malaysia.
Aktiviti ini dikawal selia
oleh Akta Pasaran Modal
dan Perkhidmatan 2007,
Akta KWAP 2007 dan

PEMBIAYAAN
HUTANG
JANGKA
PENDEK
Pembiayaan hutang jangka pendek merujuk pinjaman yang
perlu dijelaskan dalam tempoh 1 tahun atau kurang.
Kebiasaanya kemudahan kredit ini disediakan oleh pembekal
dan institusi kewangan.
Pemfaktoran/ memfaktor
akaun belian terima

Kredit
dagangan
Kemudahan
kredit yang
diberikan oleh
pihak penjual
kepada
pembeli.

Sambung

Pinjaman
berkala
Satu kemudahan
iaitu pelanggan/
peminjam boleh
membayar balik
pinjaman dan
faedah secara
beransur dan
jumlah bayarannya
sama rata dalam
kala tempoh
ditetapkan.

Satu kemudahan iaitu


pelanggan
mendiskaunkan
(menjual) invois kepada
bank/syarikat
pemfaktoran.

Overdraf
Kemudahan kepada
palanggan
mengeluarkan wang
lebih daripada baki
akaun semasa.

Pembelian akaun penghutang oleh institusi


kewangan/ firma pemfaktor daripada
pelanggannya yang terdiri daripada syarikat
memberi kemudahan kredit kepada
pelanganapabila syarikat menjual secara kredit
kepada pelangganwujud akaun
penghutangia dijual kepada pemfaktor dan

PEMBIAYAAN
HUTANG
JANGKA
PENDEK
Pembiayaan hutang jangka pendek merujuk pinjaman yang
perlu dijelaskan dalam tempoh 1 tahun atau kurang.
Kebiasaanya kemudahan kredit ini disediakan oleh pembekal
dan institusi kewangan.
Penerimaan jurubank (BA)

Nota janji

Kemudahan
hutang yang
jumlah bayaran
adalah sekali
gus pada satu
tarikh matang
yang
dipersetujui
oleh kedua-dua
pihak
peminjam dan
pemberi
pinjaman

Kredit
pusingan
Satu perjanjian
antara pihak bank
dengan pihak
perniagaan yang
boleh meminjam
wang pada bilabila masa sahaja.

Draf (Bil Pertukaran)


yang dikeluarkan oleh
pelanggan mengikut
perintah yang perlu
dibayar pada tarikh
tertentu pada masa
hadapan dan diterima
oleh institusi kewangan
bagi tujuan pembiayaan
perdagangan bone fide.

Surat
kredit
Kemudahan
jangka pendek
yang diberi
kepada syarikat
yang
menjalankan
urus niaga
antarabangsa;
merupakan
jaminan bank
bahawa amaun
terhutang akan
dijelaskan

Sambung

PEMBIAYAAN
HUTANG
JANGKA
PENDEK
Pembiayaan hutang jangka pendek merujuk pinjaman yang
perlu dijelaskan dalam tempoh 1 tahun atau kurang.
Kebiasaanya kemudahan kredit ini disediakan oleh pembekal
dan institusi kewangan.
Pinjaman
Trust receipt
berjangka
Pinjaman yang diberi untuk
jangka masa yang
dipratentukan (tempoh), dengan
pembayaran balik secara
ansuran.

Satu kemudahan pembiayaan yang


membolehkan
pelanggan menerima hantaran pembelian
tempatan atau luar negara sebelum
pembayaran bil tampak dibuat.
Membolehkan pelanggan membayar penjual
dengan serta-merta
Membolehkan pelanggan menerima hantaran
barangan tanpa perlu membuat pembayaran
serta-merta.

Sambung

PENGGUNAAN
DANA
Dana terkumpul melalui pelbagai sumber perlu digunakan
dengan cara terbaik supaya pulangan setimpal dapat diberikan
kepada penyumbang dana.
Penggunaan dana
jangka pendek

Melibatkan perbelanjaan
hasil dan digunakan
berulang-ulang kali.
Contohnya belanja gaji
tak langsung
sewabangunan dan
belanja promosi.

Penggunaan dana
jangka panjang
Dikenali
sebagai modal
kerjaasetase
t semasa
dalam
perniagaan
seperti tunai,
akaun
penghutang,
inventori, ia
penting untuk
memastikan
opersai syrikat
jalan lancar

Ia juga
melibatkan
jumlah
perbelanjaan
besar dan
pulangan
akan diterima
dalam
tempoh yang
panjang,
analisis
belanjawan
sentiasa
dilaksanakan
sebelum
pelaburan
aset

Melibatkan
perbelanjaan modal.
Contohnya belanja
membaiki dan
menggantikan
bangunan atau jentera
yang rosak dan belanja
memasang mesin atau
jentera.

Perancangan
kewangan
Perancangan kewangan merupakan ramalan keperluan
kewangan untuk membiayai keperluan modal kerja dan modal
jangka panjang
Belanjawan tunaimembolehkan pihak pengurusan dalam
perancangan keperluan kewangan pendek
Belanjawaan modal- memudahkan keputusan ke atas aset
tetap
Belanjawaan tunai

Belanjawaan modal

Suatu perancangan
kewangan yang
menganggarkan
penerimaan tunai dan
pembayaran tunai bagi
tempoh yang
ditetapkan perbezaan
antara kedua-dua aliran
tunai-tunai bersih

Belanjawaan modal
digunakan untuk
perancangan
pelaburan ke atas aset
tetap atau sesuatu
bagi jangka panjang
serta melibatkan dana
yang banyak, jadi
memerlukan analisis
terperinci

Perancangan
kewangan
Perancangan kewangan merupakan ramalan keperluan
kewangan untuk membiayai keperluan modal kerja dan modal
jangka panjang
Belanjawaan tunai

Suatu perancangan kewangan yang menganggarkan penerimaan tunai dan


pembayaran tunai bagi tempoh yang ditetapkan perbezaan antara kedua-dua aliran
tunai-tunai bersih
Belanjawan ini menunjukkan aliran tunai secara mingguan atau bulanan supaya
pihak penggurusan dapat mengawasi aliran tunai dengan teliti

Penerimaan tunai
Cth: sewa, jualan mesin,
dividen daripada saham miliki

Pembayaran tunai
Cth: pembelian inventori
secara tunai, pembayaran
hutang kepada pembekal,
pemiutang, upah, sewa dll

Apabila jumlah penerimaan melebihi pembayaran tunai maka


aliran tunai bersih positif, jika keadaan sebaliknya tunai bersih
negatif

Perancangan
kewangan
Perancangan kewangan merupakan ramalan keperluan
kewangan untuk membiayai keperluan modal kerja dan modal
jangka panjang
Belanjawaan modal

Belanjawaan modal digunakan untuk perancangan pelaburan ke atas aset tetap atau
sesuatu bagi jangka panjang serta melibatkan dana yang banyak, jadi memerlukan
analisis terperinci
Belanjawan ini memerlukan amaun yang banyak jadi masa panjang diperlukan
untuk mengumpul dana tersebut

Terdapat berapa jenis pelaburan modal boleh digunakan untuk


memastikan dana dilaburkan menghasilkan keuntungan.
Pelaburan
pengembangan
Pelaburan
penggantian

Pelaburanpelaburan lain
Pelaburan
pematuhan
peraturan

Perancangan
kewangan
Belanjawaan modal

Sebelum membuat
keputusan bagi
menerima atau
menolak pelaburan
tersebut, terdapat
berapa teknilk perlu
diikuti?

Pelaburan
penggantian
Pelaburan
untukmengga
ntikan asetaset firma
lama, boleh
juga baiki
sahaja tanpa
mengganti

Pelaburan
pengembangan
Pelaburan untuk
mengembangkan
operasi firma ke
tahap tinggi
meningkatkan
bilangan mesin bagi
meningkatkan
kuantiti keluaran
dan pasaran

Pelaburanpelaburan lain
Pelaburan
pematuhan
peraturan
Pelaburan untuk
memenuhi
keperluan pihak
berkuasa dalam
menjalankan
operasinya
peralatan
mengurangkan
pencemaran,
komputer bagi
mengguna perisian

Pelaburan
selain
daripada
pelaburan
yang
disenaraikan
R&D, logo
baru.

Perancangan
kewangan
Belanjawaan modal

Sebelum membuat
keputusan bagi
menerima atau
menolak pelaburan
tersebut, terdapat
berapa teknik
penilaian perlu
diikuti?

Teknik penilaian pelaburan

Tempoh bayar balik


(TBB)
Bilangan
tahun yang
diperlukan
sesuatu aset
untuk
mendapatkan
semula
amaun
dilaburkan

Kadar pulangan
perakauan (KPP)
Purata
pendapatan
bersih selepas
cukai yang
dihasilkan oleh
aset tersebut
dibahagikan

Kadar pulangan
dalaman (KPD0
Nilai kini bersih
(NKB)
Nilai kini semua
aliran tunai yang
dihasilkan oleh
sesuatu pelaburan
setelah ditolak kos
pelaburan

Kadar diskuan
yang
menyamakan
nilai kini
keseluruhan
aliran tunai
bagi suatu
pelaburan
dengan kos
pelaburanya

Perancangan
kewangan
Belanjawaan modal

Teknik penilaian pelaburan


Tempoh bayar balik
(TBB)
Teknik ini mengukur berapa cepat sesuatu aset dapat
mengembalikan pelaburan asal
Bagi pelaburan yang menghasilkan aliran tunai seragam
setiap tahun, TBB didapati dengan membahagikan pelaburan
awal dengan aliaran tunai tahunan
Jika aliran tunai tahunan yang dihasilakn tidak sama, aliran
tunai dikumpulkan dari tahun ke tahun sehingga jumlahnya
menyamai amaun amaun pelaburan awal
Formula :

TBB = Pelaburan awal /


Aliran tunai tahunan

Contoh projek A
yang menghasilkan
aliran tunai sama
pada setiap tahun

TBB A
= 20 000 / 7000
=2.86 tahun
=Jadi 2 tahun 10
bulan

Aliran tunai tahunan (RM)


Tahun

Projek A

Projek B

-20 000

-20 000

7000

3000

7000

5000

7000

7000

7000

9000

7000

11000

TBB = Pelaburan awal /


Aliran tunai
tahunan
Pengiraan TBB membolehkan pihak pengurusan syarikat
menetapkan projek pelaburan yang sesuai mendapatkan
pulangan modal pada masa singkat seperti projek A yang
tidak melebihi 3 tahun.

Kelemahan pengiraan TBB:


1.Tidak mengambil kira nilai masa wang terutama
alliaran tunai tahun pertama dan seterusnya boleh
dilaburkan semula
2. Tidak mengambilkira pulangan keseluruhan seperti
pulangan projek B yang semakin meningkat berbanding

Contoh projek B
melebihi 3tahun,
kerana pada tahun
akhir tahun ke-3,
aliran tunai
terkumpul adalah
RM15 000, masih
kurang RM5000
untuk menyamai
pelaburan awal
iaitu RM20 000.
Oleh sebab tahun
ke-4, aliran tunai
yang dihasilkan
adalah RM9000,
manakala nilai
diperlukan untuk
mencapai
pelaburan awal
hanya RM5000.
Jadi pengiraan TBB
B:

TBB B
=3 tahun +
5000/9000 tahun
=3 tahun + 0.556
tahun

Perancangan
kewangan
Belanjawaan modal

Teknik penilaian pelaburan


Kadar Pulangan
Perakaunan (KPP)
Purata pendapatan bersih selepas cukai yang dihasilkan oleh aset atau
projek tersebut dibahagikan dengan kos pelaburan. Jika kos pelaburan
dikeluarkan berperingkat-peringkat, purata kos pelaburan tahunan
digunakan.
Teknik pengiraan ini dikenali kadar pulangan purata kerana maklumat
angka-angka purata sahaja.
KPP bagi projek akan dinilai dengan bandingkan kadar yang telah
ditetapkan oleh syarikat seperti 30%.
Projek akan ditentukan denga memilih projek yang mempunyai nilai KPP
tertinggi.
KPP = Purata pendapatan
Formula :

bersih / kos pelaburan

Kadar pulangan perakaunan (RM)


Projek A
Tahun

Pendapata
n bersih

Kos
pelabura
n

Projek B
Pendapata
n bersih

100 000

Kos
pelabura
n
10 000

20 000

60 000

30 000

50 000

40 000

40 000

50 000

30 000

Contoh projek A
KPP A
=(20000+30000+4000
0+50000+60000)
5/ 100000
=40000/100000
=40%

Contoh projek B
60 000
20 000
KPP B
=(60000+50000+4000
0+30000+20000)
KPP = Purata pendapatan /
5 / 100000
kos pelaburan
=40000/100000
Pengiraan KPP ini membolehkan syarikat memilih kedua-dua =40%
projek kerana keputusan yang sama.
5

Kelemahan pengiraan TBB:


1.Kaedah ini menggunakan keuntungan perakaunan yang tidak
melambangkan jumlah tunai yang dihasil kerana sebahagian
daripada hasil dijanakan secara kredit.
2. Tidak mengambil kira nilai masa wang terutama aliran tunai
tahunan pertama dan seterusnya boleh dilaburkan semula seperti
projek B.

Perancangan
kewangan
Belanjawaan modal

Teknik penilaian pelaburan


Nilai kini bersih
(NKB)
Nilai kini bersih ialah nilai kini semua aliaran tunai yang dihasilkan oleh
sesuatu projek pelaburan setelah ditolak kos pelaburan. Teknik ini
membandingkan amaun pelaburan dengan amaun dihasilkan oleh
pelabuaran itu.
Nilai wang berbeza mengikut peredaran masa, jadi aliran keluar tunai dan
aliran masuk tunai dinilaikan pada waktu sama.
Kos pelaburan akan dikeluarkan masa kini, maka alaiaran tunai yang
dihasilkan pelaburan ini pada masa akan datang perlu diselaraskan
amaunnya kepada nilai kini.
Formula :

NKB= NDn (FNK semasa)-kos


pelaburan

Rujuk nota website dan


buku rujuakan

Perancangan
kewangan
Belanjawaan modal

Teknik penilaian pelaburan


Kadar pulangan
dalaman (KPD)
Teknik kadar pulangan dalaman menggunakan aliaran tunai terdiskuan
dalam penilaiannya
Kadar diskuan yang menyamakan nilai kini keseluruhan aliran tunai projek
tersebut dengan kos pelaburannya.
cKPD dicari dengan mencuba beberapa kadar untuk menyamakan jumlah
nilai kini aliran tunai dengan kos pelaburan
Formula :

Kos pelaburan = aliran


tunai(ATT) n (FNK KPD n) +
tunai(ATT) n (FNK KPD n)
Rujuk nota website dan
buku rujuakan

4.4 INSURANS

INSURANS
Merupakan 1 kontrak antara si diinsurans dengan
penginsurans yang ditulis dalam 1 dokumen
perjanjian iaitu polisi insurans yang mempunyai
syarat-syarat terperinci, tanggungjawab dan hak
kedua-dua pihak.
SI DIINSURANS

Dikenalikan orang atau


syarikat yang mendapat
perlindungan insurans
dipersetujui dengan
membuat pembayaran
berkala.
Pembayaran berkala
tersebut dikenali sebagai
premium.
Mendapat perlindungan
dalam bentuk bayaran ganti

PENGINSURAN
S
Merupakan syarikat insurans
yang menawarkan
perlindungan insurans kepada
si diinsuarans
Penginsurans akan memberi
perlindungan atau membuat
pembayaran ganti rugi
mengikut polisi insurans yang
dipersetujui oleh si diinsurans.

INSURANS
Merupakan 1 kontrak antara si diinsurans dengan
penginsurans yang ditulis dalam 1 dokumen
perjanjian iaitu polisi insurans yang mempunyai
syarat-syarat terperinci, tanggungjawab dan hak
kedua-dua pihak.
PENGURUSAN
RISIKO
Pengurusan Risiko
ialah proses
menggunakan
analisis risiko
untuk membuat
keputusan bagi
mencapai objektif
bagi sesuatu objek
dengan menerima
sebahagia
daripada risiko
(Powell dan Klien ,
1996).

RISIKO

merupakan
kemungkinan
berlakunya
sesuatu
peristiwa yang
tidak dingini
yang
menyebabkan
kerugian kepada
seseorang atau
sesebuah
Risiko boleh
syarikat
dibahagikan kepada 2

INSURANS

Satu skim
penyatuan risiko
dimana orang
bernasib baik
membantu merek
kurang bernasib
baik menerusi
pakatan risiko.
Pakatan risiko
menyebakan risiko
dialami itu
dikongsikan ramai
dan kos rendah

RISIKO
merupakan kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa
yang tidak dingini yang menyebabkan kerugian kepada
seseorang atau sesebuah syarikat

Risiko yang boleh


diinsuranskan.

Risiko boleh
dibahagikan kepada 2

Mempunyai kekerapan
kejadian yang dapat dijangka
dan diramal secara statistik

Risiko yang tak


boleh
diinsuranskan

Kekerapan kejadian yang


tidak dapat dijangka secara
statistik.

Penginsurans tidak
Berpandukan statistik ,
mempunyai statistik untuk
penginsurans dapat mengira
meramal kemungkinan risiko
dan menetapkan premium
itu berlaku dan tak dapat
bersesuaian bagi
menetapkan premiun.
perlindungan terhadap
Contoh : peperangan ,
risiko.
gempa bumi dan
Contoh : kebakaran dan
pencemaran.
kecurian.
KEPENTINGAN PENGURUSAN
RISIKO
Mengawal pembaziran.
Mengurangkan kos.

PRINSIP
INSURANS
Kepentingan yang
boleh diinsuranskan

Doktrin punca terdekat


Ganti rugi hanya dibayar
kepada si diinsurans
apabila kemalangan atau
bencana itu berpunca
daripada risiko yanG
diinsuranskan.

Si diinsurans mesti
mempunyai
kepentingan terhadap
harta atau nyawa yang
diinsuranskan.

Penuh percaya
mutlak
Ganti rugi
Sikap kejujuran antara kedua-dua pihak
dalam mendedahkan maklumat
berkaitan polisi insurans.
Si diinsuranskan mesti memberikan
maklumat-maklumat benar mengenai
risiko yang hendak diinsuranskan tanpa
menyembunyikan sebarang maklumat
apabila mengisi Borang Cadangan.
Jika prinsip ini dilanggar oleh manamana pihak, polisi insurans akan
menjadi tidak sah dan
dibatalkan.Pampasan tidak akan dibayar

Jika kemalangan atau


kerosakan berlaku . Si
diinsurans akan
mengalami kerugian

Ganti rugi dibayar untuk memulihkan kedudukan


si diinsuranskan kepada asal dan bukan untuk
keuntungan Contoh: ganti rugi berbentuk tunai,
gantian barangan rosak atau hilang, pembaikan
bangunan terbakar
Subrogasi- si diiinsurans menrima pampasan ,
penginsurans mengambil semua hak yang ada
padanya untuk menuntut kerugian kepada pihak
lain.
Caruman- sekiranya berlaku risiko ,
penginsurans akan membayar bahagian masingmasing untuk menyediakan ganti rugi si
diinsurans bagi rugi yang dialami sahaja.

TAKAFUL

Satu skim insurans berlandaskan prinsip Islam iaitu saling menjamin,


apabila sekumpulan peserta bersetuju untuk saling menjamin sesama
mereka terhadap kerugian tertentu.
Sekiranya seseorang individu menyertai skim takafull, individu
tersebut bersetuju menderma sebahagian daripada caruman dalam
kumpulan wang takaful bagi membantu mana-mana peserta dalam
kumpulan yang mengalami kerugian tertentu
SYARIKAT
TAKAFUL

Dikenali sebagai
al-mudharib
atau pengusaha
Simpanan akaun peserta
yang dilaburkan oleh
syarikat takaful dan
keuntungan akan
dibahagikan mengikut almudharabah dipesetujui
sperti nisbah 6:4

CARUMAN

caruman peserta
dimasukkan dalam
2 akaun berbeza,
95% daripada
caruman masukkan
akuan peserta
untuk pelaburan,
baki pula ke akuan
khas tujuan bayar
faedah takaful

PESERTA

Orang awam
yang melanggani
syarikat takaful
Baki caruman yang
dimasukkan dalam akaun
khas tersebut didermakan
sebagai tabarru untuk
membantu peserta
mengalami penderitaan
akibat kerugian tertentu

PRINSIP
INSURANS
Saling
bertanggungjawab
Jual beli memang
diharuskan oleh Islam
tetapi mesti memenuhi
mengikut Muamalah
Islam iaitu jual beli
mesti ada penjual,
pembeli, akad
(persetujuan jual beli)
dan barang dibeli

Saling melindungi
daripadaa sebarang
kesusahan
Saling
bekerjasama

AlMudharabah

Bermaksud perkongsian keuntungan iaitu dikongsi


mengikut nisbah yang dipersetukui barsama antara
peserta dan syarikat takaful
Sumbangan peserta (tabarru) akan dijadikan
pelaburan.Pelaburan dilakukan berlandaskan syara
dan amanah serta syarikat tidak wajib jika tidak
memberitahu dimana pelaburan dibuat.
Nisbah pembahagian mesti seperti dalam perjanjian
tanpa menentukan nilai. konsep mudharabah ialah
pembahagian keuntungan yang lebih adil dan
mudharabah menjadi pengganti kepada dividen atau
bunga

Tabarru

Bermaksud menderma,
mencarum atau memberi
sedekah, serta teras kepada
sistem takaful.
Dalam sistem ini pesertapeserta yang mengambil
bahagian akan membuat
bayaran kepada dua jenis
bayaran iaitu kepada dirinya
sendiri dan bayaran derma atau
sumbangan yang akan
membantu peserta-peserta lain
yang ditimpa kesusahan dan
bencana. Syarikat takaful
menjadi pengurus

TAKAFUL
Takaful boleh dianggap menjaga kebajikan peserta
berbanding insurans yang mementingkan keuntungan.
Hal ini disebabkan oleh takaful mengikuti syariat Islam
dan tanpa unsur-unsur berikut:
AL-RIBA

AL-MAISIR

Penginsurans yang
menrima caruman
daripada si
diinsuarans akan
melabur dalam
pelbagai bentuk
pelaburan termasuk
yang melibatkan
pulangan dalam
bentuk faedah
(dilarang oleh
Islam).

Perjanjian tidak
diperjelaskan dengan
terperinci. Maka
timbul unsur-unsur
ketidakpastian yang
sering menggalakkan
spekulasi dan
perjudian.

AL-GHARAR

Si diinsurans tidak
diberitahu bagaimana
wang carumannya
akan dilaburkan.
Apabila mendapat
bayaran ganti rugi,
mereka juga akan
tidak pasti sumber
ganti rugi yang
diterima.

Contoh: Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad, Takaful Ikhlas,


Mayban Takaful, Takaful Nasional dan lain-lain.

Anda mungkin juga menyukai