Anda di halaman 1dari 24

SGDU5024

LEADERSHIP IN EDUCATION

TAJUK :
EXEMPLARY LEADERSHIP
PENSYARAH

Mejar (B)Mua'azam bin Mohamad

AHLI KUMPULAN
NOR
NOR AZMI
AZMI B
B EMBONG
EMBONG
818066
818066

SYED
MUAZIM FADLI
SYED MUAZIM
FADLI B
B
TN
PUTERA
TN PUTERA
818072
818072

Pendahuluan

Kepimpinan adalah subjek yang telah menimbulkan minat

Pemimpin -nabi, imam, ketua, dan raja-raja adalah sebagai


simbol, wakil, dan model untuk rakyat .

Mengeksploitasi pemimpin sebagai seorang yang berani dan


bijak - dalam kebanyakan legenda dan mitos.

Kajian sejarah telah membuat kajian kepada pemimpin


tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka tidak
lakukan.

Soalan tentang kepimpinan telah lama menjadi subjek untuk


dispekulasi, tetapi kajian saintifik mengenai kepimpinan
hanya bermula sejak abad ke-20.

Maksud kepimpinan

Yukl (1998) proses untuk mempengaruhi orang lain


untuk memahami dan bersetuju tentang apa yang perlu
dilakukan dan bagaimana ia boleh dilaksanakan dengan
berkesan , dan proses untuk memudahkan usaha
individu dan kolektif untuk mencapai objektif yang
sama

House dan Shamir (1993) kesanggupan individu untuk


memotivasikan orang lain dengan mengorbankan
kepentingannya untuk mencapai wawasan bersama.

Schein (1985) keupayaan untuk melangkah keluar


budaya untuk memulakan proses perubahan evolusi
yang lebih adaptif.

Maksud kepimpinan
teladan(Exemplary leadership)

Kouzes dan Posner (2004) mengambarkan kepimpinan


teladan adalah sejajar dengan kepimpinan authentic.
(Avolio & Gardner, 2005; Eagly, 2005; Kerfoot, 2006)
-mengenal pasti pemimpin sebagai teladan
-menjelaskan nilai-nilai peribadi dan kemudian
menerapkan nilai-nilai tersebut dengan kaedah sendiri"
(Kouzes & Posner, 2004, p.19).

Graham (1997) -seseorang yang menggunakan akal dan


hati dalam membuat keputusan kepimpinan. Penekanan
beliau berkaitan dengan Quinn (2004) komen tentang
autenthic leadership , mengatakan bahawa "ia bukan
apa yang mereka lakukan; Ia adalah tentang siapakah
mereka"(p. 4).

Kajian lepas

Zuraidah Juliana Mohamad et al ini meliputi dua soal


selidik utama iaitu soal selidik Leadership Practice
Inventory (LPI) (Kouzes & Posner, 2003) bagi mengukur
tahap amalan kepimpinan distributif yang diamalkan oleh
responden serta soal selidik Teacher School Environment
Questionnaire (TSEQ) yang diadaptasi oleh Lemerle (2005)
bagi mengukur tahap persekitaran sekolah- Hasil kajian
memperlihatkan semakin tinggi amalan kepimpinan
distributif diamalkan dalam kalangan pemimpin sekolah,
semakin tinggi tahap kualiti persekitaran sekolah dapat
dibentuk. Ini membuktikan bahawa amalan kepimpinan
distributif secara langsung mampu membantu dalam
pembentukan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
lebih kondusif melalui persekitaran sekolah yang positif.

Wicker T. L. (2008) instrumen LPI digunakan untuk


mengukur pemimpin jururawat 'penggunaannya
berkaitan lima amalan kepimpinan, yang selaras
dengan gaya kepimpinan transformasi. Markah yang
lebih tinggi menunjukkan jururawat telah mengamalkan
tingkah laku yang konsisten dengan gaya transformasii.

Tan Ooi Kuan (2010) Hasil kajian mendapati bahawa


lima amalan kepimpinan mempunyai hubunganyang
signifikan antara amalan kepimpinan dan komitmen
organisasi perunding jurutera di tempat kerja mereka.

Dimensi Kouzes & Posner

Kouzes dan Posner membangunkan lima amalan teori


kepemimpin teladan

rangka kerja penilaiannya LPI (leadership Practices


Inventory)

mengandungi lima dimensi tentang 30 item tingkah


laku kepemimpinan.

Prinsip-prinsip LPI adalah sama dalam teori kepimpinan


transformasi , tetapi Kouzes dan Posner merujuk kepada
kepimpinan transformasi sebagai gaya untuk
komitmen.

Permulaan pertanyaa oleh Jim Kouzes dan Posner:


Apakah yang membuatkan seseorang pemimpin itu boleg
menjadi pemimpin yang berkesan?

The Student Leadership Challenge bermula daripada


kajian oleh Jim dan Barry (1983)- Mereka ingin tahu,
apakah yang akan dilakukan oleh seseorang apabila
mereka mempunyai contoh peribadi yang terbaik dalam
memimpin.

Mereka bermula dengan andaiann, namun mereka tidak


membuat temuduga dan tinjauan berkaitan prestasi dalam
organisasi yang hebat untuk menerokai amalan terbaik
yang dilaksanakan.

Mereka bertanya beribu-ribu ketua daripada peringkat


pelajar hingga eksekutif tentang apakah yang mereka
telah lakukan sehingga sesuatu yang pada pandangan
mereka telah dicapai dengan baiknya

Mereka menganggap bahawa dengan bertanya orang


yang biasa untuk menerangkan pengalaman yang luar
biasa, mereka akan mencari pola-pola kejayaan.
Tanggapan mereka adalah betul.

Selepas beberapa kajian awal, Jim dan Barry mencipta


kaji selidik kepimpinan terbaik peribadi, yang bermula
dengan meminta pelajar dan pemimpin memikirkan
tentang bilakah masa, apabila mereka telah
menetapkan standard individu untuk menjadi pemimpin
yang cemerlang.
When was it and who was involved?
How were you prepared for this experience?

What special tehchniques and strategies did you use to get


other people involved in the project?
What did you learn about leadership from this experience?
What would you tell other leaders based on what you
learned?
What, perhaps, did you learn from other leaders in this
experience?

Daripada kisah ini akhirnya dibangunkan model


kepimpinan yang dikenali The five Practise of
Exemplary Leadership oleh Kouzes dan Posner.

1. Modeling the Way (Permodelan cara)

pemimpin yang baik memimpin melalui teladan.

Kelakuan, sikap dan tindakan yang mencerminkan kepercayaan


dan tujuan mereka.

penjelasan nilai peribadi dan melibatkan pembangunan dan


mengesahkan nilai-nilai bersama yang boleh diterima oleh semua.

Mereka jelas tentang kepercayaan mereka dan faham berkenaan


yang diperolehi oleh bertindak secara konsisten dengan
kepercayaan mereka. Mereka mengamalkan apa yang diajar oleh
mereka.

Mereka memberi tumpuan kepada kunci keutamaan dengan


membuat rancangan ke dalam langkah-langkah yang boleh dicapai

2. Merangsang perkongsian wawasan


- pemimpin -harapan dan impian .
- melihat kemungkinan menarik pada masa depan.
- Pemimpin mengajak pengikutnya untuk mencapai impian
mereka dengan tujuan yang sama.
- Mereka memahami keperluan dan kepentingan pengikut
mereka .

3. Mencabar Proses
- Mencari peluang dan bereksperimen, mengambil risiko, dan
belajar dari kesilapan.
- Kerja-kerja pemimpin yang berkesan ialah perubahan , dan
status quo tidak boleh diterima.
- Mereka adalah terbuka untuk menerima idea daripada
orang lain.
- sumbangan utama pemimpin ialah mengiktiraf dan
menyokong idea yang baik dan bersedia untuk mencabar
sistem untuk mendapatkan produk-produk baru, proses,
perkhidmatan dan sistem yang diguna pakai.

4. Membolehkan orang lain untuk bertindak


- mereka mendapatkan sokongan daripada semua orang-orang yang perlu
untuk mendapatkan hasil , serta orang-orang yang terlibat dengan
keputusan.
- Peranan mereka adalah untuk menggalakkan kerjasama
dan kerja
berpasukan dan "membuat ia mungkin bagi orang lain untuk melakukan
kerja-kerja yang baik". Mereka faham, saling menghormati adalah kunci
untuk mempertahankan usaha yang luar biasa.

Kerja-kerja pemimpin mejadikan orang lain berasa kuat, mampu,


memaklumkan, dan berinteraksi. Mereka membolehkan orang lain
untuk bertindak, bukan dengan menyimpan kuasa yang mereka ada.

5. Menggalakkan Hati
- pemimpin memberi maklum balas positif, menyedari
sumbangan dan meraikan pencapaian.

Reka bentuk Kajian


Reka bentuk tinjauan keratan rentas dengan menggunakan soal
selidik (LPI). Reka bentuk ini dipilih bagi melakukan generalisasi
ke atas populasi yang dikaji. Data dianalisis menggunakan SPSS
vesion 21 bagi mendapatkan nilai min dan sisihan piawai.

Populasi terdiri daripada guru-guru SMK Bukit Guntong bagi


penentuan elemen exemplary readership untuk melihat
respond dari guru-guru.
saiz sampel ditetapkan, 30 orang dan pengumpulan maklumat
dijalankan berdasarkan sampel yang dipilih.

Soal selidik diterjemahan dan diagihkan kepada guru-guru.


Soal selidik yang diperolehi di analisis bagi mendapatkan nilai
min dan sisihan piawai, kemudian kesimpulan dibuat.

Populasi dan Pensampelan


Teknik pensempelan yang digunakan dalam kajian ini ialah
pensempelan teknik bertujuan atau pensempelan mudah.
Dengan batasan masa, kajian hanya memfokuskan kepada
populasi yang terdiri daripada guru-guru SMK Bukit Guntong
Kuala Nerus. Di mana 30 orang responden dipilih secara
rawak.

Alat Ukur Kajian (Instrumen


Kajian)
*Semua penyataan LPI adalah positif

Cara Pengukuran

Alat ukur bagi semua elemen (LPI) yang dikaji ini


menggunakkan skala Likert .
Skala Likert
Tidak pernah
Jarang-jarang
Sekali-skala
Kerap
Sentiasa

Skala
1
2
3
4
5

Analisis Data

Data di analisis dengan ujian statistik deskriptif min dan


sisihan piawai sahaja.

Skor min ialah nilai purata dari nilai yang telah diberikan.
Nilai min mengambarkan tentang nilai purata yang diberikan
oleh responden terhadap sesuatu penyataan.

Sisihan piawai menerangkan tentang bagaimana cerapan


suatu set data tersebar di sekeliling nilai min. Nilai sisihan
piawai yang besar bermaksud serakan adalah luas dari nilai
min.

Interprestasi skor min


Julat nilai min

Tahap

1.00 2.33
2.24 3.67
3.68 5.00

Rendah
Sederhana
Tinggi

DAPATAN KAJIAN

Min demensi tahap penyataan responden


terhadap gaya kepimpinan contoh
( Exemplary Leadership).
Demensi
model
inspire
challenge
Enable
Encourage

Min

Sisihan piawai

Tahap

4.27

0.48

Tinggi

3.73

0.48

Tinggi

4.06

0.44

Tinggi

3.56

0.49

Sederhana

3.76

0.64

Tinggi

Gaya kepimpinan yang lebih menonjol dalam kepimpinan


contoh ( Exemplary Leadership )
Model the way

( Min = 4.27, Sd= 0.48)

Challenge

( Min = 4.06, Sd= 0.44)

Encourage

( Min = 3.76, Sd= 0.64)

Inspire

( Min = 3.73, Sd= 0.48)

Demensi yang kurang menonjol adalah demensi ke empat iaitu,


Enable ( Min= 3.56 Sd = 0.49).

Rumusan
Hasil analisis data menunjukkan bahawa pengetua SMK
Bukit Guntong adalah seorang pemimpin yang cendrung
menunjukkan ciri-ciri :

a)

Bekerja bersama dengan guru-guru -menunjukkan


contoh peribadi dan mencari persetujuan bersama
pekerja.

b)

Sentiasa mencari perluang dan memberi cabaran serta


suka mengambil cabaran baru.

c) Memotivasi dan menyakinkan pekerja.


d) Bepandangan jauh, sentiasa bercakap mengenai masa depan sekolah dan
murid.
e) Mendengar padangan guru-guru dan menyokong kerja-kerja yang di buat
oleh guru-guru.