Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama

: Kurnia Safitri

NIM

: 25014032

Fakultas/Sekolah/Program Studi

: FTSL/ Teknik Sipil

memberikan kuasa untuk melakukan pendaftaran ulang Semester 2 2015/2016.....


kepada,
Nama

: Vinka Lyona

NIM

: 25014016

Fakultas/Sekolah/Program Studi

: FTSL/ Teknik Sipil

dengan alasan urusan keluarga di Jambi


Apabila terjadi kesalahan, baik dalam pengambilan mata kuliah atau hal lain yang berhubungan dengan
pendaftaran ulang , maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemberi kuasa.
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Jambi, 11 Januari 2016
Yang diberi kuasa,

Pemberi kuasa,

Vinka Lyona
.................................
25014016

Kurnia Safitri
.....................................
25014032
Menyetujui:
Dosen Wali Akademik

Ir. Muhamad Abduh, Ph.D


........................................................
NIP. 196908151995121002