Anda di halaman 1dari 6

Lembaran Kerja 1

Kestabilan Dipengaruhi Oleh Keluasan Tapak Dan Ketinggian Objek


Arahan:
A. Anda diminta untuk melantik seorang ketua bagi setiap kumpulan
B. Ketua bagi setiap kumpulan diminta tampil ke hadapan bagi mengambil
bahan/objek yang diperlukan untuk membuat ujikaji.
Bahan/objek:
1.
2.
3.
4.
5.

Penutup kotak A4
2 biji cawan plastik
1 silinder penyukat
1 bikar
1 kelalang kon

Arahan:
Ujikaji 1 :
A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja.
B. Susun cawan plastik di atas papan nipis dalam keadaan
i. Menegak
ii. Terbalik
seperti dalam Rajah 1 disebelah:
Rajah 1
C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan penutup kotak tersebut ke hadapan.
D. Perhatikan cawan yang manakan jatuh terlebih dahulu.
E. Catatkan pemerhatian anda pada bahagian pemerhatian.

Ujikaji 2:
A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja.
B. Susun silinder penyukat, bikar, dan kelalang kon di atas papan nipis tersebut
seperti dalam rajah 2 di bawah:

C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan papan nipis tersebut ke hadapan.


F. Perhatikan cawan yang manakan jatuh terlebih dahulu.
G. Catatkan pemerhatian anda pada bahagian pemerhatian.
Pemerhatian:
Ujikaji 1: Nomborkan 1 pada cawan yang jatuh

Ujikaji 2: Nomborkan 1 pada objek

dahulu dengan 1 dan 2 pada cawan

yang jatuh dahulu, diikuti

yang jatuh kemudian

dengan 2 dan 3

Lembaran Kerja 2
Mengenal Pasti Pemboleh Ubah

Senaraikan pemboleh ubah yang terdapat dalam ujikaji di atas.

Pemboleh ubah:
Dimanupilasikan

:_________________________________________________

Bergerak Balas

:_________________________________________________

Dimalarkan

:_________________________________________________

Lembaran Kerja 3