Anda di halaman 1dari 192

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENDAHULUAN

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Enam ini disediakan sebagai panduan
dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum
Bahasa Malaysia Sekolah Rendah, menjana idea, merancang dan melaksanakan
pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa
Malaysia Tahun Enam juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid
melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan
dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai.
Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan
Dokumen Standard Kurikulum Sekolah Rendah Bahasa Malaysia yang
mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara
didik hibur. Dalam pendekatan modular ini, fokus pengajaran dan pembelajaran
diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, serta
dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Semua fokus pengajaran
dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi
membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa, mencungkil potensi diri, dan
meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malah menggalakkan mereka
berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard
Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada
aspek penilaian, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.
Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan
pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Enam dan Struktur
Pendekatan Modular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran, Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar
mingguan dan Bahagian 4 mengandungi peribahasa, perumpamaan, dan glosari
Bahasa Malaysia Tahun Enam.
Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini
hanyalah cadangan.
Guru digalakkan menggunakan kreativiti sendiri untuk
mengubah suai aktiviti tersebut agar dapat memenuhi kebersediaan dan kebolehan
murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas
sumbangan pelbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam
penghasilan buku ini. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam
usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan
negara selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia.

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

BAHASA MALAYSIA DI SEKOLAH


JENIS KEBANGSAAN
Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis
Kebangsaan Tamil (SJKT) turut diajar sebagai bahasa kebangsaan seperti yang
dipelajari oleh murid-murid di Sekolah Kebangsaan (SK). Namun begitu, pendekatan
dan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di SJK menggunakan
pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua. Pemerolehan bahasa
kedua berbeza dibandingkan dengan pemerolehan bahasa pertama (bahasa
ibunda). Penguasaan bahasa pertama diperoleh secara semula jadi, sebaliknya
pemerolehan bahasa kedua melalui pembelajaran, sama ada secara formal ataupun
tidak formal. Walau bagaimanapun, seseorang yang mempelajari bahasa kedua
sebenarnya telah melalui kemahiran berkomunikasi dalam bahasa pertamanya.
Justeru, menjadi tugas seorang pengajar adalah untuk memindahkan kemahiran
berkomunikasi dalam bahasa pertama kepada berkomunikasi dalam bahasa kedua.
Pelbagai kaedah pengajaran bahasa kedua digunakan dalam mata pelajaran Bahasa
Malaysia. Antaranya melalui Kaedah Tatabahasa Terjemahan dan Kaedah Terus.
Kaedah Tatabahasa Terjemahan dianggap sebagai satu cara yang penting dalam
mempelajari penguasaan perbendaharaan kata. Melalui kaedah ini, perbendaharaan
kata diberikan pada peringkat awal pembelajaran. Kaedah ini juga memberi
penekanan terhadap latihan tatabahasa dengan menggunakan terjemahan dalam
bahasa ibunda. Kaedah ini memberi ruang kepada guru menterjemahkan bahasa
asing kepada bahasa ibunda dan sebaliknya. Kaedah ini bertujuan untuk mendapat
pemahaman terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, penguasaan
terhadap perbendaharaan kata yang luas membolehkan seseorang itu lebih yakin
ketika aktiviti berbahasa atau berkomunikasi.
Kaedah Terus pula memberi tumpuan terhadap penggunaan bahasa kedua yang
dipelajari secara terus. Segala penjelasan makna juga dilakukan menggunakan
bahasa kedua tanpa melibatkan pengguna bahasa pertama. Begitu juga melalui
kaedah dengar dan sebut. Selain itu, terdapat pelbagai kaedah lain yang sesuai
digunakan seperti kaedah ajuk hafaz, kaedah linguistik dan kaedah gerak balas,
fizikal audio lingual dan lain-lain.
Oleh itu, tugas guru adalah menggunakan pelbagai wacana yang tidak asing bagi
murid untuk menarik minat mereka mempelajari Bahasa Malaysia. Langkah ini
memberi ruang kepada guru untuk merancang secara bersistem dan formal dalam
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di dalam bilik darjah.

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

STANDARD KURIKULUM
BAHASA MALAYSIA

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang
Komunikasi; Kerohanian; Sikap dan Nilai Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi;
Fizikal dan Estetika; dan Ketrampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan
domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan
modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketrampilan. Beberapa
penambahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara
penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa dan aspek seni bahasa. Aspek
tatabahasa diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukkan manakala
aspek seni bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi
keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa
Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang
memberikan fokus kepada murid untuk berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan.
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Lima lebih mementingkan penguasaan
kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Dua. Pengajaran yang berpusatkan
murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran
bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan
lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai
murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh
daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara
teori dan amali yang disaring dengan kepercayaan kepada Tuhan. Pengajaran dan
pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu
merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan
berkesan. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan
kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan seperti dalam rajah 1.

Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

MATLAMAT
4

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan


murid berketrampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi
keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea
serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF UMUM

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa


Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk:
i.

mendengar, mengecam, mengajuk


persekitaran dengan teliti dan betul;

ii.

mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,


perkataan, frasa dan ayat dengan betul;

iii.

mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan,


pesanan dan pertanyaan dengan betul;

iv.

bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu


perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara
bertatasusila;

v.

bercerita sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar,


dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul;

vi.

berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila;

vii.

berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber secara bertatasusila;

viii.

membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan


sebutan dan intonasi yang betul;

ix.

membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai


sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

x.

membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada


pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul;

xi.

membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat


dalam pelbagai bahan;
5

dan

menentukan

arah

bunyi

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


xii.

membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan


maklumat untuk memupuk minat membaca;

xiii.

melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;

xiv.

menulis secara mekanis dengan betul dan kemas;

xv.

membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;

xvi.

menulis imlak dengan tepat;

xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun;
xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul;
xix.

mengedit dan memurnikan hasil penulisan;

xx.

menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai


sumber;

xxi.

menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan


dan penulisan; dan

xxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat


patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

FOKUS

Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus kepada kemahiran


literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, murid-murid perlu menguasai asas
kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Hal ini bermakna
penekanan khusus dikembalikan kepada yang asas (back to basic). Penekanan
juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan
aktiviti didik hibur. Pada Tahap II pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan
dan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini, murid
dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan manakala
melalui kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata di samping
memupuk minat membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu
murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam
pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan
teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang
menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran.

SUSUNAN KANDUNGAN STANDARD


6

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Standard Kurikulum
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan
penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu
diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong
oleh elemen Pengisian Kurikulum.
Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam
bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi
elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu
dikuasai oleh murid. Kandungan standard kurikulum ditunjukkan dalam rajah 2.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pernyataan tentang bidang ilmu


yang patut diketahui dan dapat
dilakukan oleh murid dalam suatu
tempoh
persekolahan
yang
merangkumi aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

Contoh: Standard Kandungan


1.4

Pernyataan tentang penetapan


kriteria untuk memastikan kualiti
pembelajaran dan pencapaian
murid bagi setiap standard
kandungan.

Contoh: Standard Pembelajaran

Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1


permintaan
tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Bertutur tentang sesuatu perkara


dengan menggunakan frasa yang
betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.

Rajah 2: Kandungan Standard Kurikulum

Kemahiran Bahasa

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia
dan pendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti yang
ditunjukkan dalam rajah 3.
Kemahiran Mendengar
Mendengar
Kemahiran Bertutur
KEMAHIRAN
BAHASA

Kemahiran Membaca
Kemahiran Menulis

Rajah 3: Kandungan Kemahiran Bahasa

Pendekatan Modular
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan
pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang
baik. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit
kecil yang dikenali sebagai modul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat
lima modul seperti yang dinyatakan dalam rajah 4.

Modul
KemahiranMen
dengar
dan Bertutur
Modul
Kemahiran
Membaca

Modul
Tatabahasa
Lima Modul
Bahasa
Malaysia

Modul
Kemahiran
Menulis

Modul
Seni Bahasa

Rajah 4: Kandungan Modul Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar
dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni Bahasa dan
Modul Tatabahasa adalah pengukuhan kepada ketiga-tiga modul kemahiran tersebut
untuk meningkatkan tahap kecekapan berbahasa murid.

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Kemahiran
Mendengar
dan

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberikan penekanan kepada


kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk kepada
keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan
perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan
respons. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berkomunikasi
untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta
idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan
dan bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam
kemahiran bertutur.
Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 6
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid
mengetahui dan berkeupayaan:
i.
ii.
iii.
iv.

mendengar, memahami, menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan
betul dan tepat;
mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dan ayat tanya dengan betul;
mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap pesanan serta
menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun;
bertutur dan berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat
pelbagai jenis ayat dan ragam ayat, kata gelaran dan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila;

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


v.

menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber


dengan memberikan alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila;
vi. berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber untuk membuat rumusan dan
menyampaikannya dengan tepat menggunakan bahasa yang indah secara
bertatasusila;
vii. berbincang dan mengemukakan secara kritis dan kreatif tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila; dan
viii. bercerita dan mencerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang
jelas, dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur


i. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran
berbahasa.
ii. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan jelas.
iii. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam
menguasai kemahiran mendengar dan bertutur.
iv. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk
terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut.
v. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan,
intonasi, jeda dan tatabahasa; dan
vi. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.

10

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Modul Kemahiran Membaca

Kemahiran
Mendengar
dan

Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca di


samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran membaca
merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran
yang betul. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan
pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca.
Di samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya memahami
dan menghayati teks yang dibaca.
Objektif Kemahiran Membaca
Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan
berkeupayaan:
i.

membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam


bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul;
ii. membaca pelbagai jenis ayat dan ragam ayat daripada pelbagai bahan bacaan
secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;
iii. membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk membuat ulasan
yang betul;
iv. membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai
bahan untuk membuat rumusan dan keputusan dengan memberikan alasan
yang betul;
v. membaca, memahami, menyusun maklumat daripada pelbagai bahan dan
memindahkannya kepada pelbagai bentuk grafik, prosa dan puisi; dan
vi. membaca dan memahami bahan sastera dan bahan bukan sastera untuk
meningkatkan daya fikir secara kritis dan kreatif serta meningkatkan gaya
bahasa.
Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca
i.
ii.
iii.
iv.

Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca.


Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami.
Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian.
Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju.

11

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


v. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan
bacaan.
vi. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut
kesesuaian.
vii. Bacaan intensif dan ekstensif untuk memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat
membaca.

Modul Kemahiran Menulis

Kemahiran
Menulis

Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kemahiran menulis


merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai
jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi
yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan kepada penggunaan ayat yang
gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas.
Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan
berunsur pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran menulis ini diperoleh
melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.
Objektif Kemahiran Menulis
Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan
berkeupayaan:
i.
ii.

menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas;
menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dan dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas;
iii. menulis perkataan, frasa dan teks prosa yang mengandungi kata majmuk
dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak;
iv. mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek tatabahasa dengan
betul;
v. menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah
secara kritis dan kreatif dengan betul;
vi. membina kerangka karangan dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul;
12

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


vii. mencatat maklumat tentang sesuatu perkara dengan betul daripada pelbagai
sumber;
viii. menulis ulasan tentang bahan sastera dan bahan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis;
ix. menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama
dan idea sampingan secara kohesi dan koheran dalam bentuk karangan
berformat dengan bahasa yang santun; dan
x. menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif dan deskriptif menggunakan
bahasa yang menarik dengan betul.
Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Menulis
i. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan
menulis.
ii. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur
maju.
iii. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan.
iv. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan.
v. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja.
vi. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik.

Modul Seni Bahasa

Aspek
Seni Bahasa

Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan dalam
bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek
seni bahasa merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati
bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini, murid menghasilkan dan
mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui
variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran
yang menyeronokkan secara didik hibur.

13

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


Objektif Aspek Seni Bahasa
Objektif Seni Bahasa
berkeupayaan:

adalah

untuk

memastikan

murid

mengetahui

dan

i.

menyebut, memahami seni kata lagu, dan melahirkan imaginasinya melalui hasil
karya sastera;
ii. mengubah suai seni kata lagu semula dan mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur;
iii. mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis
dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta bahasa badan yang
sesuai untuk menyampaikan idea semasa bercerita semasa bercerita secara
didik hibur;
iv. mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej menggunakan
bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan;
v. melafazkan puisi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta
memahami puisi tersebut; dan
vi. mencipta puisi dengan bahasa yang indah dan melafazkannya dengan sebutan
yang jelas dan intosasi yang betul serta memahami maksud puisi tersebut.
Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Seni Bahasa
i.
ii.
iii.
iv.

Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa.


Pemilihan bahan mesti sesuai, menarik dan bersifat didik hibur.
Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan.
Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan
imaginatif.

Modul Tatabahasa

Aspek
Tatabahasa

Modul Aspek Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu
yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui
pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid
memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai
konteks secara lisan dan bertulis.
14

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


Objektif Aspek Tatabahasa
Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan
berkeupayaan:
i.

memahami dan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan dengan


betul mengikut konteks;
ii. memahami dan menggunakan kata kerja, kata bantu, kata penguat, kata
penegas, kata hubung, kata adverb dengan betul mengikut konteks;
iii. memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas dengan betul mengikut
konteks;
iv. memahami dan menggunakan pelbagai imbuhan, kata ganda dan kata majmuk
dalam pelbagai situasi dengan betul;
v. memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi; dan
vi. memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda
wacana dengan betul.
Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Tatabahasa
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan


teks petikan yang digunakan.
Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada yang lebih
kompleks.
Mengelakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa.
Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa.
Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan bukan
lisan.
Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan
rangsangan yang menarik dan berkesan.
Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan
bentuk simulasi secara berkesan,
Mengenal pasti struktur isi dengan jelas dan mahir tentang rumus tatabahasa
yang hendak disampaikan.
Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu.
Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks.
Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan
kefahaman.

Sistem Bahasa
Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa
kata dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan
mengamalkan bahasa Melayu baku. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan
dalam rajah 5.

15

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Tatabahasa
Sistem Ejaan
SISTEM
BAHASA

Sebutan dan Intonasi


Kosa Kata
Peribahasa

Rajah 5: Sistem Bahasa


1.0

Tatabahasa
Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Dalam KSSR,
tatabahasa menjadi satu aspek dalam pendekatan modular.
1.1

Morfologi
Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk
dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran
atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.
Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau
hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.
Golongan kata pula ialah proses mengkategorikan perkataan
berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang
lain dalam golongan yang sama.
a.

Struktur kata merujuk pola suku kata bagi:


i. kata asli bahasa Melayu
ii. kata pinjaman bahasa Melayu

b.

Bentuk kata terdiri daripada:


i. kata tunggal
ii. kata terbitan
iii. kata ganda
iv. kata majmuk

c.

Proses pembentukan kata meliputi:


i. pengimbuhan
ii. penggandaan
iii. pemajmukan

16

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang amat kompleks ialah
pengimbuhan.
Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek
penggunaan imbuhan yang betul daripada segi bentuk dan makna termasuk
aspek baharu dalam proses pengimbuhan.
d.

Golongan kata terdiri daripada:


i. kata nama
ii. kata kerja
iii. kata adjektif
iv. kata tugas

1.2

Sintaksis
Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur,
dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian
tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah
penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan
untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan
adalah seperti yang berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

2.0

Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspek
pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat.
Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat
seruan.
Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif.
Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang.
Binaan ayat:
i. ayat dasar
ii. ayat tunggal
iii. ayat terbitan atau ayat majmuk
Proses ayat terbitan:
i. proses penggantian
ii. proses pengguguran
iii. proses penyusunan semula
iv. proses peluasan

Sistem Ejaan
Perkara yang diberikan penekanan ialah:
i.
ii.
iii.

3.0

Pola keselarasan huruf vokal


Ejaan kata pinjaman
Ejaan kata dasar dan kata terbitan

Sebutan dan Intonasi


Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan
ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang
ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek
dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud
dengan tepat.

17

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6


3.1 Sebutan
Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan
betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah
menggunakan sebutan bahasa Melayu baku.
3.2

Intonasi
Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut
pola yang berikut:
i. ayat penyata
ii.
ayat tanya
iii.
ayat perintah
iv.
ayat seruan
v.
ayat terbalik atau songsang
vi.
ayat aktif
vii.
ayat pasif

4.0

Kosa kata
Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan kosa kata istilah. Penguasaan
kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat
mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu
dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah.

5.0

Peribahasa
Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan,
perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran
Bahasa Malaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah,
keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

Nota:
Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini oleh Nik Safiah Karim et al. ialah
buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam
pengajaran dan pembelajaran.

18

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN KURIKULUM

Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur


yang diserap dalam setiap mata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah
unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan
untuk mengukuhkan kemahiran dan ketrampilan modal insan yang dihasratkan serta
dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Pengisian kurikulum
tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut:

Ilmu
Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang
sains dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.
Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh
guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

Nilai Murni
Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan
insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan
dan amalan nilai murni masyarakat Malaysia dapat membentuk generasi muda yang
berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang
nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak
langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat.

Nilai murni masyarakat Malaysia ini ialah:


Baik hati
Berdikari
Hemah tinggi
Hormat-menghormati
Kasih sayang
Keadilan
Kebebasan
Keberanian
Kebersihan fizikal dan mental
Kejujuran
Kerajinan
Kerjasama
Kesederhanaan
Kesyukuran
Rasional

19

Semangat bermasyarakat

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Patriotisme dan Kewarganegaraan


Elemen patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia
mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara, serta berbangga
sebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotisme dan kewarganegaraan dipupuk
melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikukum bertujuan untuk melahirkan
warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa, serta
meningkatkan komitmen individu terhadap negara.

Peraturan Sosiobudaya
Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan
bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat
Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian
masyarakat Malaysia.

Sains dan Teknologi


Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan
melalui kandungan, aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya ialah
pengetahuan sains dan teknologi, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Pendidikan Alam Sekitar


Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi
alam sekitar dalam jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh
memberikan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam.

Elemen Kreativiti dan Inovasi


Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan
pembelajaran KSSR bagi membangunkan dan mengembangkan kreativiti murid
mengikut keupayaan seseorang individu. Selain itu, kreativiti merujuk kepada
tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah
proses menjana idea dan mengaplikasi idea serta kreativiti dalam konteks tertentu.
Kreativiti dan inovasi perlu diterapkan bersama pengajaran dan pembelajaran untuk
membangunkan modal insan yang dihasratkan.

Keusahawanan
Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan
membudayakan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap
keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Penerapan
elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) diaplikasikan dan
diintegrasikan supaya murid dapat belajar tentang perkakasan dan perisian. Selain
itu, guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar.
Murid juga belajar melalui TMK bagi tujuan mengakses maklumat dan ilmu
pengetahuan untuk urusan seharian, pendidikan dan kerjaya.

20

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

STRATEGI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam


melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif
dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah. Dalam
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, strategi merangkumi pendekatan,
kaedah dan teknik.
Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk
mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. Pendekatanpendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid, caracara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. Pendekatan pengajaran yang
berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan
pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, atau pendekatan kelas
bercantum. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan
seperti pendekatan induktif, pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. Kaedah
pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai
urutan yang tertentu.
Teknik-teknik pengajaran merupakan suatu cara yang digunakan untuk
menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. Antara teknik yang biasa digunakan
ialah teknik bercerita, perbincangan, permainan, latih tubi, main peranan,
menyelesaikan masalah, sumbang saran, perbahasan, kuiz, lakonan atau projek.
Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya
pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid.
Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik boleh
dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran dan
pembelajaran. Tindakan susulan dapat dijalankan untuk memantapkan penguasaan
murid.
Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui
kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap
murid.

1. Prinsip 5P
Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia prinsip 5P menekankan
penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan sebagai
strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran
tersebut adalah seperti yang berikut:

21

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Penggabungjalinan
Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai
serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses
pembelajaran. Antara kemahiran yang digabungjalinkan ialah kemahiran
mendengar, bertutur, membaca atau menulis yang terdapat dalam standard
kandungan.
Penyerapan
Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai
murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan unsurunsur ini melibatkan isi pelajaran yang mencakupi hal-hal persendirian dan
kemasyarakatan, semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat
Malaysia, berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, serta
menyerapkan kemahiran berfikir secara terancang dalam setiap kemahiran
bahasa yang mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata
pelajaran lain.
Penilaian
Penilaian merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan
pembelajaran untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi
menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran.
Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan
dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap
seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan.
Pemulihan
Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran
asas yang belum dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk
aktiviti ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud atau alat permainan
yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah
kepada yang sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah mengikut kadar
kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.
Pengayaan
Aktiviti pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan,
bakat dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza
untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan
seperti bacaan tambahan, kad atau permainan boleh diberikan kepada
murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan
atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

22

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

2. Pendekatan Berpusatkan Murid


Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia
haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan
menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat
membina keyakinan berbahasa.

3. Pendekatan Tematik
Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar
berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran
bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat
disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan
disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan
tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal persendirian dan isu
kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti dan inovasi
dalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah
seperti yang berikut:
Kekeluargaan
Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang
melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan
kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli
keluarga.
Kemasyarakatan
Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan
pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup
bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar
dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat-menghormati,
bekerjasama dan bertanggungjawab.
Kesihatan dan Kebersihan
Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan
fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah
rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan
dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat.
Keselamatan
Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada
bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai
diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar
mengutamakan keselamatan.

23

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Perpaduan
Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil
daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai
diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan.
Kebudayaan, Kesenian dan Estetika
Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen
budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang
meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar
kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas
pembentukan jati diri warga Malaysia.
Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan
Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan
murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal,
mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup
berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk
melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan
setia kepada negara.
Sains, Teknologi dan Inovasi
Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur
atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat
menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid
agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk
menghasilkan sesuatu yang berinovasi.
Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga
dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan
serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema
ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab
dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau.
Pertanian dan Penternakan
Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asasasas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini
sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang
bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan.
Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan
keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan.
Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan
bidang ekonomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.
24

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

4. Kepelbagaian Kaedah
Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah
rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru
boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan
kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada
pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang
dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta
berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.
Kemahiran Berfikir
Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang
memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar,
bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada daripada segi
mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan
adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa
hadapan.
Didik Hibur
Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang
menyeronokkan. Unsur-unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran
yang santai, menarik, menghibur, adanya ciri-ciri gembira dan humor yang
boleh memikat serta menjadi motivasi kepada murid untuk terus belajar.
Persekitaran pembelajaran yang disediakan meliputi persembahan isi
kandungan mengikut konteks, kepelbagaian strategi penyampaian dan
penggunaan bahan yang mendorong pembelajaran melalui unsur-unsur
cabaran, ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan dan
pengiktirafan. Secara tidak langsung, pembelajaran yang menyeronokkan
akan wujud melalui aktiviti di dalam bilik darjah, pemilihan bahan dan kaedah
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Pelaksanaannya
adalah secara merentas kemahiran dan kurikulum bagi menyokong amalan
pembelajaran sepanjang hayat dan pembinaan jati diri.
Penyelesaian Masalah
Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki,
kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid
perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari
untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan
murid berfikir secara kritis dan kreatif.

25

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pembelajaran Berasaskan Projek


Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu
yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu,
menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Hal ini dapat membantu
guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih
bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.
Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran Koperatif ialah kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam
kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar
dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan.
Ahli kumpulan dapat berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai
matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini juga dapat
menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi
antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.
Kecerdasan Pelbagai
Pengajaran dan pembelajaran kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan
potensi, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai
kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi
kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang,
interpersonal, intrapersonal dan naturalis.
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi
pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam
pekerjaan.
Pembelajaran
berlaku
apabila
murid
berupaya
menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati
kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.
Pembelajaran Konstruktivisme
Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid
yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu
mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini
menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat
mereka.
Kemahiran Belajar Cara Belajar
Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka
peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran
ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk
menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan
pembelajaran seumur hidup.

26

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Kajian Masa Depan


Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid
agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada
masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat
membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya
mereka mendapat manfaat yang maksimum.
Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan
murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid
diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan
mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap
pembelajaran mereka.
Pembelajaran Luar Bilik Darjah
Pembelajaran luar bilik darjah merupakan aktiviti kurikulum yang
dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta
berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid
terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi
pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan
kemahiran sosial dan kerja berpasukan.
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil
pembelajaran dalam suatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang
lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah
dikuasai. Murid mesti menguasai 80 peratus aras masteri sebelum berpindah
ke unit pembelajaran yang baharu.

5. Kepelbagaian Teknik
Teknik merupakan satu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan
bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang
dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. Dalam Standard
Kurikulum sekolah rendah, guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik untuk
mengajar.
Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
dengan kebolehan murid.
Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar
serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara
kritis, dan kreatif serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.

27

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Antara teknik-teknik pengajaran bahasa ialah:


Teknik main peranan
Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau
peristiwa yang dianggap penting.
Teknik permainan bahasa
Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui
teknik permainan seperti permainan silang kata.
Teknik latih tubi
Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang
dipelajari.
Teknik bercerita
Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa
murid yang dilatih dalam kawalan nada suara, penggunaan alatan yang
berkaitan, mimik muka, serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu
berlangsung. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita
merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid.
Teknik inkuiri penemuan
Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek
soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan sesuatu masalah.
Teknik perbahasan
Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi
dengan berkesan.
Teknik kuiz
Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan
pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama daripada segi
bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan.
Teknik sumbang saran
Dikenali sebagai percambahan fikiran yang memerlukan setiap murid
menyumbangkan pendapat dan idea.
Teknik soal jawab
Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan
yang berkaitan dengan isi pelajaran.
Teknik simulasi
Teknik simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir
menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama
sendiri berdasarkan peranan masing-masing.

28

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Teknik drama
Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan
pendekatan induktif iaitu kaedah terus, eklektik dan audiolingual.
Teknik perbincangan
Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti
pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan yang dilakukan dalam
kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
Teknik forum
Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi
pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran
dengan jelas.

6. Kepelbagaian Sumber dan Bahan


Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran
dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar,
majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu
hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan
ekstensif.

STRUKTUR MODUL

Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam


pengajaran yang merangkumi fokus pengajaran, objektif, aktiviti, penilaian,
pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut
kreativiti guru dan kebolehan murid.
Semua aspek ini dijelmakan seperti berikut;
Tema
Tajuk
Fokus Pengajaran
Objektif
Pengisian Kurikulum
Sistem Bahasa
Bahan Bantu Belajar

29

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada


pencapaian objektif. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan
aspek penilaian, pengayaan dan pemulihan serta latihan yang berkaitan. Semua
maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian
kurikulum dan catatan.
Penilaian merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran
untuk menentukan sama ada sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai
atau tidak.
Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam setiap
pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui penilaian yang berterusan guru dapat
memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang
murid, sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan.
Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai
kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan
dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka.
Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini adalah seperti kad, carta, bahan maujud
atau alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat
daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu mengikut
kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu
kemahiran.
Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran
KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza daripada segi kebolehan,
keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid
yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang
diberi. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi
kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Bahan-bahan yang disediakan perlu
lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan
guru yang paling minimum. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan
atau kad permainan bahasa dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan murid
berkaitan kemahiran yang diajar.
Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu
memberi penerangan tentang cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan
memberikan ruang kepada mereka membuat latihan secara kendiri. Pada masa
yang sama, guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah
dalam menjalankan aktiviti pemulihan.

30

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

31

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

1.1 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD


PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR
Standard

Kandungan

dan

Standard

Pembelajaran

Kemahiran

Mendengar

menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti,


memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi
pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.

Kemahiran Bertutur pula

merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan,
menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif,
dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada
pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan mengungkapkan secara
bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar
dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan
merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur.
Objektif Kemahiran Mendengar Dan Bertutur
Murid patut mengetahui dan boleh:
i. mendengar, memahami, menyebut ragam ayat dengan betul dan tepat;
ii. mendengar, memahami dan memberi tindakbalas secara lisan atau gerak
laku terhadap arahan mengikut kronologi dan soalan yang menggunakan kata
tanya dan tanpa kata tanya;
iii. mendengar, memahami dan menyampaikan pesanan mengikut urutan
dengan menggunakan laras bahasa yang betul;
iv. bertutur dan berbual untuk menyatakan permintaan menggunakan pelbagai
jenis ayat yang gramatis dengan kata panggilan hormat, kata ganti nama diri
laras istana dengan betul dalam sesuatu situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila;
v. menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan pemilihan
kata, ayat serta bahasa badan dengan alasan yang sesuai secara
bertatasusila;

32

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

vi. bercerita dan menceritakan sesuatu tajuk dengan tepat menggunakan


bahasa dan gaya bahasa yang sesuai dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul;
vii. berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi
peribahasa yang sesuai secara bertatasusila; dan
viii. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu
topik berdasarkan bahan bukan grafik menggunakan ayat yang gramatis dan
bahasa yang santun secara bertatasusila.

STRATEGI PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

33

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran


bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi
pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas
kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan
pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai
aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah
ditentukan.

Guru boleh merancang strategi pengajaran dan

pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh


rancangan mengajar yang disediakan ini di Bahagian 4 .

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD


PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya


berkebolehan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul.
Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan
ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di
samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca.

Dalam strategi

pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif


yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard
34

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pembelajaran Kemahiran Membaca.


Standard Kandungan Kemahiran Membaca
Murid patut mengetahui dan boleh:
i.

membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan


pinjaman dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul;

ii.

membaca kuat pelbagai jenis ayat serta ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek dan predikat daripada sesuatu bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul, dan berjeda .

iii.

membaca dan memahami maklumat daripada bahan bukan naratif untuk


membuat ulasan dengan betul;

iv.

membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan


tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat sesuatu keputusan dengan
betul;

v.

membaca, memahami, mengkategori maklumat daripada bahan prosa dan


memindahkan maklumat dalam bentuk grafik;

vi.

membaca, memahami dan membuat banding beza maklumat daripada


bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa;

vii.

membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan puisi untuk


membuat keputusan dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa;

viii.

membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya


pemikiran kritis;

ix.

membaca dan memahami bahan bacaan secara didik hibur untuk


memperkaya laras bahasa.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KEMAHIRAN MEMBACA

35

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi


kemahiran membaca, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang
sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar.
Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui
pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah
ditentukan.

Guru

boleh

merancang

strategi

pengajaran

dan

pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan


mengajar yang disediakan ini di Bahagian 4.

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD


PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

36

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis


perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif
yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan
menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan
yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk
menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan.
Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu
menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.
Standard Kandungan Kemahiran Menulis
Objektif Kemahiran Menulis
Murid patut mengetahui dan boleh:
i.

menulis dan menyalin petikan dengan betul dan kemas;

ii.

menulis dan menyalin pelbagai jenis ayat dalam satu perenggan dengan
menggunakan tulisan berangkai yang betul;

iii.

membina dan menulis jawapan kefahaman berpandukan soalan bertumpu


dan bercapah serta memberikan huraian dengan kritis dan betul;

iv.

membina kerangka karangan berbentuk naratif dengan betul;

v.

menulis imlak ayat dan perenggan yang mengandungi kata majmuk dan kata
ganda dengan ejaan dan tanda baca yang tepat;

vi.

mencatat maklumat yang betul mengikut urutan dan keutamaan pada carta
dengan betul;

vii.

menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk syarahan dan laporan


yang mempunyai kohesi dengan menegaskan bahasa yang santun;

viii.

menulis draf penulisan karangan berformat dengan betul;

ix.

menghasilkan penulisan berbentuk deskriptif berbentuk catatan, laporan dan


surat tidak rasmi dengan betul;

x.

mengedit hasil penulisan daripada aspek tanda baca, penanda wacana,


penggunaan kata dan struktur ayat dan memurnikannya;

xi.

menulis pendapat tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.

37

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

3.2 STRATEGI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi


kemahiran menulis, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang
sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar.
Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui
pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah
ditentukan.

Guru

boleh

merancang

strategi

pengajaran

dan

pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan


mengajar yang disediakan ini di Bahagian 4.

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD


PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

38

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Standard

Kandungan

Aspek

Seni

Bahasa

menentukan

keupayaan

murid

mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui


pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif.

Guru perlu menyediakan aktiviti

pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat
murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni
bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus
menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan.
Standard Kandungan Seni Bahasa
Murid patut mengetahui dan boleh:
i. menyebut, lirik lagu mengikut alunan dan menyatakan nilai dan ungkapan
yang indah dalam lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur;
ii. bercerita tentang sesuatu cerita yang mempunyai simpulan bahasa
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, bahasa badan dan
gaya yang sesuai serta menyatakan pengajaran sewaktu menyampaikan
cerita;
iii. berlakon dan berdialog dengan kata-kata yang mengandungi simpulan
bahasa dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, aksi yang sesuai
serta menyatakan pengajaran sewaktu menyampaikan cerita;
iv. melafazkan syair dengan sebutan yang betul dan jelas serta dapat
menyatakan bahasa yang indah berdasarkan syair;
v. melagukan dan menyatakan cerita dalam syair serta dapat menghasilkan
sesuatu ciptaan berdasarkan syair dengan kreatif;
vi. menyampaikan syarahan mengikut laras bahasa, sebutan dan intonasi yang
betul serta gaya yang sesuai dengan penuh keyakinan dan semangat.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


ASPEK SENI BAHASA

39

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran seni


bahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan
menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran
seni bahasa yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini
boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi
mencapai objektif yang telah ditentukan.

Guru boleh merancang

strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti


dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini di Bahagian 4.

5.1

STANDARD KANDUNGAN DAN


STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK
TATABAHASA

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan


40

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu
melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran

aspek tatabahasa ini secara

penggabungjalinan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca


atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata,
pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran
tatabahasa ini harus diajar secara berfokus dan terancang.

Dalam strategi

pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus menetapkan objektif yang
perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan.
Standard Kandungan Aspek Tatabahasa
Murid patut mengetahui dan boleh:
i.

memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi dan
kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks;

ii.

memahami dan menggunakan kata ganti nama diri laras bahasa istana
dengan betul dalam pelbagai konteks;

iii.

memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif, kata adjektif waktu,
jarak dan cara dengan betul mengikut konteks;

iv.

memahami dan menggunakan kata hubung pancangan relatif, pancangan


komplemen dan kata bilangan dengan betul;

v.

memahami dan menggunakan imbuhan apitan, kata ganda separa dan kata
ganda berentak serta kata majmuk istilah khusus dengan betul dalam
pelbagai situasi;

vi.

memahami dan membina ayat majmuk dengan meluaskan predikat ayat


dengan betul serta membina ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi.

5.2

STRATEGI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

41

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi


aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang
sesuai sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran
yang diajar.

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh

dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai


objektif yang telah ditentukan.

Guru boleh merancang strategi

pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam


contoh rancangan mengajar yang disediakan ini di Bahagian 4.

42

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

43

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 6

TEMA /
TAJUK

MINGGU

Tema:
EKONOMI,
KEUSAHAWANAN
DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN
Tajuk:
1

- Perniagaan Dalam
Talian

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.5.1 Membaca,
memahami dan
menyusun
maklumat
daripada sesuatu
bahan bacaan
dan
memindahkan
maklumat dalam
bentuk grafik.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat yang
betul dengan
menggunakan
idea utama dan
idea sampingan
secara kohesi dan
koheran bahasa
yang santun.

1.3.2 Mendengar,
memahami dan
memberikan
respons secara
lisan dan gerak
laku terhadap
ayat tanya
dengan betul.

- Perusahaan Batik
- Bijak Berbelanja
- Pasar Pagi
- Lawatan Ke
Industri Kecil

44

4.1.1 Menyebut dan


memahami seni
kata lagu dengan
melahirkan
imaginasi melalui
penghasilan kerja
sastera.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan
pelbagai kata
nama khas
mengikut konteks
dengan betul.

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

MINGGU
2

TEMA /
TAJUK

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 6

Tema:

HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.3.1 Membaca sesuatu


bahan yang
mengandungi
pelbagai jenis ayat
dan ragam ayat
secara mekanis
dengan lancar,
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul.

3.9.1 Menulis ulasan


dengan
menyatakan
alasan tentang
bahan sastera
dan bukan sastera
yang didengar,
ditonton atau
dibaca dengan
jelas dan
menggunakan
ayat yang
gramatis.

4.1.1 Menyebut dan


memahami seni
kata lagu dengan
melahirkan
imaginasi melalui
penghasilan karya

PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

Tajuk:
- Kebun Sayur
- Penternak
Ikan Keli
- Tukun Tiruan
Di Pulau
Ketam
- Peladang Jaya

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat secara
kritis dan kreatif
tentang sesuatu
perkara daripada
pelbagai sumber
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis secara
bertatasusila.

- Mudahnya
Berkebun

MINGGU

TEMA / PEMETAAN
HARI
1
HARISEKOLAH
2
BAHASA
MALAYSIA
TAJUK
FOKUS UTAMA

FOKUS UTAMA

Tema:

45

sastera.

HARI
3
HARI 4 6
JENIS
KEBANGSAAN
TAHUN
FOKUS UTAMA

5.2.2 Memahami dan


menggunakan
kata ganda
berentak dalam
pelbagai situasi
dengan betul.

FOKUS UTAMA

HARI 5
FOKUS UTAMA

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

SAINS
TEKNOLOGI
DAN INOVASI
Tajuk:
- Hoverkraf
Buatan
Malaysia
- Angkasawan
3

- Planetarium
Negara

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.6.2 Berbicara untuk
menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan tepat
daripada pelbagai
sumber
menggunakan
bahasa yang
indah secara
bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN
2.4.3 Membaca dan
memahami
maklumat yang
tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan
yang sesuai
untuk membuat
keputusan
dengan
memberikan
alasan yang
betul.

- Telefon Bimbit
- Kepentingan
Alat Teknologi
Maklumat Dan
Komunikasi

46

STANDARD
PEMBELAJARAN
3.4.1 Menulis
perkataan dan
frasa yang
mengandungi
kata majmuk
dengan ejaan
yang tepat.

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.1 Menyebut dan


memahami seni
kata lagu dengan

5.2.1 Memahami dan


menggunakan
pelbagai imbuhan
dalam pelbagai
situasi dengan
betul.

melahirkan
imaginasi melalui
penghasilan
karya
sastera.
.

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

47

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

48

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

TEMA

EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN

TAJUK

Perniagaan Dalam Talian

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan


gerak laku terhadap ayat tanya dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

i.

mendengar dan memberikan respons terhadap ayat tanya


berdasarkan bahan.

i.

Ilmu : TMK

ii. Nilai : Kerjasama, bersyukur


iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan
PENGISIAN
KURIKULUM

iv.

KBT : KB Menjana idea, menilai, menyusun semula


KP Verbal Linguisitik

v.

CK 1 : 1.2 Menyatakan pelbagai sumber pendapatan serta sumber


alternatif.

vi.
SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

I-think : Peta Alir

i.

Tatabahasa: Kata nama, kosa kata, kata tanya

ii.

Sebutan dan intonasi

Lembaran kerja, Internet, petikan


Murid menjelaskan tentang kaedah perniagaan dalam talian mengikut
urutan.

REFLEKSI

49

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Melihat Slaid
1. Murid diperkenalkan tentang jualan
dalam talian.
2. Murid melihat tayangan slide
tentang perniagaan kek dalam
talian.

EMK:
Kreativiti dan
Inovasi,
Keusahawanan

Lampiran 1

Nilai: Bersyukur

Lampiran 1 & 2

Ilmu: Pendidikan
Kesihatan

KB: Menjana Idea

KB : Menjana Idea

http://dhousechocolate.blogspot.co
m/p/menu-kek-puding.html
3. Murid menamakan barangan lain
yang dijual secara dalam talian.
Mengenal pasti
1. Murid meneliti gambar yang
dipaparkan.
2. Murid bersoal jawab dengan guru.

Peta Buih Berganda

3. Murid membuat perbincangan


kumpulan berkaitan gambar.

KBAT:
Menganalisis
Membezakan

50

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Mendengar dan bertutur


1. Murid mendengar rakaman petikan
tentang perniagaan kek cawan
dalam talian.
2. Murid memberi respons dengan
menjawab soalan guru berdasarkan
petikan yang dibaca oleh guru.

EMK: Kreativiti dan


Inovasi
CK 1.2 : Murid
dapat menyatakan
pelbagai sumber
pendapatan serta
sumber alternatif.

Penilaian
1. Murid diminta berbincang berdasarkan
kad tugasan yang diberikan.
Kad tugasan:

3.

Mengapakah perniagaan
dalam
talian
semakin
mendapat sambutan?

(Audio)
KB: Menjana Idea,
menilai

PENGISIAN KURIKULUM

EMK:
Kreativiti dan Inovasi

Atas Talian
Masyarakat
Ekonomi
Pengguna

CATATAN

Lembaran kerja 2
KB: menyusun
semula

Anda diberi peluang untuk


menjalankan perniagaan
dalam talian. Bincangkan
2. Murid
kepada
rakan
jenismenjelaskan
barangan yang
hendak
tentang
perniagaan
dalam
talian
anda jual dan cara anda
berdasarkan soalan-soalan yang
mempromosikan perniagaan
dikemukakan.
anda.
Pemulihan
1. Bagaimanakah
perniagaan
1. Murid
melakonkan situasi
membeli
makanan
di kantin
dengan memberi
dalam
talian dijalankan?
respons terhadap ayat tanya.
2. Apakah barangan yang
boleh dijual dalam talian?

Lembaran Kerja 1

Kosa kata:

3. Murid memberi pendapat tentang


cara untuk menambah sumber
pendapatan melalui perniagaan di
atas talian.

AKTIVITI

Lampiran 3

KP: Verbal
Lingusitik
Peta Alir

EMK:
Kreativiti dan Inovasi

51

Lembaran kerja 3

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pengayaan
1. Murid melakonkan pelbagai situasi
dengan menggunakan kata tanya dan
memberi respons.

EMK:
Kreativiti dan Inovasi

Lembaran kerja 4

Lampiran 1
Slaid dalam talian

http://dhousechocolate.blogspot.com/p/menu-kek-puding.html

Gambar kek cawan

52

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2

tekst
urker
as

harga
lebih
maha
l

caw
an
kert
as

makan
an
sampin
gan

loyan
g
bersa
iz
besar

ke
k

daripa
da
tepun
g

dibak
ar

53

Kek
Cawa
n

tekst
ur
lemb
ut

harga
lebih
mura
h

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 3
Rakaman petikan

Perniagaan Kek Cawan Dalam Talian


Jualan dalam talian semakin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia.
Jualan dalam talian ini berlaku kerana masyarakat Malaysia kesuntukan masa
untuk keluar membeli-belah disebabkan tuntutan kerja.
Perniagaan kek cawan dalam talian ini terus mendapat sambutan kerana
memenuhi citarasa pengguna. Harga yang ditawarkan juga berpatutan. Para
pengguna kek cawan tidak perlu ke kedai untuk membeli kek cawan. Namun
mereka hanya perlu menekan di hujung jari sahaja. Kek cawan akan sampai di
depan pintu rumah mereka.
Perniagaan kek cawan dalam talian mendapat sambutan kerana memenuhi
permintaan pada masa kini. Perniagaan kek cawan turut merancakkan lagi
perkembangan ekonomi negara. Sejak perniagaan ini wujud di negara kita, ribuan
rakyat mendapat peluang pekerjaan.

Hal ini dapat mengurangkan kadar

penggangguran di negara kita sekaligus telah mengubah landskap hidup


masyarakat yang bergantung pada kehidupan kais pagi makan pagi, kais petang
makan petang.
Perniagaan kek cawan di luar bandar juga tumbuh bagai cendawan
selepas hujan. Keadaan ini telah membuka mata masyarakat bahawa kuih yang
dibuat untuk keluarga sebenarnya boleh dikomersialkan. Perniagaan kek cawan
dapat memberi keuntungan sekaligus menjana ekonomi serta meningkatkan
taraf hidup sesebuah keluarga.

54

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 1

1.

Apakah perbezaan antara kek dengan kek cawan?

2.

Di manakah kedua-dua jenis kek boleh didapati?

3.

Mengapakah kedua-dua jenis kek ini mendapat sambutan?

55

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 2

Soalan Penilaian

1. Bagaimanakah perniagaan dalam talian dijalankan?


2. Apakah barangan yang boleh dijual dalam talian?
3. Mengapakah
sambutan?

perniagaan

dalam

56

talian

semakin

mendapat

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 3

Pemulihan
Lakonkan cara membeli makanan di kantin.

57

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 4

Pengayaan
Lakonkan situasi di bawah.

1. Situasi di pasar raya


2. Situasi di pasar tani
3. Situasi di kedai buku
4. Situasi di taman permainan

58

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

TEMA

EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN


KEWANGAN

TAJUK

Perusahaan Batik

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat daripada


sesuatu bahan bacaan dan memindahkan maklumat
dalam bentuk grafik.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

i.

Menyusun maklumat daripada bahan bacaan.

ii.

Memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.

i.

Ilmu : Dunia Seni Visual, Kenegaraan

ii.

Nilai : Bekerjasama, kesyukuran

iii.

EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK

iv.

KBT : KB Menyusun semula, menghubung kait


KP- Naturalis, BCB

iv.

CK 1 : 1.2 Menyatakan pelbagai sumber pendapatan


serta sumber alternatif.

v.

I-think : Peta Alir

Tatabahasa:
SISTEM BAHASA

i. Kata kerja
ii. Sebutan dan intonasi
iii. Kosa kata

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

Petikan, lembaran kerja, kad gambar, kain batik, alas meja batik,
beg tangan batik
Murid membaca dan menyusun maklumat dan memindahkan
maklumat dalam bentuk grafik.

REFLEKSI

59

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pantun teka-teki
1. Murid dibawa ke makmal
komputer.
2. Murid membaca dan menjawab
pantun teka-teki di hadapan
kelas pada paparan slaid.

Ilmu: Sains Teknologi

Lampiran 1
Paparan slaid

Nilai: Kesyukuran
EMK: TMK

KP: Naturalis

1. Murid membaca secara senyap


petikan yang diedarkan oleh
guru.

Ilmu: Dunia Seni Visual

Lampiran 2
(petikan)

2. Murid membaca petikan secara


individu dalam kumpulan
masing-masing.

EMK:
Kreativiti dan Inovasi

Membaca

Nilai: Bersyukur

KBT:
Membuat Urutan
BCB: Membaca

3. Murid diminta menggariskan


maklumat tentang pemprosesan
batik yang terdapat dalam
petikan.

KBAT:
Menganalisis

4. Murid memindahkan maklumat


tentang pemprosesan batik
mengikut turutan.
5. Murid melengkapkan peta alir.

6. Murid melaporkan hasil


perbincangan murid.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

60

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Nilai: Bekerjasama

Lembaran kerja 1

CK1: 1.2: Murid


dapat menyatakan
pelbagai sumber
pendapatan serta
sumber alternatif.

KB:
Menyusun semula

EMK:
Kreativiti dan
Inovasi

Lampiran 3

Perbincangan
1. Murid berbincang dan mencatat
pemprosesan batik mengikut turutan.
2. Murid melengkapkan peta alir tentang
pemprosesan batik.
3. Murid membaca hasil perbincangan
dalam kelas.

BCB :
i. Mencatat
ii. Membaca

Penilaian
1. Murid membaca bahan bacaan
tentang pemprosesan Nata De Coco.
2. Murid menyusun maklumat tentang
pemprosesan Nata De Coco dalam
borang pengurusan grafik.

KB:
Menyusun
maklumat

Pemulihan
1. Murid membaca maklumat proses
pemprosesan Nata De Coco dengan
bimbingan guru.

Lembaran kerja 2
KB:
Menghubung kait

Pengayaan
EMK:
Kreativiti dan
Inovasi

1. Murid membaca petikan akhbar


tentang cara-cara membuat cendol.
2. Murid menyusun maklumat di dalam
borang pengurusan grafik.

61

Lembaran kerja 3
BCB:
Menjawab soalan

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1

Teka-teki

Beraneka warna bulu Si Merak,


Diintai oleh burung tempua;
Pelbagai warna dan juga corak,
Dipakai oleh muda dan tua.

62

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2

Baca petikan di bawah.

Puan Aisyah mengusahakan sebuah kilang batik di kampungnya.


Beliau seorang pengusaha yang rajin dan gigih. Sambutan dan
tempahan batik dari kilang batik Puan Aisyah sungguh menggalakkan.
Beliau banyak mendapat tempahan dari seluruh Malaysia.
Salina dan rakan-rakannya telah melawat ke kilang batik Puan
Aisyah. Mereka telah berpeluang melihat proses membuat batik.
Mula-mula, campurkan lilin dan damar. Kemudian, panaskannya.
Campuran ini digunakan untuk proses mencanting. Selepas itu, batik
tersebut dicanting mengikut corak yang telah dilakarkan pada kain.
Setelah itu, warna disapu di atas corak yang telah dicanting.
Kemudian, kain tersebut direndam di dalam sodium silikat untuk
mengekalkan warnanya. Seterusnya, kain batik tersebut dibasuh bagi
menanggalkan sodium silikat. Selepas itu, kain batik direbus bagi
menanggalkan lilin yang ada pada kain. Kemudian, kain batik dibasuh
sekali lagi. Akhir sekali, kain batik yang telah dibasuh itu dijemur di
bawah cahaya matahari untuk dikeringkan.
Setelah dikeringkan, batik itu akan dibungkus untuk dijual kepada
orang ramai.

63

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 3
Baca petikan di bawah.

Proses Penghasilan Nata de Coco


Nata de Coco merupakan sejenis makanan tradisional Filipina dan makanan
kegemaran penduduk asia yang bersifat kenyal dan lutsinar. Nata de Coco merupakan gel
kelapa yang dihasilkan oleh santan kelapa melalui proses penapaian bakteria. Kandungan
serat yang tinggi dalam Nata de Coco menjadikannya makanan yang bagus untuk sistem
penghadaman, selain mempunyai kalori yang rendah dan bebas kolestrol. Nata de Coco
kini mendapat tempat di dalam kandungan diet sebilangan besar masyarakat dunia.
Tahukah kamu bagaimana proses membuat Nata de Coco? Proses penghasilan Nata de
Coco memelibatkan beberapa peringkat.
Proses awal pembuatan Nata de Coco di kilang dimulakan dengan proses
mencampurkan santan, gula dan mikrob (Acetobacter Xylinum). Bancuhan ini perlu
mengikut sukatan nisbah yang ditetapkan. Selepas itu, bahan-bahan ini akan dituangkan
ke dalam bekas untuk melalui proses penapaian. Proses ini mengambil masa antara 8 10
hari untuk menghasilkan struktur Nata de Coco yang kukuh. Proses penghasilan ini
diteruskan dengan membuang lapisan atas Nata de Coco yang tidak diingini. Hal ini
bertujuan menghilangkan bahagian yang tidak menjadi selulosa. Seterusnya, Nata de Coco
akan dipotong menjadi kiub-kiub yang lebih kecil.
Selepas itu, proses pembasuhan akan dijalankan. Proses ini dijalankan untuk
meneutralkan pH Nata de Coco yang berkeadaan asid. Kemudian, Nata de Coco yang
telah neutral dimasukkan ke dalam larutan jus sebagai perisa kepada Nata de Coco. Akhir
sekali, Nata de Coco akan dimasukkan ke dalam bekas dan siap dibungkus untuk
dipasarkan.

64

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 1

Pindahkan maklumat dalam peta alir.

65

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Cadangan jawapan untuk Lembaran kerja 1.

Penilaian

Lampiran 3

Gambar slaid mengikut turutan dalam komputer.

66

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Arahan: Contoh cadangan jawapan murid. ( tidak dipamerkan)

1. Panaskan campuran lilin dan damar untuk proses mencanting.


2. Batik dicanting mengikut corak yang telah dilakar pada kain.
3. Warna disapu di atas corak yang telah dicanting.
4. Kain batik direndam di dalam sodium silikat untuk mengekalkan warnanya.
5. Kain batik direbus bagi menanggalkan lilin yang ada pada kain.
6. Kain batik yang telah dibasuh itu dijemur di bawah cahaya matahari.

Lembaran Kerja 2

Pemulihan

Baca ayat-ayat di bawah.


67

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

1.
2.

Campurkan santan, gula dan mikrob.


Bahan-bahan ini akan dituangkan ke dalam bekas untuk melalui

3.
4.
5.

proses penapaian.
Buang lapisan atas Nata de Coco yang tidak diingini.
Nata de Coco akan dipotong menjadi kiub-kiub yang lebih kecil.
Basuh Nata de Coco untuk meneutralkan pH Nata de Coco yang

6.

berasid.
Nata de Coco akan dimasukkan ke dalam bekas dan siap
dibungkus untuk dipasarkan.

Lembaran kerja 3
Pengayaan

Cara-cara menghasilkan cendol


Bahan-hahan:
1 cawan tepung beras
3 cawan air

1 sudu kecil air kapur

sedikit pewarna hijau


68

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

sedikit perisa pandan

Cara membuatnya :
Sediakan bekas yang mengandungi air sejuk atau air paip. Ketepikan dahulu
bahan tersebut.

Mula-mula, masukkan semua bahan di atas ke dalam periuk.

Kacau supaya semuanya sebati. Kemudian, masak dengan api yang sederhana
dan sentiasa di kacau supaya tidak berketul. Kacau sehingga masak dan adunan
menjadi berkilat. Ketika masih panas, masukkan adunan ke dalam acuan cendol
dan tekan ke dalam bekas yang berisi air sejuk tadi. Proses menekan cendol
hendaklah dilakukan dengan pantas. Adunan yang sejuk akan menyukarkan proses
menekan cendol. Selepas itu,cendol boleh disimpan di dalam peti sejuk bersama
dengan airnya sekali. Cendol sedap dimakan bersama santan atau susu segar dan
air gula merah.

1.

TEMA

EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN


KEWANGAN

TAJUK

Bijak Berbelanja

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul


dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan
secara kohesi dan koheran bahasa yang santun.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

i.

menulis untuk menyampaikan maklumat yang diperoleh


daripada bahan menggunakan idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa yang santun secara kohesi
dan koheran.
69

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN
KURIKULUM

i.

Ilmu : Pendidikan Moral

ii.

Nilai : Jimat cermat, jujur

iii.

EMK : Keusahawanan

iv.

KBT : KB Menjana idea, menghubung kait, menilai


KP Visual ruang, BCB- mencatat

v.

CK 1 : 1.1 Menjelaskan bagaimana wang digunakan


untuk membeli barangan dan perkhidmatan.

Tatabahasa:
SISTEM BAHASA

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

i.

Kata kerja

ii.

Sistem ejaan

iii.

Sebutan dan intonasi

Petikan, slaid gambar simulasi dan lampiran aktiviti


Murid menulis karangan jenis ucapan.

REFLEKSI

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

70

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Memerhati / Main peranan


1. Murid melihat tayangan slaid
pelbagai rupa tabung.
i. tabung buluh
ii. tabung kaca
iii. tabung tembikar
2. Murid melihat tayangan slaid
orang menyimpan wang di bank.

Nilai:
Berbudi Bahasa
Ilmu:
Pendidikan Moral

Kosa kata:
i.
buluh
ii.
kaca
iii.
tembikar
iv.
bank

Nilai: jimat cermat, jujur

Lembaran Kerja 1

3. Bersoal jawab dengan guru dan


guru mengaitkan tayangan slaid
dengan pengurusan kewangan.
Perbincangan
1. Guru menerangkan format
penulisan karangan jenis ucapan.
2. Murid diminta berbincang dalam
kumpulan masing-masing
berdasarkan kad tugasan
yang diberikan.

CK 1.1:
Murid dapat
menjelaskan
bagaimana wang
digunakan untuk
membeli barangan dan
perkhidmatan.

Kata kerja:
- membeli
- menjual
- memesan
- membayar
KB: Menjana Idea,
menilai
KP: Visual ruang
KBAT: Mencipta

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI
Kad tugasan:

3.

Ibu memberi anda RM20. Ibu


meminta anda ke pasar malam
dan membeli beberapa jenis
makanan. Senaraikan makanan
Murid
melengkapkan
borang
yang dibeli
serta harganya.
Tuliskan jumlah perbelanjaan dan
baki wang yang ada. Apakah
yang akan anda lakukan dengan
wang baki itu?

71

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

4.

pengurusan grafik
Ketua kumpulan melaporkan hasil
perbincangan dengan bahasa
yang santun.

Menulis
1. Dalam kumpulan, murid diminta menulis
satu perenggan karangan berdasarkan
isi utama dan isi sampingan:
Kumpulan 1: Cara-cara menabung
Kumpulan 2: Faedah menabung
Kumpulan 3: Faedah berjimat-cermat
2. Murid menulis hasil perbincangan dalam
borang pengurusan grafik.
3. Ketua kumpulan melaporkan hasil
perbincangan.
4. Guru merumuskan tajuk yang
dibincangkan.

EMK: Kreativiti dan


Inovasi
Nilai: Berjimat cermat

Format penulisan
teks ucapan:
1. ada salutasi/
panggilan hormat
2. kata-kata aluan
3. isi-isi

Menabung merupakan satu tabiat


yang sangat baik. Kita boleh
menyimpan baki wang saku di dalam
tabung. Menabung menambahkan
jumlah wang simpanan kita.
Kemudian, wang itu boleh disimpan
di bank.

4. penutup ucapan

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI
Penilaian
1. Murid diminta menyusun semula
perenggan karangan menjadi teks
ucapan lengkap.
2. Murid menulis teks ucapan lengkap
tentang faedah menabung.

Lembaran Kerja 2

EMK: Keusahawanan

CATATAN

Lampiran 1
KB: Menghubung
kait
BCB: Mencatat
KBT: Mencipta

72

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pemulihan
1. Murid diminta menyalin satu
perenggan karangan berdasarkan
Lampiran 1.

Lembaran kerja 3

Pengayaan
1. Menulis idea utama dan idea
sampingan berdasarkan bahan
bacaan.

Lembaran kerja 4

KB: Menjana idea

KB: Menjana idea

Lembaran Kerja 1

Barangan
1.
2.
3.
4.

RM

73

Jumlah:

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

RM 20.00 - _______________ = ___________________ (baki)

Lembaran Kerja 2
Contoh Borang Pengurusan Grafik:

Berjimat
Wang
74

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Cara

Faedah

menabung

tabungan bertambah

membawa bekal ke
sekolah

bantu keluarga

berbelanja ikut keperluan

simpanan masa depan

pilih barangan yang


murah tetapi berkualiti

membantu orang lain


guna waktu kesusahan

Selamat sejahtera dan selamat pagi. Yang berusaha Pada pagi ini, saya
ingin menyampaikan ucapan tentang faedah menabung.
Menabung bermaksud menyimpan sebahagian wang untuk masa
hadapan. Sikap suka menabung perlu dipupuk sejak kecil. Menabung
memberi banyak manfaat kepada kita.
Rakan-rakan sekalian,
Apabila kita menabung, kita mempunyai wang simpanan. Wang
simpanan boleh digunakan untuk menampung wang perbelanjaan kita untuk
melanjutkan pelajaran ke universiti. Selain itu, wang simpanan juga
membantu kita membeli barang-barang keperluan diri kita sendiri. Ibu bapa
pasti akan berasa bangga dengan sikap kita yang pandai berjimat cermat dan
berdikari itu.
Rakan-rakan sekalian,
Menabung juga dapat membantu keluarga apabila ditimpa kesusahan.
Jika kita sakit, wang itu juga boleh digunakan untuk mendapatkan rawatan.
Lampiran
Selain itu, wang ini juga boleh digunakan jika ahli keluarga kita sakit
atau 1
ditimpa kemalangan. Justeru kita tidak perlu meminta-minta kepada orang
Penilaian
lain.
Menabung juga boleh menambahkan wang simpanan kita. Jika kita
Contohmenyimpan
Karangan: wang di dalam bank, kita akan mendapat sebahagian keuntungan
atau faedah bank. Wang ini boleh digunakan untuk menampung kehidupan
masa hadapan. Justeru, kita dapat hidup dengan selesa dan tidak
menyusahkan orang lain.
Rakan-rakan sekalian,
Sesungguhnya menabung adalah amalan mulia dan banyak
manfaatnya. Bak kata pepatah, 'Ingat sebelum kena, jimat sementara belum
habis'. Oleh itu, mulalah menabung dari sekarang kerana 'Sedikit-sedikit,
75
lama-lama jadi bukit.
Sekian, terima kasih.

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran Kerja 3

Pemulihan
Salin satu perenggan karangan.

Faedah Menabung
76

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Lembaran Kerja 4
Pengayaan

Arahan: Tulis sebuah ucapan tentang kebaikan menyimpan wang di bank.

77

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

TEMA

EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN

TAJUK

Pasar Pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan


imaginasi melalui penghasilan karya sastera.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
78

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

i.

menyebut dan menyatakan maksud seni kata lagu serta


mencipta pantun empat kerat.

i.

Ilmu : Dunia Muzik

ii.

Nilai : Berjimat cermat, menjaga kesihatan

iii.

KBT : KP Kinestetik, Verbal Linguistik

OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

KB Mencipta
iv.

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan

v.

CK 3 : 3.6 Menggunakan kemahiran untuk membuat


keputusan berbelanja yang berhemat.

vi.

I-think : Peta Pokok

Tatabahasa:
SISTEM BAHASA

i. Kata adjektif

Sistem bahasa: i. Sebutan dan intonasi


ii. Ejaan

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

Petikan lagu, lembaran kerja, lembaran seni kata lagu


Murid menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur dan
menghasilkan pantun empat kerat.

REFLEKSI

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

79

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Menyanyi
1. Guru memperdengarkan lagu Ke
Pasar Pagi mengikut melodi
Bangun Pagi dengan
berpandukan lembaran lirik lagu.

Ilmu:
Dunia Muzik

Lampiran 1

Nilai:
Berjimat Cermat,
Menjaga Kesihatan

2. Murid membaca seni kata lagu


dengan sebutan yang betul.
3. Murid mendengar lagu yang
diperdengarkan dan menyanyikan
lagu mengikut melodi yang
ditetapkan.
4. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang maksud seni kata lagu.
Menulis
1. Murid menyanyikan semula lagu Ke
Pasar Pagi dengan gaya yang sesuai.
2. Murid diminta berbincang dalam
kumpulan untuk mencipta dua rangkap
pantun empat kerat berdasarkan
imaginasi tentang seni kata lagu.
3. Murid meletakkan pantun yang dicipta.
Penilaian
1. Murid menyanyikan pantun yang
dicipta dengan memilih melodi yang
sesuai.

Nilai:

Lampiran 2

Berjimat Cermat,
Menjaga Kesihatan

KP:
Kinestetik
Muzik

KB:
Mencipta

Nilai:
Kreatif

Lampiran 2

KB: Mencipta

KB: mencipta
KP:
Kinestetik
Muzik

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

80

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

Pemulihan
1. Murid bernyanyi dan berlakon dengan
bimbingan guru.

EMK:
Kreativiti dan Inovasi

CATATAN

Lampiran 1
KP:
Kinestetik
Muzik

Pengayaan
1. Murid menyatakan dan menulis mesej
yang terdapat dalam seni kata lagu.
2. Murid dapat menyatakan nilai-nilai
murni yang terdapat dalam seni kata
lagu.

Nilai:
Berjimat Cermat,
Menjaga Kesihatan
EMK:
Keusahawanan
CK 3.6:
Menggunakan
kemahiran untuk
membuat keputusan
berbelanja yang
berhemat.
.

81

Lampiran 1
Lembaran kerja 1
KP:
Verbal Linguistik

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1

Ke Pasar Pagi
(Mengikut melodi lagu Bangun Pagi)

Hari ini hari cuti,


Mari pergi pasar pagi,
Bangun awal jangan lambat,
Nanti barang habis cepat.
Ada ikan ada ayam,
Ada sayur serta ulam,
Ada makanan dan minuman,
Jangan makan berlebihan.
Beli barang dengan cermat,
Duit kita selamat,
Berbelanja dengan hemat,
Boleh kita berjimat.

82

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2

Contoh Pantun

Hari minggu hari cuti,


Jemur baju di tepi pagar;
Pergi ke pasar pada waktu pagi,
Membeli sayur yang segar-bugar.

Pagi-pagi pergi kerja,


Naik kereta dengan rakan;
Amalan berjimat amalan mulia,
Wang disimpan sebagai tabungan.

83

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 1

Pengayaan

Tuliskan mesej yang terdapat dalam lirik lagu.

1.

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

2.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

84

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

TEMA

EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN


KEWANGAN

TAJUK

Lawatan ke Industri Kecil

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.1.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas


mengikut konteks dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

i.

menyenaraikan dan menggunakan pelbagai kata nama


khas mengikut konteks dengan betul.

i.

Ilmu : Kajian Tempatan

ii.

Nilai : Berterima kasih, mengenang jasa

iii.

EMK : Keusahawanan

iv.

KBT : KB: Mengenal pasti, mengkategori

v.

CK 1 : 1.2 Menyatakan pelbagai sumber pendapatan


serta sumber alternatif.
i.

SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P& P

ii.

Kata nama khas


Sebutan dan intonasi

Tayangan slaid, lembaran kerja


Murid memilih jawapan yang mengandungi kata nama khas yang
terdapat dalam petikan.

REFLEKSI

85

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN

AKTIVITI

Bersoal Jawab
1. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang nama guru besar dan guru mata
pelajaran di sekolah.
2. Murid melihat gambar yang dipaparkan.
3. Murid memberi kata nama khas yang
sesuai dengan gambar.
Membaca
1. Murid membaca teks daripada slaid
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Murid membaca kuat kata nama khas
yang terdapat dalam teks.
3. Murid menyatakan sumber pendapatan
berdasarkan dialog yang diberikan.

KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Kajian Tempatan

Lampiran 1

Nilai: Mengenang Jasa

KBT: Kontekstual
BCB: Belajar
Secara
Berkumpulan

Ilmu: Kajian Tempatan

Lampiran 2

Nilai: Berterima kasih

KBT: Kontekstual

EMK: Keusahawanan

BCB:
Belajar Secara
Berkumpulan

CK 1.2:
Murid dapat menyatakan
pelbagai sumber
pendapatan serta
sumber alternatif.

86

TKP:
Verbal Linguistik
KBAT: Menganalisis

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Mengelaskan
1. Murid mengelaskan kata nama khas
mengikut konteks dalam petikan.
2. Murid menyenaraikan kata nama khas
dalam teks dengan peta pokok.

Ilmu: Kajian Tempatan

Lampiran 2

EMK:
Keusahawanan

KB: Mengenal pasti,


mengkategori
BCB:
Mencatat Paparan
Slaid
KBAT
Mengaplikasi
(Mengelaskan)

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Penilaian
a. Murid membaca teks dan mengesan kata

Ilmu: Kajian Tempatan

nama khas yang terdapat dalam teks.

Lembaran kerja 1
KBT: Mengenal
pasti

b. Murid menulis semula teks dengan


menggunakan kata nama khas yang
betul.
Pemulihan
1. Murid menandakan ayat yang

Lembaran kerja 2

mengandungi kata nama khas yang betul.

KBT:
Mengenal pasti

Pengayaan
1. Murid mengedit dan memurnikan petikan
dengan kata nama khas yang betul.

87

NILAI: Mengenang jasa

Lembaran kerja 3

EMK:

KBT: Mengenal

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Keusahawanan

pasti

Lampiran 1

Kad Gambar

Datuk Seri
Najib

Proton Exora

88

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Datuk Lee
Chong Wei

Dataran
Merdeka

Sabtu, 15 Oktober 2011


9.00 pagi

Menara
Kuala
Lumpur
Menara
Berkembar
: Seramai
40 orang murid dan dua orang guru
penasihat
Kelab
Usahawan
Petronas
Muda
SJK (C) Chong Hwa, Wakaf Tapai iaitu Encik Rosli bin Amran
dan Puan Wong Mei Chin tiba di Kuantan, Pahang. Kemudian, kami ke
Tanjung Lumpur untuk bersarapan.

10.00 pagi

: Kami ke Kilang Batik Murni di Tanah Putih yang dipenuhi pelancong


asing. Di sini, kami ditunjukkan cara menghasilkan batik cap dan batik
lukis. Murid-murid diberi peluang mencanting corak batik pada kain putih.

11.30 pagi

: Kami ke Kilang Keropok Siti di Beserah. Kami berpeluang melihat


Lampiran 2
pemprosesan keropok keping dan keropok lekor. Kami turut dihidangkan

keropok
lekor oleh
iaitu Puan
Siti yang
Maimon.
Baca petikan
di bawah
danpemilik
kenalkilang
pastitersebut
Kata Nama
Khas
terdapat dalam
petikan.
Kemudian,
kami membeli keropok secara borong kerana harganya lebih
murah.
2.30 petang

: Kami ke Kilang Kraf Juita di Cherating. Kilang ini menghasilkan kraf


tradisional seperti wau, tikar kelarai, tudung saji serta kraf daripada
karangan laut. Kami berkongsi membeli beberapa cenderamata untuk
dijadikan kenangan. Setelah itu, kami ke Kilang Songket Tenunan
Pahang bersebelahan dengan kilang kraf ini.
89

6.00 petang : Kami pulang ke Resort Ombak untuk bermalam. Pada keesokan hari,
kami bertolak pulang ke Kuala Terengganu.

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran Kerja 1
Penilaian

Kenal pasti kata nama khas dalam petikan dan salin semula teks dengan betul.
rohana dan mei ling menjadi ahli kelab usahawan muda sjk(c) gua musang.
mereka akan menyertai rombongan lawatan sambil belajar ke kilang kitar semula
bumi hijau di melaka. Mereka akan bertolak ke kilang tersebut pada hari sabtu,
22 oktober 2014. Seramai 40 orang murid dan 5 orang guru menyertai rombongan
tersebut. Guru-guru tersebut ialah encik tee meng huat, cik rosnah, puan azizah
dan tuan haji ismail. Ketua rombongan ialah cikgu khairil. Perjalanan ke melaka
memakan masa selama 8 jam. Mereka disambut oleh datuk mazlan selaku
pegawai perhubungan mewakili pengurus kilang kitar semula tersebut. Mereka
90

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

diberi taklimat ringkas berkaitan proses pengumpulan bahan kitar semula sebelum
diproses.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lembaran Kerja 2
Pemulihan

Tandakan ( ) kata nama khas yang betul.


1.
Cuaca di Tanah Tinggi Cameron sejuk dan nyaman setiap masa.
Cuaca di tanah tinggi cameron sejuk dan nyaman setiap masa.
2.
Irfan membeli dua batang pen pilot.
Irfan membeli dua batang pen Pilot.
3.
Pesta buku yang dianjurkan oleh Kedai Buku Johan amat meriah.
91

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pesta buku yang dianjurkan oleh kedai buku johan amat meriah.
4.
Kami berpeluang melihat pemprosesan keropok kering dan keropok
lekor di kilang keropok siti.
Kami berpeluang melihat pemprosesan keropok keping dan keropok
lekor di Kilang Keropok Siti.
5.
Cikgu Khairil sudah berkhidmat selama 10 tahun di sjk (c) chong hwa.
Cikgu Khairil sudah berkhidmat selama 10 tahun di SJK ( C ) Chong
Hwa.

Lembaran Kerja 3
Pengayaan

Edit dan murnikan teks.


laporan lawatan ke kilang kerepek di banting
pada 15 jun 2014, persatuan bahasa malaysia sekolah kebangsaan taman jasmin, kajang
telah mengadakan lawatan sambil belajar ke sebuah kilang kerepek ubi kayu di banting.
seramai 40 orang murid ahli persatuan dan tiga orang guru pengiring iaitu encik azli, puan
wan rosnani dan cik noraini telah mengikut lawatan tersebut.
tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk memberikan peluang kepada murid-murid
melihat proses kerepek ubi kayu dibuat. seterusnya, lawatan ini juga dapat menimba ilmu
pengetahuan serta dapat mengetahui jenis kerepek yang diproses.

92

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

peserta bertolak pada pukul 7.30 pagi dengan menaiki bas syarikat sri kembangan
yang disewa khas. Selepas dua jam perjalanan, mereka pun sampai ke kilang kerepek ubi
kayu sri murni. apabila tiba, mereka disambut oleh encik baseri, pengurus kilang tersebut.
kemudian, beliau memberikan satu taklimat ringkas kepada kami.
selepas itu, murid dibawa ke beberapa bahagian pemprosesan kerepek.
sebahagian besar kerja memproses ini dilakukan oleh mesin yang berteknologi tinggi.
murid-murid bertolak pulang pada pukul 1.00 tengah hari. mereka diberi seorang
sebungkus kerepek ubi kayu sebagai cenderamata, cikgu azli telah menyampaikan
cenderamata kepada pengurus kilang sebagai tanda penghargaan.

Disediakn oleh,

20 jun 2014.

_________________
(Chirty Emily)
setiausaha persatuan bahasa malaysia,
sk taman jasmin.

93

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

94

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

TEMA

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

TAJUK

Kebun Sayur

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis


dan kreatif tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

i.

i.
ii.
iii.
iv.
PENGISIAN
KURIKULUM
v.

SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

berbincang dan menyatakan pendapat yang kreatif


dan kritis berdasarkan situasi yang diperdengarkan
menggunakan ayat yang gramatis.

Ilmu :
Nilai :
EMK :
KBT :

Pendidikan Kesihatan
Bekerjasama
Kreativiti dan Inovasi
KB : Menjana idea, menerangkan,
merumuskan, menyatakan sebab
KP : Verbal Linguistik
BCB : Belajar secara PAK
CK 4 : 4.1 Menerangkan kaitan antara kepentingan
menyimpan dengan pencapaian matlamat
kewangan.

Tatabahasa: Kata kerja


Sebutan dan Intonasi
Gambar
Murid menyatakan pendapat yang kreatif dan kritis
berdasarkan situasi yang diperdengarkan.

REFLEKSI

95

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI
Bersoal Jawab
1. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang perbezaan menanam
sayur secara hidroponik dan
menanam sayur secara tradisional.
Penanaman sayur secara
hidroponik

Nilai: Mencintai
Alam Sekitar
EMK:
Kreativiti dan
Inovasi

CATATAN

Lampiran 1
Gambar sayursayuran
KB:
Menjana idea,
menerangkan
KP:
Verbal linguistik

Penanaman sayur secara


tradisional

KBAT:
Menganalisis
(membezakan)

Perbincangan

Nilai: Kerjasama

a. Murid berbincang dalam kumpulan

dan memberi pendapat tentang aktiviti


penanaman sayur berdasarkan kad
tugasan.
Kad tugasan 1:
Berbincang tentang penanaman
sayur secara hidroponik.

96

EMK: Kreativiti
dan Inovasi

KB:
Menjana idea,
merumuskan
KBAT:
Menganalisis

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

Kad tugasan 2:
Berbincang tentang penanaman
sayur secara tradisional.
b. Ketua kumpulan melaporkan hasil
perbincangan menggunakan ayat yang
gramatis dan bertatasusila.
Memindah maklumat
1. Dalam kumpulan, murid berbincang dan
memberi pendapat tentang persamaan
dan perbezaan antara kedua-dua
kaedah penanaman sayur-sayuran.
2. Murid melengkapkan peta buih
berganda.

CK 4.1:
Menerangkan
kaitan antara
kepentingan
menyimpan
dengan
pencapaian
matlamat
kewangan

Nilai: kerjasama

KB: Menjana
idea

EMK: Kreativiti
dan Inovasi

KB:
Menyatakan
sebab

Ilmu: Kemahiran
Hidup

3. Murid diminta mengaitkan kaedah


penanaman sayuran yang dipilih
dengan kos yang diperlukan.

Nilai: Kerjasama

4. Ketua kumpulan melaporkan hasil


perbincangan dengan menggunakan
ayat yang gramatis.

EMK:
Sikap
Keusahawanan
CK 4.1:
Murid dapat
menerangkan
kaitan di antara
kepentingan
menyimpan
dengan
pencapaian
matlamat
kewangan

97

CATATAN

Konstruktivisme

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

Ilmu : Pendidikan
Penilaian
Kesihatan
1. Murid melihat paparan slaid piramid
makanan seimbang.
Nilai : Kerjasama
2. Murid diminta berbincang dalam
kumpulan tentang kepentingan memakan
sayur-sayuran dengan memberikan
alasan.
3. Ketua kumpulan membentangkan hasil
perbincangan dengan ayat yang gramatis
dan bertatasusila.
Pemulihan
1. Murid menyebut 5 aktiviti yang terdapat

dalam gambar.

Ilmu:
Kemahiran Hidup
Nilai: Kerjasama
EMK: Sikap
Keusahawanan

Pengayaan

Ilmu: Sains
Nilai: Kerajinan
EMK: Sikap
Keusahawanan

1. Murid berbincang dan menyatakan


faedah berkebun dalam kumpulan
masing-masing dan mencatat dalam
buku latihan/tulis.

98

CATATAN
Lampiran 2.
KBAT:
mengemukakan
idea

Lembaran kerja 2
KBT:
Belajar Cara
Belajar:
Belajar secara
PAK
Lembaran kerja 3
KBT:
Pembelajaran
Konstruktivisme

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1

Penanaman Secara
Hidroponik

Penanaman Secara
Tradisional

ditanam dalam bekas khas


kawasan yang kecil
menggunakan medium air

ditanam atas tanah


kawasan luas
menggunakan medium tanah

99

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2

Piramid Makanan

Buah-buahan
dan
(sekurang-kurangnya 5 sajian)

bijirin serta
ubi

100

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran Kerja 1
Peta Buih Berganda

Penanam
an Secara
Tradision
al

Penanana
m Secara
Hidroponi
k

Contoh jawapan

Bekas
Bekas
khas
khas

Kawasa
Kawasa
nn kecil
kecil

Medium
Medium
air
air

Tanam
Tanam
sayur
sayur

Penanan
am
Secara
Hidropo
nik

Gunaka
Gunaka
nn baja
baja

Hasil
Hasil
tanama
tanama
nn dijual
dijual

101

Ditana
Ditana
m
m di
di
kebun
kebun

Penanam
an
Secara
Tradision
al

Kawasa
Kawasa
nn luas
luas

Mediu
Mediu
m
m
tanah
tanah

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

TEMA

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

TAJUK

Penternak Ikan Keli

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai


jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. membaca petikan yang mengandungi pelbagai jenis ayat
dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

i.

Ilmu : Dunia Sains

ii.

Nilai : Rajin, kesyukuran

iii.

EMK : Kreativiti dan Inovasi

iv.

KBT : KB Menjana idea, berbincang


KP Verbal Linguistik

v.

CK 1 : 1.2 Mengenal pasti sumber pendapatan dan

sumber alternatif

SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

i.

Tatabahasa: kata kerja

ii.

Sebutan dan Intonasi

iii.

Tanda baca

Slaid, lembaran kerja


Murid membaca petikan pelbagai jenis ayat dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

REFLEKSI

AKTIVITI

PENGISIAN
102

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

KURIKULUM

Ilmu: Dunia Sains


Meneliti gambar
1. Murid diminta meneliti gambar yang
dipaparkan.
2. Murid diminta menamakan ikan
tersebut dan membuat banding beza
habitat ikan tersebut.
Gambar Ikan Laut

Nilai: Kesyukuran

Lampiran 1
Gambar ikan keli
KB - Menjana idea
KBAT
Memahami
(mengelas)

Gambar Ikan Keli

Memindahkan maklumat
1. Murid diminta membaca petikan secara
mekanis.
2. Murid menyenaraikan pelbagai jenis
ayat yang ditemui di dalam petikan:

Ilmu: Dunia Sains


Nilai: Rajin
EMK: Kreativiti
dan Inovasi

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

103

Lampiran 2
Petikan
KB - Menjana
idea,
berbincang

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

i.
Ayat Penyata
ii.
Ayat Seruan
iii.
Ayat Tanya
iv.
Ayat Majmuk
v.
Ayat Perintah
vi.
Ayat Pasif
3. Murid diminta membacakan semula
ayat-ayat tersebut secara mekanis
dengan sebutan dan intonasi yang
betul.

CK 1.2:
Murid dapat
menyatakan
pelbagai sumber
pendapatan serta
sumber alternatif.

Penilaian
1. Murid diminta membaca dialog
secara mekanis dengan intonasi
yang betul dan menyenaraikan
jenis ayat.
i.
Ayat Penyata
ii.
Ayat Majmuk
iii.
Ayat Perintah
iv.
Ayat Tanya
v.
Ayat Pasif
2. Murid diminta membaca semula
ayat-ayat tersebut secara mekanis.

Ilmu: Dunia Sains

Pemulihan
1. Murid membaca pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan intonasi yang
betul dengan bimbingan guru.
i. Pak Cik Leong penternak ikan keli.
Ayat Penyata
ii. Berapa jumlah kolam ikan keli Pak
Cik Leong? Ayat Tanya
iii. Wah, banyaknya ikan keli! - Ayat
Seru

Ilmu: Dunia Sains

Pengayaan
1. Murid diminta membaca teks yang
mengandungi pelbagai jenis ayat
secara mekanis dengan intonasi yang
betul.
2. Murid melakukan aktiviti secara
berpasangan.

Ilmu: Dunia Sains

Lembaran kerja 3

Nilai: Rajin

KBAT
Memahami
(Menunjukkan
pemahaman)

104

EMK: Kreativiti
dan Inovasi

KBAT
Memahami
(memberi contoh)

Lampiran 3
KP Verbal
Linguistik
KB Menjana
idea
KBAT
Mengaplikasi
(membina)

Nilai: Rajin

Lembaran kerja 2
KB - Menjana idea

EMK: Kreativiti dan


Inovasi

EMK: Kreativiti dan


Inovasi

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1
Namakan ikan di bawah.

105

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2
Baca petikan yang diberikan.

Melawat Kolam Ikan Keli

Pada hujung minggu yang lalu, Mei Ling, Raju dan Ah Moi telah melawat ke
kolam ikan keli Pak Cik Leong. Mereka berbasikal bersama-sama.
106

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pak Cik Leong seorang penternak ikan keli yang gigih dan rajin. Beliau
mempunyai beberapa buah kolam ikan keli. Beliau menternak ikan keli secara
komersial. Kolam ikan keli yang diusahakan oleh Pak Cik Leong terletak tidak jauh
dari rumahnya.
Apabila tiba di kawasan kolam ikan tersebut, mereka melihat Pak Cik Leong
sedang berdiri di tepi kolam ikan. Mei Ling bertanya kepada Pak Cik Leong. Pak
Cik Leong, apakah yang sedang pak cik lakukan? Pak Cik Leong menjawab Pak
cik sedang memberi ikan makan.
Ada apa-apa yang boleh kami bantu, pak cik? tanya Raju. Tolong ambilkan
makanan ikan di dalam baldi itu, jawab Pak Cik Leong. Mereka bertiga
menghampiri Pak Cik Leong dan terus membantu beliau memberi ikan makan. Raju
bertanya kepada Pak Cik Leong , Berapa jumlah kolam ikan keli yang pak cik
ada? Pak Cik Leong menjawab sambil tersenyum, Pak Cik ada lima buah kolam
ikan semuanya.
Tiba-tiba Mei Ling menyampuk, Wah, banyaknya kolam ikan keli pak cik !
Pak Cik Leong menjawab sambil bergerak ke kolam ikan yang lain,. Ada pelbagai
jenis ikan keli yang pak cik ternak seperti Keli Kayu, Keli Bunga, Keli Eksotika, Keli
Limbat dan Keli Hutan.
Mereka bertiga berasa kagum dan teruja untuk melihat ikan-ikan tersebut.
Pak Cik Leong telah menangkap beberapa ekor ikan keli dan menunjukkan kepada
mereka. Mereka bertiga berasa sungguh gembira dan menangkap beberapa keping
gambar bersama-sama Pak Cik Leong di tepi kolamnya sebagai kenangan.

107

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 3
Contoh Dialog
Desmond

Hai, Nicky, apa khabar?

Nicky

Hai Desmond, saya baik-baik sahaja.

Desmond

Nicky, minggu hadapan cuti sekolah bermula. Kamu ada


apa-apa perancangan untuk mengisi masa cuti nanti.

Nicky

Saya belum ada apa-apa perancangan lagi.


108

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Desmond

Kalau begitu, marilah bersama-sama ke UPM untuk melawat


pameran MAHA 2014.

Nicky

Wah, seronok juga tu! Bilakah pameran itu bermula?

Desmond

Pameran itu akan diadakan pada 25 November hingga 30


November 2014.

Nicky

Desmond, bolehkah kamu jelaskan kepada saya makna


MAHA?

Desmond

Oh, MAHA ialah Malaysian Argiculture and Argotourisme


Internasional Show. Maksudnya ialah Pameran Pertanian,
Hortikultur dan Argo Pelancongan Malaysia.

Nicky

Wah, tentu banyak keistimewaan negara yang dipamerkan


di situ. Tak sabar pula saya hendak ke sana.

Desmond

Ya, memang macam-macam yang dipamerkan merangkumi


sektor pertanian, perternakan dan juga pelancongan. Kamu
beritahulah ibu bapa dan mohon kebenaran mereka dahulu.

Nicky

Baiklah, nanti saya beritahu mereka.

109

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 2
Pemulihan
Baca ayat dengan intonasi yang betul.

Dia menjual ikan kelinya di pasar.

Kolam ikannya besar.

Dia ada tiga buah kolam ikan.


110

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pak Cik Leong seorang penternak ikan keli.

Lembaran kerja 3
Pengayaan

Arahan: Membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang
betul.

111

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Khasiat Petai
Pernahkah anda melihat pokok petai? Pokok petai merupakan spesies pokok
asli yang tingginya sekitar 30 meter, dan banyak tumbuh di kawasan hutan
Malaysia, Indonesia dan Thailand. Buah petai mempunyai kadar protein dan
lemak yang tinggi berbanding buah-buah hutan yang lain. Wah, kalau kita
mengamalkan memakan petai tubuh badan kita akan sihat!
TEMA
PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Bunga petai dikeluarkan pada jambak yang bertangkai panjang. Bunganya kecil,
TAJUK putih krim
Tukun
Tiruan
di Pulau
berwarna
atau
berbau
unik.Ketam
Bunga-bunga ini tersusun padat pada
jambak tongkol yang hujungnya membulat. Tangkai jambak panjangnya 25-50 cm,
STANDARD
3.9.1 Menulis ulasan dengan menyatakan alasan tentang bahan
PEMBELAJARAN
berwarna hijau dan terjuntai
dihujung-hujung
ranting.
Lenggai
30-50
cm
sastera dan
bukan sastera yang
didengar,
ditonton
atau
panjangnya dan 4-6 cm dibaca
lebarnya.
Sebanyak
lenggai tergantung
dengan
jelas 6-20
dan menggunakan
ayatpada
yangpangkal
gramatis.
jambak. Warnanya hijau bertukar perang atau hitam apabila terlalu masak. LenggaiPada
akhir
pengajaran
dan pembelajaran,
lenggai ini biasanya
lurus
tetapi
kadang-kadang
berpintal. Bijimurid
petai dapat:
berwarna hijau
kelabu, berbentuk lonjong dan mempunyai kulit yang nipis dan mudah
OBJEKTIF
i.
menulis ulasan dengan menyatakan alasan berdasarkan
ditanggalkan. Apabila masak, kulit biji ini bertukar menjadi jingga.
bahan yang dibaca menggunakan ayat yang gramatis.
Buah petai mempunyai kadar protein dan lemak yang tinggi berbanding buahPENGISIAN
i.
Ilmu : Sains,
Pendidikan
Moral
buah hutan yang lain.
Tahukah
anda bahawa
buah
petai mengandungi kalsium,
KURIKULUM
ii.
Nilai dengan
: Rajin,vitamin
bekerjasama,
berani
fosforus, zat besi serta
kaya
A, B1, B2
dan C ?
iii.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Namun begitu, tahukah
anda,: petai
juga mempunyai
khasiat
yang
tersendiri. Biji
iv.
KBT
Menghubung
kait, menjana
idea,
merumuskan,
petai merawat masalah hati, busung, bengkak buah pinggang, dan kencing
BCB
manis serta membunuh cacing dalam perut dan usus. Daun petai merawat
v. daun
CK 1
: 1.3 Mengenal
pasti pelbagai pekerjaan yang
demam kuning, rebus
tersebut
dan minum.
terdapat dalam masyarakat dan pendapatan
Bagaimanapun buah petai tidak yang
bolehberkaitan.
dimakan secara berlebihan kerana
boleh menyebabkan kesumbatan saluran kencing.
SISTEM BAHASA

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

i.

Tatabahasa: kata nama

ii.

Sebutan dan intonasi

iii.

Ejaan

Gambar, petikan dialog, lembaran kerja


Murid menulis ulasan menggunakan ayat yang gramatis
berdasarkan puisi yang dibaca.

REFLEKSI

112

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI
Meneka kerjaya

CATATAN

Ilmu: Kenegaraan

1. Guru memakai topi terendak dan kain


selempang sambil memegang
pendayung.
2. Murid diminta meneka kerjaya yang
ditunjukkan oleh guru tersebut.

Nilai: Menghormati
KBT:
Menghubungkait

KB: Menjana idea


KBAT :
Menganalisis

CK 1.3:
Murid dapat
mengenal pasti
pelbagai pekerjaan
yang terdapat
dalam masyarakat
dan pendapatan
yang berkaitan.

3. Murid berbincang dengan guru


tentang pelbgai kerjaya.

Perbincangan
1. Murid diminta melihat dan meneliti
gambar tukun tiruan yang dipaparkan
oleh guru.
2. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang tukun tiruan. Murid
melengkapkan peta bulatan.
3. Ketua melaporkan perbincangan.
Peta bulatan

113

Nilai: Bekerjasama

Lampiran 1

KB: Menjana idea,


merumuskan

KB:
menjana idea

KP: Belajar Cara


Belajar

KBAT: Menilai

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI
Menulis
1. Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan.

CATATAN

Nilai: Kerjasama

Lampiran 2

KB: Menjana idea,


merumuskan

KBAT

2. Murid diminta membaca dialog


tentang tukun tiruan.

Mencipta
(menghasilkan)
Lembaran kerja 1

3. Murid diminta berbincang dalam


kumpulan berdasarkan situasi yang
dikemukakan oleh guru.
Kad situasi:
Tukun tiruan amat popular pada
masa kini. Berikan ulasan dengan
menyatakan alasan anda, mengapa
pihak bertanggungjawab
meletakkan tukun tiruan di dasar
laut?
Murid melengkapkan borang
pengurusan grafik.
4. Murid diminta menulis laporan
perbincangan dengan memberikan
alasan yang munasabah.
5. Ketua kumpulan melaporkan hasil
perbincangan.
Penilaian
1. Murid diminta menulis ulasan dengan
memberi alasan tentang nasib Si Ikan
berdasarkan puisi yang dibaca.
2. Murid membentang hasil ulasan
mereka.

Nilai: Berani

Lampiran 3

KBT: Belajar Cara


Belajar

KBAT
menganalisis

Pengayaan
1. Murid diberi teks yang baharu.

KB: Menaakul

Lembaran kerja 3

3. Murid diminta menulis ulasan


berdasarkan petikan yang disediakan.
Pemulihan
1. Murid diminta melengkapkan ayat dengan
perkataan yang diberikan.

114

BCB - Menulis

Nilai: Rajin

Lembaran kerja 4
KB
Mengenal pasti

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1

Gambar tukun tiruan

115

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2
Tukun Tiruan di Pulau
Ketam
Kita perlu letakkan tukun
tiruan supaya ikan dapat
membiak di Pulau Ketam.

Ya, laut kita banyak


sampah dan sisa
toksik.

Kini, kita menghadapi masalah


ikan-ikan yang semakin
berkurangan.

Apaka
h
tukun
tiruan?
uan

Pegawai Perikanan telah datang


ke pulau itu untuk membantu
mereka.

Tukun tiruan ialah


longgokan bendabenda di dasar laut
yang menjadi tempat
ikan berlindung dan
membiak.
Dua jenis tukun tiruan telah
diletakkan di dasar laut Pulau
Ketam.

Rumpai laut, alga dan plankton


yang menjadi sumber makanan
ikan tumbuh dan terkumpul pada
tukun tiruan.

Syukurlah! Kini, ikan semakin


banyak di Pulau Ketam. Hasil
tangkapan kami semakin
bertambah.

116

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 3
Nasib Si Ikan
Dahulu kami riang
Berenang dan menyelam
Meredah
Luasnya lautan
Bermain
Di atas terumbu karang
Kini
Tiada lagi
Warna-warni keindahan
Terumbu musnah
Kerana pencemaran
Si Ikan
Mati kelemasan
Tiada habitat
Untuk pembiakan
Sinar baharu menjelma
Tukun tiruan menyelamatkan
Si Ikan riang semula
Boleh bermain berenang
Dan berkeluarga
Si Ikan kini
Membiak semula

117

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran Kerja 1

Sebab-sebab Kerajaan Meletakkan Tukun Tiruan

Sebab

Alasan

118

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran Kerja 2
Penilaian
Tuliskan ulasan berdasarkan puisi yang dibaca.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

119

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 3
Pengayaan
Tulis nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan berita di bawah.Tulis jawapan
kamu dalam satu perenggan.
Langkawi 2 Mac Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memperuntukkan
RM17.5 juta tahun ini bagi membina lebih banyak tukun tiruan untuk meningkatkan
pembiakan ikan di perairan negara. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, YB
Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, langkah ini merupakan tambahan RM10 juta berbanding
peruntukan RM7.5 juta setahun bagi tahun tersebut. Sebanyak RM 7.5 juta diperuntukkan
bagi tujuan yang sama tahun depan.
Ini berikutan kajian mendapati tukun tiruan mampu menambah pendapatan
nelayan sekurang-kurangnya 30 peratus apabila sumber ikan negara meningkat dengan
adanya tukun tiruan, kata YB Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob lagi. Kementerian turut
memperuntukkan RM 1 juta untuk membina lebih banyak tukun tiruan di Langkawi yang
mempunyai hampir 4000 nelayan, kata beliau kepada pemberita selepas Program
Masyarakat Nelayan Bersama Menteri dan Hari Bersama Pelanggan Jabatan Perikanan di
pekarangan Pejabat Perikanan Langkawi, di Bukit Malut di sini hari ini.
Menurut seorang nelayan yang ditemui, beliau melahirkan rasa syukur dengan
usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Beliau berharap
usaha ini berterusan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lembaran kerja 4
Pemulihan
120

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Melengkapkan ayat dengan perkataan yang diberi.

meningkatkan

pembiakan

berkumpul

menyediakan

1. Tukun tiruan menyediakan tempat _________________ ikan.


2. Tukun tiruan ______________ tempat perlindungan untuk ikan.
3. Tukun tiruan menjadi tempat rumpai laut, alga dan plankton
_________________.
4. Tukun tiruan dapat _____________ hasil tangkapan ikan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEMA

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

TAJUK

Peladang Jaya

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan


melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya
sastera.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
121

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

OBJEKTIF

i.

menyanyikan lagu dan mencipta sebuah sajak.

i.

Ilmu : Dunia Muzik, Sains

ii.

Nilai : Bersyukur, kerajinan, berjimat cermat,


menjaga kesihatan

PENGISIAN
KURIKULUM

iii.

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan

iv.

KB

v.

CK 1 : 1.3 Mengenal pasti pelbagai pekerjaan


yang terdapat dalam masyarakat dan
pendapatan yang berkaitan

: Membanding beza, mencipta-(menghasilkan)

Tatabahasa:
i. Sebutan dan intonasi
SISTEM BAHASA

ii. Sistem ejaan


iii. Tanda baca

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

Seni kata lagu, LCD, komputer riba


Murid menyanyikan lagu Peladang Jaya dan mencipta sebuah
sajak berkaitan peladang.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

122

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Menyanyi
1. Murid mendengar lagu Peladang
Jaya mengikut melodi Anak Itik Tok
Wi.
2. Murid membaca lirik lagu yang
dipaparkan dengan sebutan yang
betul.
3. Murid menyanyikan lagu yang
diperdengarkan.

Ilmu:
Dunia Muzik

Lampiran 1
KP: Muzik

Nilai:
Berjimat cermat,
Menjaga
kesihatan,
bersyukur
EMK:
Kreativiti dan
Inovasi

Berlakon
1. Murid diminta berbincang dalam
kumpulan untuk melakonkan aksi
yang sesuai sambil menyanyi lagu
Peladang Jaya.
2. Setiap kumpulan mempersembahkan
lakonan dan nyanyian mereka.

Nilai:
Berjimat cermat,
Menjaga kesihatan
EMK:
Kreativiti dan
Inovasi,
keusahawanan

Lampiran 1
KB :
Membanding
beza
KBAT:
menganalisis

CK 1.3
Murid dapat
mengenal pasti
pelbagai pekerjaan
yang terdapat
dalam masyarakat
dan pendapatan
yang berkaitan.

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI
Penilaian
1. Murid berbincang dalam kumpulan
dan menghasilkan sebuah sajak
tentang peladang.
2. Murid menyanyikan sajak yang dicipta
mengikut melodi yang dipilih.
3. Setiap kumpulan membuat
123

Ilmu: Dunia Muzik


Nilai: Kerajinan
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

CATATAN
KBAT: mencipta

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

persembahan di hadapan kelas.

Pemulihan
1. Murid menyebut lirik lagu secara didik
hibur dengan bimbingan guru.
2. Murid menyanyikan lagu dengan
iringan rakaman.

Ilmu: Dunia Muzik

Pengayaan
1. Murid menulis puisi tentang Peladang
Jaya.
2. Murid melagukan puisi mereka
mengikut melodi yang dipilih.

Ilmu: Dunia Muzik

Lampiran 2

Nilai: Kerajinan
EMK: Kreativiti dan
Inovasi

Lembaran kerja 1

Nilai: Rajin
EMK: Kreativiti dan
Inovasi, Sikap
Keusahawanan

Lampiran 1
124

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PELADANG JAYA
(Mengikut melodi lagu anak itik Tok Wi)

Peladang jaya, peladang jaya,


Menanam sayur, menternak haiwan,
Membela ikan di dalam kolam,
Dapat meningkatkan pendapatan.
Peladang jaya yang berbakti,
Tanam sayur atas bukit,
Tanpa racun tanpa pengawet,
Elak diri daripada penyakit.
Peladang jaya, peladang jaya,
Usaha gigih kami hargai,
Ketekunanmu kami contohi,
Kerajinanmu tidak terperi.
Peladang jaya, peladang jaya,
Kini usaha sudah berjaya,
Hidup keluarga aman bahagia,
Sentiasa bersyukur pada yang Esa.

Lampiran 2
Contoh sajak yang dihasilkan.

Peladang Jaya
Subur menghijau sayur-sayuran
Tiap hari disiram
Dibubuh baja dan dijaga
125

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Racun serangga tidak digunakan


(E h e h e a)
Gemuk berisi lembu-lembunya
Kambing-kambing pun juga
Diberi makan baik belaka
Kebersihan dan kesihatan dijaga
Ikan-ikan berenang gembira
Dalam kolam tepi muara
Diberi makan dijaga
Ikan keli namanya
Peladang kini sudah berjaya
Hasil tanaman dijualnya
Pasaran ternakan baik juga
Begitu juga pasaran ikan

(Lagu: Kenek-kenek La Odeng)

Lembaran kerja 1
Pengayaan

Tuliskan pengajaran yang terdapat dalam lirik lagu.

126

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

1.

______________________________________________
______________________________________________

2.

______________________________________________
______________________________________________

3.

______________________________________________
______________________________________________

TEMA

PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

TAJUK

Mudahnya Berkebun

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak


dalam pelbagai situasi dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

127

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

1. menyenaraikan kata ganda berentak yang terdapat dalam


petikan.

OBJEKTIF

2. melengkapkan ayat dengan kata ganda berentak yang betul


mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM

i.

Ilmu : Dunia Sains dan Pendidikan Kesihatan

ii.

Nilai : Cintai Alam Sekitar, menjaga kesihatan

iii.

EMK : Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan

iv.

KBT : KB Mengenal pasti, membanding beza


KP Verbal Linguistik, BCB

v.

CK 1 : 1.2 Menyatakan pelbagai sumber pendapatan


serta sumber alternatif.

Tatabahasa:
SISTEM BAHASA

i. Kata ganda
ii. Ejaan
iii. Sintaksis

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

Lembaran kerja, petikan dialog


Murid memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam
pelbagai situasi.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

128

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Melafaz pantun
1. Murid melafazkan pantun dua kerat.

Ilmu: Dunia Sains

2. Murid diminta mengecam kata ganda


berentak yang terdapat dalam
pantun.

Nilai:
Menjaga Kesihatan

Lampiran 1:
- Lembaran
pantun
KBT:
KP Verbal
Linguistik

Membaca, menyenaraikan
1. Murid membaca petikan dialog
dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
2. Murid berbincang secara kumpulan
untuk mengenal pasti kata ganda
berentak dalam teks.

Ilmu: Kemahiran
Hidup

Lampiran 2
- dialog

Nilai: Cintai alam


sekitar

KB : Mengenal
pasti,
membanding beza

EMK
Keusahawanan,
Kreativiti dan inovasi

3. Murid menyenaraikan kata ganda


berentak dalam teks.

CK 1.2: Murid dapat


menyatakan
pelbagai sumber
pendapatan serta
sumber alternatif.

4. Murid membina ayat berdasarkan


kata ganda berentak yang diperoleh.

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI
Berbincang
1. Murid berbincang dalam kumpulan
masing-masing berdasarkan soalan
yang diberikan oleh guru.

KP: Verbal
Linguistik
Kata Ganda:
i. tanah-tanih
ii. semak-samun
iii. selok-belok
iv. sayur-mayur
v. segar-bugar
vi. bukit-bukau

CATATAN

KB:
Mengenal pasti

Kad soalan:
KBAT: Menilai

Selain menanam sayur-sayuran,


129

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

bagaimanakah cara anda dapat


membantu keluarga menambah
sumber pendapatan.
2. Murid diminta menggunakan kata
ganda berentak dalam perbincangan
mereka.
3. Murid melaporkan perbincangan
mereka.
Penilaian (Mencipta pantun)
1. Murid diminta berbincang dalam
kumpulan untuk menghasilkan empat
rangkap pantun 4 kerat tentang
pertanian atau penternakan.

BCB: Menulis

Lembaran kerja 1

NILAI: Kreatif

KB: Mengenal
pasti

2. Murid diminta mengunakan kata ganda


berentak dalam pantun yang dicipta.
3. Murid melafazkan pantun dengan
intonasi yang betul.

KBAT
Mencipta
(menghasilkan)

Pemulihan

NILAI: Kreatif

1. Murid memilih kata ganda berentak yang


betul untuk melengkapkan ayat.

Lembaran kerja 2
KP
Verbal Lingusitik
KB:
Mengenal pasti

Pengayaan

NILAI: Kreatif

Lembaran kerja 3

1. Murid menulis teks ucapan tentang


sumbangan sektor pertanian dan
penternakan kepada ekonomi negara.
2. Murid diminta menggunakan kata ganda
berentak dalam teks yang dicipta.

EMK:
Keusahawanan

KBAT : Mencipta

Lampiran 1

130

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pantun Dua Kerat

Pergi ke kedai bersama Aiman,


Nampak cacing geli-geleman.
Pergi ke Jelor memancing ikan,
Sayur-mayur elok dimakan.
Waktu cuti pergi ke Oman,
Batu-batan hiasan taman.

Lampiran 2
Baca dialog di bawah dan senaraikan kata ganda.
Ravi

: Selamat pagi, Chin Min. Boleh saya tanya?

Chin Min

: Selamat pagi. Oh, boleh! Silakan.


131

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Ravi

: Apa yang ada dalam bangsal-bangsal bertutup plastik lut cahaya


berhampiran bukit-bukau di belakang dan di tepi rumah itu?

Chin Min

: Oh, itu bangsal tanaman hidroponik!

Ravi

: Tanaman hidroponik, apa benda tu?

Chin Min

: Ini salah satu bentuk pertanian moden, Ravi. Tanaman ini


memerlukan air yang banyak dan larutan baja tanpa tanah-tanih.
Marilah masuk.

Ravi

: Macam mana pula tu, Chin Min?

Chin Min

: Tengok, saya hanya perlu masukkan anak benih ke dalam bekas


plastik di atas pepara ini. Saya tidak meletakkan bekas itu di atas
tanah. Mudah sahajakan?

Ravi

: Plastik lut cahaya ini untuk apa pula? Jangan-jangan untuk


mengelakkan serangga?

Chin Min

: Pandai pun kamu meneka. Plastik itu pengganti racun serangga.


Jadi, tanaman ini lebih selamat berbanding kaedah tanaman
biasa.

Ravi

: Mengapakah kamu membina bangsal di sini?

Chin Min

: Saya membina bangsal di sini supaya dapat mengatasi masalah


semak-samun.

Ravi

: Wah, nampaknya kamu tahu selok-belok tentang tanaman


hidroponik!

Chin Min

: Oh ya, sebelum pulang nanti ambillah sayur-mayur ini!

Ravi

: Terima kasih, sayur ini kelihatan segar-bugar.

Contoh pantun

Buah-buahan banyak dihidang,


132

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Sayur-mayur makanan utama;


Menuntut ilmu pelbagai bidang,
Kejayaan hidup matlamat bersama.

Lemak manis putihnya santan,


Adunan kuih aneka rasa;
Jaga kecantikan jaga kesihatan,
Bahagia hidup sepanjang masa.

Cahaya matahari memancar silau,


Panas terik cahaya menyinsing;
Seronok rasanya bercuti di pulau,
Menghilang penat dan juga runsing.

Lembaran kerja 2
Pemulihan
Arahan: Lengkapkan ayat dengan kata ganda yang betul.
133

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

riuh-rendah

semak-samun

bukit-bukau

1.

kuih-muih

sayur-mayur

_________________ yang dibeli oleh ibu sungguh segar.

2. Ayah sedang sibuk membersihkan _________________ yang


tumbuh di kawasan terbiar itu.
3.

Kebun sayur itu terletak di tepi _________________.

4.

Mak Limah menjual _________________ yang enak.

5.

Suasana di pasar raya sungguh _________________.

Lembaran kerja 3
Pengayaan

Arahan: Bina ayat berdasarkan kata ganda berentak yang diberi.


134

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

1. kayu-kayan
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. gunung-ganang
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. lintang-pukang
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. kusut-masai
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. compang-camping
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

135

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

136

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

TEMA

SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI

TAJUK

Hoverkraf Buatan Malaysia

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.6.2

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara dengan tepat daripada pelbagai sumber
menggunakan bahasa yang indah secara bartatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF

PENGISIAN
KURIKULUM

i.
ii.

menyatakan maklumat daripada bahan yang didengar.


menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa
yang indah secara bertatasusila.

i.

Ilmu : Sains

ii.

Nilai : Bertanggungjawab, bekerjasama

iii.

EMK : Kreativiti dan Inovasi

iv.

KBT : KB

: Merumus

KP

: Kinestetik

BCB : Mendengar

SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

v.

I-think : Peta Bulatan

i.

Tatabahasa: Kata nama am

ii.

Kosa kata umum dan kosa kata istilah

iii.

Sebutan dan Intonasi

Slaid Powerpoint, lampiran


Murid menyampaikan maklumat hasil perbincangan tentang
Hoverkraf ciptaan sendiri.

REFLEKSI

137

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

138

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Permainan Bahasa
1. Wakil kumpulan menerima maklumat
daripada guru.

Ilmu:
Dunia Sains

Lampiran 1

2. Wakil kumpulan menyampaikan


maklumat (berbisik) kepada rakanrakan lain secara bergilir.

Nilai:
Bertanggungjawab

KP: Kinestetik

1. Berbincang tentang ciri-ciri Hoverkraf


ciptaan Encik Zulkifli Haron
berdasarkan slaid gambar.

Ilmu:
Dunia Sains

Lampiran 2 (a)

2. Ciri-ciri:

Nilai:
Bekerjasama

Slaid gambar
Hoverkraf

3. Murid terakhir menyatakan kembali


maklumat yang disampaikan secara
kuat.

Berbincang dan Menyampaikan


Maklumat

i. guna kuasa elektrik dan hidrogen


ii. ada tiga roda

EMK:
Kreativiti dan
Inovasi

iii. boleh bergerak di pelbagai jenis


permukaan seperti tasik, sungai,
paya, jalan basah, salji dan ais

BCB:
Belajar Secara
Berkumpulan

iv. mesra alam tiada pencemaran


v. membawa 2 hingga 6 orang
penumpang
vi. leper dan tajam di depan

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Mendengar
1.

Mendengar rakaman atau bacaan


guru yang bertajuk Hoverkraf.

2. Merumuskan ciri-ciri Hoverkraf yang


telah dibincang dalam peta bulatan.

Ilmu:
Dunia Sains
EMK:
Kreativiti dan
Inovasi

Lampiran 2 (b)
Petikan: Hoverkraf
KB:
Penciptaanmerumus
Peta Bulatan

139

3. Murid diminta menerangkan ciri-ciri


Hoverkraf dengan bahasa yang
indah secara bertatasusila.

KBAT: Menilai

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1

Contoh maklumat.

Kami melawat ke pameran LIMA di Pulau Langkawi.


Kami melihat kapal terbang, jet pejuang, kapal laut dan
Hoverkraf yang dipamerkan.

140

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2 (a)

Gambar Hoverkraf

141

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2 (b)

Tajuk: Hoverkraf
MEMANG sungguh menakjubkan! Airboat atau Hydrodrive ciptaan tokoh inovasi
tempatan, Encik Zulkifli Haron di Tasik Biru, Kampung Kundang, Selangor barubaru ini. Lebih menarik Airboat ciptaan Zulkifli menerusi syarikatnya Zull Design
Autotronic (ZDA) lebih stabil berbanding dengan bot biasa. Reka bentuk Airboat
yang leper pada permukaan dan tajam di depan seperti bot biasanya
menjadikannya lebih stabil dan tidak bergoyang walaupun dipandu pada kelajuan
60 hingga 80 kilometer sejam (km/j).
Malah, keperluan hoverkraf amat luas seperti bagi kegunaan kerja
menyelamat semasa banjir, membersihkan sungai, kegiatan riadah di tasik atau
sungai, penyelidikan dan aktiviti memancing. Ini kerana hoverkraf boleh digunakan
pada tempat-tempat sempit, sungai yang kotor, kawasan paya bakau berlumpur
dan kawasan tasik yang mempunyai sisa tunggul kayu.
Hoverkraf menggunakan kunci bagi menghidupkan enjin dan kemudi di
belakang kipas. Malah enjin airboat juga menggunakan minyak pelincir, bateri, tali
sawat dan mempunyai radiator dan kipas bagi menyejukkan enjin. Airboat
menggunakan minyak petrol dan boleh beroperasi tanpa henti selama satu jam
menggunakan satu gelen petrol berbanding dengan bot biasa yang hanya dapat
beroperasi selama 15 minit dengan satu gelen petrol. Berat bot dengan enjin pula
tidak melebihi 100 kg dengan saiz 12 kaki panjang, enam kali lebar dan kedalaman
satu kaki.

142

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 1

Pengayaan

Arahan: Nyatakan perbezaan antara hoverkraf dan feri.

TEMA

SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

TAJUK

Angkasawan

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk
membuat keputusan dengan memberikan alasan yang
betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
143

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

OBJEKTIF

i.

membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat


untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan
yang betul.

i.

Ilmu : Sains dan Teknologi, Kewarganegaraan

ii.

Nilai : Patriotisme, berdikari

iii.

EMK : Kreativiti dan Inovasi, TMK

iv.

KBT : KB Analisis, Membezakan fakta dengan


pendapat

PENGISIAN
KURIKULUM

BCB Membaca, menulis


v.

CK 1 : 1.3 Mengenal pasti pelbagai pekerjaan yang


terdapat dalam masyarakat dan pendapatan
yang berkaitan.

vi.
SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

I-think : Peta Bulatan

i.

Tatabahasa: Frasa nama

ii.

Sebutan intonasi

iii.

Sintaksis

Gambar angkasawan, petikan rencana, lembaran kerja


Murid membaca dan menyatakan maklumat daripada pelbagai
bahan.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

144

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Bersoal jawab
1. Murid melihat gambar
angkasawan yang ditayangkan.

Ilmu: Sains dan


Teknologi

2. Murid dan guru bersoal jawab


tentang gambar.

Lampiran 1
(gambar)
KB - Membezakan fakta
dengan pendapat

Contoh:
i. Apakah yang kamu
lihat?
Ii. Siapakah angkasawan
Malaysia yang
pertama?
iii. Nyatakan ciri-ciri pakaian
seorang angkasawan.
- fabrik sut lembut
- gelung pelepas
- topi dengan visor berwarna
emas
- sistem sokongan hayat
- torso atas keras
- sarung tangan panas
Membaca dan Membuat Keputusan
1. Murid membaca teks secara
kelas dan individu.

Ilmu:
Kewarganegaraan

2. Murid mengenal pasti ciri-ciri


pakaian angkasawan
berdasarkan teks yang dibaca
dan melengkapkan Peta Bulatan.

Nilai: Semangat
patriotisme

Lampiran 2
SB: Sebutan dan Intonasi

EMK: TMK

Kosa kata:
i.
Menempa
ii.
Penerokaan
iii.
Pendaratan
KB: Analisis
KBAT: Menganalisis
Peta Bulatan

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

145

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

1.

Murid diminta berbincang dalam


kumpulan dan membuat
keputusan dengan memberikan
alasan tentang pemilihan pakaian
yang sesuai sebagai
angkasawan.

2.

Murid membuat keputusan


tentang pemilihan pakaian
angkasawan dengan membuat
banding beza dengan pakaian
biasa.

Penilaian
1. Murid diminta membuat
keputusan dengan memberikan
alasan berdasarkan situasi
berikut:

Ilmu:
Kewarganegaraan

Lembaran kerja 1
BCB:
Menulis
Membaca
KBAT
Mencipta (Meramal)

Anda diberi peluang


menjadi seorang
angkasawan. Anda
dikehendaki memilih
dan menyenaraikan
makanan yang boleh
anda bawa
bersama-sama.
2. Ketua kumpulan
membentangkan hasil
perbincangan.

AKTIVITI

PENGISIAN
KURIKULUM

146

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Pemulihan
Nilai: Berdikari

Lembaran kerja 2

1. Murid membaca perkataan dan


rangkai kata tentang
angkasawan.
Pengayaan
1. Murid diminta membaca dan
menyenaraikan tiga nilai yang
terdapat dalam petikan.

Lembaran kerja 3
EMK:
Kreatif dan Inovasi

147

Kemahiran berfikir:
- Menilai Petikan

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1
Gambar angkasawan

148

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2
ARKIB : 19-12-2005
http://malay.cri.cn/107/2005/12/19/123@42166.htm

Jika kita menonton televisyen, membaca majalah atau akhbar, kita akan dapati
bahawa angkasawan China Fei Junlong dan Nie Haisheng yang menaiki kapal
angkasa lepas "Shenzhou VI" memakai pakaian khas. Jika kita perhatikan dengan
teliti, kita akan dapat mengesan bahawa di bahagian pusat pakaian angkasawan
disediakan satu kelengkapan yang berbentuk bulat dan beberapa paip halus
dipasang di kiri dan kanan pakaian tersebut.

Sebenarnya pakaian angkasawan merupakan alat perlindungan untuk


menjamin nyawa dan keselamatan angkasawan semasa mereka bertugas di
angkasa lepas. Pakaian itu mempunyai dua jenis iaitu pertama ialah pakaian yang
dipakai oleh angkasawan ketika mereka bekerja di dalam kapsul induk kapal
149

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

angkasa lepas dan pakaian yang kedua ialah pakaian yang dipakai semasa
angkasawan keluar dari kapsul. Pakaian yang dipakai oleh angkasawan semasa
berada di dalam kapsul adalah untuk menghadapi keadaan kecemasan apabila
kapsul itu tidak kedap dan bertujuan untuk menjaga keselamatan angkasawan. Jika
kapsul itu kedap, bahagian dalam pakaian angkasawan tidak akan mempunyai
lebihan tekanan. Sistem aliran angin beroperasi, untuk menjamin tahap suhu yang
diperlukan oleh angkasawan. Semasa kapsul itu kehilangan kekedapan, pakaian
angkasawan itu secara automatik akan menambah tekanan dan mengekalkan
tekanan sebagaimana yang telah ditetapkan. Jika masa penyelamatan kecemasan
itu terlalu panjang, kelengkapan pengumpulan air kencing juga boleh dipasang, dan
membolehkan pakaian itu berfungsi sebagai penyimpan air kencing.
Struktur pakaian angkasawan untuk keluar daripada kapsul adalah lebih
rumit berbanding pakaian yang digunakan di dalam kapsul. Pada masa kini, China
masih tidak berkemampuan untuk menghasilkan pakaian tersebut. Pakaian yang
dipakai oleh kedua-dua angkasawan Fei Junlong dan Nie Haisheng dikaji dan
dibuat oleh China sendiri. Pakaian itu seberat kira-kira 10 kilogram dan sangat
mahal harganya mencecah ratusan ribu Yuan Renminbi. Kelengkapan berbentuk
bulat yang dipasang di bahagian atas pakaian boleh bergerak, fungsinya adalah
untuk menyelaras tekanan, suhu dan kelembapan bagi pakaian angkasawan.
Terdapat paip halus di bahagian perut kanan pakaian itu merupakan alat
telekomunikasi untuk angkasawan manakala dua paip di bahagian perut kiri
pakaian merupakan kelengkapan untuk bekalan oksigen dan juga mengeluarkan
karbon dioksida bagi angkasawan.
Seluruh pakaian angkasawan diperbuat daripada poliester khas kecuali topi
keledar dan sarung tangan yang diperbuat daripada getah. Kelengkapan ini dapat
memenuhi pelbagai keperluan kepada angkasawan semasa kapal angkasa lepas
sedang bergerak atau mendarat. Dalam keadaan normal, seseorang angkasawan
akan mengambil masa selama 3 minit untuk memakai pakaian tersebut manakala
pemakaian pakaian itu mengambil masa kira-kira 10 minit. Pemakaian pakaian
khas ini memudahkan angkasawan bergerak dan melakukan aktiviti.
Pada umumnya, pakaian angkasawan terbentuk daripada yang boleh
menambah tekanan, topi keledar, sarung tangan, kasut, beberapa paip lembut
150

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

untuk mengalirkan angin dan membekalkan oksigen. Pendek kata, pakaian


angkasawan merupakan peralatan yang penting dalam aktiviti penerokaan angkasa
lepas. Angkasawan mesti memakai pakaian itu semasa kapal angkasa lepas mula
melepasi ruang angkasa, mengubah orbit dan mendarat. Ini disebabkan proses
tersebut merupakan satu proses yang berbahaya. Keadaan ini berbeza dengan
keadaan semasa proses penerbangan yang biasa, sekarang angkasawan tidak
perlu memakai pakaian tersebut. Teknologi penghasilan pakaian itu sangat rumit
malahan berhubung erat dengan sektor pemesinan, penenunan, industri kimia,
telekomunikasi, kepanasan, elektrik dan lain-lain. Bolehlah dikatakan, penghasilan
pakaian angkasawan telah melibatkan bidang sains dan teknologi yang canggih.

151

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 1
Berikan alasan anda.

Makanan

Kepingan granola dan kacang

Alasan
Membekal tenaga. Sihat dan enak
dimakan.

Makaroni dan keju dan telur,

Membekalkan protein.

yang mana angkasawan


menambah air kepadanya untuk
melembutkannya kembali

Buah-buahan, yogurt dan

Memiliki kandungan gizi, vitamin dan

daging yang dirawat dengan

mineral yang sangat baik untuk tubuh

haba untuk memusnahkan

badan.

bakteria

Daging bakar dan daging lain

Diperlukan untuk pengeluaran tenaga

yang dirawat dengan sinaran

dan pembentukan sel darah merah.

untuk memusnahkan mikrob

Aprikot dan pic kering yang

Diperkaya dengan vitamin A dan C

didehidrat secara separa,

serta kaya dengan serat.

dimakan begitu sahaja

152

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 2
Pemulihan
Murid membaca perkataan dan rangkai kata tentang angkasawan.

angkasawan

kapal angkasa

pakaian angkasawan

makanan angkasawan

Lembaran kerja 3
Pengayaan
Baca petikan berikut. Tuliskan tiga nilai murni yang terdapat dalam petikan dan buat
ulasan.
153

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Sejak kecil lagi, saya bercita-cita untuk menjadi seorang


angkasawan negara.

Oleh sebab itu, saya memberikan tumpuan

kepada mata pelajaran yang menjurus ke arah itu. Selepas lima tahun
saya menuntut di universiti, saya lulus dengan cemerlang dan bertugas
sebagai angkasawan terlatih di Pusat Latihan Angkasawan Negara.
Saya ditugaskan untuk mengenal sistem suria. Saya menjalankan
tugas saya dengan bersungguh-sungguh. Saya berharap agar cita-cita
saya sebagai angkasawan negara akan tercapai untuk merekod sampai
ke bulan.
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

TEMA

SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI

TAJUK

Planetarium Negara

STANDARD
PEMBELAJARAN

3.4.1

Menulis perkataan dan frasa yang mengandungi kata


majmuk dengan ejaan yang tepat.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF

i.

menulis imlak kata majmuk dengan ejaan yang tepat.

ii. menulis imlak teks yang mengandungi kata majmuk


dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

154

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

ii. Ilmu : Sains dan Teknologi


ii. Nilai : Prihatin, kerjasama

PENGISIAN
KURIKULUM

iii. EMK: Kreativiti dan Inovasi


iv. KBT : KB Mengenal pasti
i. Tatabahasa: Kata pinjaman
ii. Sebutan dan intonasi

SISTEM BAHASA

iii. Sistem ejaan


iv Tanda baca

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

Kad gambar, model, lembaran teks, lembaran kerja


Murid menulis imlak teks yang mengandungi kata majmuk
dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

REFLEKSI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

155

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Simulasi
1. Murid meneliti gambar/ model bumi dan
bulan mengelilingi matahari.

Ilmu: Dunia Sains


dan Teknologi

TKP Kinestetik

2. Murid menunjukkan cara pergerakan


bulan mengelilingi bumi serta bumi
mengelilingi matahari menggunakan
bola pelbagai saiz.

TMK: Kreativiti dan


Inovasi

Lampiran 1

(Model
matahari, bumi
dan bulan)

3. Murid dan guru berbincang tentang


tempat yang mengumpul banyak
maklumat tentang sains angkasa
berbantukan gambar atau slaid.
-

Bola pelbagai
saiz

KB: Analisiskenal pasti

Planetarium Negara, Pusat Sains


dan Petrosains

Perbincangan
1. Murid membaca teks tentang Catatan
Harian Mimi melawat ke Planetarium
Negara.

Ilmu: Dunia Sains


dan Teknologi

Lampiran 2

Nilai: Patriotisme

KBAT: Analisismengenal pasti

2. Murid berbincang dengan guru tentang


kata majmuk.

SB - Sebutan
dan Intonasi

3. Murid mengenal pasti dan menggariskan


kata majmuk yang terdapat di dalam
teks.

KBAT:
Menganalisis
(mengenal
pasti)

4. Murid menulis kata majmuk dalam peta


bulatan.

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

156

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Contoh:
1. Planetarium Negara
2. nasi goreng
3. susu segar
4. dewan sekolah
5. bas persiaran

Menulis
1. Murid berbincang dalam kumpulan untuk
menghasilkan sebuah puisi tentang
Planetarium Negara. (Contoh sajak)

Ilmu : Dunia Sains

Lampiran 3

Nilai: Kerjasama

KBT:
BCB
Mencatat

2. Murid diminta memasukkan kata majmuk


dalam puisi tersebut.

KB:
Membanding beza
SB:
Sistem Ejaan
Penilaian
1. Murid menulis imlak kata majmuk
dengan tepat.

Ilmu: Dunia Sains

Lampiran 2

Nilai: Prihatin

SB:
- sistem bahasa
- tanda baca

157

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

Contoh:
i.

nasi goreng

ii.

susu segar

iii.

dewan sekolah

iv.

bas persiaran

v.

pegawai lelaki

vi.

sains angkasa

vii.

kamera digital

viii.

tayangan video

ix.

skrin berkubah

CATATAN

- kosa kata
(astronomi,
planetarium)
BCB - Mengimlak
KB - Mengenal
pasti

Pemulihan

Ilmu: Dunia Sains

1. Murid menyalin perkataan kata majmuk


di dalam buku latihan.

Pengayaan
1. Murid membaca teks lain yang
mengandungi kata majmuk.
2. Secara berpasangan, murid mengambil
imlak teks yang dibaca oleh rakan
mereka secara bergilir-gilir.

158

Lembaran kerja 1
BCB - Menulis
SB - Sistem ejaan

Ilmu: Sains

Lampiran 4

Nilai: Kerjasama

BCB - Menulis
SB - Sistem ejaan
dan tanda baca

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1

Gambar kedudukan matahari, bulan dan bumi

159

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2

Melawat Planetarium Negara


Catatan Harian Mimi
8.00 pagi
Selepas bersarapan nasi goreng dan minum segelas susu segar, aku pergi ke sekolah.
Berkumpul di dewan sekolah untuk menunggu bas ke Kuala Lumpur. Bas persiaran tiba
pada pukul 8.15 pagi. Bertolak ke Kuala Lumpur pada pukul 8.30 pagi.
10.30 pagi
Tiba di Planetarium Negara. Kami disambut oleh seorang pegawai lelaki yang bertugas.
Mendengar taklimat daripada pegawai bertugas tentang keistimewaan Planetarium Negara.
11.00 pagi
Melawat di sekitar Planetarium Negara. Menyaksikan pameran aktiviti astronomi dan
pelbagai aktiviti lain yang berkaitan dengan sains angkasa. Kami juga berpeluang
merakamkan gambar menggunakan kamera digital yang dibawa.
2.0 petang
Menyaksikan tayangan video di bawah skrin berkubah.
3.00 petang
Melawat ke Balai Cerap Planetarium.
5.00 petang
Bertolak balik ke sekolah.

160

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 3
Contoh Sajak:
Beberapa orang murid dipilih untuk membaca puisi masing-masing di hadapan kelas.

Planetarium Negara
Planetarium Negara
Kau tersergam indah
Megah di tengah ibu kota
Jadi tumpuan
Pusat bidang sains angkasa.

Pelbagai ilmu
Tersimpan di gedungmu
Membuatkan pengunjung
Tidak pernah berasa jemu
Menyertai pelbagai aktiviti
Yang sarat dengan ilmu.

Mendengar ceramah
Menyaksikan pameran aktiviti astronomi
Membuka minda
Menjana idea tentang
Sains angkasa.

161

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 1
Pemulihan
Arahan: Salin kata majmuk di bawah dalam buku latihan.

1. dewan sekolah
2. sains angkasa

3. tayangan filem

4. skrin berkubah

162

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 4
Pengayaan

Menulis imlak petikan di bawah.


Planetarium Negara bermula sebagai Division Planetarium dalam
Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1989. Pembinaan kompleks
Planetarium Negara bermula pada tahun 1990 dan disiapkan pada
tahun 1993. Pelancaran tidak rasmi bermula pada bulan Mei 1993 dan
pembukaan rasmi telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri, Tun
Dr. Mahathir Mohammad, pada 7 Februari 1994. Setelah setahun
setengah beroperasi dengan lancar, pada bulan Julai 1995, bahagian
ini telah dipindah alih ke Kementerian Sains, Teknologi, dan Alam
Sekitar Malaysia.

163

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

TEMA

SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

TAJUK

Telefon Bimbit

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan


melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya sastera.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

i.

menyebut dan memahami lirik lagu sambil berlakon.

ii.

memprosakan seni kata lagu dengan ayat mudah.

i.

Ilmu : Sains dan Teknologi, Dunia Muzik

ii.

Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab

iii.

EMK: Keusahawanan

vii.
PENGISIAN
KURIKULUM

KBT : KB Menyusun atur, menghubung kait, memberi


alasan
KP Visual Ruang, Muzik

v.

CK 4 : 4.1 Menerangkan kaitan antara kepentingan


menyimpan dengan pencapaian matlamat
kewangan.

SISTEM BAHASA

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

i.

Tatabahasa: Kata adjektif

ii.

Sebutan dan intonasi

iii.

Kosa kata

Gambar alat telekomunikasi, lirik lagu Telefon Bimbitku.


Murid memprosakan seni kata lagu dan menulis dua rangkap
pantun, empat kerat.

REFLEKSI

164

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Menamakan alat komunikasi


1. Murid dibahagikan kepada dua
kumpulan. Kumpulan 1 memegang
gambar alat telekomunikasi.
Kumpulan 2 memegang kad rangkai
kata.

Ilmu: Sains dan


Teknologi

Lampiran 1
KB: Menyusun
atur
KP: Visual ruang

2. Murid diminta memadamkan nama


dengan telekomunikasi berdasarkan
gambar dan rangkai kata.
3. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang alat komunikasi yang paling
popular masa kini.
4. Guru menerangkan gambar telefon
bimbit.
Menyanyi
1. Murid membaca lirik lagu Telefon
Bimbitku.
2. Murid diperdengarkan melodi lagu
Bapaku Pulang.
3. Murid menyanyikan lagu secara
kelas, kumpulan dan individu dengan
sebutan yang betul mengikut melodi
lagu Bapaku Pulang.
4. Secara berkumpulan, murid diminta
menyanyi dan berlakon berdasarkan
lirik lagu.

165

Ilmu: Dunia muzik

Lampiran 2

Nilai:
Kasih sayang
Bertanggungjawab

KB: Menghubung
kait

CK 4.1:
Menerangkan
kaitan antara
kepentingan
menyimpan
dengan
pencapaian
matlamat
kewangan.

KBAT: Penilaianmemberi alasan


KP: Muzik
KBAT:
Menilai (membuat
keputusan)

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI
Penilaian
1. Murid menyanyikan semula lagu
Telefon Bimbitku.

Ilmu: Dunia muzik

2. Murid bersoal jawab tentang lirik lagu


untuk diprosakan dalam ayat mudah.

Nilai:
Kasih sayang
Bertanggungjawab

CATATAN

KB:
Menghubung kait
KP : Muzik
KBAT:
Mencipta
(menghasilkan)

Contoh:
1.

Ayah saya baru balik dari kota.

2.

Ayah membeli sebuah telefon bimbit.

3.

Telefon itu cantik.

4.

Telefon itu berwarna jingga.

5.

Saya dapat berhubung dengan ibu.

Pemulihan
1. Murid melengkapkan lirik lagu dengan
perkataan yang betul.

Ilmu: Sains dan


Teknologi
Nilai: Kasih sayang

Lembaran kerja 1
KB:
Menghubung kait

Pengayaan
1. Murid mencipta lirik lagu tentang alat
telekomunikasi yang lain.

Ilmu: Sains dan


Teknologi
Nilai:
Kasih sayang

166

Lampiran 3
KB:
Menghubung Kait

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1
Menamakan alat telekomunikasi.

telefon bimbit

komputer riba

i-pad

televisyen

radio

167

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2

TELEFON BIMBITKU
(Mengikut melodi lagu Bapaku Pulang)

Bapaku pulang dari kota,


Bapaku belikan telefon,
Telefon cantik warna jingga,
Aku dan ibu boleh berhubung.
Pada hari minggu yang lalu,
Adik kecilku jatuh tangga,
Aku gunakan telefon baharu,
Untuk telefon ibu segera.
Ring,ring,ring,ring,ring,ring,ring,ring,
Ibu segera pulang ke rumah,
Ring,ring,ring,ring,ring,ring,ring,ring,
Hatiku lega tidak terkira.
Adik menangis kuhiburkan,
Telefon baharu kugunakan,
Lagu yang merdu kupasangkan,
Adik ketawa kami pun riang.

168

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 3

Pengayaan

Dunia Moden
(Mengikut melodi lagu Bangun Pagi)

Zaman ini zaman moden,


Banyak alat dicipta,
Ada televisyen, ada i-pad,
Ada juga komputer riba.
Alat ini sungguh canggih,
Capai info hujung jari,
Jumpa kawan jumpa keluarga,
Duduk sahaja depan skrin.
Semua kerja jadi mudah,
Bahan simpanan selamat,
Dapat jimat guna kertas,
Jimat juga wang kita.

169

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran Kerja 1
Pemulihan

Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan yang betul.


Telefon Bimbitku
Bapaku pulang dari ________,
Bapaku belikan telefon,
Telefon cantik warna _______,
Aku dan ibu boleh berhubung.
Pada hari minggu yang lalu,
Adik kecilku jatuh _________,
Aku gunakan telefon baharu,
Untuk telefon ibu _________.
Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring,
Ibu segera pulang ke rumah,
Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring,
Hatiku lega tidak terkira.
_______ menangis kuhiburkan,
Telefon baharu kugunakan,
_______ yang merdu kupasangkan,
Adik ketawa kami pun riang.

170

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

TEMA

SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

TAJUK

Kepentingan Alat Teknologi Maklumat dan Komunikasi

STANDARD
PEMBELAJARAN

5.2.1 Memahami dan menggunakan pelbagai imbuhan dalam


pelbagai situasi dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

i.
ii.

PENGISIAN
KURIKULUM

menulis semula teks dengan melengkapkan perkataan


dengan pelbagai imbuhan yang betul.
melengkapkan ayat dengan imbuhan pinjaman yang telah
dipelajari.

i.

Ilmu :

Sains dan Teknologi

ii.

Nilai :

Bersyukur, bekerjasama

iii.

EMK:

Kreativiti dan inovasi, TMK

iv.

KBT :

KB - Membanding beza, mengenal pasti


BCB - Mencatat, menulis, membaca luncuran

SISTEM BAHASA
BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
P&P

v.

I-think: Peta Bulatan

i.

Tatabahasa: Imbuhan pinjaman

ii.

Sistem ejaan: Ejaan kata pinjaman (sebutan kata pinjaman)

Tayangan slaid, lembaran kerja, kad perkataan, kamus


Murid membina ayat dengan kata imbuhan pinjaman yang betul.

REFLEKSI

171

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

Bersoal jawab

CATATAN

Lampiran 1
Ilmu: Sains dan
Teknologi

1. Murid melihat paparan slaid bentuk


komputer dahulu hingga kini.
2. Murid bersoal jawab dengan guru

Nilai: Bersyukur

tentang kecanggihan komputer

EMK: Kreativiti dan


Inovasi

terkini.
i. Skrin nipis
ii. Aplikasi yang lebih meluas
iii. Lebih ringan
iv. Lebih kecil
v. Mudah dibawa ke mana-mana

Gambar komputer
lama dan
komputer
sekarang
KB:
Membanding
beza,
memberi contoh

Membaca
1. Murid membaca dialog tentang
rancangan untuk menghadiri program
latihan dalam talian.

Ilmu: Sains dan


Teknologi
Nilai: Bersyukur

2. Murid bersoal jawab dengan guru dan


mengenal pasti perkataan yang
mengandungi kata berimbuhan dalam
teks.
3. Murid mencatat kata berimbuhan
tersebut dalam peta bulatan.

EMK: TMK

172

KB: Mengenal
pasti
BCB: Membaca
luncuran
KBAT
Menganalisis
(mengenal pasti)

PENGISIAN
KURIKULUM

AKTIVITI

Lampiran 2

CATATAN

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Penilaian
1. Murid membaca teks program latihan
dalam talian.
2. Murid menyenaraikan kata berimbuhan
pinjaman yang terdapat dalam petikan.
3. Murid membina ayat menggunakan
kata imbuhan pinjaman dengan betul.

EMK:
Kreatif dan Inovatif

Lampiran 3
KBAT: Mencipta

Pemulihan

Lembaran kerja 2

1. Murid mengisi tempat kosong dengan


perkataan berimbuhan pinjaman yang
betul.

BCB: Menulis

Pengayaan
1. Murid menulis dialog tentang komputer
riba dengan menggunakan imbuhan
pinjaman

173

EMK:
Kreatif dan Inovatif

Lembaran kerja 3
BCB: Menulis

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 1

Gambar komputer lama dan komputer sekarang.

komputer dahulu

komputer sekarang

174

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 2

Devi

: Selamat pagi, Ramu dan Kumatha. Saya ada perkara penting yang
hendak dibincangkan dengan anda berdua.

Ramu

: Selamat pagi Devi. Apakah perkara yang hendak kamu bincangkan


itu?

Kumatha: Yalah Devi, saya pun tidak sabar mendengar tentang perkara
tersebut.
Devi

: Begini Ramu dan Kumatha, sekolah kita akan mengadakan satu


program dalam talian.

Ramu

: Bilakah program ini diadakan? Siapa yang akan mengendalikan


program tersebut?

Devi

: Menurut Cikgu Lalitha, sekumpulan mahasiswa akan datang


menjalankan program tersebut. Program itu akan diadakan pada 15
September 2014.

Kumatha: Wah, seronoknya! Saya mesti menyertai program tersebut.

175

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lampiran 3

Baca teks di bawah.

Program Latihan Dalam Talian


Sekumpulan mahasiswa datang ke SJK(T) Ladang Sevam
untuk memperkenalkan program latihan dalam talian.
Sebagai juruacara, Cikgu Lalita memperkenalkan ahli
kumpulan mahasiswa tersebut lalu mendapat tepukan yang
bergemuruh. Banyak pihak yang telah memperakui
keberkesanan program ini.
Dua
orang
juruteknik
komputer
sibuk
memperkemaskan perisian sebelum mengendalikan
pratonton slaid untuk memulakan majlis pengenalan
program tersebut. Pengendali program menerangkan
tentang kemudahan latihan pelbagai mata pelajaran yang
disediakan melalui internet. Murid-murid tekun mendengar
cara-cara
mengakses
latihan.
Bagi
memudahkan
pemahaman murid, juruteknik
komputer memaparkan
gambar slaid yang berkaitan. Bagi memperingati majlis
tersebut, seorang juruvideo sibuk merakamkan perjalanan
majlis dari pelbagai sudut yang berbeza.
Beberapa orang mahasiswa lain pula menguruskan
kerja-kerja pracetak maklumat yang dipaparkan. Selepas
mencetak, mereka mengedarkan maklumat kepada muridmurid. Dalam pascamajlis, kumpulan mahasiswa itu sibuk
melayan murid-murid yang berminat bagi mendapatkan
maklumat lanjut. Mereka berharap majlis yang sebenar
akan lebih meriah dan gemilang.

176

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 2
Pemulihan
Lengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberi.

juruacara

mahasiswa

1. ___________________ berdiri di atas pentas.

2. Abang saya seorang __________ dari Universiti Malaya.

3. Seorang _________________ sedang merakamkan gambar.

177

juruvideo

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Lembaran kerja 3
Pengayaan
Contoh dialog:
Wai Liang

: Selamat petang, Zhi Hui. Apa yang sedang kamu lakukan?

Zhi Hui

: Selamat petang, Wai Liang. Saya sedang melayari Internet dengan


komputer riba baharu saya.

Wai Liang

: Siapa yang hadiahkan komputer riba itu kepada kamu?

Zhi Hui

: Kakak saya, Zhi Ling, seorang mahasiswi di Universiti Kebangsaan


Malaysia (UKM) yang hadiahkan kepada saya.

Wai Liang

: Apakah keistimewaan komputer riba kamu ini?

Zhi Hui

: Menurut jurujual di kedai komputer, komputer riba ini mempunyai


pelbagai aplikasi yang canggih dan dilengkapi dengan antivirus
yang terbaharu.

Wai Liang

: Apa yang sedang kamu layari?

Zhi Hui

: Saya sedang melayari laman web tentang sejarahwan di Malaysia.

Wai Liang

: Apa tujuan kamu mencari maklumat tersebut?

Zhi Hui

: Maklumat-maklumat yang saya peroleh akan dibentangkan di dalam


kelas semasa mata pelajaran Kajian Tempatan pada minggu
hadapan.

Wai Liang

: Ada apa-apa yang boleh saya bantu kamu?

Zhi Hui

: Kamu boleh membantu saya mencatat maklumat ini dalam buku


catatan.

178

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

179

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

180

Bil

Simpulan bahasa

Makna

Ada akal

Cara menyelesaikan
sesuatu masalah
Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6
(DBP)

2.

Adu domba

Melaga-lagakan seseorang atau kumpulan


dengan seseorang atau kumpulan yang
lain (DBP)

3.

Akal kancil

Orang yang pandai tipu muslihat (DBP)

4.

Anak dagang

Bukan orang asal sesuatu tempat (Utusan)

5.

Asam garam

Pengalaman hidup (DBP)

6.

Bangkai bernyawa

Orang yang tidak berguna (DBP)

7.

Beri muka

Dimanja-manjakan (DBP)

8.

Berpaling tadah

Belot (Fajar Bakti)

9.

Bintang terang

Orang yang bernasib baik (DBP)

10.

Bodoh sepat

Nampak bodoh tetapi sebenarnya tidak


mudah ditipu (Fajar Bakti)

11.

Buah pena

Hasil tulisan atau karya (DBP)

12.

Buka mata

Insaf atau sedar (Utusan)

13.

Buka tembelang/
Pecah tembelang

Mendedahkan atau menceritakan hal


keburukan seseorang kepada orang lain
(Fajar Bakti)

14.

Bunga dedap

Orang yang cantik tetapi tidak berbudi


bahasa (DBP)

15.

Buruk makan

Gelojoh (EASTVIEW)

16.

Buruk siku

Meminta kembali barang yang telah


diberikan (DBP)

17.

Cahaya hidup

Anak yang membawa tuah (Fajar Bakti)

18.

Cepat tangan

Suka mencuri (EASTVIEW)/ pantas


memukul orang (Fajar Bakti)

19.

Ganti tikar

Berkahwin dengan adik atau kakak isteri


yang telah isteri meninggal dunia
181
(EASTVIEW)

20.

Gulung tikar

Menutup perniagaaan kerana mengalami


kerugian (muflis) (DBP)

1.

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Rujukan:
1. Peribahasa Sekolah Menengah- Asiah Abdul Rahman (DBP)
2. Siri Kamus 1088 Simpulan Bahasa Mazlam Ismail (EASTVIEW)
3. Kamus Peribahasa Bergambar Asraf, Rosnita Abdullah, Sunah Adam (Sasbadi)

182

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

183

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Bil

Perumpamaan

1.

Bagai air titik ke batu

2.

Bagai berumah di tepi


tebing

3.

Bagai cicak makan kapur

4.

Bagai kucing kehilangan


anak

5.

Bagai mendukung biawak


hidup

6.

Bagai pelita kehabisan


minyak

7.

Bagai perian pecah

8.

Bagai si kudung mendapat


cincin

9.

Bagaimana acuan
begitulah kuihnya

10. Seperti api dalam sekam


11. Seperti belanda minta
tanah
12. Seperti bulan dipagari
bintang
13. Seperti duduk dalam duri
Seperti harimau
14. menyembunyikan kukunya
15. Seperti kerbau dicucuk
hidung

Makna
Kesukaran memberi pengajaran kepada
orang yang degil (DBP)
Selalu dalam kekhuatiran dan resah
gelisah (DBP)
Beroleh malu dalam sesuatu majlis
kerana kesalahannya (Sasbadi)
Orang yang kebingungan dan tidak
tentu arah (DBP)
Melakukan sesuatu yang menyusahkan
diri sendiri (Fajar Bakti)
Orang yang telah hilang serinya (DBP)
Suara yang tidak merdu (DBP)
Beroleh keuntungan yang tidak dapat
menikmati (DBP)
Anak menurut baka ibu bapanya,
sesuatu itu menurut asalnya (Sasbadi)
Perbuatuan jahat yang tersembunyi
(Sasbadi)
Diberi sedikit lalu hendak minta banyak
(Sasbadi)
Kecantikan gadis yang tiada bandingan
(Sasbadi)
Sangat gelisah (Sasbadi)
Orang yang menyembunyikan
kelebihannya (Sasbadi)
Orang bodoh yang selalu menurut
kemahuan orang lain (Sasbadi)
184

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

Bil
16.

Perumpamaan
Seperti melukut di tepi
gantang

17. Seperti rumput di tepi jalan


18.

Seperti sirih pulang ke


gagang

19.

Seperti telur di hujung


tanduk

20. Seperti tikus jatuh ke beras

Makna
Tidak dianggap penting (Utusan)
Hidup di dalam kemiskinan (Sasbadi)
Sesuatu yang kena pada tempatnya
(DBP)
Orang yang dalam keadaan amat sulit
(DBP)
Suka dan senang sekali (Sasbadi)

Rujukan:
1.

Peribahasa Sekolah Menengah- Asiah Abdul Rahman (DBP)

2.

Kamus Peribahasa Mohd Tajuddin B. Hj. Abdul Rahman (Fajar Bakti)

3.

Kamus Peribahasa Bergambar Asraf, Rosnita Abdullah, Sunah Adam (Sasbadi)

185

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

186

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

BIL.

PERKATAAN

MAKSUD

1.

alasan

2.

aspek (aspk)

segi, sudut, bahagian untuk diberikan


perhatian dan sebagainya.

3.

bahan grafik

bahan yang memuatkan maklumat atau paparan yang


terdiri daripada lukisan, gambar rajah, simbol dan lain-lain
untuk menyatakan atau menyampaikan idea.

4.

bahan prosa

karangan yang ditulis tidak berbentuk puisi.

5.

bahasa badan

pergerakan seperti duduk, berjalan, mimik muka dsb bukan


melalui pertuturan secara kreatif.

6.

bahasa yang indah

bahasa berunsur sastera seperti mengandungi


ungkapan-ungkapan indah seperti peribahasa,
simpulan bahasa, metafora dan lain-lain.

7.

berbicara

bercakap untuk mengemukakan pendapat.

8.

berbual-bual

berborak atau beromong.

9.

bercerita

bercakap, berbual mengisahkan sesuatu.

10.

bertatasusila

adat sopan santun dan budi pekerti yang baik.

11.

bertutur

bercakap atau berkata-kata hanya mengujarkan katakata.

12.

deskriptif

keterangan yang bertujuan memberi gambaran.

13.

diftong (lin)

14.

digraf

BIL.
15.

sesuatu (bukti, keterangan dan lain-lain) yang dijadikan


asas atau dasar bagi sesuatu tindakan, pendapat dan lainlain.

gabungan dua bunyi vokal yang disebut


dalam satu suku kata akibat perubahan
kedudukan lidah seperti ai, au dan oi.
dua huruf berturut-turut yang mewakili
satu bunyi seperti ng, ny, sy.

PERKATAAN

diksi

MAKSUD

pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan


untuk mengungkapkan idea secara lisan dan bertulis.
187

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

16.

ekstensif

(kstnsif) luas liputannya untuk menambah


ilmu dan kosa kata.

17.

frasa

kumpulan kata yang membentuk unit-unit sintaksis.

18.

gaya bahasa

cara pemakaian bahasa bentuk bahasa yang digunakan.

19.

gerak laku

tingkah laku atau gerak geri, perbuatan atau kelakuan.

20.

grafik

maklumat atau paparan yang terdiri daripada lukisan, gambar


rajah, simbol dan lain-lain untuk menyatakan atau
menyampaikan idea.

21.

gramatis

berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau


tatabahasa.

22.

idea

23.

idea utama

buah fikiran yang penting menerangkan maksud


keseluruhan perenggan.

24.

idea sampingan

idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi menyokong dan

25.

imaginatif

tercipta daripada daya khayalan dan imaginasi atau daya


kreatif berasaskan khayalan.

26.

jeda atau berjeda

berhenti sebentar.

27.

karangan berpandu

karangan berpandu ialah satu penulisan karangan


berdasarkan panduan guru atau murid bebas mengeluarkan
idea dengan panduan atau batasan yang diberi.

BIL.

buah fikiran, gagasan.

menerangkan idea utama.

PERKATAAN

MAKSUD

28.

karangan terkawal

29.

kesantunan bahasa

bahasa dan kosa kata yang sopan sesuai dengan budaya


Malaysia.

30.

kata panggilan

i. gelaran

karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya sedia


terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib, 1975:135) atau
susunan dikawal ketat dan sedikit-sedikit dipimpin ke arah
karangan bebas.

ii. gelaran kehormat


iii. gelaran rujukan
188

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

iv. gelaran ungkapan panggilan nama bergantung kepada


kedudukan pangkat, umur, dan keakraban hubungan.

31.

klasifikasi

penyusunan mengikut kelas atau susunan sistematik ke


dalam kumpulan menurut kriteria yang ditetapkan

32.

koheran

hubungan antara perenggan dengan perenggan.

33.

kohesi

perhubungan ayat ke ayat.

34.

konsep

pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu.

35.

kreatif

mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu idea.

36.

kritis

tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui


sesuatu. (menimbangkan buruk baiknya terlebih dahulu)

37.

kronologi

sesuatu peristiwa atau kejadian menurut masa berlakunya


peristiwa berkenaan.

38.

laras bahasa

penggunaan bahasa mengikut konteks (laras istana,laras


sains,laras klasik dan lain-lain).

39.

melakar

melukis rangka secara kasar.

BIL.

PERKATAAN

MAKSUD

40.

melodi

susunan seni kata berirama.

41.

memurnikan

membersihkan atau menulis semula perkataan, frasa atau


ayat yang betul hasil daripada pengeditan.

42.

menaakul

hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan


menggunakan akal atau tinjauan akal atau membuat
pertimbangan dengan logik.

43.

menceritakan

mengisahkan sesuatu kepada/


mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan/bercerita.

44.

mengajuk

meniru

45.

mengecam

mengenal atau mengingat sesuatu yang dilihat dan didengar.


189

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

46.

mengedit

menyunting atau menandai kesalahan pada perkataan, frasa


atau ayat.

48.

imlak

menyebut atau membaca supaya ditulis oleh orang lain.

47.

mengujarkan

mengatakan, mengucapkan, menuturkan atau menyebutkan.

49.

menjana idea

menghasil, melahirkan, mengeluarkan buah fikiran/idea.

50.

51.

BIL.

modul

multimedia

unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan


komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat
dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih
besar.
pelbagai media seperti media cetak dan media elektronik
atau bahan elektronik yang mengandungi pelbagai media
seperti animasi, data, suara, gerakan dan sebagainya yang
bersifat interaktif.

PERKATAAN

MAKSUD

52.

naratif

cerita peristiwa atau pengalaman.

53.

pandangan

anggapan, pendapat, tanggapan, fikiran pada sesuatu yang


dilihat, dibaca dan didengar.

54.

sesuatu bahan

merujuk kepada bilangan bahan dan jenis bahan.(bahan


grafik, bukan grafik dan berbentuk prosa)

55.

sesuatu konteks

merujuk sesuatu.

56.

sesuatu situasi

suasana tempat atau keadaan.

57.

sesuatu sumber

rujukan pada asal, mula atau punca sesuatu.

58.

pendapat

kesimpulan yang dibuat atau diperolehi daripada berfikir pada


sesuatu yang dilihat, dibaca dan didengar.

59.

pendekatan modular

pendekatan yang mana kurikulum


distrukturkan kepada struktur yang lebih
kecil yang dinamakan sebagai modul.

190

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

60.

pengumuman

pemberitahuan kepada orang ramai.

61.

penilaian

perbuatan menilai sesuatu untuk dijadikan ukuran atau


bandingan.

62.

perasaan

perihal merasa(i) dalam hati atau batin, hasil atau perbuatan


merasa dalam hati atau batin, sentimen suka, minat, ingin
tahu.

63.

pertautan idea

pertalian atau perhubungan idea antara dua ayat atau dua


perenggan.

64.

pola ayat

contoh atau model ayat yang dibina atau rangka dasar ayat.
Terdapat 4 pola ayat dasar. (Rujuk Tatabahasa Dewan muka
surat 418 419)

BIL.

PERKATAAN

MAKSUD

65.

prinsip

asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran,


kajian, tindakan, atau hukum sesuatu teori dan lain-lain.

66.

prosa

karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa bukan


dalam bentuk puisi.

67.

ramalan

sesuatu yang diramalkan, dugaan, telahan dan tekaan.

68.

respons

reaksi

69.

soalan bercapah

soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan.

soalan bertumpu

soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat objektif dan


dinyatakan dalam teks.

71.

sumber

merujuk kepada sumber hidup dan sumber bukan hidup.

72.

torso

(Bio) bahagian utama tubuh manusia, tidak termasuk kaki,


lengan dan kepala.

73.

transformasi

perubahan bentuk atau sifat, rupa, keadaan dan lain-lain.

74.

tulisan mekanis
(mkanis)

melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya meniru


dan menyalin sahaja.

70.

191

Modul Pengajaran Bahasa Malaysia SJK Tahun 6

75.

ulasan

huraian tentang sesuatu kupasan dan tafsiran.

76.

urutan

susunan (kejadian) yang berturut-turut, susunan yang teratur,


rentetan.

77.

wacana

a. unit bahasa yang melebihi batas ayat. Wacana boleh


terdiri daripada ayat, ceraian, dialog dan sebagainya.
b. kesatuan fikiran yang utuh dalam bentuk lisan atau
tulisan.

192

Anda mungkin juga menyukai