Anda di halaman 1dari 4

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM : PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 4

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

5.0 Hemah Tinggi

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia

5.1.1

dalam pergaulan seharian.

Menyenaraikan adab dalam pergaulan jiran.


5.1.2

5.1 Mengamalkan adab dalam pergaulan

Menghuraikan kepentingan adab dalam

dengan jiran.

pergaulan dengan jiran.


5.1.3
Menceritakan

perasaan

apabila

berkelakuan beradab dalam pergaulan jiran.


5.1.4
Mengamalkan perlakuan beradab dengan
jiran.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR TAHUN 4

Mata Pelajaran

: Pendidikan Moral

Tahun

: 4B

Tarikh / Masa

: 29.03.16 (0830 - 0930)

Bilangan murid

: 25 orang

Tema

: Hemah Tinggi

Tajuk

: Melayan orang lain dengan bersopan

Standard Kandungan

: 5.0 Hemah tinggi

Standard Pembelajaran

: 5.1 Mengamalkan adab dalam pergaulan jiran

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:


i.
ii.

Menyatakan tiga contoh adab dalam pergaulan jiran


Menyatakan perasaan diri apabila melakonkan situasi
pergaulan jiran dengan beradab

Pendekatan

: Analisis nilai, penjelasan nilai, tindakan sosial

EMK

: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Bahan Bantu Belajar

: slaid power point (video dan lagu), lembaran kerja

Langkah /

Isi Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Catatan

Masa
Set induksi

Video Hemah tinggi

(5 minit)

1. Guru menayangkan video

BBM:

yang bertemakan hemah

Video

tinggi kepada murid.

tinggi

2. Guru

menonton

Soalan:
i.

Apakah

perbuatan

yang telah dilakukan


oleh
ii.

lelaki

dalam

video?
Mengapakah lelaki itu
sanggup

murid

video

yang

orang

3. Guru

bersoal

jawab

lelaki

Menerangkan
sebab

dengan murid.

Nilai:
Hemah tinggi
Saling membantu

lain

Bekerjasama

walaupun dia miskin?


Apakah yang diterima
oleh

Menonton video
Menjana idea

hartanya

kepada

Teknik:
KBKK:

dipaparkan.

memberikan

segala

iii.

meminta

hemah

tersebut

apabila dia menolong


Langkah 1

orang lain?
Situasi 1:

(10 minit)

Berkunjung ke rumah jiran

1. Guru memberikan situasi

sempena Tahun Baru Cina dan


menerima

angpau

daripada

jiran.

kepada murid.

Slaid powerpoint

2. Guru memilih murid secara


rawak untuk melakonkan
situasi yang diberikan.

Situasi 2:
Saya

menghadiri

majlis

daripada jiran.
Situasi 4:

3. Guru

meminta

menyatakan

Lakonan /

murid
perasaan

apabila berkelakuan adab

Situasi 3:
meminjam

Teknik:
simulasi

perkahwinan jiran.
Saya

BBM:

kamus

dengan jiran.

Nilai:
Keyakinan
Kesungguhan

Saya bertandang ke rumah


jiran
Langkah 2
(10 minit)

untuk

merapatkan

hubungan dengan jiran.


Lembaran kerja:
Tindakan

Perasaa

Tindaka

jiran

n saya

n saya

1. Guru

memberikan

lembaran

kerja

kepada

Lembaran kerja

murid.

Mak Cik Tan

Teknik:

bertegur

2. Guru membimbing murid

sapa

melengkapkan

dengan
saya
Pak

BBM:

lembaran

kerja diberikan.

cik

Chong

3. Guru

terlanggar

KBKK:

meminta

saya.

membacakan

Barangnya

yang telah ditulis.

bertaburan

Menulis

murid
jawapan

Menyelesaikan
masalah
Membuat
keputusan

di atas lantai
Jiran
Ah
Meng

Nilai:

mengajak

Kerajinan

saya
bermain
bola
Mak cik Yap
belanja saya
makan kuih
yang
dibuatnya.

Penutup

Lagu bersopan santun

(5 minit)

1. Guru

memaparkan

lagu

bersopan santun kepada


murid.
2. Guru

murid
lagu

tersebut.

melengkapkan lirik lagu

3. Guru

memberikan

bersopan santun

lembaran

Isi pelajaran:

meminta

Kita perlu mengamalkan adab

melengkapkannya.

bersopan

dalam

pergaulan

seharian.

Refleksi pengajaran dan pembelajaran:

4. Guru

Lagu

bersopan

santun
meminta

menyanyikan
Lembaran kerja:

BBM:

kerja

dan
murid

menyimpul

pelajaran pada hari ini.

isi

Lembaran kerja
Teknik:

Kekuatan:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kelemahan:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Cadangan mengatasi:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________