Anda di halaman 1dari 53

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

ISI KANDUNGAN

BIL

PERKARA

MUKA SURAT

1
2

Isi Kandungan
Visi, Misi, Moto, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan

1
2-3

3
4
5
6
7
8
9
10
13
11
12

Sains
Pendahuluan, Rasional, Matlamat Panitia dan Objektif Panitia
Carta Organisasi Panitia
Maklumat Guru Mata Pelajaran
Analisis SWOT
Perancangan Strategik Panitia
PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI
Carta Gantt Pelaksanaan Rancangan Panitia
Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2016
Analisis Pencapaian Murid Peperiksaan UPSR
Analisis Pencapaian Murid Peperiksaan Akhir Tahun

4-5
6
7
8-11
13
15 - 20
22 - 39
40 - 41
42 - 43
44
45 - 50

VISI
1

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA


SEJAHTERA

MISI
MELESTARI SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

MOTO
PINTAR BESTARI

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS


Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan
Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan
3

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

individu yang kompetitatif, dinamik, tangkas dan berdaya


tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan
teknologi
Pendahuluan

Panitia Sains merupakan satu unit yang telah diperkenalkan disemua sekolah bagi
membantu murid
membentuk pengetahuan dalam mata pelajaran Sains dalam kehidupan seharian .
Panitia ini juga
membantu murid meningkatkan kemahiran dalam kemahiran proses Sains yang
diketengahkan dalam mata
pelajaran ini. Selain itu panitia ini juga menjalankan projek-projek dan pelbagai aktiviti
yang berkaitan
dengan Sains. Panitia ini juga berperanan untuk meningkatkan prestasi murid melalui
ujian ujian yang
dijalankan pada setiap bulan. Ini bagi meningkatkan prestasi murid dalam mata
pelajaran Sains yang
semakin mencabar pada masa kini .Justeru ini panitia Sains berusaha kearah
memartabatkan Sains sebagai
mata pelajaran yang diminati oleh murid.

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Rasional

2016-2020

Meningkatkan prestasi Sains murid melalui pelbagai program yang telah dirancang.
Panitia juga boleh membantu murid untuk menjadikan Sains

mata pelajaran yang

berguna dalam kehidupan seharian murid.

Matlamat

Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Sains bagi tahun ini diadakan dengan matlamat
untuk memperbaiki
dan meningkatkan lagi pengetahuan murid dalam bidang Sains umumnya dan
kemahiran proses Sains khasnya di dalam dan di luar bilik darjah, sejajar dengan
hasrat melahirkan masyarakat saintifik yamg berkemahiran tinggi dalam bidang Sains
dan teknologi.

Objektif
1.

Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam mata pelajaran Sains setiap tahun sehingga mencapai 100%.
2. Merangsang murid supaya berfikir secara kreatif dan kritis seterusnya membina kebolehan murid
untuk menjawab soalansoalan kemahiran Sains dengan baik dan soalan KBAT.

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

3. Menambah dan mengembangkan idea serta pengetahuan murid yang sedia ada dalam bidang Sains,
seterusnya menarik minat mereka untuk mendalami bidang Sains ke tahap yang lebih tinggi dan
menjadikan UPSR sebagai batu loncatan untuk pergi jauh dalam bidang Sains.
4. Menanam sikap positif murid terhadap keupayaan mereka dalam bidang Sains melalui motivasi kendiri
dan membentuk keyakinan terhadap kebolehan mereka.menguasai kemahiran proses Sains melalui
program atau aktiviti yang dilaksanakan seterusnya boleh menjawab soalan UPSR dengan penuh
keyakinan.
5. Menjana pemikiran yang rasional untuk melengkapkan diri dari segi rohani,jasmani,emosi dan intelek
dalam membuat satu-satu pertimbangan melalui proses penerimaan maklumat dan kebolehan
mentafsir yang murid dalam bidang Sains.
6. Membina budaya ilmu dalam diri murid dengan menjadikan Sains sebagai satu cabang ilmu yang
membentuk keperibadian yang cemerlang.

CARTA ORGANISASI PANITIA SAINS 2016


PENGERUSI
TN.HJ HAMID BIN MASDEWI
GURU BESAR
6

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

NAIB PENGERUSI
EN HILMY BIN MAT NAYAN @ OTHMAN
GPK TADBIR DAN KURIKULUM

KETUA PANITIA
PN. IKA LIANA BT. HJ KHALID

SETIAUSAHA
PN . NURLIYANA BINTI SARIP

AJK
EN AHMAD MAHYUDDIEN BIN MAHMUD
EN MOHD NORHASLAM BIN MOHD NOR
MAKLUMAT GURU SAINS SK KEMENTAH 2016
NAMA

NO FAIL
JPWPKL

OPSYEN

KATEG
ORI

BILANGAN
TAHUN
BERKHID

TARIKH
SAH
JAWATA

KELULUSA
N
AKADEMI

KELULUSA
N IKHTISAS
7

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Ika-Liana Bt Hj Khalid

01-60048

Ahmad Mahyuddien Bin


Mahmud

01-62860

Nurliyana Bt Sarip

Mohd Norhaslam Bin


Mohd Nor

2016-2020

MAT

2/1/200
5
1/3/200
6

MSc

KPLI Sains

BSc
(Hons)

KPLI Sains

SPM

Ijazah
Sarjana
Muda
Pendidikan

SPM

Ijazah
Sarjana
Muda
Pendidikan

Sains
SR
Sains
SR

DG44

11

DG44

10

01-68555

Sains
SR

DG41

01-72707

Sains
SR

DC41

16/1/20
13

ANALISIS SWOT Panitia Sains SK Kementah 2016


8

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Kekuatan

(S)

2016-2020

Kelemahan (W)

S1. Mempunyai guru terlatih yang berpengalaman

W1. Masih terdapat murid yang tidak menguasai

S2. Bilik Sains yang lengkap dengan kemudahan asas

kemahiran 3 M

S3. Dua orang guru berpengalaman lebih 10 tahun

W2. Murid kurang memahami Kemahiran Proses Sains

mengajar Sains

W3. Pencapaian A dalam Sains belum memuaskan

S4. Mempunyai guru yang berpengalaman dalam

W4. Murid kurang minat mata pelajaran Sains.

menanda
kertas UPSR .

Peluang (0)
O1. PIBG sangat memberi sokongan

Cabaran / Ancaman (T)


T1. Murid yang lemah, ketidakhadiran murid ke sekolah

O2. Sikap ibu bapa yang positif

atas sebab tertentu dan murid sering berpindah

O3. Guru komited dalam pengajaran

masuk dan keluar

O4. Bahan-bahan dan alatan Sains yang baru dan


mencukupi untuk menjalankan amali

T2. Guru selalu keluar atas arahan JPN/PPD


T3. Murid tidak menunjukkan minat dan menumpukan
perhatian semasa proses PdP
T4. Ibu bapa murid kurang mengambil tahu hal
pembelajaran murid

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

COWS / TOWS MATRIKS Panitia Sains SK Kementah 2016


DALAMAN

S ( STRENGTH ) KEKUATAN

W ( WEAKNESS ) KELEMAHAN

S1. Mempunyai guru terlatih yang


berpengalaman
S2. Bilik Sains yang lengkap
dengan kemudahan asas
S3. Dua orang guru
berpengalaman lebih 10 tahun
mengajar Sains
S4. Mempunyai guru yang
berpengalaman dalam menanda
kertas UPSR .

W1. Masih terdapat murid yang


tidak menguasai kemahiran 3
M
W2. Murid kurang memahami
Kemahiran Proses Sains
W3. Pencapaian A dalam Sains
belum memuaskan
W4. Murid kurang minat mata
pelajaran Sains.

O ( OPPORTUNITIES ) - PELUANG

SO - Strategik ( Action Word )

WO - Strategik

O1. PIBG sangat memberi


sokongan
O2. Bengkel pemantapan Sains
kerap diadakan untuk guru oleh
PPD dan JPN
O3. Guru komited dalam
pengajaran
O4. Bahan-bahan dan alatan Sains
yang baru dan mencukupi
untuk menjalankan amali

S1 + S2 + S3 + S4 + O3 +O4
Memastikan pembelajaran dan
pengajaran yang berkesan

W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3
Memantapkan kemahiran guru
yang mengajar Sains

S1 + S2 +S3 + O1+O2 + O3
Mengukuhkan pencapaian murid
dalam Sains

W3+ W4 + O1 + O3 + O4
Menarik minat murid terhadap
mata pelajaran Sains

LUARAN

10

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

T (THREATS) CABARAN /ANCAMAN

ST - Strategik

WT - Stategik

T1. Murid yang lemah,


ketidakhadiran murid ke
sekolah atas sebab tertentu
dan murid sering berpindah
masuk dan keluar
T2. Guru selalu keluar atas arahan
JPN/PPD
T3. Murid tidak menunjukkan
minat dan menumpukan
perhatian semasa proses P&P
T4. Ibubapa murid kurang
mengambil tahu hal
pembelajaran murid

S1 + S2+ T2
Menyediakan modul pengajaran
Sains

W2 + W3 + T1 +T2
Mengurangkan masalah ponteng
di kalangan murid.
Menambah bahan latih tubi
kepada murid
W1 + T2
Meningkatkan kecemerlangan
guru Menyediakan pakej bahan
PdP Sains untuk tugasan murid.

KETERANGAN
S-O : GUNA KEKUATAN DAN REBUT PELUANG
S-T : GUNA KEKUATAN DAN ELAK ANCAMAN
W-O : ATASI KELEMAHAN DAN REBUT PELUANG
W-T : ATASI KELEMAHAN DAN ELAK ANCAMAN

11

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

STRATEGI
JENIS STRATEGI

STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA


.

S1 + S2 + S3 + S4 + O3 +O4

S1

1. Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan

S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O3

S2

2. Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains

W3 + W4 + O1 + O3 + O4

S3

3. Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains

W1 + T2

S4

4. Meningkatkan kecemerlangan guru. Menyediakan pakej


bahan PdP Sains untuk tugasan murid

W1 + W2 + W3 + W4 +O2 + O3

S5

5. Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains

12

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

PELAN STRATEGIK 2016 2020


PANITIA SAINS
SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR
13

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 - Panitia Sains SK Kementah

ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

1.Penguasaa
Meningkatkan
n murid
prestasi murid
didalam KPS dalam Sains
masih
lemah
2.Pengetahua
n sedia ada
murid amat
kurang dan
pendedahan
awal murid
terhadap
Sains juga
amat
terbatas

INISIATIF /
STRATEGI

SASARAN
OBJEKTIF

KPI

Meningkatka
n
penguasaan,
pengetahuan
dan
kemahiran
murid serta
memberi
pendedahan
awal dan
minat
mengenai
Sains kepada
murid.

Bilangan
100%
kelulusan
dalam Sains

201
6
100
%

201
7
100
%

201
8
100
%

201
9
100
%

202
0
100
%

S1 Memastikan
PdP yang
berkesan
S2 Mengukuhkan
pencapaian murid
dalam Sains
S3 Menarik minat
murid
terhadap mata
pelajaran Sains
S4 Meningkatkan
kecemerlangan
guru.
Menyediakan
pakej bahan PdP
Sains untuk
tugasan murid
S5 Memantapkan
kemahiran guru
yang
14

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

mengajar Sains

PELAN TAKTIKAL 2016


PANITIA SAINS
SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR
15

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Pelan Taktikal 2016 Panitia Sains SK Kementah 2016


Strategi 1 - Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan
Bil
.
1

Program /
Projek
Bijak
Mengajar

Tanggungja
wab
Semua guru
Sains

Tempoh /
Hari
Mac November

Kos /
Sumber
RM 100

Pembinaan
modul soalan
Tahun 1 - 6

Semua guru
Sains

Mac November

RM500

Output

KPI

Memantapkan
kemahiran guru
yang mengajar
Sains

Guru dapat
mengaplikasik
an kemahiran
dalam
pembelajaran
dan
pengajaran

Memperbanyakka
n koleksi bahan
pembelajaran
dan pengajaran

Murid dapat
membuat latih
tubi dengan
banyak
melalui bahan
yang telah
dibina

Pelan
Kontigensi
Kursus
Dalaman

Perkembang
an staf

16

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Pelan Taktikal 2016 Panitia Sains SK Kementah 2016


Strategi 2 - Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains
Bil
.

Program /
Projek

Tanggungja
wab

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Output

KPI

Pelan
Kontigens
i
Teknik
menjawab
soalan oleh
guru Sains
(dalaman)

Teknik
menjawab
Kertas 1 dan
Kertas 2
UPSR

Ketua Panitia
Sains

2 kali (Feb Ogos)

RM 500
PIBG

Murid tahu cara


menjawab soalan
sebenar dan cara
pemarkahan

Bilangan
murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

2.

Panduan
menjawab
soalan Sains
bagi murid
Tahun 4 dan
5

Ketua Panitia
Sains

2 kali (AprilJun)

RM500
PIBG

Murid tahu cara


menjawab soalan
sebenar dan cara
pemarkahan

Bilangan
murid
mendapat A
dan lulus
dalam PPT
dan PAT
meningkat

Teknik
menjawab
soalan oleh
guru Sains
(dalaman)

3.

Kelas
tambahan
UPSR anjuran
ATM

GPK 1 dan
Penyelaras
Tahun 6 dan
PIBG

4 kali sebulan
(Feb Ogos)

Bayaran dari
murid
RM 20
sebulan

Murid lulus
dalam
peperiksaan
UPSR meningkat

Bilangan
murid
mendapat A
dan lulus

Kelas
Tambahan
Malam
(ATM)
17

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

4.

Bil
.

Kelas
tambahan
UPSR Tahun 6

Program /
Projek

GPK 1 dan
Penyelaras
Tahun 6 dan
PIBG

Tanggungja
wab

4 kali sebulan
(FebOgos)
Setiap Isnin &
Selasa dan
Cuti Sekolah

Tempoh /
Hari

Bayaran dari
murid
RM40
setahun

Kos /
Sumber

kepada 100%

dalam UPSR
meningkat

Murid lulus
dalam
peperiksaan
meningkat
kepada 100%

Bilangan
murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat .

Output

KPI

5.

Latih tubi
berasaskan
modul oleh
guru Sains
tahun 6

Semua guru
Sains Tahun 6

Mac-Sept

Bayaran dari
murid
RM 15
setahun

100% murid
dapat
memanfaatkan
bahan

Bilangan
murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

6.

Sains
bersama
Akhbar DIDIK

Semua guru
Sains Tahun 6

Jan- Sept
Setiap hari
Isnin

Bayaran dari
murid
RM 40
setahun

100% murid
dapat
memanfaatkan
bahan

Bilangan
murid
mendapat A
dan lulus
dalam UPSR
meningkat

2016-2020

Kelas
tambahan
Sabtu,
Intensif
Isnin &
Selasa dan
Cuti
Sekolah
Pelan
Kontigens
i
Program
Klinik Sains

Tutorial
Akhbar
DIDIK

18

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Pelan Taktikal 2016 Panitia Sains SK Kementah 2016


Strategi 3 - Menarik minat murid terhadap mata pelajaran Sains
Bil
.
1

Program /
Projek
Terokai Dunia
Sains

Tanggungja
wab
Semua guru
Sains

Tempoh /
Hari
April

Kos /
Sumber
Rm 400
PIBG

Pertandingan
Reka Binaan

Guru Sains
Tahun 6

1 hari
(Oktober)

Sumber dari Mencungkil idea


murid
kreativiti murid

Output
Semua murid
Tahun 1- 6
mengambil
bahagian

KPI
Bilangan
murid
meminati
Sains
bertambah
Bilangan
murid
meminati
Sains
bertambah

Pelan
Kontigensi
Program
Minggu
Panitia Sains
2016
Aktiviti
selepas UPSR

19

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Perlumbaan
Kereta
Buatan
Sendiri

Guru Sains
Tahun 6

1 hari
(Oktober)

Sumber dari Mencungkil idea


murid
kreativiti murid

Bilangan
murid
meminati
Sains
bertambah

Aktiviti
selepas UPSR

Program
Popkuiz Sains

Semua guru
Sains

Hari Rabu
setiap
minggu
(Feb Sept)

RM 200
PIBG

Semua murid
dapat
pengetahuan
Sains

Perhimpunan
pagi Rabu

Lawatan
Sambil
Belajar

Semua guru
Sains

1 hari
(Jun)

RM 60
seorang

Semua murid
dapat
pengetahuan
Sains

Bilangan
murid
meminati
Sains
bertambah
Bilangan
murid
meminati
Sains
bertambah

Lawatan
Sambil
Belajar

Pelan Taktikal 2016 Panitia Sains SK Kementah 2016


Strategi 4 - Meningkatkan kecemerlangan guru.
Menyediakan pakej bahan PdP Sains untuk tugasan
murid
Bil
.
1

Program /
Projek
Celik ICT

Tanggungja
wab
Semua guru
Sains

Tempoh /
Hari
MacOktober

Kos /
Sumber

Output
Memantapkan
kemahiran guru

KPI
Guru dapat
mengaplikasik

Pelan
Kontigensi
Perkembang
an Staf
20

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

mengajar Sains
menggunakan
peralatan ICT dan
penggunaan VLEFrog

an
kemahiran ICT
dalam
pembelajaran
dan
pengajaran

2016-2020

Peta
Pemikiran
I-Think Sains

Semua guru
Sains

MacOktober

Memantapkan
kemahiran guru
membina dan
mengajar
menggunakan
peta
I-Think Sains

Guru dapat
mengaplikasik
an kemahiran
dalam
pembelajaran
dan
pengajaran

Perkembang
an Staf

Didik Hibur
Sains

Semua guru
Sains

Jan
Oktober

Memantapkan
kemahiran guru
menyelitkan
unsur Didik Hibur
di dalam kelas

Guru dapat
mencipta dan
mengaplikasik
an unsur Didik
Hibur dalam
pembelajaran
dan
pengajaran

Perkembang
an staf

Pelan Taktikal 2016 Panitia Sains SK Kementah 2016


Strategi 5 Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains
Bil
.

Program /
Projek

Tanggungja
wab

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Output

KPI

Pelan
Kontigensi
21

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Kursus
Peningkatan
PdP (secara
dalaman)

Semua guru
Sains

Februari
(1 hari)

4 orang x 1
hari x RM5
= RM 20

Meningkatkan
kemahiran guru
mengajar Sains

Guru dapat
mengaplikasik
an
kemahiran
dalam
pembelajaran
dan
pengajaran

Perkembang
an Staf

Taklimat
Penataran
Format Baru
Sains UPSR
(secara
dalaman)

Semua guru
Sains

Januari
(1 hari)

4 orang x 1
hari x RM5
= RM 20

Meningkatkan
pemahaman guru
tentang format
UPSR terutama
guru tahun 1
hingga 3

Guru faham
Perkembang
dan mahir
an Staf
dengan format
baru UPSR

Bengkel
Pembinaan
Items
mengikut
konstruk

Semua guru
Sains

Mac
(1 hari)

4 orang x 1
hari x RM5
= RM 20

Meningkatkan
pemahaman guru
tentang
pembinaan item
soalan mengikut
konstruk dan
menyediakan JSU

Guru
membina
soalan ujian
mengikut
konstruk dan
menyediakan
JSU

Perkembang
an staf

22

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

PELAN OPERASI 2016


PANITIA SAINS
SK KEMENTAH, KUALA LUMPUR
PELAN OPERASI 1 Panitia Sains SK Kementah 2016
Pelan Operasi 1

: Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan


23

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

2016-2020

Bijak Mengajar
Meningkatkan kemahiran guru Sains berdasarkan penguasaan Kemahiran Proses Sains
Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains
Mac - November
Semua guru Panitia Sains

Kekangan

Semua guru Panitia Sains


1. Taklimat program pada awal bulan Mac 2016
2. Perbincangan pelaksanaan dengan semua guru Sains
3. Pelaksanaan aktiviti
Pengesahan kehadiran
Surat menyurat
Jadual Program
Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = RM100
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semsa dan akan datang)
PELAN OPERASI 1 Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 1

: Memastikan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan


24

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

2016-2020

Pembinaan Modul Soalan Tahun 1 hingga 6


Memperbanyakkan koleksi bahan pembelajaran dan pengajaran
Meningkatkan kemahiran guru dalam menghasilkan soalan-soalan berdasarkan JSU yang
telah ditetapkan dan soalan KBAT
Mac - November
Semua guru Panitia Sains

Kekangan

Semua guru Panitia Sains


1. Taklimat program pada awal bulan Mac 2016
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan semua guru Sains
3. Pelaksanaan aktiviti
Pengesahan kehadiran
Surat menyurat
Pengagihan tugas guru untuk membuat modul dari Tahun 1 hingga 6
Tempat dan bahan keperluan program
4. Penilaian dan Pelaporan KPI
5. Kos = RM500
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semsa dan akan datang)
PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2016
25

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Pelan Operasi 2
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

2016-2020

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Teknik Menjawab Kertas 1 dan Kertas 2 UPSR
Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan
pemarkahan
1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format
UPSR
2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSR
Dua kali (Februari hingga Ogos)
Semua murid Tahun 6 yang akan menduduki UPSR 2016

Kekangan

Guru Sains tahun 5 dan 6


1. Taklimat program pada awal bulan Februari 2016
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program
3. Mempromosikan program surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Pelaksanaan aktiviti
Pengesahan kehadiran
Surat menyurat Surat jemputan (Penceramah Luar atau Penceramah Dalaman)
Jadual Program
Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM500 (PIBG)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian
Penambahbaikan

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.


Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan
keberkesanan program (semsa dan akan datang)
26

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2016


Pelan Operasi 2
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Panduan Menjawab Soalan Sains bagi murid Tahun 4 dan 5
Murid perlu menguasai teknik menjawab soalan yang menepati kehendak soalan dan
pemarkahan
1. Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut format
UPSR
2. Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSR
Dua kali (April hingga Jun)
Semua murid Tahun 4 dan Tahun 5 (2016)

Kekangan

Guru Sains tahun 4 dan 5


1. Taklimat program pada awal bulan April 2016
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas dengan AJK Program
3. Mempromosikan program surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Pelaksanaan aktiviti
Pengesahan kehadiran
Surat menyurat Surat jemputan (Penceramah Luar atau Penceramah Dalaman)
Jadual Program
Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM500 (PIBG)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian
Penambahbaikan

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.


Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan
27

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

keberkesanan program (semsa dan akan datang)


PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2016
Pelan Operasi 2
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Kelas Tambahan UPSR anjuran ATM
Keputusan peperiksaan murid meningkat
1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%
3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat
Empat kali sebulan (Februari hingga Ogos)
Semua murid Tahun 6 (2016)
Guru Sains tahun 6
1. Taklimat program pada awal bulan Februari 2016
2. Perbincangan pelaksanaan dan agihan tugas
3. Mempromosikan program surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
4. Menghadiri program
5. Pelaksanaan aktiviti
Pengesahan kehadiran
Penyediaan Jadual Kelas Tambahan
Pengagihan guru dan kelas
Tempat dan bahan keperluan program
6. Penilaian dan Pelaporan KPI
7. Kos = Bayaran dari murid ( RM20 sebulan)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan
28

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

keberkesanan program (semsa dan akan datang)


PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2016
Pelan Operasi 2
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh

Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains


Kelas Tambahan UPSR Tahun 6
Keputusan peperiksaan murid meningkat
1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Murid lulus dalam peperiksaan meningkat kepada 100%
3. Bilangan murid mendapat A dan lulus dalam UPSR meningkat
4 kali sebulan (Februari Ogos) (Kelas Tambahan Sabtu)
Setiap Isnin dan Selasa (Kelas Tambahan Intensif)
Cuti Sekolah (Kelas Tambahan Cuti Sekolah)
Semua murid Tahun 6 (2016)
Guru Sains tahun 6
1. Taklimat program pada awal bulan Februari 2016
2. Mempromosikan program surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan murid
3. Menghadiri program
4. Pelaksanaan aktiviti
Pengesahan kehadiran
Penyediaan Jadual Kelas Tambahan
Pengagihan guru dan kelas
Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = Bayaran dari murid ( RM40 setahun)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
29

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Penambahbaikan

Pelan Operasi 2
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

2016-2020

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semsa dan akan datang)
PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2016
: Mengukuhkan pencapaian murid dalam Sains
Latih tubi berasaskan modul oleh guru Sains tahun 6
Keputusan peperiksaan murid meningkat
1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. 100% murid dapat memanfaatkan bahan
Mac hingga September
Semua murid Tahun 6 (2016)

Kekangan

Guru Sains tahun 6


1. Taklimat program pada awal bulan Mac 2016
2. Pelaksanaan aktiviti
Penyediaan Jadual Program
Pengagihan guru dan kelas
Pemilihan modul mengikut kelas dan tahap murid
Tempat dan bahan keperluan program
3. Penilaian dan Pelaporan KPI
4. Kos = Bayaran dari murid ( RM15 setahun)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semsa dan akan datang)
30

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

PELAN OPERASI 2 Panitia Sains SK Kementah 2016


Pelan Operasi 2
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Mengukuhkan pencapaian murid dalam semua subjek khususnya Sains


Sains Bersama Akhbar DIDIK
Keputusan peperiksaan murid meningkat
100% murid dapat memanfaatkan bahan
Januari hingga September (Setiap hari Isnin)
Semua murid Tahun 6 (2016)

Kekangan

Guru Sains tahun 6


1. Taklimat tentang sasaran program
2. Pelaksanaan aktiviti
Penggunaan Akhbar Didik untuk latih tubi sama ada untuk kelas tambahan atau
semasa PdP
Pengagihan kepada murid setiap hari Isnin pada setiap minggu
Perbincangan jawapan
3. Penilaian dan Pelaporan KPI
4. Kos = Bayaran dari murid ( RM40 setahun)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)

31

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

PELAN OPERASI 3 Panitia Sains SK Kementah 2016


Pelan Operasi 3
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains


Terokai Dunia Sains
Menambahkan pengetahuan dan minat murid terhadap Sains
1. Meningkatkan kemahiran Sains di kalangan murid-murid
2. Meningkatkan pengetahuan mengenai eksperimen mudah Sains
April - Minggu Panitia Sains (5 hari)
Semua murid Tahun 1 hingga 6 (2016)

Kekangan

Semua guru Sains


1. Mesyuarat Panitia Sains
2. Taklimat program semasa mesyuarat panitia
3. Pelaksanaan aktiviti
Penyediaan Jadual Program
Pengagihan guru dan tugasan
Pemilihan aktiviti dan bajet
Surat menyurat Lawatan Sambil Belajar dan Jemputan Pameran Haiwan Peliharaan
Tempat dan bahan keperluan program
5. Penilaian dan Pelaporan KPI
6. Kos = RM300 (Sumbangan PIBG)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian
Penambahbaikan

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.


Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan
32

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

keberkesanan program (semasa dan akan datang)


PELAN OPERASI 3 Panitia Sains SK Kementah 2016
Pelan Operasi 3
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains


Pertandingan Reka Binaan dan Perlumbaan Kereta Buatan Sendiri
Menambahkan kreativiti murid dalam mata pelajaran Sains
1. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Melahirkan murid yang kreatif dan inovatif dalam penghasilan rekaan
3. Menambahkan minat murid tentang Sains
Oktober (1 hari) Aktiviti Selepas UPSR
Semua murid Tahun 6 (2016)

Kekangan

Guru Sains Tahun 6


1. Taklimat program selepas UPSR
4. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat awal kepada murid bahan dan kaedah
Kehadiran murid
Hadiah pemenang/ Saguhati
- bilangan kemenangan dalam pertandigan
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.
Penilaian dan Pelaporan KPI
2. Kos = Sumber dari murid
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.


33

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Penambahbaikan

Pelan Operasi 3
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

2016-2020

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)
PELAN OPERASI 3 Panitia Sains SK Kementah 2016
: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains
Program Popkuiz Sains
Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Sains
1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
Setiap hari Rabu (Mac hingga September)
Semua murid Tahun 1 hingga 6 (2016)

Kekangan

Semua guru Sains


1. Taklimat program kepada guru Sains dan murid
2. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat awal kepada murid hujung bulan Februari 2016
Pengagihan tugas kepada guru untuk menyediakan soalan popkuiz mengikut tahun 1 hingga
6
Hadiah pemenang/ Saguhati
- bilangan peralatan / kemudahan yang dibeli.
Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 200 (Panitia Sains)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


34

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

keberkesanan program (semasa dan akan datang)


PELAN OPERASI 3 Panitia Sains SK Kementah 2016
Pelan Operasi 3
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian

: Menambahkan minat murid terhadap mata pelajaran Sains


Lawatan Sambil Belajar
Menambahkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran Sains
1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap Sains
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
Jun (1 hari)
Murid Tahun 4 hingga 6 (2016)
Semua guru Sains
1. Taklimat program kepada guru Sains dan murid
2. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat awal kepada murid
Pengagihan tugas kepada guru
Surat menyurat
Surat Permohonan Lawatan Dalam Negeri
Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa
Surat Kebenaran Ibu Bapa
Surat Kepada Agen Pengurusan Lawatan (Travel Guide)
Kutipan duit lawatan daripada murid
Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 65 seorang
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.
Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.
35

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Penambahbaikan

2016-2020

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)
PELAN OPERASI 4 Panitia Sains SK Kementah 2016

Pelan Operasi 4
Nama Program
Rasional
Objektif

Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP


Sains untuk tugasan murid
Celik ICT
Dapat menghasilkan bahan interaktif untuk latih tubi dan pembelajaran murid
1. Murid dapat latih tubi yang bersistematik
2. Guru dapat mengaplikasi kemahiran ICT dalam PdP
3. Menambahkan pengetahuan guru tentang penggunaan ICT dalam Sains dan penggunaan
VLE-Frog
Mac hingga Oktober
Semua guru Sains

Kekangan

Semua guru Sains


1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat pelaksaan program
Pemilihan jurulatih (kalangan guru Sains)
Tempat dan bahan keperluan program
Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = Tiada
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.


36

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Penambahbaikan

2016-2020

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 4 Panitia Sains SK Kementah 2016


Pelan Operasi 4
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP


Sains untuk tugasan murid
Peta Pemikiran I-Think Sains
Dapat menghasilkan pelbagai peta I-Think yang sesuai mengikut topik
1. Murid dapat pengetahuan membina peta I-Think
2. Memudahkan murid faham topik yang diajar dan bukan hanya menghafal sahaja
Mac hingga Oktober
Semua guru Sains

Kekangan

Semua guru Sains


1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat pelaksaan program
Pengagihan tajuk dan tahap pada setiap guru
Pengumpulan dan penyimpanan peta I-Think yang telah dibuat oleh semua guru Email
Panitia Sains
Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = Tiada
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
37

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 4 Panitia Sains SK Kementah 2016


Pelan Operasi 4
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Meningkatkan kecemerlangan guru dan menyediakan pakej bahan PdP


Sains untuk tugasan murid
Didik Hibur Sains
Dapat menghasilkan suasana yang seronok semasa PdP Sains
1. Murid seronok dan mendapat gambaran topik yang akan diajar.
2. Menambahkan minat murid tentang fakta-fakta Sains
Januari hingga Oktober
Semua guru Sains

Kekangan

Semua guru Sains


1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat pelaksaan program
Pengumpulan contoh-contoh Didik Hibur yang dilakukan oleh guru di dalam kelas
Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = Tiada
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
38

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 5 Panitia Sains SK Kementah 2016


Pelan Operasi 5
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains


Kursus Peningkatan PdP (secara dalaman)
Dapat menghasilkan bahan pembelajaran untuk murid
Menambahkan pengetahuan guru tentang penghasilan bahan pembelajaran dan teknik
pengajaran yang berkesan
Februari (1 hari)
Semua guru Sains

Kekangan

Semua guru Sains


1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat program
Tempat dan bahan taklimat
Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 30 (Minum petang)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
39

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 5 Panitia Sains SK Kementah 2016


Pelan Operasi 5
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains


Taklimat Penataran Format Baru Sains UPSR (secara dalaman)
Guru faham dan mahir dengan format baru UPSR
Meningkatkan pemahaman guru tentang format baru UPSR terutama guru Sains tahun 1
hingga 3
Januari (1 hari)
Semua guru Sains

Kekangan

Semua guru Sains


1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat program
Tempat dan bahan taklimat
Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 30 (Minum petang)
Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains
40

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)

PELAN OPERASI 5 Panitia Sains SK Kementah 2016


Pelan Operasi 5
Nama Program
Rasional
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

: Memantapkan kemahiran guru yang mengajar Sains


Bengkel Pembinaan Items Mengikut Konstruk
Guru membina soalan ujian mengikut konstruk dan menyediakan JSU
Meningkatkan pemahaman guru tentang pembinaan item soalan mengikut konstruk dan
menyediakan JSU
Mac (1 hari)
Semua guru Sains
Semua guru Sains
1. Taklimat program kepada guru Sains
2. Pelaksanaan aktiviti
Taklimat program
Tempat dan bahan taklimat
Contoh pembinaan item soalan untuk ujian
Pengumpulan contoh item soalan yang telah dibina Email Panitia Sains
Penilaian dan Pelaporan KPI
3. Kos = RM 30 (Minum petang)
41

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Kekangan

Masalah semasa atau selepas program dilaksanakan akan dicatat dan akan diambil tindakan.

Pemantauan

Guru Besar, Guru Penolong Kanan Kurikulum atau Ketua Panitia Sains

Penilaian

Selepas program dilaksanakan bergantung kepada pencapaian objektifnya.

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikkan akan dilakukan untuk meningkatkan


keberkesanan program (semasa dan akan datang)

CARTA GANTT
PANITIA SAINS SK KEMENTAH 2016
BIL

AKTIVITI

JAN.

FEB.

MAC.

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT.

OKT.

NOV.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7

Bijak Mengajar
Pembinaan modul
soalan
Teknik menjawab
Kertas 1 dan 2
UPSR
Panduan
menjawab soalan
Sains Thn 4 & 5
Kelas tambahan
UPSR anjuran ATM
Kelas tambahan
UPSR Tahun 6
Latih tubi
berasaskan modul
oleh guru Sains

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/
/

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

42

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

tahun 6
8
9
10
11
12
13
BIL

Sains bersama
Akhbar DIDIK
Terokai Dunia
Sains
Pertandingan Reka
Binaan & Kereta
Buatan Sendiri
Program Popkuiz
Sains
Lawatan Sambil
Belajar

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/
/ /
/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

Celik ICT
AKTIVITI

/ / / /

JAN.

/ / / /

/ / / /

/ / / /

MAC.

APRIL

MEI

FEB.

/ / / /
JUN

JULAI

OGOS

SEPT.

/ / / /
OKT.

NOV.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
14

Peta Pemikiran IThink Sains

15

Didik Hibur Sains

16
17
18

Kursus
Peningkatan PdP
Taklimat
Penataran Format
Baru UPSR
Bengkel
Pembinaan Item
mengikut konstruk

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/
/
/

43

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN


PROGRAM PANITIA SAINS
2016
Bi
l

Program

Bijak Mengajar

Pembinaan modul
soalan

Teknik menjawab
Kertas 1 dan 2 UPSR

Panduan menjawab
soalan Sains Thn 4 &
5

Tempoh
Pelaksan
aan

Tarikh
Pemanta
uan

Penilaian
Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

44

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Kelas tambahan
UPSR anjuran ATM

Kelas tambahan UPSR


Tahun 6

Latih tubi berasaskan


modul oleh guru
Sains tahun 6

Sains bersama
Akhbar DIDIK

Bi
l
9

Program

Tempoh
Pelaksan
aan

Tarikh
Pemanta
uan

Penilaian
Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

2016-2020

Catatan

Terokai Dunia Sains

10 Pertandingan Reka
Binaan & Kereta
Buatan Sendiri
11 Program Popkuiz
Sains
12 Lawatan Sambil
Belajar
13 Celik ICT
14 Peta Pemikiran I-Think
45

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

Sains
15 Didik Hibur Sains
16 Kursus Peningkatan
PdP
17 Taklimat Penataran
Format Baru UPSR
18 Bengkel Pembinaan
Item mengikut
konstruk
ULASAN : ..........................................................................................................................................
................................................................
LAPORAN DISEDIAKAN
OLEH : ..............................................................................................................................................
............................

ANALISIS KEPUTUSAN UPSR


MATA PELAJARAN SAINS
TAHUN 2014 DAN 2015
GRED A
Bil

Tahun

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai
GPMP

Bil Calon
Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

%
46

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2014

79

7.6

48

60.8

22

27.8

2.5

2015

79

18

22.8

41

51.9

18

22.8

0.0

2.5

77

97.5

2016-2020

2.08

ANALISIS PENCAPAIAN MURID


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3
ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
SEKOLAH : SK KEMENTAH
DARJAH : TAHUN 1
Bil Calon

GRED A

Bil

Kelas

BESTARI

39

39

HARAPAN

25

25

KREATIF

38

38

Daftar Ambil TH Bil

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

GRED F

Menguasai

GPMP

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

28 71.79

23.08

5.13

0.00

0.00

0.00

39

100.00

1.33

36.00

16.00

8.00

4.00

8.00

23

92.00

2.48

15 39.47 13 34.21

15.79

10.53

0.00

0.00

38

100.00

1.97

28.00

47

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

MAJU

38

38

23 60.53 10 26.32

7.89

5.26

0.00

0.00

38

100.00

1.58

TEKUN

37

37

14 37.84

10.81

10.81

8.11

2.70

36

97.30

2.30

177

177

87 49.15 52 29.38 19 10.73 12

6.78

2.26

1.69 174

98.31

1.89

Jumlah

11 29.73

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
SEKOLAH : SK KEMENTAH
DARJAH : TAHUN 2
Bil Calon

GRED A

Bil

Kelas

BESTARI

36

36

HARAPAN

20

20

KREATIF

38

38

Daftar Ambil TH Bil

GRED B

GRED E

GRED F

Menguasai

GPMP

Bil

Bil

Bil

Bil

24 66.67 11 30.56

2.78

0.00

0.00

0.00

36

100.00

1.36

10.00

20.00

15.00

30.00

15.00

17

85.00

3.90

13 34.21 23 60.53

5.26

0.00

0.00

0.00

38

100.00

1.71

GRED D

Bil

10.00

Bil

GRED C

48

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

MAJU

38

38

10 26.32 23 60.53

10.53

2.63

0.00

0.00

38

100.00

1.89

TEKUN

35

35

25.71 11 31.43

11.43

0.00

35

100.00

3.14

167

167

52 31.14 67 40.12 20 11.98 15

10

5.99

1.80

164

98.20

2.24

Jumlah

8.57

22.86

2016-2020

8.98

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
SEKOLAH : SK KEMENTAH
DARJAH : TAHUN 3
Bil Calon

GRED A

Bil

Kelas

BESTARI

39

39

HARAPAN

18

17

KREATIF

35

35

Daftar Ambil TH Bil

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

GRED F

Menguasai

GPMP

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

30 76.92

17.95

5.13

0.00

0.00

0.00

39

100.00

1.28

5.88

11.76

35.29

23.53

23.53

13

76.47

4.47

16 45.71 16 45.71

5.71

0.00

0.00

2.86

34

97.14

1.71

0.00

49

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

2016-2020

MAJU

32

32

0.00

21.88

28.13 13 40.63

9.38

0.00

32

100.00

3.38

TEKUN

28

28

0.00

28.57

28.57

10.71

7.14

26

92.86

3.39

152

151

46 30.46 39 25.83 23 15.23 26 17.22 10

6.62

4.64

144

95.36

2.58

Jumlah

25.00

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015
SAINS
SEKOLAH : SK KEMENTAH
DARJAH : TAHUN 4
Bil Calon

GRED A

Bil

Kelas

BESTARI

40

40

KREATIF

38

38

MAJU

34

34

Daftar Ambil TH Bil

GRED B

Bil

2.50

0.00

0.00

GRED C
Bil

GRED D

GRED E

GRED F

Menguasai

GPMP

Bil

Bil

Bil

Bil

17.50 18

45.00

11

27.50

7.50

0.00

40

100.00

3.20

5.26

21.05 14

36.84

11

28.95

7.89

35

92.11

4.13

0.00

2.94

5.88

15 44.12

16 47.06

18

52.94

5.35

50

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Jumlah

112

112

0.89

8.04

27

24.11

27

24.11

29

25.89 19

16.96

93

2016-2020

83.04

4.17

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015
SAINS
SEKOLAH : SK KEMENTAH
DARJAH : TAHUN 5
Bil Calon

GRED A

Bil

Kelas

BESTARI

33

33

KREATIF

27

27

Daftar Ambil TH Bil

GRED B
%

GRED C

Bil

Bil

0.00

18.18 10

0.00

11.11

GRED D
Bil

GRED E

GRED F

Menguasai

GPMP

Bil

Bil

Bil

30.30 12

36.36

15.15

0.00

33

100.00

3.48

22.22 10

37.04

25.93

3.70

26

96.30

3.89
51

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

MAJU
Jumlah

25

25

0.00

0.00

0.00

16.00

85

85

0.00

10.59

16

18.82 26

30.59 18

24.00

15 60.00

21.18 16

18.82

2016-2020

10

40.00

5.44

69

81.18

4.19

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3


ANALISIS MATA PELAJARAN
TAHUN 2015
SAINS
SEKOLAH : SK KEMENTAH
DARJAH : TAHUN 6

Bil

Kelas

1
2

Bil Calon

GRED A

GRED B

GRED C

GRED D

GRED E

Menguasai

GPMP

Daftar

Ambil

TH

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

BESTARI

40

40

16

40.00

24

60.00

0.00

0.00

0.00

40

100.00

1.60

KREATIF

38

38

2.63

25

65.79

11

28.95

2.63

0.00

37

97.37

2.32
52

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA SAINS SK KEMENTAH

Jumlah

78

78

17

21.79

49

62.82

11

14.10

1.28

0.00

77

2016-2020

98.72

1.95

53