Anda di halaman 1dari 2

IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN BERFIKIR ANAK PADA BERBAGAI UMUR

DAN JENJANG PENDIDIKAN

MAKALAH
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Perkembangan Peserta Didik
Yang Dibina Oleh Ibu Dr. Dahlia, M.S

Oleh
Kelompok 10/Off C :
Yunita Dewy 140341605176
Zosha Afriani 14034160396

UNIVERSITAS NEGERI MALANG


FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN BIOLOGI
April 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

........................................................................1

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

........................................................................2

1.2 Rumusan Masalah

........................................................................2

1.3 Tujuan

........................................................................2

BAB II ISI
2.1 Perkembangan berpikir anak

........................................................................3

2.1.1 Usia 0-2 tahun

........................................................................3

2.1.2 Usia 2-7 tahun

........................................................................3

2.1.3 Usia 7-11 tahun

........................................................................4

2.1.4 Usia 11-16 tahun

........................................................................5

2.1.5 Usia 16 tahun keatas

........................................................................7

2.2 Faktor yang mempengaruhi

........................................................................8

BAB III PENUTUP


3.1 Kesimpulan

........................................................................11

3.2 Saran

........................................................................11

DAFTAR PUSTAKA

........................................................................12