Anda di halaman 1dari 2

KANDUNGAN

Bil

Butiran
Abstrak

Muka
Surat
4 6

Senarai Kandungan

Penghargaan

1.0

Pengenalan

9-10

2.0

Objektif Kajian

10

3.0

Lokasi Kajian
Metodologi
4.1 Reka Bentuk Kajian
4.2 Instrument kajian
4.2.1 Pemerhatian
4.2.2 Soal Selidik
4.2.3 Temu Bual
4.2.4 Rujukan
4.3 Sampel Kajian
4.4 Cara Pengumpulan Data
4.4.1 Dokumentasi
4.4.2 Temu Bual
4.4.3 Soal Selidik
4.5 Cara Analisis Data
Dapatan Kajian dan Perbincangan
5.1 Demografi Responden
5.2 Masalah Kemudahan Bekalan Air yang Terdapat dalam
Kalangan Penduduk Kampung Tuarid Taud
5.3 Kepuasan Terhadap Perkhidmatan Bekalan Air dalam Kalangan
Penduduk Kampung Tuarid Taud
Rumusan dan Kesimpulan
6.1 Masalah Kemudahan Bekalan Air yang Terdapat dalam
Kalangan Penduduk Kampung Tuarid Taud
6.2 Kepuasan Terhadap Perkhidmatan Bekalan Air dalam Kalangan
Penduduk Kampung Tuarid Taud
6.3 Kesimpulan
Rujukan
Lampiran

10-13

4.0

5.0

6.0

14-18

18-35

36-37

38
39-45