Anda di halaman 1dari 16

SSQL 1113

STATISTIK
UNTUK SAINS SOSIAL
BAB 3 & Bab 4:
PEMERIHALAN DATA DENGAN JADUAL
KEKERAPAN, GRAF & GAMBARAJAH

Pengenalan

Data dianalisis secara deskriptif


Tujuan memerihal/mempersembahkan data yang
diperolehi melalui:
- *Jadual tab.
terkumpul & tak terkumpul
- Carta
turus, bar, histogram, pai
- Graf
garisan, poligon kekerapan, ogif
- Gambarajah
nilai asas & nilai hujung
(stem and leaf)

Memperihalkan Taburan Carta,


Graf & Gambarajah
Tujuan: meringkaskan data dan
menggambarkan taburan dgn jelas
Sistematik dan menarik
Pola dan keadaan taburan juga blh
dilihat melalui pelbagai bentuk:
1) Carta = turus, bar, histogram, pai
2) Graf = garisan, poligon kekerapan, ogif
3) Gambarajah = nilai asas & nilai hjg

Carta turus dan carta bar


Data yang berskala nominal & ordinal
Bersifat sub-kelas & saling eksklusif
Contoh: kategori penduduk (B,LB), taraf
pendidikan (PMR,SPM,STPM)
- Dilukis secara menegak/melintang
- Paksi X = kategori/peningkatan taraf
- Paksi Y = markat atau bilangan

Histogram
Data berskala sela dan nisbah (selanjar)
Berkesinambungan, bercantum
Paksi X = sambungan nilai had sebenar bagi turus yang
sebelumnya (had bawah)
- Paksi Y = kekerapan (asal/peratusan)

Carta pai/bulatan
Tunjuk perbandingan ikut kategori
Data berskala nominal dan ordinal
Keluasan bahagian = saiz kekerapan/% K
Darjah () blh secara pengiraan/anggaran

Graf garisan/poligon kekerapan


Gunakan nilai tengah wakili setiap kelas
Gambarkan pola naik-turun kekerapan
Boleh dilukis dari histogram
Paksi X = kekerapan
Paksi Y = individual score

Graf ogif (ogive)


Kelok dilukis seakan huruf S
Paksi X = nilai had sebenar kelas
Paksi Y = KK atau % KK

Gambarajah nilai asas & nilai hujung


Lebih dikenali sebagai stem and leaf
Kekalkan data keadaan dlm btk asal
Gambarkan corak cerapan set data
Kesan nilai terkerap ulang (mod)
Paksi tegak = nilai asas (nilai puluh)
Paksi lintang = nilai hujung (nilai sa)
Contoh: 35
asas (3), hujung (5)
Tanda (.) ambil nilai hjg 0,1,2,3,4
Tanda (*) ambil nilai hjg 5,6,7,8,9

- Contoh dari set data:


67 7364667170796077
Penyelesaian:
Nilai asas
Nilai hujung
6
. 0,4
* 6,7
7

. 0,1,3
* 7,9

Data Outlier
Data yang ekstrem (sgt rendah/tinggi)
Jauh dari taburan data yang lain
Dikenali sbg data terpencil (outlier)
Boleh menjejaskan statistik penting spt min,
julat, varians & sisihan piawai
Dapat dikesan drp bilangan kelas,
gambarajah stem & leaf @ histogram
Perlu eksplorasi data sebelum analisis
Penyebab outlier?

1)
2)
3)
4)
)

Lalai semasa proses pemarkatan


Kesilapan semasa data entry
Salah pilih responden yang terlibat
Kesilapan mentadbir alat ujian, etc.
Keputusan analisis terjejas & diragui

Bentuk Taburan Kekerapan


Terbahagi kepada dua kategori:
1) Taburan semukur
2) Taburan tidak semukur (herot)
) Taburan Semukur
- Bentuk simetri iaitu apabila dilipat dua,
bahagian dan bentuk akan menjadi sama
- Pelbagai bentuk bergantung kepada darjah
ketajaman puncak yg dikenali sbg kurtosis
- Taburan normal, taburan segi empat tepat,
taburan leptokurtosis & taburan platikurtosis
- Rujuk buku/modul untuk rajah

Taburan Tidak Semukur


- Herot = taburan tidak normal/simetri
- Boleh berlaku dalam dua bentuk:
Herot positif

Herot negatif

K pada kelas
K pada kelas

K pada kelas
K pada kelas

Mod<Median<Min

Min<Median<Mod

Lencong ke sebelah
kanan taburan

Lencong ke sebelah
kiri taburan

Kita sambung semula.

Jadual Taburan Kekerapan


Dua jenis taburan:
Taburan data tak terkumpul @ tertabur?
Susunan nilai terkecil hingga terbesar
berdasarkan nilai sebenar data (raw data)
Ia tertabur secara rawak
Cara; akuran (gundalan)/stem and leaf
Contoh set data:
75 82 44 60 66 79 90
53 51 74 83 45 47 88
68 79 60 72 58 64 79

Taburan data terkumpul @ tidak tertabur?


Data dikumpul & kategorikan = kelas
Kelas = bilangan, selang, had bwh & titik tgh
- Bil. kelas = Hukum Struge; 1 + 3.3 log N
- Selang = Julat/Bil. kelas ; Julat = Xmax Xmin
- Had bwh = ciri kesinambungan; 24.5.2525.5
- Titik tgh (X) = nilai berada di tgh setiap kelas
Kekerapan (K) = bil. muncul nilai bg kelas yg =
% Kekerapan = K/N x 100% ; N = jumlah kes
K.Kumulatif (KK) = hasil + berperingkat setiap kelas
bermula dari kelas rendah kpd kelas tinggi
% KK = KK/N x 100%

Latihan bersama
Gunakan data berikut:
74 76 102 82 98 75
79 67 78 87 88 71
73 81 75 86 66 74
- Mari kita cuba -