Anda di halaman 1dari 29

MODUL KEPEMIMPINAN

MURID SEKOLAH BERASRAMA PENUH


(SBP)
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA
PENUH
DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2016

MATLAMAT SBP
KECEMERLAN
GAN ILMU

KEMAMPANA
N SAHSIAH

KESEJAGATAN
KEPIMPINAN

KEJITUAN
PATRIOTISME

MELAHIRKAN
AHLI SAINS

TEKNOKRAT

PROFESION
AL

SUMBER MANUSIA PROFESIONAL

PELAN
PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
[2013 2025]

Tujuan Program Kepemimpinan


SBP
Program

Sasaran

Tujuan

Peranan

Ketua Murid dan


Timbalan KM

Ketua Murid
Timbalan KM

Melatih ketua
pemimpin murid

Pengurus kepada
semua pemimpin
sekolah

Ketua Rumah dan


Timbalan KR

Semua ketua
rumah dan
timbalan

Melatih
mengurus
asrama dan
dewan makan

Mengurus rumah
masing-masing
dalam semua aspek

Coaching of
Coordinator (COC)

Ketua Aras dan


Ketua Dorm
terpilih

Melatih warden
muda SBP

Memantau dan
menilai dorm
mengikut Piawaian
Kualiti Asrama

Nadwah Kepimpinan Pemimpin


Islam
tertinggi Badan
Dakwah SBP

Melatih
mengurus
program
kerohanian

Mengurus aktiviti
surau

Pembimbing Rakan
Sebaya (PRS)

Melatih
mengendali kan

Melaksanakan
program PRS SBP

PRS yang terpilih

Pemimpin murid bertindak


sebagai pengurus dalam
pembangunan murid di SBP

KURSUS
KEPEMIMPINAN
KETUA & PEN.
KETUA MURID SBP

PROGRAM
PERINGKAT
ZON

PROGRAM
KEBANGSAAN

NADWAH
KEPEMIMPIN
AN ISLAM
(NKI)

CHOCHING OF
COORDINATO
R (COC)

KURSUS
KEPEMIMPINAN

KURSUS
KEPEMIMPIN
AN SISTEM
RUMAH
(KESUMA)

PROGRAM
PEMBANGUNAN
KEPEMIMPINAN
SCHOOL BASED

KURSUS
KEJURULATIH
AN
PEMBIMBING
RAKAN
SEBAYA (PRS)

KURSUS
KEPEMIMPIN
AN
PEMIMPINAN
MUDA SBP

PROGRAM
PENDIDIKAN
KERJAYA

PERANAN PEMIMPIN
MURID SBP

PADANG
ASRAMA

SURAU
SEKOLAH

TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN MURID


TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN MURID
Tingkatkan Kemajuan Akademik
SBP
Tingkatkan Disiplin mURIDSBP
Cemerlangkan Kokurikulum
SBP

AKADEMIK

DISIPLIN

Memerlukan kerjasama
erat Semua Pemimpin SBP

KOKURIKULUM

CARTA ORAGANISASI KEPEMIMPINAN MURID


SBP 2015
KETUA
PELAJAR
TIMBALAN KETUA
PELAJAR

NAIB KETUA
PELAJAR I
(AKADEMIK)

KETUA PUSAT
SUMBER

KETUA
PEMBIMBING
RAKAN SEBAYA

NAIB KETUA
PELAJAR II
(SAHSIAH)

NAIB KETUA
PELAJAR III
(ASRAMA)

KETUA
BADAR

KETUA RUMAH

KETUA TINGKATAN

KETUA ARAS

KETUA DORM

NAIB KETUA
PELAJAR IV
(KOKURIKULUM)
KETUA
KELAB /
PERSATUAN

KETUA
BADAN
BERUNIFORM

KETUA
SUKAN PERMAINAN

STRUKTUR PEMIMPIN SBP

1
LEADER
ST

2
LEADER
RD
3
LEADE
R

KETUA MURID
TIMBALAN KETUA MURID

ND

KETUA BADAR
KETUA RUMAH
PRESIDEN PRS
KETUA PENGAWAS PUSAT SUMBER

KETUA TINGKATAN
PENGERUSI KELAB & PERSATUAN
PENGERUSI BADAN UNIFORM
PENGERUSI SUKAN & PERMAINAN

Bersama Badan-badan
Kepimpinan Sekolah
Penyelarasan
Carta Gantt

MESYUA
RAT

KETUA MURID

PERANCANG
AN

IMPAK

Kenalpasti Keperluan
Program Berfokus
Sumber (Kewangan &
Manusia)

Akademik
Disiplin
Asrama
Surau
Kokurikulum

PEMIMPIN MURID SBP


Ketua Murid
Pengawas
PRS
Pengawas Pusat
Sumber
Ketua Kelas

SEKOLA
H

Pengawas Asrama
Ketua Dorm
Ketua Aras
Ketua Biro
PRS

ASRA
MA

DUNIA MURID SBP

QM
Ketua Kelab
Ketua Permainan
Kapten Pasukan

PADA
NG

SURA
U

BADAR
Imam
JK Surau
Pengawas

Pemimpin Murid di SBP berperanan memimpin


organisasi. Membina potensi kepemimpinan untuk mewarisi
kepimpinan negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
Guru
dan
Warden
sebagai
pemudahcara
untuk
membimbing pemimpin pelapis ini.

Jam 8.30 pm (Prep


Malam)
Peranan Pegawas,
PSS dan PRS untuk
menguruskan prep
malam
JAM 7.30 am 2.00
pm Peranan
PENGAWAS
Menjalankan tugas
sebagai Pengawas
Sekolah
Jam 7.00 pm
Peranan Ketua BADAR
Menguruskan Solat
Maghrib dan aktiviti
kerohanian
JAM 7.00 am
Peranan Pegawas
Menguruskan
Perhimpunan Pagi

Jam 11.30 pm
LIGHT OFF =
Peranan Ketua
Rumah

JAM 2.30 pm (Dewan


Makan)
Peranan AJK DM
Menguruskan makan
tengahari
JAM 3 5 pm (Prep
Petang)
Diuruskan oleh
Pengawas Perpustakaan
JAM 5 am 6 am
Peranan Ketua
Rumah, Ketua Aras
dan Ketua Dorm
Menguruskan murid
bangun pagi dan
mengemas dorm
JAM 5.45am 6.30 am
Peranan Ketua BADAR
Menguruskan Solat
Subuh dan aktiviti
kerohanian

PEMILIHAN PEMIMPIN MURID


JK Guru
Menetapkan
kriteria Murid
yang dikehendaki

Skor ITP

Petunjuk

Calon menduduki
Ujian IMK / Data
diperolehi
daripada GBK

Proses saringan
mengikut skor
yang ditetapkan &
Temuduga

Perlantikan calon
yang menepati
kriteria / Tamat

Senarai pendek
calon yang
sesuai / menepati
kriteria

Pencapaian

Skor Tinggi

Analitikal

Skor IMK

Petunjuk

Menolong

PENGAWAS

IE

PRS

SEI

PPS

RK

BADAR

SA

Kepimpinan
Resilien
Struktur

Kerangka Konsep Kepimpinan Murid SBP

TINGKATAN 5
MEMIMPIN ORGANISASI DI SEKOLAH
TINGKATAN 4
DIPIMPIN UNTUK MEMIMPIN
ORGANISASI SEKOLAH

TINGKATAN 3

MEMIMPIN DIRI DAN KELOMPOK


LEBIH MUDA (JUNIOR)

TINGKATAN 2
MEMIMPIN DIRI DAN
KELOMPOK
KECIL
TINGKATAN
1
MEMIMPIN DIRI

Elemen Kepemimpinan
Murid SBP
VISI, MISI, FALSAFAH &
MATLAMAT SBP
KEMAHIRA
N
BERFIKIR

JATI DIRI

KEMAHIRA
N
INSANIAH
(SOFT
SKILLS)

PENGANTARABANGS
AAN
ELEMEN
/
KEPEMIMPI
NAN MURID
GLOBAL
SBP

AMALAN
KEPEMIMPINA
N (BEST
PRACTICES)

ETIKA DAN
KEROHANIAN

KESUKARELAW
AN

JADUAL 1 : ELEMEN KEPEMIMPINAN MURID SBP


ELEMEN KEPEMIMPINAN
TINGKAT
AN

AMALAN
KEPEMIMPI
NAN

Kursus
Kepemimpina
n&
Pengucapan
Awam (Kelas)
Murid boleh
bercakap di
hadapan
rakan dalam
kelas

1
MEMIMP
IN DIRI

Menjadi ahli
biasa

ETIKA
KEMAHIRA
KEMAHIRAN
DAN
N
BERFIKIR
KEROHAN
KESUKARELA
INSANIAH
ARAS TINGGI
IAN
WAN
(SOFT
(HOTS)
(SPIRITUA
SKILLS)
L)
Engage, Explore,
Explain,
Mendirikan
Evaluate untuk
solat
diri sendiri
dengan
Bertanya soalan, betul.
mengetahui
Khatam Alsumber
Quran.
maklumat.
Makan
Ramalan,
mengikut
kritikan,
etika.
mengumpul
maklumat dan
Berpakaian
kategorikan.
mengikut
Cadangan
etika.
pelbagai
penyelesaian.
Pendedahan
majlis
Membuat
rasmi.
keputusan
Mendapat
berkesan
pendedaha
berdasarkan
n etika
bukti/
sosial.
pengalaman.

Pengurusan
(masa &
diri) Kerja
sepasukan
Tangunggja
wab sosial
Murid boleh
mengurus
diri dan
mengikut
masa di
asrama dan
kelas.
Mengamalka
n 13
kemahiran
insaniah
dalam diri.

Menyertai
aktiviti
kesukarelawan
di peringkat
sekolah.

JATI DIRI
IDENTITI
NASIONAL

Menyertai
program jati
dan patriotism
di peringkat
sekolah.
Kenali tokoh .

PENGANTARABA
NGSA (GLOBAL)

Mengambil
bahagian dalam
kelas bahasa
antarabangsa.

ELEMEN KEPEMIMPINAN
TINGKAT
AN

2
MEMIMP
IN DIRI
DAN
KELOMP
OK
KECIL

AMALAN
KEPEMIMPI
NAN

Kursus
Kepemimpina
n&
Pengucapan
Awam (dalam
batch)
Murid boleh
bercakap di
hadapan
rakan sebaya.
Menjadi AJK
dalam unit
kecil.

KEMAHIR
AN
BERFIKIR
ARAS
TINGGI
(HOTS)

ETIKA
KEMAHIR
DAN
AN
KEROHAN
INSANIAH
IAN
(SOFT
(SPIRITUA
SKILLS)
L)

Engage,
Explore,
Explain,
Evaluate
untuk diri
dan
kelompok
kecil.

Hafal doa
pilihan

Mengamalk
an 13
kemahiran
Menjadi
insaniah
imam dalam dalam
kelompok
kalangan
kecil.
kelompok
Etika makan kecil.
beradab.
Berpakaian
mengikut
etika majlis.
Mengamalk
an etika
sosial.

KESUKARELA
WAN

Menjalankan
aktiviti
kesukarelawan
ke sekolah
rendah.

JATI DIRI
IDENTITI
NASIONAL

Menyertai
dan menjadi
ajk program
jati diri dan
patriotisme
dalam
kelompok
kecil.
Bicara
tokoh .

PENGANTARABA
NGSA (GLOBAL)

Menyertai karnival
bahasa
antarabangsa di
peringkat sekolah.

ELEMEN KEPEMIMPINAN
TINGKAT
AN

3
MEMIMP
IN DIRI
DAN
KELOMP
OK
(JUNIOR
)

AMALAN
KEPEMIMPIN
AN

Kursus
Kepemimpina
n&
Pengucapan
Awam (dalam
kelompok
menengah
rendah)
Murid boleh
bercakap di
hadapan
kumpulan
murid
menengah
rendah
Menjadi ketua
unit-unit kecil.

KEMAHIR
AN
BERFIKIR
ARAS
TINGGI
(HOTS)

ETIKA
KEMAHIRA
DAN
N
KEROHAN
INSANIAH
IAN
(SOFT
(SPIRITUA
SKILLS)
L)

Engage,
Explore,
Explain,
Evaluate
untuk diri ,
kelompok
kecil dan
lebih
muda.

Menjadi
imam
dalam
kelompok
yang
muda/junio
r
Menghadiri
majlis
makan
malam
berprotokol
.
Berpakaian
mengikut
etika
majlis.

Mengamalk
an 13
kemahiran
insaniah
dalam
kalangan
kelompok
lebih muda.

KESUKARELA
WAN

Menjalankan
aktiviti
kesukarelawan
bersama
komuniti luar.

JATI DIRI
IDENTITI
NASIONAL

Menyertai
dan menjadi
ajk program
jati diri dan
patriotisme
dalam
kelompok
lebih muda.
Bibliografi
tokoh.

PENGANTARABA
NGSA (GLOBAL)

Menyertai karnival
bahasa di
peringkat zon.

ELEMEN KEPEMIMPINAN
TINGKAT
AN

4
DIPIMPIN
UNTUK
MEMIMPI
N
ORGANIS
ASI DI
SEKOLAH

AMALAN
KEPEMIMPIN
AN

Kursus
Kepemimpina
n&
Pengucapan
Awam (semua
murid)
Murid boleh
bercakap di
hadapan
semua murid
Menjadi
Penolong
Ketua dalam
JK induksi
organisasi

KEMAHIR
AN
BERFIKIR
ARAS
TINGGI
(HOTS)

Engage,
Explore,
Explain,
Evaluate
untuk
memimpin
organisasi.

ETIKA DAN
KEROHANI
AN
(SPIRITUA
L)

KEMAHIR
AN
INSANIAH
(SOFT
SKILLS)

Menjadi
imam,
menyampai
kan ilmu
dalam
majlis-majlis
ilmu.
Menguruska
n majlis
kerohanian.

Mengamalk
an 13
kemahiran
insaniah
dalam
organisasi
sekolah.

Menguruska
n jamuan
makan
rasmi.
Memberi
pendedahan
tentang
etika dan
protokol
majlis
kepada
semua

KESUKARELA
WAN

Menganjurkan
aktiviti
kesukarelawan
bersama
komuniti
setempat.

JATI DIRI
IDENTITI
NASIONAL

Menyertai
dan menjadi
ajk program
jati diri dan
patriotism di
peringkat
sekolah.
Mengkaji
Kejayaan
Tokoh.

PENGANTARABA
NGSA (GLOBAL)

Menyertai karnival
bahasa
antarabangsa di
peringkat
kebangsaan.

ELEMEN KEPEMIMPINAN
TINGKAT
AN

5
MEMIMPI
N
ORGANIS
ASI
DI
SEKOLAH

AMALAN
KEPEMIMPIN
AN

Kursus
Kepemimpina
n&
Pengucapan
Awam
(warga
sekolah/
komuniti)
Murid boleh
bercakap
dihadapan
warga
sekolah.
Menjadi ketua
AJK dalam JK
induk
organsisasi.

KEMAHIR
AN
BERFIKIR
ARAS
TINGGI
(HOTS)

Engage,
Explore,
Explain,
Evaluate
untuk
organisasi
sekolah
dan pihak
luar.

ETIKA DAN KEMAHIR


KEROHANI
AN
AN
INSANIAH
(SPIRITUA
(SOFT
L)
SKILLS)

Menjadi
imam.
Menyampai
kan majlismajlis ilmu.
Menganjurk
an programprogram
kerohanian.
Menganjurk
an jamuan
makan.

KESUKARELA
WAN

Kemahiran Menganjurkan
Komunikasi aktiviti
Berkesan
kesukarelawan
bersama pihak
Kemahiran
swasta/NGO.
Membuat
Resume
Memberi
pendedaha
n 13
kemahiran
insaniah
kepada
muridmurid lain.

JATI DIRI
IDENTITI
NASIONAL

Menyertai dan
menjadi ajk
program jati
diri yang
beridentiti
nasional
bersama
pihak luar.
Impak
Kecemerlanga
n Tokoh
melalui
amalan murid
:

PENGANTARABA
NGSA (GLOBAL)

Menyertai
pembentangan,
pertandingan ,
aktiviti di
peringkat
kebangsaan/
antarabangsa

BIL

ELEMEN

PERSONEL

AKTIVITI

JATI DIRI

Penolong Kanan HEM


Guru Bimbingan & Kaunseling
Penyelaras Sistem Rumah
Ketua Guru Rumah
Warden

Aku janji murid SBP


Pengurusan diri & masa
Pembangunan potensi
Pemakanan sihat
Kemahiran tegas diri

ETIKA &
KEROHANIAN

Penolong Kanan
Panitia Agama / Guru Agama
Badan Dakwah & Kerohanian
Warden
Penyelia Asrama

Kelas Fardhu Ain


Kelas bimbingan Al-Quran
Tazkirah & Usrah
Bacaan Yassin dan Tahlil
Qiamullail

KEMAHIRAN
INSANIAH

Penolong Kanan HEM


Penolong Kanan
Guru Bimbingan & Kaunseling
Warden

Pembinaan kumpulan
Komunikasi
Hubungan interpersonal
Adab dan etika

KETERAMPILAN

Penolong Kanan HEM


Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Disiplin
Guru Bimbingan & Kaunseling
Penyelia Asrama

Ceramah dan Bengkel Adab Makan


Makan Beradab
Wartawan muda
Latihan Students Public Relation
Officer

BIL

ELEMEN

PERSONEL

AKTIVITI

Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Rumah Sukan
Warden

Pertandingan Sukan Antara Rumah


Pengenalan kepada sukan elit SBP
Kepimpinan sukan

Penolong Kanan HEM


Guru Bimbingan & Kaunseling
Penyelaras Persatuan & Badan
Uniform
Ketua Guru Rumah

KESUKARELAWAN

Penolong Kanan HEM


Guru Sivik dan Kenegaraan
Guru Bimbingan & Kaunseling
Ketua Guru Rumah
Warden

Gotong royong
Kem tahunan
Lawatan ilmu

GLOBALISASI

Penolong Kanan
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Bimbingan & Kaunseling
Penyelaras ICT

INSAN CERDAS

AMALAN
KEPEMIMPINAN

Komunikasi
Ketepatan masa
Outreach
Ikon pemimpin

Jaringan dan jalinan


Bersama Alumni
ICT

SBP MELAHIRKAN
SCHOLAR

SPORTSM
AN

GENTLEM
AN