Anda di halaman 1dari 1

PLANIFIKIMI I ORES MESIMORE

Fusha:
Tema mesimore:

Lenda:

Dt.___/___/______

Shkalla:
Situata e te nxenit:

Klasa:

Rezultatet e te nxenit te kompetencave te fushes


sipas temes mesimore:

Fjalet kyce:

Burimet:

Lidhja me fushat e tjera ose me temat


nderkurrikulare:

Metodologjia dhe veprimtarite e nxenesve:


Organizimi I ores se mesimit:

Vleresimi:
Detyrat dhe puna e pavarur: