Anda di halaman 1dari 3

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN SAINTIFIK:

I.
II.
III.
IV.
V.

1.

Bermatlamat (Purposiveness).
Boleh diuji (Testability).
Kebolehulangan (Replicability).
Objektiviti (Objectivity).
Generalisasi. (Generalisability).

Bermatlamat (Purposiveness).

Seseorang pengkaji yang ingin melakukan sesuatu penyelidikan hendaklah


bermula dengan penetapan matlamat atau tujuan. Ini kerana sesuatu
penyelidikan yang saintifik mestilah mempunyai tujuan atau matlamat yang
jelas. Jika penyelidik tersebut ingin mengkaji bagaimana komitmen dikalangan
pekerjanya dapat ditingkatkan, maka ia dapat diterangkan dengan pelbagai cara.
Sebagai contoh, komitmen dapat dijelaskan dengan kadar lantik henti yang
rendah, ketidakhadiran yang rendah serta tingkat pencapaian yang tinggi yang
mana kesemuanya akan memberikan kebaikan kepada sesebuah organisasi.
Ini bermakna, fokus kajian ialah untuk mencari faktor-faktor yang boleh
meningkatkan komitmen pekerja di dalam sesebuah organisasi. Segala
maklumat tersebut dapat membantu organisasi menjalankan aktiviti-aktivi yang
berkesan bagi meningkatkan komitmen di kalangan para pekerjanya. Dapatan
kajian ini juga akan dapat mengurangkan pusing ganti di kalangan pekerja,
mengurangkan ketidakhadiran, dan seterusnya akan meningkatkan tahap
prestasi organisasi.
2.

Boleh diuji (Testability).

Setelah mengumpul data dan membuat pembacaan tentang kajian-kajian yang


lepas tentang komitmen dalam organisasi, seseorang penyelidik boleh
membangunkan beberapa hipotesis (andaian awal) tentang bagaimana
komitmen pekerja boleh dipertingkatkan di dalam sesebuah organisasi.
Hipotesis tersebut mestilah boleh diuji dengan menggunakan kaedah
berstatistik yang bersesuaian.
Sebagai contohnya sekiranya seorang penyelidik membuat hipotesis bahawa
terdapat hubungan yang positif antara peluang untuk naik pangkat dengan
darjah komitmen dalam sesebuah organisasi. Hipotesis ini mestilah dipastikan
supaya dapat diuji apabila segala maklumat tentang peluang naik pangkat dan
darjah komitmen telah dikutip. Ini bermaksud penyelidik menjangkakan bahawa
mereka yang merasakan mempunyai peluang untuk naik pangkat akan lebih
komited terhadap sesebuah organisasi. Analisis korelasi dapat digunakan bagi
menguji sama ada terdapat hubungan yang positif antara peluang naik pangkat

dengan komitmen. Oleh itu kita dapati bahawa hipotesis di atas boleh diuji
berdasarkan data yang telah dikutip.
3.

Kebolehulangan (Replicability).

Katakan bahawa seseorang penyelidik itu telah membuat kesimpulan bahawa


peluang naik pangkat adalah faktor yang terpenting yang mempengaruhi
komitmen pekerja di sesebuah organisasi. Sekiranya kita membuat kajian di
organisasi yang lain dan didapati dapatan yang sama diperolehi maka kita
mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi kepada hasil kajian tersebut. Ini
bermakna sesuatu kajian itu adalah dikatakan saintifik apabila kajian yang sama
dilakukan di tempat atau organisasi yang lain, kita masih mendapat hasil atau
keputusan yang sama.
4.

Objektiviti (Objectivity).

Kesimpulan yang dibuat daripada penterjemahan keputusan analisis data


kita mestilah objektif. Ia mestilah berpandukan kepada fakta yang diperolehi
daripada data yang sebenar dan bukan daripada nilai emosi atau perasaan kita
sahaja. Sebagai contohnya, sekiranya kita telah membuat hipotesis yang
mengatakan bahawa lebih tinggi peluang untuk naik pangkat dalam sesebuah
organisasi maka semakin tinggi komitmen terhadap organisasi. Namun bergitu ia
bukanlah sesuatu penyelidikan yang saintifik jika ia tidak disokong dari dapatan
yang sebenar tetapi hanya pandangan penyelidik sahaja. Sekiranya penyelidik
masih ingin berpegang kepada pandangan beliau sendiri tanpa mengambil kira
hasil kajian yang sebenar, maka kajian itu adalah tidak bermakna.
Adalah sesuatu yang amat buruk jika sesebuah organisasi itu melaksanakan
(implimentasi) sesuatu tindakan berdasarkan penyelidikan yang tidak
berdasarkan data yang sebenar atau berdasarkan kesimpulan yang tidak
berpandukan kepada hasil kajian. Membuat kesimpulan yang tidak berpandukan
hasil kajian yang sebenar akan memberi kesan yang buruk kepada organisasi
pada peringkat perlaksanaan. Pihak penyelidikan atasan mungkin akan
membuang banyak masa, tenaga dan menanggung kos perbelanjaan yang tinggi
untuk menjalankan program-program yang tidak sepatutnya dijalankan. Ini
kerana ada kemungkinan program-program yang dilasanakan tidak dapat
meningkatkan komitmen terhadap sesebuat organisasi.
Semakin objektif sesuatu pentafsiran data itu, maka semakin tinggilah darjah
saintifik sesuatu kajian tersebut.
5.

Generalisasi (Generalisability).

Generalisasi merujuk kepada skop di mana hasil kajian di sesebuah


organisasi boleh diguna atau diaplikasikan terhadap sesebuah organisasi yang
lain yang lebih kurang sama situasi atau masalahnya. Semakin tinggi darjah

aplikasi sesuatu kajian itu bagi menyelesaikan masalah maka semakin tinggi
tahap generalisasinya. Ini bermaksud, semakin saintifiklah kajian tersebut.
Sekiranya sesuatu hasil kajian oleh seseorang penyelidik boleh digunakan di
industri perkhidmatan atau pembuatan dan juga di industri yang lainnya maka
hasil kajian tersebut sangat berguna dan berharga.
Untuk menjalankan sesebuah penyelidikan yang boleh digeneralisasikan secara
meluas, sampel kajian perlu lebih besar, maka kos untuk menjalankan
penyelidikan itu akan bertambah tinggi. Oleh itu kebanyakan penyelidikan
gunaan akan menggunakan sampel di mana hasil kajian boleh digeneralisasikan
kepada sesebuah organisasi yang mempunyai situasi dan keadaan yang
sama. Ini
tidaklah
akan
menjejaskan
darjah
saintifik penyelidikan
itu. Bagaimanapun, darjah generalisasi mungkin akan berkurangan.