Anda di halaman 1dari 3

-Ç-C-¢√®Ωç 13-- ÂÆ°dç-•®Ω’ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

A.Thirupathi, Manchiryala Q. Choice, option,


Q. Agenda, Manifesto Å®√n©’, ûËú≈ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
Q. I saw a ---- cat. alternate. OöÀ
A. Agenda = ã 鬮Ωu-véπ-´’ç™E Å稡ç/ ã Ωa-™ E
1) big fat black √a稡ç. äéπ ®√ï-éÃߪ’ §ƒKdéÀ / äéπ ´®√_-EéÀ Ö†o Å®√nEo ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
2) big black fat v§ƒüμΔ-Ø√u稡ç. A. Choice = Option,
3) fat black big Manifesto = äéπ ®√ï-éÃߪ’ §ƒKd-èπ◊çúË v°æù«-Réπ/ Alternate = È®çúø’
4) black fat big v°æñ«ÊÆ¢√ç-¨»©’. N≠æ-ߪ÷©’ ¢Á·ü¿öÀ
°j Ç°æ{-Ø˛q™ àC éπÈ®éÓd N´-®Ωçí¬ ûÁ©’°æ-í∫-©®Ω’. Q. Billion Åçõ‰ ´çü¿-éÓö«x ™‰üΔ °æC-¢Ë© éÓö«x üΔE ûª®√yûª È®çúÓC,
´’Sx È®çúÓ-üΔE
A. I saw a big fat black cat. ´÷´‚-©’í¬adjec- ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
A. 100 éÓô’x. ûª®√yûª ¢Á·ü¿-öÀC ïJÍí Q.
tive order. 1) size and then 2) colour.
Ç îÁÊ°p N≠æߪ’ç àüÓ Â°ü¿lí¬ îÁ§Òp-aí¬?
Q. Trillion Åçõ‰ àN’öÀ?
°æü¿l¥A; Alternate days = ®ÓV ´÷Ja ®ÓV. A. You can say aloud whatever you want to
Q. Choose the correct order of adjectives.
A. 10,000 éÓô’x. Q. §ƒ´· °æ¤ôd†’, í∫’ôd†’ ÉçTx-≠ˇ™  à´’ç-ö«®Ω’? say.
1) I rent a furnished large old house.
Q. Arcade, Casino, Scenario Å®√n©’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. A. Snakepit = §ƒ´·-°æ¤ôd; mound = í∫’ôd.
2) I rent an old large furnished house. L. Mallika, Chilakaluripet
A. ´®Ω-Ææí¬ Ö†o shops/ Éûª®Ω éπôd-ú≈© ´·çü¿’ Å®Ωl¥- Q. Endoment Åçõ‰ Å®Ωn-¢Ë’-N’öÀ?
3) I rent a large old furnished house. Q. éÀçC ¢√é¬u©èπ◊ ûÁ©’-í∫’™ Å®√nEo ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
îªç-vüΔ-鬮Ωç (Arch) éπ°æ¤pûÓ Ö†o †úø´ A. NüΔu-©-ߪ÷©’, ÇÆæp-vûª’©™«çöÀ v°æñ -°æ-ßÁ÷í∫ ÆæçÆæn-©-
4) I rent a furnished old large house. I am yet to come to terms with the reality of
(Passage). Casino = Wü¿¨»©. éÀîËa ¶μ«K N®√-∞«©’, ´·êuçí¬ Æœn®Ω-´-†-®Ω’©
A. sentence èπÿú≈ I rented an old having done it.
Å™«Íí Ñ Scenario - ÅÆæ-©®Ωnç = -†-*vûªç BÊÆ ´·çü¿’ ®Ω÷°æç™.
large furnished house. Ééπ\úø, old ´·çü¿’ A.
ûªßª÷®Ω’îËÆæ’-èπ◊ØË éπü∑Δ-véπ´’ç/ order of scenes in Q. E´’t-é¬-ߪ’†’ lime, lemon Åçö«®Ω’, àC éπÈ®èπ◊d?
Ç °æE ØËØË î˨»-††o ¢√Ææh-¢√Eo @Jgç--éÓ-™‰-éπ-§Ú-ûª’-
a movie/ drama - É°æ¤púø’ DEo screen play
Ø√o†’/ Å™«çöÀ °æJ-Æœn-AûÓ ®√@-°æ-úø-™‰éπ§Úûª’-Ø√o†’.
A. Lime = °æ*a E´’t-é¬ßª’. Lemon = E´’t-°æçúø’.
´Ææ’hçC – üΔE °æJ-ÆœnA ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊.
Åçô’-Ø√o®Ω’. 2) É°æ¤púø’ scenario †’ áèπ◊\-´í¬ Q. His fate hangs in the balance with the con-
A.V.Subbarao, Onipenta Q. Scavenger, safaiwala, chowkidar OöÀ Å®√n©’ gress.
¢√úË Å®Ωnç – ¶μºN-≠æuû˝™ ï®Ω-í∫-¶ßË’ Ææç°∂æ’-ô-†©
Q. A. Congress
ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
éÀçC °æüΔ© Å®√n©’ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. véπ´’ç, ´’† ܣ櫙. What will be the sce- A. Scavenger (English) = Safaiwala
™ ÅûªúÕ °æJ-ÆœnA áô÷ ûË©-èπ◊çú≈
1. Automotives 2. Polyphonic 3. Mono. nario if suddenly Pak hands over terrorists ÖçC.
(Hindustani) =
Q. L.T.T.E. conducted its training in two legs.
A. 1) Motor vehicles èπ◊ Ææç•ç-Cμç-*† to India? = Bv´-¢√-ü¿’-©†’ §ƒé˙ ¶μ«®Ω-û˝èπ◊ Å°æpTÊÆh, §ƒJ-¨¡Ÿü¿l¥ u °æE-¢√®Ω’.
Chowkidar (Hindi) - Watchman (English).
2) ÉC ÆæçU-û√-EéÀ Ææç•ç-Cμç-*çC – NNüμ¿ Ææy®√© °æJ-Æœn-ûª’-™„™« Öçö«®·. A. L.T.T.E. ûª† Péπ~-ù†’ È®çúø’ ü¿¨¡-©’í¬
E®Ωy£œ«ç*çC.

I lead, you ar e to follow


Q. Reshuffling is going on.
A. ´÷®Ω’p©÷, îË®Ω’p©÷ ï®Ω’-í∫’-ûª’-Ø√o®·.
Q. When dust settles on one case of ragging
another one rears it ugly head in quick.
A. äéπ ®√uTçí˚ ÍéÆæ’ N≠æߪ’ç °æ‹®Ωh®‚u Å´-éπ-´·çüË/
Ææ¢Ë’t-∞¡-†çûÓ èπÿJa† ÆæçUûªç. (Poly = äéπöÀ Q. °æ‹®Ωh-´-í¬ØË ÉçéÓ ®√uTçí˚ ÍéÆæ’ Néπ%ûª ®Ω÷°æç ´’†
éπçõ‰ áèπ◊\´, phone/ phonic = ¨¡¶«l-EéÀ ®Ωîªa-•çúø, Å®Ω’-í∫’†’ ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’?
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 564
A. Å®Ω’-í∫’†’ Raised platform ÅØÌa. ´·çü¿’éÌ≤ÚhçC.
Ææç•ç-Cμç-*†)
®Ωîªa•çúø = village bench Å-ØÌa, Ø√uߪ’- Q. They tried to down play it.
3) Mono = äéπöÀ/ äéπ-öÀí¬ Ö†o A. ¢√∞¡Ÿx üΔE Bv´-ûª†’ ûªT_ç* îª÷§ƒ-©E v°æߪ’-Ao-Ææ’h-
≤ƒn†ç Å-ØË Å®Ωnç ´îËaô’.x
Q. Vowels ™‰èπ◊çú≈ °æüΔ©’ ®√´ç-ö«®Ω’, sky, fly, try
Q. ´’†-Ææ’çõ‰ ´÷®Ω_ç Öçô’çC Q. Patron, Dean Å®√n©’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. Ø√o®Ω’/ Åçûª Bv´-´’-®·ç-üËO’ é¬ü¿ØË ÅGμ-v§ƒ-ߪ÷Eo
É-™«ç-öÀ-N ´≤ƒh®· éπüΔ. - A. Patron = äéπ ÆæçÆænèπ◊ ÇJnéπ Ææ£æ…ߪ’ç É*a,
éπ-L-Tç-îË v°æߪ’ûªoç îËÆæ’h-Ø√o®Ω’.
A. Ñ ¨¡¶«l™ x y, ai (â)ûÓ Ææ´÷†ç. Vowels, con-
ÅØË-üΔ-EéÀ ÉçTx-≠ˇ™ Where Q. He flexed his muscles once again.
there is a will, there is a way M.SURESAN
v§Ú-ûªq-£œ«ç-îË-¢√∞¡Ÿx.
sonants ÅØËN ¨¡¶«l©’. Åéπ~-®√©’ é¬ü¿’. Sky A.
éπÈ®-ÍédØ√? Dean = 1) éÌçûª-´’çC priests (-véÀÆ œd-ߪ’-Ø˛ Åûªúø’ ´’Sx éπߪ÷u-EéÀ 鬩’-ü¿’-´¤y-ûª’-Ø√oúø’/
™«çöÀ °æü¿ç™ y ÅØË Åéπ~®Ωç, ai (â) ¨¡•lç ûÁ©’-
A. correct. ´’ûªí∫’®Ω’-´¤-©’)°j ÇCμ-°æ-ûªu-´·-†o ´’ûª-í∫’®Ω’´¤. §Úö«xôèπ◊ Æœü¿l¥-´’-´¤-ûª’-Ø√oúø’.
°æ¤-ûª’çC. â (ai) ´’J vowel/ diphthong (com- Q. The management came to take charge of
Q. 2) Universities ™ äé𠨻ë«-Cμ-°æA/ NüΔu®Ω’n©
bination of two vowel sounds) éπüΔ. •÷V†’ ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’? situation.
Q. ´÷@ ÅØË Å®ΩnçûÓ est Åçõ‰ àN’öÀ? A. •÷V = cobweb, îÁü¿©’ véπ´’-P-éπ~ù N≠æߪ’ç îª÷Ææ’èπ◊ØË-v§Ò°∂Ææ®˝.
A. ߪ÷ï-´÷†uç °æJ-Æœn-AE ûª´’ Åü¿’°æ¤™éÀ ûÁa-èπ◊-ØËç-
A. O’®Ω’ ®√ÆœçC Erst ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’. ÉC erst- Q. Higgin Bokhans Åçõ‰ àN’öÀ? K.S.R. Markapur ü¿’èπ◊ ´*açC.
while (´·†’°æöÀ = former) èπ◊ èπ◊Cç-*† ®Ω÷°æç. A. ´uéÀh Ê°®Ω’. Q. éÀçC ¢√é¬u©†’ ûÁ©’í∫’™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. Q. You have to have adequate resources to run
Q. Polygraph test Åçõ‰ àN’öÀ? Q. No bar Åçõ‰ àN’öÀ? His eyes closed in what would have seemed them properly.
A. Polygraph (test) = lie detector = äéπJ ´÷ô- A. No bar = °æöÀdç-°æ¤-™‰ü¿’/ Åúøfç-é¬ü¿’ to be sleep had it not been for turmoil of the A. ¢√öÀE E®Ωy-£œ«ç-îËç-ü¿’èπ◊ Fèπ◊ ÆæÈ®j† ´†-®Ω’©’/
™xE Å•-üΔl¥-©†’ í∫’JhçîË ≤˘éπ®Ωuç. Q. Abstract -Å®Ωnç ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. struggle. Ææü¿’§ƒ-ߪ÷-©’ Öçú≈L.
Q. Super, superb OöÀ Å®√n© ´’üμ¿u ûËú≈ A. Abstract = ´’† °æçîËç-vC-ߪ÷-©-éπ-B-ûª-¢Á’i† ´’†ç A. Å°æ¤púø’ ï®Ω’-í∫’-ûª’†o éπ™x-©¢Ë’ ™‰éπ-§ÚûË Åûª-úø’ éπ∞¡Ÿx Q. I ought to have known better.
ûÁ©’°æí∫©®Ω’. Ü£œ«ç--éÓ-í∫-L-TçüË - Intelligence = ûÁLN– DEo ´‚Ææ’éÓ-´-úøç Evü¿ Å-E°œç-îËC. A. ؈C Éçé¬ ¶«í¬ Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-†’çú≈LqçC.
A. Super = íÌ°æp/ ¢Ë’™„j† – Å®·ûË DE ¢√úøéπç ´’†ç îª÷úø™‰ç, N†™‰ç, û√éπ™‰ç, ¢√Ææ† îª÷úø-™‰- Q. Hajipur has been synonymous with (ÆæJí¬ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-™‰-éπ-§Ú-ߪ÷†’.)
Modern English ™ ¢Á’©xí¬ ûªí∫’_-ûÓçC. Super EC. ÉçéÓ Å®Ωnç– summary / ÆæçéÀ~°æhç îËÆœçC. bananas and Ramvilas Paswan. But now it
is the bananas that have nothing to worry Srinu, Narasapuram.
†’ Éûª®Ω °æüΔ-©ûÓ éπ-L°œ¢√-úÕûË ¢Á’®Ω’-Èíj†, ¢Ë’™„j† Q. G.O.M.S. ™ M.S. Åçõ‰ àN’öÀ?
about. Q. question tags
A. G.O.= Government order.
ÅØË Å®Ωnç ´Ææ’hçC. éÀçC ¢√é¬u-©èπ◊ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
He is super rich = î√™« íÌ°æp üμ¿E-èπ◊úø’. A. 1) You needn't spend money, ......?
M.S = Manuscript.
£æ…@-°æ‹®˝ Åçõ‰ ´’†èπ◊ í∫’®Ìh-îËaC Å®Ω-öÀ-°æçúø’x,
Super human = ´÷†-´¤©éπBûª-¢Á’i†. ®√çN-™«Æˇ §ƒ¨»yØ˛. é¬F Ñ ®ÓV™x Å®Ω-öÀ-°æç-úø’x 2) You need to bring a sweater, ......?
Q. Specially, Especially Åçõ‰ àN’öÀ?
superb = excellent = î√™« íÌ°æp ´÷vûª¢Ë’ í∫’®Ìh-Ææ’h-Ø√o®·. 3) Someone is coming, .....?
A. Specially = - This book is specially
v°æûËu-éπçí¬ Q. She was at her wits end.
Q. °∂’®√-¢˛èπ◊ ÉçTx≠ˇ ÂÆpLxçí˚, Å®Ωnç ûÁ©’-°æçúÕ. for those who want to take EAMCET exam. 4) Everyone comes with a different style, ....?
A. Gherao - Å®·ûË ÉC English ´÷ô é¬ü¿’. A.
5) She needs a lot of help, .....?
Ç¢Á’Íéç îËߪ÷™ §ƒ©’-§Ú-™‰ü¿’.
Q. Who is the picture of composure?
(Ñ °æ¤Ææhéπç v°æûËu-éπçí¬ -áçÂÆ-ö¸ ®√ÊÆ NüΔu-®Ω’n-©èπ◊).
Bandh (•çü˛)-™« £œ«çü¿÷≤ƒnF ´÷ô– English 6) She needs to do it now, .......?
Especially = äéπJéπçõ‰ ÉçéÌéπ-JéÀ áèπ◊\-´í¬/ äéπ-
A. (composure)
A. 1) You needn't spend money, do you?
EPaçûª èπ◊ *£æ«oçí¬ Ö†o-üÁ-´®Ω’?
¢√∞¡x-éπ®Ωnç é¬ü¿’. üΔ-E-éπçõ‰ ÉçéÓöÀ áèπ◊\-´í¬/ ´·êuçí¬ young- Q. Mr. K.S.R. tongue lashed the scheme.
Q. Floating area Åçõ‰ àN’öÀ? 2) You need to..., don't you?
sters now a days like to be fashionable
A. Floating area èπ◊ Å®Ωnç v°æûËu-éπçí¬ àO’ ™‰ü¿’. A. Íé-áÆˇ-Ç®˝ Ç °æü∑¿-é¬Eo Bv´çí¬ N´’-Jzç-î√®Ω’.
especially girls = É°æpöÀ ߪ·´-B- ߪ·-´-èπ◊©’ 3) Someone is coming, isn't he/ she? (Ææçü¿-
Ææçü¿-®√s¥Eo •öÀd Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-¢√-LqçüË. Floating = Q. His fate hangs in the balance.
§∂ƒu≠æ-†-•’-™¸í¬ ÖçúËç-ü¿’èπ◊ É≠æd-°æ-úø-û√®Ω’, -´·-êuçí¬ someone
®√s¥-Eo-•öÀd). Å®·ûË É°æ¤púø’,
1) ûË©’-ûª’†o 2) éπü¿’-©’ûª÷ Ö†o (äéπ-îÓô A. Åûª-úÕ °æJ-ÆœnA Åö-Éö ûË©-èπ◊çú≈ ÖçC. (á´®Ó) Åçõ‰ Çú≈, ´’í¬ ÅE clear í¬ ûÁ-L-
Çúø-°œ-©x©’ (´’í∫°œ©x© éπçõ‰ Çúø-°œ-©x©’ áèπ◊\-´í¬).
Q. he/ she
Q. Motel Åçõ‰ àN’öÀ? -
Æœn®Ωçí¬™‰E) 3) ´÷Í®. éÀçC ¢√é¬u-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. ߪ’-ü¿’ 鬕öÀd, ´÷ô ´÷ôéà ÅØË
Q. °æçîËç-vC-ߪ ÷©’, °æçîª-¶μº÷-û√-©†’ ÉçTx-≠ˇ™  'they' Someone is
A. Motel = 鬮Óx v°æߪ÷ùç îËÊÆ-¢√-JéÀ -•Ææ, -¢√∞¡Ÿx BÆæ’-
†úÕ-°œç-îËC ؈’, †úÕ-îËC F´¤. •ü¿’©’, Åçô’-Ø√o®Ω’.
à´’ç-ö«®Ω’? A. I lead, you are to follow. coming, aren't they? ÅE.
èπ◊†o í∫C ü¿í∫_Í® é¬®Ω’ -§ƒ®Ω’\ îËÆæ’èπ◊ØË ´Ææ-AûÓ
A. Five senses (sight, hearing, taste, smell and Q. 4) Every one comes with a different styles,
(motor inn/ motor park †’ç* motel combi- †’´¤y Açõ‰ ؈’ A†oõ‰x.
touch). A. If you eat, I have eaten/ your eating is my don't they?
nation ûÓ motel ´*açC)
°æçîËç-vC-ߪ÷©’ ¢Ë®Ω’, °æçîª-¶μº÷-û√©’ ¢Ë®Ω’. Ééπ\úø èπÿú≈, (3)™ ™«ØË,
°j† îÁ°œp† Å®·ü¿÷ °æçîËç-vC-ߪ÷©’. °æçîª-¶μº÷-û√- eating. doesn't he/ she? don't they
Q. Test, exam OöÀ ´’üμ¿u ûËú≈ àN’öÀ?
ÅØË •ü¿’©’,
©çõ‰ ¶μº÷N’, ÅTo (E°æ¤p), F®Ω’, í¬L, Ç鬨¡ç – Q. Åûª-úÕE ü¿í∫_-®Ωèπ◊ ®√E-´yúøç Åçõ‰ §ƒ´·†’ °æéπ\† ¢√úø’éπ®·-§Ú-ûÓçC.
¶μ«®Ω-B-ߪ·© v°æ鬮Ωç. English ™ OöÀE ele- A. Test = äÍé äéπ °æ-Kéπ~– ÉC Degree/ Diploma
°ô’d-èπ◊-†oõ‰x. 5) She needs a lot of help, doesn't she?
ments Åçö«®Ω’. Å®·ûË English ™ four ele- §ÒçüËç-ü¿’èπ◊ é¬éπ-§Ú-´îª’a. A. Having him near you is having a snake by 6) She needs to do it now, doesn't she?
ments ´÷vûª¢Ë’- – Earth, air, fire and water. Exam = °æK-éπ~/ -°æ-K-éπ~©’– ÉC Degree/ Diploma your side.
§ÒçüËç-ü¿’èπ◊ ®√≤ƒhç.
Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm
-Ç-C-¢√®Ωç 20-- ÂÆ°dç-•®Ω’ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

A. Sudhakar, Peddamallareddy Narayan's public


Q. Miss, miss out, to give it a miss.. -ûË-ú≈ -à-N’-öÀ?
Q. You told that clause means a persona is that of a
A. Miss = éÓ™p-´úøç/ äéπ Ææçü¿-®√s¥-EéÀ ¢Á∞¡x-™‰-éπ-
group of words with a verb. helpful man, but in
§Ú-´úøç/ àüÁjØ√, á´-È®jØ√ ´’†ûÓ ™‰E ™ô’-´©x private he is selfish
'I believe him honest' - in this
sentence 'him honest' is a
¶«üμ¿-°æ-úøôç. =
Miss out = omit/ drop - ®√ߪ÷-Lq†, ´÷ö«x-ú≈-
•ßª’ô Ø√®√-ߪ’ù˝
clause? Why ? It is without a Åçü¿-Jéà ≤ƒßª’-°æ-úË-
verb. Please clarify this.
Lq† N≠æ-ߪ÷™x üËØÁj oØ√ ´C-™‰-ߪ’úøç.
He missed out a few important points in his
¢√úø’™« éπE°œ≤ƒhúø’,
A. In the sentence, 'I believe him honest' 'him
speech = Åûªúø’ ûª† Ö°æ-Ø√u-Ææç™ éÌEo Eñ«-EéÀ/ Ææy¶μ«-´ç™
honest' (another way of saying, 'him to be Åûªúø’ ≤ƒy®Ωn-°æ-®Ω’úø’. The US some times plays off India and
honest) is NOT a clause, because there is
´·ë«uç-¨»-©†’ ´C-™‰-¨»úø’.
He missed her speech = Ç¢Á’ Ö°æ-Ø√u-≤ƒEo NØË Q. Legend -Åç-õ‰ -à-N’-öÀ? Pakistan (for its own selfish interests) =
no verb. Even if the sentence is 'I believe A. Legend = í¬üμ¿– ûª®Ω-ûª-®√-©’í¬ v°æï©’ †¢Ë’t éπü∑¿©’–
him to be honest', 'believe him to be honest' Å´-é¬-¨»Eo Åûªúø’ éÓ™p-ߪ÷úø’. éÌEo-≤ƒ®Ω’x Å¢Á’-Jé¬ ¶μ«®Ω-û˝èπ◊, §ƒé˙èπ◊ §Úö«xô °úø’-
is not a clause for there is no verb in that Give it (something) a miss - ÉC Éçûªèπ◊ OöÀ™  éÌçûª ߪ’üΔ®Ωnç, éÌçûª é¬éπ-§Ú-´îª’a– ûª’çC ûª† Ææy™«¶μºç éÓÆæç.
group of words. There can be no clause ´·†’°æ¤ È®çúø’-≤ƒ®Ω’x N´-Jçî√ç. ´’Sx N´-J-Ææ’hØ√oç. (®√´÷-ߪ’ùç, ¶μ«®Ωûªç ™«çöÀN) tip off = Ö°æpç-Cç-îª-úøç (äéπ-JE í∫’-Jç-* ®Ω£æ«Ææu
without a verb. You know the verb has six 鬢√-©E ´’†ç à Ææçü¿-®√s¥-E-ÈéjØ√ ¢Á∞¡x-éπ-§ÚûË, ´C-™‰ÊÆh äéπ ´’E≠œ íÌ°æp-ûª†ç ߪ’üΔ-®Ωn-¢Á’i-†-°æp-öÀéÃ, ÅC Ææ´÷-î√®Ωç ¢√JéÀ £æ…E-éπ-L-Tç-îË™« ÉçéÌ-éπ-J-éÀ
forms: ÅC miss out. †´’t-™‰-†çûª (Eï-¢Á’i-†-°æp-öÀéÃ) Å®·ûË, Å°æ¤púø’ Ç
i) The 'be' forms (am/ is/ are, was/ were, all a) I've eaten a heavy lunch. I will give the ´uéÀh legend Å´¤-û√úø’. -Åç-Cç-îª-úøç)
dinner a miss tonight = Gandhi has become a legend = í¬çDμ The villagers tipped off the presence of a
forms having, 'be' in the end, like shall be, ´’üμΔu£æ«o ¶μï†ç
Maoist in the village =
should be, will be, would be, etc., and all hav- ¶«í¬ áèπ◊\-´-®·çC. ®√vA ¶μï†ç îËߪ’†’ íÌ°æp-ûª†ç í¬üμ¿-©’í¬ îÁ°æ¤p-èπ◊ç-ö«®Ω’/ Åçûª íÌ°æp- ví¬´’ç™ ´÷NÆˇd Ö†o
ing 'been in the end, like have/ has/ had (´C-™‰-Ææ’hØ√o) ¢√úø’ Eïçí¬ ÖçúË-¢√ú≈ ÅE°œÆæ’hçC. Ææ´÷-î√®Ωç, ví¬´’-Ææ’h©’ §ÚM-Ææ’-©èπ◊ ®Ω£æ«-Ææuçí¬
been, should/ would have been, etc.) b) He gave the meeting a miss = Åûªúø’ Ææ¶μºèπ◊ Tendulkar is a batting legend = Tendulkar ÅçCç-î√®Ω’.
ii) be forms +... ing forms - am going, was (鬢√-©ØË) ®√™‰ü¿’. batsmanship Åçûª íÌ°æpüΔ ÅE°œ-Ææ’hçC/ Alternative = 1) v°æû√u-´ ÷oߪ ’ç. äéπ-üΔE
dancing, will be coming, has been acting, Q. Reach, Reach out .. -ûË-ú≈ -à-N’-öÀ? Eï-¢Ë’Ø√ ÅE°œ-Ææ’hçC. •ü¿’©’ ¢√úø-í∫© ÉçéÓ ´Ææ’h´¤ 2) ´÷®√_ç-ûª®Ωç.
etc. A. Reach = îË®Ωúøç. Ayesha Begum, Anantapur. a) There is no alternative to this medicine =
iii) be forms + past participle - am seen, was She reached here yesterday = Ç¢Á’ Ééπ\-úÕéÀ
done, will be completed, etc. Q. Ñ ¢√é¬u-©†’ ûÁ©’-í∫’™ ᙫ îÁ§ƒp™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. Ñ ´’çü¿’èπ◊ v°æû√u-´÷oߪ’ç ™‰ü¿’.
îËJçC (äéπ-îÓ-öÀéÀ îË®Ωúøç) To bring the knives out b) There is no alternative to walking for
slimming =

He will get the br unt of the attacks


™«´¤ ûªÍí_ç-ü¿’èπ◊ †úø-éπ-éπçõ‰ v°æû√u-
´÷oߪ’ç ™‰ü¿’.
Q. based, based on ©èπ◊ Å®Ωnç ûÁ©-°æçúÕ.
A. based = ÇüμΔ-®Ω-¢Á’i† based on = ÇüμΔ-®Ω-°æ-úÕ†
a) Dosa is a rice flour based preparation =
iv) Doing words:
A. To bring the knives out = éπûª’h©’/ î√èπ◊©’ üÓ¨¡ Gߪ’u-°œpçúÕ ÇüμΔ-®Ω ´çôéπç
see sees saw
The knives are
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 565 b) My decision is based on the information I
•ßª’-ôèπ◊ Bߪ’úøç. Å®·ûË
take takes took
out for somebody = àüÁjØ√ îÁúø’ °∂æL-û√-EéÀ got =
like likes liked etc -Ø√éÌ-*a† Ææ´÷-î√®Ωç ÇüμΔ-®Ωçí¬/ Ææ´÷-
Åçü¿®Ω÷ éπLÆœ äéπ-JE ¶«üμ¿’u-©’í¬ îËߪ’úøç/
v) Have/ has/ had/ shall have/ should have/ Reach out = ≤ƒßª’ç-îË-ߪ’úøç/ äéπJ O’ü¿ Eçü¿-¢Á÷-°æúøç.
î√-®√Eo •öÀd Ø√ E®Ωgߪ’ç BÆæ’èπ◊-Ø√o†’.
will have, etc + PP
äéπJ ¶«íÓ-í∫’™x ÇÆæéÀh îª÷°œç- The knives are out for DGP = Åçü¿®Ω÷ A. Sridhar, Onipenta
Have done, has seen, will have gone, etc.
îªúøç. DGP E ¶«üμ¿’u-©’í¬ îËÆæ’h-Ø√o®Ω’. Q. Tension free travel, Tensionless travel -
vi) shall/ should/ will/ would, etc + 1st Regular M.SURESAN ûËú≈
The late leader succeeded Q. He will get it wrong sometime
doing word. -à-N’-öÀ?
mostly in reaching out to the poor = A. He will get it wrong some times =
eg: shall go, will see, would find etc. If in a C´ç-í∫ûª éÌEo-≤ƒ®Ω’x A. ûËú≈ àO’-™‰ü¿’.
group of words, if there is any of the six ØËûª Ê°ü¿ v°æï-©èπ◊ ≤ƒßª’ç-îË-ߪ’-úøç™/ îË®Ω’-´-´-úøç™ Åûªúø’ ûª°æ¤pí¬ Å®Ωnç-îË-Ææ’-èπ◊ç-ö«úø’/ ÆæJí¬_ Å®Ωnç-
Q. éÀçC °æüΔ-©èπ◊ ûÁ©’-í∫’™ Å®√n©’ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
forms above, that becomes a clause; not î√™«-´-®Ωèπ◊ Ææ°∂æ-©-´’-ߪ÷uúø’. îË-Ææ’-éÓúø’.
otherwise Q. These canned apricots taste awful Q. He will get the brunt of the attacks Free from, Carry off, Pinny language, Soft
The weather was awful A. skills, Automotives, Boarding, Enclave,
V. Srinivas, Narasapuram
üΔúÕ™ áèπ◊\´ ¶μ«í∫ç ÅûªúÕ O’üË Öçô’çC
Their concert was really awesome (™‰üΔ) ÅûªúË ¶μºJ-≤ƒhúø’. (üΔúÕ-´©x áèπ◊\´ ¶«üμ¿ Avenue.
Q. 'She didn't attend the party today'.
'She has not attended the party today'. A. awful = ÅÆæ-£æ«u-¢Á’i†/ îÁúø’ (¶μºJç-îª-™‰-†çûª)– ÅûªúË °æúø-û√úø’). A. free from = ™‰èπ◊çú≈
Brunt = áèπ◊\´ ¶μ«í∫ç
Which one is correct? awesome = i) î√™« Ç£æ…x-ü¿-éπ-®Ωçí¬ Ö†o, ´’ç* I am now free from all trouble and worries =
ņ’-¶μº÷-AE éπL-TçîË ii) Cví∫s¥´’ Ææçv¶μº-´÷-¨¡a-®√u-©†’ Q. Ñ ¢√é¬u™xE ÆæçüË-£æ…©’ B®Ωaí∫-©®Ω’.
A. 'She did not attend the party today'- cor- à <èπÿ *çû√ ™‰èπ◊çú≈ ÖØ√o-E-°æ¤púø’.
éπL-TçîË. Sri krishna's revelation of his real On the basis of proposal - cum - preference
rect. Party Å®·-§Ú-®·ç-ûª-®√yûª, Å®·-§Ú-®·† Carry off = Take away = BÆæ’Èé-Rx-§Ú-´úøç/
form must have been an awesome sight = A.
party Party
éÀ Ç¢Á’ ®√™‰-ü¿E Å®Ωnç. ï®Ω’-í∫’ûª÷ ÅûªúÕ v°æA-§ƒ-ü¿† áç°œéπ ÇüμΔ-®Ωçí¬
Q. India and China get underway
Èí©’-éÓ-´-úøç.
'she has not Xéπ%-≠æflgúÕ N¨¡y-®Ω÷-°æ-ü¿-®Ωz†ç, Cví∫s¥´’ Ææçv¶μº-´÷-¨¡a-®√u-
She carried off the I prize = Ç¢Á’ ¢Á·ü¿öÀ
Öçõ‰, Ç¢Á’ ®√™‰-ü¿E îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊,
attended the party' 'today'
Åçö«ç. ÅE îË®Ωa- ©†’ éπL-Tç* Öçú≈L. A. v§ƒ®Ωç¶μºç Åߪ÷u®·/ ï®Ω’-í∫’-ûª’-Ø√o®·. (Ωa©’/
èπ◊çú≈ Ñ Ææçü¿-®Ωs¥ç™,she hasn't come yet Their concert was really awesome = ¢√∞¡x exams
Ææ¶μº©’/ ™«çöÀN) •£æ›-´’A BÆæ’ÈéRx-§Ú-®·çC/ Èí©’--èπ◊çC/
ņúøç ÆæJí¬_ Öçô’çC. éπîËJ/ v°æü¿-®Ωz† î√™« Ç£æ…x-ü¿-éπ-®Ωçí¬ (¶«í¬) ÖçC. Q. Mixed response to VHP bandh call §ÒçCçC.
Q. We have lived there for 10 years. -à Q. They are healthy & They are in good health A. N’v¨¡´’ Ææpçü¿† – éÌçü¿-JéÀ †îªaúøç, Éûª-®Ω’-©èπ◊ Pinny language - Ñ ´÷ô English ™ ™‰ü¿’.
Ææçü¿-®Ωs¥ç™ -É-™« has/ have + v3 -¢√-úÌ-îÓa & doing well - -ûË-ú≈ -à-N’-öÀ? †îªa-éπ-§Ú-´úøç, éÌçü¿®Ω’ •çü˛ §ƒöÀç-îªúøç ´’J- Soft skills- Personality Development
-N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’. A. äéπ\õ‰. éÌç-ü¿®Ω’ §ƒöÀç-îª-éπ-§Ú-´úøç. (´uéÀhûªy Né¬Ææç – Ææç°æ‹®Ωg ´uéÀhí¬ áü¿-í∫-úøç), Inter
Q. Poaching Hunting Q. I want to get operated, I want to be operat- personal relations (´uéÀhéÀ, ´uéÀhéÀ ´’üμ¿u Ææç•ç-
A. ´’†ç äéπ-îÓô í∫ûª °æüË-∞¡Ÿxí¬/ °æ-üË-∞¡x véÀûªç †’ç*
éÀ, éÀ -ûË-ú≈ -à-N’-öÀ?
A. Poaching = ed - üμΔ©’), communication skills (°æ®Ω-Ææp®Ω Ææ´÷-î√®Ω
É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊/ Éçé¬ Öçõ‰, Ç Ææçü¿-®Ωs¥ç™, we ¢Ëô EÊ≠-Cμç-*†îÓô, îªôd-´u-A-Í®-éπçí¬ È®çúø’ ¢√é¬u© ´’üμ¿u ûËú≈ àN’öÀ?
have lived there for 10 years Åçö«ç.
üÌçí∫-ûª-†çí¬ ¢Ëö«-úøôç. A. ûËú≈ àO’-™‰ü¿’. Å´-í¬-£æ«†) É™«ç-öÀ-´Fo soft skills.
Hunting = ¢Ëö«-úøôç. Q. "They would to a village fair"
Q. I hereby declare that the benefit under Ñ ¢√éπuç™ Automotives- ¢Á÷ö«®˝ ¢√£æ«-Ø√-©èπ◊ Ææç•ç-Cμç-
Q. Milieu éÀ, Background éÀ -ûË-ú≈ -à-N’-öÀ? would to
spouse category was not been availed of by Åçõ‰ àN’öÀ? *†
A. Milieu (N’©÷u) = Background ≤ƒ´÷->éπ °æJ-Æ œn- A. They would, to a village fair - would
me for the last eight years. was
Ééπ\-úø -Ö°æ- Ééπ\úø Boarding- 1) Ç£æ…®Ω Ææü¿’-§ƒßª’ç/ ¶μï†ç
has not been comma
ßÁ÷-T-ç-îª-úøç ÆæÈ®j-†-üË-Ø√? -¢√-ú≈-™«? ûª’©’, äéπ-´uéÀh °æ¤ô’déπ, °®Ω’-í∫’-ü¿-©èπ◊ Ææç•ç-Cμç*. °æéπ\† Å´-Ææ®Ωç. Å®Ωnç – 1) ¢√∞¡Ÿ} Ç °æ™„x
Q. Elite -Åç-õ‰ -à-N’-öÀ? 2) íÓúø-©’/ -ØË-©©’/ éÀöÀéé ™«çöÀ-N ´‚ÊÆÆæ÷h
A. Correct é¬ü¿’. has not been availed of by me Ææçûªèπ◊ ¢Á∞Ïxç-ü¿’èπ◊ É≠æd-°æ-úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. 2) (Ææç-ü¿-
A. Elite = Ææ´÷-ïç™ üμ¿Eéπ, •©-¢Á’i† ¢Ë’üμΔN ´®Ω_ç. îÁéπ\©´’®Ωa-úøç (îªL ü˨»-©™ ÉC Å´-Ææ®Ωç)
(for the last eight years), correct. ®√s¥Eo •öÀd) ¢Á∞¡⁄hç-úË-¢√∞¡Ÿx.
(Ö†o-ûª-´®Ω_ç – ÅØÌa) Enclave- äÍé Çî√®Ω ´u´-£æ…-®√©’-†o éÌçûª-´’çC
Q.
G. Govinda Rao, Visakhapatnam Q. under privileged -Åç-õ‰ -à-N’-öÀ?
éÀçC °æüΔ©’/ °æü¿-•ç-üμΔ-©èπ◊ ûÁ©’-í∫’™ Å®√n©’ (äéπ †í∫®Ωç/ ü˨¡ç, etc ™) E´-ÆœçîË Ææn©ç.
A. under privileged = Å´-é¬--¨¡®√£œ«ûªu (´®√_©’)
ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
Q. Employment èπ◊, Gainful employment èπ◊ -ûË-ú≈ Ouster, in favour of, edge out, play-off, tip Avenue - È®çúø’- -¢Áj°æ¤™« îÁô’x†o N¨»-©-¢Á’i† OCμ.
Q. Person & Persona & Personality- -O-öÀ -´’-üμ¿u
-à-N’-öÀ? off, alternative Q. Çúø-¢√J ´÷ô-©èπ◊ Å®√n™‰ ¢Ë®Ω’™‰. -D-E-E Ççí∫xç™
A. Employment = ûË-ú≈-© í∫’-Jç-* -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.
A. Ouster =
ÖüÓuí∫ç (DEéÀ ´’ç* @ûªç -á-™« -Å-Ø√--L?
A. Person = ´uéÀh ûÌ©-Tç°æ¤ (°æE-™-†’ç*)
A. Women say one thing but mean another/
Öçúø-éπ-§Ú-´îª’a.) in favour of =
Gainful employment = Personality = ´uéÀhûªyç; ´uéÀh-Q©ç, †úø-´úÕ éπL°œ. ņ’-èπÿ-©çí¬
women do not mean what they say/
´’ç* @ûªç ûËí∫LÍí
Persona = ´’†ç †©’-í∫’J ´’üμ¿u v°æ´-JhçîË B®Ω’, edge out = ØÁõ‰d-ߪ’-úøç
women's words do not mean what they
ÖüÓuí∫ç.
Gainful = ÅC ¢√∞¡x™ ´’† †úø-´-úÕE í∫’Jç* éπL-TçîË play off- play off Mr. A against Mr. B - Éü¿l-JéÀ
seem to mean.
úø•’s ´îËa, ´·êuçí¬ ÖüÓu-í¬-EéÀ
Ææç•ç-Cμç*. ÅGμ-v§ƒßª’ç. §ÚöÀ/ §Úö«xô °ôd-úøç, Ææy™«¶μºç éÓÆæç.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-Ç-C-¢√®Ωç 27-- ÂÆ°dç-•®Ω’ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Addanki prasad, Ongole


Has + PP- Éçûª-´-®Ωèπ◊ àüÁjØ√ ´Ææ’h´¤ äéπ-JéÀ Brown wash (î√-™«
Q. ؈’ Ñ ´’üμËu äéπ Éçô-®Ω÷yuéÀ Öçúøôç/ í∫ûªç™ äéπ-°æ¤púø’ (time îÁ°æp-†-°æ¤púø’) ´’ô’èπ◊ Asians-
£æ…ï-®Ω-ߪ÷u†’. Åéπ\úø Ø√èπ◊ éÌEo Öçúøôç. ÇƜߪ÷ ¢√Ææ’©)
words îÁ§ƒp®Ω’. ÅN: know, He has had this car for the past 2 years = ¨¡K-®Ω°æ¤ ®Ωçí∫’, brown
knowledge, write, bomb, car
Åûª-úÕéÀ Ñ È®çúË-∞¡Ÿxí¬ ÖçC. - ´’†-´’çû√ brown
calm race (íÓ--üμ¿’´’ ´®Ωgç
She has had two cups of coffee so far =
¢Á·ü¿-™„j-†N.
OöÀ™ 
´®Ω’-Ææí¬ k, k, w, b, l
áçü¿’èπ◊ cups coffee
Ç¢Á’ Éçûª-´-®Ωèπ◊ È®çúø’ BÆæ’èπ◊çC. ñ«A).
silent Å´¤-ûª’-Ø√o-ߪ’E ÅúÕ-í¬®Ω’. üΔEéÀ ؈’
Q. Had, had ÅE èπÿú≈ ÖçüΔ? Brown wash =
followed by consonants ÅE îÁ§ƒp†’. -É-™« A. Thanks for not identified
A. Had had - í∫ûªç™ á´--JÈéjØ√ È®çúø’ ´Ææ’h-´¤©’, íÓüμ¿’´’ ´®Ωgç ¢√J £æ«¢√/ ÇCμ-éπuûª – ´’†ç ÈíLÊÆh. Åçõ‰ O’ ¶μ«´ç?
î√™« words ™ éÌEo Åéπ~-®√©’ silent Å´¤-ûª’- äéπ-üΔE´·çü¿’ ÉçéÌ-éπöÀ Öçõ‰ ÅC îÁ°æp-ú≈EéÀ had Q. Mail trains Å®·Ø√ °j ¢√éπuç ûª°æ¤p.
Ø√o®·. áçü¿’èπ◊? OöÀ-Íé-¢Á’iØ√ rules ÖØ√oߪ÷? Åçõ‰ àN’öÀ? OöÀ v°æûËu-éπûª àN’öÀ?
mail trains- express - super fast trains Thanks for not identifying me =
had Åçö«ç. ´’üμ¿u ††’o í∫’Jhç-îª-
ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
I had had a bike before I bought this car = ûËú≈-™‰-N’öÀ? Thanks.
†ç-ü¿’èπ◊ Å®·Ø√ É™« ņç éπüΔ?
A. O’®Ω’ îÁ°œp† °æüΔ-™ xE éÌEo letters †’ °æ©-éπ-éπ
car bike A. Mail = Post (Öûªh-®√©÷, Reg. post ™«çöÀ í∫’®Ω’h-°æ-ôd-†ç-ü¿’èπ◊ sorry = Sorry I couldn't
-§Ú-´-úø-´’-ØË-C ÅN àßË’ ¶μ«≠æ-©- †’ç* English ™éÀ Ñ éÌØË-´·çü¿’ Ø√èπ◊ ÖçúËC.
¢√öÀE) -BÆæ’Èé-∞Ïx v°æûËuéπÈ®j∞¡x†’ mail trains ÅØË-¢√∞¡Ÿx.
´-î √-a-ߪ’-ØËüΔEo•öÀd Öçô’çC. 'k' silent í¬ The tests showed she had had an attack of identify/ place you.
this disease earlier = Express = ¢Ëí∫çí¬ ¢Á∞Ïx Q. I'm going home ÅØË ¢√éπuç™ going ûª®Ω’-¢√ûª
(°æ©èπ◊\çú≈ ÖçúË) ´÷ô©’ î√-™«´’-ô’èπ◊ Latin Ç¢Á’èπ◊ Åçûªèπ◊´·çüË Ñ
Super fast = ÅA ¢Ëí∫çí¬ ¢Á∞Ïx to ´ÊÆh áçü¿’èπ◊ ûª°æp-´¤-ûª’çC? î√™«-≤ƒ®Ω’x going
¶μ«≠æ †’ç* English ™éÀ ´*a-†N. Å™«Íí 's' ï•’s ÖçúË-ü¿E °æK-éπ~©’ ûË™«a®·.
silent í¬ ÖçúË ´÷ô©’ French †’ç* English had had Ö°æ-ßÁ÷í∫ç °j† ÖüΔ-£æ«-®Ω-ù©’ ûÁ©’°æ¤- Q. ISO 1900 or 2000 ÅE -î √-™«îÓôx ®√Æœ Öçúøôç to
ûª®Ω’-¢√ûª ´Ææ’hçC éπüΔ?
™éÀ ´*a-†N. É™«çöÀ v°æ¨¡o-©èπ◊ Ææ´÷-üμΔ†ç: ''It ûª’-Ø√o®· í∫üΔ. Å™«Íí had to - í∫ûªç™ NCμí¬ îª÷¨»†’. ü¿ßª’-îËÆœ üΔE Å®Ωnç ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. A. Home ´·çü¿’ á°æ¤p-úø’- èπÿú≈ 'to' ¢√úøç.
depends on the Language the word is A. ISO = International Standards Organization
äéπ °æE îËߪ÷Lq ®√´-úøç, ûª°æp-E-Ææ-Jí¬. Q. Cat, bat, rat, bank ©†’ é¬uö¸, ¶«uö¸, ®√uö¸,
derived from.'' I knew that she had had to resign her job,
(Åçûª-®√b-Bߪ’ v°æ´÷-ù«© ÆæçÆæn– 1946™ ≤ƒn°œûªç)– ¶«uçé˙©’í¬ áçü¿’èπ◊ îªü¿’-´¤û√ç?
and resigned. =
Q. Simple present tense sentence subject
¨»Æ‘Yߪ’, §ƒJ-v¨»-N’éπ, ¢√u§ƒ®Ω ÆæçÆæn© Öûªp-ûª’h©
™ ûª†’ ÖüÓu-í¬-EéÀ ®√@-Ø√´÷ Ø√ùuûª v°æ´÷-ù«-©†’ éÌLîË ÆæçÆæn. Ñ ÆæçÆæn A. Cat, Bat, Bank ™«çöÀ ´÷ô™x 'a' Ææ÷*çîË ¨¡•lç,
singular verb s, es, ies
certify îËÊÆh Ø√ùuûª v°æ´÷ùç Ö†o-ûª-¢Á’i-ç-ü¿E
™ Öçõ‰ éÀ ´≤ƒh®·. îËߪ÷Lq ´*a (í∫ûªç™) îËÆœç-ü¿E, -Ø√èπ◊ ûÁL-ÆœçC ûÁ©’-í∫’™ '¢Á∞«x-úø’—™ '∞«x— ûÁLÊ° ¨¡•lç. DEéÀ 'ߪ’—
verbs
É™« àßË’ èπ◊ ´≤ƒhßÁ÷ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. (ÉC èπÿú≈ í∫ûªç-™ØË). ´ûª’h ü¿í∫_®Ω.
-¶μ«-N≤ƒh®Ω’.
Raju, AB Palle

Sor r y I couldn't place you Q. éÀçC ¢√é¬u-©èπ◊ ûÁ©’í∫’ Å®Ωnç ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.


If two animals wish to tighten their bond
of friendship they groom one another
even if the condition of their fur hardly
A. ≤ƒ-üμΔ®Ω-ùçí¬ p, t, k, b, d, g, l, m, n ¨¡¶«l©’ *´-®Ω- Q. Phrasal verbs Åçõ‰ àN’öÀ? OöÀE ᙫ warrants it.
´îËa verbs èπ◊, s îË®Ω’≤ƒhç. s/ ch ™«çöÀ ¨¡¶«l©’ form A.
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 566
îËߪ÷L? OöÀéÀ Ææç•ç-Cμç* ´’ç* È®çúø’ ïçûª’-´¤©’ äéπ-üΔE üˣ慩’ ÉçéÌ-éπöÀ
*´-®Ω-´îËa verbs èπ◊ + es îË®Ω’≤ƒhç. Stresses, °æ¤Ææh-éπ-ç ÖçüΔ? àüÁjØ√ ´’ç* Grammar E´’-®Ω-úøç üΔy®√ ûª´’ ≤ƒEo-£œ«-û√uEo/ ÊÆo£æ…Eo
Reaches, teaches, etc. (a/e/i/o/u) ¨¡¶«l©’ °æ¤Ææh-é¬Eo ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’. ûÁ-L-ߪ’-ñ‰Ææ’-èπ◊ç-ö«®·, ¢√öÀ ÖEo ¢Á’ûªhí¬ ÖçúÕ,
´·çü¿®Ω ™‰èπ◊çú≈, y ûÓ Åçûª-´’ßË’u verbs èπ◊, Q. She has had to endure A. Phrasal verb - äéπ verb üΔE ûª®√yûª E´’-®Ω-úøç Å´-Ææ®Ωç ™‰†-°æp-öÀéÃ.
y BÊÆÆœ, + ies îË®Ω’≤ƒhç. Hurry - hurries. (ÉC Åçõ‰ Å®Ωnç àN’öÀ? preposition/ adverb Öçõ‰ ÅC phrasal Q. Social grooming activities appear to have
O’èπ◊ Å©-¢√ô’ v°æ鬮Ωç ûÁLÆœ§Úûª’çC) A. She has had to endure = verb Å´¤-ûª’ç--C. Å®·ûË, phrasal verb
M.SURESAN become almost independent of their original
Q. Residential spoken English institutions
stimuli.
Ç¢Á’ ÅC ¶μºJç-î√Lq ´*açC. Å®√n-EéÃ, Åçü¿’™ ÖçúË, äéÌ\éπ\ ´÷ô
ÖØ√oߪ÷? ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. (°∂晫Ø√ time ÅE -ûÁ-L-ߪ’-E í∫ûªç™)
A. Groom =
Å®√n-Eéà Ææç•çüμ¿ç Öçúøü¿’.
A. Q. We'll find that out quickly enough
•ôd©÷, Vô÷d™«çöÀN °æJ-¨¡Ÿ-v¶μºçí¬
Ø√èπ◊ ûÁLÆœ ™‰´¤. Åçõ‰ eg: Put out = (´’çô, D°æç ™«çöÀ ¢√öÀE)
Q. Present perfect tense present perfect
ÖçúÕ Åçü¿çí¬ éπ-E°œç-îª-úøç.
™, àN’öÀ? ÇÍ®p-ߪ’-úøç– put Å®√n-EéÃ, out Å®√n-EéÃ, put out
continuous tense since, for Social grooming... stimuli= ≤ƒ´÷->-éπçí¬
™ †’ Ö°æ-ßÁ÷- A. We'll (we will) find that out quickly enough = ¢Á·ûªhç Å®√n-Eéà àç Ææç•çüμ¿ç ™‰ü¿’ éπüΔ? 鬕öÀd
T-≤ƒh®Ω’. ¢√öÀE àßË’ Ææçü¿-®√s¥™x ¢√ú≈™ ûÁL-ߪ’- î√L-†çûª (-ûª-T-†ç-ûª) ûªy®Ω-™ØË ´’†ç üΔEo ÉC phrasal verb. Å™«Íí, put off = postpone, ´uèπ◊h©’ äéπ-J-ØÌ-éπ®Ω’ ÆæpJzç--éÓ-´-úøç, E´’-®Ω-úøç
ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’. éπ†’-èπ◊\çö«ç. go through= read (îªü¿-´-úøç) ™«çöÀ´Fo-. -™«ç-öÀN, ¢Á·ü¿ô ÅN ÖüËl-Pç-*ç-üΔ-E-éπçõ‰ Gμ†o--¢Á’i-
A. í∫ûªç™ äéπ Æ洒ߪ’ç †’ç* ÅØËç-ü¿’èπ◊, 'since' Q. 'O’®Ω’ Ééπ\-úÕéÀ ´≤ƒh-†E îÁ°œp-†-ô’x-Ø√o®Ω’!— Ñ Essential English Grammar by Raymond §Ú-ߪ÷®·.
Åçö«ç. Sachin has played/ has been ¢√é¬uEo English ™ ᙫ îÁ§ƒpL? Murphy O’èπ◊ ¶«í¬ Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úø’-ûª’çC. Q. He might as well have committed the crime
playing since 1989. (1989 †’ç* Ææ*Ø˛ Çú≈úø’/ A. You seem to have said that you will come in the broad day light.
Omkar, Narsipatnam
Çúø’-ûª’-Ø√oúø’) here. A. Åûª-ú≈ -ØË®√-Eo °æ-ôd°æí∫-™‰ -îËÆæ’ç-úÌ-a (®√-vûË
Q. Well and good
Q. In fact, of death, of course
í∫ûªç-†’ç* ÉØËo-∞¡Ÿxí¬, ÉEo ØÁ©-©’í¬, ÉEo ÅØË ¢√öÀéÀ Å®√n©’ ÅØÌî√a? ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. é¬èπ◊ç-ú≈).
®ÓV-©’í¬, ÉEo í∫çô-©’í¬ ÅØËç-ü¿’èπ◊ 'for' Åçö«®Ω’. N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. A. Well and good = ´’ç*-üË/- ÆæJ
Q. I do not think you will be prepared to admit
Sachin has played/ has been playing for the If he comes here, well and good.
A. In fact = ߪ’üΔ-®√n-EéÀ, Ç ´÷-ô-éÌÊÆh, ÅÆæ-™„jûË. the possibility of mistake.
past 20 years =
If he doesn't I will have to force him to come
Ææ*Ø˛ (í∫ûª) 20 à∞¡Ÿxí¬ Çú≈úø’/ Sachin is a great batsman. In fact he is the A. §Ò®Ω-¶«ô’ ≤ƒüμ¿u¢Ë’ -Å-ØË N≠æߪ’ç ä°æ¤p-éÌ-ØËç-ü¿’èπ◊
=
Çúø’-ûª’-Ø√oúø’. greatest batsman in the world = Ææ*Ø˛ íÌ°æp Åûª-úÕ-éπ\-úÕéÀ ´ÊÆh-ÆæJ/ ´’ç*üË. ™‰èπ◊çõ‰ ؈-ûª-úÕ-E
Q. Simple future tense ™ will, shall ©†’ àßË’ †’´¤y Æœü¿l¥çí¬ ÖØ√o-´-†’-éÓ†’.
batsman. •©-´ç-û√† ®Ω°œpç-î√Lq Öçô’çC. Q. It was all as easy as that.
subjects èπ◊ ¢√ú≈L? äéπ ví¬´’®˝ °æ¤Ææh-éπç™ I, Ç ´÷ô-éÌÊÆh/ ÅÆæ-™„jûË v°æ°æç-îªç-™ØË
batsman.
Åûª-úøç-ü¿-J-™ íÌ°æp Q. Other than, None other than © usage E
we shall
©èπ◊ ´÷vûª¢Ë’ ¢√ú≈-©E ÖçC. Eï-¢Ë’Ø√? A.
of death - DEéÀ v°æûËu-éπ-¢Á’i† Å®Ωn-¢Ë’-O’-™‰ü¿’. N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. ÅC Åçûª Ææ’©¶μºç.
A. I/ We shall Simple/ indefinite
You/ he/ she/ it/ they will } (éπ*a-ûªç-é¬E)
future
of course = Å´¤†’ (Ç N≠æߪ’ç îÁ°æp-†-´-Ææ®Ωç
™‰ü¿’/ éπ*a-ûªçí¬)
A. Other than = ÅC/ -Å-ûª-úø’/ -Ç¢Á’ ûª°æp.
I Like any place other than Hyderabad =
Q. If you had reported as many murder trails as
I have known before hand what line he
I/ We will - Determination would take.
''Do you like coffee?" (Fèπ◊ coffee É≠æd´÷?)
(E®Ωgߪ’ç)/
Intention (ÖüËl¨¡ç)/ Promise (´÷öÀ-´y-úøç) £j«ü¿-®√-¶«ü˛ ûª°æp Ø√èπ◊ à Ü®Ω-®·Ø√ É≠æd¢Ë’.
A.
"of course; I do" (Ç N≠æߪ’ç îÁ°æp-†éπ\-®Ω-™‰ü¿’. Other than Ramesh all students are present
Ø√èπ◊ ´·çüË ûÁL-Æœ-†Eo £æ«ûªu© ñ«úø©’ †’´¤y
Q. ≤ƒüμΔ-®Ω-ùçí¬ Ææç¶μ«-≠æ-ù™x teacher ÅØË °æüΔEo report îËÆ œ Öçõ‰, Åûª-úø’ à °æçü∑Δ BÆæ’-èπ◊-ØË-¢√úø’?–
éπ*a-ûªçí¬ É≠æd-¢Ë’.) =
®Ω¢Ë’≠ˇ ûª°æp Åçü¿®Ω÷ ÖØ√o-J-éπ\úø.
¢√úø’-ûª’çö«ç. Lçí∫-¶μ‰ü¿ç ûÁL-ÊÆ™« îÁ§ƒp-©çõ‰ Q. Who woke him up? E Who woke up him ÅE Ñ sentence structure ÆæJ-í¬-™‰ü¿’. Åçü¿’-éπE Ñ
ᙫ? None other than = ÉçÍéD/ ÉçÈé-´®Ω÷ é¬ü¿’.
A. Teacher- common gender- doctor/lawyer ™«–
áçü¿’èπ◊ ņ-èπÿ-úøü¿’? ÅÆæ©’ Ñ up éÀ Å®Ωnç None other than Ramesh can do it = ®Ω¢Ë’≠ˇ
¢√é¬u-EéÀ ÆæÈ®j† Å®Ωnç ™‰ü¿’.
àN’öÀ? DEo áéπ\úø, ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√L? Q. I could not make out what he was at.
Åçõ‰ ´’í∫-®·Ø√ 鬴a, Çúø-®·Ø√ 鬴a. A. Who woke him up? - É™«çöÀ prepositional
ûª°æp ÉçÈé-´®Ω÷ Ç °æE îËߪ’-™‰®Ω’.
A.
É°æpöÀ English ™ ÅEo -´%--ûª’h-©èπ◊ äÍé ´÷ô phrases ™ him ™«çöÀ objects, verb èπ◊, None other than sachin can do it = Ææ*Ø˛ ûª°æp
Åûª-úø’ àç îËߪ÷-©-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√oúÓ Øˆ®Ωnç îËÆæ’-éÓ-
™‰-éπ-§Ú-ߪ÷†’.
preposition èπÿ ´’üμ¿u-™ ØË ´≤ƒh®·. Å®·ûË Who
¢√úË-Ææ’h-Ø√o®Ω’– ´’í∫/-Çúø ÅØË ûËú≈-™‰-èπ◊çú≈. É-C-´®Ω-™ ÉçÈé-´®Ω÷ ÅC îËߪ’-™‰®Ω’.
Songstress (í¬-ߪ ’E), Poetess (éπ´-®·vA), Q. The stormy petrel who had earlier denied of
woke up him? ûª°æ¤p™‰ü¿’, é¬E ¢√úø’éπ ´÷vûªç Q. '¢√úø’ á´-Jéà ŮΩnç é¬èπ◊çú≈ ´÷ö«x-úø-û√úø’— Ñ
Actress (†öÀ) -Å-E -¢√-úË-¢√®Ω’. É°æ¤púø’ É™«çöÀ a move to the congress also criticised the
woke him up. ¢√é¬uEo English ™ à´’ç-ö«®Ω’? He speaks
´÷ô© •ü¿’©’, Çúø-¢√-∞¡x-®·Ø√, singer, poet, T.D.P. at an impromptu media meet.
Q. India Newzealand tour for not being understood for any body
actor ÅØË-Ææ’h-Ø√o®Ω’.
Ñ ´’üμ¿u ¢ÁRx-†-°æ¤púø’
A. - Sentence ™ àüÓ üÓ≠æç ÖçC. Ææçü¿®Ωs¥ç
India Newzealand 'White wash, Brown
E ÅØÌî√a? Ñ
Q. Has had, have had © Å®Ωnç àN’öÀ? ¢√öÀE à
wash îË≤ƒhç— ÅE îÁ°œpçC. ¢√öÀ Å®√n-™‰-N’öÀ? É™« A. What he says none understands/ None
ûÁLÊÆh Å®Ωnç Ü£œ«ç-îª-í∫©ç.
tense ™ ¢√ú≈L?
wash ûÓ Éçé¬ à¢Á’iØ√ °æüΔ-©’-Ø√oߪ÷? understands what he says.
A. Has had- Ñ verb form, has + Past Participle
A. White wash = ûÁ©x-¢√∞¡x (Newzealanders ûÁ©x-
of have; Å™«Íí Had had- Ñ verb form had + Q. 'í∫’®Ω’h °æôd-†ç-ü¿’èπ◊ sorry— ņ-ú≈-EéÀ Thanks for
PP of have.
¢√∞¡Ÿx éπ-üΔ?) £æ«¢√/ ÇCμ-éπuûª. ¢√∞¡Ÿx match ÈíLÊÆh. not identified ÅØÌî√a?

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm