Anda di halaman 1dari 44

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2016

KESUSASTERAAN MELAYU
TINGKATAN 4

BULAN
MINGGU

JANUARI
1
04/1- 8/1

2
11/1 - 15/1

TEKS/GENRE/TA
JUK

HASIL PEMBELAJARAN
UTAMA ( HPU )
HASIL PEMBELAJARAN
KHUSUS ( HPK )

HURAIAN HASIL
PEMBELAJARAN
( HHP )/ARAS

Berkenalan dengan para pelajar


Penggunaan teks dan buku catatan
Falsafah Pendidikan Kesusasteraan Melayu
Pengenalan
Takrif Kesusasteraan Melayu dalam Pendidikan
Matlamat dan objektif kurikulum Kesusasteraan Melayu

Pengenalan
Kesusasteraan
Melayu

1.0. Menghuraikan definisi


kesusasteraan, ciri, bentuk,
sejarah perkembangan, dan
peranan Kesusasteraan
Melayu
1.1. Menerangkan
definisi kesusasteraan.
1.2. Menerangkan
definisi kesusasteraan
Melayu.

Aras 1
i.

Menyatakan definisi
kesusasteraan.

ii.

Menyatakan definisi
Kesusasteraan Melayu.
Menyatakan ciri

iii.

PENDEKATAN
KAEDAH
TEKNIK
KEMAHIRAN
BERNILAI
TAMBAH/APLI
KASI
AKTIVITI
Global
Analitik
Penerangan
Percambahan
fikiran
Kemahiran
berfikir
Kecerdasan
pelbagai
Bercerita
Mencatat nota
Struktural
Analitik
Soaljawab
Percambahan
fikiran
Deduktif
Kemahiran
berfikir
Kecerdasan
pelbagai
1

1.3. Menyenaraikan ciri


kesusasteraan.
1.4. Menerangkan bentuk
kesusasteraan.
1.5. Menggalurkan
sejarah perkembangan
kesusasteraan Melayu
secara ringkas.
1.6. Menjelaskan peranan
kesusasteraan Melayu.
3
18/1 - 22/1

Pengenalan
Prosa/cerpen

Ku Bentang
Sehelai Peta
Tajuk Cerpen :
00000000000

kesusasteraan Melayu.
iv.
v.

1.0. Menghuraikan definisi,


jenis, ciri dan peranan prosa
1.1. Menjelaskan definisi
prosa/cerpen.
1.2. Menerangkan jenis
prosa/cerpen..
1.3. Membandingkan ciri
prosa ( cerpen dengan
novel ).
1.4. Menghuraikan
peranan prosa/cerpen
dalam masyarakat.

Aras 2

3.0 Menghuraikan tema dan


persoalan dalam karya prosa.
3.1. Menerangkan definisi
tema
dan persoalan.

Aras 1

3.2. Menghuraikan tema


dalam
karya yang dikaji.
3.3. Menghuraikan persoalan

i.
ii.
iii.

Menyatakan bentuk
kesusasteraan Melayu.
Menyenaraikan
peranan kesusasteraan
Melayu.

Menerangkan dan
membina rajah jenis
dan ciri prosa.
Membandingkan dan
membezakan ciri
prosa.
Menerangkan peranan
prosa dalam
masyarakat.

i.

Menyatakan definisi
tema.

ii.

Menyatakan definisi
persoalan.

Aras 2

Peta minda
Membina nota
Merumus isi

Berfokus
Sosiologikal
Berkumpulan
Percambahan
fikiran
Latihan
Sumbangsaran
Kemahiran
belajar cara
belajar
LPG
Peta minda
Buku ulasan
sastera
Berfokus
Analitik
Membaca teks
dan
perbincangan.
Soaljawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan
fikiran
2

dalam karya yang dikaji.


3.4. Menghubungkaitkan
antara
persoalan dengan tema
dalam karya yang dikaji.

ii.Menjelaskan tema
dalam karya
iii.Menerangkan
persoalan dalam
karya.

Teknologi
maklumat dan
komunikasi.
Kemahiran
berfikir
LPG
Peta minda

Aras 3
i.

4
25/1 29/1

FEBRUARI

Pengenalan Puisi

1.0. Menerangkan definisi,


jenis,ciri dan peranan puisi
1.1. Menerangkan
definisi puisi.
1.2. Menerangkan jenis
puisi.
1.3. Membandingkan ciri
pelbagai jenis puisi.
1.4. Menghuraikan
peranan puisi dalam
masyarakat.

Aras 1

Pengenalan
Novel:

1.0. Menghuraikan definisi,


jenis,ciri dan peranan prosa

Aras 1

Menjelaskan perkaitan
antara persoalan
dengan tema dalam
karya.

Struktural
Estetika
i.
Menyatakan definisi
Membaca teks
puisi.
dan
ii.
Menyatakan jenis puisi. pemahaman
iii.
Mengemukakan ciri
Berkumpulan
puisi.
Percambahan
fikiran
Aras 3
Induktif
Kajian masa
i.
Menghuraikan
depan
peranan puisi dalam Pembelajaran
masyarakat.
secara
kontekstual
Peta minda
LPG
Struktural
Sosiologikal
3

5
1/2 - 5/2

NARATIF
AGONSHOTO
Antologi Teks KM
Moden
KUBENTANG
SEHELAI PETA
Antologi Teks KM
Tradisional
NILAI INSAN

1.1. Menjelaskan definisi


prosa/ novel.
1.2. Menerangkan jenis
prosa/novel.
1.3. Membandingkan ciri
prosa ( novel dengan
cerpen )
1.4. Menghuraikan
peranan prosa/novel
dalam masyarakat.

i.
ii.
Aras 2
ii.

Aras 3
i.

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Cerpen :
Rindu Seorang
Rafik

4.0. Menganalisis watak dan


perwatakan dalam karya
prosa
4.1. Menerangkan definsi
watak dan perwatakan.
4.2. Menerangkan jenis
watak
dalam karya yang dikaji.
4.3. Menganalisis
perwatakan
luaran dan dalaman
watak dalam karya yang
dikaji.
4.5. Menghuraikan peranan
watak dalam karya yang
dikaji.

Menyatakan definisi
prosa/novel.
Menyatakan jenis
prosa/novel.

Aras 1
i.
Aras 2
i.
ii.

Aras 3
iii.

Membandingkan dan
membezakan ciri prosa
( novel dengan
cerpen ).

Menghuraikan peranan
prosa/novel dalam
masyarakat.

Diskusi
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Penerangan
Perbandingan
Percambahan
fikiran
Keperihatinan
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Peta minda
Carta
LPG

Analitik
Global
Menyatakan definisi
Membaca teks
watak dan perwatakan. dan
perbincangan
Kelas
Menjelaskan jenis
Perbahasan
watak dalam karya.
Bercerita
Menjelaskan sifat
Pemaduan seni
luaran dan dalaman
Main peranan
watak dalam karya.
Pembelajaran
secara
kontekstual
Kemahiran
Menghuraikan peranan berfikir
watak dalam karya
Peta minda
yang dikaji.
LPG
4

6
8/2 - 12/2

Antologi Teks :
KuBentang
Sehelai Peta
Puisi Moden:
Virus dari
Langit Global

3.0. Menghuraikan maksud puisi


3.1. Menerangkan
maksud puisi yang
dikaji.
3.2. Menjelaskan maksud
keseluruhan puisi yang
dikaji.

4.0. Menghuraikan tema dan


persolan dalam puisi.
4.1. Menerangkan definisi
tema
dan persoalan.
4.2. Menghuraikan tema
dalam
puisi yang dikaji.
4.3. Menghuraikan
persoalan
dalam puisi yang dikaji.

Aras 1
i.

ii.

Memberikan maksud
kata dan rangkai kata
dalam puisi yang
dikaji.
Menyatakan maksud
baris dalam puisi yang
dikaji.

Berfokus
Membaca teks
dan
pemahaman
Kelas
Deduktif
Simulasi
Kecerdasan
pelbagai
Peta minda
Carta LPG

Aras 2
ii.

Menerangkan maksud
keseluruhan puisi.

Aras 1
i.
iii.

Menyatakan definisi
tema.
Menyatakan definisi
persoalan.

Aras 2
i.
ii.

Teks Novel
NARATIF

2.0. Menerangkan biodata


pengarang prosa yan dikaji.

Aras 1

Menjelaskan tema
dalam puisi yan dikaji.
Menerangkan
persoalan dalam puisi
yang dikaji.
Struktural
Global
5

7
15/2 - 19/2

AGONSHOTO

Biodata
Pengarang

2.1. Menerangkan butirbutir peribadi


pengarang.
2.2. Menerangkan latar
belakang
kepengarangan,
sumbangan dan
kejayaan pengarang.

i.

Menyatakan nama, tarikh


lahir dan tempat kelahiran
pengarang.
Menyatakan pendidikan
dan kerjaya pengarang.
Menyenaraikan hasil
karya pengarang.

ii.
iii.

Aras 2
i.
ii.
iii.

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Cerpen :
Res Judicata

6.0. Menghuraikan latar dalam


karya prosa
6.1. Menerangkan definisi
latar tempat, latar masa,
dan latar masyarakat.
6.2. Menerangkan latar
tempat, latar masa, dan
latar masyarakat dalam
karya yang dikaji.
6.3. Menghubungkaitkan
latar tempat, latar masa
dan latar masyarakat
dengan peristiwa dalam
karya yang dikaji.

Menyatakan nama
pena pengarang.
Menyenaraikan bidang
penulisan pengarang.
Menyatakan
sumbangan lain
pengarang.

Aras 1
i.
ii.
iii.

iv.

Diskusi
Berkumpulan
Penerangan
Cerakinan
Mestamu
Kemahiran
berfikir
Carta
Peta minda
LPG

Menyatakan definisi
latar.
Menyatakan jenis latar.
Menyenaraikan latar
masa, latar tempat,
dan latar masyarakat
dalam karya.
Menyatakan perkaitan
latar dengan peristiwa
dalam karya.

Analitik
Sosiologikal
Membaca teks
dan
pemahaman
Membaca teks
dan
perbincangan
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Adaptasi
Membuat
projek
Kecerdasan
6

pelbagai
Peta minda
LPG
Antologi Teks :
KuBentang
Sehelai Peta
Puisi Moden:
Seorang Tua di
Kaki Tamadun

5.0. Menganalisis bentuk puisi


5.1. Menghuraikan bentuk
puisi yang dikaji.
5.2. Membandingkan bentuk
berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1
i.

Menyatakan bilangan
rangkap dan baris
dalam puisi yang
dikaji.

ii.

Menyatakan bilangan
suku kata dan
perkataan dalam baris
puisi yang dikaji.
Menyatakan rima akhir
puisi yang dikaji.

iii.
Aras 2
i.

8
22/2 - 26/2

Teks Novel
NARATIF
AGONSHOTO

3.0. Menghuraikan tema dan


persoalan dalam karya prosa.
3.1. Menerangkan
definisi tema dan
persoalan.
3.2. Menghuraikan tema
dalam karya yang
dikaji.
3.3. Menghuraikan

Menentukan bentuk
puisi sama ada bebas
atau terikat.

Aras 1
i.
ii.
Aras 2

Struktural
Analitik
Membaca teks
dan syarahan
guru
Soal jawab
Induktif
Latihan
Cerakinan
Penerangan
Kemahiran
belajar cara
belajar
Peta minda
Carta
LPG

Menyatakan definisi
tema.
Menyatakan definisi
persoalan.

Berfokus
Struktural
Membaca teks
dan
pemahaman
Berkumpulan
Induktif
Cerakinan
Percambahan
7

persoalan dalam karya


yang dikaji.

ii.
iii.

Teks Cerpen:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Cerpen :
Namun Itulah
Hakikatnya

9
29/2 - 4/3

Antologi Teks :
KuBentang
Sehelai Peta
Puisi Moden:
Selamat
Tinggal Eropah
II

5.0. Menghuraikan plot dalam


karya prosa.
5.1. Menerangkan
definisi plot.
5.2. Menerangkan jenis
plot dalam karya yang
dikaji.
5.3. Menjelaskan binaan
plot dalam karya yang
dikaji.

Aras 1

6.0. Menganalisis gaya bahasa


dalam puisi.
6.1. Menerangkan
definisi gaya bahasa
dalam puisi.
6.3. Menganalisis unsur
bahasa dalam puisi
yang dikaji.
6.4. Menganalisis unsur
bunyi dalam puisi yang
dikaji.

Aras 1

i.
ii.
iii.

Menjelaskan tema
dalam karya.
Menerangkan
persoalan dalam karya.

Menyatakan definisi
plot.
Menerangkan jenis plot
dalam prosa.
Melakarkan binaan plot
dalam karya yang
dikaji.

i.

Menyatakan definisi
gaya bahasa.

ii.

Menyenaraikan aspek
gaya bahasa.

iii.

Mengenalpasti
asonansi, aliterasi,
kombinasi bunyi, rima
dan jeda dalam puisi
yang dikaji.

fikiran
Pembelajaran
secara
kontekstual
Carta piramid
LPG
Struktural
Analitik
Membaca teks
dan
perbincangan
Individu
Penerangan
Sumbang saran
Deduktif
Pembelajaran
konstruktivisme
Carta plot
Berfokus
Apresiasi/Esteti
ka
Mendengar pita
rakaman
Tutorial
Cerakinan
Sumbang saran
Induktif
Kecerdasan
pelbagai
Carta
Peta minda
LPG
8

Aras 2
i.

10
7/3 - 11/3

Novel
NARATIF
AGONSHOTO

4.0. Menganalisis watak dan


perwatakan dalam karya
prosa.
4.1. Menerangkan
definisi watak dan
perwatakan.
4.2. Menerangkan jenis
watak dalam karya
yang dikaji.
4.3. Menganalisis
perwatakan luaran dan
dalaman watak dalam
karya yang dikaji.
4.4. Membandingkan
watak-watak dalam
karya yang dikaji.
4.5. Menghuraikan
peranan watak dalam
karya yang dikaji.

Aras 1
i.
Aras 2
i.
ii.
iii.

Aras 3
ii.

iii.
iv.

Menerangkan
metafora, hiperbola,
inversi, paradoks, dan
perlambangan dalam
puisi yang dikaji.
Berfokus
Analitik
Menyatakan definisi
Membaca teks
watak dan perwatakan. dan
pemahaman
Membaca teks
Menjelaskan jenis
dan syarahan
watak dalam karya.
guru
Mengelaskan watak
Penerangan
dalam karya.
Perbandingan
Menjelaskan sifat
Main peranan
luaran dan sifat
Kemahiran
dalaman watak dalam
berfikir
karya.
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Peta minda
Menyatakan
Carta
persamaan dan
LPG
perbezaan watak
Rakaman
dalam karya yang
petikan
dikaji.
Menghuraikan peranan
watak dalam karya
yang dikaji.
Menerangkan cara
pengarang
menggambarkan
9

watak dan perwatakan


dalam karya yang
dikaji.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


12/3/2016 20/3/2016
11
21/3 - 25/3

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Cerpen:
Air Mata
Dalang

5.0.Menghuraikan plot dalam


karya
prosa.
5.4. Menghuraikan teknik
plot
dalam karya yang dikaji.
5.5. Menghuraikan peranan
teknik plot dalam karya
yang dikaji.

Aras 1
v.

Menyenaraikan dan
memberikan definisi
teknik plot, iaitu dialog,
monolog, monolog
dalaman,
suspens,kejutan, imbas
kembali, dan imbas
muka.

Aras 2
iv.

Aras 3
ii.

Menyenaraikan
peristiwa dalam karya
yang mempunyai
teknik dialog, monolog,
dan monolog dalaman.

Berfokus
Analitik
Membaca teks
dan
pemahaman
Soaljawab
Penerangan
Sumbang saran
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Peta minda
Carta
LPG

Menyenaraikan
peristiwa dalam karya
yang mempunyai
teknik imbas kembali,
imbas muka, suspens,
dan kejutan.
10

iii.

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan
Resam Hidup
Manusia
( Pantun Dua
Kerat )

12
28/3 - 1/4

Novel:
NARATIF
AGONSHOTO

8.0. Menghuraikan nilai


kemanusiaan dan pengajaran
dalam puisi.
8.1. Menerangkan
definisi nilai
kemanusiaan dan
pengajaran.
8.2. Menghuraikan nilai
kemanusiaan dan
pengajaran dalam puisi
yang dikaji.
8.3. Menghubungkaitkan
antara nilai
kemanusiaan dengan
pengajaran dalam puisi
yang dikaji.

Aras 1

5.0. Menghuraikan plot dalam


karya prosa.
5.1. Menerangkan
definisi plot.
5.2. Menerangkan jenis
plot dalam karya yang
dikaji.
5.3. Menjelaskan binaan
plot dalam karya yang
dikaji.

Aras 1

i.

Menghuraikan peranan
teknik plot dalam
karya yang dikaji.

Menyatakan definisi
nilai kemanusiaan dan
pengajaran.

Aras 2
i.
ii.

i.
ii.
iii.
Aras 2

Menyenaraikan nilai
kemanusiaan dalam
puisi yang dikaji.
Menjelaskan
pengajaran
berdasarkan contoh
dalam puisi yang
dikaji.

Menyatakan definisi
plot.
Menerangkan jenis plot
dalam prosa.
Melakarkan binaan plot
dalam karya yang
dikaji.

Berfokus
Analitik
Membaca teks
dan
pemahaman
Membaca teks
dan
perbincangan
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Latihan
Sumbang saran
Kajian masa
depan
Kecerdasan
pelbagai
Carta
LPG
Peta minda
Struktural
Analitik
Membaca teks
dan
perbincangan
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Penerangan
Percambahan
fikiran
11

i.

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Cerpen:
Profesor Sufi

13
4/4 - 8/4

Tajuk Cerpen:
Profesor Sufi

Melengkapkan rajah
binaan plot
berdasarkan peristiwa
dalam karya yang
dikaji.

Kecerdasan
pelbagai
Carta
Peta minda
LPG

6.0. Menghuraikan latar dalam Aras 1


karya prosa.
6.1.Menerangkan definisi
i.
latar tempat, latar
masa dan latar
ii.
masyarakat.
6.2. Menerangkan latar
iii.
tempat, latar masa dan
latar masyarakat dalam
karya yang dikaji.
6.3. Menghubungkaitkan
latar tempat, latar
masa dan latar
masyarakat dengan
peristiwa dalam karya
yang dikaji.

Analitik
Sosiologikal
Menyatakan definisi
Berkumpulan
latar.
Soaljawab
Menyatakan jenis latar. Bercerita
Penerangan
Menyenaraikan latar
Kemahiran
masa, latar tempat dan berfikir
latar masyarakat
Kecerdasan
dalam karya.
pelbagai
Peta minda
Carta
LPG

5.0. Menghuraikan plot dalam


karya prosa.
5.4. Menghuraikan teknik plot
dalam karya yang dikaji.
5.5. Menghuraikan peranan
teknik plot dalam karya
yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Menyenaraikan dan
Membaca teks
memberikan definisi
dan
teknik plot, iaitu dialog, pemahaman
monolog monolog
Berkumpulan
dalaman, suspens,
Membaca dan
kejutan, imbas kembali melakonkan
dan imbas muka.
adegan
Percambahan
fikiran
Menyenaraikan
Induktif

Aras 1
ii.

Aras 2
iii.

12

peristiwa dalam karya


yang mempunyai
teknik dialog, monolog
dan monolog dalaman.
Aras 3

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Cerpen:
Gulai
Sembilang
Untuk Abah

7.0. Menganalisis gaya bahasa


dalam karya prosa.
7.1. Menerangkan
definisi gaya bahasa.
7.2. Menghuraikan aspek
gaya bahasa.
7.5. Menganalisis unsur
bahasa dalam karya
yang dikaji.

ii.

Menyenaraikan
peristiwa dalam karya
yang mempunyai
teknik imbas kembali,
imbas muka, suspens
dan kejutan.

iii.

Menghuraikan peranan
teknik plot dalam
karya yang dikaji.

Aras 1
i.
ii.
iv.

Aras 2
i.

Menyatakan definisi
gaya bahasa.
Memberikan maksud
dan menyenaraikan
aspek gaya bahasa.
Menyenaraikan contoh
kata ganda, sinkof,
pengulangan, simile
dan personafikasi.
Menyenaraikan contoh
personafikasi,
hiperbola, inversi,
paradoks dan
perlambangan dalam

Kerusi panas
Kemahiran
berfikir
Kecerdasan
pelbagai
Teks
Petikan bahan
edaran
Peta minda
Carta
LPG

Apresiasi/Esteti
ka
Struktural
Mendengar pita
rakaman
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Latihan
Induktif
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Peta minda
Carta
LPG
Teks/bahan
petikan
13

karya yang dikaji.


14
11/4 - 15/4

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional

4.0. Menghuraikan tema dan


persoalan dalam puisi.
4.2. Menghuraikan tema
dalam
puisi yang dikaji.
Teks Nilai Insan
4.3. Menghuraikan
Kasih Jualan
persoalan
(Pantun Empat
dalam puisi yang dikaji.
Kerat)

Novel:
NARATIF
AGONSHOTO

6.0. Menghuraikan latar dalam


karya prosa.
6.1. Menerangkan
definisi latar tempat,
latar masa dan latar
masyarakat.

Aras 2
i.
ii.

Aras 1
i.
ii.
iii.

6.2. Menerangkan latar


tempat, latar masa dan
latar masyarakat dalam
karya yang dikaji.
6.3. Menghubungkaitkan
latar tempat, latar
masa dan latar
masyarakat dengan
peristiwa dalam karya
yang dikaji.

Menjelaskan tema
dalam puisi yang
dikaji.
Menerangkan
persoalan dalam puisi
yang dikaji.

iv.

Menyatakan definisi
latar.
Menyatakan jenis latar.
Menyenaraikan latar
masa, latar tempat,
dan latar masyarakat
dalam karya.
Menyatakan perkaitan
latar dengan peristiwa
dalam karya.

Berfokus
Membaca teks
dan
pemahaman
Soal jawab
Kelas
Pentomin
Main peranan
Percambahan
fikiran
Kemahiran
belajar cara
belajar
Peta minda
Analitik
Sosiologikal
Membaca teks
dan
perbincangan
Berkumpulan
Percambahan
fikiran
Menggunakan
lembaran kerja
Tangga cerita
Pembelajaran
secara
kontekstual
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

14

15
18/4 - 22/4

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta

8.0. Menghuraikan sudut


pandangan dalam prosa.
8.1. Menerangkan
definisi sudut
pandangan.
Tajuk Cerpen:
8.2. Menyenaraikan jenis
Kami akan Mati
sudut pandangan.
Lin
8.3. Menghuraikan jenis
sudut pandangan
dalam karya yang
dikaji.

Aras 1
i.
ii.
iii.

iv.

Menyatakan definisi
sudut pandangan.
Mengemukakan jenis
sudut pandangan.
Menyatakan definisi
sudut pandangan
orang pertama, sudut
pandangan orang
ketiga serba tahu dan
sudut pandangan
orang ketiga terbatas.
Mengenalpasti sudut
pandangan dalam
karya yang dikaji.

Aras 2
i.

ii.

Antologi Teks
Kesusasteraan

5.0.

Menganalisis bentuk puisi.


5.1. Menghuraikan

Aras 1

Struktural
Global
Membaca dan
melakonkan
adegan
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Cerakinan
Percambahan
fikiran
Menggunakan
lembaran kerja
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

Menjelaskan ciri sudut


pandangan orang
pertama, sudut
pandangan orang
ketiga serba tahu dan
sudut pandangan
orang ketiga terbatas.
Membuktikan jenis
sudut pandangan
dalam karya yang
dikaji.
Struktural
Analitik
15

Melayu
Tradisional
Nilai Insan
(Pantun Enam
Kerat)

bentuk puisi yang dikaji.


5.2. Membandingkan
bentuk berbagai puisi
yang dikaji.

i.

ii.

iii.

Menyatakan bilangan
rangkap dan baris
dalam puisi yang
dikaji.
Menyatakan bilangan
suku kata dan
perkataan dalam baris
puisi yang dikaji.
Menyatakan rima akhir
puisi yang dikaji.

Berkumpulan
Diskusi
Soal jawab
Perbandingan
Sumbang saran
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

Aras 2
i.

Menentukan bentuk
puisi sama ada bebas
atau terikat.

Aras 3
i.

Novel:
NARATIF
AGONSHOTO
16
25/4 - 29/4

7.0 Menganalisis gaya bahasa


dalam karya prosa.
7.1.
Menerangkan
definisi gaya bahasa.
7.2.
Menghuraikan aspek
gaya bahasa.
7.5. Menganalisis unsur
bahasa
dalam karya
yang dikaji.

Membandingkan
bentuk pelbagai jenis
puisi yang dikaji.

Aras 1
i.
ii.
v.

Menyatakan definisi
gaya bahasa.
Memberikan maksud
dan menyenaraikan
aspek gaya bahasa.
Menyenaraikan contoh
kata ganda, sinkof,
pengulangan, simile
dan personafikasi.

Apresiasi/Esteti
ka
Sosiologikal
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Induktif
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
16

Aras 2
i.

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Cerpen:
Perspektif

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional

Rakaman
petikan
Menyenaraikan contoh
personafikasi,
hiperbola, inversi,
paradoks dan
perlambangan dalam
karya yang dikaji.

9.0. Menganalisis nilai


kemanusiaan dan pengajaran
dalam karya prosa.
9.1. Menerangkan
definisi nilai
kemanusiaan dan
pengajaran.
9.2. Menjelaskan nilai
kemanusiaan dalam
karya yang dikaji.
9.3. Menjelaskan
pengajaran dalam
karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan
antara nilai
kemanusiaan dengan
pengajaran dalam
karya.

Aras 1

1.0. Menghuraikan definisi,


jenis, ciri, dan peranan puisi.
1.1. Menerangkan
definisi puisi/syair.
1.2. Menerangkan jenis
puisi/syair.

Aras 1

i.

Menyatakan definisi
nilai kemanusiaan dan
pengajaran.

Aras 2
i.

Mengenalpasti nilai
kemanusiaan dalam
karya beserta alasan.
Menjelaskan
pengajaran
berdasarkan contoh
dalam karya yang
dikaji.

ii.

i.
ii.

Menyatakan definisi
puisi/syair.
Menyatakan jenis
puisi/syair.

Berfokus
Analitik
Membaca dan
melakonkan
adegan
Berkumpulan
Diskusi
Mestamu
Bercerita
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman
petikan

Struktural
Analitik
Soal jawab
Membaca teks
dan syarahan
guru
17

Antologi Teks
Nilai Insan:
Seloka Boros
dan Jimat

17
2/5 - 6/5

Novel:
NARATIF
AGONSHOTO

1.3. Membandingkan ciri


pelbagai jenis puisi.
1.4. Menghuraikan
peranan puisi/syair
dalam masyarakat.

8.0 Menghuraikan sudut


pandangan dalam prosa
8.1.
Menerangkan
definisi sudut pandangan.
8.2.
Menerangkan jenis
sudut pandangan.
8.3.
Menerangkan jenis
sudut pandangan dalam
karya yang dikaji.

iii.

Mengemukakan ciri
puisi/syair.

iv.

Menyatakan peranan
puisi/syair.

Aras 1
i.
ii.
iii.

iv.

Menyatakan definisi sudut


pandangan.
Mengemukakan jenis
sudut pandangan.
Menyatakan definisi sudut
pandangan orang
pertama, sudut
pandangan orang ketiga
serba tahu dan sudut
pandangan orang ketiga
terbatas.
Mengenalpasti sudut
pandangan dalam karya
yang dikaji.

Aras 2
i.

Penerangan
Latihan
Kemahiran
belajar cara
belajar
Teks/petikan
LPG

Analitik
Struktural
Membaca teks
dan
pemahaman
Membaca teks
dan
perbincangan
Berkumpulan
Soal jawab
Perbandingan
Cerakinan
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Petikan

Menjelaskan ciri sudut


pandangan orang
pertama, sudut
pandangan orang ketiga
serba tahu dan sudut
pandangan orang ketiga
18

ii.
Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Cerpen:
Bukit Emas

18
9/5 - 13/5

Antologi Teks :
KuBentang
Sehelai Peta
Puisi Moden:
Menterjemah
Bahasa

terbatas.
Membuktikan jenis sudut
pandangan dalam karya
yang dikaji.

3.0.Menghuraikan tema dan


Aras 2
persolan dalam karya prosa.
3.2. Menghuraikan tema
ii. Menjelaskan tema
dalam
dalam karya.
karya yang dikaji.
iii.Menjelaskan
3.3. Menghuraikan persoalan
persoalan dalam
dalam karya yang
karya.
dikaji.
3.4.Menghubungkaitkan
Aras 3
antara
persoalan dengan tema
i.
Menjelaskan perkaitan
dalam karya yang dikaji.
antara persoalan dengan
tema dalam karya.
ii.
Mengulas kesesuaian
tema dan persoalan
dengan cerita,

Berfokus
Analitik
Berkumpulan
Soal jawab
Tangga cerita
Percambahan
fikiran
Kecerdasan
pelbagai
Kajian masa
depan
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman
petikan

6.0 Menganalisis gaya bahasa


dalam puisi.
6.3. Menganalisis unsur
bahasa
dalam puisi yang dikaji.
6.4. Menganalisis unsur bunyi
dalam puisi yang dikaji.

Analitik
Apresiasi/Esteti
ka
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Deduktif
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Teks/petikan
Glosari
Kamus

Aras 1
ii.Menyenaraikan aspek
gaya bahasa.
iii.Mengecamkan diksi,
dialek, bahasa asing,
bahasa arkaik, bahasa
istana dan peribahasa
dalam puisi yang dikaji.
iv.Menyenaraikan contoh
kata ganda, citra dan
citraan ( imej dan
imejan ), sinkof, simile,

19

personafikasi, dan
pengulangan kata dalam
puisi yang dikaji.
v. Mengenalpasti asonansi,
aliterasi, kombinasi bunyi,
rima, dan jeda dalam puisi
yang dikaji.

Novel:
NARATIF
AGONSHOTO

19
16/5 - 20/5

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Niali Insan
SASTERA PANJI

Peta minda
Carta

9.0 Menganalisis nilai


Aras 2
kemanusiaan dan pengajaran
dalam karya prosa.
i.
Mengenalpasti nilai
9.2.Menjelaskan nilai
kemanusiaan dalam karya
kemanusiaa dalam karya
beserta alas an.
yang dikaji.
ii.
Menjelaskan pengajaran
9.3. Menjelaskan pengajaran
berdasarkan contoh
dalam karya yang dikaji.
dalam karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan
iii.
Membandingkan nilai
antara nilai kemanusiaan
kemanusiaan dan
dengan pengajaran dalam
pengajaran dalam karya
karya.
yang dikaji.

Berfokus
Membaca teks
dan
perbincangan
Induktif
Percambahan
fikiran
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman
petikan

4.0. Menganalisis watak dan


perwatakan dalam karya
prosa.
4.2.Menerangkan jenis
watak dalam karya yang
dikaji.
4.3. Menganalisis
perwatakan luaran dan
dalaman watak dalam
karya yang dikaji.
4.5. Menghuraikan peranan
watak dalam karya yang

Berfokus
Berkumpulan
Penerangan
Percambahan
fikiran
Sumbang saran
Kemahiran
belajar cara
belajar
Teks/petikan
LPG
Carta

Aras 2
i.
ii.
iii.
iv.

Menjelaskan jenis watak


dalam karya.
Mengelaskan watak
dalam karya.
Menjelaskan sifat luaran
dan sifat dalaman watak
dalam karya.
Menerangkan peranan
watak dalam karya.

20

dikaji.
20
23/5 - 27/5

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
SASTERA PANJI

Peta minda

8.0.Menghuraikan nilai
Aras 2
kemanusiaan dan
pengajaran
i.
Menyenaraikan nilai
dalam puisi.
kemanusiaan dalam puisi
8.2. Menghuraikan nilai
yang dikaji.
kemanusiaan dan
ii.
Menjelaskan pengajaran
pengajaran dalam puisi
berdasarkan contoh
yang dikaji.
dalam puisi yang dikaji.
8.3. Menghubungkaitkan
antara nilai kemanusiaan
dengan pengajaran dalam
puisi yang dikaji.

Berfokus
Analitik
Mendengar pita
rakaman
Soal jawab
Cerakinan
Mestamu
Sumbang saran
Pembelajaran
secara
kontekstual
Kajian masa
depan
Teks/rakaman
syair
LPG

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


28/5/2016 12/6/2016
21
13/6 - 17/6

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Anna

1.0. Menghuraikan definisi,


jenis,ciri, teknik, dan peranan
drama.
1.1. Menghuraikan
definisi drama.
1.2. Menerangkan jenis
drama.
1.3. Menerangkan ciri
drama.

Aras 1
i.
ii.
iii.

Menyatakan definisi
drama.
Menyenaraikan jenis
drama.
Menyenaraikan ciri
drama.

Struktural
Analitik
Membaca teks
dan
pemahaman
Membaca teks
dan syarahan
guru
Kelas
Penerangan
Adaptasi
Kemahiran
belajar cara
21

belajar
Teks
Peta minda
LPG
Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Anna

5.0.Menghuraikan plot dalam


karya
prosa.
5.2. Menerangkan jenis plot
dalam karya yang
dikaji.
5.3. Menjelaskan binaan plot
dalam karya yang
dikaji.
5.4. Menghuraikan teknik
plot
dalam karya yang
dikaji.
5.5. Menghuraikan peranan
teknik plot dalam karya
yang dikaji.

Aras 2
i.

Melengkapkan rajah
binaan plot berdasarkan
peristiwa dalam karya
yang dikaji.
ii.
Mengenalpasti teknik
dalam plot iaitu dialog,
monolog, dan monolog
dalaman dalam karya
yang dikaji.
iii.
Menyenaraikan peristiwa
dalam karya yang
mempunyai teknik dialog,
monolog dan monolog
dalaman.
Aras 3
i.

ii.

iii.

Analitik
Global
Kelas
Berkumpulan
Deduktif
Percambahan
fikiran
Kerusi panas
Kajian masa
depan
Kemahiran
berfikir
Teks
LPG
Rakaman
petikan
Carta pai

Mengenalpasti teknik
dalam plot iaitu imbas
kembali, imbas muka,
suspens, dan kejutan.
Menyenaraikan peristiwa
dalam karya yang
mempunyai teknik imbas
kembali, imbas muka,
suspens, dan kejutan.
Menghuraikan peranan
teknik plot dalam karya
yang dikaji.

22

22
20/6 - 24/6

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan
SELOKA
KEHILANGAN
ADAT MELAYU

23
27/6 - 1/7

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Anna

1.0. Menghuraikan definisi


Aras 1
puisi, jenis, ciri, dan peranan
puisi.
i.
Menyatakan definisi
1.1. Menerangkan
puisi/gurindam.
definisi puisi/gurindam.
ii.
Menyatakan jenis
1.2. Menerangkan jenis
puisi/gurindam.
puisi/gurindam.
iii.
Mengemukakan ciri
1.3. Membandingkan ciri
puisi/gurindam.
pelbagai jenis puisi.
iv.
Menyatakan peranan
1.4. Menghuraikan
puisi/gurindam.
peranan puisi/gurindam
dalam masyarakat.

Struktural
Apresiasi/Esteti
ka
Membaca teks
dan
pemahaman
Membaca teks
dan syarahan
guru
Diskusi
Penerangan
Sumbang saran
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan

6.0.Menghuraikan latar dalam


karya
prosa.
6.2.Menerangkan latar
tempat,
latar masa, dan latar

Analitik
Diskusi
Soal jawab
Berkumpulan
Tangga cerita
Sumbangsaran
Percambahan
fikiran
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

masyarakat dalam karya


yang dikaji.
6.3. Menghubungkaitkan
latar
latar tempat, latar masa,
dan
latar masyarakat
dengan
peristiwa dalam karya
yang

Aras 1
i.

Menyatakan definisi latar.

ii.

Menyatakan jenis latar.

iii.

Menyenaraikan latar
masa, latar tempat, dan
latar masyarakat dalam
karya.

iv.

Menyatakan perkaitan
latar dengan peristiwa
dalam karya.

23

dikaji.
Aras 1
Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan

3.0.Menghuraikan maksud puisi.


3.1. Menerangkan maksud
rangkap puisi yang
dikaji.
3.2.Menjelaskan maksud
keseluruhan puisi yang
dikaji.

SELOKA TAK
BERIKHTIAR
SENDIRI

24
4/7 - 8/7

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan
Prosa Tradisonal
Sastera Epik

6.0. Menganalisis gaya bahasa


dalam karya prosa.
7.2. Menghuraikan aspek
gaya bahasa.
7.3. Menerangkan diksi,
dialek, bahasa asing,
bahasa arkaik, bahasa
istana, dan peribahasa
dalam karya yang dikaji.
7.5. Menganalisis unsur
bahasa dalam karya yang
dikaji.

i.
ii.
iii.

Memberikan maksud kata


dan rangkai kata dalam
puisi yang dikaji.
Menyatakan maksud baris
dalam puisi yang dikaji.
Menyatakan maksud
rangkap dalam puisi yang
dikaji

Aras 1
iii.Mengecam diksi, dialek,
bahasa asing, bahasa
arkaik, bahasa istana, dan
peribahasa dalam karya
yang dikaji.
v. Menyenaraikan contoh
kata ganda, sinkof,
pengulangan, simile dan
personafikasi.

Mengalami dan
menghayati
Struktural
Membaca teks
dan
pemahaman
Mendengar pita
rakaman
Keperihatinan
Cerakinan
Latihan
Pembelajaran
secara
kontekstual
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
puisi

Apresiasi/Esteti
ka
Analitik
Berkumpulan
Soal jawab
Induktif
Percambahan
fikiran
Kemahiran
berfikir
Kemahiran
belajar cara
belajar
Teks/petikan
24

Kamus
LPG
Glosari
Cartai pai
Antologi Teks :
KuBentang
Sehelai Peta
Puisi Moden:
Citra Pelangi 1
Malaysia

25
11/7 - 15/7

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:

4.0. Menghuraikan tema dan


persoalan dalam puisi.
4.2. Menghuraikan tema
dalam puisi yang dikaji.
4.3. Menghuraikan
persoalan dalam puisi
yang dikaji.
4.4. Menghubungkaitkan
antara persoalan
dengan tema dalam
puisi yang dikaji.

Aras 2

4.0. Menganalisis watak dan


perwatakan dalam drama.
4.2. Menerangkan jenis
watak dalam drama.
4.3. Menghuraikan
perwatakan luaran dan
dalaman watak dalam

Aras 1

i.
ii.

Menjelaskan tema dalam


puisi yang dikaji.
Menerangkan persoalan
dalam puisi yang dikaji.

Aras 3
i.

Menjelaskan perkaitan
antara persoalan dengan
tema dalam puisi yang
dikaji.

ii.

Menyatakan jenis watak


dalam drama.

iii.

Mengenalpasti watak
dalam drama yang dikaji.

Berfokus
Membaca teks
dan
pemahaman
Membaca teks
dan
perbincangan
Kelas
Cerakinan
Deduktif
Percambahan
fikiran
Kemahiran
berfikir
Teks
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman
gurindam

Struktural
Analitik
Membaca dan
melakonkan
adegan
Soal jawab
Berkumpulan
25

Mat Piah dan


Mr Blackway

drama yang dikaji.


iv.
4.4. Membandingkan watakwatak dalam drama yang
dikaji.

Menyenaraikan sifat
luaran watak dalam
drama yang dikaji.
Menyenaraikan sifat
dalaman watak dalam
drama yang dikaji.
Menyatakan peranan
watak dalam drama yang
dikaji.

v.
vi.

Aras 3
i.

ii.

iii.
iv.

26
18/7 - 22/7

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta

3.0. Menghuraikan tema dan


persolan dalam karya
prosa.
3.2. Menghuraikan tema

Penerangan
Perbandingan
Mestamu
Adaptasi
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Kecerdasan
pelbagai
Teks / petikan
Carta
Peta minda
LPG

Menjelaskan konflik,
sikap, dan perasaan
watak dalam drama
yang dikaji.
Menyatakan
persamaan dan
perbezaan watak
dalam drama yang
dikaji.
Menghuraikan peranan
watak dalam drama
yang dikaji.
Menerangkan cara
pengarang
menggambarkan
watak dan perwatakan
dalam drama yang
dikaji.

Aras 2
ii. Menjelaskan tema dalam
karya.

Berfokus
Global
Membaca teks
dan
26

Tajuk Drama:
Mat Piah dan
Mr Blackway

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan
GURINDAM 12
(Fasal Ketiga
dan Kelima)

27

Antologi Teks:
KuBentang

dalam karya yang dikaji.


3.3. Menghuraikan
persoalan dalam karya
yang dikaji.
3.4. Menghubungkaitkan
antara persoalan dengan
tema dalam karya yang
dikaji.

iii. Menerangkan persoalan


dalam karya.
Aras 3
i. Menjelaskan perkaitan antara
persoalan dengan tema
dalam karya.

1.0. Menghuraikan definisi,


jenis, ciri, dan peranan puisi.
1.1. Menerangkan
definisi puisi/seloka.
1.2. Menerangkan jenis
puisi/seloka.
1.3. Membandingkan ciri
pelbagai jenis puisi.
1.4. Menghuraikan
peranan puisi/seloka
dalam masyarakat.

Aras 1

5.0. Menghuraikan plot dalam


drama.

Aras 1

i.
ii.
iii.
iv.

Menyatakan definisi
puisi/seloka.
Menyatakan jenis
puisi/seloka.
Mengemukakan ciri
puisi/seloka.
Menyatakan peranan
puisi/seloka.

perbincangan
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Cerakinan
Latihan
Simulasi
Kajian masa
depan
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Struktural
Analitik
Kelas
Soal jawab
Membaca teks
dan
pemahaman
Penerangan
Percambahan
fikiran
Sumbang saran
Kemahiran
belajar cara
belajar.
Teks/petikan
Carta
LPG
Struktural
Analitik
27

26/7- 29/7

Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Mat Piah dan
Mr. Blackway

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Mat Piah dan
Mr. Blackway

5.1. Menerangkan
definisi plot.
5.2. Menerangkan jenis
plot.
5.3. Menjelaskan binaan
plot dalam drama yang
dikaji.

4.0. Menganalisis watak dan


perwatakan dalam karya
prosa.
4.2. Menerangkan jenis
watak dalam karya yang
dikaji.
4.3. Menganalisis
perwatakan luaran dan
dalaman watak dalam
karya yang dikaji.
4.4. Membandingkan watakwatak dalam karya yang
dikaji.
4.5. Menghuraikan peranan
watak dalam karya yang
dikaji.

28

Antologi Teks :
KuBentang

5.0. Menganalisis bentuk puisi.


5.1. Menghuraikan bentuk

i.
ii.
iii.

Menyatakan definisi plot.


Menerangkan jenis plot.
Melakar rajah binaan plot.

Aras 2
i.
ii.
iii.
iv.

Menjelaskan jenis watak


dalam karya.
Menjelaskan watak dalam
karya.
Menjelaskan sifat luaran
dan sifat dalaman watak
dalam karya.
Menerangkan peranan
watak dalam karya.

Aras 3

Membaca teks
dan
perbincangan
Membaca teks
dan
pemahaman
Berkumpulan
Teater bercerita
Sumbang saran
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG
Berfokus
Analitik
Tutorial
Berkumpulan
Main peranan
Latihan
Percambahan
fikiran
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Carta
Peta minda
LPG

iv. Menerangkan cara


pengarang menggambarkan
watak dan perwatakan
dalam karya yang dikaji.
Aras 1

Struktural
Analitik
28

1/8 - 5/8

Sehelai Peta

puisi

Puisi Moden:
Mencintai
Tanah Ini

yang dikaji.
5.2. Membandingkan bentuk
berbagai puisi yang
dikaji.

i.
ii.

iii.

Menyatakan bilangan
rangkap dan baris dalam
puisi yang dikaji.
Menyatakan bilangan
suku kata dan perkataan
dalam baris puisi yang
dikaji.
Menyatakan rima akhir
puisi yang dikaji.

Aras 2
i.
Menentukan bentuk puisi
sama ada bebas atau
terikat.
Aras 3
i.

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Mat Piah dan
Mr.Blackway

5.0. Menghuraikan plot dalam


drama
5.4. Menghuraikan teknik
plot dalam drama yang
dikaji.
5.5. Menerangkan definisi
prolog, babak, adegan,
episod dan epilog.
5.7. Menghuraikan peranan
teknik plot dalam drama
yang dikaji.

Membandingkan
bentuk pelbagai jenis
puisi yang dikaji.

Aras 2
i.

iii.

Menjelaskan prolog,
babak, adegan, episod,
dan epilog dalam drama
yang dikaji.
Menjelaskan definisi
imbas kembali, imbas
muka, suspens dan
kejutan.

Aras 3
ii.

Individu
Soal jawab
Cerakinan
Deduktif
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG

Menghuraikan teknik
imbas kembali, imbas
muka, suspens, dan
kejutan dalam drama

Struktural
Analitik
Berkumpulan
Membaca teks
dan
perbincangan
Teater pembaca
Kerusi panas
Simulasi
Kemahiran
berfikir
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Carta
Jadual
Peta minda
29

iii.

29
8/8 - 12/8

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan
SASTERA
HIKAYAT

Antologi Teks :
KuBentang
Sehelai Peta
Puisi Moden:
Ini Tanah Kita

6.0

yang dikaji.
Menghuraikan peranan
teknik plot dalam drama
yang dikaji.

Menghuraikan latar dalam


karya prosa.
6.2. Menerangkan latar
tempat, latar masa, dan
latar masyarakat dalam
karya yang dikaji.
6.3. Menghubungkaitkan latar
tempat, latar masa dan
latar masyarakat dengan
peristiwa dalam karya
yang dikaji.

Aras 1

6.0 Menganalisis gaya bahasa


dalam puisi.
6.3. Menganalisis unsur
bahasa dalam puisi yang
dikaji.
6.4. Menganalisis unsur bunyi
dalam puisi yang dikaji.

Aras 1

ii.
iii.

iv.

iii.

iv.

Menyatakan jenis latar.


Menyenaraikan latar
masa, latar tempat, dan
latar masyarakat dalam
karya.
Menyatakan perkaitan
latar dengan peristiwa
dalam karya.

Mengecamkan diksi,
dialek, bahasa asing,
bahasa arkaik, bahasa
istana dan peribahasa
dalam puisi yang dikaji.
Menyenaraikan contoh
kata ganda, citra dan
citraan ( imej dan

LPG

Analitik
Sosiologikal
Membaca teks
dan
pemahaman
Berkumpulan
Soal jawab
Penerangan
Cerpen dan
Sumbang saran
Kajian masa
depan
Pembelajaran
secara
kontekstual
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG
Analitik
Apresiasi/Esteti
ka
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Individu
Simulasi
Adaptasi
Pembelajaran
30

v.

30
15/8 - 19/8

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Mat Piah dan
Mr.Blackway

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan

imejan ), sinkof, simile,


personafikasi, dan
pengulangan kata dalam
puisi yang dikaji.
Mengenalpasti asonansi,
aliterasi, kombinasi bunyi,
rima, dan jeda dalam
puisi yang dikaji.

6.0. Menghuraikan latar dalam


drama
6.1.
Menerangkan
definisi latar tempat, latar
masa, dan latar
masyarakat dalam drama.
6.2.
Menerangkan latar
tempat, latar masa, dan
latar masyarakat dalam
drama yang dikaji.
6.3.
Menghubungkaitkan
antara latar tempat, latar
masa, dan latar
masyarakat dengan
peristiwa dalam drama
yang dikaji.

Aras 1

9.0. Menganalisis nilai


kemanusiaan dan pengajaran
dalam karya prosa.
9.2. Menjelaskan nilai
kemanusiaan dalam karya
yang dikaji.

Aras 2

i.
ii.
iii.

iv.

i.
ii.

Menyatakan definisi latar.


Menyatakan jenis latar.
Menyenaraikan latar
masa, latar tempat, dan
latar masyarakat dalam
drama yang dikaji.
Menyatakan kaitan latar
dengan peristiwa dalam
drama yang dikaji.

Mengenalpasti nilai
kemanusiaan dalam karya
beserta alas an.
Menjelaskan pengajaran

secara
konstruktivisme
Teks/petikan
Jadual
LPG

Global
Mengalami dan
menghayati
Membaca teks
dan
pemahaman
Berkumpulan
Percambahan
fikiran
Bercerita/Lakon
an
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Jadual
Carta
LPG
Berfokus
Sosiologikal
Mendengar pita
rakaman
Perbahasan
Berkumpulan
31

SASTERA
HIKAYAT

31
22/8 - 26/8

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan
SASTERA
HIKAYAT

Antologi Teks :
KuBentang
Sehelai Peta
Drama:
Mat Piah dan

9.3. Menjelaskan pengajaran


dalam karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan
antara nilai kemanusiaan
dengan pengajaran dalam
karya.

iii.

berdasarkan contoh
dalam karya yang dikaji.
Membandingkan nilai
kemanusiaan dan
pengajaran dalam karya
yang dikaji.

8.0 Menghuraikan nilai


kemanusiaan dan pengajaran
dalam puisi.
8.2.Menghuraikan nilai
kemanusiaan dan
pengajaran dalam puisi
yang dikaji.
8.3.Menghubungkaitkan
antara.
nilai kemanusiaan
dengan
pengajaran dalam puisi
yang dikaji.

Aras 2

8.0 Menganalisis nilai


kemanusiaan dan pengajaran
dalam drama.
8.2. Menjelaskan nilai
kemanusiaan dalam
drama yang dikaji.

Aras 2
i.
Menyenaraikan nilai
kemanusiaan dalam
drama yang dikaji.
ii.
Menjelaskan pengajaran
berdasarkan contoh

i.
ii.
iii.

Menyenaraikan nilai
kemanusiaan dalam puisi
yang dikaji.
Menjelaskan pengajaran
berdasarkan contoh
dalam puisi yang dikaji.
Membandingkan nilai
kemanusiaan dan
pengajaran dalam puisi
yang dikaji.

Percambahan
fikiran
Induktif
Pembelajaran
secara
kontekstual
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG
Berfokus
Analitik
Mendengar pita
rakaman
Diskusi
Cerakinan
Simulasi
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG
Rakaman
seloka
Berfokus
Sosiologikal
Forum
Menonton
lakonan pentas
Cerakinan
32

Mr.Blackway

8.3. Menjelaskan pengajaran


dalam drama yang dikaji.

Anna

dalam drama yang dikaji.


iii.

8.4. Menghubungkaitkan
antara nilai kemanusiaan
dengan pengajaran dalam
drama yang dikaji.

32
29/8 - 2/9

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Sajak:
Sekeping Kartu
Kecil

1.0. Menghuraikan definisi,


jenis, ciri, dan peranan puisi.
1.1.
Menerangkan
definisi puisi/sajak.
1.2.
Menerangkan jenis
puisi/sajak.
1.3.
Membandingkan ciri
pelbagai jenis puisi.
1.4.
Menghuraikan
peranan puisi/sajak dalam
masyarakat.

Membina pengajaran
berdasarkan nilai
kemanusiaan dalam
drama yang dikaji.

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

Menyatakan definisi
puisi/sajak.
Menyatakan jenis
puisi/sajak.
Mengemukakan ciri
puisi/sajak.
Menyatakan peranan
puisi/sajak.

Aras 2
i.
ii.

iii.

1.0. Menghuraikan definisi,


jenis, ciri, dan peranan prosa.
1.1.
Menjelaskan definisi

Menerangkan jenis dan


ciri puisi/sajak.
Membandingkan dan
membezakan ciri
puisi/sajak.

Struktural
Global
Membaca teks
dan
pemahaman
Mendengar pita
rakaman
Soal jawab
Penerangan
Mestamu
Kemahiran
belajar cara
belajar
Teks
Pita rakaman
LPG

Menjelaskan peranan
puisi/sajak dalam
masyarakat.

Aras 1
i.

Lakonan
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Teks/petikan
Jadual
LPG
Cartai pai

Menyatakan definisi

Struktural
Global
Membaca teks
33

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Anna
Mat Piah dan
Mr.Blackway

prosa.
1.2.
Menerangkan jenis
prosa.
1.3.
Membandingkan ciri
prosa.
1.4.
Menghuraikan
peranan prosa dalam
masyarakat.

ii.
iii.
iv.

Aras
2.0. Menerangkan biodata
pengarang drama yang dikaji.
2.1.
Menerangkan butirbutir peribadi pengarang.
2.2.
Menjelaskan latar
belakang kepengarangan,
sumbangan, dan kejayaan
pengarang.

i.
ii.
iii.

Aras
i.
ii.
iii.

prosa.
Menyatakan jenis prosa.
Menyatakan ciri prosa.
Menyatakan peranan
prosa dalam masyarakat.

dan
perbincangan
Soa jawab
Kelas
Penerangan
Percambahan
fikiran
Pembelajaran
1
secara
konstruktivisme
Menyatakan nama, tarikh Teks/petikan
lahir dan tempat kelahiran OHP/LCD
pengarang.
Carta
Menyatakan latar
Peta minda
belakang pendidikan dan
Global
kerjaya pengarang.
Analitik
Menyenaraikan hasil
Kelas
karya pengarang.
Diskusi
Penerangan
Cerakinan
2
Teknologi
maklumat dan
Menyatakan nama pena
komunikasi
pengarang.
Carta
Menyenaraikan bidang
Peta minda
penulisan pengarang.
Gambar
Menyatakan sumbangan
LPG
lain pengarang.

Aras 3
i.
ii.
iii.

Menjelaskan anugerah
yang diterima pengarang.
Menyatakan
perkembangan terkini
pengarang.
Menjelaskan
34

keistimewaan pengarang.

33
5/9 - 9/9

Biodata Penyair

2.0. Menerangkan biodata


penyair karya yang dikaji.
2.1.
Menerangkan butirbutir peribadi penyair.
2.2.
Menerangkan latar
belakang kepenyairan,
sumbangan, dan kejayaan
penyair.

Aras 1
i.
ii.
iii.

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Anna
Mat Piah dan
Mr.Blackway

3.0. Menjelaskan pemikiran


dan persoalan dalam drama.
3.1.
Menerangkan
definisi pemikiran dan
persoalan drama.
3.2.
Menghuraikan
pemikiran dalam drama
yang dikaji.
3.3.
Menghuraikan
persoalan dalam drama
yang dikaji.
3.4. Menghubungkaitkan
antara pemikiran dan
persoalan dalam drama
yang dikaji dengan realiti
masyarakat

Menyatakan nama, tarikh


lahir, dan tempat
kelahiran penyair.
Menyatakan latar
belakang pendidikan dan
kerjaya penyair.
Menyenaraikan hasil
karya penyair.

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

Menyatakan definisi
pemikiran.
Menyatakan definisi
persoalan.
Mengenalpasti pemikiran
dalam drama yang dikaji.
Menyenaraikan persoalan
dalam drama yang dikaji.

Global
Analitik
Diskusi
Berkumpulan
Soal jawab
Sumbang saran
Latihan
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Jadual
Peta minda
Berfokus
Analitik
Membaca teks
dan
pemahaman
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Soal jawab
Sumbang saran
Mestamu
Kajian masa
depan
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Jadual
Carta
Peta minda
LPG
35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


10/9/2016 - 18/9/2016
34
19/9-23/9

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Sajak:
Sekeping Kartu
Kecil

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan
SASTERA PANJI
SASTERA EPIK
SASTERA
HIKAYAT

Menghuraikan maksud
puisi.
3.1.
Menerangkan
maksud rangkap puisi
yang dikaji.
3.2.
Menjelaskan maksud
keseluruhan keseluruhan
puisi yang dikaji.

3.0.

4.0. Menganalisis watak dan


perwatakan dalam karya
prosa.
4.1.
Menerangkan
definisi watak dan
perwatakan.
4.2.
Menerangkan jenis
watak dalam karya yang
dikaji.
4.3.
Menganalisis
perwatakan luaran dan
dalaman watak dalam

Aras 1
i.
ii.
iii.

Memberi maksud kata


dan rangkaikata dalam
puisi yang dikaji.
Menyatakan maksud baris
dalam puisi yang dikaji.
Menyatakan maksud
rangkap dalam puisi yang
diakji.

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Menyatakan definisi
watak dan perwatakan.
Menyatakan jenis watak
dalam karya yang dikaji.
Mengenalpasti watak
dalam karya yang dikaji.
Menyenaraikan sifat
luaran watak dalam karya
yang dikaji.
Menyenaraikan sifat

Struktural
Apresiasi/esteti
ka
Membaca teks
dan
pemahaman
Membaca teks
dan
perbincangan
Individu
Latihan
Percambahan
fikiran
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Teks/petikan
Jadual
Analitik
Berkumpulan
Percambahan
fikiran
Perbandingan
Kemahiran
belajar cara
belajar
Teks/Rakaman
petikan
Peta minda
Gambar
36

karya yang dikaji.


4.4.
Membandingkan
watak-watak dalam karya
yang dikaji.
4.5.
Menghuraikan
peranan watak dalam
karya yang dikaji.

35
26/9 - 30/9

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Mat Piah dan
Mr. Blackway
Anna

4.0. Menganalisis watak dan


perwatakan dalam drama.
4.2. Menerangkan jenis watak
dalam drama.
4.3. Menghuraikan
perwatakan luaran dan
dalaman watak dalam
drama yang dikaji.
4.4. Membandingkan watakwatak dalam drama yang
dikaji.

vi.

dalaman watak dalam


karya yang dikaji.
Menyatakan peranan
watak dalam karya yang
dikaji.

Carta
LPG

Aras 3
i.
Menjelaskan sikap dan
perasaan watak dalam
karya yang dikaji.
ii.
Menyatakan persamaan
dan perbezaan watak
dalam karya yang dikaji.
iii.
Menghuraikan peranan
watak dalam karya yang
dikaji.
iv.
Menerangkan cara
pengarang
menggambarkan watak
dan perwatakan dalam
karya yang dikaji.
Aras 1
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Menyatakan jenis watak


dalam drama.
Mengenalpasti watak
dalam drama yang dikaji.
Menyenaraikan sifat
luaran watak dalam
drama yang dikaji.
Menyenaraikan sifat
dalaman watak dalam
drama yang dikaji.
Menyatakan peranan
watak dalam drama yang
dikaji.

Global
Membaca teks
dan
perbincangan
Diskusi
Teater pembaca
Lakonan
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Carta
Jadual
LPG

37

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Sajak:
KuBentang
Sehelai Peta

4.0. Menghuraikan tema dan


persoalan dalam puisi.
4.1.
Menerangkan
definisi tema dan
persoalan.
4.2.
Menghuraikan tema
dalam puisi yang dikaji.
4.3.
Menghuraikan
persoalan dalam puisi
yang dikaji.
4.4.
Menghubungkaitkan
antara persoalan dengan
tema dalam puisi yang
dikaji.

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Aras 2
i.
ii.

36
3/10-7/10

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu
Tradisional
Nilai Insan
SASTERA PANJI
SASTERA EPIK
SASTERA
HIKAYAT

6.0. Menghuraikan latar dalam


karya prosa.
6.1.
Menerangkan
definisi latar tempat, latar
masa dan latar
masyarakat.
6.2.
Menerangkan latar
tempat, latar masa dan
latar masyarakat dalam
karya yang dikaji.
6.3.
Menghubungkaitaka
n latar tempat, latar masa
dan latar masyarakat
dengan peristiwa dalam
karya yang dikaji.

Menyatakan definisi
tema.
Menyenaraikan jenis
tema.
Menyatakan definisi
persoalan.
Mengenalpasti tema
dalam puisi yang dikaji.
Menyenaraikan persoalan
dalam puisi yang dikaji.

Aras
i.
ii.
iii.

iv.

Menjelaskan tema dalam


puisi yang dikaji.
Menerangkan persoalan
dalam puisi yang dikaji.
1
Menyatakan definisi latar.
Menyatakan jenis latar.
Menyenaraikan latar
masa, latar tempat, dan
latar masyarakat dalam
karya.
Menyatakan perkaitan
latar dengan peristiwa
dalam karya.

Berfokus
Analitik
Kelas
Soal jawab
Membaca teks
dan
pemahaman
Penerangan
Keperihatinan
Cerakinan
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Teks/Petikan
Jadual
LPG

Struktural
Sosiologikal
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Berkumpulan
Simulasi
Latihan
Kajian masa
depan
Teks/petikan
Jadual
Carta
LPG

38

37
10/10-14/10

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Drama:
Mat Piah dan
Mr. Blackway
Anna

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta

8.0. Menganalisis nilai


kemanusiaan dan pengajaran
dalam drama.
8.1.
Menerangkan
definisi nilai kemanusiaan
dan pengajaran.
8.2.
Menjelaskan nilai
kemanusiaan dalam
drama yang dikaji.
8.3.
Menjelaskan
pengajaran dalam drama
yang dikaji.
8.4.
Menghubungkaitkan
antara nilai kemanusiaan
dengan pengajaran dalam
drama yang dikaji.

Aras 1

5.0. Menganalisis bentuk puisi


5.1.
Menghuraikan
bentuk puisi yang dikaji.
5.2.
Membandingkan
bentuk berbagai puisi
yang dikaji.

Aras 1

i.
ii.
iii.

Menyatakan definisi nilai


kemanusiaan dan
pengajaran.
Mengenalpasti nilai
kemanusiaan dalam
drama yang dikaji.
Memadankan pengajaran
dengan peristiwa dalam
drama yang dikaji.

Aras 2
i.
Menyenaraikan nilai
kemanusiaan dalam
drama yang dikaji.
ii.
Menjelaskan pengajaran
berdasarkan contoh
dalam drama yang dikaji.
iii.
Membina pengajaran
berdasarkan nilai
kemanusiaan dalam
drama yang dikaji.

i.
ii.

Menyatakan bilangan
rangkap dan baris dalam
puisi yang dikaji.
Menyatakan bilangan
suku kata dan perkataan

Berfokus
Membaca teks
dan
perbincangan
Soal jawab
Teater pembaca
Kerusi panas
Main peranan
Pembelajaran
secara
kontekstual
Kajian masa
depan
Teks/Rakaman
petikan
Carta
Jadual
LPG

Analitik
Global
Kelas
Membaca teks
dan
perbincangan
Adaptasi
39

Tajuk Sajak:
Sepi Syawal
Tanpa Bonda

iii.

dalam baris puisi yang


dikaji.
Menyatakan rima akhir
puisi yang dikaji.

Aras 2

38
17/10-21/10

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Sajak:
Kata Bukit
Kepada
Jentolak

6.0. Menganalisis gaya bahasa


dalam puisi.
6.3
Menganalisis unsur
bahasa dalam puisi.
6.4
Menganalisis unsur
bunyi dalam puisi yang
dikaji.

i.

Menentukan bentuk puisi


sama ada bebas atau
terikat.

ii.

Menjelaskan bentuk visual


puisi yang dikaji.

Aras 2
i.

ii.
iii.

3.0. Menghuraikan tema dan


persoalan dalam karya prosa.

Menerangkan metafora,
hiperbola, inversi,
paradoks dan
perlambangan dalam
puisi yang dikaji.
Menciptakan unsur
bahasa berdasarkan
bahan rangsangan.
Menerangkan asonansi,
aliterasi, kombinasi bunyi,
rima, dan jeda dalam
puisi yang dikaji.

Aras 2

Cerakinan
Latihan
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Jadual
LPG
Rakaman sajak

Apresiasi/Esteti
ka
Analitik
Kelas
Berkumpulan
Mendengar pita
rakaman
Soal jawab
Induktif
Adaptasi
Percambahan
fikiran
Kemahiran
belajar cara
belajar
Teks/petikan
Berfokus
Membaca teks
40

3.2. Menghuraikan tema


dalam karya yang dikaji.
3.3. Menghuraikan persoalan
dalam karya yang dikaji.
3.4. Menghubungkaitkan
antara persoalan dengan
tema dalam karya yang
dikaji.

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk Sajak:
Lidah Anakku
Berbelangbelang

7.0. Menghuraikan nada dalam


puisi.
7.1.
Menerangkan
definisi nada.
7.2.
Menerangkan jenis
nada.
7.3.
Menghuraikan nada
dalam puisi yang dikaji.

ii.
iii.

Menjelaskan tema dalam


karya.
Menjelaskan persoalan
dalam karya.

Aras 1
i.
ii.
iii.

Menyatakan definisi nada.


Menyenaraikan jenis
nada.
Mengesan jenis nada
dalam puisi yang dikaji.

Aras 2
i.

4.0. Menganalisis watak dan


perwatakan dalam karya
prosa.
4.2. Menerangkan jenis
watak dalam karya yang
dikaji.
4.3. Menganalisis
perwatakan luaran dan
dalaman watak dalam
karya yang dikaji.

Menjelaskan nada dalam


puisi yang dikaji.
ii.
Memberi contoh rangkap
puisi yang
memperlihatkan nada
dalam puisi yang dikaji.
Aras 1
ii.
iii.
iv.

Menyatakan jenis watak


dalam karya yang dikaji.
Mengenalpasti watak
dalam karya yang dikaji.
Menyenaraikan sifat

dan
pemahaman
Seminar
Percambahan
fikiran
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
LPG
Rakaman
petikan
Menghayati dan
mengalami
Membaca teks
dan
pemahaman
Berkumpulan
Keperihatinan
Simulasi
Kemahiran
belajar cara
belajar
Teks/petikan
Rakaman sajak
Carta
Jadual
LPG
---------------------------Analitik
Sosiologikal
Berkumpulan
Membaca teks
dan
41

4.4. Membandingkan
watak-watak dalam karya
yang dikaji.
4.5. Menghuraikan peranan
watak dalam karya yang
dikaji.

39
24/10 28/10

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta
Tajuk sajak:
Ingatan
Kepada Kawan
XXIV

Antologi Teks
Kesusasteraan
Melayu

v.
vi.

luaran watak dalam karya


yang dikaji.
Menyenaraikan sifat
dalaman watak dalam
karya yang dikaji.
Menyatakan peranan
watak dalam karya yang
dikaji.

8.0. Menghuraikan nilai


kemanusiaan dan pengajaran
dalam puisi.
8.1.
Menerangkan
definisi nilai kemanusiaan
dan pengajaran.
8.2.
Menghuraikan nilai
kemanusiaan dan
pengajaran dalam puisi
yang dikaji.
8.3.
Menghubungkaitkan
antara nilai kemanusiaan
dengan pengajaran dalam
puisi yang dikaji.

Aras 1

4.0. Menghuraikan latar dalam


karya prosa.
4.1.
Menerangkan
definisi latar tempat, latar

Aras 1

pemahaman
Diskusi
Kerusi panas
Simulasi
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Jadual
Carta
Gambar
LPG

Berfokus
Mengalami dan
i.
Menyatakan definisi nilai
menghayati
kemanusiaan dan
Berkumpulan
pengajaran.
Membaca teks
ii.
Mengenalpasti nilai
dan
kemanusiaan dalam puisi perbincangan
yang dikaji.
Percambahan
iii.
Mengenalpasti pengajaran fikiran
dalam puisi yang dikaji.
Keperihatinan
Pembelajaran
Aras 2
secara
kontekstual
i.
Menyenaraikan nilai
Teks/petikan
kemanusiaan dalam puisi Carta
yang dikaji.
Jadual
ii.
Menjelaskan pengajaran
Rakaman sajak
berdasarkan contoh
dalam puisi yang dikaji.

i.
ii.

Menyatakan definisi latar.


Menyatakan jenis latar.

Global
Sosiologikal
Kelas
Diskusi
42

Tradisional

Nilai Insan
SASTERA PANJI
SASTERA EPIK
SASTERA
HIKAYAT

40
31/10 - 4/11

41
7/11-11/11
42
14/11-18/11

Antologi Teks:
KuBentang
Sehelai Peta

masa, dan latar


masyarakat.
4.2.
Menerangkan latar
tempat, latar masa, dan
latar masyarakat dalam
karya yang dikaji.
4.3.
Menghubungkaitkan
latar tempat, latar masa,
dan latar masyarakat
dengan peristiwa dalam
karya yang dikaji.

iii.

iv.

Menyenaraikan latar
tempat, latar masa, dan
latar masyarakat dalam
karya.
Menyatakan perkaitan
latar dengan peristiwa
dalam karya.

9.0. Menganalisis nilai


Aras 2
kemanusiaan dan pengajaran
dalam karya prosa.
i.
Mengenalpasti nilai
9.2. Menjelaskan nilai
kemanusiaan dalam karya
kemanusiaan dalam karya
beserta alas- an.
yang dikaji.
ii.
Menjelaskan pengajaran
9.3. Menjelaskan pengajaran
berdasarkan contoh
dalam karya yang dikaji.
dalam karya yang dikaji.
9.4. Menghubungkaitkan
antara nilai kemanusiaan
dengan pengajaran dalam
karya.

Membaca dan
melakonkan
adegan
Lakonan
Simulasi
Bercerita
Kecerdasan
pelbagai
Teks/petikan
Jadual
LPG
Carta pa
Berfokus
Analitik
Berkumpulan
Menggunakan
kemahiran
berfikir
Diskusi
Penerangan
Induktif
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
Kemahiran
berfikir
Teks/petikan
Jadual Carta
LPG

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016
43

CUTI AKHIR TAHUN 2016


1/1/2017 )

( 19/11/2016

Disediakan oleh,
PN ZAITON BT MAT HASHIM
KETUA PANITIA KESUSASTERAAN MELAYU
SMK DATO HAJI HUSSEIN,
34100 SELAMA,PERAK

44