Anda di halaman 1dari 2

INFORMACI DINTERS

PER A MS INFORMACI

Els fulls de sollicitud es troben als centres


educatius, a les oficines descolaritzaci o a
escolaritzacio.caib.es
La sollicitud per alumne s nica i sha de
presentar en el centre triat en primera opci,
tant si es fa de forma presencial com telemtica.
Al centre triat en primera opci es publicaran les
llistes provisionals i definitives.
Per als alumnes que no han obtingut plaa
(apareix com a no reservat al llistat definitiu)
en els centres triats, apareixer una data de
cita nica a loficina descolaritzaci, on se li
adjudicar una plaa a un altre centre.

escolaritzacio@caib.es

La formalitzaci de matrcula sha de fer en el


termini previst al calendari, en cas contrari
es perd la plaa.

OFICINES DESCOLARITZACI
Palma

971 787353

Les llistes despera seran vigents als centres


educatius triats en primera opci fins al 30 de
setembre.

(C/ Salv, 14)

Ms informaci: http://dgplacen.caib.es
http://weib.caib.es

(Av. dAntoni Maura, 56)

Marratx
Calvi

INFORMACIN DE INTERS


971 697836

(Av. del Golf cant. amb Rei San)

Los impresos de solicitud se encuentran en


los centros educativos, en las oficinas de
escolarizacin o en escolaritzacio.caib.es

Manacor

La solicitud por alumno es nica y se tiene que


presentar en el centro elegido en primera opcin,
tanto si se hace de forma presencial como telemtica.

Inca

En el centro elegido en primera opcin se


publicarn las listas provisionales y definitivas.

Menorca

(Pg. dAntoni Maura, 87)

Para los alumnos que no han obtenido plaza


(aparece como no reservado en el listado
definitivo) en los centros elegidos, aparecer una
fecha de cita nica en la oficina de escolarizacin,
donde se le adjudicar una plaza en otro centro.
La formalizacin de matrcula se tiene que hacer
en el plazo previsto en el calendario, en caso
contrario se pierde la plaza.
Las listas de espera estarn vigentes en los
centros educativos elegidos en primera opcin
hasta el 30 de septiembre.
Ms informacin: http://dgplacen.caib.es
http://weib.caib.es

971 459777

(C / Selleters, 25)

(Av. de Josep M Quadrado, 33)

Eivissa -Formentera
(C/ Via Pnica, 23)

971 554499
971 870742
971 353176
971 310104

15/07/2016
12/07/2016
11/07/2016
07/07/2016

01/07/2016
27/06/2016
17/06/2016
09/06/2016

27/06/2016
22/06/2016
17/06/2016
09/06/2016

15/07/2016
12/07/2016
23/06/2016
22/06/2016

01/07/2016
27/06/2016
17/05/2016
13/05/2016

27/06/2016
22/06/2016
17/05/2016

06/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
27/06/2016
20/06/2016

BATXILLERAT

08/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
20/05/2016
09/05/2016

ESO

08/06/2016
06/06/2016
06/06/2016
20/05/2016
09/05/2016

INFANTIL
I PRIMRIA

21/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
10/06/2016
06/06/2016

BATXILLERAT

12/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
22/04/2016
18/04/2016

ESO

12/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
22/04/2016
18/04/2016

PRIMRIA

Finalitzaci
Inici
Finalitzaci

Llistes
provisionals
Inici

Inici

13/05/2016

Finalitzaci

Matricula
Llistes
definitives

Adscripci

Reclamacions

Resoluci
reclamacions

Admissi

Presentaci
de sollicituds

CRITERIS DE BAREM

CRITERIOS DE BAREMACIN

CRITERIS PRIORITARIS

CRITERIOS PRIORITARIOS

1. Existncia de germans matriculats al centre


o pares, mares o tutors que hi treballin:
a) Primer germ al centre:

4
b) Per cada un dels germans segents:
3
c) Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre: 4
d) Si ambds treballen al centre:
7

1. Existencia de hermanos matriculados en


el centro o padres, madres o tutores que
trabajen en l:
a) Primer hermano en el centro:

4
b) Por cada uno de los hermanos siguientes: 3
c) El padre, la madre o tutor/a que trabaje en el centro: 4
d) Si ambos trabajan en el centro:
7

2. Proximitat del domicili de lalumnat


o del lloc de feina dels tutors legals,
dins la zona dinfluncia:
2
a) Per cada any complet:
1,5
b) Per fracci dany:

0,5

Mxim: 5,5
3. Proximitat del domicili de lalumnat o del
lloc de feina dels pares o tutors legals,
dins la zona limtrofa:
1
a) Per cada any complet:
0,75
b) Per fracci dany:
0,25

Mxim: 2,75
En cap cas no es poden sumar la puntuaci
obtinguda per domicili i la puntuaci obtinguda
per lloc de treball.
4. Renda Familiar (IRPF any 2014):
a) Igual o inferior al salari mnim interprofessional: 1,5
b) Superior al salari mnim i inferior o igual al
doble del salari mnim interprofessional:
1
c) Superior al doble del salari mnim i inferior o
igual al triple del salari mnim interprofessional: 0,5
d) Superior al triple del salari mnim
interprofessional:

0
5. Concurrncia de discapacitat en lalumnat, en
els pares, qualque tutor legal o en algun germ:
a) En lalumne:
1
b) En els pares, tutors o algun dels germans: 1

Mxim: 2

CRITERIS COMPLEMENTARIS
1. Pertinena a famlia nombrosa:
a) Especial:
b) General:

2
1

2. Concurrncia en lalumne duna malaltia


crnica:
1
3. Altres circumstncies rellevants triades
pels centres:

1

2. Proximidad del domicilio del alumnado o


del lugar de trabajo de los tutores
legales, dentro de la zona de influencia:
2
a) Por cada ao completo:
1,5
b) Por fraccin de ao:
0,5

Mximo: 5,5
3. Proximidad del domicilio del alumnado o
del puesto de trabajo de los padres o tutores
legales, dentro de la zona limtrofe:
1
a) Por cada ao completo:
0,75
b) Por fraccin de ao:
0,25

Mximo: 2,75
En ningn caso se pueden sumar la puntuacin
obtenida por domicilio y la puntuacin obtenida por
puesto de trabajo.
4. Renta Familiar (IRPF ao 2014):
a) Igual o inferior al salario mnimo interprofesional: 1,5
b) Superior al salario mnimo e inferior o igual
al doble del salario mnimo interprofesional: 1
c) Superior al doble del salario mnimo e inferior o
igual al triple del salario mnimo interprofesional: 0,5
d) Superior al triple del salario mnimo
interprofesional:

0
5. Concurrencia de discapacidad en el alumnado,
en los padres, cualquier tutor legal o en algn
hermano:
a) En el alumno:
1
b) En los padres, tutores o alguno de los hermanos: 1

Mximo: 2

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
1. Pertenencia a familia numerosa:
a) Especial:
b) General:

2
1

2. Concurrencia en el alumno de una


enfermedad crnica:
1
3. Otras circunstancias relevantes elegidas
por los centros:

1