Anda di halaman 1dari 61

1

01

PENGENALAN

02

JAWATANKUASA

03

PEGAWAI PENILAI &


PEGAWAI YANG DINILAI

04

INSTRUMEN
& SKOR

PBPPP

SURAT PELAKSANAAN PBPPP MENGGANTIKAN


PENILAIAN PRESTASI SEDIA ADA DI KPM Y.BHG. TAN
SRI DR. KSU
2

SURAT PELAKSANAAN PBPPP PADA TAHUN 2016


3

MATLAMAT
4

1
Penilaian menyeluruh yang menggabungjalinkan
2 kompetensi dan potensi serta keberhasilan PPP
mendokong aspirasi ke arah pendidikan yang
3 Bagi
berkualiti tinggi
Meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi
melahirkan PPP yang berprestasi tinggi.

OBJEKTIF
5

Menilai
kompetens
i dan
potensi
PPP

Menilai
keberhasila
n (aspek
peningkata
n dan
pencapaian)
yang
merupakan
hasil kerja
PPP

Mengenal
pasti
kompetensi
dan potensi
PPP untuk
membolehka
n Program
Pembanguna
n
Profesional
Berterusan
(CPD)

Mengenal
pasti
keperluan
latihan
untuk
pembangu
nan laluan
kerjaya
PPP

PdP

1. Guru
2. Pensyarah

*Pengajaran
dan Pembelajaran

PPP yang mengajar di sekolah dan


institusi pengajian di bawah kelolaan KPM

3. Kepimpinan
Sekolah dan
Institusi
*Pengajaran dan Pentadbiran (A) PPP di peringkat pengurusan di
Pendidikan
sekolah dan institusi pengajian di bawah kelolaan KPM yang terlibat dalam

PT(A)
Kategori
Kumpula
n

pengurusan SERTA pengajaran dan pembelajaran

4. Pegawai di Bahagian,
Institusi Pendidikan, JPN
dan PPD
*Pengurusan dan Pentadbiran (B) PPP di

PT(B)

peringkat pengurusan di
organisasi kelolaan KPM yang terlibat dalam hanya berkaitan pengurusan
TANPA pengajaran

FASILITATO
R

5. Guru Bimbingan Kaunseling


6. Kaunselor Bahagian, JPN, PPD, & IPG
JURULATI
9. Jurulatih Sukan
dan SIPartners+ dan FasiLINUS
7. SISC+,
H

GENERIK
7

KOMPONEN
INSTRUMEN

G
F
K

Semua PPP dinilai


berdasarkan Dimensi,
Elemen dan Aspek yang
sama
FUNGSIONAL
Dinilai berdasarkan
pengetahuan dan
kemahiran berdasarkan
bidang tugas PPP

KEBERHASILAN

Dinilai berdasarkan
peningkatan dan
pencapaian hasil kerja
berasaskan bidang tugas

KERANGKA KONSEP PBPPP

Instrumen

F
+

Instrumen

Prestasi
Tinggi

Prestasi
80Prestas Sederhana
89.99%
i
Rendah 60-79.99%
059.99%

Prestasi
Cemerlang
90-100%

TEMPOH PENILAIAN
9

Dilaksanakan secara
berterusan dalam
tempoh 1 tahun pada
tahun semasa
Penilaian sekurangkurangnya 2 kali
setahun

Pegawai Penilai mestilah


melengkapkan penilaian
dan menghantar skor
akhir penilaian

PELAKSANAAN PENILAIAN SECARA ATAS TALIAN (ONLIN


1
0

MODUL
e-PRESTASI

https://eprestasi.moe.gov.

1
1

01

PENGENALAN

02

JAWATANKUASA

03

PEGAWAI PENILAI &


PEGAWAI YANG DINILAI

04

INSTRUMEN
& SKOR

PBPPP

TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PBPPP


1
2

Merancang, menyelaras
dan memantau

Memastikan kerahsiaan
skor PYD

Mengemukakan cadangan
senarai PP

Kes tertentu PYD

Memberi latihan dalaman

PYD Baharu

Tindakan pelaksanaan
mengikut jadual

Penyediaan Laporan

Pengurusan dokumen
terperingkat

Penyelarasan Skor

Penilaian serta-merta oleh


PP bagi kes tertentu

JK PBPPP
1
3

PENGERUSI
SETIAUSAHA

AHLI
JAWATANKUASA 1

AHLI
JAWATANKUASA 2

URUS SETIA

AHLI
JAWATANKUASA 3

PERANAN
1
4

Menubuhkan dan melantik JK


Mempengerusikan mesyuarat JK dan
mesyuarat penyelarasan markah
PENGERUSI

Menyampaikan taklimat di peringkat


organisasi
Menjaga kerahsiaan

PERANAN
1
5

Menyelaras JK
Menghadiri mesyuarat
Menyediakan jadual pelaksanaan
Memberi latihan dalaman kepada PP
Menyediakan cadangan PP
Mengurus taklimat kepada PP dan PYD
Pemantauan pengisian skor

SETIAUSAHA

Menyediakan minit mesyuarat


Perantara organisasi dengan agensi yang berkaitan/KPM
Menjaga kerahsiaan
Memastikan fail am 435 (Fail Pengurusan PBPPP) disediakan oleh
urus setia

PERANAN
1
6
AHLI
JAWATANKUASA 1

AHLI
JAWATANKUASA 2

AHLI
JAWATANKUASA 3

Menghadiri mesyuarat
Mencadangkan PP
Menjaga kerahsiaan
Memantau pelaksanaan PBPPP

PERANAN
1
7

Mengurusetiakan mesyuarat
Menyedia dan menguruskan fail am 435 (Fail
URUS SETIA

Pengurusan PBPPP)
Menjaga kerahsiaan

DDMS
FAIL PENGURUSAN PBPPP MELALUI
1
8

Untuk Bahagian yang terlibat sahaja

Pegawai Rekod Bahagian wujud fail di bawah


induk KPMSP.500-5/4/ Sumber Manusia
Kompetensi Penilaian Prestasi/Penilaian
Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
(TERPERINGKAT)
No rujukan fail adalah
KPMSP.NamaBahagian.T.500-5/4 ( )
Fail dicap TERHAD dan disimpan di bahagian

1
9

01

PENGENALAN

02

JAWATANKUASA

03

PEGAWAI PENILAI &


PEGAWAI YANG DINILAI

04

INSTRUMEN
& SKOR

PBPPP

KRITERIA UTAMA PEGAWAI PENILAI (PP)

Ke
pe
lba
Ka
ed g aia
ah n

Pengupayaan
(empowerment)
kepada organisasi
untuk merealisasikan
Penilaian
Berasaskan Tugas
dan Tempat
Bertugas

n
aia
su a
se
Ke Mas

2
0

Fleksibiliti
Kesesuaian
Tempat

KRITERIA UTAMA PEGAWAI PENILAI (PP)


2
1

Penilaian
mesti
dijalankan
oleh PP yang
mempunyai
hubungan
kerja
dengan PYD

Sekurangkurangnya satu
gred lebih tinggi
daripada PYD
ATAU Ketua
Organisasi/
Sekiranya
kriteria PP di atas
tidak
dapat
dipenuhi
maka PP
Penyelia
kepada
boleh dilantik mengikut
kekananan/
PYD lama tempoh
berkhidmat dalam gred semasa/
ditentukan oleh jawatankuasa
PBPPP organisasi

Tiada hubungan
kekeluargaan
terdekat melalui
pertalian darah
atau perkahwinan
(suami, isteri, anak,
adik beradik, anak
saudara, mertua,
menantu, ipar,
sepupu atau biras)
antara PP dan PYD.

MAKLUMAT PENTING PP dan PYD


2
2

PP menyelia sekurangkurangnya 6 bulan


(180 hari) pada tahun
semasa.

Sekiranya tiada PP yang


layak menilai kerana
tempoh penyeliaannya
kurang dari 6 bulan
dalam tahun yang dinilai,
maka penilaian hendaklah
dilakukan oleh penyelia
yang terdekat dan
mempunyai hubungan
kerja dengan PYD. Bagi
kes-kes tertentu tempoh
minimum ialah 3 bulan

PP

PYD

Berkhidmat di tempat
bertugas melebihi 6 bulan
(180 hari)

PPP yang baharudilantik


pada tahun penilaian semasa
perlu berkhidmat sekurangkurangnya 6 bulan (180
hari) sebelum dinilai

TEMPO
H

Jika tempoh berkhidmat pada


tahun penilaian semasa tidak
mencukupi, PYD akan menjalani
Penilaian Guru Baru pada
tahun berikutnya setelah genap
6 bulan (180 hari)
berkhidmat

MAKLUMAT PENTING PP dan PYD


2
3

Sekiranya PP berkhidmat
di dua jabatan yang
berlainan dalam tempoh
yang sama panjang,
maka PP masih boleh
menjadi penilai di
jabatan sebelum jika
perlu.

PP boleh dilantik dalam


kalangan pegawai
yang berlainan skim
perkhidmatan.

PP

PYD

Sekiranya PYD berkhidmat di dua


jabatan yang berlainan dalam tempoh
yang sama panjang, maka penilaian
hendaklah dilaksanakan di jabatan
PYD berkhidmat semasa.
PYD merupakan PPP yang telah
dilantik oleh SPP secara tetap
atau kontrak yang berkhidmat
di KPM dan agensi bawah
seliaan.

SYARAT
PENILAIA
N

PYD merupakan PPP

Gred 54 ke bawah

Gred Khas C dan B


(VK).

PPP kumpulan JUSA (VU), GURU


PINJAMAN DAN KADER TIDAK DINILAI
menggunakan PBPPP.

MAKLUMAT PENTING PP dan PYD


2
4

Sekiranya penilaian tidak


diselesaikan oleh PP yang
telah bersara, meninggal dunia,
meletak jawatan atau tidak
dapat dikesan, maka
Jawatankuasa PBPPP Organisasi
perlu melantik PP baharu bagi
PYD tersebut
PP perlu dilantik dalam
organisasi sahaja (Job-Based
& Work Place) kecuali bagi
kumpulan kepimpinan
organisasi, PP dilantik dalam
kalangan pegawai dari
organisasi yang menyelia.
Contohnya, Pengetua/ Guru
Besar dan Guru Penolong
Kanan dinilai oleh Pegawai di

PP

PYD

PYD yang akan bersara pada


tahun penilaian semasa
tetapi berkhidmat melebihi 6
bulan (180 hari) perlu dinilai

Bagi jawatan tertentu, PYD boleh dinilai


oleh seorang PP sahaja seperti
jawatan Pegawai Khas dan Ketua
Sektor di JPN (WP Labuan dan WP
Kuala Lumpur)

Pegawai interim/ lantikan


secara pentadbiran perlu
dinilai di tempat bertugas
semasa

KES
KHAS

PPP status POOL perlu DINILAI


berdasarkan syarat tempoh
penilaian

INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP)


2
5

Penilaian dilaksanakan
tanpa dipengaruhi oleh
prestasi tahun-tahun
sebelumnya atau faktor
yang boleh dianggap
sebagai unsur-unsur pilih
kasih yang boleh
mencemarkan nilai
integriti.

KPM tidak
menyediakan
sebarang sistem
yang
memaparkan
markah penilaian.

Pemberian skor antara


kedua-dua PP kepada
PYD adalah SULIT. PP1
dan PP2 BOLEH
MENGADAKAN
PERBINCANGAN
BERKAITAN PRESTASI
PYD namun TIDAK
BOLEH BERBINCANG
dalam penetapan
pemberian skor PYD.

INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP)


2
6

Penilaian dibuat
dengan keyakinan
bahawa PYD
merupakan aset
terpenting yang
perlu dan boleh
dimajukan dari
semasa ke
semasa

PP perlu
menjaga
kerahsiaan skor
PYD

Penilaian tidak
dilaksanakan
secara tergesagesa atau
dilakukan pada
saat akhir

INTEGRITI PEGAWAI PENILAI (PP)


2
7

PP tidak
mengambil jalan
mudah dengan
memberikan skor
dalam lingkungan
pertengahan
sahaja.

Tidak memberikan
perhatian yang lebih
kepada perkara yang
baru berlaku, sama
ada bersifat positif
atau negatif yang
boleh mempengaruhi
penilaian keseluruhan
seseorang pegawai.

PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD

Prapenilaian
D
PY

PP

2
8

PP1 dan PP2 membuat perancangan penilaian dan


berbincang dengan setiap PYD mengenai penetapan sasaran
keberhasilan dan kemajuan kerja
Memastikan PYD dinilai menggunakan instrumen yang betul
mengikut bidang tugas.
PP hendaklah menyelia kerja yang dijalankan oleh PYD melalui
pengawasan dan bimbingan yang berterusan berdasarkan
kompetensi dan prestasi kerja PYD sepanjang tahun yang
dinilai.
*Penilaian boleh dijalankan pada bila-bila
masa.

PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD


2
9

Penilaian
Pertama

PP Memaklumkan skor yang

diperoleh PYD mengikut aspek


yang dinilai.
Menyerahkan salinan Borang
Markah penilaian kepada PYD
dan satu salinan perlu disimpan
oleh PP.

PY
D

Menerima skor penilaian


dan keberhasilan.
Menyimpan borang
markah bagi penilaian
pertama.

Mengadakan sesi perbincangan bersama PP1, PP2 dan PYD bagi


tujuan semakan semula sasaran keberhasilan (jika perlu).

PP

PP hendaklah berbincang dengan PYD mengenai kemajuan kerja


sekurang-kurangnya dua kali setahun dan dari semasa ke
semasa bagi membuat pengubahsuaian strategi kerja untuk
D
Y
P
meningkatkan prestasi kerja.

PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD

Penilaian Akhir
D
PY

PP

3
0

Perbincangan PP1 & PP2


untuk pencapaian skor
keberhasilan.
Memasukkan skor dalam
sistem e-Prestasi oleh
PP1 dan PP2. Walau
bagaimanapun, skor
keberhasilan hanya diisi
oleh PP1 sahaja.

PROSES PBPPP BAGI PP DAN PYD

Pascapenilaian
D
PY

PP

3
1

Memaklumkan kepada
PYD skor yang diperoleh
mengikut aspek yang
dinilai
Menyerahkan salinan
Borang Markah penilaian
kepada PYD dan satu
salinan perlu disimpan
oleh PP.

Menerima dan
menyimpan borang
markah bagi penilaian
akhir yang telah lengkap
diisi (Skor Akhir)

PENETAPAN PP BAGI SEKOLAH KAWALAN BPI


3
2

PYD PP1
PENGETU
A/ GURU
BESAR

GURU
PENOLON
G KANAN

PP2

PEGAWAI DI
SEKTOR
PENDIDIKAN
ISLAM
(JPN)

PEGAWAI DI
BAHAGIAN
PENDIDIKAN
ISLAM (BPI)

PENGETUA/GURU
BESAR

PEGAWAI DI
SEKTOR
PENDIDIKAN
ISLAM
(JPN)

PENETAPAN PP BAGI KES-KES TERTENTU


3
3

PYD PP1
GURU
PENOLONG
KANAN
(LANTIKAN
PENTADBIRA
N)
1. KETUA SEKTOR DI JPN
(WPKL DAN WP
LABUAN)
2. TIMB.PENGARAH DI
PPW
3. PENOLONG PPD (bagi
yang tiada timbalan
PPD PPD kecil)
4. PEGAWAI KHAS

GURU BESAR

KETUA JABATAN

PP2
PEGAWAI DI
PPD

TIADA PP2

PENETAPAN PP BAGI KAUNSELOR


3
4

PYD PP1
KAUNSEL
OR

KAUNSELOR

KETUA SEKTOR
PSIKOLOGI

TIMB. PEGAWAI
PENDIDIKAN
DAERAH/ PEGAWAI
PENDIDIKAN
DAERAH

PP2
TIMBALAN
PENGARAH

KETUA SEKTOR
PSIKOLOGI
DI JPN

3
5

01

PENGENALAN

02

JAWATANKUASA

03

PEGAWAI PENILAI &


PEGAWAI YANG DINILAI

04

INSTRUMEN
& SKOR

PBPPP

KONSEP INSTRUMEN
3
6

ASPEK
Perincian tentang perkara yang
dinilai dalam sesuatu elemen

ELEMEN
Pembolehubah bagi sesuatu
dimensi (konstruk)

DIMENSI
Menggambarkan konstruk yang
hendak dinilai
=
Hasil/prestasi

WAJARAN MARKAH MENGIKUT DIMENSI


3
7

D2

D1
PROFESIONAL
ISME

PENGLIBATA
N

D3

KEMAHIR
AN

90
%

KEBERHASI
LAN

10
%

ARAS PENILAIAN
3
8
CEMERLA
NG
Konsisten
Kepelbagaian
Berkesan, Aktif
Menyeluruh
Tindakan
susulan
Kritis dan Kreatif

BAIK

SEDERHA
NA

LEMAH

Menguasai
Merancang
Menyediakan
Menganalisis
Lengkap

Kurang

Tiada

Sebilangan kecil

Tidak menguasai,
tidak lengkap, tidak
merancang dan
sebagainya

Memuaskan
Masih
memerlukan
bimbingan

Sentiasa
memerlukan
bimbingan

CONTOH INSTRUMEN
PBPPP
Deskripsi bagi aspek
yang dinilai

3
9

DIMENSI

ELEMEN

Kaedah-kaedah Penilaian dan


contoh-contoh evidens
ASPEK

Aras Penilaian (rubrik untuk pemberian


markah atau aras penilaian bagi aspek
yang dinilai).

INSTRUMEN PBPPP
4
0

PT(B)
JURULATI
H
FASILITATOR
(SISC+,SIPARTNE
RS+ dan
FasiLINUS

3
PK

FUNGSION
AL
PdP
(Guru
)

GENERI
K

KAUNSELOR

PdP
(Pensyar
ah)
GBK

PT(
A)

INSTRUMEN GENERIK
4
1

6%
Nilai
Profesio
nal
A1.1 Amalan

4%

Sahsiah
A2.1
Mengutamaka
n

Profesional
Pencapaian
A1.2
Hubungan A2.2 Kepantasan
dengan
Bertindak
Pelanggan A2.3
Kematangan
Emosi dan
Keyakinan

DIMENSI 1
PROFESIONALISME
4%

Potensi
A3.1
Kepimpinan
Berwawasan
dan
Membuat

6%
Keilmuan
dan
Pengetah
A4.1 Dasaruan
dasar
Kerajaan
A4.2 Peraturan
dan
Pekeliling

30%
10%
Kesediaan
dan
Kewibawa
an Kesediaan
A5.1
menjalankan
Arahan/
Tugas-

A4.3
Penguasaan
tugas
Bidang
Keputusan
Lain
*PPP yang berkhidmat kurang
Tugas
A3.2
dari
5 tahun pada tahun
A5.2
Penyesuaian A4.4 Teknologi penilaian semasa TIDAK

INSTRUMEN GENERIK
4
2

DIMENSI 2
PENGLIBATAN

10%

5%
A1.1 Jalinan dan Jaringan (Networking
and
Linkages)

Hubunga
n Luar

5%

Sumbanga
n

A2.1 Sumbangan Profesional dan/atau


Sosial

INSTRUMEN FUNGSIONAL
4
3

Pdp

DIMENSI 3

60%

Perancangan (20%)
A1.1 Pengetahuan
A1.2 Perancangan
A1.3 Pengetahuan Pentaksiran
Pelaksanaan (30%)

Guru

A2.1 Penyampaian
A2.2
Penggunaan Sumber
Pendidikan
A2.3 Kemahiran Komunikasi
A2.4 Teknik Penyoalan
A2.5 Penglibatan dan Penguasaan
Pembelajaran Murid
Pentaksiran (10%)
A3.1 Penilaian Prestasi Murid

INSTRUMEN FUNGSIONAL
4
4

Perancangan (20%)
A1.1 Pengetahuan
A1.2 Perancangan
A1.3 Pengetahuan Pentaksiran

Pdp

Pelaksanaan (30%)
A2.1 Penyampaian
A2.2
Penggunaan Sumber
Pendidikan
A2.3 Kemahiran Komunikasi
Pentaksiran (10%)
A3.1 Penilaian Prestasi
Pelajar/Peserta

Pensya
rah

INSTRUMEN FUNGSIONAL
4
5

PT(A)

Kepimpinan Instruksional (25%)


A1.1 Pencapaian Matlamat
A1.2 Perancangan dan
Pembangunan
Pengajaran
A1.3 Perkongsian Pengetahuan
dan
Pengalaman
A1.4 Penyeliaan Dan Pemantauan
Pengurusan
(25%) dan pengajaran
A1.5
Pembelajaran
A2.1 Berfokuskan Bidang Tugas
A2.2 Kewangan
A2.3 Pembangunan Fizikal
A2.4 Sumber manusia
A2.5 Maklumat
Kepimpinan Organisasi (10%)
A3.1 Hala Tuju Organisasi
A3.2 Proaktif Dalam Tindakan

INSTRUMEN FUNGSIONAL
4
6

Kepimpinan (20%)
A1.1 Berwawasan dan Mempunyai Visi
dan Misi
A1.2 Kepimpinan Organisasi
Pengurusan (25%)
A2.1 Pengurusan Strategik
A2.2 Pengurusan Sumber
A2.3 Pengurusan Program
Kepimpinan Organisasi (15%)
A3.1 Komunikasi Berkesan
A3.2 Perkongsian Pintar

PT(B)

INSTRUMEN
FUNGSIONAL
4
7

GBK

Perancangan (10%)
A1.1 Perancangan dan Hala Tuju
A1.2 Perancangan Program (Outreach)
Perkhidmatan B&K
Pelaksanaan (30%)

A2.1 Pengurusan Fail dan dan Buku Rekod


A2.2 Pengurusan Bilik Bimbingan dan Kaunseling
A2.3 Melaksanakan Program dan Aktiviti
A2.4 Pengendalian dan Pelaporan Sesi
A2.5 Pelaporan/ Dokumentasi Program
A2.6
Pengendalian Program Kaunseling Berfokus
A2.7 Pengendalian Kelab Kaunseling dan
Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
Pentaksiran (20%)
A3.1 Penilaian Khidmat Pelanggan
A3.2 Pengendalian Ujian Psikometrik
A3.3 Membantu Menyelesaikan Masalah dan
Membuat Keputusan
A3.4 Penganalisisan dan Penilaian Program

INSTRUMEN FUNGSIONAL
4
8

Perancangan (20%)
A1.1 Perancangan Perkhidmatan
A1.2 Perancangan Pemantauan
Pelaksanaan Aplikasi Psikologi dan
Kaunseling (30%)
A2.1 Pelaksanaan Perkhidmatan Kaunseling
(Sesi Kaunseling,
Bimbingan/Konsultasi/Advokasi)
A2.2 Aplikasi Instrumen Psikometrik/Ujian
Psikologi
Pentaksiran
Psikologi
dan Kaunseling (10%)
A2.3
Pelaksanaan
Perkhidmatan
A3.1 Penilaian Perkhidmatan
Kaunseling dan Pemantauan

Kaunselor

INSTRUMEN FUNGSIONAL
Perancangan (20%)
A1.1 Pengetahuan Bidang Tugas
A1.2 Perancangan dan Persediaan
A1.3
Pengurusan Maklumat

4
9

FASILITATOR
(SIP+, SISC+
dan FasiLINUS)

Pelaksanaan (30%)

A2.1 Bimbingan/Coaching & Mentoring kepa


A2.2 Komunikasi
A2.3 Intervensi

Pentaksiran (10%)
A3.1 Pelaporan

INSTRUMEN FUNGSIONAL
5
0

Perancangan Intervensi/ (Re)habilitasi (15%)


A1.1 Pengetahuan Bidang Khusus
A1.2 Perancangan
Pelaksanaan (30%)
A2.1 Pengendalian Sesi Intervensi/ (Re)habilitasi
A2.2 Penggunaan Bahan/Alat Intervensi/
(Re)habilitasi
A2.3 Kemahiran Komunikasi
A2.4 Konsultasi
Penilaian (15%)
A3.1 Penilaian Sesi Intervensi/
(Re)habilitasi

3PK

INSTRUMEN FUNGSIONAL
5
1

Perancangan (20%)
A1.1 Perancangan Program
Pembangunan dan Latihan
A1.2 Pengetahuan Pentaksiran
Pelaksanaan (30%)
A2.1 Pengurusan Latihan/ Aktiviti
A2.2 Penggunaan Sumber dan
Peralatan
A2.3 Pengendalian Sesi Latihan/
Aktiviti
A2.4 Komunikasi Berkesan Sesi
Latihan/(10%)
Aktiviti
Pentaksiran
A2.5 Laporan Program/ Aktiviti
A3.1 Penganalisisan Program
Pembangunan Atlet/Murid
A3.2 Penilaian Program
Pembangunan dan Latihan/

JURULATIH

Jurulatih
Sukan
Jurulatih
Seni

KAEDAH PENILAIAN
5
2

Semakan
Bahan

Temu Bual

Pencerapan
h
bole
i
a
l
i
AU
i pen
T
a
A
w
a
u
t
Peg
n sa
a
k
a
atu
n
s
u
g
a
g
d
me n
ipa aian
r
a
d
lebih edah penilsesuaian n
a
e
ka
an k an kesah
k
r
a
s
a
be r d
gkatk cayaan
n
i
n
per
k me
untu n keboleh ian
a
da
penil

Pemerhatian

GARIS PANDUAN INSTRUMEN


5
3

CONTOH :GENERIK
5
4

D1
E1
A1.1

: PROFESIONALISME
: NILAI PROFESIONAL
: AMALAN PROFESIONAL

HURAIAN

Amalan profesional ialah keupayaan pegawai untuk mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan
tingkah laku beretika sebagai seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.
Mengetahui dan memahami ialah keupayaan pegawai untuk menjelaskan tingkah laku beretika.
Mempamerkan ialah keupayaan pegawai untuk memperlihatkan tingkah laku beretika.
Mematuhi ialah keupayaan pegawai untuk patuh kepada tingkah laku beretika.

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:


-mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan:
-Etika Kerja Penjawat Awam,
Contoh: amanah, berketrampilan, integriti dan sebagainya.
-Semangat patriotisme, non-partisan, neutrality dan mematuhi tata kelakuan sebagai penjawat awam
Contoh :
i.cinta dan taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara serta kerajaan (Goverment of the day)
ii.menjalankan tugas tanpa memihak kepada mana-mana parti politik
iii.tidak mengutamakan kepentingan peribadi sehingga membelakangkan tugas awam
-Etika Keguruan
Contoh : kecintaan terhadap profesion
-Etika Kaunseling berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor)
Contoh: boleh diteladani

CONTOH :GENERIK
5
5

D1

: PROFESIONALISME

E2

: SAHSIAH

A2.2

: KEPANTASAN BERTINDAK

HURAIAN

Kepantasan bertindak ialah keupayaan pegawai untuk


menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan dan
mencapai hasil/ objektif.

PENJELASAN Keupayaan pegawai untuk:


DESKRIPSI
melaksanakan sesuatu arahan/ tugasan berdasarkan
tempoh dan sasaran kerja yang ditetapkan
bertindak dengan berkesan dalam menyelesaikan tugasan
mengikut sasaran kerja dan tempoh masa yang ditetapkan

CONTOH :GENERIK
5
6

D1
E3
A3.3

: PROFESIONALISME
: POTENSI
: KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN

HURAIAN

Keinginan menimba pengetahuan ialah keupayaan pegawai


untuk mempelajari ilmu, kemahiran dan nilai baharu bagi
menyelesaikan masalah semasa menjalankan tugas.

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:


mempelajari perkara baharu bagi mendapatkan maklumat
menggunakan pengetahuan bagi menyelesaikan sesuatu
tugasan
meningkatkan ilmu, kemahiran dan nilai baharu bagi
menyelesaikan masalah

CONTOH :GENERIK
5
7

D2
E1
A1.1

: PENGLIBATAN
: HUBUNGAN LUAR
: JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING
(NETWORKING AND LINKAGES)
LINKAGES)

HURAIAN

Jalinan dan jaringan (networking and linkages) ialah keupayaan pegawai untuk mewujudkan
hubungan dengan pihak luar bagi meningkatkan keupayaan melaksanakan tugasan.
Jalinan ialah kerjasama / kolaborasi / perkongsian pintar antara organisasi pegawai dengan pihak
luar yang bukan dalam bidang yang sama.
Contoh: Pihak institusi pendidikan dengan bukan institusi pendidikan sama ada pihak kerajaan /
swasta / NGO / komuniti lain sama ada di dalam atau di luar negara
Jaringan ialah kerjasama / kolaborasi / perkongsian pintar antara organisasi pegawai dengan
pihak luar dalam bidang yang sama.
Contoh: Pihak institusi pendidikan dengan institusi pendidikan lain sama ada pihak kerajaan /
swasta sama ada di dalam atau di luar negara

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:


mewujudkan dan membina hubungan secara kolaboratif, perkongsian pintar dan seumpamanya
dengan pihak luar berkaitan dengan bidang tugas.
Mewujudkan kerjasama bagi membantu pegawai untuk meningkatkan prestasi dalam bidang
tugas dengan pelbagai cara.

GENERIK
5
8

D2
E2
A1.2

: PENGLIBATAN
: SUMBANGAN
: SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL

HURAIAN

Sumbangan profesional dan / atau sosial ialah keupayaan pegawai untuk menyumbangkan tenaga dan kepakaran di luar
tugas rasmi.

PENJELASAN
DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:


melibatkan diri dalam memberikan sumbangan profesional dan / atau sosial selain tugasan hakiki dan tugasan sampingan
Sumbangan profesional merujuk kepada semua yang berikut:
-mempunyai kaitan bidang kepakaran
-penglibatan dalam atau luar organisasi
-mempunyai pilihan menerima atau menolak
-mendapat kebenaran ketua jabatan semasa waktu bekerja
-memaklumkan kepada ketua jabatan jika di luar waktu bekerja
Contoh Sumbangan Profesional:
Kegiatan dan sumbangan berdasarkan bidang kepakaran di luar tugas rasmi yang berfaedah kepada organisasi/ komuniti/
negara pada tahun yang dinilai tidak termasuk pertubuhan politik (merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.13 /2012)
-Penceramah dalam atau luar organisasi berkaitan bidang kepakaran
-Jurulatih hoki peringkat PPD/ JPN/ KPM atau di luar organisasi
-Guru agama - menjadi hakim tilawah peringkat PPD/ JPN/ KPM atau di luar organisasi seperti daerah/ negeri/ kebangsaan/
antarabangsa

CONTOH :GENERIK
5
9

D2
E2
A1.2
PENJELASAN
DESKRIPSI

: PENGLIBATAN
: SUMBANGAN
: SUMBANGAN PROFESIONAL DAN / ATAU SOSIAL
Sumbangan sosial merujuk kepada semua yang berikut:
-ada/ tiada kaitan bidang kepakaran.
-penglibatan di luar organisasi.
-mempunyai pilihan menerima atau menolak.
-mendapat kebenaran ketua jabatan semasa waktu bekerja
-memaklumkan kepada ketua jabatan jika di luar waktu bekerja
Contoh sumbangan sosial:
Kegiatan dan sumbangan yang ada/ tiada kaitan bidang kepakaran di luar tugas rasmi yang
berfaedah kepada organisasi/ komuniti/ negara pada tahun yang dinilai tidak termasuk pertubuhan
politik. (merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.13 /2012)
-Penceramah untuk komuniti / persatuan yang ada kaitan / tiada kaitan dengan kepakaran
-Guru agama menjadi hakim / menyampaikan kuliah agama / imam / bilal / pegawai masjid dll.
-JK surau / masjid, PIBG, Majlis Permuafakatan Penduduk dll
-Ahli /JK persatuan atau NGO dll
-Melibatkan diri dalam program / aktiviti kemasyarakatan anjuran pelbagai pihak
Sumbangan merujuk kepada keaktifan (bilangan sumbangan/ penglibatan/ aktiviti) yang disertai
kepada sesuatu organisasi di luar jabatan dan berkualiti.