Anda di halaman 1dari 15

2.

KESEDARAN
KEPELBAGAIAN
SOSIO-BUDAYA
Kepelbagaian

2.1 BANGSA

2.1 BANGSA

2.1 BANGSA
Integrasi sosial = proses menyatupadukan
pelbagai kelompok melalui identiti bersama
dengan menghapuskan perbezaan dan
identiti masyarakan
Integrasi
Akulturasi

2.1 BANGSA

Asimilasi
proses penyerapan budaya.
Asimilasi budaya = akulturasi
kumpulan minoriti mempelajari ciri-ciri kebudayaan
masyarakat setempat.
tidak bermakna kumpulan minoriti akan kehilangan
identiti etniknya
Asimilasi struktur = kumpulan minoriti berjaya menyertai
institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat
dominan

2.1 BANGSA

Amalgamasi
Proses pencantuman dari segi biologi.melalui perkahwinan
campur.
Perkahwinan ini akan menghasilkan satu kelompok yang
baru dalam kehidupan masyarakat.
Kelompok baru tersebut seterusnya akan membentuk satu
budaya baru dalam masyarakat berkenaan.
A+B+C=D, pertembungan antara budaya tersebut telah
menghasilkan satu kebudayaan baru yang dapat diterima
oleh kesemua mereka yang terlibat dalam pertembungan
tersebut

2.1 BANGSA
Pluralisme

proses mempertahankan kepelbagaian budaya.


masyarakat lebih menitikberatkan pengekalan ciri-citi kebudayaan
pelbagai kelompok.
Setiap etnik dikatakan mempunyai hak terhadap warisan kelompok.
Pluralisme berpegang kepada bahawa setiap perbezaan adalah
perkara lazim dan tidak dapat dielakkan.
A+B+C=A+B+C, ini menunjukkan setiap kelompok masih
berpegang kepada kebudayaan masing-masing.

Akomodasi

Setiap etnik menyedari nilai dan norma antara satu sama lain.
Setiap etnik tetap mempertahankan budaya mereka tetapi hidup
dengan harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain.

2.2 STRUKTUR MASYARAKAT / KELAS SOSIAL

Masyarakat merupakan sekelompok besar manusia yang hidup


saling berhubungan dan bergantung berasaskan satu budaya
serta bidang tertentu dan mempunyai matlamat yang sama.

Ciri-ciri utama bagi mengkelasifikasikan sesuatu masyarakat


adalah seperti berikut :
Hidup berinteraksi
Sering
Saling
Mempunyai
mengalami
budayaperubahan
kepimpinan
aturan
sosialnya
sama ada (susun
dalam dan
lapis,dengan
kelas, pihak
status luar
dan kasta)

2.2 STRUKTUR MASYARAKAT /


KELAS SOSIAL

2.2 STRUKTUR MASYARAKAT /


KELAS SOSIAL

Kelas sosial
Dalam

kehidupan masyarakat khususnya negara


kita, susun lapis masyarakat boleh dikategorikan
kepada dua kumpulan iaitu golongan yang
memerintah dan golongan yang diperintah.
Kelas sosial masyarakat tradisional boleh
dikelasifikasikan seperti berikut :
Sultan
: kelas hieraksi tinggi
Kelas bangsawan : kaum keluarga di raja
Kelas pembesar : pembesar negeri/ daerah
Rakyat biasa
: golongan diperintah

2.3 KEPERCAYAAN

Secara umum bermaksud akuan akan


benarnya terhadap sesuatu perkara.
Dalam kontek psikologi bermaksud suatu
keadaan jiwa yang berkait dengan sikap
kedudukan memihak (propositional
attitude ).
Dalam kontek agama pula merupakan
sebahagian daripada batu asas
pembangunan moral. Kepercayaan
dikenali sebagai akidah ataupun pun
iman.

2.4 JANTINA (GENDER)


a)

b)

c)

d)

e)

.
Mempengaruhi
perkembangan konsep kendiri dipengaruhi
oleh nilai dan status masyarakat dan kumpulan kebudayaan.
Faktor dominan (utama) mempengaruhi keputusan-keputusan
tertentu
Kebimbangan dan ketakutkan secara tidak sedar menghalang
perkembangan yang diharapkan
Golongan lelaki dianggap sebagai pemburu, pencari,
pengawal, berkuasa sedangkan golongan wanita sebagai
pengumpul, penjaga dan menunjukkan sifat-sifat seperti
lemah-lembut, bergantung, memelihara.
Kurikulum tersirat di sekolah secara tidak sengaja memberi
mesej kepada murid-murid tentang peranan-peranan mereka
mengikut gender masing-masing seperti setengah-setengah
pemainan adalah khas untuk lelaki (rugby, boxing) dan yang
lain untuk perempuan (tarian)

2.5 ADAT RESAM

Adat =.kebiasaan
Resam = lembaga, peraturan, hukum, norma yang
dijunjung oleh kelompok masyarakat
Peraturan yg diamalkan sejak turun temurun
Apa yang dihargai, dipentingkan dan dianggap sebagai
betul tidak semestinya benar bagi budaya lain.
Ia boleh dilihat berasaskan masyarakat berikut:

Melayu
Cina
India
Etnik di Sabah
Etnik di Sarawak
Orang Asli

2.6 BAHASA
Alat atau perwujudan budaya yang digunakan
oleh manusia untuk saling berkomunikasi atau
berhubung, baik dari segi tulisan, lisan atau
gerakan (bahasa isyarat) bertujuan untuk
menyampaikan maksud hati atau kemahuan
kepada orang lain
Fungsi bahasa :

umum

alat untuk berkomunikasi, mengadakan


integrasi dan adaptasi sosial
khusus- mengadakan hubungan dealam pengaulan
sehari-hari, mewujudkan seni (sastera), mempelajari
naskah-naskah lama, mengeksplotasi ilmu
pengetahuan dan teknologi

2.6 BAHASA
Faktor penting dalam usaha memupuk perpaduan
dalam kalangan kaum
Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa
kebangsaan mengikut peruntukan Perlembagaan
Persekutuan Perkara 152
Akta Pendidikan 1996 : bahasa kebangsaan dijadikan
bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan
dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali sekolah
jenis kebangsaan
Sekolah jenis kebangsaan : bahasa kebangsaan adalah
mata pelajaran wajib
Peranan guru :

mengaplikasikan

pelbagai pedagogi bersesuaian


mengaplikasikan bahasa dan budaya yang pelbagai