Anda di halaman 1dari 5

Soalan 1

[ 20 markah ]
Jawab semua soalan

Kadar fotosintesis boleh ditentukan dengan membuat eksperimen di dalam makmal.


Anda dibekalkan dengan hydrilla sp. , larutan natrium hydrogen karbonat 0.1% dan
larutan natrium hydrogen karbonat 0.3%.

Sumber
cahaya

Larutan natrium
hydrogen karbonat
1%
Hydrill
a sp.
Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1, rancang dan jalankan satu eksperimen untuk menentukan


kadar fotosintesis dalam kepekatan karbon dioksida yang berbeza.

Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk eksperimen ini.


Jalankan eksperimen ini mengikut kaedah berikut ;
1. Susun susunan radas seperti rajah 1.
2. Potong satu bahagian hujung batang hydrilla sp.
3. Letakkan hujung batang yang dipotong menghala ke atas di dalam corong turas.
4. Telangkupkan corong turas ke dalam bikar yang berisi larutan natrium hydrogen
karbonat 0.1%.
5. Letakkan radas pada jarak 20 cm dari punca cahaya.
6. Biarkan seketika sehingga tumbuhan mula membebaskan gelembung secara
stabil dan seterusnya
kira bilangan gelembung yang dibebaskan dalam masa
satu minit. Langkah ini diulang sebanyak tiga kali.
7. Ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggantikan larutan natrium hydrogen
karbonat 1% dengan larutan natrium hydrogen karbonat 3%

Berdasarkan kepada eksperimen yang telah dijalankan, jawab soalan-soalan berikut;


a) Bina satu jadual dan rekodkan bacaan anda.

( 3 markah )
b) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini.
______________________________________________________________________________
( 3 markah )
c) Nyatakan apakah kepentingan larutan natrium hydrogen karbonat?
______________________________________________________________________________
( 2 markah )
d) i) Kirakan kadar kadar fotosintesis untuk kedua-dua larutan
larutan natrium hydrogen karbonat 0.1%

larutan natrium hydrogen karbonat 0.3%

( 4 markah )
ii) Terangkan kenapa terdapat perbezaan kadar fotosintesis bagi kedua-dua
larutan di atas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 2 markah )
e) i) Jika jarak antara pokok dengan punca cahaya ditambah kepada 50 cm,
ramalkan kadar fotosintesis.

______________________________________________________________________________
( 1 markah )
ii) Terangkan jawapan anda.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 2 markah )
f) Berdasarkan eksperimen, nyatakan definisi secara operasi bagi kadar
fotosintesis.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 3 markah )

Soalan 2
[10 markah]
2 Rajah 2 menunjukkan keputusan jenis sampel darah yang diambil di kalangan
murid Tingkatan 5.
A
AB

O
AB

A
O

O
A

O
AB

A
B

O
A
O

O
B
AB

B
A
O
Rajah

B
AB
O
2

O
B
A

AB
O
O

a) i) Bina jadual bagi merekodkan bilangan murid bagi setiap kumpulan darah di
atas.

[2 markah]

ii) Berdasarkan jadual, plotkan carta palang bilangan murid melawan ciri bagi
trait yang dikaji.
[2 markah]

b) Apakah bentuk graf yang diplotkan?


______________________________________________________________________________
[1 markah]

c) Terangkan tentang taburan kumpulan darah murid dalam kelas tersebut.


______________________________________________________________________________
[2 markah]

d) Nyatakan jenis variasi yang ditunjukkan oleh kumpulan darah.


______________________________________________________________________________
[1 markah]

e) Kelaskan ciri-ciri berikut kepada dua jenis variasi.


Kebolehan menggulung lidah

jenis rambut

Ketinggian

warna kulit

Jenis cuping telinga

lesung pipit

Berat badan

cap jari
[2 markah]