Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT BESI

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 2
PENGGAL 1
MINGGU/TARIKH
1

UNIT/AKTIVITI
1. Taklimat Khidmat
Masyarakat
i. Perancangan
ii. Amali/Aktiviti
iii. Refleksi
iv. Laporan
v. Penghargaan

2. Taklimat
Penilaian Aspek
Kemahiran dan Nilai
PSK

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI


UNIT 1
1. menghuraikan ciri-ciri
PENDIDIKAN
kecemerlangan diri.
MENJAMIN
2. mengamalkan budaya
KECEMERLANGAN
ilmu
DIRI
untuk mencapai
kecemerlangan diri.
3. menunjukkan ciri-ciri
perwatakan yang
terpuji.
AKTIVITI 1A
TOKOH
CEMERLANG

MINGGU/TARIKH

HASIL
PEMBELAJARAN
A. Khidmat Masyarakat
boleh dijalankan
secara :
i. Berpasukan (5 ahli)
atau
ii. Berpasangan (2 ahli)
atau
iii. Individu
B. Folio Khidmat
Masyarakat dihasilkan
secara individu.
Guru boleh menilai aspek
:
i. aktiviti sepanjang
P&P.
ii. sikap murid sepanjang
P&P.
iii. nota murid.
iv. dan sebagainya.

UNIT/AKTIVITI

CADANGAN
AKTIVITI
A. Tema 2 :
HIDUP
BERMASYARAKAT
(Rujuk teks PSK hal.
140
147)
B. 40% markah akhir
tahun.
C. Mengumpul folio
Khidmat Masyarakat
pada Minggu ke -37
A. Sepanjang P&P.
B. 25% markah akhir
tahun. (Penilaian
Holistik)

Fikir dan jawab (m/s 3)

1. menghuraikan ciri-ciri
kecemerlangan diri
seseorang tokoh.
2. mengamalkan budaya
ilmu
untuk kemajuan diri.
3. menunjukkan sikap
bertanggungjawab dan
akauntabiliti.

Buku Skrap :
Tokoh-tokoh Cemerlang
di Malaysia.

HASIL

CADANGAN

MINGGU/TARIKH

PEMBELAJARAN
AKTIVITI 1B
1. mengenal pasti ciri-ciri
KEGIGIHAN
perwatakan yang
MEMBAWA
terpuji
KECEMERLANGAN
2. berinteraksi dengan
orang
lain secara hormat dan
sopan
3. menunjukkan ciri-ciri
perwatakan yang
terpuji
AKTIVITI 1C
1. menghuraikan ciri-ciri
APAKAH CITAkecemerlangan diri
CITAKU
untuk
mencapai cita-cita
2. berinteraksi dengan
orang
lain secara hormat dan
sopan
3. peka terhadap
tanggungjawab
AKTIVITI 1D
1. mengenal pasti factorMATLAMAT
faktor kecemerlangan
HIDUPKU
diri
2. membuat refleksi
untuk kejayaan diri
3. menunjukkan ciri-ciri
perwatakan yang
terpuji
TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN
UNIT 2
1. menjelaskan cara-cara
KEMESRAAN
untuk mancapai
MENJALIN
perpaduan
PERPADUAN
dalam keluarga
KELUARGA
2. menjalinkan hubungan
erat antara anggota
keluarga
3. bertanggungjawab
sebagai anggota
keluarga
AKTIVITI 2A
1. menerangkan peranan
KERJASAMA
ahli keluarga untuk
MENGERAT
mencapai perpaduan
PERPADUAN
2. menjalinkan kasih
sayang antara anggota
keluarga
3. berbangga dan
menghargai sumbangan
ahli keluarga
UNIT/AKTIVITI

HASIL

AKTIVITI
Baca dan faham (m/s 8)

Penulisan :
Cita-cita saya

Fail peribadi :
Sijil kelahiran
Sijil UPSR
Gambar keluarga
Aktiviti 1C dan
sebagainya

Fikir dan jawab (m/s 22)

Buat Refleksi (m/s 24)

CADANGAN

MINGGU/TARIKH

PEMBELAJARAN
AKTIVITI 2B
1. menjelaskan
RUMAHKU
kepentingan
SYURGAKU
sokongan anggota
keluarga
2. menjalinkan hubungan
erat antara anggota
keluarga
3. menghormati dan
menghargai
sumbangan
ahli keluarga
AKTIVITI 2C
1. menghuraikan
SAYANGI
kepentingan perpaduan
KELUARGA ANDA
dalam keluarga
2. menangani konflik
dalam
keluarga
3. bekerjasama mengatasi
masalah keluarga
AKTIVITI 2D
1. menerangkan
BERSAMA
kepentingan
KELUARGA
aktiviti keluarga
MEMBAWA
2. menjalinkan hubungan
BAHAGIA
erat antara anggota
keluarga
3. menyayangi keluarga
TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT
UNIT 3
1. menjelaskan
HORMATI HAK
kepentingan
ORANG LAIN
menghormati hak
orang
lain
2. menjalankan
tanggungjawab
sebagai
anggota masyarakat
3. peka terhadap
perbezaan
individu
AKTIVITI 3A
1. menjelaskan
KEPELBAGAIAN
kepentingan
MASYARAKAT KITA
memahami perbezaan
individu
2. mengamalkan sikap
toleransi dalam
masyarakat
3. menghormati latar
belakang individu
UNIT/AKTIVITI

HASIL

AKTIVITI
Idea kreatif (m/s 27)

Fikir dan jawab (m/s 28)

Keratan akhbar :
Jenis-jenis rekreasi

Fikir dan jawab (m/s 40)

Baca dan fahami (m/s


41)

CADANGAN

AKTIVITI 3B
MENGHORMATI
BAKAT ORANG LAIN

AKTIVITI 3C
KEPENTINGAN
MENGHORMATI
PENDAPAT ORANG
LAIN

UNIT 4
SEMANGAT
KEKITAAN

AKTIVITI 4A
PERPADUAN

AKTIVITI 4B
PERMUAFAKATAN
MENJALIN
KEMESRAAN

MINGGU/TARIKH

UNIT/AKTIVITI

PEMBELAJARAN
1. menjelaskan
kepentingan
mengetahui bakat dan
kebolehan orang lain
2. menyokong agensiagensi
yang membantu
kesejahteraan
masyarakat
3. menghormati
kebolehan
dan bakat orang lain
1. menjelaskan
kepentingan
menghormati pendapat
orang lain
2. memberi pendapat
secara berhemah
3. menghormati pendapat
orang lain
1. menerangkan unsurunsur
pemupukan semangat
kekitaan
2. menyemai semangat
kekitaan
3. menghargai dan
menghormati
sumbangan
individu dalam
masyarakat
1. mengenal pasti unsurunsur pemupukan
semangat kekitaan
2. mewujudkan
perpaduan di kalangan
rakyat Malaysia
3. menunjukkan
semangat perpaduan
1. menyatakan syaratsyarat
permuafakatan dalam
masyarakat majmuk
2. mengamalkan
permuafakatan dalam
masyarakat
3. peka terhadap
kepentingan
permuafakatan dalam
masyarakat
HASIL

AKTIVITI
Baca dan fahami (m/s 43
44)

Fikir dan jawab (m/s 48)

Fikir dan jawab (m/s 50)

Aktiviti kumpulan (m/s


53)

Aktiviti kumpulan (m/s


56)

CADANGAN

PEMBELAJARAN
UJIAN TOV

10

AKTIVITI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


1 MINGGU
11

12

1. menjelaskan
Keratan akhbar
kepentingan
agensi-agensi yang
membantu menjaga
kesejahteraan
masyarakat
2. menyokong agensiagensi
yang menjaga
kesejahteraan
masyarakat
3. peka terhadap masalah
yang berkaitan
kesejahteraan
masyarakat
AKTIVITI 4D
1. menjelaskan isu dan
Baca dan fahami (m/s
KESELAMATAN
masalah yang
60)
TANGGUNGJAWAB
berkaitan
BERSAMA
dengan keselamatan
masyarakat
2. menjalankan
tanggungjawab untuk
menjamin keselamatan
diri
dan kesejahteraan
masyarakat
3. peka terhadap isu dan
masalah yang
berkaitan
dengan kesejahteraan
masyarakat
TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA
UNIT 5
1. menerangkan jenisTeliti dan faham (m/s 67
WARISAN KESENIAN jenis
68)
PELBAGAI KAUM
warisan kesenian
pelbagai
kaum di Malaysia
2. memberi maklumat
tentang kepentingan
muzik
dalam kehidupan
manusia
3. berbangga dengan
kekayaan kesenian
Malaysia

MINGGU/TARIKH

AKTIVITI 4C
BUATLAH
KEBAJIKAN

UNIT/AKTIVITI

HASIL

CADANGAN

12

AKTIVITI 5A
WARISAN ALAT
MUZIK

13

AKTIVITI 5B
BAGAIMANA
RENTAK
BEGITULAH
TARINYA

14

AKTIVITI 5C
WARISAN
KRAFTANGAN

15

AKTIVITI 5D
PERMAINAN
WARISAN

MINGGU/TARIKH

UNIT/AKTIVITI

PEMBELAJARAN
1. menerangkan jenisjenis
alat muzik tradisional
kaum di Malaysia
2. mencari maklumat
tentang
alat-alat muzik
pelbagai
kaum
3. menerima dan
menghormati warisan
kesenian pelbagai
kaum
1. menghuraikan fungsi
tarian dalam warisan
kesenian pelbagai
kaum
2. melibatkan diri dalam
usaha mengekalkan
warisan kesenian
pelbagai kaum
3. mengapresiasi
sumbangan
pelbagai kesenian
dalam
pembentukan budaya
Malaysia
1. menerangkan jenisjenis
warisan kraftangan
pelbagai kaum
2. melibatkan diri dalam
usaha mengekalkan
warisan kesenian
pelbagai kaum
3. berbangga dengan
warisan kesenian
kraftangan Malaysia
1. menerangkan jenisjenis permainan warisan
pelbagai kaum
2. mengumpulkan
maklumat dalam usaha
mengekalkan
permainan warisan
3. mengapresiasi
sumbangan pelbagai
kesenian dalam
pembentukan budaya
Malaysia
HASIL

AKTIVITI
Keratan alat-alat muzik
tradisional
Laman web
Keratan akhbar

Baca dan fahami (m/s


72)

Tikar
Pasu

Idea kreatif (m/s 81)

CADANGAN

PEMBELAJARAN
1. mengenal pasti
bentuk- bentuk seni bina
di Malaysia
2. memelihara
kepentingan seni bina
yang bercirikan
tradisional
3. menunjukkan apresiasi
terhadap seni bina di
Malaysia
1. menjelaskan motifmotif yang digunakan
dalam lukisan kaumkaum di Malaysia
2. melibatkan diri dalam
usaha mengekalkan
warisan lukisan
tradisional
3. berbangga dengan
kekayaan warisan
tradisional

AKTIVITI
Keratan gambar

16

AKTIVITI 5E
SENI BINA
KREATIVITI
BANGSA

17

AKTIVITI 5F
SELEMBUT JARI
SEHALUS LUKISAN

18

ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO
KHIDMAT MASYARAKAT

19

ULANGKAJI/PERBINCANGAN FOLIO
KHIDMAT MASYARAKAT

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN 1

2 MINGGU
PENGGAL 2
MINGGU/TARIKH

Aktiviti diri (m/s 88)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

UNIT/AKTIVITI

HASIL
CADANGAN
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
UNIT 6
1. menjelaskan sistem
Teliti dan fahami (m/s
22
DEMOKRASI
demokrasi berparlimen 97)
BERPARLIMEN
di
Malaysia
2. menjalankan
tanggungjawab
sebagai
warganegara
3. menghargai peranan
kerajaan dalam sistem
pemerintahan
MINGGU/TARIKH
UNIT/AKTIVITI
HASIL
CADANGAN

23

AKTIVITI 6A
MARI MENGUNDI

24

AKTIVITI 6B
PARLIMEN
LAMBANG
DEMOKRASI

25

UNIT 7
RAJA
BERPELEMBAGAAN

26

AKTIVITI 7A
ALAT KEBESARAN
RAJA-RAJA

MINGGU/TARIKH
27

UNIT/AKTIVITI
UNIT 8
TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB
KITA

PEMBELAJARAN
1. menjelaskan proses
pilihan
raya di Malaysia
2. menjalankan
tanggungjawab
sebagai
warganegara
3. menunjukkan tingkah
laku
sopan dan beradab
untuk
menjaga imej negara
1. menjelaskan proses
demokrasi di Malaysia
2. meningkatkan
kemahiran
berbahas ala parlimen
3. menunjukkan sikap
bertanggungjawab
sebagai warganegara
1. menghuraikan sistem
Raja
Berperlembagaan di
Malaysia
2. mencari maklumat
tentang Majlis
Pertabalan Raja- Raja
3. menunjukkan taat setia
kepada raja
1. menjelaskan alat-alat
kebesaran yang
digunakan semasa majlis
pertabalan raja-raja
2. mencari maklumat
tentang alat-alat
kebesaran raja- raja
3. merasa bangga
terhadap warisan
kesenian
HASIL
PEMBELAJARAN
1. mengenal pasti
peranan dan
tanggungjawab
warganegara
2. memberikan
sumbangan
kepada negara
3. menunjukkan tingkah
laku
sopan dan beradab

AKTIVITI
Buat Refleksi (m/s 98)

Baca dan fahami (m/s


99)

Baca dan fahami (m/s


101)

Laman web (m/s 103)

CADANGAN
AKTIVITI
Fikir dan jawab (m/s
104)

untuk
menjaga imej negara
28

AKTIVITI 8A
GUNAKAN HAK
ANDA

29

UJIAN BULANAN (2)

30

AKTIVITI 8B
KERJA BERSAMA

31

AKTIVITI 8C
IKUT SALURAN
YANG BETUL

MINGGU/TARIKH
32

UNIT/AKTIVITI
AKTIVITI 8D
TERIMA KASIH
MALAYSIA

1. mengenal pasti
tanggungjawab
sebagai
warganegara
2. menjalankan peranan
sebagai warganegara
yang
bertanggungjawab
3. peka terhadap
tanggungjawab
sebagai
warganegara

1. mengenal pasti
peranan
dan tanggungjawab
sebagai warganegara
2. memberi sumbangan
kepada pembangunan
negara
3. menunjukkan sikap
bertanggungjawab
1. mengenal pasti sikap
dan
tanggungjawab
warganegara
2. mengambil tindakan
wajar dalam
menghadapi pelbagai
situasi
3. menunjukkan sikap
yang
baik untuk menjaga
imej
Negara
HASIL
PEMBELAJARAN
1. mengenal pasti
tanggungjawab untuk
menjaga keamanan
negara
2. menjalankan
tanggungjawab
menjaga
keamanan negara

Baca dan fahami (m/s


106)

Soalan dari Minggu 22


Minggu 28
Buat Refleksi (m/s 108)

Keratan gambar / berita

CADANGAN
AKTIVITI
Nyanyian (m/s 111)

3. menunjukkan rasa
terima kasih kepada
negara
1 MINGGU

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN


UNIT 9
1. menerangkan peranan
KESTABILAN
jentera pentadbiran
JENTERA
negara
PENTADBIRAN
2. bekerjasama dalam
NEGARA
mewujudkan jentera
pentadbiran berkesan
3. berbangga dengan
pentadbiran negara
33
AKTIVITI 9A
1. menerangkan peranan
KEPIMPINAN
pemimpin dalam
BERWAWASAN
mencapai
wawasan negara
2. mengaplikasikan ciriciri kepimpinan positif
dalam kehidupan
seharian
3. menghayati jasa-jasa
pemimpin Malaysia
AKTIVITI 9B
1. menjelaskan
KEPENTINGAN
kepentingan
JENTERA
bekerjasama dalam
PENTADBIRAN
mewujudkan jentera
BERKESAN
pentadbiran yang
berkesan
2. mengaplikasikan sifatsifat amanah dan
kerjasama bagi
mewujudkan
pentadbiran yang
berkesan
3. bersyukur dapat
menikmati kehidupan
yang stabil dalam
kerajaan
yang telus dan amanah
MINGGU/TARIKH
UNIT/AKTIVITI
HASIL
PEMBELAJARAN
34
UNIT 10
1. menjelaskan
BERSATU PADU
kepentingan
MENGHADAPI
mengekalkan
CABARAN
keamanan
negara dan dunia
2. bekerjasama dan
bersatu
padu dalam menangani
33

Teliti dan fahami (m/s


119)

Baca dan fahami (m/s


121)
Keratan akhbar

Aktiviti diri (m/s 125)

CADANGAN
AKTIVITI
Fikir dan jawab (m/s
128)

sesuatu masalah
3. menghargai keamanan
negara dan dunia
35

1. menjelaskan
Laman web (m/s 130)
kepentingan
mengekalkan
keamanan
serantau
2. bekerjasama dan
bersatu
padu dalam menangani
sesuatu masalah
3. menghayati erti
kebebasan
dan keamanan serantau
36
AKTIVITI 10B
1. menjelaskan
Keratan akhbar
MALAYSIA DALAM
kepentingan
HUBUNGAN
mengekalkan
ANTARABANGSA
keamanan
dunia
2. bekerjasama dan
bersatu
padu menangani
sesuatu
masalah
3. menghargai keamanan
negara dan dunia
AKTIVITI 10C
1. menyatakan
Penulisan kreatif :
PERANG DAN
kepentingan
Poster
KEMANUSIAAN
mengekalkan
Puisi Sajak
keamanan
Pantun
dunia
2. bekerjasama menjaga
keamanan negara
3. menghargai keamanan
negara
37
ULANGKAJI / KEMASKINI FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT /
SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT
38
Soalan dari Tema 1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
hingga Tema 6
MINGGU/TARIKH
UNIT/AKTIVITI
HASIL
CADANGAN
PEMBELAJARAN
AKTIVITI
39
Soalan dari Tema 1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
hingga Tema 6
40
AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
41
42

AKTIVITI 10A
MALAYSIA DAN
NEGARA-NEGARA
SERANTAU

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN

CONTOH FORMAT LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 2


1. KULIT LUAR
Projek Khidmat Masyarakat
Hidup Bermasyarakat
Nama : ______________________________________
Tingkatan : 2__________________
K/P : ________________________
Tahun : 2009_______
Guru : _______________________________________

2.
Isi Kandungan
Bil

Perkara

3.
10
(A) PERANCANGAN
1. Tajuk projek :
Menjaga kebersihan tempat kediaman.
- dalam kediaman.
- persekitaran kediaman.
2. Objektif projek :
a.
b.
c.
d.
e
3. Aktiviti-aktiviti :
a.
b.

Halaman

c.
d.
e.
4. Tempoh masa :
10 jam

(B) KERJA AMALI


15

Bil
1.

Tarikh / Masa / Jam


Hari : Sabtu
Tarikh : 12 Januari 2008
Masa : 8.00 10.00 pagi (2 jam)

Aktiviti
- Merumput
- Membaja
- Menyiram pokok bunga
- Alih pasu bunga

2.

(C) REFLEKSI

a. Kejayaan projek :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. Kelemahan projek :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. Harapan :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

D. LAPORAN

10

Sediakan laporan tersebut secara individu

PENGHARGAAN
- Dalam bentuk surat atau kad ucapan terima kasih.
- Upah dalam bentuk wang saku

LAMPIRAN
Gambar-gambar yang berkaitan sepanjang projek dijalankan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN MURID


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN : 2
TAHUN : 2009
PENGGAL 1
MINGGU / TARIKH
1
(05/01 09/01)

2
(12/01 16/01)
3
(19/01 23/01)

TEMA / UNIT / AKTIVITI


1. Taklimat Khidmat Masyarakat
a. Perancangan
b. Kerja Amali
c. Refleksi
d. Laporan
e. Penghargaan
f. Lampiran
g. Pemarkahan
2. Taklimat Penilaian Aspek Kemahiran dan
Nilai PSK
Tema 1
Unit 1
Aktiviti 1A
Aktiviti 1B

4
(26/01 30/01)

Aktiviti 1C
Aktiviti 1D
Tema 2
Unit 2

5
(02/02 06/02)
6
(09/02 13/02)

Aktiviti 2A
Aktiviti 2B
Aktiviti 2C
Aktiviti 2D

: Pencapaian Kendiri
: Pendidikan Menjamin
Kecemerlangan Diri
: Tokoh Cemerlang
: Kegigihan Membawa
Kecemerlangan
: Apakah Cita-citaku
: Matlamat Hidupku
: Hubungan Kekeluargaan
: Kemesraan Menjalin Perpaduan
Keluarga
: Kerjasama Mengerat Perpaduan
: Rumahku Syurgaku
: Sayangi Keluarga Anda
: Bersama Keluarga Membawa
Bahagia

CATATAN
A. Tema 2 :
Hidup Bermasyarakat
B. 40% markah akhir
tahun.
C. Tarikh hantar :
Sebelum akhir
September 2009
A. Sepanjang P&P.
B. 30% markah akhir
tahun.

7
(16/02 20/02)
8
(23/02 27/02)
9
(02/03 06/03)
10
(09/03 13/03)
1 Minggu
11
(23/03 27/03)
12
(30/03 03/04)
12
(30/03 03/04)
13
(06/04 10/04)
13
(06/04 10/04)
14
(13/04 17/05)
15
(20/04 24/04)
16
(27/04 01/05)
17
(04/05-08/05)
18
(11/05-15/05)
19
(18/05 22/05)
20
(25/05-29/05)
PENGGAL 2

Tema 3
Unit 3
Aktiviti 3A
Aktiviti 3B
Aktiviti 3C

: Hidup Bermasyarakat
: Hormati Hak Orang Lain
: Kepelbagaian Masyarakat Kita
: Menghormati Bakat Orang Lain
: Kepentingan Menghormati Pendapat
Orang Lain
Unit 4
: Semangat Kekitaan
Aktiviti 4A : Perpaduan
Aktiviti 4B : Permuafakatan Menjalin Kemesraan
UJIAN BULANAN (2)

Soalan merangkumi tajuk


dari minggu 2 minggu 9

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Aktiviti 4C : Buatlah Kebajikan
Aktiviti 4D : Keselamatan Tanggungjawab
Bersama
Tema 4
: Warisan Kepelbagaian Budaya
Malaysia
Unit 5
: Warisan Kesenian Pelbagai Kaum
Aktiviti 5A : Warisan Alat Muzik
Aktiviti 5B : Bagaimana Rentak Begitulah
Tarinya
Aktiviti 5C : Warisan Kraftangan
Aktiviti 5D : Permainan Warisan
Aktiviti 5E : Seni Bina Kreativiti Bangsa
Aktiviti 5F : Selembut Jari Sehalus Lukisan
ULANGKAJI
ULANGKAJI
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /
PERCUBAAN 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /
PERCUBAAN 1

21
(15/06 19/06)
22
(22/06 26/06)

Tema 5
: Malaysia Negara Berdaulat
Unit 6
: Demokrasi Berparlimen
Aktiviti 6A : Mari Mengundi

23
(29/06 03/07)
24
(06/07 10/07)
25
(13/07 17/07)

Aktiviti 6B : Parlimen Lambang Demokrasi


Unit 7

: Raja Berpelembagaan

Aktiviti 7A : Alat Kebesaran Raja-Raja

Soalan merangkumi tajuk


minggu 3 minggu 20

26
(20/07 24/07)
26
(20/07 24/07)
27
(27/07 31/07)
28
(03/08 07/08)
29
(10/08 14/08)

Unit 8

30
(17/08-21/08)
I MINGGU
(24/08-28/08)
31
(31/08 04/09)

UJIAN BULANAN 2

32
(07/09 11/09)
33
(14/09 18/09)
34
(21/09-25/09)
35
(28/09 02/10)

36
(05/10-09/10)
37
(12/10-16/10)
38
(19/10 23/10)
39
(26/10 30/10)
40
(02/11 06/11)

: Tugas dan Tanggungjawab Kita

Aktiviti 8A : Gunakan Hak Kita


Aktiviti 8B : Kerja Bersama
Aktiviti 8C : Ikut Saluran Yang Betul
Aktiviti 8D : Terima Kasih Malaysia
Soalan dari m/s 21 -29

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


Tema 6
Unit 9

: Cabaran Masa Depan


: Kestabilan Jentera Pentadbiran
Negara
Aktiviti 9A : Kepimpinan Berwawasan
Aktiviti 9B : Kepentingan Jentera Pentadbiran
Berkesan
Unit 10
: Bersatu Padu Menghadapi Cabaran
Aktiviti 10A :Malaysia dan Negara

Serahan Folio Khidmat


Masyarakat

Aktiviti 10B : Malaysia Dalam Hubungan


Antarabangsa
Aktiviti 10C : Perang dan Kemanusiaan
*Kemaskini Folio Khidmat Masyarakat
*Serahan Folio Khidmat Masyarakat
ULANGKAJI
ULANGKAJI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN
AKHIR TAHUN

41
(09/11 13/11)

PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN


AKHIR TAHUN

42
(16/11 20/11)

PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN


AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN

Soalan merangkumi tema


1 6
Soalan merangkumi tema 1
6