Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama
Kursus/Modul

2.

Kod Kursus

3.

Nama Staf
Akademik

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Perkembangan Perlembagaan Malaysia


(The Development of the Constitution of Malaysia)
SJHK3163
BAHARUDDIN BIN AB. LATIF
Kursus ini membolehkan pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran perkembangan
Perlembagaan Malaysia, menguasai kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan
penyelesaian masalah serta ciri-ciri profesionalisme, nilai dan etika.
Semester 2 Tahun 4
Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Tidak Bersemuka

Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

15

3.5

35

18

18.5

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran
1.
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
2.

120

Menjelaskan konsep, ciri dan kepentingan perlembagaan dengan baik (C2, P2,
A4,PLO1,PLO2
Membincangkan secara kritis melalui tugasan yang diberi tentang sejarah perlembagaan
di negeri-negeri Melayu. (C5, A3, PLO1, PLO2, PLO3, PLO4)

3.

Menghuraikan peranan Majlis Raja-Raja dalam sistem perlembagaan Malaysia. (C5, A1,
PLO1, PLO2, PLO3)

4.

Menghubungkaitkan isu-isu perlembagaan dan pindaan perlembagaan secara


kritikal melalui perbincangan kumpulan,(C5, P1, A4, PLO3, PLO5)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

C
1
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

Menghayati nilai

Mengorganisasi

Menilai

Memberi maklum balas

Menerima

Lakuan tulen

DOMAIN AFEKTIF

Adaptasi

Respons ketara kompleks

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Mencipta

Persepsi

DOMAIN PSIKOMOTOR

Menilai

Menganalisis

Mengapikasi

Mengingat

CLO

Memahami

DOMAIN KOGNITIF

A
4

A
5

x
x
x
x

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


1

10. Kemahiran Boleh


Pindah
(Transferable
Skills, TS):

Kemahiran saintifik, Kerja berpasukan, kebolehan berkomunikasi,kerja berpasukan

11. Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan
Peperiksaan Akhir (50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala
Peperiksaan dijalankan di akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada ulasan kritis, penulisan akademik dan pembentangan
yang dibina merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan
berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan
Penggubalan Kertas Peperiksaan.
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis/esei

PLO2 Kemahiran praktik

Projek

Pembentangan

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Kerja Kursus
Projek

Pembentangan
Esei
Ulasan kritis

PLO4 Kebolehan
berkomunikasi

Kerja kumpulan
Projek

Pembentangan

PLO5 Kerja berpasukan

Kerja berkumpulan
Projek

Pembentangan
Esei

Kursus ini memfokuskan pengenalan perlembagaan, sejarah perlembagaan di negeri-Negeri


Melayu sehingga awal kurun ke-20, perlembagaan (1946-1948) dan perlembagaan (19561963). Kursus ini juga mendedahkan peranan Majlis Raja-Raja Melayu, pindaan dan isu-isu
dalam sistem perlembagaan.
This course focuses on the introduction of the constitution of Malaysia, the history of the
constitution in the Malay States to the early of 20th Century, the Constitution of 1946-1948 and
1956-1963. This course also exposes students to the role of Malay Rulers Conference,
amendments of the constitution, and the issues in the constitution system.

13. Mod Penyampaian

Kuliah,Tutorial dan Penerokaan

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus

: 50% ( Penulisan Akademik 25%, ulasan kritis 10%,


Pembentangan 15%)
Peperiksaan Akhir : 50%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan akhir

50

Penulisan Akademik

25

Ulusan kritis

10

Pembentangan

15

Tugasan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1

PEO 3

PEO 4

PEO 5

PEO 6

CLO 1
CLO 2

CLO 3

CLO 4

PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

PEO 2

CLO 1

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
PLO 1

PLO 2

CLO 2
CLO 3
CLO 4

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

PLO 3

PLO 4

x
x

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


3

Jumlah SLT
Pentaksiran

AmaliBukan BersemukaInteraksi

Tutorial

Kuliah

Pentaksiran

Interaksi
Bersemuka
Tutorial

10

27

14

12

Amali

Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1.0 Pengenalan Perlembagaan

Konsep Perlembagaan

Jenis-jenis Perlembagaan

Ciri-ciri Perlembagaan

Kepentingan Perlembagaan

2.0 Sejarah Perlembagaan di Negeri-Negeri


Melayu sehingga awal kurun ke-20

Hukum Kanun Melaka


Undang-Undang Laut Melaka
Adat Pepatih dan Adat Temenggung
Undang-Undang 99 Perak
Hukum Kanun Pahang
Undang-Undang Kedah

Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri


Melayu sebelum Perang Dunia Kedua
Piagam Keadilan Diraja tahun 1807,1826 dan
1855
Perjanjian Persekutuan,1895

Undang-undang Tubuh Negeri Johor 1895


Perlembagaan Islam Terengganu 1911 (Itqan alMuluk Bi Tadil al-Suluk)
Undang-undang Adat di Sabah dan
Sarawak

3.0 Perlembagaan 1946-1948

Perbandingan Perlembagaan
-

Perlembagaan Malayan Union (MU) 1946


Perlembagaan Rakyat 1948
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu,
1948

4.0 Perlembagaan 1956-1963

Perbandingan Perlembagaan
-

Perlembagaan Persekutuan Tanah


Melayu 1957

Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


4

5.0 Peranan Majlis Raja-Raja Melayu dalam


Sistem Perlembagaan

Penubuhan Majlis Raja-Raja (Durbar)


Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan
Tanggungjawab Majlis Raja-Raja
Kedaulatan Raja-Raja Melayu
Perkara 181 Perlembagaan Persekutuan

12

15

12

6.0 Pindaan dan isu-isu Perlembagaan (Perkara


159, Perkara 161E(2)

Proses pindaan perlembagaan


Majoriti Mudah Ahli Hadir
Majoriti 2/3 Keahlian Kedua-dua Dewan
Parlimen
Majoriti 2/3 Keahlian Kedua-dua Dewan
Parlimen dan Perkenan Majlis Raja-Raja
Melayu
Majoriti 2/3 Keahlian Kedua-dua Dewan
Parlimen dan Perkenan Yang Dipertua Negeri
Sabah atau Sarawak
Pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan
-

Pindaan 1971 (Isu Keselamatan Negara)

Pindaan 1983 (Penambahan kerusi dewan


Rakyat)

Pindaan 1988 (Kuasa Kehakiman)

Pindaan 1993 (Kekebalan Raja-raja)

7.0 Peranan Perlembagaan Dalam


Mempertahankan Kedaulatan Negara

Undang-undang tertinggi
Kesejahteraan dan kehormanian Negara
Perlembagaan dan Rakyat

Kerja Kursus

11

Ulangkaji Peperiksaan

7.5

Peperiksaan
Jumlah

2.5
30 15

3.5

35

18

18.5

120

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


5

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

30

35

Tutorial

15

18

Penulisan Akademik
(Membuat kerja
kursus 1000 patah
perkataan)

Ulusan kritis (300


patah perkataan)

Peperiksaan Akhir

2.5

7.5

Jumlah

48.5

71.5

Pembentangan.
Membuat dua
pembentangan setiap
kumpulan. Setiap
pembentangan 30
minit .30 minit setiap
pembentangan +
persediaan 1jam 30
minit

18. Rujukan Asas

Jumlah Jam
Pembelajaran
Pelajar (SLT)

120

Jam Kredit

Abdul Aziz Bari. (2008). Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdul Aziz Bari. (2008). Perlembagaan Malaysia:Teori dan Praktis. Shah Alam: Arah
Publication Sdn Bhd.
Abd. Manaf Ahmad. (2011). Sejarah Perlembagaan Malaysia.Shah Alam: Karangkraf

Rujukan Tambahan Abdul Aziz Bari. (2008). Perlembagaan Malaysia:Teori dan Praktis. Shah Alam: Arah
Publication Sdn Bhd.
Mohamed Suffian Hashim. (1987). Perlembagaan Malaysia:Perkembangan:
1957-1977. Kuala Lumpur: Fajar Bakti
Mohamed Salleh Abas. (1984). Prinsip perlembagaan Malaysia: Sejarah
perlembagaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd Salleh Abas. (1985). Unsur-unsur Tradisi Dalam Perlembagaan Malaysia.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Shamsul Hamri Sulaiman.(2006). Perlembagaan Malaysia. Selangor: Shah Alam.
Muhammad Aris Osman. (1983). Perkembangan Perlembagaan Malaysia. Kuala
Lumpur: Fajar Bakti.

19.

Maklumat
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


SJHK3163 (3 Kredit)
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)
6

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menjelaskan konsep, ciri dan kepentingan


perlembagaan dengan baik
Membincangkan secara kritis melalui
tugasan yang diberi tentang sejarah
perlembagaan di negeri-negeri Melayu.

Menghuraikan bagaimana peranan Majlis


Raja-Raja dalam sistem perlembagaan
Malaysia.

Menghubungkaitkan isu-isu perlembagaan


dan pindaan perlembagaan secara kritikal
melalui perbincangan kumpulan
KESELURUHAN

Kaedah
Pengajaran dan
Pembelajaran

Pentaksiran

Kuliah
Tutorial

Esei/Ujian Bertulis

Projek
Kuliah
Tutorial

Esei/Ujian Bertulis
Pembentangan
Ulasan kritis

Projek
Kerja Kursus
Projek

Pembentangan
Pembentangan
Esei
Ulasan kritis

Kerja Kursus Pembentangan


Esei
Projek
Ulasan kritis

Nama Panel Penggubal:


Bil.

Nama Penggubal

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar

Dr. Mohd Azhar Bin Bahari

Pensyarah IPG Kampus Pulau Pinang


Mengajar Di IPG: Malaysia Negara Kita, Kurikulum Sejarah Sekolah
Sekolah Rendah, Sejarah Lisan dan Pendokumentasian, Penulisan
Sejarah

Hj.Mohd Fadzil bin Mohd Salleh

M.A (Pendidikan)
B.A (Hons) Sejarah dan Komunikasi
Sijil Asas Perguruan (Pengajian Melayu)
Pengalaman mengajar di sekolah 10 tahun
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah.

Dr.Hj.Ismail bin Said

PhD (Sejarah) USM


M.A (Sejarah) UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Geografi, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah dan Geografi) UM
Pengalaman mengajar mata pelajaran sejarah di sekolah 8 tahun
Pensyarah Akademik IPG Kampus Perlis dari 2002 hingga sekarang
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah di IPG.

Nama Pakar Rujuk:


Bil.
1
2
3
4
5

Nama
Prof. Madya Datin Dr. Mahani Binti
Musa
Dr. Sah Hadiyatan Bin Ismail
Cik Umi Salamah binti A.Manaf
En. Azman Bin Sharif
Pn. Norhatini Binti Abd. Hamid

Jawatan

Universiti/Bahagian
Pusat Ilmu Kemanusiaan USM

Pengerusi Rancangan Sejarah


PJJ
Ketua Unit Sejarah dan
Kewarganegaraan
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
Setiausaha Panitia Sejarah
PPD Kubang Pasu

Pusat Pengajian Pendidikan


Jarak Jauh, USM
Bahagian Pembangunan
Kurikulum, KPM
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
PPD Kubang Pasu

Pensyarah

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


7

Pn. Zanariah Binti Yoep Ahmad

Pen. Setiausaha Panitia


Sejarah PPD Kubang Pasu.

PPD Kubang Pasu.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


8