Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah


(History Curriculum for Primary School)

1.

Nama
Kursus/Modul

2.

Kod Kursus

SJHK3063

3.

Nama Staf
Akademik

BAHARUDDIN BIN AB. LATIF

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Kursus ini membolehkan pelajar memahami Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah, pentaksiran
dan pelaporan, penerapan elemen kewarganegaraan dan pengurusan kurikulum untuk
mencapai kemahiran kritis, kemahiran berkomunikasi, pembelajaran sepanjang hayat dan
peningkatan profesionalisme keguruan.
Semester 1 Tahun 2
Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Tidak Bersemuka

Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan dengan menggunakan peta pemikiran pengenalan kurikulum Sejarah sekolah
Kursus (Course
rendah (C4,PLO1,PLO4)
Learning
Outcomes, CLO)
2. Membahaskan dalam kumpulan Dokumen Standard Kandungan dan Pentaksiran Sejarah
sekolah rendah secara menyeluruh dimana pelajar berkebolehan mengambil peranan
bersilih ganti antara ketua pasukan dan anggota pasukan.(C5,A3,PLO9)

P
120

15

3.75

35

18

18.25

3. Mengaplikasi tatacara pentaksiran dan pelaporan sejarah sekolah rendah secara


berterusan bagi meningkatkan profesion keguruan(C4,A3,PLO6,PLO8)
4. Menghuraikan secara berhemah kepentingan penerapan elemen kewarganegaraan dan
nilai sivik (C2,PLO6)
5. Membincangkan secara kritis pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah dan
ciri guru sejarah yang berkesan (C5,A3,PLO3)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

Menghayati nilai

Mengorganisasi

Menilai

Memberi maklum balas

Menerima

Lakuan tulen

Adaptasi

Respons ketara kompleks

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Persepsi

Mencipta
C
6

DOMAIN AFEKTIF

A
4

A
5

DOMAIN PSIKOMOTOR

Menilai

Menganalisis

Mengapikasi

Mengingat

CLO

Memahami

DOMAIN KOGNITIF

x
x

x
x

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


1

10. Kemahiran Boleh


Pindah
(Transferable
Skills, TS):

Kemahiran saintifik, kemahiran


berfikir dan menyelesaikan masalah, kemahiran
berkomunikasi, kerja berpasukan,kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran
sepanjang hayat.

11. Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan
Peperiksaan Akhir (50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala
Peperiksaan dijalankan di akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada kuiz, penulisan akademik dan pembentangan yang
dibina merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan
berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan
Penggubalan Kertas Peperiksaan.
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis/esei

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Kerja Kursus
Projek

Pembentangan/ujian
bertulis

PLO4 - Berkomunikasi

Kerja Kursus
Projek

Pembentangan

PLO5 Kerja berpasukan

Kerja berkumpulan
Projek

Pembentangan

PLO6- Kemahiran pengurusan


maklumat

Kerja berkumpulan
Projek

Projek/ ujian bertulis

PLO7 Pembelajaran
Sepanjang Hayat

Kerja berkumpulan
Projek

Pembentangan/ ujian
bertulis

Kursus ini memfokuskan pengenalan Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah Dokumen


Standard Kandungan dan Pentaksiran, mata pelajaran Sejarah di sekolah rendah,
Pentaksiran dan pelaporan, penerapan elemen kewarganegaraan nilai sivik, pengurusan
kurikulum sejarah dan guru sejarah yang berkesan
This course focuses on the introduction of History Curriculum in the Standard Curriculum for
Primary School (KSSR) and the standard assessment of the History subject. Besides,
focuses also given on the history subject in the primary school and to inculcate the sense of
patriotism and national pride among the students. The management of history curriculum in
school is also a part of the syllabus in this course and the characteristics of effective teachers
of history.

13. Mod Penyampaian

Kuliah,Tutorial dan Penerokaan

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus

: 50% ( Penulisan Akademik (30%), Kuiz (15%),Pembentangan


5%)
Peperiksaan Akhir : 50%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan akhir

50

Penulisan Akademik

30

Kuiz

15

Pembentangan

Tugasan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1

PEO 2

PEO 3

CLO 2

CLO 3

CLO 4

PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
PLO 1

CLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

CLO 4

PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

PLO 9

CLO 3

PLO1

PLO 8

CLO 2

CLO 5

PEO 6

CLO5

PEO2

PEO 5

CLO 1

PEO1

PEO 4

x
x

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


3

Jumlah SLT
Pentaksiran

AmaliBukan BersemukaInteraksi

Tutorial

Kuliah

Pentaksiran

Interaksi
Bersemuka
Amali

Tutorial

Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1.0 Pengenalan Kepada Kurikulum Sejarah

Latar belakang Kurikulum Sejarah


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Rasional kurikulum Sejarah
Objektif kurikulum Sejarah
Huraian dan perincian kurikulum sejarah
Kandungan Kurikulum Sejarah
4
Kemahiran Pemikiran Sejarah
Elemen Merentas Kurikulum
Elemen Nilai Tambah
Kemahiran Berfikir
Kaitan kurikulum dengan kehidupan
individu, masyarakat dan negara

2.0 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Standard Kandungan dan Standard


Pembelajaran
Tunjang Kurikulum Standard Sekolah
Rendah
Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran
Sejarah
Fokus Mata Pelajaran Sejarah
Organisasi Kurikulum Sejarah
Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah
tahun 4, 5 dan 6
Penilaian
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Standard Prestasi

12

18

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


4

3.0 Mata pelajaran Sejarah di Sekolah Rendah.

Mata Pelajaran Sejarah Tahun 4

Mata Pelajaran Sejarah Tahun 5

Mari Belajar Sejarah


Zaman Air Batu
Zaman Prasejarah
Kerajaan Melayu Awal
Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka.

21

14

Negara Malaysia
Kita Rakyat Malaysia
Pencapaian dan Kebanggaan Negara

4.0 Pentaksiran dalam mata pelajaran Sejarah

Mata Pelajaran Sejarah Tahun 6

6
Warisan Negara Kita
Perjuangan Kemerdekaan Negara
Yang DiPertuan Agong
Identiti Negara Kita

Tahap Penguasaan

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

Pelaporan
Format Pelaporan
Kepentingan Pelaporan
Tatacara Pengurusan Pentaksiran Mata
Pelajaran Sejarah

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


5

5.0 Penerapan Elemen Kewarganegaraan dan


Nilai Sivik

Dimensi Kewarganegaraan
Perkongsian Sejarah
Perkongsian Nilai
Perasaan Kekitaan
Perkongsian Masa Depan
Kesetiaan
Tanggungjawab Warganegara
Keterikatan Emosi Kepada Negara

Ciri-ciri Dimensi Kewarganegaraan

Mengetahui dan memahami sejarah pembentukan


Negara
4
Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berhemah
Membentuk sikap sepunya dan kebersamaan.
Membina keyakinan dan tanggungjawab mencorak
Negara pada masa depan
Memupuk kepercayaan kepada Tuhan
Memupuk perasaan taat dan setia pada Negara.
Mengetahui dan memahami tanggungjawab sebagai
warganegara dengan sepenuh hati.
Mempunyai perasaan cinta akan Negara yang
mendalam dan berusaha mempertahankannya.

15

12

Elemen Kewarganegaraan dalam


Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah

6.0 Pengurusan Kurikulum

Peranan ketua panitia

Pengurusan mesyuarat panitia

Perancangan panitia/pengajaran

Pengurusan fail

Pengurusan kewangan

Perancangan aktiviti

7.0 Guru sejarah yang berkesan

Berpengetahuan

Keperibadian

Kepelbagaian Kaedah

Penguasaan bidang TMK


Kerja Kursus

1.25

10.75

Ulangkaji Peperiksaan

7.5

Peperiksaan
Jumlah

2.5
30 15

3.75 35

18

18.25

120

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


6

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA

18. Rujukan Asas

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

30

35

Tutorial

15

18

Satu pelaporan
tugasan 1000 patah
perkataan

Satu pembentangan
kumpulan (1 kali
pembentangan 15
minit

0.25

0.75

Kuiz

Peperiksaan Akhir

2.5

7.5

Jumlah

48.75

71.25

Jumlah Jam
Pembelajaran
Pelajar (SLT)

120

Jam Kredit

Abdul Rahim Abdul Rashid. (2000). Model dan pendekatan pengajaran Sejarah KBSM.
Petaling Jaya: Fajar Bakti.
Ismail Said. (2014). Kurikulum Sejarah sekolah rendah. Puchong: Multimedia Publication.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Kurikulum Standard Sekolah Rendah:Sejarah
Tahun 5. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum

Rujukan Tambahan

Ellis, A. K. (1995). Teaching and learning elementary social studies. (5th ed.). Needham
Heights, Mass: Allyn & Bacon.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Kurikulum Standard Sekolah Rendah:Sejarah
Tahun 4. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). Kemahiran berfikir. Kuala Lumpur: Pusat
Perkembangan Kurikulum.
Maxim, G.W. (1995). Social studies and the elementary school child. (5th ed.). New Jersey:
Prentice-Hall Inc.

19.

Maklumat
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


SJHK3063 (3 Kredit)
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)
7

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Kaedah
Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menjelaskan dengan menggunakan peta


pemikiran pengenalan kurikulum Sejarah
sekolah rendah
Membahaskan dalam kumpulan Dokumen
Standard Kandungan dan Pentaksiran
Sejarah sekolah rendah secara
menyeluruh dimana pelajar berkebolehan
mengambil peranan bersilih ganti antara
ketua pasukan dan anggota pasukan.
(C5,A3,PLO9)
Mengaplikasi tatacara pentaksiran dan
pelaporan sejarah sekolah rendah secara
berterusan bagi meningkatkan profesion
keguruan(C4,A3,PLO6,PLO8)

Menghuraikan secara berhemah


kepentingan penerapan elemen
kewarganegaraan dan nilai sivik

Membincangkan secara kritis pengurusan


kurikulum sejarah sekolah rendah dan ciri
guru sejarah yang berkesan

KESELURUHAN

Pentaksiran

Kuliah
Tutorial

Esei / Ujian Bertulis

Kerja
berkumpulan
Projek

Pembentangan

Kerja
berkumpulan
Projek

Pembentangan / ujian
bertulis

Kerja
berkumpulan
Projek

Projek / ujian bertulis

Kerja Kursus
Projek

Pembentangan / ujian
bertulis

Nama Panel Penggubal:


Bil.
1

Nama Penggubal
Abdul Jaleel bin Abdul Hakeem

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar


B.A. Ed (Hons),Sejarah USM
M.Ed (Pendidikan Sejarah), UM
Sejarah Malaysia
Hubungan Etnik
Pedagogi Sejarah
Sejarah Negara Bangsa

Hj.Mohd Fadzil bin Mohd Salleh

M.A (Pendidikan)
B.A (Hons) Sejarah dan Komunikasi
Sijil Asas Perguruan (Pengajian Melayu)
Pengalaman mengajar di sekolah 10 tahun
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah.

Dr.Hj.Ismail bin Said

PhD (Sejarah) USM


M.A (Sejarah) UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Geografi, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah dan Geografi) UM
Pengalaman mengajar mata pelajaran sejarah di sekolah 8 tahun
Pensyarah Akademik IPG Kampus Perlis dari 2002 hingga sekarang
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah di IPG.

Nama Pakar Rujuk:

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


8

Bil.
1
2
3
4
5
6

Nama
Prof. Madya Datin Dr. Mahani Binti
Musa
Dr. Sah Hadiyatan Bin Ismail
Cik Umi Salamah binti A.Manaf
En. Azman Bin Sharif
Pn. Norhatini Binti Abd. Hamid
Pn. Zanariah Binti Yoep Ahmad

Jawatan

Universiti/Bahagian
Pusat Ilmu Kemanusiaan USM

Pengerusi Rancangan Sejarah


PJJ
Ketua Unit Sejarah dan
Kewarganegaraan
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
Setiausaha Panitia Sejarah
PPD Kubang Pasu
Pen. Setiausaha Panitia
Sejarah PPD Kubang Pasu.

Pusat Pengajian Pendidikan


Jarak Jauh, USM
Bahagian Pembangunan
Kurikulum, KPM
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
PPD Kubang Pasu

Pensyarah

PPD Kubang Pasu.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


9