Anda di halaman 1dari 10

KEPENTINGAN DIALOG PERADABAN DI MALAYSIA LANGKAH UNTUK

MENGEMBANGKANNYA
Kepentingan Dialog Peradaban
Satu syarat yang cukup penting ke arah membina kesedaran ialah melalui sesi- sesi dialog di
semua tempat. Dalam sesi dialog tersebut, manusia mesti sedar bahawa setiap agama, budaya
dan tamadun masing-masing mengandungi nilai dan pandangan semesta yang menekankan
kesatuan, kejujuran, maruah dan kebebasan manusia. Kesemua nilai dan pandangan semesta
tersebut begitu bertentangan dengan tindakan dominasi. Melalui sesi dialog di kalangan
manusia di mana-mana sahaja, masyarakat Islam, masyarakat Asia dan lain-lain dapat
membina satu bansan bersama untuk menentang dominasi oleh sekumpulan kecil manusia
terutama kuasa Barat dan bonekanya.
Sesi dialog antara manusia dalam pelbagai budaya dan tamadun juga banyak membawa
manfaat yang lain. Hal ini seluruh manusia menghadapi pelbagai masalah yang besar seperti
pencemaran alam sekitar, pemupusan sumber alam. keretakan perhubungan dan perpaduan
dalam masyarakat, perpecahan hubungan keluarga, penyalahgunaan kuasa dan rasuah,
penyalahgunaan dadah dan kedurjanaan penyakit AIDS. Kesemua kemelut ini memerlukan
jawapan dan penyelesaian daripada manusia. Kemelut ini telah melanda seluruh dunia tidak
terkecuali kepada masyarakat yang berada di dunia Islam dan Asia.
Sesungguhnya kebanjiran masalah yang dihadapi oleh manusia masa kini merupakan kesan
daripada krisis nilai. Hidup secara harmoni dengan alam sekitar semula jadi yang tidak lagi
diutamakan telah membawa kepada krisis alam sekitar. Kasih sayang dan hormatmenghormati yang sudah hilang kekuatan moralnya dan sentiasa tercabar dalam rumah tangga
moden telah melunturkan ketahanan hubungan kekeluargaan. Nilai etika yang telah
diketepikan dalam ekonomi hari ini telah melahirkan 'kapitalisme kasino' yang merebak
secara global. Bila persoalan memberi perkhidmatan tidak lagi menjadi tanggungjawab utama
politik, maka kesempatan berkuasa dilihat sebagai satu peluang terbuka untuk memperolehi
kekayaan dan kepentingan diri. Disebabkan perasaan rendah diri dan pengorbanan telah
dipencilkan dalam kehidupan peribadi dan masyarakat, maka sifat tamak dan takbur (ego)
menjadi semakin dominan dalam masyarakat.
Tamadun Islam dan tamadun Asia sentiasa menekankan penolakan terhadap sifat tamak dan
kepentingan diri. Dalam sistem falsafah tamadun-tamadun ini, nilai-nilai sejagat, kerohanian
dan moral sentiasa diutamakan. Persoalan etika tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan.
Setiap bidang dalam masyarakat menurut pendinan Islam dan tamadun-tamadun berasaskan
agama yang lain mesti diasaskan di atas nilai-nilai moral. Ke arah melahirkan nilai moral
dalam masyarakat kita yang berbilang agama, etnik dan kebudayaan mesti diadakan sesi
dialog yang berterusan di kalangan kita semua. Tanpanya kita tidak mungkin dapat
membentuk benteng moral yang kukuh. Bila manusia menyedari nilai-nilai yang mereka
kongsi bersama dalam pemermtahan dan politik, ekonomi dan pengurusan sumber, keluarga
dan masyarakat, kesihatan dan pendidikan, sains dan teknologi, maka ikatan dan perasaan
saling hormat-menghormati, mempercayai dan perpaduan akan tumbuh dan membesar dalam
masyarakat yang pelbagai etnik, budaya dan agama.

MUHAMMAD SOLLEHIN BIN HAMID, 2015930385

Ke Arah Memperkembangkan Dialog Peradaban


Demi untuk membina dan mengukuhkan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama dalam
tamadun Islam dan tamadun Asia hendaklah diadakan sesi dialog dalam semua penngkat
masyarakat. Umversiti atau Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah- sekolah boleh memainkan
peranan yang penting. Pengajian mengenai tamadun Islam dan tamadun Asia mesti
dimasukkan dalam kurikulum di peringkat sekolah lagi. Pertubuhan agama dan budaya
hendaklah menjadikan sesi dialog sebagai agenda utama dalam kegiatan-kegiatan mereka.
Sesi dialog juga mesti menjadi perkara utama dalam pertubuhan-pertubuhan belia. Akhbar
dan majalah popular pula mesti memperkenalkan ruang-ruang yang ditumpukan kepada
dialog peradaban. Program di radio dan televisyen yang membicarakan tema itu sudah pasti
akan meningkatkan lagi usaha ini.
Namun begitu, sesi-sesi dialog demikian melalui media massa dan sistem pendidikan tidak
akan berjaya tanpa disertai oleh dialog tentang kehidupan sebenar. Manusia yang hidup dalam
masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama mesti digalakkan untuk bergaul,
berkenalan dan memahami serta berkongsi kegembiraan dan kedukaan, harapan dan
kebimbangan antara satu sama lain. Menghidupkan situasi seperti inilah sebenar-benarnya
dialog, iaitu dialog dalam kehidupan. Tanpa dialog seumpama ini, usaha dialog peradaban
pada tahap akal dan minda sahaja, tidak membawa sebarang kesan bermakna.
Seharusnya diakui dialog peradaban pada tahap mana sekalipun akan menempuhi halangan
yang kuat. Dalam sebarang masyarakat tentunya terdapat elemen yang menganggap dialog
peradaban sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. Golongan ini terdiri dari kalangan
mereka yang berpandangan sempit, penuh kebencian dan permusuhan terhadap budaya dan
agama lain serta menebal kejahilannya terhadap manusia selain daripada mereka. Golongan
seperti ini tidak akan menerima dengan senang hati terhadap dialog peradaban. Terdapat juga
golongan yang melihat dialog peradaban sebagai kegiatan terawang (esoterik) semata-mata.
Bagi mereka ada lagi kegiatan penting dan pragmatik yang perlu untuk diberi keutamaan.
Biar apapun bangkangan terhadap dialog peradaban, namun seharusnya disedari bahawa tidak
akan wujud satu masa yang paling baik dalam sejarah untuk memperkenalkan dialog
peradaban. Pada hari ini, kebangkitan gerakan agama mula bertapak di dunia Islam dan juga
beberapa tempat di Asia yang lain. Dengan lain pengertian, kebangkitan gerakan keagamaan
menjadi satu fenomena global. Lambang dan simbol agama, upacara dan peristiwa serta nilai
dan prinsip yang ditunjangi oleh agama semakin diterima oleh masyarakat yang beberapa
dekad terdahulu tidak menerimanya. Kebangkitan agama member! peluang kepada kita untuk
memulakan dan mengembangkan dialog peradaban. Hujahnya sangat jelas, berdasarkan
sejarah tamadun-tamadun tradisional, tamadun Islam dan tamadun Asia yang lain begitu
berkait rapat dengan agama masing-masing.
Pelbagai agama dan tamadun tidak boleh tidak mesti menjalankan dialog apatah lagi dalam
zaman teknologi komunikasi yang telah berupaya untuk mendekatkan manusia daripada
merata pelosok dunia, iaitu satu keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Kini
penghuni dunia pada penghujung abad ke-20 ini lebih sedar akan kewujudan penghuni yang
lain, iaitu masyarakat manusia daripada pelbagai agama dan tamadun berbanding dengan
masyarakat manusia sebelum ini. Sekiranya kita tidak berusaha berdialog dan mengenali
antara satu sama lain dalam suasana kita disemukakan sebegini, maka kejahilan kita bersama
akan berubah kepada saling membenci antara satu sama lain. Fenomena ini boleh membawa
kepada ketegangan dan konflik yang besar.
Melihat kepada perkara-perkara diterangkan atas, kita mesti membuat pendinan untuk
berdialog antara satu sama lain. Pilihan yang diberikan begitu mudah, sama ada kita memilih
untuk berdialog dan seterusnya hidup bersama secara aman atau kita memilih untuk
berkonflik dan bertelingkah untuk selama- lamanya.

Situasi Dialog Di Malaysia Dan Di Peringkat Global


Di peringkat global bolehlah dikatakan bahawa semangat dan praktik dialog sebenarnya telah
banyak dibangkitkan oleh masyarakat Islam sebagai contoh. Pada tahun 1999 misalnya di
dalam The Islamic Symposium on Dialogue, negara-negara OlC telah menerbitkan sebuah
deklarasi mengenai dialog peradaban. Deklarasi ini telah diterima pula sebagai satu resolusi
semasa Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu (53/22) yang telah mengisytiharkan
tahun 2001 sebagai tahun Dialog Antara Peradaban Sedunia. Di antara lain deklarasi yang
dikemukakan ke persada dunia oleh negara-negara Islam ini telah dipandu oleh ajaran-ajaran
dan nilai-nilai agama Islam mengenai maruah manusia, keadilan, toleransi, meraikan
kepelbagaian umat manusia serta peningkatan dialog ke arah kesalingfahaman berdasarkan
sifat saling menghormati.
Perisytiharan ini amatlah berkaitan dengan surah Al- Hujurat (49):13 misalnya:
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal.
Mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa berdialog adalah satu tanggungjawab
bagi orang-orang Malaysia hari ini. Memahami hakikat ini YAB Perdana Menteri kita telah
menekankan betapa penting dan perlunya diadakan Dialog Antarabangsa sebagai satu-satunya
jalan mencari keamanan di dalam dunia yang dipenuhi kebencian, kecurigaan dan keganasan
khususnya selepas peristiwa September 11 tahun 2001. Beliau menekankan bahawa hanya
melalui dialog akan dapat ditanamkan rasa penghargaan, pemahaman dan penerimaan yang
sebenar akan hakikat pelbagainya peradaban, budaya dan agama di dunia ini di samping
sebab- sebab sebenarnya terorisme wujud. Sekaligus dialog ini juga akan dapat menyanggah
teoriClash of CivilisationsSamuel Huntington tersebut. Mesej ini telah disampaikan oleh
Perdana Menteri di dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB yang ke-59 (2004) yang
lalu, dan juga baru-baru ini semasa beliau melawat Sepanyol (Januari 2007).
Sebelum itu di dalam ucapannya yang lain (2004) di Oxford Centre of Islamic Studies,
Perdana Menteri telah juga menawarkan Kuala Lumpur sebagai pusat dialog peradaban
antarabangsa. Secara intra-peradaban, gagasan Islam Hadhari YAB pula boleh dilihat sebagai
satu usaha tulen dan konkrit ke arah penyatuan, perpaduan dan pengukuhan tamadun dalam
konteks peradaban Tamadun Malaysia.
Dengan itu satu aspek dialog intra-peradaban Malaysia hari ini ialah usaha kita dapat
melihat pelbagai pihak di dalam negara telah mengatur langkah dan menjalankan program
bagi menjayakan cita-cita murni tersebut. Secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan
penghormatan terhadap konsep teras tamadun Malaysia. mengadakan berbagai seminar dan
bengkel menjelaskan gagasan Islam Hadhari misalnya. Dengan mengambil contoh daripada
pucuk pimpinan kita,
Di antara pihak yang banyak menjalankan usaha dialog termasuklah INMIND, Pusat Dialog
Peradaban Universiti Malaya, Akademi Pengajian Peradaban, Institut Kefahaman Islam,
Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, Malaysian Interfaith Network dan beberapa
jabatan dan NGO yang lain. Peluang menyatakan/ mendialogkan nilai/ konsep teras mestilah
jangan di bazirkan.

MUHAMMAD SOLLEHIN BIN HAMID, 2015930385

Pihak-pihak yang sepatutnya, perlulah mengambil tanggungjawab kepimpinannya di dalam


arus perdana dialog peradaban untuk memastikan mereka sentiasa dapat menangani dan
mendepani (secara positif) arah tuju dialog yang berlaku. Untuk ini, antara lain haruslah
kelompok yang mendukung nilai-nilai teras tamadun Malaysia memastikan faktor berikut
dijayakan. Antara faktor yang mendukung nilainilai teras tamadun ialah pembangunan yang
bersifat komprehensif dan bersepadu dengan aspek material dan spiritual menjadi
pelengkap di antara satu sama lain. Selain itu, pembangunan yang membabitkan usaha
memusatkan aktiviti kehidupan sebagai berasaskan konsep Ubudiyyah terhadap Maha
Pencipta. Dengan sendirinya prinsip Ubudiyyah akan menyahkan praktik-praktik negatif
seperti rasuah yang boleh melemahkan imej tamadun Melayu itu serta pembangunan yang
membabitkan usaha memenuhi keperluan asas manusia dan pembangunan yang memastikan
pengembangan sumber-sumber manusia, mempertingkatkan produktiviti, membangunkan
kesihatan fizikal-mental-emosi, ketahanan ekologi, keadilan ekonomi dan pemeliharaan
warisan budaya dan tradisi.

Perpaduan Masyarakat Majmuk Melalui Kepimpinan Budaya Teras dan Peranan Dialog
Budaya dialog antara kaum/etnik/budaya/peradaban amat perlu disuburkan dalam konteks
negara kita untuk memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional yang merupakan kunci
kelestarian kepimpinan kelompok dan budaya teras serta kelangsungan identiti negara.
Walaupun secara umumnya, kita bertuah di Malaysia kerana tidak mengalami konflik
perkauman mahupun konflik keagamaan yang membimbangkan, namun beberapa peristiwa
yang boleh dianggap serius seperti konflik kampung Medan' mengingatkan kita bahawa
mendasari hubungan baik antara budaya adalah juga isu-isu keadilan sosial dan ekonomi. Di
dalam konteks ini misalnya amat penting isu kepimpinan kelompok/budaya teras diberi
perhatian. Di dalam konteks ini kita perlu memperdalamkan apresiasi kita tentang soal
peradaban'; apakah dialog peradaban sebenarnya dan apakah faktor-faktor yang berkaitan
dengan kegagalan mahupun kejayaan sesebuah peradaban; apakah situasi dialog di Malaysia
serta di persada global dan akhirnya bagaimanakah dialog berperanan dalam proses
pemartabatan bangsa dan umat melalui penghayatan agama.
Kenapakah ilmu tentang ketamadunanan penting hari ini dan apakah faktor-faktor yang boleh
membantu ke arah pembinaan dan kejayaannya dan juga sebaliknya apakah perkara-perkara
yang boleh membawa kepada keruntuhannya? Ilmu tentang ketamadunan amat relevan
dewasa ini kerana manusia sedang berada di persimpangan jalan. Kejayaan fizikal yang
begitu tinggi melalui sains dan teknologi malangnya telah diiringi juga oleh falsafah dan
pandangan semesta yang melihat hanya yang material itu wujud, penting dan beroperasi di
dalam kehidupan. Secara mudah dapat digambarkan bahawa gerakan Enlightment (yang
melihat akal manusia semata-mata sudah cukup sebagai panduan hidupnya) di barat dan
falsafah scientisme telah mempengaruhi sistem-sistem pemikiran moden sehingga apa yang
dilihat hari ini adalah peminggiran nilai-nilai murni yang menjamin hubungan baik yang
diperlukan antara manusia sesama manusia, manusia dan persekitarannya yang pula banyak
bergantung kepada hubungan manusia dan Tuhannya, di peringkat yang paling asas.
Justeru, walaupun kelahiran sesebuah tamadun itu banyak bergantung kepada kedudukannya
yang strategik dari segi perolehan sumber-sumber semulajadi, dan lokasi geografi (misalnya
kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-Ho dan Yang Tsi, tamadun India di Lembah
Ganges dan Brahmaputra, tamadun Mesopotonia di Lembah Tigris dan Euphrates, tamadun
Mesir di Lembah Nil dan Tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka); kemunculan sesebuah
tamadun banyak berkait dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian.
Ajaran agama dan amalan rohani sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilainilai kehidupan yang tulus dan suci yang menghasilkan kehiduapn yang bertamadun.
Kajian menunjukkan bahawa hanya apabila sesebuah masyarakat menghayati kehidupan
beragama ia akan dapat membangunkan kehidupan seimbang yang merupakan resipi kepada
kesempurnaan kemanusiaan dan keharmonian serta ketinggian budaya. Kemunculan tamadun
Islam yang telah mencapai tahap golden age'nya (8-14 Masehi) itu misalnya adalah
dipengaruhi oleh ransangan nilai dan penghayatan cara hidup Islam bersumberkan risalah
wahyu yang digembelingkan dengan penguasaan ilmu keduniaan yang mantap.
Dengan berasaskan prinsip-prinsip kespiritualan yang jitu tersebut, sesebuah masyarakat akan
mampu melahirkan sebuah tamadun atau peradaban oleh kerana penghayatan moral dan
akhlak yang terpuji yang termasuk di dalamnya kecintaan kepda ilmu, ketekunan, kerajinan,
semangat berdisiplin dan kekreatifan. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin pula
sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemah, bertanggungjawab dan jujur yang
mendorong rakyatnya berganding bahu membangunkan negara atau tamadun. Penghayatan
nilai-nilai murni telah ditekankan oleh tokoh-tokoh utama di dalam pelbagai tamadun seperti

MUHAMMAD SOLLEHIN BIN HAMID, 2015930385

Lao Tse, Kung Fu Tze dalam tamadun Cina, Kautilya dan Sambara dalam tamadun India,
serta al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam selain daripada
tamadun ini bersumberkan al-Quran dan Hadith serta model sebenar diri dan perbuatan
Rasulullah SAW.
Sebaliknya para sarjana sependapat bahawa kemerosotan sesebuah tamadun bukanlah
disebabkan oleh hukum sejarah semata-mata. Kemerosotan, apatah lagi kejatuhan sesebuah
tamadun boleh dielakkan sekiranya faktor-faktor berikut (yang kini dapat kita saksikan
berulang lagi) boleh dibendung atau dielakkan di mana yang boleh:
a) Ketidakadilan yang membiarkan jurang perbezaan yang begitu ketara di antara golongan
kaya dan miskin seperti yang berlaku di penghujung tamadun Rom kurun ke-4 Masehi;
b) Penindasan dan kezaliman berleluasa; sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak
dihormati dan dicabuli;
c) Keruntuhan moral dan nilai di semua peringkat di dalam masyarakat yang menandakan
musnahnya penghayatan budi pekerti yang murni dan mulia;
d) Sikap tertutup dan tidak mahu belajar dari orang lain dan tidak mahu menerima perubahan
terutamanya dari segi perubahan teknologi mahupun struktur politk, ekonomi dan sosial.
Sikap tertutup ini boleh mencacatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat
tersebut;
e) Malapetaka atau bencana yang mengakibatkan kerosakan secara besar-besaran yang
merupakan satu faktor yang di luar kawalan manusia.
Dialog ialah sebuah komunikasi dua hala antara individu (pihak) yang mempunyai pegangan
atau pandangan yang berbeza mengenai subjek atau perkara yang tertentu, dengan tujuan
ingin mencapai kebenaran yang bertambah lagi daripada pihak yang satu lagi. Mungkin
takrifan ini kelihatan mudah dan tidak penting. Anggapan ini tidak tepat kerana di dalam
banyak situasi yang kononnya merupakan suatu dialog, dialog sebenarnya tidak berlaku
kerana ada pihak yang menganggap dirinya sudah pun mempunyai penyelesaian mahupun
kebenaran mutlak mengenai sesuatu perkara dan apa yang dia inginkan daripada rakan
dialognya hanyalah penerimaan semata-mata.
Hari ini pakar bidang dialog menggelarkan zaman ini sebagai Zaman Dialog (The Age of
Dialogue) yang menggantikan Zaman Monolog yang telah pun berlalu. Pertukaran pemikiran
ini berlaku lantaran berlakunya anjakan paradigma yang diakibatkan oleh perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Dalam konteks Barat yang zaman
kepenjajahannya terbiasa dengan pandangan yang merendahkan tamadun-tamadun lain,
dialog telah menjadi satu keperluan baru akibat kesedaran yang muncul mengenai betapa
pelbagainya masyarakat manusia di dunia ini dari segi geografi, budaya dan agamanya.
Dari perspektif lain pula, contohnya dari sudut pandangan kita di dunia/Kepulauan Melayu
ini, dialog telah berlaku sejak awal lagi hasil pertembungan bangsa Melayu setempat dengan
yang lain melalui aktiviti perdagangan yang membawa bersamanya proses intelektualisasi dan
keagamaan, untuk sekian lama. Oleh itu sepatutnya kemahiran berdialog yang baik dan
berhemah telah sebati dengan masyarakat kita. Namun dalam konteks dialog dihargai secara
sedar di dalam masyarakat hari ini ia bukanlah merupakan sesuatu yang menjadi keutamaan
sehinggalah dua dekad kebelakangan ini.
Untuk dialog menjadi mekanisme perpaduan yang berkesan, di antara lain kita memerlukan
pendedahan ilmiah (sejarah, sistem kehidupan dan lain-lain) untuk memungkinkan kita
membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tamadun masing-masing. Penilaian yang

tepat ini bukan hanya akan membantu kita meneruskan perasaan muhibbah antara
budaya/tamadun sekali pun di masa yang sama kita mengakui wujud perbezaan ketara antara
kita, tetapi juga dapat membantu memampankan konsep dan realiti kedudukan Melayu-Islam
sebagai contoh. Dalam keadaan dunia dilanda oleh unsur-unsur yang mengikis tradisi, adalah
tanggungjawab orang Melayu Islam misalnya untuk memberi kesedaran dan
assurance/pengesahan (kepada yang bukan Melayu) tentang betapa idea "kedudukan" mereka
tersebut adalah sesuatu yang positif bagi semua pihak. Di sinilah peri pentingnya dialog
melalui mana kita boleh membincangkan perkara-perkara yang boleh atau perlu disepakati.
Kepimpinan Budaya Teras juga perlu dihayati bukan melalui pendekatan yang apologetik
mahupun defensif tetapi melalui pendekatan yang fitrah dan berasaskan fakta sejarah, realiti
kehidupan, keadaan dan sifat negara kita yang sebenarnya. Melalui dialog, boleh manfaatkan
keadaan di mana tamadun-tamadun yang diwarisi rakyat Malaysia mempunyai persamaan
yang penting dari segi adab dan kehidupan beradab, manusia dan kemanusiaan, kepentingan
alam sekitar dan keperluan hidup berharmoni dengannya.
Generasi hari ini mungkin telah banyak melupai pelbagai hikmah dan peninggalan tamaduntamadun yang diwarisi sehingga kadangkala kita merasakan kehidupan kita sudah kehilangan
paksi dan arah tuju. Oleh kerana itu cara mengembalikan atau mencungkil semula khazanah
tamadun ini perlulah dipergiatkan dan dialog adalah mekanisme utama proses tersebut.

6.3 - Dialog Peradaban di Malaysia


1) Kepentingan Dialog Peradaban
Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis kaum iaitu Melayu, Cina, India, pelbagai
etnik di Sabah & Sarawak serta etnik minoriti lain.
Mereka mengamalkan pelbagai agama yang berbeza dan menganut pelbagai kepercayaan.
Berikutan dengan itu, pelbagai
usaha-usaha dilakukan untuk memupuk persefahaman dan perpaduan agar menjadi lebih utuh.
Antara langkah yang diambil adalah melalui perbincangan dialog.
Persoalan ;
Apakah yang akan berlaku sekiranya dialog peradaban tidak dipraktikan ?
Kepentingan Dialog Peradaban Dalam Memupuk Toleransi di Malaysia
Peristiwa 13 Mei 1969
Peristiwa Kampung Medan
2) Kepentingan
Dialog
Dialog ;1) Perbincangan, perbualan, percakapan
2) Pertukaran pendapat
3) tanya jawab
Berasaskan maksud tersebut ;
" Suatu percubaan antara 2 buah pihak yang berlainan pendapat, kepercayaan atau pandangan
untuk melakukan 1 aktiviti pertukaran pendapat dengan tujuan menambah pengetahuan,
tingkatkan kefahaman dan mewujudkan sikap saling memahami antara kedua-dua pihak.
a) Pergaulan, berkenalan dan saling memahami dapat mewujudkan perpaduan dalam
masyarakat.
b) Mengenalpasti anasir - anasir negatif budaya asing yang mampu meruntuhkan budaya
c) Melatih masyarakat untuk saling bekerjasama, bantu membantu dan saling melengkapi.
d) Kenalpasti kekuatan & kelemahan masing-masing & perbaiki melalui proses saling
memberi

MUHAMMAD SOLLEHIN BIN HAMID, 2015930385

e) Mencari penyelesaian dalam masalah global


Dialog perlu dilakukan secara berterusan yang melibatkan semua lapisan masyarakat agar
mendapat kesan yang menyeluruh.
3) Kearah Memperkembangkan Dialog Peradaban
a) Peranan Media Massa
Televisyen & radio
- Perbanyakkan program berbentuk dialog peradaban
- Disiarkan pada waktu puncak agar boleh ditonton dan didengari oleh khalayak ramai.
- menyediakan kolum khas di akhbar dan menjemput pakar-pakat peradaban sebagai tetamu
kolumnis tamu
b) Peranan Institusi pendidikan
- Menjadikan pengajian ilmu peradaban sebagai matapelajaran utama
- Memperkenalkan khusus Tamadun Islan & Asia ( TITAS ) dan Hubungan etnik di semua
IPTA & IPTS
- Khusus Kenegaraan
c) Badan-badan Agama & Sosial
- Menganjurkan program-program yang melibatkan smua kaum
- menyediakan ruang untuk para peserta berdialog serta saling tukar pendapat
d) mewujudkan Akedemik Pengajian Peradaban di Pusat-pusat Pengajian Tinggi
- fungsi ;
Berperanan sebagai penganjur dialog-dialog dan kajian peradaban
4) Halangan Dalam Merialisasikan Dialog
a ) Kepentingan berdialog kedua-dua pihak harus saling mengerti dan menghormati batas-batas kesopanan terhadap
perbezaan yang wujud antara mereka
b ) Terdapat golongan yang menolak kerana mereka beranggapan ia merupakan satu ancaman.
c ) Ada yang beranggapan berdialog hanya membuka pluang pada pihak lain untuk
mempengaruhi seterusnya meleburkan nilai jati diri dan budaya mereka.
d) Kejahilan yang besertakan kesangsian dan permusuhan terhadap satu sama lain
menghalang mereka dari menjalinkan hubungn yang berkekalan dan berkembang maju.
e) Terdapat juga yang beranggapan dialog merupakan kegiatan yang kurang bermanfaat.
MUHAMMAD AMMAR BIN ALIAS 2014586281
NUR DALILA BT MOHD RAMLI 2014206768
6.4 Isu-isu Semasa Dialog Peradaban
kesimpulan
Tanggapan yang Salah
Interaksi yang Terhad
Perebutan Kuasa Politik & Ekonomi
Kejahilan tentang Tamadun Lain
Langkah Mengurangkan Berlaku Prasangka
Timbul dikalangan masyarakat yang berlainan budaya berpunca dari persepsi yang salah oleh
satu pihak terhadap pihak yang lain
Punca?- daripada kejahilan pihak-pihak berkenaan memahami budaya sesebuah tamadun
Kesan? -Tidak mampu bezakan antara bersikap individu daripada ajaran atau nilai teras
sesebuah tamadun
Contoh-tindakan meletupkan hotel & tempat pelancongan (dikunjungi pelancong Barat)
Kesan- Muslim radikal disifatkan sebagai sikap Islam yang anti-Barat, dicap sebagai
keganasan
Hakikatnya, Islam (agama Allah) & umatnya tidak memusuhi Barat. Malah, Islam
menghargai pluralitas agama
"katakanlah: kami beriman kepada Allah dan Kitab yang diturunkan kepada kami (al-Quran)
dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak-anaknya,
begitu juga kami percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Musa dan Isa dan kitab-kitab

yang diturunkan kepada seluruh nabi dengan tidak kami bedahkan di antara salah seorang dari
mereka dan kami semua tunduk kepadaNya (beragama Islam)"
(al-Baqarah:136)
Islam hanya menentang ketidakadilan & penindasan Barat keatas umatnya
Islam juga tidak pernah memperakui tindakan ganas individu Muslim keatas mana-mana
masyarakat bukan Islam atas nama membalas dendam terhadap kekejaman pemimpin Barat
terhadap umat Islam.
Tindakan segelintir umat Islam yang bertindak ganas keatas masyarakat Barat merupakan
reaksi spontan kepada tindakan kejam kuasa-kuasa Barat, khususnya di Palestin.
Merupakan langkah utama ke arah menghilangkan salah faham
Dialog sekurang-kurangnya mampu mengurangkan ketegangan yang wujud antara 2 pihak
yang berlainan budaya & peradaban.
Pemahaman terhadap budaya orang lain mampu menghalang seseorang daripada salah faham.
Bagi mewujudkan keamanan, semua pihak mestilah bersedia untuk saling memahami
persamaan & perbezaan yang wujud antara mereka
Terdapat masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa politik atau ekonomi antara dunia
Islam dengan Barat
Contoh- Perebutan telaga minyak di Teluk Parsi. Persidangan Yahudi sedunia
menjustifikasikan alasan mereka mengubah cadangan membina negara di Amerika dan
Uganda ke Palestin.
Tidak dapat dinafikan bahawa unsur-unsur kejahilan wujud di kalangan pihak terbabit hingga
keganasan yang tercetus dilihat sebagai permusuhan tamadun.
Contoh- Perjuangan rakyat Palestin dan Kashmir dikatakan pengganas walhal mereka berada
di tanah air mereka sendiri mempertahankan hak mereka.
Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi
mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh
Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya)
telah ditetapkan, sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan
manusia (yang durhaka) semuanya.
(Huud : 118 119)
Mengadakan Dialog Peradaban di Peringkat kebangsaan
Melahirkan kefahaman dalam kalangan masyarakat
Malaysia (Melayu, Cina, India, kaum peribumi)
Kesan- masyarakat dapat menerima sesuatu perbezaan secara terbuka tanpa menimbulkan
konflik
Nilai-nilai murni sejagat harus dikongsi bersama serta dijadikan asas penyatuan.
menghormati orang lain, kejujuran, keikhlasan, kesabaran
Generasi muda perlu dididik dari awal dalam persekitaran yang sama supaya dilatih berfikiran
terbuka dan boleh menerima perbezaan budaya dan menghormati hak orang lain untuk
berbeza pandangan.

MUHAMMAD SOLLEHIN BIN HAMID, 2015930385

Dialog Peradaban di Peringkat Antarabangsa


Dialog boleh diadakan antara tamadun Islam dan Asia dengan Tamadun Barat
kepentingan
Boleh ditonjolkan nilai-nilai sejajar yang dikongsi bersama masyarakat dunia
Masing-masing akan menyedari kesalingbergantungan sesuatu tamadun dengan tamadun lain.
Rasa kebencian boleh ditukar kepada rasa hormat dan menghargai sumbangan tamadun lain
Konflik & perkembangan antara peradaban akan dapat diselesaikan
"Janganlah kamu berdebat Ahlil-Kitab, kecuali dengan perkataan yang lebih baik"
(al-Ankabut:46)
Mewujudkan masyarakat yang aman &harmonis, hidup damai dalam kepelbagaian ragam tapi
masih dapat memelihara prinsip & nilai peradaban masing-masing.
Peluang untuk kita mendekati, mengenali, berinteraksi, bersefahaman dan bekerjasama serta
bertoleransi membina sebuah masyarakat harmonis
Budaya berdialog amat perlu disuburkan dalam konteks negara kita untuk memperkukuhkan
jalinan perpaduan rakyat & integrasi nasional yang merupakan kunci ketuanan &
kelangsungan kewujudan negara
Budaya berdialog amat perlu disuburkan dalam konteks negara kita untuk memperkukuhkan
jalinan perpaduan rakyat & integrasi nasional yang merupakan kunci ketuanan &
kelangsungan kewujudan negara
Perjuangan Rakyat Kashmir
Aktiviti Dialog Peradaban Kebangsaan
Aktiviti Dialog Peradaban Antarabangsa
Kehilangan & Kemusnahan Dilakukan oleh Barat