Anda di halaman 1dari 7

Penggabungan Jarimah

Created By:
Ika Tri Mustika
Laili Naharika

A. Pengertian

Gabungan hukuman salah satu


jarimah yang terjadi belum
mendapatkan keputusan,
berbeda dengan pengualngan
jarimah.

B. Teori Hukum Positif Mengenai Gabungan


Jarimah

D. Gabungan Jarimah di Kalangan Fuqaha

E. Antara Syariat Islam dengan Hukum


Positif tentang Gabungan Jarimah
Baik Syariat Islam maupun hukum positif sama-sama
mengenal penyerapan hukuman (al-jabbu) namun terdapat
perbedaan dalam penerapannya. Menurut para fuqaha, teori
penyerapan hukuman hanya dipakai apabila hukuman mati
berkumpul dengan hukuman-hukuman lain, seperti yang telah
disebutkan di atas. Pada hukuman positif teori tersebut dipakai
dalam dua keadaan, yaitu berkumpulnya hukuman mati
dengan hukuman-hukuman lain yang membatasi kemerdekaan
(kawalan), dimana masa hukuman penjara bukanlah hukuman
pokok dalam Syariat Islam yang masanya juga tidak lama,
sehingga tidak mungkin akan menjadikan hukuman seumur
hidup.