Anj ur an MA JLI S AMA NAH RA KYAT (MAR A

)
19 J UN 20 06 di PUSA T D AGA NGA N DU NIA P UT RA (PW TC)

SAMB UTAN HARI PEN DI DI K M ARA 2006

Pendidikan Sepanjang Hayat: Iradat dan Tindakan Peribadi Sebagai Asas Usaha Pembangunan Tamadun
Ibrahim Ahmad Bajunid Profesor dan Dekan Fakulti Ilmu Kemanusiaan dan Sains Sosial Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR)

PER UBAH AN GL OBAL
1. Management Events
The Personalization of the Computer MANAGEMENT EVENTS THAT CHANGE THE WORLD The Primary of the Customer The Fall of Industry Biotechnology Use of English and Indigenous Languages Knowledge Economy Demography and Population People PowerKnowledge Power Social Capital The Mass Merchandising of Ideas The Awakening of a Giant The Future The Ascendance of Asia

The Coming of True Globalization Transformation of the Corporation Influence and contribution of Woman Quality Obsession

The Rise in One’s Asset Value The Age of the Individual The Hegemony of Japanese Management The Rebirth of Strategy

Religious Revivalism

Environmental Consciousness

The Information Revolution

Civilization Changes
Leapfrog VISION 2020 IMPERATIVE Leapfrogging development stages
DEVELOPED SOCIETY INDUSTRIAL SOCIETY Manufacturing & Processing Utility Services Labor + Land + Capital + Entrepreneur + Information Recycling & Synthesizing Information Services Labor + Land + Capital + Entrepreneur + Information + R&D + Technology POST-INDUSTRIAL/ ADVANCED INDUSTRIAL SOCIETY Manipulating & Synthesizing Knowledge Services Labor + Land + Capital + Entrepreneur + Information + R&D + Technology + Knowledge

PRIMITVE SOCIETY Hunting & gathering Labor

LAST DEVELOPED SOCIETY Shifting & Farming Labor + Land

DEVELOPING SOCIETY Agricultural & Mining Labor + Land + Capital

INFORMATION & KNOWLEDGE AS FACTORS OF CHANGE AND VALUE-CREATION

National IT Agenda – The Vision and Goals

*

*Virtue-based Knowledge Society

2. Pekerja Berilmu  K - Ekonomi. Kegiatan Ekonomi berteraskan Ilmu  Era Pekerjaan-Pekerjaan Baru  Jumudnya Beberapa Pekerjaan Lama  Era Kepengusahawanan

3. Kerangka Ketrampilan Asas Pekerja Abad 21: Literasi Berbilang (Diubahsuai daripada Cheryl Lemke-NCREL)     Literasi Era Digital Literasi Asas, Literasai Saintifik dan Literasi Teknologikal Literasi Visual dan Komunikasi Literasi Budaya dan Kesedaran Global

   

Pemikiran Inventif Keupayaan Kepenyesuaian (adaptability) dan keupayaan mengurus Kerumitan/(complexity) Naluri ingin tahu, kreativiti dan kesanggupan mengambil risiko Pemikiran kognitif aras tinggi dan ta’akulan bernas

   

Komunikasi Berkesan Berpasukan, berkesepakatan, dan ketrampilan antaraperseorangan. Kepertanggungjawaban Peribadi dan Sosial Komunikasi Interaktif pelbagai hala

   

Produktiviti Tinggi Prioriti, Perancangan dan Pengurusan untuk Hasil Menggunakan Alatan dan Teknik Dunia Semasa secara berkesan Hasil Kerja yang relevan, berguna dan bermutu tinggi

4. Pusingan Kehidupan dan Panjang Hayat  Apabila seseorang menghadapi berbagai peringkat hidup , maka keperluan belajar menjadi penting. Jenis maklumat, ilmu dan ketrampilan ada perbezaan fokusnya pada lain-lain peringkat.  Tujuh Peringkat Perkembangan Peribadi yang dikenalpasti adalah seperti berikut:

Peringkat 1.Mencabut Akar (Remaja hingga awal 20an) 2. Awal Kedewasaan (20an) 3. Transisi lewat 20an dan awal 30an

Ciri-Ciri Autonomi; Sara Diri Pemilihan Kerjaya; Pembinaan Perhubungan Mencari Keperibadian tersendiri; Mencari erti hidup, mentaksir semula matlamat hidup. Kejayaan Kerjaya; Pengiktirafan Kejayaan; Pengasasan Matlamat Jangka Masa Panjang. Jurang antara pencapaian dan aspirasi; pemeriksaan semula kerjaya dan perhubungan. Menerima masa sebagai terhad. Menerima manusia tidak kekal. Autonomi lebih Menerima konsep “Aku hak aku.” Hubungan berkurangan. Pemeriksaan erti masa Sekarang

4. Membina Akar Tunjang (30an)

5. Transisi Pertengahan Umur (lewat 30an hingga pertengahan 40an) 6. Pembangunan Semula dan pengembangan (pertengahan 40an hingga 50an) 7. Kematangan (50an ke atas)

(Dipetik dari Transformations: Growth and Change in Adult Life. Roger L. Gould, 1978)

 Di Malaysia kini seperti di negara maju, purata usia manusia meningkat. Meskipun ada perbezaan individu, umumnya wanita diramal hidup melewati 80an dan lelaki melewati 70an. Seperti di negara maju, rakyat dijangka akan berusia lebih panjang dan bilangan rakyat warga emas akan bertambah.  Sekiranya demikian, apakah yang akan dilakukan oleh seseorang rakyat itu yang mungkin akan hidup kurang-lebih 50 Tahun Selepas Persaraan?

5. Kompetensi yang dinilai oleh beberapa sistem penilaian antarabangsa.  Literasi  Penguasaan Angka (Numeracy)  Literasi Saintifik  Penyelesaian Masalah  Teknologi Maklumat dan Komunikasi

    

Bekerjasama dengan Lain Orang Ilmu Tersendiri (Tacit Knowledge) Keupayaan Mengurus Pelajaran sendiri Sikap terhadap pelajaran Pelajaran Sivik

RES PONS DUNI A KE PADA CAB ARAN GL OBAL

6. Prinsip-Prinsip Kecemerlangan  Kaizen - Pembaikan Berterusan  Kansei - Selesai Sempurna  Al-Ehsan  Al-Falah  Kualiti itu Percuma

7. Pergerakan 5 S Seiri –(Tegakkan Diri)  Bezakan yang Berguna dan Tidak berguna  Dan campakkan yang tidak berguna Seiton- (Kemaskan-Put Things in Order)  Pastikan setiap alat dan barangan di tempatnya secara tertib Seiso - (Bersihkan)  Pastikan Tempat Bekerja Bersih

Seiketsu - (Kebersihan Diri)  Memastikan pelaksanaan Tabiat Kebersihan bermula dengan Diri Sendiri Shitsuke - (Disiplin)  Mematuhi Adab dan Peraturan

8. The Creative Education Foundation Kajiselidik Menghasilkan Keperluan Ketrampilan Masa Depan oleh Syarikat Fortune 500:  i] Bekerja dalam Pasukan  ii] Penyelesaian-Masalah

     

iii] Ketrampilan Antara Perseorangan iv] Komunikasi Lisan v] Ketrampilan Mendengar vi] Pembangunan Kerjaya/Peribadi vii] Pemikiran Kreatif viii] Penentuan Matlamat/Motivasi

   

ix] x] xi] xi]

Ketrampilan Menulis Pembangunan Organisasi Computation - Ketrampilan Angka Ketrampilan Membaca

9. Empat Fokus Latihan Yang Diberikan oleh Syarikat Multinasional  Survival Skills - Menguasai Ketrampilan Literasi Asas  Kedudukan Diri Dalam Dunia Menguasai Ketrampilan yang Berpadanan dengan Kerja dan Kerjaya  Komuniti - Menguasai Ketrampilan Perhubungan Antara Perseorangan  Tanggungjawab Kendiri -Menerima, Mengambil Tanggungjawab dan Menginisiatifkan pemelajaran sendiri dan pembangunan potensi diri.

RES PONS BE RKAI TAN PE NDI DI KAN DAN LATI HAN SEP ANJANG HAY AT Inisiatif Eropah Untuk 10. Prinsip

Pendidikan Sepanjang Hayat (European Lifelong Learning Inisiative)  i] Semua rakyat Eropah boleh belajar dan mengembangkan potensi kemanusiaannya  ii] Semua rakyat Eropah harus mendapat peluang belajar  iii] Pemelajar ialah Pelanggan dan Keperluan Pelanggan harus mendapat Keutamaan

 iv] Panduan dan Bimbingan perlu diwujudkan untuk pemelajar  v] Semua jenis stail pembelajaran perlu mendapat pengiktirafan dan dilayani  vi] Semua jenis pembelajaran-formal dan tidak formal – perlu mendapat pengesahan dengan cara yang bersesuaian kepada pemelajar  vii] Sokongan kerjasama kepada pemelajar harus diberi tanpa halanganhalangan

 viii] Kaedah dan alat Bantu mengajar moden patut diguna secara kreatif untuk membantu pemelajar  ix] Perlu ada kepemimpinan untuk melayani keperluan pemelajaran pada semua tahap dan peringkat umur  x] Pembelajaran patut mendapat sokongan sepanjang hayat

11. Empat Komponen Sedia ada untuk Mengembangkan Falsafah dan Dasar Pendidikan Sepanjang Hayat adalah yang berikut:  Penggunakan alatan dan teknik-teknik teknologi pendidikan  Penggunaan dengan lebih meluas Jaringan Kebangsaan dan Antarabangsa

 Perkembangan Persepakatan Kooperatif dan berbagai hala  Perkembangan organisasi pemelajaran dan Kepengupayaan individu (Pemelajaran melalui berbagai kaedah dan tempat termasuk di rumah dan di tempat bekerja).

12. Pendidikan Sepanjang Hayat di Korea Selatan

Tahun Kadar Enrolmen 1980 1990 1995 1997 2000 2001 2002 Jumlah 15.9 33.2 55.1 68.8 80.5 82.7 87.0 Lelaki 23.4 55.6 63.8 85.7 99.1 101.8 106.2 Perempuan 8.1 24.3 34.4 50.9 60.7 62.6 66.5

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia 2003

   

Institusi Menawarkan Program Pendidikan Tinggi: a. Institusi Pendidikan Berterusan atau Pendidikan Non-Formal b. Institusi Pendidikan dan Latihan Vokasional c. Program yang ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Sepanjang Hayat bertempat di Universiti atau Kolej Universiti

  

d. Universiti atau Kolej Teknikal Lanjutan atau Institusi Khas dengan Jabatan yang relevan e. Ajensi Media Massa yang merupakan institusi pendidikan dewasa dan lanjutan f. Lain-lain institusi pendidikan lanjutan dan vokasional yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan atau Kementerian Sumber Manusia termasuk pengiktirafan oleh BadanBadan Profesional

Sistem Bank Kredit diwujudkan untuk membuka peluang Pendidikan Tinggi bagi pihak berikut: a. Pelajar sekolah menengah yang dahulunya tidak berpeluang melanjutkan ke peringkat pendidikan tinggi. b. Pelajar universiti atau kolej universiti yang dahulunya berhenti pengajian.

c. Pekerja yang mempunyai sijil profesional tetapi tidak memperolehi Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Associate atau Diploma Lanjutan. d. Siswazah universiti atau Kolej yang ingin melanjutkan pendidikan dalam bidang yang lain.

e. Pihak yang ingin memperoleh kredit rasmi bagi ilmu dan kemahiran yang dikuasai melalui pembelajaran sendiri dan/atau latihan serta pengalaman di tempat kerja. f. Pihak yang telah belajar di institusi pengajian swasta atau junior Kolej dan ingin memindah ke sistem universiti.

RES PONS NEGAR A MA LAYSI A
13. Perjuangan Belum Selesai  Tiga daripada Sembilan Cabaran Wawasan 2020 Ke Arah Masyarakat Maju

 Cabaran Kedua ialah cabaran membina masyarakat yang merdeka dari segi psikologi, masyarakat Malaysia yang selamat serta aman yang mempunyai keyakinan diri, yang berbangga dengan pencapaiannya dan kewujudannya dan teguh serta kuat untuk menghadapi sebarang cabaran dan rintangan. Masyarakat Malaysia ini terbilang kerana usahanya ke arah kecemerlangan, kesedarannya mengenai potensipotensinya tidak tunduk kepada manapihak dari segi psikologi dan dihormati oleh rakyat daripada lain negara.

 Cabaran Ke Empat adalah cabaran mewujudkan sebuah masyarakat bermoral dan beretika di mana rakyat kuat dalam nilai murni keagamaan dan spiritual dan menghayati standard moral etika tertinggi.

 Cabaran Keenam ialah cabaran membina masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang inovatif dan memandang ke hadapan, sebuah masyarakat yang bukan sahaja pengguna teknologi tetapi penyumbang kepada peradaban saintifik dan teknologikal masa depan.

14. Fokus baru Prasarana Pembangunan Negara  i] Taman Teknologi  ii] Lebuh Raya Multimedia - PutrajayaCyberjaya  iii] Lembah BioTeknologi  iv] Perdagangan Global

MEN GG UNA KAN PEL UAN G SEDI A ADA
15. Institusi-Institusi Pelajaran  Rumah  Sekolah  Tempat Bekerja  Tempat Beribadat – Masjid  Media Massa  Institusi Komuniti - Kolej Komuniti  Kursus Latihan Khas

 Belajar Di Mana Sahaja, Pada Bila-Bila Masa dengan Apa Cara Jua

16. Mengambil Peluang-Peluang Pendidikan Tinggi yang Ada  Pendidikan Jarak Jauh  Pemelajaran Elektronik  Pemelajaran Separuh Masa  Universiti Terbuka  Universiti Tun Abdul Razak  Jones International Universiti  Assumption Universiti, Negeri Thai

17. “Pendidikan Sepanjang Hayat diperlukan oleh setiap orang ketika kita memasuki abad 21 dan peluang Pendidikan Sepanjang Hayat harus diwujudkan kepada semua .” (Laporan Menteri-Menteri Pendidikan OECD, 1996)

“Apabila merancang untuk satu tahun -tanamlah jagung. Apabila merancang untuk sepuluh tahun - tanamlah pokok. Apabila merancang untuk sepanjang Hayat - latih dan didiklah manusia.” (Kuan Tsu, 3 Sebelum Masihi)

 Kuasa-Kuasa Penggerak Pendidikan Sepanjang Hayat  a. Globalisasi, Perubahan Teknologikal dan Perubahan dalam Organisasi Kerja  b. Keperluan Ketrampilan Teknologi Komunikasi dan Maklumat

 Memaktubkan Akta Pendidikan Sepanjang Hayat  Memperkukuhkan prasarana Pendidikan Sepanjang Hayat  Mengurangkan Lompang pendidikan antara yang berpeluang dan yang kurang peluang pendidikan  Mewujudkan Bandaraya dan Bandar Pemelajaran dan Festival Pemelajaran

 “Pendidikan Sepanjang Hayat ialah pembangunan potensi manusia melalui proses pembelajaran berterusan yang memotivasi dan mengupayakan individu menguasai ilmu, menghayati nilai murni yang diperlukan sepanjang hayat dan meluasi pengalaman hidup supaya individu mengambil tanggungjawab dalam berbagai peranan dan keadaan secara berkeyakinan dan kreatif menghadapi segala cabaran hidup.”

18. ENAM (6) Keperluan Asas Insan  i] Keperluan Kasih Sayang dan Jalinan Spiritual/Keagamaan  ii] Keperluan Keselamatan  iii] Keperluan Maruah-Diri, Hormat-Diri, Hargai-Diri, Yakin-Diri  iv] Keperluan Pengalaman-Pengalaman Baru  v] Keperluan Pengiktirafan/Penghargaan  vi] Keperluan Ekspresi Kreatif

19. Maratip Pembangunan Masyarakat Bernilai Murni dan Beradab Tinggi Masyarakat Berilmu Budaya Pengkhazanahan Budaya Mendokumentasi Budaya Menyelidik Budaya Memikir Budaya Menulis Budaya Membaca Masyarakat Belajar Keluarga Belajar Individu Belajar

20. Proses Kreatif:  Inspirasi  Wawasan  Foresight  Intuition (Naluri)  Imaginasi  Insight (Celik Akal)  Premonition  Guidance  Hindsight (Pemelajaran Masa Lampau)

Hasil Kreatif:  Inovasi  Breakthrough – AHA –Penemuan Merentas  Produk Baru

PEM BANG UN AN DI RI DAN KEL UARGA
21. Mengenal Corak Pemikiran Sendiri: Minda Cemerlang  Pemikiran Bertumpu dan Bercapah  Terperangkap dengan Kategori Ciptaan Sendiri  Melihat segala-gala daripada satu perspektif

 Tingkahlaku Automatik  Tidak memegang kepada Kemunasabahan Mencari Makna dan Kebenaran  Tidak Berdialog dengan Komuniti mencari ilmu dan kebenaran

 Tidak menggunakan kemahiran kognitif aras tinggi mengcakupi pemikiran kreatif dan pemikiran kritikal  Tidak Mengimbangi Penghakiman berteraskan nilai yang dijelaskan dan kriteria yang dijelaskan  Tidak memikir serentak secara heuristics dan algorithms.

22. Meneruskan Pembangunan diri dengan memberi keutamaan kepada lain aspek pendidikan Sepanjang Hayat.  Menggunakan Ilmu serta ketrampilan yang dikuasai untuk manfaat diri dan lain pihak  Mengilhamkan dan Membantu lain pihak  Memantau Kemajuan dan Kejayaan  Menentukan Tahap dan Taraf Setinggi yang hendak dicapai  Memilih Pihak Rakan Sepakat dan Pembekal Pendidikan dan Latihan  Memperoleh Sumber untuk Perlaksanaan

 Melaksana Analisis Keperluan Latihan dan Pendidikan  Menentukan Keutamaan dalam Usaha Pendidikan Sepanjang Hayat  Mengelolakan Sumber termasuk Sumber Masa untuk Mencapai Matlamat Berterusan  Menggubal Wawasan dan Falsafah Keluarga dan Wawasan Diri  Membuat Ikrar-Iradat Meneruskan Pelajaran Sepanjang Hayat  Mentaksir Kebitaraan – Keistimewaan Diri, Keluarga dan Komuniti  Memulakan Perjalanan Pendidikan Sepanjang Hayat

23. Pendidikan Tradisional Zon Tindan-Tindeh Pendidikan Sepanjang Hayat  Guru Sumber Ilmu Guru Pembimbing Sumber-Sumber Ilmu  Pemelajar terima ilmu  Pemelajar bekerja sendiri  Pengujian untuk menilai Pencapaian  Semua pelajar buat perkara yang sama  Guru ikuti latihan pra dan dalam perkhidmatan  Pelajar terbaik digalakkan Pemelajar belajar secara membuat Belajar berkumpulan atau sesama Sendiri Pengujian membantu pelajaran Pelajar belajar perkara berlainan Guru pelajar sepanjang hayat Semua orang berpeluang belajar

24. Budaya Melaksanakan Sesuatu Sendiri: Ketrampilan Hidup dan Kreativiti dalam Pengalaman Masyarakat Tradisional  Kemahiran Hidup dalam Alam Pendidikan Sepanjang Hayat  Kemahiran Manipulatif  Kemahiran Hidup  Budaya Membuat Sendiri (DIY)  Kemahiran Rekabentuk  Kemahiran Ciptaan  Seribu satu Pengunaan pokok kelapa dan pokok buluh

25. Belajar Setiap Hari  Satu Perkataan  Satu Peribahasa  Satu Fakta Sejarah  Satu Fakta Sains  Satu Hukum Alam  Satu Teknik Pengurusan  Satu Prinsip Pengurusan  Satu Falsafah Hidup  Satu Hadith  Satu Ayat Allah

26. Pemelajaran Di Rumah  Sekolah Pondok  Pemelajaran di Masjid  Pemelajaran di Sudut Belajar  Pemelajaran di Ruang Tamu  Pemelajaran secara Elektronik - Virtual Online Internet Support System  (E-Mail, Teleconferencing, SMS).  Pembelajaran Jarak Jauh  Pemelajaran Bila-bila masa, di manamana

Pembelajaran berteraskan:  Kaedah Penyelesaian Masalah  Kaedah Inkuiri dan Penemuan  Kaedah Sokratik  Kaedah Kes  Kaedah Projek  Kaedah Kolaboratif  Kaedah Lapangan  Lain-lain Kaedah

27. Cara dan corak Penjimatan dan Pelaburan untuk Pelajaran dan Pendidikan Sepanjang Hayat  Pinjaman Tradisional/Biasa Pengongsian Kos  Kontrak Modal Manusia – Pendapatan masa depan akan dipotong  Kontrak berteraskan Pendapatan masa depan  Cukai Siswazah - Cukai atas Pendapatan siswazah  Voucher dan lain jenis subsidi berdasarkan permintaan

 Kuota dan Hak Istimewa  Akaun Pemelajaran Individu - Insentif apabila melabur untuk pendidikan dan latihan.  Akaun Penjimatan untuk Pendidikan  Pengecualian cukai dan diskaun untuk pendidikan  Cukai Pendidikan oleh Majlis Berkuasa Tempatan

MENGKAI TKA N PE RUB AHA N DAN CA BA RAN KELUAR GA

28. Revolusi Teknologi dan Ilmu “Kita adalah generasi terakhir tamadun lampau dan kita adalah generasi pertama tamadun baru. Garis pemisah antara tamadun dahulu dan tamadun sekarang ialah Komputer dan Internet” Tengku Azman Syarifuddeen  Era High Tech - High Touch  Era Digital

 Era Rumah, Kampus, Bandaraya, Negara Pintar.  Era Star Wars  E-Kerajaan, E-Perniagaan, E-Perkhidmatan Perubatan, E-Pembelajaran, E-Komunikasi (SMS)  Era Angka dan Abjad  Era Kemungkinan-kemungkinan terbuka

29. Budaya Iqra’  Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah  Berbagai Bidang Ilmu  Ilmu-Ilmu Kemanusiaan  Ilmu-Ilmu Sains Sosial  Ilmu-Ilmu Sains Tulen  Ilmu-Ilmu Bidang Teknologi  Penumpuan Ilmu Bidang ICT Contoh Bidang-Bidang Teknologi Maklumat

30. Pendidikan Merentas Kegiatan Hidup -Pendidikan Seluas Hidup  Budaya Normatif –Warisan Ilmu Mantap  Budaya Empirikal- Peluang Terbuka untuk Kerjaya baru > Dari Petani -Pentadbir - Perniaga - Penyelidik dll.  Budaya Aestetik  Pengkayaan Pengalaman dan Penyungguhan Kendiri dalam Kehidupan

31. Sistem Pembangunan Ilmu-Ilmu Pribumi dan Tradisional  Contoh: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)  Portal Pengajian Alam Melayu  Malay World Studies Database  Kamus Peribahasa Melayu Digital  Pantun Baba Cina  Koleksi Khas  Borneo - The Homeland of the Malay language  Karya Jawi  The Institute of Occidental Studies

32. Zaman Kreatif dan Zaman Digital
Keperihalan Pemikiran Kritikal dan Kreatif Imaginasi dan Inovasi Idealisma-Cita-Cita Unggul dan Impian Khayalan dan Renungan Wawasan dan Rancangan Imaginasi dan Pembinaan scenario Simulasi dan Memain Peranan Anggaran Telahan Ramalan Tinjauan (Estimate, Projection, Forecast, Modelling, Scenario Building) ProtoType Reka Bentuk Rekaan, Ciptaan, Penemuan Produk Budaya Agung dan Sub Budaya Budaya Penyelenggaraan Minda, Ilmu dan Wawasan Zaman Digital Hak Jadi Cerdik Cari Guru Tanpa Sempadan Ketrampilan Peribadi Kurikulum Peribadi Mendahului Perubahan Setempat dan Sarwajagat Contoh Terburu dan Terbaik Tamatnya Sains Tamatnya Sejarah Tuntutun Literacy Baru Akses kepada Maklumat Patent dan Patent dan Patent Bangunnya Imej dan Jatuhnya Abjad Nilai Tambah Digital Kerakanan Pintar Pengurusan Maklumat dan Pengurusan Ilmu Tingkah-laku berorientasi Masa Depan Memahami Kepintaran Mesin dan Kebijaksanaan Manusia

33. Kenal Diri dan Pembangunan Diri -Lonjakan Kekuatan Diri  Budaya Kualiti  Budaya Menggunakan Segala Sumber secara Kreatif dan Maksimum  Program Efisiensi Diri  Menghapuskan tabiat Menangguh Kerja  Membersihkan Semak dan Ketidakteraturan  Pengurusan Masa

 Mengamalkan Senarai Semak dan Log serta Jurnal  Mengamalkan Rancangan Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan dan Strategik  Menjelaskan Nilai  Menentukan Matlamat Pembangunan Diri dan Keluarga  Memeriksa Semua Proses, Prosedur dan Peraturan dan Tabiat Hidup

 Mengamalkan Penyelenggaraan Preventif dan budaya Penambahbaikan berterusan  Memetakan aset keluarga dan aset diri dan cara strategik menambah aset.

34. Pembangunan Keluarga Ke Arah Kecemerlangan
“Sekiranya aku berupaya melihat lebih jauh daripada lain orang, ini adalah kerana aku menumpang berdiri atas bahu Gergasi” (Sir Isaac Newton) Penyediaan Salasilah Keluarga Penulisan Diari, Jurnal dan Log Untuk Ketrampilan Generik Izin Budaya oleh Keluarga untuk Kecemerlangan Programming Positif dalam Keluarga Pujian dan Penghargaan dalam Keluarga

    

 Sokongan Morale dan lain Jenis sokongan dalam keluarga  Pengertian Pengorbanan dan Penghijrahan dalam keluarga  Sumbangan oleh keluarga kepada masyarakat

35. Lompang Digital  Agenda Perpaduan Negara dan Perpaduan Kaum  Agenda Membasmikan Kemiskinan  Agenda Mengongsi Kuasa  Agenda Memakmurkan Jiran  Agenda Mengurangkan/menghapuskan Jurang Ekonomi dan pembangunan penduduk Bandar dan Luar Bandar  Agenda Penyamarataan Kepenguntungan Pendidikan  Agenda pembangunan secara Lonjakan

36. Sikap dan Motivasi

Pembentukan Sikap Perwatakan Tabiat Tingkahlaku Tindakan Sikap Kepercayaan Programming Budaya

Pembentukan Motivasi (Dalaman dan Luaran)
Keperluan Transcendental Penyungguhan Kendiri Keperluan Harga Diri Keperluan Kesepunyaan-Kekitaan/Sosial Keperluan Keselamatan Keperluan Fisiologi Defisit

(Teori Hirarki Keperluan oleh Abraham Maslow 1908-1970)

37. Sandarkan Wawasan Pembangunan Diri dengan Wawasan Negara

Wawasan Diri
Sejauh Ufuk Minda

Wawasan Negara

Melewati Wawasan 2020 Cabaran Wawasan 2020 Plan Strategik Pembangunan Negara Rancangan Malaysia 10 Tahun Sejauh Mata Rancangan Malaysia 5 Tahun Memandang Rancangan Malaysia Setiap Tahun Yang Praktikal Program, Project, Aktiviti

38. Pembangunan Perbendaharaan Kata Ahli Keluarga dan Keluarga  Awal Kanak-kanak 3,000-5,000  Kanak-kanak – Remaja 5,000-15,000  Remaja –Awal Dewasa 15,000-25, 000  Pelajar Perubatan 20,000-25,000 + 12,000  Orang Dewasa yang tidak membaca kurang daripada 200 perkataan baru satu tahun  Keluarga yang banyak berbual serius dan membicara buku serta ilmu memperluaskan perbendaharaan kata merentas generasi

 Adanya Kamus, Tesarus dan Komputer yang diguna boleh memperluaskan perbendaharaan kata  Bahasa yang diguna dan idea tinggi yang dikongsi secara bijaksana memperluaskan perbendaharaan kata

39. Tonggak Pemelajaran

MyGfL - Libraries - Non Formal and Informal Education
Workplace Community Schools
It is About a Society’s Ability to Learn, and to Translate That Learning Rapidly into Action IT IS The Ultimate Survival Tool!

MyGfL Integrating Platform

Training Institutes

Home

Tuition Centres

To Know/ Understand

To Do
The Pillars of Learning

To Live With Others

To Be

Traditional Strategies The Role Of The National Library & Other Libraries-

(Received Wisdom, Knowledge & Relevant Competencies)

Non Formal and Informal Education KICT Driven Strategies
Lifelong Learning Agenda

Employment

Active Citizenship

Personal Development

Social Inclusion

40.Tonggak Pemelajaran Sepanjang Hayat  Pembangunan berlangsung di tempat bekerja  Ketua yang baik dan kurang baik kedua-duanya boleh menjadi pendorong pembangunan  Inisiatif dan Pilihan Individu adalah faktor kritikal untuk pembangunan  Tiada tarikh persaraan wajib untuk pembelajaran  Pembangunan tidak senentiasa selesa

 Pembangunan tidak berlangsung serta merta  Unsur-unsur utama bagi pembangunan adalah Cabaran, Yang Baru dan Bitara, Perhubungan dengan lain orang, dan Tanggungjawab. (Lain-lain unsur adalah pendedahan, penggerakan inisiatif sendiri, risiko, pengajaran, visibility, muhasabah).

Pembelajaran secara Proaktif adalah prasyarat Kejayaan. Gunakan Ilmu X Pilih Peluang Pastikan KejayaanX Peruntukkan Masa Bagaimana Berjaya X Pilih Strategi Alternatif/Lain Apa yang Hendak BelajarX Fikir Semula Dan Dapatkan Nasihat Iradat hendak Belajar X Cari Motivasi Kenalpasti Keperluan X Hilang Sebab (Tangga Pemelajaran, diubahsuai daripada Calhoun W. Wick, 1993)

Lima Strategi Pembelajaran  Fikir  Semak Keadaan Sekarang  Ambil Tindakan  Perhati dan Kaji  Perolehi Nasihat dan Bantuan Orang lain

41. Lorong-Lorong (Pathways) Ke arah Pendidikan Sepanjang Hayat  Kini terdapat beberapa cara Belajar Sepanjang Hayat (Lifelong Learning) dan Belajar Merentas Pengalaman Hidup (Life Wide Learning).

Tuntutan Utama dalam proses berkenaan ialah Belajar Cara Belajar yang merangkumi ketrampilan berikut:  Belajar secara Berkesan  Belajar Semula  Belajar Cara Memperbetulkan salah asuhan, salah ajaran dan salah fakta, salah andaian dan salah tafsiran

Tujuh Kaedah yang boleh dikuasai adalah seperti berikut:  Belajar berteraskan Tujuan dan Fokus sendiri (Self-Directed)  Belajar Secara Kreatif (Creative Learning)  Belajar Cara Ekspresif (Expressive Learning)  Belajar Secara Berperasaan - Bererti Mendalam (Feeling Learning)  Belajar Secara Terlibat dengan Metafora On-line Learning  Belajar Secara Berterusan dan Kumulatif, sepanjang hayat

 Belajar Secara Reflexif, bermuhasabah dan mengadakan dialog aintra perseorangan mengenai cara belajar itu sendiri. (Reflexive Learning) (Di petik daripada, Learning As A Way of Being, Peter V. Vaill, 1996).  Dalam usaha mendapatkan pengiktirafan pengalaman belajar secara sendiri, melalui proses Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Masa Lampau (Accreditation of Prior Experiential Learning - APEL atau Recognition of Prior Learning – RPL), pelajar perlu menyediakan Portfolio. Memahami caracara belajar seperti di atas dapat membantu persediaan Portfolio Pembelajaran tersebut.

42. NITC

The National IT Agenda Framework

PEOPLE
Comprehensive Human Development

ACCESS & EQUITY

QUALITATIVE TRANSFORMATION

Values-Based Knowledge Society
CREATING VALUE CONTENT & APPLICATIONS
Solutions for Info. Age work and life

INFOSTRUCTURE
Info. Age Development Foundation

43. Learn Direct

How do we model Lifelong Learning?
TRADITIONAL STRATEGIES

To Know / Understand To Do

To Be To Live With Others

The Pillars of Learning

Learning Individual/Families/Institutions/Communities/Societies
Central Role of National Library and other libraries as knowledge Repository

Employment

Life-long Learning Agenda
Active Citizenship Personal Development

Social Inclusion

Professor Ibrahim Bajunid (2000), NITC, MIMOS

ICT DRIVEN STRATEGIES

44. Pendidikan Sepanjang Hayat dan Kualiti Kehidupan  Kualiti Hidup didefinisi sebagai hasil keadaan dan produk interaksi faktor sosial, ekonomi, persekitaran, kesihatan yang mempengaruhi pembangunan manusia dan pembangunan sosial.  Petunjuk-Petunjuk Kualiti Hidup yang Tinggi

Kerajaan Demokrasi Ekonomi dan Pekerjaan Komuniti  Keadaan Sosial Kebaikan Peribadi Pendidikan Persekitaran Kesihatan  I. Hak-hak Politik dan Penglibatan Demokratik  1 Hak-hak demokratik  2. Menerima Perbezaan dan Kepelbagaian

 II. Kesihatan  3. Kualiti sistem kesihatan  4. Status Kesihatan fizikal  5. Status Kesihatan mental  6. Status Gaja hidup sihat (e.g Pencegahan merokok dan dadah)

 III. Pendidikan dan Latihan  7. Akses kepada pendidikan rendah dan menengah  8 Akses kepada pendidikan pasca menengah  9. Kadar akses dan penglibatan dan enrolmen  10. Akses kepada pendidikan sepanjang hayat  11. Kadar Literasi orang dewasa  12. Kadar literasi Kanak-kanak dan remaja  13. Peluang latihan berterusan  14. Kualiti Pendidikan

 IV Persekitaran  15. Kualiti Air Minum  16. Kualiti Udara  17. Pengurusan Sampah dan lain buangan toksik  18. Sumber diperuntukkan bagi membangunkan sumber ulang guna dan “baru semula” (renewable)  19. Akses kepada ruang awam bersih, sihat dan nyaman  20. Keadaan persekitaran yang selamat secara menyeluruh

 V Program Sosial dan Keadaan Sosial  21. Ada pembantu dan institusi penjagaan yang baik dan mampu bayar  22. Pendapatan yang memadai untuk memenuhi keperluan asas  23. Program pembasmian kemiskinan yang berkesan  24. Keadaan dan Perundangan Buruh yang adil  25. Bank Makanan dan Lain Persediaan Kecemasan dan Darurat

 VI Keselamatan Peribadi  27.Tekanan Masa atau Keupayaan mengawal Tekanan atas masa peribadi  28. Darjah dan kekerapan interaksi sosial yang positif dan membina dan darjah pengasingan sosial  29. Deria rasa selamat diri kerana ada kawalan ke atas jenayah

 VII. Komuniti  30. Kepuasan dengan perkhidmatan awam  31. Kepuasan dengan perkhidmatan polis, mahkamah dan keadilan  32. Tahap budaya sivik dan ketenteraman awam  33 Tahap kesihatan mental dan keriangan komuniti  34. Adanya perpustakaan awam, museum, dan pusat komuniti  35 Adanya program dan khidmat awam dalam berbagai bidang lain.

 VIII Ekonomi dan Pekerjaan  36. Kadar Penglibatan Buruh dan Pekerjaan  37. Kadar Pekerja separuh masa yang terpaksa bekerja  38. Jaminan pekerjaan, keadaan di tempat bekerja, syarat-syarat kerjaya dan kepuasan kerja  39. Kadar Muflis (Syarikat dan individu)  40. Taburan Pendapatan dan Kekayaan

 XI Kerajaan  42. Tahap/Kadar Kepercayaan Awam  43. Kepertanggungjawaban dana dan nilai murni awam  44. Governance Awam  45. Kebahagiaan Rakyat

45. Kekuatan Ekonomi Keluarga  Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk memperkukuhkan serta memperluaskan ekonomi keluarga  Pendidikan sebagai Pelaburan keluarga  Pendidikan sebagai modal intelek keluarga  Pendidikan sebagai modal sosial keluarga  Contoh P. Ramlee dan lain artis  Contoh Keluarga Di Raja dan Pembesar yang menjadi Peniaga  Contoh daripada orang Malaysia dan keluarga terkemuka daripada lain negara

Tabiat Terbaik Dalam Alam Keluarga dan Alam Kerja       Menghargai Masa Menghargai Ilmu Membina Tabiat Kecemerlangan Mengamalkan Kepertanggungjawaban Mengamalkan Keputusan Bijaksana Mengamalkan Tabiat bertekad

 Mengamalkan Kesabaran  Mengamalkan Kebaikan dan menyingkir Yang Buruk  Menghormati dan menghargai diri dan orang lain  Menghargai pembaharuan positif, kreativiti, ciptaan dan inovasi  Mewujudkan ketenangan dan keriangan beradab  Menjadi Contoh Teladan

46. Memikir Tentang Pemikiran : Pendidikan Sepanjang Hayat “ Masalah-masalah terpenting kita menghadapi tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan pemikiran pada tahap yang sama dengan tahap pemikiran apabila kita mencipta masalah-masalah berkenaan. “ Albert Einstein.

 Mengenal Corak-Corak Pemikiran dan Rintangan Pemikiran  Kerangka Pemikiran : Tapisan Minda Tidak Sedar  Tapisan Sosial  Tapisan Survival

    

Pemikiran Analitikal Pemikiran Praktikal Pemikiran Kreatif Pemikiran Power Pemikiran Strategik

    

Memikir Tentang kehidupan Memikir Tentang Kerjaya Memikir Tentang Penyelesaian Masalah Memikir Tentang Pembangunan Memikir Tentang Keluarga

“Matlamat terakhir kehidupan bukan maklumat tetapi amalan” (Aldous Huxley)

Kecerdasan Yang Kurang diguna Hemisfera Kiri Hemisfera Kanan Perkataan Imej Angka PolaCorak Bahagian Keseluruhan Urutan-Tertib Serentak Garisan-Barisan Jaringan

Tabung Peribahasa dan Kata-Kata Pujangga  “Sekali bah, sekali Pantai berubah.” Perpatah Melayu  “Semuanya berubah, tiada yang tidak bergerak” Heraclitus (540-480 Sebelum Masihi)  “Kehidupan difahami apabila meninjau zaman lampau; tetapi kehidupan perlu dihidupi kehadapan.” Soren Kierkegaard  “Untuk mendapat erti daripada hidup, seseorang itu mesti mempunyai, matlamat lebih besar daripada dirinya.” Will Durant.

LATI HAN dan TABI AT  “Kecemerlangan adalah seni yang dikuasai dengan cara latihan dan tabiat Kita menjadi apa yang kita lakukan secara berulangan. Oleh itu kecemerlangan diri bukan sahaja satu peristiwa, tetapi satu tabiat’ Aristotle dan diulangi kerap oleh Albert Einstein.  “The great end of life is not knowledge, but action.” Aldous Huxley

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful