Anda di halaman 1dari 5

Kepada :

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten


Di
T e m p a t.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Tempat Tgl. Lahir : ....................................................


NPM

: ....................................................

Konsentrasi

: ....................................................

Instansi

: ........................................................................

.......
Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dosen
Pembimbing Skripsi, dan saya ajukan pula 2 (dua) buah judul skripsi
sebagai berikut :
No

Judul Skripsi

1.

......................................................................................................
.........
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
....................................

2.

......................................................................................................
.........
......................................................................................................
.........
......................................................................................................
.........
......................................................................................................
.........
......................................................................................................

.........
Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas perhatian Bapak
saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua

Serang, ....................................
2015.
Mahasiswa,

H.E.R. Taufik,Ph.D

(..........................................)

Kepada :
Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten
Di
T e m p a t.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Tempat Tgl. Lahir : ....................................................


NPM

: ....................................................

Konsentrasi

: ....................................................

Instansi

: ........................................................................

.......
Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dosen
Pembimbing Skripsi, dan saya ajukan pula 2 (dua) buah judul skripsi
sebagai berikut :
No

Judul Skripsi

1.

......................................................................................................
.........
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
....................................

2.

......................................................................................................
.........
......................................................................................................
.........
......................................................................................................
.........
......................................................................................................
.........
......................................................................................................

.........
Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas perhatian Bapak
saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Wakil Ketua II

Serang, ........................................2
016
Mahasiswa,

A.Hidayat, S.Pd, SE.M.Si

(..........................................)