Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KUALA ABANG

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 2016


MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK

1. Laman Ilmu
2. Sekolah Selamat
3. Komsas
Novel :6:20
-

Pengenalan
Sinopsis

1
( 3 7 JAN )

4. Meringkaskan
Karangan
5. Karangan
- Teknik menulis
karangan : Surat
kiriman tidak rasmi

HASIL PEMBELAJARAN

Bidang Interpersonal :
1.1A1(i) Berbual dengan menggunakan
intonasi dan nada yang sesuai.
1.2A1(ii) Mendengar dan memberi respon.
1.2A1(iii) Memperkatakan hasil
perbincangan.
1.3A1(iv) Menyatakan pandangan yang
tersurat dan tersirat.
Bidang Maklumat :
7.1A1(i) Mendengar dan menyatakan idea
utama.
7.1A1(ii) Memilih isi penting yang relevan
dengan topik yang diberi.
Bidang Estetik :
10.1A1(i) Menghuraikan maksud puisi
dengan bahasa yang indah.
12.3A1(iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

SISTEM BAHASA

I.

Tatabahasa :
Kata Nama

II.

Sistem Ejaan
Proses penerbitan
Kata Nama dan
Kata Nama Terbitan
III. Sebutan dan
Intonasi
Ayat Penyata
Ayat Tanya
Ayat Majmuk
IV. Kosa Kata
Rujuk teks
V. Peribahasa
Simpulan Bahasa

PENGISIAN
KURIKULUM
I.

Ilmu
Sejarah

II. Nilai
Hormat-menghormati
Berani
Rajin
Tekun
III. Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
- Mencirikan
- Membanding dan
membezakan
- Mengkategorikan
-

Kecerdasan Pelbagai
Intrapersonal
Verbal linguistik

CATATAN

B1 DL
B2 DL
B3 DL
B2 DB

B2 DL
B1 DT
BI DT

B5 DB
B2 DT

MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK

1. Selaut Budi Dalam


Ingatan
2. Komsas
Novel :6.20
2
( 10 14 JAN )

Tema & Persoalan

3. Meringkaskan
Karangan
4. Karangan
- Teknik menulis
karangan : Surat
kiriman tidak rasmi
(Pengukuhan)

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

Bidang Interpersonal :
1.4A1(vi) Mengemukakan soalan dalam
bentuk Ayat Tanya Tanpa Kata
Tanya dan mengemukakan
soalan pengikat untuk
mengundang respon.
1.5A1(iv) Menolak pandangan seseorang
dengan memberikan penjelasan
yang sopan.
1.6A1(vii) Memberikan penjelasan tentang
maksud dan kedudukan sebenar
secara sopan.

I.

Bidang Maklumat :
7.1A1(iii) Mentafsir dan menghuraikan
maksud kata, rangkaikata
istilah, peribahasa, ayat dan
perenggan.
7.2A3(iii) Merumus dan mengulas bahan
dalam pelbagai bahasa.

IV. Kosa Kata


Rujuk teks

Bidang Estetik :
10.2A1(ii) Menghuraikan perkara yang
Menarik dalam karya prosa dan
puisi.
.12.3A1(iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

II.

Tatabahasa :
Kata Adjektif
Sistem Ejaan
Ejaan kata dasar

dan
Kata terbitan
III. Sebutan dan
Intonasi
Ayat Penyata
Ayat Tanya

V. Peribahasa
Rujuk teks

PENGISIAN
KURIKULUM
I.

Ilmu
Bahasa
Sastera
Seni bina

II. Nilai
Baik hati
Jujur
Rajin
Rasional
Berhemah tinggi
III. Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
- Membanding dan
membezakan
-

CATATAN

B3 DL

B4 DL

B5 DB

Kecerdasan Pelbagai
Visual ruang

B5 DB
B2 DT

MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK

1. Di Sinilah Kasihku
Tertumpah
2. Komsas
Novel : 6.20
- Watak& Perwatakan
- Nilai
- Pengajaran
3. Meringkaskan
Karangan

HASIL PEMBELAJARAN

Bidang Interpersonal :
1.4A2(i) Mengutarakan soalan bertumpu
dan bercapah serta memberikan
jawapan yang tepat dalam
perbincangan.
1.5A2(ii) Berhujah secara sopan tentang
pernyataan atau isu yang bersifat
sensitif dan berupa tuduhan.
1.5A2(iii) Memberikan teguran terhadap
seseorang dengan memberikan
penjelasan yang sopan.

3
( 17 21 JAN )

4. Karangan
- Teknik menulis
karangan : Laporan

Bidang Maklumat :
7.3A1(iv) Menerangkan dan menyusun
soalan yang sesuai untuk
mendapatkan maklumat yang
terperinci.
7.3A2(i) Mengemukakan soalan pelbagai
jenis untuk mendapatkan
penjelasan lanjut.
Bidang Estetik :
10.3A1(iii) Menjelaskan bentuk dan nada
Puisi.
.12.3A1(iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

SISTEM BAHASA

I.

II.

Tatabahasa :
Kata Kerja
Transitif
Kata Kerja Tak
Transitif
Sistem Ejaan
Ejaan kata dasar

dan

PENGISIAN
KURIKULUM
I.

Ilmu
Sejarah
Sains

II. Nilai
Kesyukuran
Keberanian
Kasih sayang
Menghargai

CATATAN

B4 DL

B5 DL
B5 DL

kata terbitan
III. Sebutan dan
Intonasi
Ayat Penyata
Ayat Tanya

III. Kemahiran Bernilai


Tambah
Kemahiran Berfikir
- Membanding dan
membezakan

IV. Kosa Kata


Rujuk teks
V. Peribahasa
Rujuk teks

Kecerdasan Pelbagai
Kinestetik
Logik matematik

B5 DB
B2 DT

MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK


1. Selagi Nadi Berdenyut
2. Komsas
Novel :6.20
- Latar tempat
- Latar masa
- Latar masyarakat
3. Meringkaskan
Karangan

4
( 24 28 JAN )

MINGGU/
UNIT/

4. Karangan
- Teknik menulis
karangan : Laporan
(Pengukuhan)

TEMA DAN TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal :
1.5A3(i) Menafikan pernyataan dan
menolak tuduhan dengan
mengemukakan hujah yang
meyakinkan tanpa menyentuh hal
sensitif.
1.6A2(iv) Menyatakan penghargaan,
pengakuan, kecenderungan dan
mendapatkan pertimbangan.
1.6A3(ii) Menyatakan kesediaan,
keprihatinan, kekhuatiran tentang
sesuatu serta menegur perlakuan
yang tidak menyenangkan
dengan menggunakan
peribahasa.
Bidang Maklumat :
7.4A1(v) Membaca secara imbasan dan
luncuran untuk mengenal pasti
kesesuaian sumber dan bahan
penerbitan yang dirujuk.
7.4A2(ii) Membaca pantas secara imbasan
dan luncuran untuk mendapatkan
maklumat yang khusus.
Bidang Estetik :
10.4A1(iv) Mengenal pasti idea utama,
peristiwa penting untuk
membuat sinopsis karya prosa
dan sastera.
.12.3A1(iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.
HASIL PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

SISTEM BAHASA
I.

Tatabahasa :
Kata Tugas
- Kata
penyambung
ayat
- Kata praklausa
- Kata prafrasa
- Kata pascakata

II.

Sistem Ejaan
Ejaan kata dasar

dan
kata terbitan
III. Sebutan dan
Intonasi
Ayat Penyata
Ayat Tanya

I.

Ilmu
Perubatan
Kepenggunaan

II. Nilai
Kesederhanaan
Kerajinan
Bertanggungjawab
III. Kemahiran Bernilai
Tambah
Kemahiran Berfikir
- Membanding dan
membezakan
- Mengkategorikan

CATATAN
B3 DL

B6 DL
B6 DL

B2 DB

IV. Kosa Kata


Rujuk teks

B2 DB

V. Peribahasa
Rujuk teks
B3 DT
B2 DT

SISTEM BAHASA

PENGISIAN

CATATAN

KELOMPOK

KURIKULUM
1. Cemerlang di Mata
Dunia
2. Wau Kepala Burung
3. Wau dan Anakku
4. Komsas
Novel :6.20
- Plot
- Gaya Bahasa

5
( 31 JAN
4 FEB )

5. Meringkaskan
Karangan
6. Karangan
- Teknik menulis
karangan : Ucapan

Bidang Interpersonal :
2.1A1(i) Mencambahkan idea yang bernas
dengan bertukar-tukar fikiran
tentang sesuatu topik.
2.2A1(ii) Menjelaskan idea dengan
menggunakan kata ungkapan,
dan ayat yang sesuai dan
tersusun.
2.3A1(iii) Mengemukakan contoh yang
sesuai bagi pandangan yang
dikemukakan.

TEMA DAN TAJUK

Tatabahasa :
Kata Praklausa
- Kata Seru
- Kata Tanya
- Kata Perintah
- Kata Pembenar
- Kata Pangkal
Ayat

II.

Sistem Ejaan
Ejaan kata dasar

I.

Ilmu
Bahasa
Sastera
Seni Bina

B4 DL
B5 DL

II. Nilai
Baik hati
Jujur
Rajin
Rasional
Berhemah tinggi

B3 DB

dan
Bidang Maklumat :
7.5A1(iv) Menghuraikan maksud tersurat
dan tersirat bagi frasa ayat dan
perenggan dalam teks.
7.5A2(iii) Menganalisis maksud tersurat
sesuatu bahan dan membina
maklumat dalam bentuk yang
lain.
Bidang Estetik :
10.4A2(i) Menjelaskan tema, pemikiran dan
persoalan puisi dan prosa.
10.4A2(ii) Menghuraikan nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam
teks.
12.3A1(iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

MINGGU/
UNIT/

I.

HASIL PEMBELAJARAN

kata terbitan
III. Sebutan dan
Intonasi
Ayat Penyata
Ayat Tanya
IV. Kosa Kata
Rujuk teks
V. Peribahasa
Rujuk teks

SISTEM BAHASA

III. Kemahiran Bernilai


Tambah
Kemahiran Berfikir
- Membanding dan
membezakan
Kecerdasan Pelbagai
Visual ruang
Belajar Cara Belajar
- Merujuk kepada
kamus
- Mencatat nota
Konstruktivisme
- Perbincangan
dalam kumpulan
Patriotisme
- Berbangga akan
tokoh sastera dan
budaya tanah air

PENGISIAN

B6 DT

B5 DB
B5 DB
B2 DT

CATATAN

KELOMPOK

KURIKULUM
1. Khazanah Milik Kita
2. Malaysia Destinasi
Pelancongan
Kesihatan Terunggul
3. Keindahan Yang
Hilang

6
( 7 11 FEB )

8-9 FEB
Isnin & Selasa
Tahun Baru
Cina

4. Komsas Cerpen :
. Mutiara Bonda
. Segala yang tercinta ada
di sana
- Sinopsis
- Tema & Persoalan
- Watak &
Perwatakan
- Gaya Bahasa
- Plot
- Latar
- Nilai dan pengajaran
5. Meringkaskan
Karangan
6. Karangan
- Teknik menulis
karangan : Ucapan
(Pengukuhan)

MINGGU/

Bidang Interpersonal :
2.2A2(i) Mengambil giliran dan
mengubahsuaikan respon untuk
mendapatkan penglibatan yang
aktif ketika berbincang.
2.3A2(i) Memantapkan hujah dengan
menggunakan bukti.
2.5A1(iv) Memberikan cadangan bagi
sesuatu isu atau permasalahan.

I.

Bidang Maklumat :
7.5A3(i) Menaakul maksud tersurat dan
tersirat pelbagai teks.
7.6A1(vii) Menyatakan jenis pernyataan
dalam teks sama ada bersifat
fakta atau pandangan.

II.

Bidang Estetik :
10.5A2(iii) Mengenal pasti penggunaan
sinkof, pengulangan, simile,
personifikasi dan unsure bunyi
dalam teks puisi dan prosa.
10.5A3(ii) Menjelaskan penggunaan inversi,
metafora, dan hiperbola dalam
karya.
12.3A1(iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

Tatabahasa :
Kata Prafrasa
- Kata Pemeri
- Kata Bilangan
- Kata Penegas
- Kata Nafi
- Kata Arah
- Kata Bantu
- Kata Penguat
Sistem Ejaan
Ejaan kata dasar

dan
kata terbitan
III. Sebutan dan
Intonasi
Ayat Penyata
Ayat Tanya

I.

Ilmu
Teknologi maklumat
Sains
Alam sekitar

II. Nilai
Bertanggungjawab
Patriotisme
Berdikari
III. Kemahiran Bernilai
Tambah
Kecerdasan Pelbagai
- Interpersonal
Kemahiran Berfikir
- Membuat ramalan

B1 DL

B3 DL
B3 DB
B3 DB
B6 DL

B2 DB
IV. Kosa Kata
Rujuk teks
B2 DB
V. Peribahasa
Rujuk teks
B2 DT

UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK


1. Pengorbanan
Melangkaui Sempadan
2. MERCY
3. Hadiah

MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK

4. Komsas Cerpen :
Segala yang tercinta ada di
sanaTAJUK
TEMA DAN

- Sinopsis
1. Menuju
Ke Puncak Jaya
- Tema & Persoalan
2. Mengkomersialkan
Hasil
- Watak &
Bumi
( 14 18 FEB ) 3. PLUS
Perwatakan
Mendorong
- Gaya ke
Bahasa
Malaysia
Hadapan
- Plot Impian
4. Melakar
- Latar Cerpen:
5. Komsas
- Nilai dan
pengajaran
. Mencari
Nafas
Baharu
5. -Meringkaskan
Sinopsis
- Karangan
Tema dan persoalan
- Watak dan perwatakan
6. -Karangan
8
Gaya bahasa
Teknik menulis
- -Plot
karangan :
- Latar
Keperihalan
- Nilai
dan pengajaran
( 21 25 FEB) 6. Meringkaskan karangan
7. Karangan
-Teknik menulis
karangan
Keperihalan
( Pengukuhan)
7

HASIL PEMBELAJARAN
Bidang Interpersonal :
2.4A2(iii) Mengemukakan cadangan dan
sebab-musabab serta membuat
jangkaan berdasarkan cadangan
tersebut.
2.4A3(i) Mendengar dan mengenal pasti
kelemahan cadangan yang
dikemukakan pihak lain untuk
memberikan cadangan balas
yang membina.
HASIL
PEMBELAJARAN
2.4A2(iv) Menjelaskan pendapat sesuatu
isu secara spontan.
Bidang Interpersonal:
2.5A3( ii)Merumuskan secara spontan dan
Bidang Maklumat
membuat:inferens tentang
7.6A2(iv) perkara
Memberikan
pandangan
penting
dalam bagi
fakta yang dikemukakan dalam
perbincangan
teks danpandangan
sebaliknya.dengan
3.1A1 (i) Bertukar
7.6A3(vii) menggunakan
Memberikan fakta
bagi nada,
sebutan,
pandangan
yang
tekanan
suara
dandikemukakan
gaya
dan sebaliknya.
pengucapan
ketika berunding.
3.2A1 (ii) Menyatakan pendapat untuk
Bidang Estetik
:
menerima
atau menolak
10.6A2(iv) pandangan
Menganalisis
watak
orang
laindan
dengan
perwatakan
sertatujuan
latar.
merujuk
kepada
10.6A3(ii) perundingan.
Mengecamkan teknik plot
12.3A1(iv)
Membina: ayat topik dan ayat
Bidang Maklumat
huraian untuk
7.7A1 (vii) Mengenal
pastimenghasilkan
maklumat
perenggan
dalam larasyang
yangkohesif.
berbeza
7.7A2(v) Menghuraikan maklumat dalam
bahan pelbagai laras bahasa.
Bidang Estetik :
11.1A1 (i) Mengenal pasti diksi,istilah dan
pelbagai jenis ayat untuk
digunakan dalam penulisan
karya bukan sastera.
11.1A3 (i) Membina ayat menggunakan
bahasa menaik, bahasa
menurun dan bahasa terbalik
12.3A1 (iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

SISTEM BAHASA
I.

PENGISIAN
KURIKULUM

Tatabahasa :
Frasa Nama
- Frasa nama
sebagai subjek
- Frasa nama
sebagai predikat
- Frasa nama
sebagai objek

I.

CATATAN

Ilmu
Perubatan
Kemanusiaan

B4 DB

II. Nilai
Bertanggungjawab
Berdikari

B3 DL
B4 DL

III. Kemahiran
II. Sistem
Ejaan
Bernilai
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
CATATAN
Ejaan kata dasar dan KURIKULUM
Tambah
B2 DL
kata
terbitan
Kecerdasan
i. Tatabahasa:
i.Ilmu
Pelbagai
Frasa Sendi nama
Teknologi
maklumat
B4DB
III. Sebutan dan
Geografi - Interpersonal
Intonasi
- Intrapersonal
Matematik
Ayat
Penyata
Kemahiran Berfikir
B3 DB
ii. Sistem
Ejaan
Sains RumahTangga
Ayat Tanya
Botani. - Membuat
B5DL
ramalan
Ejaan kata dasar
IV.
Kata
B3 DB
dan Kosa
kata terbitan
ii. Nilai : Konstuktivisme
Rujuk teks
Penyelesaian
Ketekunan
Kerajinan masalah
B3DB
V.
Peribahasa
iii. Sebutan dan
Hormat Kontekstual
Rujuk teks
- Perbincangan
B5 DB
Intonansi
menghormati
Bersyukur dalam kumpulan
Ayat Penyata
Ayat Tanya
iii. KemahiranBernilai
tambah
B2DB B2 DT
iv. Kosa Kata :
Rujuk Teks
v. Peribahasa:
Rujuk Teks

Kecerdasan pelbagai
Verbal
Linguistik
Kinestetik
Matematik
Kemahiran berfikir
Mengkategorika
n
Pertimbangan

B3DB
B1DT

B2DT
B2DT

MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK

9
( 28 FEB
3 MAC )

TEMA DAN TAJUK

1. Permata Dibumi
Bertuah
2 Perahu
3. Korban Sianida
4. Komsas Drama :
Sebuah Perjuangan
. Cabaran
- Sinopsis
- Tema dan persoalan
- Watak dan
perwatakan
- Gaya bahasa
- Plot
- Latar
- Nilai dan pengajaran
5. Meringkaskan
karangan
6. Karangan
-Teknik menulis
karangan Syarahan

HASIL PEMBELAJARAN

Bidang Interpersonal:
3.1A2 ( i) Mengemukakan pendapat
dengan yakin menggunakan
memek muka dan gerak badan
yang sesuai serta peka terhadap
reaksi pihak lain semasa
berunding.
3.2A2 (i) Mempersoalkan pernyataan
pihak lain dengan spontan untuk
mencapai hasil perbincangan.
3.2A1 (ii)Menghuraikan pandangan untuk
menerima atau menolak
pendapat pihak lain.
Bidang Maklumat :
8.1A1 (vii) Menentukan pengelasan dan
mengelaskan maklumat
mengikut kriteria tertentu.
7.6A3 (v) Menyusun maklumat mengikut
urutan yang sesuai.
Bidang Estetik :
11.2A1(ii)Menyatakan makna kata
daripada set leksikal yang sama
maknanya dan kata yang
berkolokasi untuk memperkaya
kosa kata dalam penulisan.
11.2A1 (iii) Menjelaskan unsur bunyi dan
perlambangan yang terdapat
dalam karya.
12.3A1 (iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

SISTEM BAHASA

1. Tatabahasa:
Frasa Adjektif
ii. Sistem Ejaan
Ejaan kata dasar
dan kata terbitan
iii. Sebutan dan
Intonansi
Ayat Penyata
Ayat Tanya
iv. Kosa Kata :
Rujuk Teks

PENGISIAN
KURIKULUM
i. Ilmu
Sains kesihatan
Sejarah
ii. Nilai :
Menghargai
Kerajinan
Hormat menghormati
Bersyukur
Berdikari
iii. Kemahiran Bernilai
tambah
Kecerdasan pelbagai
Interpersonal
Kemahiran berfikir
Membuat ramlan

CATATAN

B4 DL

B2 DL

B3 DL

B4 DB

v. Peribahasa
Rujuk Teks
B3 DT

B5 DB

B2 DT

MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM
BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

10
( 6 10 MAC )

1. Menyingkap Rahsia
Alam
2 Sejarah Sains Fizik
3. Adiwangsa
4. Komsas
- Prosa tradisioanal :
. Hikayat Seri Kelantan
. Hikayat Patani
- Sinopsis
- Tema dan persoalan
- Watak dan
perwatakan
- Gaya bahasa
- Plot
5. Meringkaskan
karangan
6. Karangan
-Teknik menulis
karangan - Syarahan

Bidang Interpersonal:
3.2A3(i)Menghuraika pandangan untuk
menerima atau menolak
pendapat orang lain.
3.331 (ii) Merumuskan fakta dan
pandangan untuk menentukan
pendirian dan keputusan
bersama.
Bidang Maklumat :
8.4A1(iii)Memindahkan maklumat kepada
pelbagai bentuk
7.6A3 (v) Menggabungkan dan
mengasingkan maklumat
berdasarkan ciri dan
kandungannya.
Bidang Estetik :
11.1A1(iii)Menjelaskan maksud bagi unsur
gaya bahasa dalam karya dan
menggunakannya dalam konteks
yang lain.
12.3A1 (iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

1. Tatabahasa:
Frasa Kerja
ii. Sistem Ejaan
Ejaan kata dasar
dan kata terbitan
iii. Sebutan dan
Intonansi
Ayat Penyata
Ayat Tanya
iv. Kosa Kata :
Rujuk Teks
v. Peribahasa
Rujuk Teks

i. Ilmu
Sains & Teknologi
Matematik
Seni bina
ii. Nilai :
Berani
Kerajinan
Hormat menghormati
iii. Kemahiran Bernilai
tambah
Kecerdasan pelbagai
Verbal Liguistik
Ruang dan masa
Kemahiran berfikir
Membandingkan
dan membezakan
Mengkategorikan

B3 DL

B4 DB

B4 DT

B1 DT

B5 DT

B2 DT

MINGGU/
UNIT/
KELOMPOK

Cuti
Pertengahan
Penggal 1
( 11- 19 Mac )

11
( 20 24 MAC
)

TEMA DAN TAJUK

1. Impian Menjadi
kenyataan
2 Gurindam dua baris
3. Komsas Prosa tradisional
:
. Hikayat Marakarma
. Hikayat Inderaputera
- Sinopsis
- Tema dan persoalan
- Watak dan
perwatakan
- Gaya bahasa
- Plot
4. Meringkaskan karangan
5. Karangan
-Teknik menulis
karangan Surat
Kiriman Rasmi

HASIL PEMBELAJARAN

Bidang Interpersonal:
4.1A1 (i)Menyatakan kecondongan
pendapat berdasarkan
penggunaan kata, ungkapan dan
ayat.
4.1A2 (i) Menghuraikan kecondongan
pendapat berdasarkan fakta dan
hujah yang dikemukakan.
Bidang Maklumat :
8.5A1(iii)Memindahkan maklumat kepada
pelbagai bentuk
8.5A1 (vi)Menyemak draf teks semula
dengan mengenepikan
pengulangan kekaburan dan
penakulan yang tidak tepat.
Bidang Estetik :
11.3A2 (ii) Menjelaskan penggunaan laras
dan perdagangan iklan.
11.3A3 (iii) Menjelaskan penggunaan
diksi dan istilah bagi teks
yang menggunakan agama.
12.3A1 (iv) Membina ayat topik dan ayat
huraian untuk menghasilkan
perenggan yang kohesif.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM

1. Tatabahasa:
Klausa
Bebas
Tak Bebas

i. Ilmu
Pertanian
Sains sukan
Pendidikan Jasmani

ii. Sistem Ejaan

ii. Nilai :
Patriotik
Kebersihan

Ejaan kata dasar


dan kata terbitan
iii. Sebutan dan
Intonansi
Ayat Penyata
Ayat Tanya
iv. Kosa Kata :
Rujuk Teks

v. Peribahasa
Rujuk Teks

iii.KemahiranBernilai
tambah
Kecerdasan pelbagai
Naturalis
Interpersonal
Kemahiran berfikir
Membandingkan
dan membezakan
Mengkategorikan

CATATAN

B3DL

B3DB

B4DT
B6DL

B2DT

MINGGU /
UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK


1. Dalam kehijauan
Hutan Khatulistiwa
2. Khazanah Rimba
3. Bangunan Mesra
Alam
4. Komsas Sajak
Fragmen
Sebuah
Kehidupan
Kata-kata
Keusangan
Budaya

12

Maksud, Tema &


Persoalan, Gaya Bahasa,
Nilai & Pengajaran

( 27 31 MAC
)

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

Bidang interpersonal:
4.1A2 (ii)
Menjelaskan pertimbangan yang dibuat
tentang keperluan kritikal untuk
menyelesaikan masalah.

i. Tatabahasa :
Ayat dasar
- Berpola FN +FN
- Berpola FN + FK
- Berpola FN + FS
- Berpola FN + FA

4.2A3(i)
Menganalisis kekuatan dan kelemahan
keputusan yang mengemukakan alasan
dan contoh yang relevan.
Bidang maklumat :
8.6A2(i)
Meneliti maklumat semula untuk
memastikan kesahihannya.
8.7A2(ii)
Menyatakan alasan menerima, menolak
dan mengubahsuaikan maklumat yang
diperoleh.
Bidang estetik:
12.1A1(i)
Memilih kata dan rangkai kata untuk
membina ayat yang gramatis bagi
menghasilkan
pelbagai
bentuk
penulisan.

PENGISIAN
KURIKULUM
i. Ilmu
Kemasyarakatan
Kebudayaan
Sejarah
ii. Nilai
Baik hati
Bekerjasama

ii. Sistem Ejaan

1. Budaya berbilang
Warisan Bersama

Bidang interpersonal:
5.1A1 (i)

B4 DL

B6 DL

Ejaan kata dasar dan


kata terbitan.
iii.
Sebutan
Intonasi

dan

Ayat Penyata
Ayat Tanya
iv. Kosa Kata :
Rujuk Teks
v. Peribahasa
Rujuk Teks

iii Kemahiran Bernilai


Tambah
Kecerdasan pelbagai
- Interpersonal
Kemahiran berfikir
- Membanding dan
membezakan
Konstruktivisme
- Perbincangan dan
penyelesaian
masalah

B5 DT1 E2

12.1A1(ii)
Memilih, menyusun kata dan rangkai
kata untuk menghasilkan baris puisi
dan perenggan prosa yang menarik
berdasarkan tema dan persoalan
tertentu.
13

CATATAN

i. Tatabahasa :
Ayat tunggal susunan

i. Ilmu
Sejarah

B6 DB

B6 DT

B5 DT

MINGGU /
UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK


2. Adat resam sendi
kehidupan
3. Baba dan Nyonya
4. Komsas Sajak
Seorang Insan
Istimewa
Rumput
Orang tua

Menentukan dan menggunakan kata,


ungkapan dan ayat untuk memberikan
kesedaran kepada seseorang.

Maksud, Tema &


Persoalan, Gaya Bahasa,
Nilai & Pengajaran

Bidang maklumat :
8.7A2(ii)
Menyatakan alasan menerima, menolak
dan mengubahsuaikan maklumat yang
diperoleh.

5. Meringkaskan karangan
(37
APRIL )

HASIL PEMBELAJARAN

6. Karangan
-Teknik menulis
karangan : ceramah

5.1A2(i)
Menggunakan sebutan, nada, intonasi
dan unsur paralinguistik yang lain
untuk meningkatkan kesedaran.

8.8A3(i)
Mengenal pasti andaian yang salah
serta penyataan yang mengelirukan
dalam teks dan membetulkannya.
Bidang estetik:
12.1A1(iii)
Menyatakan idea dan isi yang relevan
dengan tajuk.B2DL/B2DB

SISTEM BAHASA
biasa
-

PENGISIAN
KURIKULUM
Sastera

Ayat Tanya
Ayat penyata
Ayat Seru
Ayat Perintah

ii. Sistem Ejaan

ii. Nilai
Patriotik
Kebebasan
Menghargai
Keberanian

Ejaan kata dasar dan


kata terbitan.

iii Kemahiran Bernilai


Tambah

iii.
Sebutan
Intonasi

Kecerdasan pelbagai
- Interpersonal
Kemahiran berfikir
- Membanding dan
membezakan
- Meramalkan

Ayat Penyata
Ayat Tanya

dan

iv. Kosa Kata :


Rujuk Teks
v. Peribahasa
Rujuk Teks

14
Bidang interpersonal:

i. Tatabahasa :

B5 DL

B6 DL

B6 DT

B6 DB
B6 DT

12.1A1(ii)
Memetakan jalan cerita bagi penulisan
kreatif B3 DT

1. Di sini bermula segala-

CATATAN

i. Ilmu

MINGGU /
UNIT/
KELOMPOK

( 10 14
APRIL )

15

TEMA DAN TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

galanya
2. Lembaga Kemajuan
Ikan Malaysia
3. Bangunan Mesra
Alam
4. Komsas P.Tradisional
Pantun Empat
Kerat
(Muafakat)
Pantun Nasihat
( Bersatu Hati)
Pantun Berkait
(Bekerja)

4.1A1 (i)
Mengesan kecondongan pendapat.
4.2A2(i)
Menghuraikan kecondongan pendapat
berdasarkan fakta dan hujah.

Ayat tungggal susunan


songsang

Maksud, Tema &


Persoalan, Gaya Bahasa,
Nilai & Pengajaran

1. Saintis Penjana
Ekonomi

Bidang maklumat :
8.5A1(v)
Menerangkan
maklumat
secara
munasabah untuk membuat referens.
8.6A1(iv)
Menyemak semula draf teks dengan
mengetepikan pengulangan, kekaburan,
penaakulan yang tidak tepat
.Bidang estetik:
11.3A2(ii)
Menjelaskan penggunaan laras dan
perdagangan iklan.
12.1A1(iii)
Menyatakan idea dan isi yang relevan
dengan tajuk. B2DL/B2DB

Bidang interpersonal:
6.1A1 (i) Menggunakan sebutan,

PENGISIAN
KURIKULUM
Sejarah
Sastera
Geografi

ii. Sistem Ejaan

B3 DL
B3 DB

Ejaan kata dasar dan


kata terbitan.
iii.
Sebutan
Intonasi

CATATAN

ii. Nilai
Bekerjasama
Hormat-menghormati
Ketekunan

dan

Ayat Penyata
Ayat Tanya

iii Kemahiran Bernilai


Tambah

v. Peribahasa
Rujuk Teks

Kecerdasan pelbagai
- Verbal Linguistik
- Matematik
- Ruang
Kemahiran berfikir
- Membanding dan
membezakan

i. Tatabahasa :
Ayat majmuk gabungan

i. Ilmu
Sains alam sekitar

iv. Kosa Kata :


Rujuk Teks

B6 DL

B6 DL
B6 DB

MINGGU /
UNIT/
KELOMPOK

( 17 21
APRIL )

16

TEMA DAN TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

2. Darah Seni
3. Bangunan Mesra
Alam
4. Komsas P.Tradisional
Syair Panduan
untuk para
Remaja
Syair Berbuat
Jasa
Syair Li-Attar
Ghib

intonasi dan gaya pengucapan yang


sesuai semasa menentukan barangan
atau perkhidmatan yang dikehendaki,
tawar-menawar dan membuat
tempahan.
6.2A2(i)Menyusun kata, ungkapan dan
ayat yang sesuai untuk menyatakan
pilihan tentang sesuatu barangan dan
perkhidmatan
ketika
membuat
keputusan.
Bidang maklumat :
9.3A1(iii)Mendrafkan kerangka edaran
ceramah dan kempen.
9.4A2(i)Menyatakan format penulisan
dan persembahan bersifat argumentatif
seperti pidato dan debat.
Bidang estetik:
12.4A2(iii)Membina perenggan yang
koheren dengan menggunakan penanda
wacana.
12.4A3(i)Menghasilkan
pelbagai
penulisan dengan menggunakan bahasa
dan gaya penulisan yang menarik serta
mengedit dan memurnikan karya yang
dihasilkan.

Maksud, Tema &


Persoalan, Gaya Bahasa,
Nilai & Pengajaran

1. Jauh di mata dekat di


hati

Bidang interpersonal:
6.3A2 (ii) Mengemukakan

SISTEM BAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM
Teknologi Maklumat

CATATAN
B4 DL

ii. Sistem Ejaan


Ejaan kata dasar dan
kata terbitan.
iii.
Sebutan
Intonasi
Ayat Penyata
Ayat Tanya
iv. Kosa Kata :
Rujuk Teks
v. Peribahasa
Rujuk Teks

ii. Nilai
Bersopan santun
Patriotik
Kegigihan

dan

B4 DL
iii Kemahiran Bernilai
Tambah
Kecerdasan pelbagai
- Interpersonal
- Verbal Linguistik
Kemahiran berfikir
- Mengkategorikan

B3 DT
B5 DB

B4 DT

B6 DT

i. Tatabahasa :
Ayat majmuk

i. Ilmu
Sains Alam Sekitar

B4 DL

MINGGU /
UNIT/
KELOMPOK

TEMA DAN TAJUK


2. Isaura
3. Bangunan Mesra
Alam
4. Komsas Puisi
- Ulang kaji
5. Meringkaskan karangan
6. Karangan ( ulang kaji )

( 24 28
APRIL )

26 April
( Selasa )
Keputeraan
Sultan
Terengganu

HASIL PEMBELAJARAN
permohonan, komen dan bantahan
tentang barangan dan perkhidmatan.
6.3A3(i)Memberikan respon yang betul
terhadap penanda verbal dan nonverbal
bagi mengelakkan urusan yang
merugikan.
Bidang maklumat :
9.5A2(iii)
Menyatakan
dan
menyediakan
soalan,
kata-kata
berunsur kecindan, petikan kata,
anekdot,
kartun
yang
dapat
menguatkan pembentangan.
9.5A3(i)Menentukan
hujah
yang
mantap
maklumat
yang
diperoleh.berdasarkan rujukan dan
bukti.
9.5A3(ii)Membuat
pembentangan
dengan penyampaian yang menarik dan
berkesan.
Bidang estetik:
12.5A2(iv) Menyunting teks dari aspek
mekanis, kosa kata dan tatabahasa
untuk menghasilkan karya yang
gramatis dan kemas olahannya.
12.6A3(i)Menghasilkan pelbagai genre
dengan menggunakan bahasa dan gaya
penulisan yang menarik.

SISTEM BAHASA

Ejaan kata dasar dan


kata terbitan.

Ayat Penyata
Ayat Tanya
iv. Kosa Kata :
Rujuk Teks
v. Peribahasa
Rujuk Teks

CATATAN

Pertanian
Sains Sukan

ii. Sistem Ejaan

iii.
Sebutan
Intonasi

PENGISIAN
KURIKULUM

ii. Nilai
Patriotik
Kebersihan

dan
iii Kemahiran Bernilai
Tambah
Kecerdasan pelbagai
- Interpersonal
- Naturalis
Kemahiran berfikir
- Membanding dan
membezakan
- Mengkategorikan

B4 DB

B5 DL

B6 DT

B5 DT