Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama

Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan

Alamat

dengan ini memberikan kuasa kepada:


Nama

Tempat/tanggal lahir

Pekerjaan

Alamat

Untuk mengambil STNK mobil dengan nomor polisi DN ............... tahun


2016.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,

(.................................)
(.............................)

Palu, .................. 2016


Penerima Kuasa,