Anda di halaman 1dari 7
No Butir lai) FI Keperluan Sosial/Penghargaan Ta(ii) HI Keinginan mendapat penghormatan/pengiktirafan H2 daripada orang Ivar/ lain/masyarakat H3 atas sumbangan/pencapaian diri Ha mendapat ganjaran/sijil penghargaan 1o\i) FT perkilangan Tx) Fla Ekstrakti? Hila Aktiviti peringkat pertama/ primer H2a Mengeluarkan hasil dari perut bumi mengeksploitasi sumber asli/dari alam semula jadi Cla Contoh - perlombongan/pertanian/ temnakan F2b pembinaan Hib aktiviti memasang struktur/ H2b mengubahsuai guna barang separa siap ‘€2b Contoh— pembinaan jambatan/ bangunan 2P + 2H42C Moi) FI tanah 111 sumber alam yang digunakan dalam proses pengeluarary ladang nanes Kulim Kedah 2. buruh H2 tenaga fizikal yang digunakan untuk menghasilkan pengeluaran/ pekerja ladang/ buruh kasar F3. modal H3 aset kekayaan yang digunakan utk melicinkan pengeluaran/ wang tunai/ mesin / peralatan/ jentera membajak /untuk penanaman nanas; F4 usahawan H14 individu yang menggabungkan faktor pengeluaran/ Puan Sofiya / pengusaha ladang nanas Mana-mana 3F+3H 1 1 1 1 [Mak 6m] T 1 1 1 Toei) Fla pengkhususan mengikut Kawasan Hla kerana perbezaan kesuburan tanah tanih/ bentuk muka bumi Cla Cth Kulim, Kedah sesuai untuk penanaman nanas FIb Pengkhususan mengikut profesion Hib kerana perbezaan kebolehan/ kemahiran individu’ Clb Cth pengurus/ pekerja ladang/ buruh kasar 1F+2H [Mak 3m] Te Perdagangan Perniagaan BI Merupakan cabang pengeluaran ‘Merupakan cabang perdagangan 'B2 aktiviti agihan barang/perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna akhir tepat pada masa/tempat ‘Aktiviti ual beli barang/perkhidmatan / ‘Tujuan untuk mendapat keuntungan BS Terdiri dari perniagsan/ bantuan perniagaan Terdiri daripada perniagaan dalam negeri/pemiagaan antarabangsa 1+1 141 1H [Mak 4m) Kedai sejaras HI Barang semua cawangan seragam kualiti/ harga H2 Risiko diseratakan/ kerugian satu cawangan diatasi cawangan yang untung H3 Saiz operasi besar/ pembahagian kerja diamalkan/ layan diri H4 Promos berpusat/ Kos iklan dijimatkan/ satu iklan meliputi semua cawangan H5_Bermodal besar/ mampu mengiklan/kilang/ pengangkutan/gudang sendiri H6 Stok dibeli secara pukal/ dapat diskaun niaga tinggi Um] [mak 4m) 2bi ‘Nilai X=RM4 580-RM9I6 7 RM3 664 Jumlah bayaran RM3664 x 5/100=RM183.20 / RM3664— RM183.20 RM 3480.80 2bii ‘Angkutan dibayar FI Pembeli/ Kedai Buku Pustaka Jitra tidak perlu membayar kos angkutan / kos angkutan ditanggung oleh penjual/ Espee book store F2 Kos angkutan sudah dimasukkan dalam harga barang 2b iit HI Bukii urus niaga kredit/ berhutang H2__Bukti penerimaan barang 3. Sebagai rujukan makiumat barangan dibeli / catatan urus niaga 4 Maklumat tentang jumlah hutang yang perlu dijelaskan FI Membekalkan beraneka jenis barang HI Peruncit tidak perlu mendapatkan dari pelbagai pengeluar /memudahkan jimat masa F2_ Memberi kemudahan kredit 2 Peruncit bermodal kecil F3 Menghantar barang kepada peruncit H3_— Menjimatkan kos pengangkutan peruncit F4 — Menyimpan stok yang meneukupi 4 Peruncit mendapat bekalan yang berterusan/ tidak perlu simpan stok yang banyak FS Memberi maklumat / nasihat HS Barang baru / cara mengguna/ keadaan pasaran / cara menjual Fé Melakukan kerja akhir dan pecah pukal H6 — Supaya barang mudah dijual Mana-mana 3F +3H 2di Import nyata Malaysia = abaka/ gula Import nyata Filipina: kelapa sawit/ getah 2dii Kepentingan PAB Kepada Malaysia: FI Menambahkan pendapatan inegara/ hasil kastam/ duti eksport! import F2 Memupuk persefahaman / kerjasama Malaysia Filipina/ sosial/ politik/ budaya / bahasa F3 Mendapat pertukaran asing/ boleh biayai import F4 Membaiki imbangan dagangan/ menjual kelapa sawit/ getah 5, Mewujudkan peluang pekerjaan / kilang gula’ proses abaka / kuranekan pengangguran 6 Mengatasi masalah kurangan bahan mentah/ abaka/ gula 2e HI Kontrak antara pengeksport dengan Syarikat Perkapalan. 112 bukti penerimaan barang untuk dipunggah dengan kapal 13 dokumen hak milik barang/ pemilik boleh menuntut barang di pelabuhan 114 boleh dicagarkan untuk dapat pinjaman bank/kredit berdokumen, HS pihak kestam mentaksirkan duti/cukai/ kumpul maklumat import/eksport. H6 Mengandungi maklumat terperinei / maklumat barang/nama kapal/pelabuban rang ditujwhnama/ alamat pengimpot 3a FI = Syarikat Aman Jaya Sdn Bhd HI - Menghasilkan komponen kenderaan/Industri automotif H2 -Bilangan Pekerja tidak melebihi 150 orang HG -Nilai Jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta IF +3H ATAU FI Syarikat Ria Mesra Sdn Bhd HI - Menghasilkan komponen elektrik dan elektronik 1F-HH 3a fi Hil Program Rantaian Industri/ IKS menjadi vendor / pembekal kepada syarikat besar/ ‘membekal keluaran secara berterusan kepada syarikat besar H2 Program Penyelidikan/ Pembangunan/ beri insentif untuk penyelidikan/ Pembangunan / pembelian peralatan / perolehan teknologi / meningkatkan tahap teknologi / kualiti keluaran IKS 13 Pembangunan Pemasaran / IKS sertai ekspo / pameran / lawatan perniagaan Iuar negara /tembusi pasaran eksport / menjadi pembekal gobal Bm] 3b; 3b ii Milikan tunggal FI Perkongsian HI Modal lebih besar/dikumpulkan dari sumbangan dua rakan H2 Risiko dapat disebarkan 113 Berkongsi kepakaran/amalan pengkhususan/kemahiran kewangan/ pengurusan H4 Mudah ditubuhkan’ tidak banyak peraturan/dokumen penubuhan HS Beban cukai rendab/hanya kadar cukai pendapatan perscorangan H6 Maklumat pemniagaan dirahsiakany tidak perlu dimaklumkan kepada orang ramai IF +4H # Jika calon jwb elak persaingan = 0 markah utk isi tersebut [Im] [Mak Sm] Bei Jumlah pendapatan: [RM6 000 x 6% ] + [RM2 000 x RMO.05] RM360 + 100 = RM460 Geom Bei SKEMA KBAT HII Liabilit terhad/ Kerugian En Halim setakat modal yang dilaburkan H2 barang dijual harga rendah / berpatutan H3 Ahli boteh mengundi/ bersifat demokrasi Hd Mendapat rebat atas belian / 5 sen dalam seringgit /RM100 | HS Khairat kematian’/ manfaat kepada waris H6 Mendapat dividen/ 6% setahun’ RM360 H7 Derma bencana alam/ hadiah pelajaran/ dermasiswa anak HE Insurans kemalangan di laut/ takaful H9 Pelaburan selamat/ koperasi tidak dibubarkan/ berkekalan 10 menyertai fawatan /anjuran Kop nelayan Kuala Muda Bhd [Mat 3 3d FI Pulangan atas modal HI mendapat keuntungan tetap / sewa/ keuntungan modal F2_ Modal yang ada H2__harta tanah perlu modal besar /syer/ simpanan tetap perlu modal kecil F3. Kevairan 113 simpanan tetap paling cair / harta tanah kurang cair / pelaburan yang boleh ditunaikan bila-bila masa. ‘Mana-mana 2F +2H #0 markah jika calon salin jawapan drp petikan (Mak 4m] | 4 a HI Berasaskan prinsip Islam / tiada riba /tiada maisir/tiada gharar 2 Mengikut hukum syarak dan peraturan Bank Negara 3 Hanya melabur di sektor halal H4 _Penasihat ielah pakar perbankan Islam/ lama HS Mengamalkan konsep perkongsian untung rugi a FI Overdraf H1_ Facdah dikenakan ke atas amaun yang digunakan/ tidak perlu penjamin/cagaran/ kelulusan segera C1 Sesuai untuk pembiayaan jangka pendek/ bayar pembekal/ hutang, F2_Pinjaman H2. Faedah dikenakan ke atas amaun yang dipohon/ perlu penjamin/ cagaran (C2. Sesuai untuk pembiayaan jangka panjang/ besarkan kedai! beli aset IE +1H+IC mB Bee cal z [Mak 3m] ei 4c ii Syarikat Pajakan Kebaikan sistem pajakan HI tidak perlu keluar modal yang banyak H2_ Hanya perlu bayar sewa bulanan / prestasi aliran tunai tidak terjejas 3 Mesin boleh digunakan untuk mencari pendapatan H4 Tidak mengalami risiko aset menjadi lapuk/ akibat perubahan teknologi / tidak perlu simpan barang lama HS Sewa pajakan adalah belanja perniagaan / dibenarkan potongan cukai / pelepasan cukai {Im} Fla Prinsip Kepentingan Boleh Insurans Hila Pn Yong boleh menginsurans premisnya H2a mempunyai kepentingan ke atas premisnya H3a Ph Yong akan menanggung kerugian jike premisnya musnah/terbakar Fb Prinsip Penuh Percaya Mutlak F2b Pn Yong telah mengisi borang cadangan dengan jujur/amanah F3b tidak menyembunyikan sebarang maklumat penting Fab menerangkan segala maklumat tentang premisnya dengan benar/ jelas. 2F 44H [Mak 6m] Prosedar menuntut ganfi rugi : HI Maklumkan kejadian kepada insurer! syarikat insurans/ Takaful Malaysia H2_— Mendapatkan borang tuntutan daripada insurer/ejen insurans H3 _Isi borang tuntutan dengan lengkap’ betul Hd Kembalikan borang tuntutan/ laporan polis/ salinan polisi insurans kepada insurer H5__ Insurer menjalankan siasatan/ memastikan jumlah tuntutan adalah jumlah sebenar H6 Insurer membayar ganti rugi/ insured mendapat pampasan # jangan terima jawapan - melaporkan kepada polis, # jawapan mesti mengikut urutan prosedur Peranan pengangkutan HI Mengelakkan lebihan / kurangan barang di pasaran H2— Meluaskan pasaran / menggalakkan perniagaan antarabangsa 3. Menggalakkan pengeluaran secara hesar-besaran 4 Mengurangkan kos penyimpanan stok HS Mempelbagaikan pilihan pengguna H6 — Membantu pertumbuhan ekonomi / pembangunan negara H7 — Menyebarkan hasil ciptaan / sains teknologi H8 — Menggalakkan pergerakan tenaga buruh 9 Menggelakkan pembaziran HIO_ Menggalakkan pengaliran modal / industri pelancongan a eee [mak 6m] sai) FI Data Pos HI pengagihan dokumen dalam kuantiti yang besar / kadar yang singkat 12 Perkhidmatan secara pakej/ profesional 3 Merangkumi pencetakan/penampalan alamat/pengeposan/penghantaran dokumen. Salil) Fl Kiriman wang Hi Anak Puan Liza boleh tunaikan kiriman wang di mana-mana pejabat pos 2 Hanya membayar komisen yang ditetapkan H3 — Sesuai bagi membayar/ menghantar jumlah/amaun/yang besar/ banyak 3b FI Perkhidmatan kurieripos laju Hi Serahan dokumen dari pintu ke pintu/ sampai terus kepada anak Encik Ramli H2. Selamat/ penghantaran dijamin/ ganti rugi akan dibayar / perlindungan insurans H3\ Mudah/ Encik Ramli hanya perlu ke pejabat kurier H4 Cepat/ cekap/ pantas HS Sesuai kegunaan domestik/ antarabangsa 3@)i Seo) SKEMA, KBAT FI Gudang pemborong/ Gudang berbon FI Lokasi yang sesuai Hla strategik Hib berdekatan pintu masuk negara Hic lapangan terbang/ stesen keretapi/ bas F2 Mempunyai citi keselamatan yang baik Ha selamat dari kecurian’ H3b Kebakaran/ Kerosakan H3c sistem penggera/ pengawal keselamatan/ ada polisi insurans/ kamera cctv F3 Kesesuaian gudang dengan barang yang disimpan’ HBa boleh menyimpan barang yang mudah rosak/ tidak tahan lama H3b perlu kesegaran/ kualiti terjamin/ suhu sesuai H3c elak serangan kutu beras/ bubuk/ berkulat F4a Ruang yang luas Hab teratur/tersusun ‘Hae memudahkan kerja-kerja akhir HAd pecah pukal/ bungkus beras/ pengredan beras, F5_ Peralatan gudang yang cangeih HSa moden sofistikated Hb forklif/trak angkat tunda He memudahkan kerja-kerja pemindahan/ keluar masuk stok F6_ Sistem perekodan yang sistem: H6a penggunaan komputer Hob untuk merekod kemasukan stok H6e merekod stok keluar #jawapan calon secara mendalam untuk satu fakta digalakkan (deep not in surface) Sati) HI Tuas pasaran / terhad/ Sungai Petani H2 sasaran pengguna/ murid sekolah/ ibubapa murid H3 saiz pemiagaan kecil/ pusat tuisyen/ modal kecil 114 tujuan pengiklanan/ memberitahu murid/ ibubapa/ mewujuckan permintaan/ meningkatkan untung HS Jenis / sifat perkhidmatan/ pendidikan H5_dasar kerajaan / mematuhi garis pandvan/ tiada unsur negatif 6 S(DG_| Risalah/ Poster/ Kain rentang/ papan tanda/ banner T SKEMA [im] KBAT | HI Kos murah’ jimat kos 1 H2. Hanya memerlukan helaian kertas bercetak / cth sesuai 1 H3 Mudah disediakan 1 H4 Boleh dicetak/ dibuat sendiri/difotostat 1 HS_Disampaikan terus kepada pengguna sasaran/ murid/ ibubapa 1 H6 Diedar sekitar Sungai Petani/ ditampal di tempat strategik 1 HT Boleh guna kreativiti sendiri/ berbentuk grafik/ berwarna 1 Mana-mana3H | [mak 3 m] 3(@) | FI Hak mendapat keselamatan T HL Peti sejuky jenama HITACHA membahayakan kesihatan/ periu keselamatan produk & perlindungan pengguna 1 F2. Hak mendapat maklumat 1 112 Maklumat yang diiklankan adalah palsw/ salah iklan menipu/ mengelirukan/ Akta Perihal Dagangan 1972 1 F3 Hak mendapat gantirugi 1 H3_ Pengguna mendapat barang yang tidak bermutw/ rosak/ tiada jaminan/ perlu tuntut melalui Tribunal Tuntutan Pengguna /TTP/ Akta Jualan Barang-barang 1957 1 2P42H| [4m] 6a FI Pengeluar/Konsainor ————> Peruncit ————> Pengguna im Alasan : Hi Jenis barang tidak tahan lama/ Kuih pau dingin bekw/ konsainor hantar kepada peruncit/ peruncit jual kepada pengguna akhir 1 2 Liputan pasaran luas’ seluruh Kedah 1 H3 Ketidakupayaan pengeluar/ tidak mampu mendirikan rangkaian saluran sendiri 1 H4 Menepati sasaran pasaran / surirumah datang ke kedai/ pasar raya 1 [Mak 3m) Atau F2 Pengeluar ———» Pengguna Im Alasan: HI Jenis barang tidak tahan lama/kuih pau dingin bekuy perlu jual terus kepada pengguna 1 H2 Liputan pasaran kecil/ tapak ekspo/ pasar tani Sungai Petani i H3 Ketidakupayaan pengeluar lantik ejen/ konsainor /tidak perlu bayar komisen 1 [Mak 3m]_| 661 | Fl JualanKonsainan 1 Hila meluaskan pasaran / membekalkan kuih pau ke kedai-kedai runcit / pasar raya sekitar Kedah 1 Hib Meningkatkan jualan / untung/ mengurangkan kos operasi / sewa i Hic Kerja menjual diurus oleh kedai/ jimat masa mencari pelanggan/ memudahkan/ boleh menumpukan kepada kerja pengeluaran i Hid Hanya perlu membayar komisen 1 F2_Jualan tunai 1 H2a Mendapat pulangan segera/ tunai diterima sebaik barang diserahkan i H2b Boleh mengadakan promosi jualan / menghabiskan stok /jualan muraby ekspo jualan 1 Hc Elak hutang lapuk/ dapat modal kerja 1 H2d Tidak perlu bayar komisen 1 2F 4H [maks 6m] bit | Kadar komisen: RM 28 600/ RM 143 000 x 100 1 0% 1 [2m] 6 FI Produk /keluaran 1 HI enak/laza/ menepati citarasa pengguna/ kacang/daging/ kaya/ ayam / tahan lama/JAKIM F2 Promosi 1 112 kain rentang,/ papan tanda /risalah / banner/ pameran / promosi jualan di tapak ekspo 1 F3 Harga 1 13 berpatutan/ boleh bersaing/RM1.20 1 F4 Agihan 1 H4 Diagihkan tepat pada masa ke tempat yang diperlukan / 1 ‘membckal ke kedai-kedai runcit/ pasar raya sekitar Kedah menjual di tapak ekspo Mana2 3F +3H 1 {om 64 FT Menjaga kebajikan pekerja 1 SKEMA | Hla beri gaji berpatutan / elaun/ bonus 1 KBAT | Hib cuti 1 Hc tempat kerja selesa/ lampu terang/ ada pencahayaan 1 Hid kemudahan kantis/ tempat riadehy tempat solat/ pusat jagaan anak 1 F2. Meningkatkan kecekapan pekerja 1 H2a beri latihan 1 1H2b kursus lanjutarY menghantar pekerja berkursus 1 H2c kemahiran teknikal/ pengurusan’ kewangan/ pemasaran 1 H2d Pusat Giat MARA IKM Kole) Komuniti/ UITM/ MARA/ dll 1 F3 Mempunyai hubungan yang baik 1 H3a suasana kerja harmonis 1 H3b mesra majikan- pekerja/ pekerja -pekerja 1 F4 Mematuhi undang-undang 1 Ha caruman KWSP 1 Hab insurans liabiliti majikan/ SOCSO! PERKESO 1 | He pekerja/ waris dibayar gantirugi jika kemalangany hilang upaya/ kematian 1 | [4m] | #jawapan caton secara mendalam untuk satu fakta digalakkan (ileep not in surface) 6e (Kuali pengeluaran F MARDI 1 H___ penyelidikan meningkatkan kualiti makanan dingin beku/ logo Hala’ JAKIM/ ‘Memperoleh Amalan Pengilangan Baik/ GMP 1 (i) pemasaran [2m] PF FAMA 1 H___mempromosi / pameran / ekspo seluruh negara/ halal HUB/ Festival Halal /HALFEST 1 [2m] PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT