Anda di halaman 1dari 3

SUMBER RUJUKAN PENGAJIAN AL-QURAN NUSANTARA

1. A. Hassan, Soal Jawab Agama,


2. Abdul Rahman Abdullah, Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan
Aliran,
3. Anthony H. Johns, Quranic Exegesis in the Malay World: In search of a
Profile dalam Approaches to the History of the Interpretation of the
Ouran, Andrew Rippin (ed.). Oxford Clareddon Press, 1988
4. Abu Hasan al-Nadawi. 1977. Al-Syura bayn al-Fikrah al-Islamiyyah wa
al-Fikrah al-Gharbiyyah, Kaherah: Maktabah al-Taqaddum
5. Braginsky, Yang Indah. berfaedah dan Kamal, Sejarah Sastra Melayu
dari Abad 7-19. Jakarta: IN1S, 1998
6. Howard M. Federspiel, Popular Indonesia Literature of Quran, dialih
bahasakan menjadi Kajian al-Quran di Indonesia, oleh Tajul Arifin.
Bandung: Mizan, 1996.
7. Hamka 1985, Keadilan Sosial dalam Islam, Jakarta: Pustaka Antara,
8. Hamka 1992, Pandangan Hidup Muslim, Jakarta: Bulan Bintang,
9. Hamka 1970, Hubungan Antara Agama dan Negara, Jakarta: Panjimas,
Hamka 1985, Renungan Tasawuf, Jakarta: Panjimas,
10.
Hamka 1984, Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial,
Jakarta: Panjimas,
11.
Hamka 1983, Tafsir al-Azhar, Juzu 30, Jakarta: Pustaka Panjimas,
12.
H. Rusydi Hamka, Hamka, Pujangga Islam: Kebanggaan Rumpun
Melayu, Menatap Peribadi dan Martabatnya,
13.
Mustaffa Abdullah 2009, Rasyid Rida Pengaruhnya di Malaysia,
Kuala Lumpur: Universiti Malaya,
14.
Halim al-Muhammady (19
), Pengaruh Madhhab Shafi`i dan
Masalah Kaum Muda di Malaysia,
15.
H. Mahmud Junus 1966, Pendidikan Islam, Djakarta: Penerbit&
Toko Buku Mutiara,
16.
H. Mahmud Junus 1966, Pendidikan Islam, Djakarta: Penerbit&
Toko Buku Mutiara,
17.
Hamka, Tafsir al-Azhar. Surabaya: Yayasan Latimojong, 1984,
juzu 1,
18.
Hamka, Falsafah Hidup, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1977,
19.
Hamka, Studi Islam: Aqidah, Syariah, Ibadah, Yayasan Nurul
Iman, Jakarta, 1976,
20.
Hasan Said Karmi, al-Manar and English- Arabic Dictionary,
Beirut: Longman Libraise Du Liban , 1970
21.
Ismail R. al-Faruqi (1982), Islamization of Knowlege: General
Principles and Workplan, Virginia: International Institute of Islamic
Thought,

22.
Islah Gusmian. 2002, Khazanah Tafsir Indonesia dari
Hermeneutika hingga Ideologi, Jakarta: Teraju Khazanah Pustaka
Keilmuan.
23.
Karl Mannheim, Conservative thought in Essay on Sociology
and Social Psychology, London: Routledge&Kegan Paul, 1966
24.
Mahsun Fuad (2005). Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar
Partisipatoris Hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LKIS.
25.
Muhammad Rashid Rida (1971), al-Wahy al-Muhammadi, Beirut:
al-Maktab al-Islami,
26.
Muhammad Nur Lubis. 2002. Data-Data Terbitan Awal
Penterjemahan& Pentafsiran al-Quran di Alam Melayu, Kuala Lumpur;
al-Hidayah Publishers,
27.
Muhammad Nur Lubis. 2002. Data-Data Terbitan Awal
Penterjemah&Pentafsir al-Quran di Alam Melayu, Kuala Lumpur: alHidayah Publishers.
28.
M. Yunan Yusuf. Karakteristik Tafsir al-Quran di Indonesia abad
ke XX. dalam Jurnal Ulumul Quran. Vol. Ill, No. 4. Th 1992,
29.
Malek Bennabi .(1991). Islam in History and Society, Islamabad:
Islamic Research Institute.
30.
Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Quran. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002.
31.
Nik Yusri bin Musa (2005), Sumbangan A. Hassan Bandung
Kepada Pengajian Hadith: Tumpuan Kajian Kepada Hadith-Hadith
Hukum, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi
Pengajian Islam, Universiti Malaya
32.
Lihat Lajnah Penerbitan Persis (1984), Ijma`, Qiyas Madzhab,
Taklid. Koleksi risalah karangan A. Hassan dikompilasi menjadi buku
oleh Lajnah Penerbitan Pesentren Persis.
33.
Percetakan nasional, (Undang-Undang Malaysia Akta 505).
Dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI).
Lihat juga Abdul Rahman Abdullah, Sejarah dan Tamaddun Islam,
34.
M.Quraish Shihab. 1992. Membumikan al-Quran Fungsi dan Peran
Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung. Mizan,
35.
M. Quraish Shihab. 1998. Menyingkap Tabir Ilahi Asma al-Husna
dalam Perspektif al-Quran. Jakarta; Lantera Hati, c.1
36.
M. Quraish Shihab, Tafsir dan Modernisasi. Jurnal Ilmu dan
Kebudayaan Ulumul Quran. No. 8, vol. 11. 1991
37.
M. Quraish Shihab. 1995. Reaktualisasi dan Kritik dalam M.
Wahyuni Nafis (editor), Kontekstulisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof Dr.
Hj. Munawir Sjadzali, MA. Jakarta; Paramadina,
38.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan
Keserasian Al-Quran (Jakarta: Lentera Hati, 2003), cet I, vol. 11,
2

39.
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1998),
cet VII,
40.
Nirwan Syarin (2010), Liberalisasi Syariat Islam dlm
Dr
Muhammad Akhyar Adnan, Muhammadiyah dan Tantangan Abad Baru
Percikan Pemikiran Dari Negeri Jiran, Yogyakarta: Matan Press
41.
Abdul Ghani Hj. Shamsuddin (1989), Tajdid dalam Pendidikan
dan Masyarakat, Kuala Lumpur: Persatuan Ulama Malaysia,
42.
Muhammad Kamal Hassan (1980), Muslim Intellectual Responses
to New Order Modernization in Indonesia, Kuala Lumpur: Dewan
bahasa dan Pustaka,
43.
Peter Riddell, Earliest Quranic Exegctical Aaivity in the MalaySpeaking Slates. dalam maja.te.k Archipel. 1989,
44. Syafiq A. Mughni( 1994), Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal, cet. 2.
Surabaya: PT. Bina Ilmu,