Anda di halaman 1dari 2

SULIT

BAHAGIAN B
JAWAB SEMUA SOALAN
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan pilihan jawapan di bawah.
matlamat
keikhlasan
keistimewaan

kuku besi
perpaduan
prihatin

kebajikan
cabaran
efektif

potensi

1. Setiap anggota masyarakat perlu___________________ terhadap masalah yang berkaitan


dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Kelab Interact di sekolah merupakan persatuan yang ditubuhkan untuk memupuk pelajar
supaya melakukan kerja-kerja ___________________
3. Kerjasama dan _____________________ adalah syarat-syarat untuk menjayakan sesuatu
permuafakatan.
4. Menyertai jiran bertugas menjaga keselamatan kawasan perumahan melalui Rukun
Tetangga akan memupuk semangat _________________ di kalangan penduduk.
5. Kita hendaklah menghargai, menyanjung tinggi dan meyokong bakat dan kebolehan
rakan agar ___________________ mereka terus dikembangkan.
6. Setiap kegagalan merupakan _______________ yang perlu ditempuhi dan diatasi
sebelum seseorang itu mencapai kecemerlangan diri.
7. Di bawah pemerintahan _______________, mesyarakat tidak berpeluang untuk
menyuarakan pendapat kepada pemerintah.
8. ____________________ individu terletak pada kematangan pemikiran, keperibadian dan
penampilan yang menarik.
9. Komunikasi yang _______________ dapat memberi kesan kepada orang yang bercakap
dan orang yang dilawan bercakap.
10. Setiap perkara yang dirancang mestilah mempunyai _________________
Sambungkan peribahasa/slogan di bawah dengan betul.
9

SULIT

11 Rumahku ________________
12 Usaha tangga ________________
13 Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana ____________________
14 __________________ teguh, bercerai roboh.
15 Buat baik ________________ , buat jahat jangan sekali.
Gariskan jawapan yang betul.

16 Setiap anggota dalam kelas bertanggungjawab terhadap [ keselamatan, kebajikan ]


barang-barang milik kelas dan peribadi.
17 Perwatakan yang [ terpuji, tercela ] akan meningkatkan imej seseorang itu.
18 Sokongan waktu susah dan senang akan mempengaruhi [ rohani, emosi ] anggota
keluarga.
19 Aktiviti gotong-royong di sekolah dapat memupuk [ persengketaan, perpaduan ] di
kalangan pelajar.
20 Aktiviti keluarga yang sihat dapat menjalinkan hubungan [ erat, intim ] antara ahli

keluarga.

10