Anda di halaman 1dari 7

YAACOB BIN MOHAMAD

UNIT PEROLEHAN & ASET


PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA PILAH

ELEMEN 1
1.0

PENGURUSAN ASET SEKOLAH

HALATUJU PENTADBIR DALAM PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN


PENILAIAN

N0

ASPEK

ITEM PEMANTAUAN

DAPATAN
markah

PENGURUSAN
ASET ALIH
KERAJAAN

1.1

Pengurusan JPAK di urus dengan baik

1.2

Mematuhi Prosedur TPA yang bekuat kuasa

1.3

Harta modal dan Inventori diurus dengan


cekap dan melaksnakan semakan
penyelenggaraan nya.

1.4

Semua Perbelanjaan dikawal dan dipantau


secara terancang

1.5

Menguruskan Pelupusan
mengikut keperluan

1.6

Menyemak dan memantau penyediakan rekod


harta modal dan inventori.

1.7

Menguruskan Mesyuarat JKPAK 4 kali


setahun

1.8

Meneyediakan kemudahan Fizikal Perabot


mengikut keperluan Staf , murid / warga sekolah

1.9

Perancangan Takwim tahunan / Carta Gantt


Pengurusan Aset Sekolah di sediakan

dan hapuskira

27

JUMLAH SKOR

ELEMEN 2
2.0 FAIL PENGURUSAN

SKOR

PENGURUSAN D0KUMEN ASET ALIH KERAJAAN


FAIL ASET ALIH KERAJAAN
PENILAIAN

N0

ASPEK

ITEM PEMANTAUAN

DAPATAN
Markah

2.1

2.1.0

Pekeliling Pengurusan Aset Alih Kerajaan.


Bil 5 Tahun 2007 difailkan.

2.1.2

Garisan Panduan Pengurusan Aset Alih


Kerajaan Kem enterian Pelajaran Malaysia.
: 4 tahun 2009 di failkan

2.1.3

Surat Arahan Pekeliling / Arahan


Perbendaharaan. difailkan.

2.1.4

Surat arahan JPNS / PPD di rekod dan difailkan

JUMLAH SKOR

12

1
FAIL
PEKELILING

SKOR

Bil

3
.

PENILAIAN
N0

ASPEK

ITEM PEMANTAUAN

DAPATAN
markah

SKOR

2.2.1

Senarai Ahli Jawatankuasa JKPAK di


kemukakan.

Surat Perlantikan Dari KPM :


2.2.2

2.2

2 FAIL
PENGURUSAN
ASET & JKPAK
SEKOLAH

2.2.3

2.2.4

a.

Pegawai Aset Sekolah

b.

Pemeriksa Pelupusan Aset

c.
Pegawai Penyiasat Kehilangan
Aset
Surat Jemputan mesyuarat JKPAK
mengandungi Nama Jawatankuasa,Tarikh
& Tempat,Masa, Agenda dan Nama
Pengerusi Mesyuarat.
Minit Mesyuarat disedia .Mengandungi
Senarai kehadiran, Agenda yang
dibincangkan, dan keputusan yang dibuat.

.
3

2.2.5

Mengedarkan minit mesyuarat berserta


dengan borang maklum balas mesyuarat.

2.2.6

Kehadiran Mesyuarat JKPAK di rekodkan

2.2.7

Mesyuarat JKPAK di patuhi mengikut


terma (Jan, April , july, Okt )

2.2.8

Surat surat direkodkan secara teratur.

JUMLAH SKOR

2.3.1

2.3

2.3.2

FAIL

2.3.3

REKOD HARTA
MODAL

2.3.4
2.3.5

2.3.6

24

Aset Alih harta modal didaftarkan ke


dalam Kad KEW PA 2 dgn Lengkap
Harta Modal didaftar dalam tempoh 2
Minggu
Senarai daftar Harta modal , KEW PA 4
di sediakan mengikut tahun daftar Aset.
Kad KEW PA 2 di periksa oleh oleh
pegawai pemeriksa Aset setiap tahun.
Laporan Pemeriksaan Harta Modal
oleh Pegawai Pemeriksa Aset di
sediakan pada setiap tahun . ( KEW
PA 10 )
Melabel Aset harta modal dengan tagging "
HAK KERAJAAN MALAYSIA

3
3
3

JUMLAH SKOR

18

2.4.1

Aset Alih Inentori didaftarkan ke dalam


Kad KEW PA 3 dengan maklumat
lengkap

FAIL

2.4.2

Inventori didaftar dalam tempoh 2 minggu

REKOD

2.4.3
2.4.4

2. 4
2.4.5

INVENTORI

2.4.6

Senarai Daftar Inventori KEW PA 5 di


sediakan mengikut tahun daftar Aset.
Kad KEW PA 3 di periksa oleh pegawai
pemeriksa Aset setiap tahun.
Laporan Pemeriksaan Inventori oleh
Pegawai Pemeriksa Aset di sediakan
pada setiap tahun . ( KEW PA 11)

3
3

Melabel pada Aset Inventori dengan tagging


"HAK KERAJAAN MALAYSIA

JUMLAH SKOR

18

PENILAIAN
N0

ASPEK

ITEM PEMANTAUAN

DAPATAN
markah

2.5

2.5.1

Daftar Pergerakan harta Modal dan


Inventori di rekodkan . (KEW PA 6 )

SKOR

5
FAIL
PERGERAKAN
ASET

2.5.2
2.5.3

2.5.4

2.5.5
2.5.6

Tarikh & T/ tangan Peminjam dan Pegawai


Pengeluar dicatat lengkap.
Borang BPPA 20 telah dilengkapkan oleh
pemiimjam serta tanda tanda tangan Guru
Besar / Pengetua.
Surat Akuan Janji / Terma Akuan guru di
failkan bagi Guru Memegang Laptop
sepanjang Penggal Persekolahan.
Senarai Aset Alih kerajaan di Lokasi
KEW PA 7 di sediakan dalam 2 salinan
dan di pamirkan di lokasi.
Rekod Penempatan di lokasi adalah setara/
sama seperti di catat dalam Kew Pa 7
JUMLAH SKOR

2.6.1
6

Menyediakan dan mengemukakan


dokumen , Kew Pa 8, Kew Pa 12, Kew Pa
20 dan Kew Pa 32 Ke PPD , Jabatan
dan BPPA selewatnya 30 Januari tahun
berikut nya.

3
3
.
3

3
3
18

Menyediakan Laporan Tahun Harta modal


FAIL
2.6

LAPORAN
ASET ALIH

2.6.2

& Inventori ( Kew PA 8 ) dan Sijil


Pemeriksaan Tahunan ( Kew Pa 12 )

2.6.3

Menyediakan Laporan tahunan Pelupusan


Aset Alih Kerajaan ( Kew PA 20 ).

2.6.4

Menyediakan Laporan tindakan Surcaj/


Tatatertib ( Kew PA 32 ).

2.6.5

Tatacara Laporan tahunan di patuhi selaras


dengan Pekeliling TPA yang berkuatkuasa

JUMLAH SKOR

SELENGGARA
ASET

Senarai Aset Alih kerajaan yang perlu di


selenggara di sediakan ( KEW PA 13 )

2.7.2

Jadual Penyelenggaraan di sediakan bagi Aset


yang diselenggara berjadual

2.7.3

Menyediakan Kew PA 9 bagi Aset yang


Rosak atau perlu di selenggara.

2.7.4

Mendapatkan Inbois / sebutharga bagi kerja


kerja penyelenggara Aset.

2.7.5

Menyediakan Laporan / Dokumentasi &


penilaian Prestasi pembekal Perkhidmatan
baikpulih/ selenggara

2.7.6

Merekodkan & Melengkapkan daftar


Penyelenggaraan harta Modal ( Kew PA
14 ) dan Kew PA 2 (Bahagian B)

2.7

2.7.7

Membuat Analisa Prestasi Pembekal PK 07


di sediakan.
JUMLAH SKOR

15

2.7.1
7

FAIL

21

PENILAIAN
ASPEK

ITEM PEMANTAUAN

DAPATAN
markah

SKOR

2.8.1
2.8
2.8.2

FAIL

PELUPUSAN

Menyediakan Perakuan Pelupusan ( PEP)


Aset Alih Kerajaan ( Kew PA 16 )
Menyediakan Laporan Lembaga
Pemeriksa Aset Alih Kerajaan . ( Kew PA
17 ).
Mengemukakan Dokumen Pelupusan
kepada Urusetia Pelupusan JPNS dengan
Lengkap dan teratur.

2.8.4

Merekodkan Dokumen yang berkaitan


dengan pelupusan secara pindahan atau
jualan sisa / musnah dengan teratur
mengikut

2.9.1
2.9
FAIL

HAPUS KIRA

Laporan Ketua Jabatan Kepada Polis


dalam tempoh 24 Jam.

Nama Pengetua /
Guru Besar

12

Menyediakan Laporan Awal Kehilangan


2.9.2

2.9.3

Kew P A 28 ( 2 Hari Berkerja ) Kepada


PPD / JPNS.
Laporan Ketua Jabatan menyediakan
langkah-langkah mengelak berlaku
kehilangan.

3
.

2.9.4

Rekod Dokumen Kew PA 6 / atau Borang


BPPA 20 di patuhi sekiranya kehilangan
berlaku di luar permis sekolah.

2.9.5

Tatacara/ Prosedur pelaporan dan rekod


kehilangan dipatuhi mengikut SOPTPA yang
berkuatkuasa

JUMLAH SKOR

Nama Sekolah

TPA Bil : 5 / 2007.


JUMLAH SKOR

&

2.8.3

ASET

KEHILANGAN

Kod
Sekolah :

15

Nama Pegawai
Aset

No Tel
Sekolah :
KRITERIA KRITIKAL
[ DESKRIPSI SKOR

No ASPEK

Kewangan , Aset Alih dan Aset Tidak Alih


kerajaan diurus untuk memastikan setiap
perbelanjaan memberi pulangan optimum.

ASPEK PEMANTAUAN

MARKAH PENUH

PENGURUSAN INDUK
ASET ALIH KERAJAAN

27

FAIL PENGURUSAN ASET


Kewangan sekolah diurus dengan
mematuhi peraturan kewangan yang
berkuatkuasa.
Perbelanjaan dirancang berdasarkan
peruntukan
Peruntukan kewangan dimafaatkan
sepenuhnya.
Sekolah menerima laporan Audit tanpa
Teguran
Semua perbelenjaan dikawal dan dipantau
secara terancang bagi memastikan setiap
perbelanjaan diberi pulangan optimum
Hampir keseluruhan harta modal dan
inventori diuruskan secara cekap dengan
melaksanakan semakan stok,
penyelenggaraan dan pelupusan

2.1

PEKELILING

12

2.2

PENGURUSAN ASET /
JKPAK SEKOLAH

24

2.3

REKOD HARTA MODAL

18

2.4

REKOD INVENTORI

18

2.5

PERGERAKAN ASET

18

2.6

LAPORAN ASET ALIH


KERAJAAN

15

2.7

SELENGGARA

21

2.8

PELUPUSAN ASET

2.9

KEHILANGAN &
HAPUSKIRA

ASET

12
15

Pengiraan :
a.

Skor Min :

Jumlah Skor

-------------------

JUMLAH

180

SKOR

10
b. Peratusan : Jumlah Skor X 100 =

SKOR MIN

------------------

PERATUSAN PENCAPAIAN

180

TAHAP PENCAPAIAN SEKOLAH

SANGAT
LEMAH

LEMAH

MEMUASKAN

HARAPAN

BAIK

CEMERLANG

0%-19.9%

20%-39.9%

40%-59.9%

60% - 79.9%

80% - 89.9%

90% - 100%

CATATAN / ULASAN :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

--------------------------------------Pengesahan Pegawai Pemantau

--------------------------------------Pengetua / Guru Besar

SKOR