Anda di halaman 1dari 18

UJIAN BERTULIS

2 JAM

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

SAINS 55

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Markah
Penuh
Soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah

Markah
Diperoleh

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
100

NAMA
:
______________________________________________________________________

ANGKA GILIRAN:

1. a) Rajah di bawah menunjukkan sistem respirasi manusia. Labelkan diafragma,


bronkus atau bronkiol pada rajah di bawah.

P:

Q:

R:
[3 marks/3 markah]
b) Rajah di bawah menunjukkan satu proses, X, yang terlibat dalam mekanisme pernafasan.

i)

Namakan proses X.
________________________________________________________________
[1 mark/1 markah]

ii)

Nyatakan apa yang berlaku kepada bahagian yang berikut semasa proses X:
a) Sangkar rusuk :
____________________________________________________________
b) Diafragma :
____________________________________________________________
[2marks/2 markah]

2. Rajah di bawah menunjukkan dua aktiviti.

Tandakan ( ) tenaga yang terdapat dalam aktiviti di atas.


Tenaga Kinetik

Tenaga keupayaan
(1 mark/markah)
b) Rajah di bawah menunjukkan dua sumber tenaga yang digunakan untuk menjana tenaga
elektrik.

i)

Dalam ruangan yang disediakan di atas, namakan sumber tenaga itu.


(2 marks/markah)

ii)

Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan sumber tenaga yang manakah


boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui

Tenaga yang boleh diperbaharui

Tenaga yang tidak boleh diperbaharui

(2 marks/markah)
iii)

Tandakan ( ) perubahan tenaga yang berlaku di Q.

Tenaga kinetik

Tenaga elektrik

Tenaga elektrik

Tenaga kinetik

Tenaga keupayaan

Tenaga elektrik
(1 markah/markah)

3. Rajah di bawah menunjukkan sususnan radas untuk menentukan proses peneutralan di


antara asid dan alkali.

a) Nyatakan kaedah yang ditunjukkan dalam gambarajah di atas?


___________________________________________________________________________
_
[1 mark/1 markah]
b) Tulis persamaan tindak balas dalam perkataan bagi proses peneutralan di atas.
___________________________________________________________________________
[2 marks/2 markah]

c) Sengatan lebah dapat dirawat dengan menggunakan serbuk bikarbonat. Jelaskan.


____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
[3 marks/3 markah]

4. Kapilari adalah salur darah yang terlibat dalam sistem peredaran darah
manusia. Kapilari mempunyai dinding yang hanya setebal satu sel.

arteri

Vena
a)

a) Namakan salur darah pada ruangan di atas.


[1
marks/1
markah]
b)

b) Nyatakan fungsi setiap salur darah berikut:


Salur darah

Fungsi

[3 marks/3 markah]
c) Rashid terlibat dalam satu kemalangan dan dia memerlukan pemindahan darah.
Rashid mempunyai kumpulan darah B. Ramalkan apa yang akan terjadi sekiranya Farid
yang mempunyai kumpulan darah A mendermakan darah kepada Rashid.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________
[2 marks/2 markah] 5.
Rajah

di bawah menunjukkan dua ekor haiwan yang mempunyai jenis penglihatan yang
berbeza.

[2
mark
s/2
mark
ah]

a)
Berdasarkan rajah di atas, nyatakan jenis medan penglihatan bagi haiwan X
dan Y :
X : _____________________________________
Y : _____________________________________
[2 marks/2 markah]
b) Pada rajah di atas, lukiskan medan penglihatan haiwan X dan haiwan Y masingmasing.
[2 marks/2 markah]
c) Nyatakan satu kelebihan medan penglihatan yang dimiliki oleh :
i) haiwan X:
______________________________________________________________
ii)
haiwan
_____________________________________________________________

6. Rajah di bawah menunjukkan tiga bahan.

[3 marks/
3markah]

Air mineral

Emas

Garam

a) Kelaskan semua bahan dalam rajah di atas kepada tiga kumpulan


dengan melengkapkan jadual di bawah
Unsur

Sebatian

Campuran

b) A
n
d
a
di
b
e
ri
k
a
n
s
a

tu campuran pasir dan garam. Nyatakan kaedah yang digunakan


untuk mengasingkan komponen campuran itu. Kemudian, jelaskan
kaedah tersebut
Campuran pasir dan garam

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
________
___
[3 marks/
3markah]

7. Rajah di bawah menunjukkan salah satu sistem dalam tubuh manusia.

(a) Namakan sistem yang ditunjukkan pada rajah di atas.


______________________________________________________________
( 1 markah)
(b) Apakah fungsi bahagian berlabel Z?
______________________________________________________________
( 1 markah)
(c) Nyatakan dua bahan buangan yang dihasilkan oleh bahagian berlabel X.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( 2 markah)
(d) Seorang pesakit dengan ginjal yang tidak berfungsi boleh dirawat mengggunakan mesin dialisis
yang bertindak sebagai ginjal.
Terangkan bagaimana mesin dialisis berfungsi untuk menyingkirkan bahan kumuh.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( 2 markah)

8. Piramid pertama di dunia dipercayai dibina pada tahun 2611 SM. Sehingga kini, piramid tersebut
masih kekal kukuh.

a) Bagaimanakah struktur piramid ini dapat mengekalkan kestabilannya sehingga kini?

(2 marks/ 2markah)
b) Dalam satu pertandingan Rahim dan rakannya telah dibekalkan dengan 6 ketul bata seperti
yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

i)

Lakarkan satu binaan yang tinggi dan stabil dengan menggunakan 6 ketul bata di
atas dan tandakan kedudukan pusat graviti dengan huruf X.

(2marks/2markah)

ii)

Wajarkan lakaran anda di 8 bi).

.................................................................................................................................
(2 marks/2markah)
9 a) Proses penurasan dijalankan di loji rawatan air untuk menyingkirkan bendasing.

Takungan
P
Tangki
simpanan

i.

Q
R

T
Antara P, Q, R, S dan T, tangki manakah yang menjalankan proses tersebut?

ii.

(1 mark/1 markah)
Mengapakah kapur mati dan alum ditambahkan ke dalam tangki penggumpalan?

..................................................................................................................................................................
(2 marks/2 markah)
iii.

Pereputan gigi merupakan masalah yang sering dihadapi oleh setiap individu. Apakah yang perlu
ditambah ke dalam air tersebut untuk menguatkan gigi?
..............
(1 mark/1markah)

b) Rajah di bawah menunjukkan sumber pencemaran air di sebatang sungai.

i.

Nyatakan punca pencemaran air yang berlaku di bandar tersebut.

(1 mark/1markah)

ii.

Nyatakan kesan dari pencemaran tersebut terhadap hidupan akuatik.

(1 mark/ 1markah)

10)

Rajah di bawah menunjukkan Firman yang berjisim 60 kg sedang menaiki tangga ke


loteng rumahnya.

60kg

i) Sekiranya kerja yang dilakukan adalah 1200 J, hitung ketinggian bilik tersebut.

(2 marks/2markah)
ii) Dengan menggunakan formula di atas, carikan nilai Kuasa jika lelaki itu mengambil masa 10 saat
untuk sampai ke atas.

Kuasa (W) = Kerja yang dilakukan(J)


Masa(s)

(2 marks/2markah)
iii) Berdasarkan jawapan anda di a(ii), nyatakan bagaimana cara untuk meningkatkan nilai Kuasa
lelaki ini.

...........................................................................................................
.............................................
(2marks/2markah)

11.

Sebatang lilin dinyalakan di dalam sebuah bikar seperti yang ditunjukkan dalam rajah di
atas. Seorang pelajar mencatat masa yang diambil bagi setiap pembakaran lilin di
dalam bikar tersebut. Keputusan di catatkan ke dalam jadual seperti berikut.
Saiz bikar(ml)
1000
500

Masa (s)
15
8

a) i. Terangkan mengapa masa bagi setiap pembakaran lilin adalah berbeza?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[1 marks/ 1markah]
ii.

Bentukkan kesimpulan bagi aktiviti ini


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[1 mark/ 1 markah]

b).

i) Nyatakan peratus gas yang digunakan semasa pembakaran lilin.


_______________________________________________________________________
[1 mark/ 1 markah]
ii) Apakah gas yang semakin berkurang dan semakin bertambah semasa pembakaran lilin
berlaku?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
[2 marks/ 2 markah]

c) Semasa pembakaran lilin berlaku, wap air, karbon dioksida, tenaga cahaya dan tenaga haba
dihasilkan. Jika lilin digantikan dengan sebongkah kayu kecil, apakah hasil pembakaran
bongkah kayu itu.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
[2mark/2markah]
d) Apakah ujian yang paling sesuai untuk mengenal pasti bahawa gas tersebut adalah gas
oksigen?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
[1mark/1markah]
e) Nyatakan dua ciri bagi gas oksigen?
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
[2mark/2markah]
12. Hasil tenusu di bawah sangat mudah didapati di pasaraya, hasil tenusu ini amat sesuai diminum
oleh semua golongan, terutamanya kanak-kanak.

a) i. Tentukan kelas makanan bagi hasil tenusu di atas


_______________________________________________________________
[1 mark/1markah]
ii. Nyatakan fungsi bagi kelas makanan yang dinyatakan di a) i
________________________________________________________________________
______________________________________________________
[1 mark/1markah]
b) Tentukan ujian makanan yang sesuai untuk menentukan kelas makanan berikut
Jenis makanan

Ujian makanan
kentang
telur
Madu
[3 mark/3markah)
c) Susunan radas di bawah telah disediakan oleh sekumpulan pelajar untuk mengkaji tentang
pencernaan makanan. Sampel dari kedua-dua tabung didih diuji dengan ujian iodin
termometer

larutan kanji + air liur


kukusan air (37 0C)
larutan kanji

i)

Nyatakan pemboleh ubah bagi aktiviti ini.


Pemboleh ubah yang dimalarkan
Pemboleh ubah yang
dimanipulasikan
Pembolehubah yang bergerak balas
[3 mark/3markah]

ii)

iii)

Apakah inferens yang sesuai untuk aktiviti ini?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[1 mark/1markah]
Nyatakan kesimpulan bagi aktiviti ini.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[1 mark/1markah]

13. Serangan jantung adalah faktor utama kematian mengejut. Kejadian ini berlaku apabila
jantung berhenti berdenyut secara tiba-tiba atau mengalami fibrilasi ventrikular akibat
penyumbatan salur darah di dalam jantung

Sel badan
a) Apakah fungsi jantung?
______________________________________________________________________
(1 mark /1 markah)
b) Labelkan salur darah pada rajah di atas.
(4mark / 4 markah)
c) Kenapakah dinding ventrikel sebelah kiri lebih tebal dari ventrikel sebelah kanan?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(1 mark/ 1 markah)
d) Lukiskan anak panah pada rajah di atas untuk menunjukkan laluan darah beroksigen
dan tidak beroksigen dengan menggunakan kekunci berikut:
Darah beroksigen
Darah terdeoksigen
(2marks / 2 markah)
e) Lengkapkan persamaan perkataan di bawah.

hemoglobin

oksigen

oksigen
(1 mark/ 1markah)

f) Cadangkan satu cara untuk mengekalkan jantung yang sihat.


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(1 mark / 1markah)
14. Sekumpulan murid mengkaji tentang takat didih air dan kesan bendasing ke atasnya.

100cm3 air suling dididihkan di dalam dua buah kelalang yang berbeza
Satu kelalang diisi air suling dan satu kelalang lagi diisi air suling dan sedikit garam.
Jam randik dimulakan secepat mungkin di awal pemanasan.
Suhu direkodkan setiap 2 minit bagi kedua-dua buah kelalang itu.

a) Lengkapkan pernyataan berikut.


Suhu air yang berubah kepada stim merupakan _______________________________
air.
(1 markah/mark)

b) Mengapakah air suling dikelaskan sebagai air tulen?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(1 markah/mark)
c) Graf yang berikut menunjukkan keputusan bagi penyiasatan itu.

i) Adakah takat didih air suling lebih tinggi, sama atau lebih rendah daripada takat didih
air yang mengandungi bendasing?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 mark/markah)
ii) Terangkan perbezaan suhu air di dalam kedua-dua buah kelalang antara minit ke-14
hingga minit ke-18.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(2 markah/marks)

iii) Murid-murid itu bercadang untuk mengulangi penyiasatan dengan menambah lebih
banyak garam ke dalam kelalang. Pada graf yang diberikan, lakarkan satu garisan
bagi keputusan yang diramalkan.
(1 mark/markah)
d) Rajah di bawah menunjukkan ikan-ikan yang diletakkan di dalam dua bekas yang
berbeza. Sebagai seorang pemborong ikan, bekas yang manakah yang dapat
mengekalkan kesegaran ikan untuk tempoh yang panjang. Wajarkan pendapat anda.

Bekas

Bekas

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(4markah/marks)

**KERTAS SOALAN TAMAT**


**END OF QUESTION PAPER**

Anda mungkin juga menyukai