Anda di halaman 1dari 14

1.

PENGENALAN

Sekolah merupakan institusi pendidikan yang dapat membangunkan


insan ke arah kecemerlangan akademik, sahsiah dan kokurikulum.
Persekitaran sekolah yang kondusif dapat menimbulkan keselesaan dan
rasa selamat kepada warga sekolah sepanjang menjalankan aktiviti di
sekolah tidak kira aktiviti kurikulum, kokurikulum atau kerohanian. Proses
pengajaran dan pembelajaran di dalam atau di luar bilik darjah juga dapat
berjalan dengan lancar dan sempurna. Pengajaran yang berkesan dapat
memaksimumkan tahap kefahaman murid dalam pelajaran. Oleh itu, guru
pelatih akan mengambil peluang ini bagi merencana projek inovasi dalam
pengajaran dan pembelajaran agar menepati hasrat dalam menjaga
kualiti pengajaran yang lebih baik. Suasana yang kondusif semasa proses
pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dapat membantu
dalam pencapaian murid.
Internship merupakan salah satu program latihan di lapangan yang bertujuan
untuk

mengembang

pengalaman sedia

serta

mengaplikasikan

pengetahuan,

kemahiran

dan

ada sebagai seorang guru. Guru pelatih dikehendaki

merancang, melaksana dan menilai projek yang berkaitan dengan pengajaran


dan pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang merupakan
major pengajian saya.

Sehubungan dengan itu,

saya sebagai guru pelatih dari Institut

Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun telah memilih untuk melaksanakan satu
projek yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran dan pengajaran di sekolah

bagi menjayakan internship yang bermula dari 03 Ogos 2015 sehingga 04


September 2015 di Sekolah Kebangsaan Kampong Selamat, Simpang Empat
Semanggol, Perak.Saya telah memilih untuk melaksanakan projek inovasi
melalui pembinaan stesen portable Yang boleh digunakan semasa sesi
pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi kelaskelas yang terlibat.

2.0

RASIONAL

Tatkala pada masa kini , ramai guru yang berkelayakan dan


mempunyai ilmu pengajaran yang lebih baik untuk diterapkan dalam sesi
pengajaran di sekolah. Guru-guru yang telah lama berkhidmat diberi
program perkembangan ilmu dari semasa ke semasa tentang
perkembangan kurikulum dan gaya pembelajaran yang terkini. Namun
dengan kepesatan perkembangan teknologi , guru seharusnya seiring
dalam meningkatkan pencapaian murid melalui beberapa kaedah dan
teknik yang lebih berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan
tuntutan kerja seorang guru yang semakin bertambah dari semasa ke
semasa, maka murid akan menerima kesan daripada pengajaran yang
berlaku. Pengajaran yang baik, lengkap dan bermakna kepada semua
murid perlu dalam meningkatkan pemahaman murid mencapai isi
pelajaran. Maka sesuatu anjakan paradigma perlu bagi seseorang guru
dalam merangka kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Murid akan
lebih berminat dengan pengajaran dan mula mendekati dengan minat
untuk belajar. Projek inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran amat
sesuai digunakan sebagai salah satu cara untuk memberi kelainan dalam

proses pengajaran di dalam kelas.

3.0

PERNYATAAN MASALAH

Menurut Tomlinson dan Eidson (2003), stesen pembelajaran atau


dikenali sebagai learning station ialah sudut atau kawasan di dalam bilik
darjah atau di luar bilik darjah yang memerlukan kanak-kanak bergerak
dari satu stesen ke stesen yang lain mengikut jadual yang telah
ditetapkan. Guru atau fasilitator telah menyediakan tugas dan peralatan
yang sesuai dengan keperluan pembelajaran kanak-kanak ini di setiap
stesen. Pendekatan pembelajaran berasaskan stesen ini memerlukan
ruang di mana sekumpulan kecil murid akan melakukan tugas yang
tertentu mengikut masa yang telah ditetapkan. Peraturan yang telah
ditetapkan ialah bilangan stesen hendaklah tidak kurang daripada 3 atau
4 stesen dan bilangan murid tidak melebihi 6 hingga 8 orang di setiap
stesen (Bowman, 2004).

Menurut Gardner (1991) dalam Kronin (2011), pelajar mempunyai


pemikiran

yang

berbeza.

Oleh

itu,

mereka

belajar,

mengingati,

melaksanakan dan memahami sesuatu dengan cara yang berbeza dan


tersendiri. Gardner (1993) berpendapat bahawa setiap insan mempunyai
pelbagai kecerdasan yang berlainan. Antara kecerdasan pelbagai yang
diperkenalkan

oleh

Gardner

ialah

kecerdasan

linguistik,

logikal-

matematikal, visual-spatial, muzik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal,


naturalis serta spiritual. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Stesen
yang diwujudkan mengikut kecerdasan-kecerdasan tertentu membantu
kanak-kanak

mengasah

bakat

dan

potensi

mereka.

Pendekatan

pembelajaran secara tradisional seperti kaedah keseluruhan kelas (whole


class instruction) tidak dapat mengembangkan potensi sedia ada kanakkanak. Menurut Hine (2010), circle time dan pendekatan pengajaran
keseluruhan kelas (whole class instruction) dilihat kurang berkesan untuk
memenuhi keperluan dan kecerdasan pelbagai kanak-kanak. Hal ini
kerana, circle time dan pengajaran keseluruhan kelas memerlukan guru
melakukan sesuatu pengajaran, aktiviti dan perkara dengan ramai kanakkanak pada satu masa yang sama.

Guru Pendidikan Jasmani sering menggunakan kaedah ini untuk


mengajar dua atau tiga kemahiran pada murid pada masa pendidikan
Jasmani. Sebagai contoh guru pendidikan jasmani mengajar kemahiran
membaling aras ada, kemahiran menangkap dan kemahiran balingan sisi.

Kesemua kemahiran ini dapat dilakukan oleh murid melalui penggunaan


kaedah stesen.

Kaedah stesen memerlukan guru menyusun skital atau marker


untuk membolehkan kawasan stesen dibentuk. Kaedah penggunaan skital
atau marker ini memaksa guru untuk mengambil masa sebelum ia
dapat direalisasikan. Ia juga sukar untuk dipindahkan jika berlaku
pertembungan kelas di dalam kawasan yang terhad. Murid juga sukar
untuk menentukan kawasan permainan melalui penggunaan skital atau
marker ini.

Hal ini menjadi bertambah rumit jika kaedah ini dijalankan secara
rutin, menyebabkan banyak masa yang digunakan untuk membentuk
stesen semasa sesi awal pembelajaran dan pengajaran berlaku. Ia secara
tidak langsung mewujudkan masalah pembaziran masa dan menyebabkan
guru Pendidikan Jasmani terpaksa memendekkan mana-mana bahagian
perancangan pembelajaran dan pengajaran yang telah dirancang. Justeru
itu, masa yang diperuntukkan untuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran
Pendidikan Jasmani tidak dapat digunakan secara optimum.

4.0

OBJEKTIF

i.

untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran

ii.

supaya lebih menarik


dan menarik perhatian murid.
Merancang dan melaksanakan program inovasi dalam pengajaran

iii.

dan pembelajaran yang dipersetujui oleh pihak sekolah.


memberi sumbangan yang bermakna dalam bentuk pengajaran

iv.
v.

yang berkualiti kepada


pihak sekolah.
Sebagai salah satu bahan rujukan kepada guru-guru lain dalam
mempelbagaikan

vi.
vii.

aktiviti

dalam

proses

pengajaran

dan

pembelajaran.
Dapat memberi pengalaman baru kepada guru pelatih dalam
merencana program inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi

viii.

kehendak program pendidikan semasa.


Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran dan pembelajaran dan

ix.

pengurusan projek.
Memantapkan usaha dan inisiatif ke arah pemupukan ciri-ciri inovasi dan

x.

kreativiti.
Membimbing dan melatih para pelajar berinteraksi berkongsi pengalaman

xi.

semasa menyediakan dan mengendalikan program inovasi.


Memberi latihan dan menyediakan pengalaman dalam aspek pengurusan
projek.

5.0

KONSEP INOVASI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

5.1

KONSEP INOVASI YANG DIPERKENALKAN

pendekatan

pembelajaran

berasaskan

stesen

ialah

sekumpulan pelajar pergi ke stesen tertentu untuk melakukan


tugasan yang telah ditetapkan di sesuatu stesen. Tugasan yang
telah ditetapkan adalah sesuai untuk meningkatkan perkembangan
kanak-kanak mengikut keperluan pembelajaran mereka. Tugasan
yang disediakan mampu menarik minat kanak-kanak supaya tidak
bosan dan lebih menekankan kepada pembelajaran berpusatkan
pelajar serta berpusatkan bahan. Kanak-kanak dapat menerokai
sesuatu perkara secara sendiri dan dengan bantuan rakan-rakan
serta guru yang bertindak sebagai fasilitator. Guru perlu bertindak
sebagai fasilitator untuk memantau dan hanya membantu sekiranya
diperlukan sahaja.

Memandangkan penggunaan skital dan marker sebagai


bahan

asas

untuk

membentuk

stesen

bagi

mata

pelajaran

Pendidikan Jasmani adalah kurang sesuai dan membazir masa,


maka satu kaedah untuk menghasilkan portable stesen akan
digunakan.

Untuk merealisasikan projek ini, saya akan menghasilkan satu


stesen portable yang menggunakan tali nylon pelbagai warna.
Setiap warna mewakili satu stesen. Pada setiap sudut stesen
pancang besi akan diletakkan secara kekal. Melalui kaedah ini, guru

hanya perlu menghampar portable stesen yang telah dihasilkan.


Seterusnya guru perlu menanam pancang besi yang terdapat di
setiap sudut untuk membentuk stesen separa kekal di atas padang.
Kaedah ini dapat menjimatkan masa guru untuk membentuk stesen
bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran.

Ia juga dapat dipindah ke tempat dipindahkan dengan


mudah ke lokasi yang ditetapkan. Murid juga dapat melihat
dengan jelas kawasan pergerakan mereka serta memudahkan
guru untuk mengawal disiplin kelas.

Rajah 1: Lakaran stesen portable


Stesen A bersaiz 12 meter x 12 meter
Stesen B, C, D dan E bersaiz 12 meter x 5 meter.

5.2

PRESTASI DAN PENCAPAIAN MURID SEBELUM INOVASI

Dalam masa sesi pembelajaran dan pengajaran melalui


kaedah stesen dengan menggunakan skital atau marker sebagai
bahan

asas

untuk

menghasilkan

didapati

bahawa

murid

menghadapi kesukaran untuk menentukan had kawasan permainan


mereka terutamanya pada sesi permainan kecil. Fenomena ini
menimbulkan

suasana

tegang

dan

menimbulkan

pergaduhan

sesama murid. Ini mewujudkan faktor persaingan yang tidak sihat


dan menimbulkan persepsi negatif dalam diri murid.

Guru juga mengalami masalah untuk mengawal disiplin murid


kerana kawasan yang ditanda oleh skital atau marker adalah tidak
jelas. Guru terpaksa mengambil masa untuk menyusun kedudukan
murid supaya mereka dapat berada di dalam stesen yang betul.

5.3

KEPENTINGAN PELAKSANAAN INOVASI

i)
ii)

Masa untuk membentuk stesen dapat dijimatkan.


Stesen portable mudah dialihkan ke lokasi

iii)

dikehendaki.
Kawasan permainan atau stesen yang ada adalah jelas

yang

dan murid dapat menggunakan ruang yang ada dengan


iv)
v)

seoptimum mungkin.
Memudahkan guru mengawal disiplin murid.
Murid dapat membezakan stesen melalui warna dan
memudahkan

vi)

pergerakan

mereka

ke

stesen

yang

ditetapkan oleh guru.


Stesen portable mudah disimpan dan digunakan. Tali
nylon yang digunakan adalah tahan lasak dan tidak

vii)

mudah putus.
Merangsang minat murid dan menimbulkan persaingan

viii)

sihat di kalangan murid.


Mengurangkan masalah

ketidakpuasan

hati

murid

semasa permainan kecil kerana kawasan permainan


nampak dengan jelas.

6.0

TEMPOH DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Tempoh : 4 minggu
Tarikh

: 03 Ogos 2015 04 September, 2015

Tempat : SK. Kampong Selamat

7.0

SASARAN

Murid tahun 4 Jujur SK. Kampong Selamat

8.0

AHLI JAWATANKUASA

Pensyarah Penyelia
Penasihat

: En. Khairudin Bin Saidin

: Pn. Hjh Busnah Binti Ismail


(Guru Besar SK. Kampong Selamat)

Guru Pembimbing

: Pn. Rosliza Binti Omar


(GPK Pentadbiran SK. Kampong Selamat)

Penyelaras Projek

9.0
BIL

: En. Amirrudin Bin Ismail

ANGGARAN PERBELANJAAN
ITEM

KUANTITI

KOS

1.

Tali nylon diameter 1.5

180 meter

RM 270.00

2.

cm
Tali nylon diameter 0.5

250 meter

RM 175.00

cm
Besi panjang

12 batang

RM 18.00

- 10 cm

panjang
Jumlah

RM 463.00

10.0 PERANCANGAN PROJEK


Bil.

Aktiviti
Bahan
Perbincangan mengenai idea Contoh

Tindakan
projek

1
2

- penyelaras projek
projek inovasi
inovasi
Pembinaan kertas kerja
Kertas kerja
Perbincangan bersama pihak
pentadbiran

untuk

khidmat
Kertas

nasihat

bagi

- Penyelaras Projek
- Guru Pembimbing

mendapat
Cadangan

kelulusan
pembimbing.
Pemilihan
3

daripada

guru

tajuk

dan

perancangan

- penyelaras projek

rancangan tajuk dalam PdP - penyelaras projek

pengajaran harian.
Bahan
4

bantu

Projek inovasi dimulakan

- penyelaras projek
mengajar
Kertas

Refleksi dan dokumentasi

- penyelaras projek
Dokumentasi

11.0 PENUTUP

Perancangan kertas kerja projek ini adalah untuk memudahkan


pengurusan yang akan
dikendalikan oleh saya dari Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku
Bainun. Saya berharap projek inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran
dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Projek seperti ini akan
menjadi satu pengalaman secara tidak langsung kepada saya untuk
memantapkan lagi pengajaran di bilik darjah pada masa depan . Semoga
projek yang bakal dilaksanakan dengan teratur dan memberi manfaat
kepada murid-murid di SK. Kampong Selamat.

Disediakan oleh:
.......................................
(AMIRRUDIN BIN ISMAIL)
Penyelaras,
Projek Inovasi PdP

Disahkan oleh:
........................................
(PN. ROSLIZA BINTI OMAR)
Guru Penolong HEM,
SK. Kampong Selamat

Diluluskan oleh:
.........................................
(PN HJH BUSNAH BINTI ISMAIL)
Guru Besar,
SK. Kampong Selamat