Anda di halaman 1dari 48

N

A
D
I
R
O
E
T
TEKNIK
G
N
I
L
E
S
N
U
A
K

Khairuddin Hj. Jamal


@ Jasley Jamari
KOD PPD Kota Marudu Sabah

KUASA CINTA
THE POWER OF LOVE

KANDUNGAN PERKONGSIAN :
TEORI
DAN
TEKNIK
KAUNSELING...
KEPADA CALON AHLI AKRAB

TINGKAP JOHARI

AKU TAHU,
ORANG
TAHU...

AKU TIDAK
TAHU,
ORANG
TAHU...

AKU TAHU,
ORANG TIDAK
TAHU...

AKU TIDAK
TAHU,
ORANG TIDAK
TAHU...

TEORI?
4

TEORI

Teori merupakan satu


andaian yang
mengandungi beberapa
idea dan pandangan
daripada tokoh-tokoh
hebat

TEORI

Teori amat penting kepada


orang yang
mengamalkannya. Sebab
teori memberi erti,
keyakinan, dan hala tuju
kepada kaunselor.

Faedah Kaunselor Memahami Teori


Menerangkan/ menghuraikan faktor
penyebab kepada sesuatu tingkah laku
Asas kepada membuat penilaian/
diagnosis
Merancang intervensi dan pelan rawatan
Menilai hasil daripada proses kaunseling

Faedah Klien Memahami Teori


Pemahaman yang lebih jelas tentang
permasalahan dihadapi
Pemahanan yang lebih jelas tentang nilai dan
keperluan rawatan kaunseling
Pemahaman yang lebih jelas tentang hasil
keputusan penilaian/ diagnosis yang
dikemukakan
Menilai kejayaan dalam mengubah pemikiran/
tingkah laku
8

Manusia dan masalah


Berkaitan dengan :
Pemikiran
Emosi
Tingkahlaku

TEORI KAUNSELING?

TEORI-TEORI KAUNSELING
1. Teori Psikodinamik
a) Teori Psikoanalisis Klasik Sigmund Freud
(1856-1939)
b) Psikologi Individu Alfred Adler (1870-1937)
2. Teori Humanistik
a) Teori Pemusatan Klien Carl Rogers (1902-1987)
3. Teori Kognitif Tingkah Laku
a) Rational Emotive Behaviour Therapy Albert
Ellis (1913-)
11

PSIKOANALITIK KLASIK
Sigmund Freud (1856 1939)
Freud telah membahagikan minda manusia
kepada 3 paras iaitu:
1. Sedar
2. Separa Sedar
3. Tanpa Sedar
Freud membahagikan sistem saraf manusia
kepada 3 bahagian iaitu ID, EGO dan SUPEREGO.
12

Aplikasi Terapi Psikoanalisis


1. Membantu klien mengubah persepsi diri dan tingkahlaku.
2. Membantu klien menganalisa isu-isu berkaitan melalui
tafsiran mimpi, free association,transference dan
sebagainya.
3. Bukan sahaja melihat pada masa lalu tetapi juga
membuat perkaitan dengan isu semasa yang sedang
dihadapi.
4. Membantu klien fokus dan menetapkan matlamat
tertentu dan mengubah tingkahlaku.
5. Membantu klien meluahkan perasaan, membuat analisa
peristiwa lalu atau isu-isu yang berkaitan.
6. Bekerjasama dengan klien dan membantu beliau
menghadapi rintangan yang mendatang.
13

PSIKOLOGI INDIVIDU
Alfred Adler (1870 1937)
Pandangan Tentang Manusia :
Manusia tak dapat hidup berseorangan perlu
interaksi dengan orang lain
Setiap individu berkeinginan bermasyarakat
Setiap individu ada matlamat dia bukan mangsa
kepada nasib dan boleh membina tujuan/matlamat
hidup
Bila berada dalam kelompok rasa selamat
14

Setiap tingkah laku ada tujuan bergantung


kepada matlamat fiksional
Manusia dilahirkan dengan rasa rendah diri
Tujuan individu adalah untuk atasi rendah
diri
Manusia tidak baik dan tidak jahat tapi
mempunyai kendiri kreatif berkeupayaan
bina kehidupan baik
15

FAKTOR PENGARUHI PERSONALITI


Keadaan fizikal/ rupa paras
Sikap Ibubapa bagaimana melayani anak2
Situasi sosial dan ekonomi
Peranan Gender lelaki/perempuan
Menonjolkan diri dengan cara tersendiri

Aplikasi Terapeutik Alderian


1. Membina dan mengekalkan perhubungan
terapeutik antara kaunselor dan klien : hormat
menghormati dan percaya mempercayai
2. Membantu klien memahami cara hidupnya
3. Menolong klien membina celik akal
4. Membantu klien mencari alternatif tindakan dan
membuat pilihan

TEORI PEMUSATAN KLIEN

Carl Ransom Roger (1902-1987)


Fokus kepada klien
Klien tentukan arah dirinya
Manusia; pakar kepada masalah
dirinya sendiri
Kaunselor hanya wujudkan rasa
selesa
18

Pandangan Tentang Manusia:


Optimistik terhadap sifat semulajadi manusia
Individualistik individu berbeza antara satu sama
lain
Persekitaran mempengaruhi manusia asalnya baik
Manusia sentiasa berkembang bertanggungjawab
mengawal perkembangan dirinya
Kaunselor tidak kawal atau pengaruhi keputusan klien
Bantu klien- galakan baik, berubah ke arah positif
Positif adalah syarat kepada penghargaan kendiri
19

Aplikasi Teori Berpusatkan Klien


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mendengar secara aktif dan dengan teliti


Empati
Kongruen dan menunjukkan ketulenan (Genuineness)
Menerima tanpa syarat (Unconditional Positive Regard)
Keterbukaan (Openness)
Transparen, mesra serta menghormati klien
Memberi fokus kepada perasaan yang timbul
Berinteraksi secara aktif dengan klien cth: refleksi
dalam mengkomunikasikan emosi

20

RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOURAL TERAPHY

Albert Ellis
Proses kaunseling menolong
individu itu mengenal dan
menerima kelakuan yang
diterima. Kaunseling individu
menolong klien berfikir dan
bertindak dalam bentuk
rasional
21

Albert Ellis berpendapat manusia boleh


berfikir secara rasional tetapi emosi
boleh mempengaruhi fikiran dan tindakan.
Pada pendapat beliau:

Sistem kepercayaan (belief system)manusia itu


penting
Sistem ini adalah cara manusia menerima realiti
Sistem ini juga memberi kesan kepada cara manusia
melihat diri sendiri

22

Ellis juga percaya:

Klien sendiri yang memulakan gangguan kepada


emosi dengan kepercayaan yang tidak rasional.
Klien yang memilih sistem kepercayaan mereka.
Tugas kaunselor ialah mengubah kepercayaan
yang tidak rasional kepada sesuatu yang lebih
bermanfaat kepada klien.

23

Manusia dilahirkan unik dan berupaya untuk

menjadi rasional atau tidak rasional.


Mereka juga boleh jadi kreatif dan
destruktif
Gangguan emosi berpunca dari pemikiran

tak rasional.

24

Antara Pegangan yang salah /


Contoh pemikiran tak rasional:
Idea semestinya seseorang itu dikasihi
Seseorang itu sepatutnya betul-betul
cekap, serba boleh dan berjaya.
Mengelak daripada masalah
Setiap kesalahan perlu dihukum
Mengalami rasa dahsyat sekiranya
sesuatu urusan yang dikendalikan tidak
berjaya.
Peristiwa lampau menjadi penentu
masa kini.

Pemikiran karut dan tak rasional adalah hasil daripada


proses pembelajaran (meniru apa yang ada, yang
didengar dan belajar untuk membentuk fikiran dan sikap
yang tidak rasional)
Manusia cenderung untuk melihat, berfikir, berperanan
dan bertingkah laku secara serentak
Manusia berupaya melihat kekurangan diri jadi
berupaya untuk mengubah pandangan dan nilai tak sesuai
yang ada pada mereka
Manusia tak sempurna boleh buat kesilapan
Berupaya ubah proses kognitif , emosi dan tingkah laku
26

Aplikasi REBT
-Bersifat multimodal dan intergrative:
gunakan pelbagai teknik melibatkan
aspek kognitif, afektif dan tingkah
laku yg dipadankan dengan keperluan
klien.
-Namun penekanan adalah mengubah
cara berfikir untuk menjadi rasional

27

REBT-Rational Emotive Behavior Therapy


menggunakan prinsip berikut:
A
(kejadian/
peristiwa
)

B
(kepercayaa
n
tidak
rasional)
D
(perubaha
n
Kepercaya
an
Melalui
kaunseling
)

E
(perubahan
emosi)

C
(emosi
terhasil)

F
(Perubahan
Tingkah Laku)

28

TEORI KERJAYA HOLLAND


John Holland
Individu mempamerkan personaliti
melalui minat kerjaya
Individu memilih kerjaya berdasarakan
personaliti yang mereka miliki
Tekankan; pemadanan personaliti individu
dengan persekitaran.

29

Individu mencari persekitaran kerja dimana


mereka boleh memanfaatkan kemahiran dan
kebolehan mereka serta mempamerkan sikap
dan nilai mereka
Seseorang akan menemui kepuasan, kestabilan
dan pencapaian kerjaya jika menemui
pekerjaan yang padan dengan personaliti dan
persekitaran yang sesuai.

30

TEKNIK
KAUNSELING

TEKNIK KAUNSELING

Berdasarkan teori dan


pendekatan masing-masing, ahliahli dalam bidang bimbingan dan
kaunseling telah menggunakan
berbagai teknik bagi membantu
para klien yang datang
mendapatkan perkhidmatan
mereka.

Teknik Kaunseling
Bantu Klien Lihat Dirinya Sebenar
Pelajari Cara Baru Kendali Diri
Sesuaikan Diri Dalam Situasi Hidup
Menggalak Dan Meneroka Masalah
Bantu Klien Mencapai Kesedaran Diri
Cepatkan Proses Penyelesaian Masalah
Mendorong Kepada Pendedahan Kendiri

Teknik Kaunseling REBT


Terapi ini mementingkan ikatan
antara proses kognitif, emotif
dan tingkah laku. Gabungan
usaha menjadikan pendekatan
ini berbentuk eklektik.

Dari segi Kognitif


Berhujah tentang kepercayaan tidak
rasional. Klien disuruh membuktikan
mengapa ia harus berasa dahsyat atau
teruk jika sesuatu yang dilakukan tidak
berjaya.
Klien sendiri akan disuruh mencabar
sistem kepercayaannya dengan dalil-dalil
dan bukti tertentu.
Klien digalakkan menghayati falsafah
hidup baru dengan nilai-nilai mutlak
seperti Mesti atau Patut.

Konsep ABCDE
A
PERISTIWA

HUJAH/CABARAN

B
SISTEM
KEPERCAYAAN

C
EMOSI TERHASIL
A = peristiwa yang dialami sikap/tingkah laku gagal dalam ujian
B = sistem kepercayaan yang dianutinya
C = emosi yang terhasil daripada penilaian oleh B akan A
D = kaedah strategik yang digunakan untuk berhujah
E = individu normal dan nilai dan sistem kepercayaan yang positif.

E
EMOSI
NORMAL

Dari segi emosi


Penerimaan tanpa syarat
Role Play
Gambaran atau bayangan atau
khayalan.
Role Model
Latihan-latihan mencabar

Tingkah laku baru

Latihan Istirehat
Mengurangkan ketegangan yang timbul
Mengendurkan ketegangan otot dan
mental.
Dilakukan antara 4 jam hingga 8 jam.
Berkeadaan pasif, klien dilatih merasai
ketegangan otot-otot besar dan kecil.
Dilatih juga dengan cara bernafas,
membayangkan gambaran
menyenangkan.

Latihan asertif
Tingkah laku mengajar klien kemahirankemahiran sosial seperti berkawan atau
berinteraksi dengan rakan sejawat atau
ketua.
Latihan ini biasanya diberikan kepada
klien yang tidak dapat melepaskan
geramnya, tidak dapat menolak, terlalu
tertib, merasakan tidak mempunyai hak
untuk menyatakan fikiran, kepercayaan
dan perasaan.

6 Strategi Latihan Asertif


Arahan/pengajaran

kaunselor menerangkan kepada


klien tingkah laku khusus yang diharapkan.

Maklumbalas

kaunselor memberikan maklum balas positif


dan juga negatif kepada kliennya berhubung dengan tingkah laku
setelah diberi arahan.

Pencontohan adakalanya kaunselor menunjukkan contohcontoh tingkah laku kepada kliennya secara sebenar atau melalui
visual.

Raptai

klien akan berlatih melalui sesi role play tingkah laku


tertentu dan dikritik oleh kaunselor.

Peneguhan dari semasa ke semasa klien akan dipuji.

Kerja rumah/tugasan kerja rumah tertentu


untuk dilaksanakan.

Kerusi Kosong
Sebuah kerusi kosong
Membayangkan di atas kerusi terdapat
orang yang mempunyai ego tertentu
yang menyebabkan masalah masa kini.
Mengadakan dialog dengan individu
tersebut.
Menyedari di mana punca masalah.
Kaunselor mencelah dengan cabarancabaran untuk menilai kenyataan.

Role Play
Teknik ini sesuai sekali dilaksanakan di
dalam kumpulan di mana ahli-ahli di
dalam kumpulan boleh memegang
peranan-peranan tertentu dan boleh
menukar peranan ini.

Modeling
Modeling boleh digunakan dalam
pelbagai keadaan. Ianya dapat
memberikan tindakbalas baru
dalam kemahiran dan penampilan
diri dan mengamalkan apa yang
dipelajari. Secara tidak langsung,
modeling boleh dilaksanakan
melalui filem, video atau alat
perakam.

Membentuk carta (Charting)


Pembentukan carta yang lengkap dan
terperinci dilakukan oleh klien terhadap
sesuatu tingkahlaku yang bermasalah. Ini
bertujuan untuk mewujudkan baseline
mengenai kekerapan berlakunya
tingkahlaku yang bermasalah untuk
memulihkannya. Contohnya suami isteri
diminta mencatatkan setiap pergaduhan
yang berlaku antara mereka.

Tunjuk ajar
Melalui kaedah ini, kaunselor mengajar
klien melakukan sesuatu untuk
mendapatkan tindakbalas daripada orang
lain. Contohnya suami isteri inginkan
pasangan memberi perhatian dan
mendengar apa yang hendak dikatakan.
Isteri diajar bercakap, suami mesti dilihat
kearah isteri dan mendengarnya
sehingga dia habis bercakap, barulah
suami boleh menjawab.

Menggunakan pernyataan
kendiri yang baru
Kaunseling mengajar klien
menggunakan penyataan diri yang
baru dengan tujuan menghapuskan
kepercayaan diri yang tidak betul.

TERIMAKASIH

JUMPA LAGI
48