Anda di halaman 1dari 30

1.

0 PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Ilahi yang telah memberi saya peluang dan kekuatan untuk menyiapkan
projek ini. Semoga tuhan mencurahkan rahmat ke atas kita semua. Di kesempatan ini sekalung
penghargaan dan terima kasih ditujukan terutamanya kepada En Mohd Ariff bin Ahmad Tarmizi,
selaku pensyarah bagi subjek Moral and Civil Society III (MCSB312) yang telah banyak
memberi bimbingan, nasihat, pendapat serta tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan projek
ini. Segala teguran, nasihat dan tunjuk ajar serta kata-kata semangat akan tetap saya ingati dan
amatlah dihargai. Tidak dilupakan juga kepada ibu bapa serta keluarga saya, rakan-rakan, dan
lain-lain yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan kajian
projek ini. Akhir sekali, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberi
kerjasama dan sokongan dalam menyiapkan projek ini. Jasa dan pengorbanan anda semua tidak
dilupakan.

Sekian Terima Kasih

1|Page

2.0 PENDAHULUAN
PERGAULAN bebas adalah penyimpangan perilaku masyarakat yang melewati batas
kewajiban, syarat, aturan/hukum, dan perasaan malu. Pergaulan bebas harus dihindari oleh setiap
masyarakat khususnya bagi remaja yang emosinya masih labil atau masih mencari jati dirinya
dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum mengetahui baik atau tidaknya
perbuatan tersebut.

Biasanya pergaulan bebas yang sering terjadi adalah terjerat dalam pesta hura-hura,
mengkomsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, berperilaku tidak baik, menggunakan
pakaian terbuka, dan terjadinya perubahan emosi, pikiran, dan tanggung jawab yang dihadapi.
Dan penyebab sering terjadinya pergaulan bebas pada remaja masa kini adalah keadaan dalam
keluarga yang tidak menyenangkan seperti mempunyai orang tua yang tidak rukun dan sering
bertengkar. Hal itu dapat mempengaruhi mental anak dan menyebabkan anak tidak lagi
menganggap rumah sebagai tempat yang harmonis dan bersantainya, sehingga anak cenderung
mencari kesenangan di luar.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua juga dapat menjadi penyebab terjadinya
pergaulan bebas, karena orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak juga
bebas dalam beraktivitas tanpa di batasi ataupun diawasi oleh orang tuanya. Lingkungan
2|Page

setempat yang kurang baik juga faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas karena
lingkungan juga berperan dalam pembentukan pribadi seseorang. Jika anak tumbuh dan
berkembang di lingkungan yang kurang kondusif maka kemungkinan besar anak akan terjerumus
ke dalam pergaulan bebas.

Adanya perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi penyebabnya. Karena remaja
akan lebih mudah mengakses pengetahuan tentang seks bebas ataupun budaya barat yang tidak
sesuai dengan budaya kita di Indonesia seperti berpakaian seksi. Dampak dari pergaulan bebas
antara lain adalah seks bebas, menjadi pengkomsumsi obat-obatan terlarang, menjadi kriminal,
dan meregangkan hubungan dengan keluarga..

Oleh karena itu, hindari pergaulan bebas dan saya sarankan kepada orang tua untuk lebih
memperhatikan anak anda, ciptakan keluarga yang harmonis dan juga generasi masa depan
negara yang lebih baik.

3|Page

3.0 OBJEKTIF

1) Mengkaji pandangan pelajar Uniten tentang pergaulan bebas di kalangan


remaja pada masa kini.

2) Mengkaji impak positif dan negatif disebabkan oleh pergaulan bebas.

3) Mencari cara penyelesaian untuk kebaikan pelajar.

4|Page

4.0 PERMASALAHAN KAJIAN


Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan
yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya, tetapi mereka tidak memahami
karena daya pemahaman yang lemah. Dimana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan
penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan
tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok,
memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat
bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang
mereka biasa jalani sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal berdampak negatif, contohnya
dengan adanya pergaulan bebas.

Selain itu, pelampiasan rasa kecewa iaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan
dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu
membebaskan, sekolah yang memberikan tekanan terus menerus(baik dari segi prestasi untuk
remaja yang sering gagal mahupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat), lingkungan
masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat
stabil dalam mengatur emosi, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya,
terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya.

5|Page

5.0 METEDOLOGI KAJIAN

PEMBAHAGIAN TOPIK

MEMBERI BORANG SOAL SELIDIK KEPADA


PELAJAR

PENGGUMPULAN DATA PRIMER

6|Page

PENGANALISISAN DATA PRIMER

PENTAKSIRAN DATA PRIMER

PENDOKUMENTASIAN HASIL KAJIAN

7|Page

6.0 LOKASI KAJIAN

Kajian

tertumpu

kepada

Mahasiswa

University

Tenaga

Nasional

(UNITEN),Bangi yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama . Skop


kajian kami ialah di Uniten,Bangi. Kawasan ini secara umumnya merupakan
sebuah tempat pengajian swasta yang terunggul di Malaysia. University
Tenaga Nasional adalah antara universiti swasta pertama di Malaysia yang
dimiliki oleh Tenaga Nasional Berhad,sebuah syarikat utiliti bekalan elektrik
yang terbesar di Asia Tenggara. Kampus Putrajaya Universiti Tenaga Nasional
terduduk sejauh 25 kilometer ke arah selatan bandaraya Kuala Lumpur
berhampiran Kajang di Selangor Dan mempunyai keluasan 214 hektar. Ia
berhampiran Cyberjaya yang

merupakan Koridor

Raya

Multimedia dan

bersebelahan dengan Putrajaya, pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan


Malaysia.

8|Page

7.0

TEKNIK PENTAKSIRAN DATA

Dalam kajian ini,kami menjalankan satu teknik untuk mendapatkan dan mentafsir data,
iaitu;

Kaedah soal selidik

Borang soalan kaji selidik yang kami edarkan melalui persendirian telah menerima
maklum balas daripada 50 responden.Responden-responden ini terdiri daripada pelajar di
UNITEN yang terdiri daripada pelbagai agama,bangsa,dan latar belakang.

9|Page

8.0

ANALISIS KAJIAN

8.1 Profil Responden

Jadual di bawah menunjukkan profil responden daripada hasil selidik yang dilakukan kepada 50
orang responden di UNITEN. Sebanyak 42% terdiri daripada kaum wanita dan selebihnya
adalah kaum lelaki iaitu 58%.Hal ini menunjukkan kaum lelaki terbuka untuk menjawab soal
selidik kami yang mengenai kajian terhadap pergaulan bebas dalam kalangan pelajar di
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Kebanyakkan responden adalah orang yang berbangsa
India kerana soalan selidik ini berlaku di dalam kelas Pendidikan Moral.

10 | P a g e

Jadual 1 : Profil peratusan

Bilangan

Peratus(%)

29
21

58
42

Melayu
Cina
India
Lain-lain

15
7
28
0

30
14
56
0

COE
CSIT
CFGS

28
21
1

56
42
2

responden
Lelaki
Perempuan
JANTINA

BANGSA

KAMPUS
PENGAJIAN

8.2Soalan tentang pergaulan bebas dalam kalangan Pelajar Universiti


Tenaga Nasional (UNITEN)

Kami telah mengemukakan 10 soalan pendapat tentang pergaulan bebas dalam kalangan
pelajar di UNITEN
1. Pergaulan bebas adalah biasa dalam kalangan remaja

11 | P a g e

Data menunjukkan sebahagian besar setuju bahawa pergaulan bebas adalah perkara biasa
dalam kalangn remaja kerana pergaulan antara lelaki and perempuan tidak mempunyai
had batas tidak kira samada dalam pertalian persahabatan.

2. Pergaulan bebas tidak mengenal batas-batas pergaulan.

12 | P a g e

Kebanyakan responden kurang setuju bahawa pengaulan bebas tidak mengenal


batas- batas pergaulan kerana remaja masih kukuh pada ajaran agama.

3. Masalah ketara dalam pergaulan bebas adalah seks bebas.

13 | P a g e

Responden setuju bahawa masalah ketara dalam pergaulan bebas adalah seks bebas
kerana permodenan dunia pada hari ini. Hal ini menyebabkan remaja mudah terpengaruh
dengan kegiatan tidak bermoral.

4. Pengaruh barat dan media sosial turut mencetuskan pergaulan bebas.

14 | P a g e

Data menyatakan bahawa separuh reponden setuju bahawa pengaruh barat dan
media sosial yang mencetuskan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan para pelakon
orang Barat melakonkan perwatakan yang sebegini tanpa rasa malu.

5. Perasaan ingin tahu dan ingin mencuba adalah salah satu punca.

15 | P a g e

Separuh data menunjukkan bahawa hampir sama rata yang responden setuju dan
sangat bersetuju dengan penyataan iaitu perasaan ingin tahu dan ingin mencuba
adalah salah satu punca yang utama. Hal in sedemikian kerana niat remaja yang
masih tidak matang dan perasaan yang tidak dapat dikawal.

16 | P a g e

6. Pelajar hari ini merelakan diri

dalam pergaulan seks secara mudah dalam

perhubungan cinta.

Sebanyak besar data menyatakan tentang responden yang setuju mengenai


pergaulan bebas belaku secara mudah dalam perhubungan cinta, pelajar merelakan
diri pada hari ini. Perkara sebegini berlaku kerana pelajar menganggap bahawa
mereka akan setia bersama

17 | P a g e

7. Pergaulan bebas menjatuhkan imej dan maruah diri sendiri dan keluarga.

Sebanyak 19 responden sangat bersetuju bahawa pergaulan bebas akan


menjauhkan imej dan maruah diri sendiri dan keluarga. Hal ini akan memyebabkan
diri sendiri atau ahli keluarga akan mengalami tekanan.

18 | P a g e

8. Pelajar melakukan perhubungan seks untuk kerelaan dan kebangaan sendiri.

Sebahagian data menunjukkan bahawa kurang setuju dengan pelajar melakukan


perhubungan seks untuk kerelaan dan kebangaan sendiri. Hal in sedemikian kerana
pelajar masih didedahkan keburukan tentang perhubungan seks and kelahiran
anak luar nikah.

19 | P a g e

9. Pergaulan bebas berpunca daripada didikan moral dan akhlak diri yang rendah.

Data menunjukkan bahawa 18 orang setuju dengan fakta iaitu pergaulan bebas berpunca
daripada didikan moral dan akhlak diri yang rendah. Hal ini disebabkan para ibu bapa
pada masa sekarang sedang mengejar kemewahan sehingga mengabaikan tanggunjawab
sebagai ibu bapa mendidik anak- anak masing-masing secara bermoral.

20 | P a g e

10. Pelajar lebih terdedah kepada pergaulan bebas akibat sikap ibu bapa yang kurang
memantaui perlakuan dan hubungan sosial anak-anak mereka.

Responden setuju tentang sikap ibu baba yang kurang memantaui perlakuan dan
hubungan sosial anak- anak mereka untuk terdedah dalam pergaulan bebas. Hal
memyebabkan anak-anak dengan berani menlibatkan diri dalam kegiatan ini.

8.3Soalan terbuka

21 | P a g e

Selain daripada soalan berdasarkan pilihan yang disediakan,para responden juga diberi
soalan terbuka untuk mendapatkan pendapat mereka tentang pergaulan bebas dalam
kalangan pelajar di UNITEN

1. Gejala seks bebas semakin berluasa pada hari ini. Perlukah diadakan peraturan menyekat pergaulan
bebas lelaki dan wanita ATAU menghadkan sosial setakat jam 10.00 malam sahaja.

Alasan untuk jawapan DIPERLUKAN ialah :-

Keselamatan para perempuan

Untuk mengelakkan kegiatan ini berleluasa

Alasan untuk jawapan TIDAK DIPERLUKAN:-

Ia tidak akan meyekatkan perasaan ingin mencuba

Kegiatan ini tidak semestinya belaku pada waktu malam

Perbincangan tugasan berlaku selepas pukul 10 malam

22 | P a g e

2. Pada pendapat anda, perlukah pendidikan seks diajarkan atau dilaksanakan di


Universiti dan Kolej?
Anatara jawapan menyatakan bahawa pendidikan seks perlu diajar di Universiti dan Kojel
untuk:-

Memberi pendedahan awal

Menberi kesedaran tentang keburukan pergaulan bebas

23 | P a g e

9.0 RUMUSAN
Kajian ini mengkaji tentang pergaulan bebas di kalangan pelajar di Universiti Tenaga Nasional.
Untuk mencapai objektif kajian, seramai 50 responden disoal selidik untuk mengkaji pandangan
dan perspektif mereka tentang pegaulan bebas di kalangan pelajar. Kajian ini juga turut mengkaji
impak positif dan negatif yang mempengaruhi.

Berdasarkan hasil kajian, ramai siswa dan siswi di UNITEN bersifat terbuka mengenai topik
pergaulan bebas di kalangan pelajar. Adanya, responden yang turut menyatakan bahawa
pergaulan bebas ini berpunca kerana kurangnya didikan moral dan akhlak mulia dalam diri
sendiri. Gangguan emosi dan keseronokan pelajar meyebabkan mereka melakukan perkara yang
tidak baiktanpa batas dalam pergaulan bebas. Para pelajar juga turut terlibat dan terdedah kepada
aktiviti sosial di luar kampus.

Oleh itu, sebagai seorang pelajar kita harus sentiasa berwaspada tentang hubungan kita dengan
orang lain mahupu rakan atau selainnya. Pergaulan bebas adalah baik kerana kita dapat
mengenali orang lain tetapi semuanya tidak harus melampaui batas.

24 | P a g e

10.0
RUJUKAN
1. ORANG
Pensyarah Moral and Civil Society III, PROF, MOHD ARIFF AHMAD TARMIZI,

2. INTERNET
www.wikepidea.com.my/pergaulan-seks/
http://remajadimalaysia.blogspot.my/2010/10/pergaulan-bebas.html

11.0

LAMPIRAN

25 | P a g e

11.1 Lokasi Kajian

11.2 Contoh borang Soal Selidik

26 | P a g e

27 | P a g e

28 | P a g e

29 | P a g e

30 | P a g e