Anda di halaman 1dari 25

Mod

dulPesantre
enVirtual:U
ULUMULQURAN
P
Persembahan
n:

PT. ASIIA UTAMA WISATA


W
Jl. Gandaria 1 No. 79
Jakarta 12130 - IND
DONESIA
Telp. : (62-21) 72
20 1061
Fax. : (62-21) 72
22 1210
Http : www.asiauta
w
ama.com
E-mail : marketing@asiautama.com
m

Hampirsemuailmumengawalimaterinyadenganmendifinisikansesuatuyangmenjadiobjek
bahasandariilmutersebut.DemikianpuladenganUlumulquran,karenayangmenjadipokok
masalahdariilmuiniadalahalqur'an,makamarikitalihatapadanbagaimanaprosesparaulama
mendifinisikanAlqur'an.
KataQur'anpadamulanyadiambildariakarkataqara'a,qira'atan,qur'anan.Misalnyasepertidalam
firmanAllahSWT:(AlQiyamah[75]:1718),
"Sesungguhnyaatastanggungankamilahmengumpulkannya(didadamu)dan(membuatmupandai)
membacanya,apabilaKamitelahselesaimembacakannyaMakaikutilahbacaannyaitu."
DalamstrukturbahasaArabkataQur'anadalahmasdar(infinitif)menurutwazan(tasrif,konjugasi,
ataupola)"Fu'lan"
MemangdalamberbagaiayatnyaAllahmenyebutKitabSuciUmatIslaminidengansebutanQur'an
misalnyadalam(AlA'raf[7]:204),
"DanapabiladibacakanAlQuran,Makadengarkanlahbaikbaik,danperhatikanlahdengantenang
agarkamumendapatrahmat"
BanyaksekalidifinisiyangyangdibuatparaUlama,tentusajaberbagaimacamnya,tidakadayang
persissama.DisinihanyaakandisampaikanyangpalingpasdansesuaidalampandanganManna
KhalilalQattan(MabahisFiUlumilQuran),yangmanabersumberdaribukunyalahmateriiniditulis.
YangpalingmudahmemangmendifinisikanAlqur'ansecarakongkrit,misalnya:"Alquranadalah
bismillahirrahmaanirrahim,alhamdulillahirabbilalaminsampaidenganminaljinnatiiwannas."
namununtuklebihmendekatimaknanyadanagarbenarbenarterbedakandenganyanglainnya
makaparaulamamendifinisikanAlqur'andengan:
"Qur'anadalahKalam(firman)AllahyangditurunkankepadaMuhammadS.A.w.yangmembacanya
merupakansuatuibadah"
Dalamdifinisitersebut,"Kalam"ataukatamerupakanstatementyangmeliputisegalakalam,namun
denganmenghubungkannyakepada"Allah"maka"Kalamullah"menunjuksecarategasdanspesifik,
jaditidaktermasukkalam(kata)manusia,jindanmalaikat.
Denganmemakaikata"yangditurunkan"makatidaktermasukKalamAllahyangsudahkhusus
menjadimilikNya,sepertiyangterungkapdalamfirmanNya:(AlKahfi[18]:109)
"Katakanlah:Sekiranyalautanmenjaditintauntuk(menulis)kalimatkalimatTuhanku,sungguh
habislahlautanitusebelumhabis(ditulis)kalimatkalimatTuhanku,meskipunKamidatangkan
tambahansebanyakitu(pula)"
atau(Luqman[31]:27)
"Danseandainyapohonpohondibumimenjadipenadanlaut(menjaditinta),ditambahkan
kepadanyatujuhlaut(lagi)sesudah(kering)nya,niscayatidakakanhabishabisnya(dituliskan)
kalimatAllah.SesungguhnyaAllahMahaPerkasalagiMahaBijaksana."

Denganmembatasiapayangditurunkanituhanya"kepadaMuhammadS.A.W.makatidaktermasuk
yangditurunkankepadaNabiNabisebelumnyasepertiTaurat,Injildanyanglainnya.
Dandengandikatakan"yangmembacanyamerupakansuatuibadah"makaterbedakanlahketikakita
membacahaditsahadmaupunhaditskudsi,sebabmembacakanhaditstidaklahsamadengan
membacaQur'an.
SelaindisebutdenganQurn,KalamullahinidisebutjugadenganAlkitabatauKitabAllah(QS.2:2dan
QS.6:114),AlFurqanyangberartipembedaantarayangbenardanyangbatil(QS.25:i),AzZikryang
berartiperingatan(QS.15:9),danAtTanzilyangberartiditurunkan(QS.26:192).Hanyasaja
penamaanAlqurandanAlkitablebihpopulerdarinamanamayanglainnya.
AllahSWTdalamberbagaiayatnyajugamenyebutalqurandenganberbagaisifatnya,berikut
rinciannya:
Nur(cahaya)(QSAnNisa[4];174)Haimanusia,Sesungguhnyatelahdatangkepadamubukti
kebenarandariTuhanmu.(Muhammaddenganmukjizatnya)dantelahKamiturunkankepadamu
cahayayangterangbenderang(AlQuran).
Huda(petunjuk),Syifa(obat),Rahmah(rahmat),danMauzah(nasihat)(QsYunus[10];57)Hai
manusia,SesungguhnyatelahdatangkepadamunasehatdariTuhanmudanobatbagipenyakit
penyakit(yangberada)dalamdadadanpetunjuksertarahmatbagiorangorangyangberiman.
Mubin(yangmenerangkan)(QSAlMadah[5];15)HaiahliKitab,Sesungguhnyatelahdatang
kepadamuRasulKami,menjelaskankepadamubanyakdariisiAlkitabyangkamusembunyikan,
danbanyak(pulayang)dibiarkannya.SesungguhnyatelahdatangkepadamucahayadariAllah,dan
kitabyangmenerangkan.
Mubarak(yangdiberkati)(QSAlAnm[6];92)danini(AlQuran)adalahkitabyangtelahKami
turunkanyangdiberkahi;membenarkanKitabKitabyang(diturunkan)sebelumnyadanagarkamu
memberiperingatankepada(penduduk)UmmulQura(Mekah)danorangorangyangdiluar
lingkungannya.orangorangyangberimankepadaadanyakehidupanakhirattentuberiman
kepadanya(AlQuran)danmerekaselalumemeliharasembahyangnya.
Busyra(kabargembira)(QSAlBaqarah[2];97)Katakanlah:"Barangsiapayangmenjadimusuh
Jibril,MakaJibrilitutelahmenurunkannya(AlQuran)kedalamhatimudenganseizinAllah;
membenarkanapa(kitabkitab)yangsebelumnyadanmenjadipetunjuksertaberitagembirabagi
orangorangyangberiman.
Aziz(yangmulia)(QSFussilat[41];41)SesungguhnyaorangorangyangmengingkariAlQuran
ketikaAlQuranitudatangkepadamereka,(merekaitupastiakancelaka),danSesungguhnyaAl
Quranituadalahkitabyangmulia.
Majid(yangdihormati)(QSAlBuruj[85];21)bahkanyangdidustakanmerekaituialahAlQuran
yangmulia
Basyir(pembawakabargembira),danNazir(pembawaperingatan)(QSFussilat[41];34)kitabyang
dijelaskanayatayatnya,YaknibacaandalambahasaArab,untukkaumyangmengetahui,yang

membawaberitagembiradanyangmembawaperingatan,tetapikebanyakanmerekaberpaling,
tidakmaumendengarkan.
BukalahAlqurandandapatiayatayattersebutdiatasrenungkandanresapiInsyaAllahkitaakan
dapatibanyaknasehat,obat,penyejukjiwa,beritagembira,kemuliaan,pengingatdanjutaan
kebaikanlainnya.DanmarikitamulaijalinhubunganyangindahdenganAlquransebabiaadalah
suratdariTuhankitauntukkita.
HakikatWahyu.
Semakinlamamanusiasemakincerdas.diiringipesatnyateknologi,perkembanganilmu,
kemampuanmengeskplorasibumi,lautdanlangit.Semuanyaitumembantumenyapukeraguan
manusiaakanhakikatwahyu.Bagimanusiayangberpikir,eksistensiduniagaibtakubahnyadunia
nyata.bedanyaeksplorasidanpemahamankitaakanduniagaibinibegitulambatnyadibanding
denganyangtelahkitacapaipadadimensinyata.
Hipnotiskiniadalahhallumrah,yangmanaorangberkemauanlebihkuatdapatmemaksakan
kemauannyakepadaorangyanglebihlemah,hinggasilemahtertidurdaniadikemudikansecara
mudahnyaolehkehendakorangyangmenghipnotisnya.initerjadiantaramanusia,nahbayangkan
begitumudahnyahalserupaterjadiantaraTuhandenganmahluknya.
Telepon,televisidansegalajenisalatkomunikasimenjaditerealisirdenganpemahamanmanusia
akangelombangeter,frekwensi,satelitdsb.Komunikasiduaorangyangterpisahlautdangunung
dapatberjalansedemikanlancarnya.apabilafaktainimenjadibiasa,makakomunikasiantaraTuhan
danNabinyajadimudahdicernadandiakuiadanya.
RasulullahSAWbukanlahmanusiapertamayangmendapatkanwahyu,Allahtelahmelakukanhal
serupakepadaRasulrasulsebelumbeliauSAW,firmannya;"SesungguhnyaKamitelahmemberikan
wahyukepadamusebagaimanaKamitelahmemberikanwahyukepadaNuhdannabinabiyang
kemudiannya,danKamitelahmemberikanwahyu(pula)kepadaIbrahim,Isma'il,Ishak,Ya'qubdan
anakcucunya,Isa,Ayyub,Yunus,HarundanSulaiman.danKamiberikanZaburkepadaDaud.dan
(kamitelahmengutus)RasulrasulyangsungguhtelahKamikisahkantentangmerekakepadamu
dahulu,danRasulrasulyangtidakKamikisahkantentangmerekakepadamu.danAllahtelah
berbicarakepadaMusadenganlangsung"QSAnNisa'[4];163164
AlWahyuadalahkatadalambahasaarabyangartinyatersembunyidancepat.atasdasarinipara
ulamasecarabahasamendifinisikanwahyusebagai"Apayangdibisikkankedalamsukma,yang
diilhamkan,danmerupakanisyaratyangcepatyanglebihmirippadasesuatuyangdirahasiakan
daripadadilahirkan;sesuatuyangdituangkandengancaracepatdariAllahSWTkedalamdadapara
nabiNya.WahyumerupakankebenaranyanglangsungdisampaikanAllahSWTkepadaparanabi
Nya.
AllahSWTtelahmenerangkandalamAlqurancaramemberitahukanparanabiNyamengenaiapa
yangdikehendakiNya,denganfirmanNya:DantidakadabagiseorangmanusiapunbahwaAllah
berkatakatadengandiakecualidenganperantaraanWahyuataudibelakangtabirataudengan
mengutusseorangutusan(malaikat)laludiwahyukankepadanyadenganseizinNyaapayangDia
kehendaki...(QS.42:51).DarikandunganayattersebutdapatdipahamibahwaAllahSWT
menurunkanwahyuNyakepadanabidanrasuldengantigacara:

AllahSWTmemberipengetahuandengantidakmemakaiperantaraan.Pengetahuanitutibatiba
dirasakanseseorangdantimbuldalamdirinyasecaratibatibasebagaisuatucahayayangmenerangi
jiwanya.Mimpinabiyangbenar(sadiqah)termasukdalambagianini.wahyuserupainitelah
diterimaNabiIbrahimAS,yaitutentangperintahAllahSWTuntukmenyembelihanaknya,IsmailAS.
HalinijugaterjadipadadiriNabiMuhammadSAWdimasapermulaanturunnyawahyu.
Memperdengarkansuaradaribelakangtabirdannabimendengarwahyudaribelakangtabiritu.Hal
inidiperolehNabiMusaASdiBukitTursina(GunungSina)danNabiMuhammadSAWketika
melakukanisramikraj.
MengutusMalaikatJibril(sebagaipembawawahyu),yangdisebutdalamAlquransebagaiarRuhal
AminatauRohulKudus.DalamsurahasySyuaraayat192195AllahSWTberfirmanyangartinya:
DansesungguhnyaAlquraninibenarbenarditurunkanolehTuhansemestaalam.Diadibawaturun
oleharRuhalAmin(Jibril);kedalamhatimu(Muhammad)agarkamumenjadisalahseorangdi
antaraorangorangyangmemberiperingatan,denganbahasaArabyangjelas.MalaikatJibril
kadangkalamendatangiMuhammadSAWdenganmenyerupaiseoranglakilakiyangtampan.Disaat
lainJibrilmemperlihatkandirinyadalambentukyangasli,yangmemilikienamratussayap.
TakragulagiAlquranmemangmenjadifokusperhatianparaSahabat,Tabiindangenerasi
sesudahnya.IniterbuktidarihasilpenelitianmerekaberkenaandenganAlquran.Hasilkajianmereka
memangmenjadipilarpilarpentingyangjadiacuankaummusliminyangpeduliterhadapinteraksi
denganAlqurankarenakesadaranbahwakalamAllahadalahcahayabenderangpetunjukdan
penuntunjalankehidupanini.
MakkidanMadani
MaterikaliinimembahassecararingkastentangMakkidanMadani,istilahteknisiniberarti:
ayatayatyangturundiMakkahdansekitarnya(Makki).DanayatayatyangturundiMadinahdan
sekitarnya(Madani).
ManfaatmengetahuiMakkidanMadanisangatbanyak,diantarayangterpentingadalah:
SebagaialatbantudalammenafsirkanQur'an,pengetahuanmengenaitempatturunayatdapat
membantumemahamiayattersebutdanmenafsirkannyadengantafsiranyangbenar.
DuajenisayatdanatausuratMakidanMadaniinimemilikikarakterpenyampaianyangberbeda
sesuaidengankondisidantempatturunnya.KitadapatmeresapigayabahasaQur'antersebutdan
memanfaatkannyadimedandakwah,inimerupakanmanfaatyangkhususdalamilmuretorika.
MengetahuisejarahhidupNabimelaluiayatayatQur'an,sebabturunnyawahyukepadaRasulullah
sejalandengansejarahdakwahdengansegalaperistiwanya,baikpadaperiodeMekahmaupun
periodeMedinah,sejakpermulaanturunwahyuhinggaayatterakhirditurunkan.Qur'anadalah
sumberpokokbagiperihidupRasulullah.Perihidupbeliauyangdiriwayatkanahlisejarahharus
sesuaidenganQur'an;danQur'anpunmemberikankataputusterhadapperbedaanriwayatyang
merekariwayatkan.
ParaUlamamengetahuidanmenentukanMakkidanMadanidenganduacara,carapertamadidasari
padariwayatsahihparasahabatyanghiduppadasaatitudanmenyaksikanturunnyawahyu;atau

dariparatabi'inyangmenerimadanmendengardariparasahabatbagaimana,dimanadan
peristiwaapayangberkaitandenganturunnyawahyuitu.SebagianbesarpenentuanMakkidan
Madaniitudidasarkanpadacaraini.YangkeduaparaUlamamenentukandenganKias
Ijtihadimereka(keputusanyangdibuatdenganpertimbanganyangmatang).
BerkenaanMakkidanMadaniiniparaulamamembicarakantentangbanyakhal,yangterpenting
adalahsebagaiberikut;suratyangditurunkandiMakkahdansuratsuratyangditurunkandi
Madinah,suratdanayatayatyangdiperselisihkan,ayatayatMakkiahdalamsuratsuratMadaniah
danayatayatMadanidalamsuratsuratMakkiah.
PendapatyangpalingpopulerdantentangbilangansuratsuratMakkiahdanMadaniyahialahbahwa
Madaniahadaduapuluhsurah:1)alBaqarah;2)Ali'Imran;3)anNisa;4)alMa'idah;5)alAnfal;6)
atTaubah;7)anNur;8)alAhzab;9)Muhammad;10)alFath;11)alHujurat;12)alHadid;13)al
Mujadalah;14)alHasyr;15)alMumtahanah;16)alJumu'ah;17)alMunafiqun;18)atTalaq;19)at
Tahrim;da20)anNasr.
Yangdiperselisihkanadaduabelassurah;1)alFatihah;2)arRa'd;3)arRahman;4)asSaff;5)at
Tagabun;6)atTatfif;7)alQadar;8)alBayyinah;9)azZalzalah;10)alIkhlas;11)alFalaq;dan12)
anNas.
SelainyangtersebutdiatasadalahMakkiah.
DenganmenamakansebuahsurahituMakkiahatauMadaniahtidakberartibahwasurahtersebut
seluruhnyaMakkiahatauMadaniah,sebabdidalamsurahMakkiahterkadangterdapatayatayat
Madaniah,dandidalamsurahMadaniahpunterkadangterdapatayatayatMakkiah.Dengan
demikian,penamaansurahituMakkiahatauMadaniahadalahmenurutsebagianbesarayatayat
yangterkandungdidalamnya.Karenaitu,dalampenamaansurahseringdisebutkanbahwasurahitu
Makkiahkecualiayat"anu"adalahMadaniah;dansurahiniMadaniahkecualiayat"anu"adalah
Makkiah.misalnyasurahalAnfalituMadaniah,tetapibanyakulamamengecualikanayat30yang
dianggapsebagaiayatMakiah.
CiriciriKhasMakkidanMadani.
ParaulamatelahmenelitisurahsurahMakkidanMadani;danmenerangkanciricirikhasnyasbb:
KetentuanMakkidanCiriKhasTemanya

Setiapsurahyangdidalamnyamengandung"sajdah"makasurahituMakki.
Setiapsurahyangmengandunglafalkalla,berartiMakki.Lafalinihanyaterdapatdalam
separuhterakhirdariQur'an.Dandisebutkansebanyaktigapuluhtigakalidalamlimabelas
surah.
Setiapsurahyangmengandungyaayyuhannasdantidakmengandungyaayyuhallazina
amanu,berartiMakki,kecualiSurahalHajjyangpadaakhirsurahterdapatyaayyuhallazina
amanurka'uwasjudu.Namundemikiansebagianbesarulamaberpendapatbahwaayat
tersebutadalahayatMakki.
SetiapsurahyangmengandungkisahparanabidanumatterdahuluadalahMakki,kecuali
surahBaqarah.

SetiapsurahyangmengandungkisahAdamdanIblisadalahMakki,kecualisurahBaqarah.
Setiapsurahyangdibukadenganhurufhurufsingkatan,sepertiAlifLamMim,AlifLamRa,
HaMimdanlainlainnya,adalahMakki,kecualisurahBaqarahdanAli'Imran.Sedangsurah
Ra'dmasihdiperselisihkan.

Iniadalahdarisegiketentuan,sedangdarisegiciritemadangayabahasadapatlahdiringkassebagai
berikut:
AjakankepadatauhiddanberibadahhanyakepadaAllah,pembuktianmengenairisalah,
kebangkitandanhadpembalasan,hadkiamatdankengeriannya,nerakadansiksaannya,surgadan
nikmatnya,argumentasiterhadaporangmusyrikdenganmenggunakanbuktibuktirasionaldan
ayatayatkauniah.
Peletakandasardasarumumbagiperundangundangandanakhlakmuliayangmenjadidasar
terbentuknyasuatumasyarakat;danpenyingkapandosaorangmusyrikdalampenumpahandarah,
memakanhartaanakyatimsecarazalim,penguburanhiduphidupbayiperempuandantradisiburuk
lainnya.
Menyebutkankisahparanabidanumatumatterdahulusebagaipelajaranbagimerekasehingga
mengetahuinasiborangyangmendustakansebelummereka;dansebagaihiburanbuatRasulullah
sehinggaiatabahdalammenghadapigangguanmerekadanyakinakanmenang.
Sukukatanyapendekpendekdisertaikatakatayangmengesankansekali,pernyataannyasingkat,di
telingaterasamenembusdanterdengarsangatkeras,menggetarkanhati,danmaknanyapun
meyakinkandengandiperkuatlafalIafalsumpah;sepertisurahsurahyangpendekpendek.Dan
perkecualiannyahanyasedikit.
KetentuanMadanidanCiriKhasTemanya

Setiapsurahyangberisikewajibanatauhad(sanksi)adalahMadani.
SetiapsurahyangdidalamnyadisebutkanorangorangmunafikadalahMadani,kecuali
surahal'AnkabutadalahMakki.
SetiapsurahyangdidalamnyaterdapatdialogdenganAhliKitabadalahMadani.

Inidarisegiketentuan,sedangdarisegicirikhastemadangayabahasadapatdiringkaskansebagai
berikut:
Menjelaskantentangbabibadah,muamalah,had,kekeluargaan,warisan,jihad,hubungansosial,
hubunganinternasional,baikdiwaktudamaimaupunperang,kaidahhukumdanmasalah
perundangundangan.
SeruanterhadapAhliKitabdarikalanganYahudidanNasrani,danajakankepadamerekauntuk
masukIslam,penjelasanmengenaipenyimpanganmerekaterhadapkitabkitabAllah,permusuhan
merekaterhadapkebenarandanperselisihanmerekasetelahilmudatangkepadamerekakarena
rasadengkidiantarasesamamereka.

Menyingkapperilakuorangmunafik,menganalisiskejiwaannya,membukakedoknyadan
menjelaskanbahwaiaberbahayabagiagama.
Sukukatadanayatnyapanjangpanjangdandengangayabahasayangmemantapkansyariatserta
menjelaskantujuandansasarannya.
Pengetahuanmengenaiyangturunpertamadanterakhir
Satubuktilagibetapakitabsuci(Alquran)itumenjadipusatperhatiandankajianutamadariagama
iniialahadanyapembahasanmengenaiyangturunpertamadanyangterakhir.Bahasaninimeliputi
tentangayatyangpertamakaliditurunkandanyangterakhirditurunkandanayatyangpertamakali
diturunkanmenurutpersoalannya,misalnya;ayatAlquranyangturunpertamakalitentang
makanan,tentangpeperangan,hukumdsb.
Pembahasaninibermanfaatdalambanyakhal,terutamadalamkajiansiroh(sejarah)danHukum.
Denganmengetahuiuruturutanturunnyaayat,sejarawandapatdenganmudahmengetahuibanyak
halyangberkenaandengansejarah,misalnya;kondisipsikologiskaummusliminyangberbedadiera
makkahdandieramadinahataufasedakwahsembunyisembunyi,danterangterangandapat
tergambardandikonfirmasiolehurutanturunnyaayatdangayapembicaraansertaselukbeluk
retorikannya.
ManfaatnyadarisisihukumdapatdiketahuimisalnyadaripengharamanKhamar.Pelarangan
khamarmelaluitigatahap(tidaklangsungdiharamkan)dapatdiketahuidenganmudahmelalui
urutanayatayatyangbicaratentangkhamar.
AyatyangpertamaadalahAlBaqarah;219"Merekabertanyakepadamutentangkhamardanjudi.
Katakanlah:'Padakeduanyaituterdapatdosabesardanbeberapamanfaatbagimanusia,tetapi
dosakeduanyalebihbesardarimanfaatnya.'"
KemudianturunSurahanNisa':43"Wahaiorangorangyangberiman,janganlahkamumelakukan
salat,sedangkamudalamkeadaanmabuk,supayakamumengertiapayangkamuucapkan."
BerikutnyaturunsatuayatdalamSurahalMa'idah:9091Haiorangorangyangberiman,
Sesungguhnya(meminum)khamar,berjudi,(berkorbanuntuk)berhala,mengundinasibdengan
panah,adalahTermasukperbuatansyaitan.Makajauhilahperbuatanperbuatanituagarkamu
mendapatkeberuntungan..Sesungguhnyasyaitanitubermaksudhendakmenimbulkanpermusuhan
dankebenciandiantarakamulantaran(meminum)khamardanberjudiitu,danmenghalangikamu
darimengingatAllahdansembahyang;Makaberhentilahkamu(darimengerjakanpekerjaanitu).
DariIbnUmar;diaberkata:"Telahditurunkantigaayatmengenaikhamar.YangpertamaMereka
bertanyakepadamutentangkhamar...Dikatakankepadamereka:Khamaritudiharamkan.Maka
merekabertanya:'WahaiRasulullah,biarkankamimemanfaatkannyasepertidikatakanAllah.'
Rasulullahdiam.LaluturunayatiniJanganlahkamusalatsedangkamudalamkeadaanmabuk.Maka
dikatakankepadamerekabahwakhamaritudiharamkan.Tetapimerekaberkata:'WahaiRasulullah,
kamitidakakanmeminumnyamenjelangwaktusalat.'MakaRasulullahpundiampula.Laluturunlah
ayatiniWahaiorangorangyangberiman,sesungguhnyameminumkhamardanberjudi,makakata
Rasulullahkepadamereka:'Khamarsudahdiharamkan.

AsbabunNuzul
TidaksedikitayatayatAlquranyangturununtukmenjawabataumenjelaskansesuatuhalyangjadi
pertanyaanparasahabat.ataumengkomentarimaupunmeresponsuatuperistiwayangkhusus.
PertanyaanataupunperistiwakhususinilahyangdinamakanAsbabunNuzul,yaitusebabdari
turunnyasuatuayat.
FaedahmengetahuiAsbabunNuzul

Mengetahuihikmahdiundangkannyasuatuhukum,jugasebagaibuktiperhatiandankasih
sayangAllahterhadapmanusia.
Denganmengetahuiasbabunnuzulkitadapatmengetahuimaksudhukumyangsebenarnya.
Memudahkanpenafsiransuatuayat.

Mungkinbeberapacontohdibawahakanlebihmemudahkanpemahaman:
"Janganlahsekalikalikamumenyangkabahwaorangorangyanggembiradenganapayangtelah
merekakerjakandanmerekasukauntukdipujidenganperbuatanyangbelummerekakerjakan;
janganlahkamumenyangkabahwamerekaterlepasdarisiksa;danbagimerekasiksayangpedih."
(Ali'Imran[3]:188).TentangayatinidiriwayatkanbahwaMarwanberkatakepadapenjagapintunya:
"Pergilah,haiRafi',kepadaIbnAbbasdankatakankepadanya:Sekiranyasetiaporangdiantarakita
yangbergembiradenganapayangtelahdikerjakandaningindipujidenganperbuatanyangbelum
dikerjakannyaituakandisiksa,tentulahkitasemuaakandisiksa."IbnAbbasmenjawab:"Mengapa
kamuberpendapatdemikianmengenaiayatini?AyatiniturunberkenaandenganAhliKitab."
Kemudianiamembacaayat:DaningatlahketikaAllahmengambiljanjidariorangorangyangtelah
diberiKitab...(Ali'Imran[3]:187)."KataIbnAbbas:"Rasulullahmenanyakankepadamerekatentang
sesuatu,merekamenyembunyikannya,lalumengambilpersoalanlaindanituyangmereka
tunjukkankepadanya.Setelahitumerekapergi,danmenganggapbahwamerekatelah
memberitahukankepadaRasulullahapayangditanyakannyakepadamereka.Denganperbuatanitu
merekaingindipujiolehRasulullahdanmerekabergembiradenganapayangtelahmerekakerjakan,
yaitumenyembunyikanapayangditanyakankepadamerekaitu."
"Merekabertanyakepadamutentanghaid.Katakanlah:'Haidadalahsuatukotoran.'Olehsebabitu
hendaklahkamumenjauhkandiridariwanitadiwaktuhaiddanjanganlahkamumendekatimereka,
sebelummerekasuci.Apabilamerekatelahsuci,makacampurilahmerekaituditempatyang
diperintahkanAllahkepadamu.SesungguhnyaAllahmenyukaiorangorangyangbertobatdan
menyukaiorangorangyangmenyucikandiri."(alBaqarah[2]:222).SuatuketikasahabatAnas
berkata:"BilaistriorangorangYahudihaid,merekadikeluarkandarirumah,tidakdiberimakandan
minum,dandidalamrumahtidakbolehbersamasama.LaluRasulullahditanyatentanghalitu,
makaAllahmenurunkanayattersebut.KemudiankataRasulullah:"Bersama
samalahdenganmerekadirumah,danperbuatlahsegalasesuatukecualimenggaulinya."
TurunnyaAlquran
TurunnyaQur'anmerupakanperistiwaterbesardalamsejarahmanusia.Quranditurunkanpertama
kalipadamalamlailatulqadar.BagaimanakahprosesturunnyaAlquransecarandetail?Turunnya
Alqurandibagidalamduatahap,yaituturunnyasecarasekaligusdanturunnyasecaraberangsur
angsur.


TurunnyaAlquransecarasekaligus.
AlquranditurunkanpertamakalikeBaitulIzzahsecarasekaligusagarparamalaikatmenghormati
kebesarannya.Inilahmaksud3FirmanAllahberikut:
BulanRamadhan,bulanyangdidalamnyaditurunkanAlQuransebagaipetunjukbagimanusiadan
penjelasanpenjelasanmengenaipetunjukitudanpembedaantarayanghaqdanyangbatil.(QSAl
Baqarah;185)
SesungguhnyaKamitelahmenurunkannya(AlQuran)padamalamkemuliaan.(QSALQadr;1)
SesungguhnyaKamimenurunkannyapadasuatumalamyangdiberkahi.(QSAdDukhan;3)
Ketigaayatdiatasitutidakbertentangan,karenamalamyangdiberkahiadalahmalamlailatulqadar
dalambulanRamadan.Tetapilahir(zahir)ayatayatitubertentangandengankejadiannyatadalam
kehidupanRasulullah,dimanaQur'anturunkepadanyaselamaduapuluhtigatahun.Karenaitulah
paraUlamaberpendapatbahwaAlquranturundalamduatahap,pertama;secarasekaliguskedua;
secaraberangsurangsurselama23tahun.SepertikataIbnuAbbasberikut,tentanginibeliau
mengucapkanperkataanserupadalamtigakesempatanberbeda,katanya:
Qur'anditurunkansekaliguskelangitduniapadamalamlailatulqadar.Kemudiansetelahitu,ia
diturunkanselamaduapuluhtahun."Padakesempatanlainbeliaujugaberkata;
"Qur'anitudipisahkandariazZikr,laludiletakkandiBaitul'Izzadilangitdunia.MakaJibrilmulai
menurunkannyakepadaNabis.a.w."
"AllahmenurunkanQur'ansekaliguskelangitdunia,tempatturunnyasecaraberangsurangsur.Lalu
DiamenurunkannyakepadaRasulNyas.a.w.bagiandemibagian."
TurunnyaAlquransecaraberangsurangsur.
danSesungguhnyaAlQuraninibenarbenarditurunkanolehTuhansemestaalam,Diadibawa
turunolehArRuhAlAmin(Jibril),kedalamhatimu(Muhammad)agarkamumenjadisalahseorang
diantaraorangorangyangmemberiperingatan,denganbahasaArabyangjelas.(QSAsy
Syuara;192195)
Katakanlah:"RuhulQudus(Jibril)menurunkanAlQuranitudariTuhanmudenganbenar,untuk
meneguhkan(hati)orangorangyangtelahberiman,danmenjadipetunjuksertakabargembirabagi
orangorangyangberserahdiri(kepadaAllah)."(QSAnNahl;102)
kitab(ini)diturunkandariAllahyangMahaPerkasalagiMahaBijaksana.(QSAlJasiyah)
danjikakamu(tetap)dalamkeraguantentangAlQuranyangKamiwahyukankepadahambaKami
(Muhammad),buatlah[31]satusurat(saja)yangsemisalAlQuranitudanajaklahpenolong
penolongmuselainAllah,jikakamuorangorangyangbenar.(QSAlBaqarah;23)

Katakanlah:"BarangsiapayangmenjadimusuhJibril,MakaJibrilitutelahmenurunkannya(Al
Quran)kedalamhatimudenganseizinAllah;membenarkanapa(kitabkitab)yangsebelumnyadan
menjadipetunjuksertaberitagembirabagiorangorangyangberiman.(QSAlBaqarah;97)
AyatayatdiatasmenyatakanbahwaalQur'anulKarimadalahkalamAllahdenganlafalnyayang
berbahasaArab;danbahwaJibriltelahmenurunkannyakedalamhatiRasulullahs.a.w.;danbahwa
turunnyainibukanlahturunnyayangpertamakalikelangitdunia.Tetapiyangdimaksudkanadalah
turunnyaQur'ansecarabertahap.Ungkapan(untukartimenurunkan)dalamayatayatdiatas
menggunakankatatanzilbukannyainzal.Inimenunjukkanbahwaturunnyaitusecarabertahapdan
berangsurangsur.Ulamabahasamembedakanantarainzaldengantanzil.Tanzilberartiturunsecara
berangsurangsursedanginzalhanyamenunjukkanturunataumenurunkandalamartiumum.
Qur'anturunsecaraberangsurangsurselamaduapuluhtigatahun:tigabelastahundiMekah
menurutpendapatyangkuat,dansepuluhtahundiMedinah.Penjelasantentangturunnyasecara
berangsurituterdapatdalamfirmanAllah:
danAlQuranitutelahKamiturunkandenganberangsurangsuragarkamumembacakannya
perlahanlahankepadamanusiadanKamimenurunkannyabagiandemibagian.(QSAlIsra;106)
HikmahTurunnyaQuransecarabertahap.
BanyaksekalihikmahdariturunnyaAlquransecarabertahap,disiniakandisampaikanyang
terpentingsaja:
MenguatkanataumeneguhkanhatiRasulullahSAW.
RasulullahSAWmendapatkantantangandanperlawananyangluarbiasadarimanusiamanusiayang
jahildanpembangkang,takjarangRasulSAWmendapatperlakuanyangsangatkasar,melukaihati
danbahkanfisik.PadahalRasulullahSAWberhatitulusmenghendakikebaikanatasdirimereka.
PadatitiktertentuRasulullahSAWmembutuhkanhiburan,kekuatandansemangatuntuktetap
dijalandakwahwalaupunbetapasulitnyakeadaanyangbeliauhadapi.Padamomentmomentini
QuranturundenganayatayatyangmenyejukkanhatiRasulSAW,menenangkan,memompa
semangat.
Dapatdisimakcontohayatyangdimaksud;SesungguhnyaKamimengetahuibahwasanyaapayang
merekakatakanitumenyedihkanhatimu,(janganlahkamubersedihhati),karenamereka
sebenarnyabukanmendustakankamu,akantetapiorangorangyangzalimitumengingkariayat
ayatAllah.danSesungguhnyatelahdidustakan(pula)Rasulrasulsebelumkamu,akantetapimereka
sabarterhadappendustaandanpenganiayaan(yangdilakukan)terhadapmereka,sampaidatang
pertolonganAllahkepadamereka.takadaseorangpunyangdapatmerobahkalimatkalimat(janji
janji)Allah.danSesungguhnyatelahdatangkepadamusebahagiandariberitaRasulrasulitu.(QS
AlAnm;3334)
Masihbanyakayatayatyangberfungsiuntukmenghibur,menguatkandanmeneguhkanhatiRasul
SAWdenganmengancammerekayangmembangkangataumenjanjikankemenangandan
memberitahubahwakemenanganitusudahdekatdsb.
SebagaiTantangandanMukzizat.

Orangorangmusyriksenantiasaberkubangdalamkesesatandankesombonganhinggamelampaui
batas.Merekaseringmengajukanpertanyaanpertanyaandenganmaksudmelemahkandan
menantang,untukmengujikenabianRasulullah.Merekajugaseringmenyampaikankepadanyahal
halbatilyangtakmasukakal,sepertimenanyakantentangharikiamat:Merekamenanyakan
kepadamutentangkiamat.(alA'raf[7]:187),danmintadisegerakannyaazab:Danmerekameminta
kepadamuagarazabitudisegerakan.(alHajj[22]:47).
MakaturunlahQur'andenganayatyangmenjelaskankepadamerekasegikebenarandan
memberikanjawabanyangamatjelasataspertanyaanmereka,misalnyafirmanAllah:"Dantidaklah
orangorangkafiritudatangkepadamudenganmembawasesuatuyangganjil,melainkanKami
datangkankepadamusesuatuyangbenardanyangpalingbaikpenjelasannya."(QSAlFurqan:33).
Maksudayattersebutialah"Setiapmerekadatangkepadamudenganpertanyaanyanganehaneh
darisekianpertanyaanyangsiasia,Kamidatangkankepadamujawabanyangbenardansesuatu
yanglebihbaikmaknanyadaripadapertanyaanpertanyaanyanghanyamerupakancontohkesia
siaansaja."DisaatmerekakeherananterhadapturunnyaQur'ansecaraberangsurangsur,maka
Allahmenjelaskankepadamerekakebenaranhalitu;sebabtantangankepadamerekadengan
Qur'anyangditurunkansecaraberangsursedangmerekatidaksanggupuntukmembuatyangserupa
dengannya,akanlebihmemperlihatkankemukjizatannyadanlebihefektifpembuktiannyadaripada
kalauQur'anditurunkansekaliguslalumerekadimintamembuatyangserupadengannyaitu.Oleh
sebabitu,ayatdiatasdatangsesudahpertanyaanmereka,MengapaQur'anitutidakditurunkan
kepadanyasekaliturunsaja?Maksudnyaialah:Setiapmerekadatangkepadamudenganmembawa
sesuatuyangganjilyangmerekamintasepertiturunnyaQur'ansekaligus,Kamiberikankepadamu
apayangmenurutkebijaksanaanKamimembenarkanmudanapayanglebihjelasmaknanyadalam
melemahkanmereka,yaitudenganturunnyaQur'ansecaraberangsurangsur.
MempermudahHafalandanpemahamannya.
Alquranturundimasyarakatyangkebanyakanbutahuruf,denganturunnyasecarabertahapini
memudahkanmerekauntukmenghapal.Dansesuatupelajaranjelasakanlebihmudahdipahami
secaramenyeluruhapabiladiberikansedikitdemisedikit.MakaturunnyaQuransecarabertahap
danberangsurangsurinisangatmembantuNabidanparasahabatdalamprosespenghapalandan
pemahamannya.
Kesesuaiandenganperistiwadanpentahapandalampenetapanhukum.
ManusiatidakakanmudahmengikutidantundukkepadaagamayangbaruiniseandainyaQur'an
tidakmenghadapimerekadengancarayangbijaksanadanmemberikankepadamerekabeberapa
obatpenawaryangampuhyangdapatmenyembuhkanmerekadarikerusakandankerendahan
martabat.Setiapkaliterjadisuatuperistiwadiantaramereka,makaturunlahhukummengenai
peristiwaituyangmemberikankejelasanstatusnyadanpetunjuksertameletakkandasardasar
perundangundanganbagimereka,sesuaidengansituasidankondisi,satudemisatu.Dancara
demikianinimenjadiobatbagihatimereka.
Padamulanya,Qur'anmeletakkandasardasarkeimanankepadaAllah,malaikatmalaikatNya,
kitabkitabNya,rasulrasulNyadanharikiamatsertaapayangadapadaharikiamatituseperti
kebangkitan,hisab,balasan,surgadanneraka.Untukitu,Qur'anmenegakkanbuktibuktidanalasan

sehinggakepercayaankepadaberhalatercabutdarijiwaorangorangmusyrikdantumbuhsebagai
gantinyaakidahIslam.
SetelahituQur'anmengajarkanakhlakmuliayangdapatmembersihkanjiwadanmeluruskan
kebengkokannyadanmencegahperbuatanyangkejidanmungkar,sehinggadapatterkikirhabis
akarkejahatandankeburukan.lamenjelaskankaidahkaidahhalaldanharamyangmenjadidasar
agamadanmenancapkantiangtiangnyadalamhalmakanan,minuman,hartabenda,kehormatan
dannyawa.
Kemudianpenetapanhukumbagiumatinimeningkatkepadapenangananpenyakitpenyakitsosial
yangsudahmendarahdagingdalamjiwamerekasesudahdigariskankepadamerekakewajiban
kewajibanagamadanrukunrukunIslamyangmenjadikanhatimerekapenuhdenganiman,ikhlas
kepadaAllahdanhanyamenyembahkepadaNyasertatidakmempersekutukanNya.Denganturun
secarabertahapdanberangsurangsursepertiiniprosespembentukanmasyarakatmuslimdapat
lebihmudahterealisir.
SebagaibuktiyangkuatbahwaAlquranditurunkandarisisiyangMahaBijaksanadanMahaTerpuji.
Qur'anyangturunsecaraberangsurangsurkepadaRasulullahs.a.w.dalamwaktulebihdaridua
puluhtahuniniayatnyaatauayatayatnyaturundalamselangwaktutertentu,danselamaituorang
membacanyadanmengkajinyasurahdemisurah.Ketikaituiamelihatrangkaiannyabegitupadat,
tersusuncermatsekalidenganmaknayangsalingbertaut,dengangayayangbegitukuat,sertaayat
demiayatdansurahdemisurahsalingterjalinbagaikanuntaianmutiarayangindahyangbelum
pernahadabandingannyadalamperkataanmanusia:
"Inilahsuatukitabyangayatayatnyadisusundenganrapisertadijetaskansecaraterperinci,yang
diturunkandarisisiAllahYangMahabijaksanadanMahatahu."(QSHud:1).
SeandainyaQur'aniniperkataanmanusiayangdisampaikandalamberbagaisituasi,peristiwadan
kejadian,tentulahdidalamnyaterjadiketidakserasiandansalingbertentangansatudenganyang
lain,sertasulitterjadikeseimbangan.IniadalahbuktiterkuatbahwaAlquranadalahKalamAllah.
PengumpulandanpenertibanAlquran
Alqurandikumpulkandalamhati(penghafalan)dandikumpulkandalambentukmushaf,yakni
tertulisdalamsusunanyangtertibbaikayatmaupunsuratnya.Padasesiiniakandipaparkan
seringkasmungkinprosespengumpulandanpenertibanAlquran.
PembacadanpenghapalQuranterbaiksudahtentuadalahNabiMuhammadSAW,sepertidalam
firmanNyaQSAlQiyamah:17.SelamaduapuluhtahunlebihAlquranturun,terkadanghanyasatu
ayatsehariterkadangbahkansampaisepuluhayatsehari.SetiapkaliturunNabiSAWdanpara
sahabatsangatantusiasdalammembacanya,menghafal,danmengamalkannya.Khususmasalah
penghafalan,NabiSAWsecararutinmendapatkunjunganpadabulanramadhanuntukmembacakan
AlqurankepadasangNabiSAW.menurutparasahabatketikawaktukunjunganJibriliniRasulullah
SAWsangatpemurah,lebihpemurahdariharihariyanglain.DimasaNabilahirlahparaqaridan
hafiz,bukansekedarkarenabangsaArabadalahmasyarakatpenghapalyangkuatnamunlebih
karenadimotivasiolehkeagungan,keindahandanmanfaatyangterkandungdalamKalamallahini.


WalaupunbangsaArabduludikenalsebagaibangsayangummi(butahuruf)namunjangansalah
mengirakalauseluruhorangArabbutahuruf,beberapasahabatsudahmasyhursebagaipenulis
yangbaik,apalagidalammasakepemimpinanRasulullahSAWkemampuanmenulisbangsaArabini
mengalamikemajuanyangpesat.Rasulsangatmendorongdanmemfasilitasiparasahabatdan
ummatnyauntukbelajartulisbaca,misalnyasajadenganmemberikebijakanyangberbedatentang
tawananperangyangmemilikikemampuanbacatulis,biasanyapenebusantawananhanyadengan
caratukartawanandandengansejumlahuangatauhartanamunRasulmembebaskanparatawanan
inidengankewajibanmengajarbacatuliskepadabeberapaorangummatnya.KetikaRasulullahSAW
wafatummatnyatidaklagimengalamikekuranganorangyangahlibacatulis.
Alattulisdanmediatulisketikaitumemangmasihsulit,sehinggamerekamenggunakanapapun
sepertilempenganbatu,tulangbinatang,kulitkayu,dsb.Selainmediatulisyanglazimketikaitu
sepertikulitbinatangataukertas.RasulullahSAWmenunjukbeberapasahabatsebagaisekretaris
khususuntukpenulisanQuran,Nabimemberipetunjukuntukmenulisayatyangturundengan
menyebutkanposisioenulisannya,misalnyadenganredaksi:Tulislahayatinisetelahdi
surat...,sesudahayat,...dansebelumayat....
ParaulamasirohbeorangsahabatiasanyamembagiprosespengumpulandanpenertibanAlquranini
kedalamtigaperiode,yaitu:
1. PenghafalandanpembukuanyangpertamadimasaNabiSAW.
2. PengumpulanQuranpadamasaAbuBakarra.
3. PengumpulanQuranpadamasaUstmanra.
PadamaterisebelumnyasudahdituturkanbahwaQurantelahdihapalolehbanyaksekalisahabat
danditulisdalamsegalamediayangtersediaketikaitumulaidarikulit,tulang,batusampaikertas.
PadamasakhalifahAbuBakariniterjadiperistiwapemberontakanbesaryangdilakukanoleh
beberapadaerahyangmurtadterhadapIslam,suatuketikaterjadipeperangandidaerahyamamah
danmelibatkanbanyakparasahabatyanghapalAlquran.Ternyatadalampeperanganinitujuh
puluhqaridarikalangansahabatgugur,haltersebutmencemaskansahabatUmarbinKhatabra.Ia
khawatirakanmusnahnyaAlqurandengancarakehilanganparapenghapalnya.Olehkarena
keprihatinanitulahUmarramengusulkankepadakhalifahAbuBakaruntukmengumpulkanAlquran
dalambentuksebuahbuku.Mulanyasangkhalifahsempatbimbangkarenahalinitakpernah
diperintahkanRasulullahSAWsecaralangsung,namunakhirnyabeliaumenyetujuinya.
KhalifahAbuBakarmemerintahkanseorangsahabatyangmemilikikedudukanyangmuliadalamhal
Qiraat,hafalan,penulisandanpemahamannyaterhadapQuranuntukmemimpinproyekpentingini.
LangkahinidisetujuiolehsemuasahabatNabiyanghiduppadamasaitu.
KemudiantimyangdiketuaiolehsahabatZaidbinSabitmulaibekerja,merekakumpulkantulisan
tulisanayatayatQuranyangterpencarpencardaritulangtulang,pelepahkurma,kepingan
kepinganbatudanmerekajugaambildariparapenghafalpenghafalQuran.KehatihatianZaid
sangatnyataterbuktidaribahwaIatidakmaumenerimadariseseorangmengenaiQuransebelum
disaksikanolehduaorangsaksi.AdajugaulamasirohyangberpendapatbahwaZaidhanya

menerimaQuranapabilaorangitumemilikicatatandanjugatelahmenghapalapayangiacatat
tersebut.
ZaidbinSabitsebenarnyaadalahjugaseorangpenghapaltapihalinitidakmengurangikehatihatian
dankecermatannyaiamelakukanpengumpulanQurandarisemuaorangyangmemilikicatatandan
menghafalnya.
PadamasainiQurantelahdikumpulkankedalambentukbukudengantertibsusunanyang
diperintahkanRasulSAWdanmencakupketujuhhurufyangmanaQuranditurunkan*padamasa
AbuBakarrainilahlahiristilahMushaf.SahabatAliraberkata;Orangyangpalingbesarpahalannya
dalamhalmushafialahAbuBakar.SemogaAllahmelimpahkanrahmatNyakepadaAbuBakar.
DialahorangpertamayangmengumpulkanKitabAllah.
*haliniakandijelaskannanti.
Sepertiyangkitaketahuiminggulalu,AlqurandikumpulkandimasakhalifahAbuBakarradalam
ketujuhhurufnya*danternyatadimasakhalifahUsmanrahalitumenimbulkanmasalah.ketika
wilayahIslamsemakinmeluasdanjumlahpemelukagamainijugakianpesat,mulaibanyakyang
tidakmemahamihakikattujuhhurufinidenganbaiksehinggaketikaguruguruqarimereka
mengajarkancarabacaqurandengansatudaritujuhhurufmerekamenyangkacarabacaitulahyang
benarlaluketikamerekamenjumpaioranglainmembacaQuranbukandengancarabacayang
merekapakai,timbulpertikaianolehsebabcarabacayangberbedaitu.
Haltersebutmenimbulkankecemasandanusulyangdikemukakansecararesmiolehsahabat
HuzdaifahkepadakhalifahUstmandanparasahabatlainnya.akhirnyamerekabersepakatuntuk
menyalinmushafyangadapadaAbuBakardenganmenetapkansatusajacarabaca(qiraat).Ustman
kemudianmengutusutusankepadahafsahagarmeminjamkanmushafAbuBakaruntukmenyalin
danmemperbanyaknyanamundenganperintahkhususyaituagarmenuliskankedalamsatucara
bacasajayaitudalamdialegQuraisydanmembuangkeenamhuruf(carabaca)lainnya.Khalifah
UstmanmemerintahkanZaidbinsabit,AbdullahbinZubair,Sa'idbinAsdanAbdurrahmanbinHaris
binHisyamuntukmelakukannya.
KhalifahustmanmemperbanyakmushafyangdisebutmushafUstmanitesebutdanmenyebarkanke
daerahdaerahdanmemerintahkanagarsemuamushaflainnyadibakar.sehinggasejakmasaini
semuamushafdansemuaQarimembacaQurandenganbacaansatuhurufyaknidialegataubahasa
arabsukuQuraisy.
MotivasiAbuBakarketikahendakmengumpulkanQuranadalahkekhawatiranakanhilangnyaQuran
karenabanyakpenghapalQuranyanggugurdalampeperangan.sedangkanmotivasiUstmanadalah
keinginanmenyatukanumatkedalamsatucarabacaolehkarenasemakinbanyakperbedaancara
bacadanpertikaiankarenanya.KalauAbuBakarmemindahkantulisanAlquranyangbertebarandi
berbagaimediakedalamsatubukulengkapdenganketujuhhurufnya,makaUstmanmenyalin
kedalamsatumushafdenganmemisahkankeenamhuruflainnya.
*akandijelaskanpadababtersendiri.

SebelumkitalanjutlebihjauhdalamsejarahkodifikasikitabsuciAlquran,sejenakkitaberhenti
untuklebihmemahamiapayangdimaksuddenganTujuhhuruf.Apakahyangdimaksuddengan
Alquranturundengantujuhhuruf.?
NasnassunahcukupbanyakmengemukakanhaditsmengenaiturunnyaQurandengantujuhhuruf,
kamisajikantigadiantarannya:
DariibnAbbas,iaberkata;Rasulullahberkata;Jibrilmembacakan(Quran)kepadakudengansatu
huruf.Kemudianberulangkaliakumendesakdanmemintaagarhurufituditambah,daniapun
menambahnyakepadakusampaidengantujuhhuruf
DariUbaibinKab;KetikaNabiberadadidekatparitbanigafar,iadidatangiJibrilseraya
mengatakan;AllahmemerintahkanmuagarmembacakanQurankepadaumatmudengansatu
hurufIamenjawab;AkumemohonkepadaAllahampunandanmagfirahNya,karenaumatkutidak
dapatmelaksanakanperintahitu.KemudianJibrildatanglagiuntukyangkeduakalinyadanberkata:
AllahmemerintahkanmuagarmembacakanQurankepadaumatmudenganduahuruf.Nabi
menjawab:AkumemohonampunandanmagfirahNyaumatkutidakkuatmelaksanakannya.Jibril
datanglagiuntukyangketigakalinnya,lalumengatakan:Allahmemerintahkanmuagar
membacakanQurankepadaumatmudengantigahuruf.NabimenjawabAkumemohonampunan
danmagfirahNyasebabumatkutidakdapatmelaksanakannya.KemudianJibrildatanglagiuntuk
yangkeempatkalinyaserayaberkata:AllahmemerintahkanmuagarmembacakanQurankepada
umatmudengantujuhhuruf,denganhurufmanasajamerekamembaca,merekatetapbenar.
DariUmarbinKhattab,iaberkata;AkumendengarHisyambinHakimmembacasurahalFurqandi
masahidupRasulullah.Akuperhatikanbacaannya.Tibatibaiamembacannyadenganbanyakhuruf
yangbelumpernahdibacakanRasulullahkepadaku,sehinggahampirsajaakumelabraknyadisaatia
shalat,tetapiakuberusahasabarmenunggunyasampaisalam.Begitusalamakutarikselendangnya
danbertanya:Siapakahyangmembacakan(mengajarkanmembaca)surahitukepadamu?ia
menjawab;Rasulullahyangmembacakannyakepadakulaluakukatakankepadanya:Dustakau!
DemiAllah,Rasulullahtelahmembacakanjugakepadakusurahyangakudengartadiengkau
membacanya(tapitidaksepertibacaanmu).KemudianakubawadiamenghadapRasulullah,dan
akuceritakankepadanyabahwaAkutelahmendengaroranginimembacasurahalFurqandengan
hurufhurufyangtidakpernahengkaubacakankepadaku,padahalengkausendiritelah
membacakansurahalFurqankepadaku.MakaRasulullahberkata:LepaskandiawahaiUmar.
Bacalahsurahtadi,wahaiHisyam!Hisyampunkemudiamembacanyadenganbacaanseperti
kudengartadi.MakakataRasulullah:Begitulahsurahituditurunkan.Iaberkatalagi:Bacalah,
wahaiUmar!LaluakumembacanyadenganbacaansebagaimanadiajarkanRasululahkepadaku.
MakakataRasullulah:begitulahsuratituditurunkan.Dankatanyalagi:SesungguhnyaQuranitu
diturunkandengantujuhhuruf,makabacalahdenganhurufyangmudahbagimudiantarannya.
Adabanyakpendapattentangartitujuhhurufini.pendapatyangmasyhurdanterkuatadalahbahwa
yangdimaksuddengantujuhhurufadalahtujuhmacambahasadaribahasabahasaArabdalam
mengungkapkansatumaknayangsama.misalnyakata'aqbil','ta'ala','halumma',''ajal',dan'asra''
lafazlafazyangberbedainidigunakanuntkmenunjukkansatumaknayaitu;perintahuntuk
menghadap.

Alquranbukannyaturunsebanyaktujuhkalidengantujuhbahasaataudialegdialegtapijikabahasa
merekaberbedabedadalammengungkapkansatumakna,makaQuranpunditurunkandengan
sejumlahlafazsesuaidenganragambahasatersebuttentangmaknayangsatuitu.namunjikatidak
terdapatperbedaan,makaQuranhanyamendatangkansatulafazsaja.
Adapendapatbahwayangdimaksuddengankatatujuhdalamistilah"tujuhhuruf"bukannyatujuh
sepertibilangan.tapiiniadalahkebiasaanorangarabapabilamenyebutjumlahyangsangatbanyak
merekamenyebutkatatujuh.jadimenurutpendapatinialquranturunbukansecarapersistujuh
bahasaataudialegatauragampengucapandalammenyebutsatuarti,tapilebihdaritujuh.dan
pendapatinibisabenarmengingatbahwadialegatauvariasidaribahasaArabmemanglebihdari
tujuh.
HikmahturunnyaQurandengantujuhhuruf.
TurunyaQurandengantujuhhurufinimengandunghikmahyangbanyak,beberapayangterpenting
adalahsebagaiberikut:
Untukmemudahkanbacaandanhafalanbagibangsayangummi,tidakbisabacatulis,yangsetiap
kabilahnya(suku)mempunyaidialegmasingmasing.
Sebagaisuatumukzizat,Allahpernahmenantangorangkafirarabuntukmembuatayatyangserupa
denganQuran.Denganditurunkannyadengandialegmerekamasingmasing,tohmerekatetaptak
pernahbisamembuatayatyangserupadenganQuran,padahalsukusukutersebutsangatakrab
denganbahasadandialegkhasmerekasendiri.
Quranturundengantujuhhurufyangmasingmasinghurufataudialegtersebutternyata
mengandungtambahanmaknayangmemperluaspeluangpenafsirandanistinbathhukum.Oleh
karenaitulahulamaulamafiqhjugaberhujjahdengancarabacaquranyangberbedabedatersebut.
BagiorangyangtidakmemahamisecarabaikbahasaArabdansastranyamakakeberadaantujuh
hurufinitidakakanterasaluarbiasa.Namunbagimerekayangmemahaminyahakekattujuhhuruf
inimerupakanfaktoryangbesardandapatmerekarasakandalaminteraksinyadenganAlquran
Alkariim.
Tertibayatdansurah
PadasesisesisebelumnyakitatelahmembahassejarahpengumpulandanpenertibanAlQuran,
kemudianpembahasantemaituagakterhentisejenakkarenakitainginmemahamiapayang
dimaksuddenganistilahtujuhhuruf.Sekarangkitainginmelanjutkantemasejarahpengumpulan
danpenertibanAlQuran.YaknipadamasalahtertibayatdansurahAlQuran.
Quranterdiridarisuratsuratdanayatayat,baikyangpendekmaupunyangpanjang.Ayatadalah
kalamAllahyangterdapatdalamsebuahsurahdalamAlQuran.SurahadalahsejumlahayatQuran
yangmempunyaipermulaandankesudahan.TertibatauurutanayatayatQuraniniadlahtauqifi
atauKetentuandariRasulullahSAW.TepatsepertipernyataandariparaUlamabesarmisalnyaAz
ZarkasyidalamAlBurhandanAbuJafaribnuzZubairdalamMunasabahnya,dimanaiamengatakan;
tertibayatayatdidalamsurahsurahituberdasarkantauqifidariRsulullahdanatasperintahnya,
tanpadiperselisihkanolehkaummuslimin.AsSuyutitelahmemastikanhalitu,iaberkataIjmadan

nasnasyangserupamenegaskan,tertibayatayatituadalahtauqifi,tanpadiragukanlagi.Jibril
menurunkanbeberapaayatkepadaRasulullahdanmenunjukankepadanyatempatdimanaayat
ayatituharusdiletakkandalamsurahatauayatayatyangturunsebelumnya.LaluRasullullah
memerintahkankepadaparapenuliswahyuuntukmenuliskannyaditempattersebut.Iamengatakan
kepadamereka;Letakkanayatayatinipadasurahyangdidalamnyadisebutbeginidanbegini.
AtauLetakkanayatiniditempatanu.
JibrilsenantiasamengulangidanmemeriksaQuranyangtelahdisampaikannyakepadaRasulullah
sekalisetiaptahun,padabulanRamadhandanpadatahunterakhirkehidupannyasebanyakduakali.
DanpengulanganJibrilterakhirinisepertitertibayatdikenalsekarangini.
MinggudepankitamasukdalampembahasantentangpembagiansuratsuratdalamQuran.
PembagiansuratsuratdanayatayatQuran
SurahdalamAlqurandibagimenjadiempatbagian,yakni;atTiwal,alMin,alMasani,almufassal.
Ad.1atTiwal
Kelompokiniadatujuhsurat,yaitu:AlBaqarah,AliImran,AnNisa,AlMaidah,AlAnm,AlAraf,
sedangkanyangketujuhterdapatperbedaanpendapat,adayangberpendapatyangketujuhadalahh
AlAnfaldanBarahsekaligus.AdayangberpendapatsuratYunuslahyangketujuh.
Ad.2AlMiun
Yaitukelompoksuratyangjumlahayatnyaberrhjumlahlebihdariseratus,atausekitaritu.
Ad.3AlMasani
YaitukelompoksurahyangayatayatnyaberjumlahdibawahAlMiun.DinamakanMasani,karena
surahitudiulangulangbacaannyalebihbanyakdariAtTiwaldanAlMiun.
Ad.4AlMufassal
terjadiperbedaanpendapat,adayangmengatakandimulaidarisurahHujurat,adayangmengatakan
darisuratyanglain.Mufassaldibagimenjaditiga:Tiwal,Ausat,danqisar.Mufassaltiwaldimulaidari
suratQafatauHujuratsampaidenganmmaatauAlBurujsampaidengan,AmmaatauBuruj.
MufassalausatdimulaidariDuhaatauLamYakunsampaidenganQuranterakgir.Dinamakan
Mufassalkarenabanyaknyafasl(Pemisahan)diantarasurahsurahtersebutdenganbasmallah.
Ada114surahdalamAlquran,adayangmengatakan113surahkarenamerekamenghitungsurahAl
AnfaldanBarahmenjadisatusuratsaja(merekamenghitungnyasebagaisatusuratkarenasurat
BarahyangtanpaBismillahitusebagaisuratAlAnfal).JumlahayatQuranada6.200lebih,
kelebihaninimasihdiperselisihkan.Ayatterpanjangadalahtentanghutangpiutang.Sedangkan
surahterpanjangadalahAlBaqarah.Pembagiansepertiinimempermudahoranguntukmenghafal
danmengkajinya.
Perkembanganmushaf

PadaawalnyaQuranditulisdenganhurufarabtanpatandabacatitikdansyakal,orangorangArab
padazamanitusamasekalitidakmembtuhkanalatbantutersebut.namunseiringwaktubahasa
arabmulaibersentuhandenganbahasabahasalainnya,sisinegatifnyabahasaarabmulaiterdistorsi.
parapenguasamulaimerasakanpentingnyaalatbantupadapenulisanQuranberupasyakal,titik,
dsbyangakanmembantupembacaanyangbenar.halinisangatdibutuhkanterutamabagi
orangmuslimnonArab.
OrangpertamayangmelakukanhalituadalahAbulAswadadDualiataspermintaanAlibinAbiTalib.
tahappertamahasilnyaadalahtandafathahberupasatutitikdiatashuruf,tandakasrahberupasatu
titikdibawahhuruf,tandadhammahberupasatutitikdiselaselahurufdantandasukunberupadua
titik.tandabacainiterusdisempurnakansampaifinalnyaberupatandabacayangkitatemuidalam
mushafsekarangini.
PadamulanyabanyaktokohyangtidaksetujuadanyaelemenelemenitudalamMushaf,menurut
merekapenulisanalatalatbantuitumenodaikemurnianAlquran.namunsecaraperlahansemua
tokohmenyadarikegunaannyasehinggabahkanhukumnyaberubahdaribolehmenjadidianjurkan.
AdabmembacaQuran
DianjurkanbagiorangyangmembacaQuranmemperhatikanhalhalberikut:

MembacaQuransesudahberwudlu,karenaiatermasukdzikiryangpalingutama,meskipun
bolehmembacanyabagiorangyangberhadas.
Membacanyahanyaditempatyangbersihdansuci,untukmenjagakeagungannya.
Membacanyadengankhusyuk,tenang,danpenuhhormat.
Bersiwak(membersihkanmulut)sebelummulaimembaca.
Membacatawwuz(audzubillahiminasysyaitanirrajim)padapermulaannya,berdasarkan
firmanAllahQSAnNahl;98.Bahkansebagianulamamewajibkannya.
Membacabasmalahpadapermulaansetiapsurah,kecualisurahAlBarah.
Membacanyadengantartilyaitudenganpelandanterangsertamemberikansetiaphuruf
haknya(betulmakhrajulhurfdantajwidnya),sepertipanjangnya,idgamnya,dsb.
Memikirkanayatayatyangdibacanya.
MeresapimaknadanmaksudayatayatQuranyangberhubungandenganjanjidanancaman.
Membaguskansuaradanmengengeraskanbacaan.

BabmengajarkanQurandanmenerimaupahatasnya.
mengajarkanQuranadalahfardukifayah,danmenghafalnyamerupakansuatukewajibanbagiumat
IslamagartidakterputuspenjagaankemurnianAlquran.
dalamsebuahhaditsriwayatUstmandinyatakankeutamaanbelajardanmengajarkanQuran;
"SebaikbaiknyakamuadalahorangyangbelajarQurandanmengajarkannya."
CaramempelajariQuranyangpalingidealadalahdenganmenghafalnyaayatdemiayat.sesuai
denganhaditsdariAbu'Aliyah;"PelajariAlquranlimaayatlimaayat,karenaNabimengambilnya
dariJibrila.s.limaayatlimaayat"

ParaulamaberbedapendapattentangbolehatautidaknyamenerimaupahmengajarQuran.berikut
adalahdalildalilbagipendapatyangmembolehkannya:
Duabuahhadits;"Pekerjaanyangpalingberhakkamuambilupahnyaialah(mengajarkan)kitab
Allah.","Akunikahkanengkaukepadanyadengan(maskawin)Quranyangadapadamu."
sebagianulamamembagitypepengajaranQuranmenjaditiga;pertama,pengajaranyangkarena
Allahsematadantidakmengambilupah.kedua,pengajarandenganmemungutupah.danketiga,
pengajarantanpasyarat,namunbiladiberihadiah,makaditerimanya.typepertamayangpaling
ideal,typekeduadiperselisihkanadayangberpendapatboleh,adayangmelarangnya,typeketiga
semuamembolehkannya.
TentangQiraatQuran
Qiraatartinyabacaan(jamaknya).menurutistilahQiraatadalahsalahsatumahzabataualirandalam
halpengucapandanpembacaanAquranyangdipiliholehseorangimamqurra'sebagaisuatu
mazhabyangberbedadenganmazhablainnya.
SecarasederhanaQiraatadalahsekumpulancarabacaQuran,iramabaca,dsbdanitusemua
ditetapkanberdasarkansanadsanadnyasampaikeRasulullah.Diantarasahabatyangterkenal
mengajarkanqiraatialah;Ubai,Ali,ZaidbinSabit,IbnMas'ud,AbuMusaalAsy'aridll.Darimereka
itulahsebagianbesarsahabatdantabiindiberbagainegribelajarqiraat.Merekaitusemuannya
bersandarkepadaRasulullahSAW.
SebetulnyaImamatauguruQiraatitujumlahnya,banyakhanyasekarangyangpopuleradalahtujuh
orang.Qiraattujuhorangimaminiadalahqiraatyangtelahdisepakati.sebagianulamamembagi
qiraatmenjadienammacam:
1. mutawatir,yaituqiraatyangdinukilolehsejumlahbesarperiwayatyangtidakmungkin
bersepakatuntukberdusta,darisejumlahorangyangsepertiitudansanadnyabersambung
hinggapenghabisannya,yakniRasulullahSaw.
2. Masyhur,yaituqiraatyangsahihsanadnyatetapitidakmencapaiderajatmutawatir,sesuai
dengankaidahbahasaarabdanrasamUstmanisertaterkenalpuladikalanganparaahli
qiraatsehinggatidakdikategorikanqiraatyangsalahatausyaz.qiraatmacaminidapat
digunakan.
3. Ahad,yaituqiraatyangsahihsanadnyatetapimenyalahirasamUstmani,menyalahikaidah
bahasaArab,atautidakterkenal.Qiraatmacaminitidakdapatdiamalkanbacaanya.
4. Syaz,yaituqiraatyangtidaksahihsanadnya.
5. Ma'udu,yaituqiraatyangtidakadaasalnya.
6. Mudraj,yaituyangditambahkankedalamqiraatsebagaipenafsiran(penafsiranyang
disisipkankedalamayatQuran)
Keempatmacamterakhirinitidakbolehdiamalkanbacaannya.
TentangtasfirAlquran
AtTafsirberasaldariakarkatafasarayangartinya;menjelaskandanmenyingkapyangtertutup.
sedangkantafsirmenurutistilah,sepertiyangdiungkapkanolehAzZarkasyi;"Tafsiradalahilmu

untukmemahamiKitabullahyangditurunkankepadaMuhammadSAW,menjelaskanmakna
maknanyasertamengeluarkanhukumdanhikmahnya."
Tafsiradalahilmukeagamaanyangpalingagungdanpalingtinggikedudukannya.bagaimanatidak,
iamerupakanilmuyangpalingmuliaobyekbahasannyadanpalingmuliatujuannya.obyek
pembahasannyaadalahKalamullahyangadalahsumbersegalakebaikan,hikmahdankeutamaan.
Tujuanutamanyasangatmuliayaitumengungkapmakna,menguraidanmenjabarkanserta
menjelaskantentangsyariat.
KegiatanilmutafsiryaknimerenungkankalamIlahidanmenarikkeluarhikmahhikmah,makna
maknanyabaikyangtampakdipermukaanmaupunyangtersembunyidikedalaman.kualitas
penafsiransangatbergantungdarikeiklhasandankemampuansangpenafsir.olehkarenanyaada
beberapasyaratdanadabyangharusdipenuhiataudimilikisangmufasir:

Akidahyangbenar,sebabakidahsangatberpengaruhbagijiwadanhasilpemikiransangat
bergantungpadajiwa.sangpenafsirmutlakharusmemilikiakidahyanglurussehingga
menjaminkelurusanpenafsirannyajuga.
Bersihdarihawanafsu,hawanafsudapatmendorongpemiliknyauntuksecaramembabi
butamembelakepentingandirisendiridanataugolongannya.penafsiranharusbebasdari
kefanatikanbutaterhadapmazhab,ras,dsb.
HarusmenafsirkanterlebihdahuluQurandenganQuran.karenasatuayatdalamQuran
terkadangmasihdiperincidiayatyanglainnya.
Mencaripenafsirandarisunnah.apabilatidakditemukanperinciannyadariQuranmakasang
penafsirharusterlebihdulumencaripetunjukdariNabiSAWmelaluihaditshaditsnya.
Apabilatidakdidapatinyapetunjukdarisunnahhendaklahsangpenafsirmeninjaupendapat
parasahabatdalamatsaratsarnya.
Setelahmemangbelumjugadidapatimakahendaklahsangpenafsirmencarinyapada
pendapatpendapatparatabi'in(generasisetelahsahabat)yaknimuridmuriddaripara
sahabat.
seorangmufasirdiwajibkanmemilikipengetahuantentangbahasaarabyangsempurna.
karenaQuranturundalambahasaArabmakahanyayangmemahamibahasaArablahyang
mampumengupasnyasecaramendalam.
Seorangmufasirharusmemilikipegetahuanyangbagustentangilmuilmuyangterkait
denganQuransepertiulumulQuran,QiraatQuran,dsb.
Sangpenafsirselainharuscerdasjugadituntutuntukcermatsehinggadapatmengukuhkan
suatumaknaatasmaknayanglaindandapatmenarikkesimpulanyangselarasdengannas
nassyariat.

Sebelumnyakitatelahpaparkansyaratsyaratyangharusterdapatpadaseorangmufasir,kiniakan
disampaikanadabadabyangharusdimilikiolehseorangmufasir:

Berniatbaikdanbertujuanbenar,sebabamalperbuatanitubergantungpadaniatnya.
seorangmufasirharusmembersihkandirinyadaritujuantujuanduniawisehingga
keikhlsannyadapatmenghasilkankaryayangbermanfaat.

Berakhlakbaik,karenaseorangmufasirituadalahpendidik.sangatpentingbagisiswauntuk
melihatteladanyangbaik.agarmanfaatdarikaryatafsirnyadapatmerekapetikdengan
sebesarbesarnya.
Taatdanberamal.karenailmulebihdapatditerimamelaluiorangyangmengamalkannya.
perilakumuliasangpenafsirakanmenjadipanutanyangbaikbagipelaksanaanmasalah
masalahagamayangditetapkannya
Berlakujujurdanteliltidalampenukilan,shinggamufasirtidakbicaraataumenuliskecuali
setelahmenyelidikiapayangdiriwayatkannya.dengancarainiiaakanterhindardari
kesalahandankekeliruan.
Tawadu'danlemahlembut,karenakesombonganilmiahmerupakandindingkokohyang
menghalangiantaraseorangalimdengankemanfaatanilmunya.
Berjiwamulia,seharusnyalahseorangalimmenjauhkandiridarihalhalyangremehserta
tidakmendekatidanmemintamintakepadapenguasa.
Vokaldalammenyampaikankebenaran,karenajihadyangpalingutamaadalah
menyampaikankalimatyanghaqkepadapenguasayangzalim.
Berpenampilanbaik,yangdapatmenjadikanmufasirberwibawadanterhormatdalam
semuapenampilannyasecaraumum,jugadalamcaraduduk,berdiri,danberjalan.
Bersikaptenangdanmantap,Mufasirhendaknyatidaktergesagesadalambicara,tapi
henndaknyaiaberbicaradengantenang,mantapdanjelaskatademikata.
Mendahulukanorangyanglebihutamadaripadadirinya,seorangmufasirharushatihati
menafsirkandihadapanorangyanglebihpandai,menghargainyadanbelajardarinya.
Mempersiapkandanmenempuhlangkahlangkahpenafsiransecarabaik.sepertimemulai
denganmenyebutasbabunnuzulnya,artikosakatanya,menerangkansusunankalimat,
menjelaskansegibalaghohdani'rabnya,kemudianmenjelaskanmaknaumumdan
menghubungkannyadenganrealitaszamannya,kemudianbarumengambilkesimpulandan
hukum.

KelompokMufasir.
Kitadapatmengelompokkanmufasirmenjadibeberapakelompokberikut:

Mufasirdarikalangansahabat,diantaraparasahabatyangpalingterkenaladalah;empat
khalifah,IbnMasd,IbnAbbas,UbaibinKab,ZaidbinSabit,AbuMusaAlAsyri,Abdullah
binAzZubair,AnasbinMalik,AbuHurairah,JabirdanAbdullahbinmrbins.Diantara
keempatkhalifahyangpalingbanyakdiriwayatkantafsirnyaadalahAlibinAbiThalibra.
MufasirdarikalanganTabiin(generasisetelahsahabat),IbnTaimiyahmenjelaskan,orang
yangpalingmengetahuitentangtafsiradalahpendudukMakkahkarenamerekaadalah
muridmuridIbnAbbas,sepertiMujahid,tbinAbiRabbah,krimah,SadbinJubair,
Tawus,dsb.DiKufahadalahmuridmuridIbnMasddandiMadinahadalahZaidbinAslam,
padaumumnyapendapatmerekaditerimadarisahabat.
Kemudianlahirlahgenerasiberikutnya,sebagianbesarmerekaberusahamenyusunkitab
kitabtafsiryangmenghimpunpendapatpendapatparasahabatdantabiin,sepertiSufyan
binUyainah,WakibinAlJarrah,SyubahbinAlHajajj,YazidbinHarun,Abdurrazzaq,Adam
binAbiIyas,IshaqbinRahawaih,AbdbinHumaid,dsb.

SesudahgenerasiinimuncullahangkatanberikutnyadiantaranyaadalahAlibinAbiTalhah,
IbnJarirAtThabari,IbnAbiHatim,IbnMajah,AlHakim,IbnMadawaih,AbusySyaikhbin
Hibban,dll.Tafsirmerekamemuatriwayatriwayatyangdisandarkankepadaparasahabat,
tabin,dantabittabin.SemuanyasamakecualiyangdisusunolehIbnJarirAtThabari,
dimanaiamengemukakanberbagaipendapatdanmentarjihkan(menguatkanpendapat)
salahsatuatasyanglainnya,sertamenerangkanirabdanistinbat(penyimpulanhukum).
Karenaitutafsirinilebihungguldariyanglainnya.
Generasiberikutnyamenyusunkitabkitabtafsiryangdipenuhiolehketeranganketerangan
bergunayangdinukildariparapendahulunya.polademikianterusberlangsung.padamasa
inisudahmulailahirtafsiryangbercoraksastrasosialyangtidakmenyebutkansanadsanad,
ditambahsedikitpendapatparapenulisnya.misalnyakaryaAbuIshaqAzZujaj,AbuAlial
Farisi,AbuBakaranNaqqasy,AbuJaharanNahhasdanAbulAbbasalmahdawi.
Kemudiangolonganmutaakhirinmenuliskitabtafsirkitabtafsiryangmeringkassanad
sanadriwayatdanmengutippendapatpendapatsecaraterputus,karenaitumasuklahke
dalamtafsirsesuatuyangasingdanriwayatyangsahihbercampurdenganyangtidaksahih.
selanjutnya,setiapmufasirmemasukkanbegitusajakedalamtafsirpendapatpendapat
yangditerimadanapasajayangterlintasdalampikiranyangdipercayainya.kemudian
generasisesudahnyamengutipbegitusajatanpamenyaringlagi.sampaisampaiImam
SuyutiberkatabahwapenafsiranayatAllahghairilmaghdubialaihimwaladholiinada10
macampadahalpenafsirandariNabi,sahabatdantabiinhanyasatuyaitu;"Orangyahudi
danNasrani."
Kemudianmasuksuatumasayangdapatdicirikandaripengkhususanpenafsiranpadasatu
disipinilmuyangdikuasaisangpenafsir.misalnyaahlinahu(tatabahasa)hanyamenulis
tentangnahuahlifikihmelulumenulistentangfiqh,dsb.
Kemudiandatanglahmasamodern,padamasainimufasirmenempuhlangkahdanpola
baru.padamasainiparapenafsirmulaimemperhatikanaspekkelembutanuslub,keindahan
ungkapandanpenekananaspeksosialdanpemikirankontemporer,lahirlahfafsiryang
bercoraksastrasosialsepertiMuhammadAbduh,SayidMuhammadRasyidRida,
MuhammadMustafaalMaragi,SayidQutubdanMuhammad'IzzahDarwazah.

TafsirbilMasurdantafsirbilRai.
KaraktertafsirAlQurandapatdikelompokkankedalamduabesaryakni;TafsirbilMasurdantafsir
bilRai.
Tafsirbilmasur.
Ialahpenafsiranberdasarkanpadakutipankutipanyangsahihmenuruturutanpengambilan
pendapatsepertiyangtelahdijelaskanminggulalu,yaknimenafsirkanQurandenganQuran,
kemudianQurandenganSunah,laluperkataanparasahabat,tabiin,tabiittabiin.Sangpenafsirharus
melihatdanmenyampaikanpenafsiranparapendahulumereka.Iatidakdiperkenankanmelakukan
ijtihaduntukmenjelaskansuatumaknaayattanpaadadasarnya.Dengancarasepertiinitentu
perbedaanpendapatdiantaraparapenafsirbilmasursangatsedikitjumlahnyadibandingdengan
merekayangmenggunakanprinsipbilrai.Tafsirbilmasuradalahtafsiryangharusdiikutidan
menjadipedomanutamakarenaiaadalahpenafsiranyangsangatamanuntukmenjagadiridari
ketergelincirandankesesatan.

Tafsirbilrai.
Ialahpenafsiranyangmenggunakanpemikiransendiri.Sangpenafsirmerenungisuatuayatdan
mencarimaknayangdapatditangkapnyadenganilmuyangdikuasainya,iamenggalisedalam
mungkinsuatuayatdanmemaparkantafsirberdasarkaneksplorasinyatadi.Penafsirandengancara
inidapatdibagimenjadidua;yakniyangsematahanyamenggunakanakalsajatanpaadadasar
misalnyakaidahkaidahbahasa,prinsipprinsipsyarak(hukumIslam),danlainsebagainya.Dan
PenafsiranyangmempertimbangkanprinsipprinsiphukumIslamsecaramenyeluruhdanaspek
aspekkeilmuanyangterusberkembangsehinggadapatdilahirkanpengertianyangbarudan
kontekstualdenganayatayatQuran.Yangpertama(yanghanyamenggunakanakalsemata)tentu
dilarangsedangkanyangkeduadiperbolehkan.
KitabkitabtafsiryangtergolongdalamTafsirbialMa'surantaralainadalahJami'alBayanfiTafsir
AlQur'anolehImamatTabari,Bahral'Ulum(SamuderaIlmu)olehNasrbinMuhammadas
Samarqandi,alKasyfwaalBayan'anTafsirAlQur'an(PenyingkapTabirdanPenjelasanTafsirAl
Qur'an)olehAbuIshaqasSa'labi,Ma'alimatTanzil(KhazanahIlmutentangWahyu)oleh
MuhammadalHusainalBagawi,alMuharriralWajizfiTafsiralKitabal'Aziz(UngkapanUngkapan
SingkattentangKitabyangMulia)olehAbuMuhammadalAndalusi,TafsirAlQur'anal'Azim(Tafsir
AlQur'anyangMulia)olehIbnuKasir,alJawahiralHisanfiTafsirAlQur'an(PermataPermata
KebaikandalamTafsirBerdasarkanRiwayat)olehAbuZaidasSa'alibi,danadDurralMansurfiat
TafslrbialMa'surolehJalaluddinasSuyuti.
AdapunkitabkitabtafsiryangtermasukdalamTafsirbiarRa'yiantaralainadalahalBahralMuhit
(SamuderayangDalam)olehMuhammadalAndalusi,Gara'ibAlQur'anwaRaga'ibalFurqanoleh
NizamuddinanNaisabur,danRuhalMa'anifiTafsirAlQur'anal'AzimwaasSab'alMasani
(SemangatSemangatMaknadalamTafsirAlQur'andanSurahalFatihah)olehAllamahalAlusi.
MenyentuhMushafAlQur'an.
ParaulamasepakatbahwakebolehanmenyentuhmushafAlQur'anhanyaditujukankepadaorang
orang/hambahambayangdisucikansaja,sedangkanhambahambayangtidakdisucikantidak
diperbolehkan.HalinididasarkanatasketeranganAlQur'ansurahalWaqi'ahayat7780yang
artinya:"SesungguhnyaAlQur'aniniadalahbacaanyangsangatmulia,padakitabyangterpelihara
(LauhMahfuz),tidakmenyentuhnyakecualiorangorangyangdisucikan.DiturunkandariTuhan
SemestaAlam."
Kataalmutahharundalamayat79diatasmengandungbeberapapengertian.Dalamhalini,tidak
adapenegasandariAlQur'antentangapayangdimaksuddengankataitu.Darisinitimbul
perbedaanpenafsirandanpemahamanparaulama,baikdarikalanganulamatafsirmaupunulama
fikih.
SyekhAbuAh'alFadlbinHasanatTabarsi,seorangulamatafsirabadke6H,dalamkitabnya
Majma'alBayanfiTafsirAlQur'anmenafsirkanbahwakataalmutahharunitumengandungtiga
makna,yaituparamalaikat,orangorang/hambahambayangsucidarisyirik,danorangorangyang
sucidariHadasdanjunub.MuhammadAliasSabuni,gurubesartafsirdiUniversitasKingAbdulAziz
(Mekah),menyatakandalamkitabnyaShafwatatTafasirbahwakataalmutahharunberartipara

malaikatyangdinyatakanolehAllahSWTsebagaihambahambayangsucidarisyirik,dosa,dan
hadasatauorangorang/hambahambayangberwudu.
HadisRasulullahSAWjugatidakmenegaskandantidakmenjelaskanapayangdimaksuddengankata
almutahharunitu.Dalamhadishanyaditemukankatatahirun,sepertiyangdisebutkandalamhadis
yangdiriwayatkanolehadDarimidanImamMalikdariAmrbinHazm;"NabiSAWmenulis,tidak
menyentuhAlQur'ankecualiorangyangsuci."
Penggunaankatatahirunyangbersifatumumdalamhadisjugamengundangperbedaanpendapatdi
kalanganulamafikih.Jumhur(mayoritas)ulamafikih,termasukImamMalik,ImamHanafi,danImam
Syafi'i,berpendapatbahwayangdimaksuddengantahirundalamhadisituadalahorangyang
berwudu.Karenaitu,merekaberpendirianbahwayangdiperbolehkanmenyentuhmushafAl
Qur'anhanyalahorangorangyangberwudu.Menurutmereka,wudumerupakansyaratuntuk
memegangmushaf.Adapunulamayanglain,sepertiulamaMazhabZahiri,menolakpendirianulama
diatasdanmengatakanbahwawudutidakmerupakansyaratuntukmenyentuhmushafAlQur'an;
orangyangtidakberwudubolehmenyentuhmushaf.