Anda di halaman 1dari 43

PSV 3043

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

INTERAKSI 1

PENGERTIAN DAN KONSEP KURIKULUM PSV SERTA


KONSEP SUKATAN PELAJARAN PSV KBSR/KSSR

SINOPSIS

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan
insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual.
Kandungan kurikulum berupaya membantu guru meningkatkan rasa kesedaran serta
tanggungjawab terhadap keperluan bidang seni yang selaras dengan hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, guru itu sendiri perlu memahami perkembangan serta
kronologi perkembangan kurikulum yang berlaku sebelum dan selepas Merdeka agar dapat
mentafsir pengertian dan konsep kurikulum Pendidikan Seni Visual di negara serta kesannya
yang dicorakkan menerusi struktur dan keperluan murid-murid di sekolah.

HASIL PEMBELAJARAN
1.

Menerangkan perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV), Sukatan


Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran(HSP) PSV KBSR/Dokumen Standard
KSSR.

2.

Mengaplikasikan konsep 5P, KBSR/KSSR.

3.

Kepentingan perkembangan kurikulum PSV/DSV.

4.

Merancang dan mereka bentuk aktiviti Seni Visual dalam pengajaran dan
pembelajaran.

5.

Mengintegrasikan aktiviti PSV dalam mata pelajaran lain.

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

1.0

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual di Malaysia

Sebelum
Merdeka

Awal
Merdeka

Sekarang

Jadual 1 :
Kronologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual

Transisi merentasi
kurikulum PSV
erentasi kurikulum

PSV
Pendidikan

Institusi

Penerbitan

Penubuhan kelab seni

Jadual 2 :
Transisi merentasi Pendidikan Seni Visual

a)

1.1

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Malaysia

Laporan Winstedt- Zaman British


Tujuan sekolah Melayu menurut Penyata Pelajaran tahunan Negeri-negeri Selat
1885 adalah;Cukup untuk kehendak-kehendak biasa budak-budak

Melayu, yang

kelak akan menjadi pemandu kereta lembu, penanam padi dan nelayan.Tujuan
kerajaan bukanlah untuk mewujudkan segelintir pemuda yang berpendidikan baik.
Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan, kerana ia hanya akan
menimbulkan kesulitan nanti.
2

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

1.2

1916 Laporan Winstedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah MelayuSekolah Melayu dan maktab mengajar mata

pelajaran

lukisan.

Anyaman

diletakkan di bawah mata pelajaran Sains Pertanian.

1.3

Laporan Winstedt (Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-negeri Selat dan


Negeri-negeri Melayu Bersekutu) mencadangkan:-

Lukisan

adalah

mustahak

untuk Latihan yang amat baik memerhati alam yang didapati darinya, dan ia dapat
menimbulkan minat dan kecerdasan murid-murid, dan melatih mereka ketepatan dan
kecermatan.

Dan ia menyesuaikan mereka dengan kerja-kerja mandur. Ia patut

dimestikan dalam darjah 3 dan 4. Menyediakan mata pelajaran Kerja tangan seperti
membuat bakul.

1.4 Pada tahun 1930 sistem persekolahan berjalan 4 jam sehari, dari jam 8.00 pagi
hingga 12.00 tengahari. Mata pelajaran seperti Karangan, Ilmu Kira-kira, Ilmu Alam,
Sejarah Melayu, Kesihatan, Lukisan, Menganyam dan berkebun, Kesihatan,
Senaman, Anyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan
Melayu lebih mirip kepada kampung-anjuran

R.O.Winstedt.

1.5 Penyata Rahman Talib


Pada tahun 1960 satu jawatankuasa bagi mengkaji semula implementasi dasar
pendidikan di bawah Ordinan Pendidikan 1957 yang dipengerusikan oleh Abdul
Rahman Talib.

Antara syor yang dikemukakan:


Menyediakan pendidikan universal selama 9 tahun dan menaikkan had

umur

berhenti

sekolah dari 9-15 tahun. Memberi pelajaran percuma kepada kanak-kanak di semua aliran
sekolah mulai 1962. Memperbanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokasional.
Mengadakan pendidikan agama Islam. Bahasa Melayu dijadikan bahasa teras seiring
dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan.

1.6 Akta Pelajaran 1961 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini.
Justeru itu Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan. Mata
pelajaran yang diajar oleh guru-guru dan dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR
3

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

antaranya ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Tawarikh, Ilmu
Alam, Hal Ehwal Tempatan, Tata Rakyat, Jawi, Pendidikan Agama Islam,Lukisan dan
Pertukangan Tangan, Pendidikan Jasmani dan lain-lain.

1.7 Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak KLSR
sehinggalah kajian dibuat pada tahun 1974 hingga 1979 oleh jawatankuasa diketuai
Dr.Mahathir Mohamad bagi melihat kesesuaian KLSR ini.

1.8 Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 1979 mendapati bahawa KLSR sudah
tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru. Implikasi daripada
laporan ini ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)
pada tahun 1982.

1.9

Pada tahun 1988 KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan
kekuatannya. Lanjutan itu, KBSR yang dikenali pada asasnya sebagai Kurikulum Baru
Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dari segi
kurikulum, mata pelajaran-mata pelajaran yang telah sedia ada mengalami perubahan
bagi membantu murid menghadapi cabaran

masa depan termasuklah Pendidikan

Seni Visual.

1.10

Kementerian Pendidikan Malaysia telah memainkan peranan yang positif dalam


membangunkan dan memperkembangkan kurikulum Pendidikan Seni Visual. Hal ini
dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual itu
sendiri yang telah

beberapa kali melalui proses perubahan. Perubahan-perubahan

tersebut meliputi aspek falsafah, matlamat, objektif, pendekatan, kaedah dan isi
kandungan mata pelajaran tersebut. Perkembangan kurikulum ini dapat dilihat seawal
pertengahan abad ke-19 apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Free
School dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir
dalam kraf (Carline, (1968) dalam Ibrahim Hassan melalui karya Md Nasir bin Hj.
Ibrahim-Isu dan Permasalahan Kurikulum Pendidikan Seni Visual).

1.11 Selepas merdeka, bermula dari tahun 1965 Kementerian Pelajaran Malaysia telah
menggubal dasar baru pendidikan. Melalui dasar baru ini, murid-murid daripada darjah

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

1 hingga tingkatan 3 akan belajar dua

kumpulan mata pelajaran yang dikenali

sebagai mata pelajaran wajib dan mata pelajaran elektif.

1.12 Kini, sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada
melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu
dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari-hari serta sikap
dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada warisan budaya dan
identiti bangsa. Perubahan-perubahan ini melibatkan falsafah, matlamat, objektif,
pendekatan, kaedah dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan dapat menarik
minat lebih ramai murid.

1.13 Dalam KBSR/KSSR, Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib yang
mesti dipelajari oleh semua murid. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal
selaras dengan perkembangan terkini ke arah mencapai hasrat FPK. Matlamat mata
pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh
FPK pada tahun 2000 adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan
produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya
membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat
menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras
dengan hasrat FPK.Terdapat empat bidang yang terkandung di dalam mata pelajaran
Pendidikan Seni Visual seperti berikut :
(a)

Melukis dan membuat gambar

(b)

Membuat corak dan rekaan

(c)

Membentuk dan membuat binaan

(d)

Mengenal kraf tradisional

1.14 Fokus yang diberikan kepada setiap bidang pula ialah pemerhatian aktif, interaksi yang
kreatif dengan alat dan bahan, serta apresiasi aspek seni. Pendidikan Seni Visual
memainkan peranan sebagai pengimbang kepada mata pelajaran lain yang ditawarkan
di

sekolah-sekolah

kerajaan.

Mata

pelajaran

ini menyumbangkan

ke

arah

perkembangan murid-murid melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kraetiviti.


Manakala aktiviti seni yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan
dalam konteks peranan seni sebagai media komunikasi, seni dalam kehidupan dan
5

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

persekitaran, dan seni sebagai warisan budaya dan identiti bangsa. (Mazlan
Mohamad.1996).

1.15 Perkembangan Sukatan Pelajaran Seni Visual Peringkat Menengah.


Sukatan Pelajaran Seni Visual telah diperkenalkan di peringkat Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia (STPM) pada tahun 2002 bagi menggantikan Kertas
Peperiksaan Lukisan yang digubal oleh

University of Cambridge Local Examintin

Syndicate tahun 1982.

1.16 Kertas Peperiksaan Lukisan tidak bercirikan pembelajaran yang berteraskan kepada
pengajaran dan pembelajaran. ianya lebih berorientasikan kepada peperiksaan
semata-mata bagi menguji kemahiran calon dari aspek melukis dan pertukangan
menerusi enam kertas peperiksaan yang ditawarkan tanpa sukatan pelajaran

1.17 Kertas Peperiksaan Lukisan STPM juga telah tidak mengalami sebarang perubahan
selama 20 tahun dan dilihat tidak cukup kuat bagi dijadikan syarat kemasukan ke
universiti. Keadaan ini lebih tidak memberansangkan apabila persepsi yang rendah dan
salah khususnya dalam kalangan pihak sekolah dan masyarakat yang melihat mata
pelajaran ini sebagai tidak relevan untuk dipelajari, tidak mempunyai prospek serta
dipertikai dari aspek nilai komersialnya.

1.18 Melalui perbincangan Jawatan kuasa yang diketuai Prof Madya Dr Mohd Mustafa Mohd
Ghazali serta ahli-ahli jawatan kuasa telah membahaskan dengan panjang lebar, di
mana ahli jawatan kuasa dan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) bersetuju supaya
Kertas Peperiksaan Lukisan digantikan

dengan Sukatan Pelajaran Seni Visual.

Ianya merupakan satu kesinambungan dari Matapelajaran Pendidikan Seni Visual di


peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan
juga menjadi jambatan ilmu ke program-program seni lukis dan seni reka serta yang
berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Pemurniaan sukatan pelajaran sekali lagi
mengalami

perubahan apabila rombakan selepas tiga (3) tahun dilaksanakan. Maka

pada tahun 2005 pemurniaan oleh jawatankuasa yang sama menggubal

beberapa

aspek utama. Iaitu apresiasi seni visual dan penghasilan seni visual. Sukatan ini terdiri
daripada tiga komponen iaitu (a) Teori Seni Visual, (b) Lukisan, dan (c) Projek
Penghasilan Karya.
6

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Latihan 1
Cuba buat perbandingan Kurikulum PSV sebelum Merdeka dan
selepas Merdeka berdasarkan aspek yang dikemukakan.

c)

Kemunculan Pertubuhan Seni Lukis

1.1

1906-Chong Hua Confucius Pulau Pinang -Memperkenalkan mata


kaligrafi dan anyaman yang diajar dalam bahasa Cina
Pinang

pelajaran seni

1.2

1949 : Pengerusi bagi Kesatuan kesenian Guru Pulau


Penang Impressionist.

dan

ahli

1.3

1951-Wednesday Art Group. Peter Harris seorang pengawas seni lukis di


Kementerian Pelajaran. Berkelulusan sekolah seni dari United Kingdom. Beliau
telah memperkenalkan konsep estetika dan teknik seni. Penglibatan guru sebagai
pelukis banyak membantu perkembangan Pendidikan Seni di sekolah-sekolah tanah
air. Penubuhan sekolah kelab melukis. Antaranya Kelas potret Mohd. Hossein Enas,
Kelas Arca Idris Salam, Kelas Grafik Zakaria Nor dan Kelas seni dalaman
Habibah Baharudin.

1.4

1954 Malay Teachers Union-Perkembangan seni visual Pulau Pinang


mempengaruhi guru-guru seni. Pada 21.04.54 hingga 29.04.54 telah diadakan
pameran oleh guru-guru Melayu telah diadakan di 23 Jalan Northam dan dirasmikan
oleh J.N. Davies, Pengarah Pelajaran Pulau Pinang disertai 20 orang guru seni.

1.5

1956-Majlis Kesenian Malaya


Pengasas : Tan Sri Mubin Sheppard dan Datuk Zainal Abidin Hj. Abbas. Tujuan
penubuhan untuk memberi sokongan
kepada aktiviti seni muzik, drama dan seni
rupa demi menjaga kredibiliti seni di samping menambahkan pengetahuan,
kefahaman dan amalan seni yang meluas Ahli-ahli terdiri daripada Nik Ahmad kamal,
Puan P.G. Lim, Peter Harris.

1957- Thursday Art Group Rentetan dari penubuhan WAG dengan impian yang
sama. Pengerusi : Hoessin Enas. Aktiviti banyak berbentuk potret yang disesuaikan
dengan
Pendidikan
budaya
Aspek
Sebelum
Pendidikan Selepas Merdeka
dan
Merdeka

1.6

Matlamat dan
Objektif
Isi kandungan
Pendekatan
7

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

identiti kebangsaan melalui pakaian, adat resam, kebudayaan dan kerjaya.


1.7

1966-Penang Teachers Art Circle-Latihan pendidikan seni di luar negara. Terdiri


daripada guru-guru seni bertujuan bagi membetulkan kaedah dan tatacara
pembelajaran pendidikan seni.

d)

Penerbitan

1.1

Buku Teks-1925-R.O.Winstedt -Menghasilkan buku Art and Crafts


pertama mengenai sejarah seni dan seni pertukangan.

iaitu

buku

1.2 1928-Kitab Pedoman Guru Penggal Pertama - Memperihalkan


kaedah-kaedah
pengajaran Lukisan dan kerja tangan
1.3
1929-Kitab Pedoman Guru Penggal Kedua telah digunakan oleh guru-guru Melayu
untuk mengajar pelbagai mata
pelajaran
termasuk Lukisan dan Pertukangan
Tangan di
sekolah-sekolah Melayu di seluruh tanah air pada masa itu.
Kitab Pedoman Guru Penggal II disusun oleh O.T. Dussek dan Muhammad Hashim
bin Haji Taib adalah buku pertama yang ditulis di negara ini mengenai kaedah
mengajar mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan. Buku ini sangat penting
digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini di sekolah-sekolah
Melayu di Malaya ketika itu.
1.4

1932-Buku Craft Work, Third Year Practical Work For Senior Schools-Ditulis oleh
Taylor and Snell. Digunakan di sekolah-sekolah di Malaya khusus di St. Xavier
Institution, Pulau Pinang. Merupakan buku teks Lukisan dan Pertukangan Tangan.
Bab-bab yang terkandung di didalam buku Craft Work antaranya ialah Corak pada
kulit buku, Jenis-jenis tulisan / kaligrafi, Ilustrasi figura, Cetakan stensil, Cetakan lino,
Cara-cara menjilid buku dan alat yang digunakan.

1.5

Kitab Rajah-Rajah Anyaman oleh guru anyaman Mr.W.Olaguera. Antaranya


para penuntut boleh memilih kemahiran seperti berikut; pertukangan kayu: dilatih
membuat perabot-perabot seperti meja kecil, almari buku, tongkat dan sebagainya.
Menjilid buku untuk penuntut tahun tiga. Menganyam jaring: membuat jaring untuk
kegunaan permainan bola sepak, hoki dan volleyball, Pertukangan tanah liat:
penuntut terpilih.

1.6

1957Buku
Panduan
Guru
Kementerian
Pelajaran
Persekutuan Tanah Melayu / DBP-Perincian mengenai mengajar Lukisan dan
Pekerjaan Tangan. Bertujuan untuk membangunkan sepenuhnya keupayaan rasa
indah kanak-kanak menyuburkan kuasa-rasa, kuasa-gerak dan kecerdasan kanakkanak serta membaiki budi pekerti mereka. Selain itu, objektifnya menjurus kepada
pembinaan kebolehan menghargakan dan menciptakan keindahan, Penyuburan
kuasa-rasa dan kuasa-gerak, Penyuburan kecerdasan dan Asuhan budi pekerti.
Antara aktiviti yang terkandung dalam buku tersebut ialah tentang aktiviti lukisan biasa
dan lukisan warna yang terbahagi kepada 3 bahagian
iaitu
pemandangan,
ingatan, rekaan, Membuat gambar, Corak , Pekerjaan tangan dan Penghargaan.

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

1.7

1958- The Art Paper.Ditulis oleh Marjorie Clark (guru kanan seni lukis Sekolah Victoria,
Singapura) dan W.T.Swinbanks (pensyarah seni di Teachers Training College,
Singapura). Diterbitkan oleh Donald Moore, Singapura. Mengandungi
siri
teknik menghadapi peperiksaan lukisan untuk School Certificate.

1.8

1990-Geometrical Drawing Part 1. Diterbitkan oleh Cambridge Series for Schools and
Training Colleges oleh Blythe yang
menjelaskan konsep visual yang luas
meliputi bentuk-bentuk
geometrik dan buku ini digunakan di sekolah-sekolah
seluruh
Malaya.
Latihan 3

Berdasarkan perubahan kurikulum Pendidikan Seni zaman sebelum Merdeka


dan selepas Merdeka, sila bincang bersama rakan anda tentang
bagaimanakah corak kurikulum Pendidikan Seni Visual
pada hari ini yang
telah dibentuk?
Sediakan esei tidak kurang 1000 patah perkataan secara individu.

1.2

Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR)

1.21

Latar belakang

Pembentukan Transkrip Dokumen KSSR


1.

Pembentukan KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan satu


revolusi dasar Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM). Keperluan sistem pendidikan
Malaysia sentiasa berubah dan kajian serta resolusi terperinci harus sentiasa dinaik
taraf untuk memastikan keberkesanannya. Dasar KSSR ini terhasil daripada kajian
terperinci tentang keperluan murid sekolah rendah kini, untuk memastikan supaya
mereka terus berkembang seiring dengan kehendak negara Malaysia yang pesat
membangun.

Dalam ucapan dasar Y.A.B Perdana Menteri Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi pada
perhimpunan agung UMNO 2006, beliau menuntut supaya sistem pendidikan negara
memberikan penekanan kepada empat perkara. Beliau memberi penekanan kepada
pembangunan modal insan, penghasilan pelajar celik minda, pembentukan warga yang
menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat serta program untuk pembangunan akal manusia
dalam melahirkan insan Ulul Al-Bab.

Transformasi Kurikulum Kebangsaan bertitik tolak daripada keputusan Mesyuarat Susulan


Jemaah Menteri Bil.6/2008 yang dipengerusikan oleh Y.B. Menteri Pelajaran pada 23 Mei
9

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

2008. Satu usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan negara terutamanya di


peringkat sekolah rendah perlu dilaksanakan supaya kurikulum persekolahan memenuhi
keperluan dan cabaran semasa serta akan datang. Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran
Malaysia (KPM) telah melaksanakan satu kajian dan mendapati wujudnya keperluan untuk
melakukan transformasi kurikulum sekolah rendah. Transformasi kurikulum sekolah rendah
merupakan penyusunan semula dan penambahbaikan kurikulum persekolahan rendah sedia
ada. Tujuan transformasi ini adalah untuk memastikan murid dibekalkan dengan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan Keperluan semasa bagi menghadapi
cabaran abad ke 21. Fokus transformasi kurikulum persekolahan rendah adalah kepada
kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M), sebaliknya mengambil kira kemahiran
penaakulan, kreativiti dan inovasi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) serta elemen
keusahawanan. Dalam proses transformasi kurikulum persekolahan rendah, KPM telah
melakukan penandaarasan dengan kurikulum persekolahan Negara maju bagi memastikan
kurikulum persekolahan kebangsaan yang dibangunkan standing dengan pendidikan global.
Di samping itu, KPM turut mendapatkan input daripada pelbagai pihak berkepentingan
seperti Pertubuhan Bukan Kerajaan, industri, akademik dan ibu bapa. Berdasarkan kepada
input-input tersebut maka konsep kurikulum persekolahan rendah berasaskan standard
dapat dibangunkan dengan jayanya.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah ini telah digubal berdasarkan teras kedua Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan, yang mana ianya menekankan dasar untuk membangunkan
modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
Matlamat teras ini adalah untuk memastikan anak bangsa Malaysia sentiasa terpupuk
semangat untuk menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta
menerapkan nilai-nilai murni. Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan
kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan yang seimbang
yang dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.

KSSR dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 bermula dengan tahun 1 di semua
sekolah rendah seluruh negara. Dasar ini dilancarkan secara berperingkat-peringkat bagi
memberi peluang dan masa kepada pelajar serta guru untuk menyesuaikan diri. Bermula
pada tahun 1983, satu dasar kurikulum baru telah dilaksanakan. Dasar ini dinamakan
sebagai Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dimana ia lebih menekankan kepada
komunikasi, manusia dan alam sekeliling serta perkembangan diri individu. Dasar ini banyak
10

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

menekankan kepada aspek nilai dan teras dalam pelajar. Revolusi kedua dasar pendidikan
sekolah rendah ini telah dilakukan pada tahun 1993 yang mana ianya ditukar kepada
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). KBSR ini menggunakan reka bentuk
kurikulum linear. Semakan semula telah dibuat pada tahun 2003, untuk mengukuhkan lagi
sistem kurikulum pendidikan Malaysia.

Organisasi kurikulum KBSR tertumpu pada mata pelajaran wajib, teras dan tambahan bagi
tahap 1 (tahun1, 2, 3) serta tahap 2 (4, 5, 6). Fokus KBSR juga tertumpu pada kemahiran 3M
(membaca, menulis dan mengira). Pada tahun 2011, satu rombakan semula telah dilakukan
untuk mengenal pasti kelemahan dan meningkatkan lagi kemantapan dasar KBSR yang
ditukar menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dasar ini menekankan
pengajaran modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif dalam organisasi kurikulum
bagi tahap 1 manakala, mata pelajaran teras dan elektif ditekankan untuk tahap 2. Dasar
kurikulum yang baru ini membolehkan pelajar untuk bertindak dengan kreatif serta berinovasi,
mempunyai pengetahuan maklumat dalam keusahawanan serta kemahiran dalam IT.

Dasar ini juga membawa penekanan 4M iaitu membaca, mengira, menulis dan menaakul.
Dasar ini dilakukan dengan harapan untuk menguatkan lagi penguasaan bahasa melayu dan
bahasa Inggeris pelajar. Dasar ini juga lebih condong kepada kemahiran pelajar untuk
mentakrif sesuatu dengan menggunakan kemahiran berfikir kreatif secara sendiri. Dasar
KSSR ini telah menekankan kepada penggunaan bahasa Inggeris. Tujuan penekanan ini
adalah untuk memantapkan lagi penguasaan bahasa inggeris di kalangan murid sekolah
rendah. Dasar ini telah menekankan beberapa perkara di dalam silibus pelajaran untuk
menambah keberkesanan penggunaan Bahasa Inggeris.

Pembentukan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Untuk diselaraskan sesuai dengan teras
kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan(PIPP). Mesyuarat pembentukan pertama
pada 23 Mei 2008 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Bermula dengan Kurikulum Baru
Sekolah Rendah pada tahun 1983. Penambahbaikkan pada 1993 menyebabkan KBSR
ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah . Semakan semula pada 2003, untuk
mengukuh dan menaik taraf Hasil kajian, dasar baru telah digubal dan ditukar kepada
Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR).

11

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri


dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi
penekanan kepada:
Pembangunan
modal insan

Penghasilan pelajar
celik minda
Program
membangunkan
akal manusia
dalam
melahirkan
insan Ulul al-bab

Pembentukan
warga yang
menguasai ilmu,
kemahiran dan
maklumat
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji


semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
untuk melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani
cabaran semasa dan masa depan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Kurikulum
Baru
Sekolah
Rendah
(KBSR)

Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Rendah
(KBSR)

KBSR
(Semakan)

Kurikulum
Standard
Sekolah
Rendah
(KSSR)

2011
2003

1993
1983

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

[ Akta Pendidikan 1996


Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan)
Pendidikan 1997 ]

SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK


KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA,
NILAI,
UNSUR
KEBUDAYAAN
DAN
KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN
SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI
JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK
MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL
YANG
DIINGINI DAN UNTUK
MENYAMPAIKAN
PENGETAHUAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Murid yang seimbang dari segi


Warga Negara Bertanggungjawab
intelek, rohani, jasmani dan
emosi
Berbudi
Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM
Bersatu padu
Berketrampilan
Patriotik
Percaya kepada Tuhan Falsafah Pendidikan
Adil
Berakhlak Mulia
Kebangsaan
Penyayang
Berkeyakinan
Berbakti
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Murid yang Berdikari
Wawasan 2020

Global Player
Daya Saing
Daya Tahan
Kemahiran
Berkomunikasi
Jati Diri

Rangka Rancangan Jangka


Panjang
Cabaran Abad Ke-21
Model Baru Ekonomi (MBE)
Teori Pembelajaran
4 Pillars of Education
(UNESCO)
Sumber ilmu yang muktabar

Pekerja Berilmu
Inovatif
Kreatif
Dahagakan Ilmu
Menguasai Kemahiran
Teknologi Maklumat &
Komunikasi
Pencipta Teknologi
Belajar Sepanjang
Hayat

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Proses melakukan satu bentuk perubahan


yang
holistik
kepada
kurikulum
persekolahan sedia ada yang melibatkan
perubahan bentuk, organisasi, kandungan,
pedagogi, peruntukan masa, kaedah
pentaksiran,
bahan
dan
pengurusan
kurikulum di sekolah.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

BAHAN

BENTUK

ORGANISASI

KANDUNGAN

PENGURUSAN
KURIKULUM

PENTAKSIRAN

PEDAGOGI

PERUNTUKAN
MASA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Berasaskan Prinsip KBSR :
Pendekatan
Bersepadu

Perkembangan
individu secara
menyeluruh

Pendidikan
yang saksama
untuk semua
murid

Pendidikan
seumur
hidup

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

KOMUNIKASI

Kemahiran Asas
(Membaca, Menulis & Mengira)
Bahasa
Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM


SEKELILINGNYA
Kerohanian, Nilai dan Sikap
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan

MURID

PERKEMBANGAN DIRI
INDIVIDU
Kesenian dan Rekreasi
Muzik
Seni Visual
Pendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan

Kemanusiaan dan Persekitaran


Sains
Kajian Tempatan

Kemahiran Hidup
Kemahiran Hidup

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

16

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tahap ll
Sekolah
Rendah
(Tahun 4 6)
Tahap I
Sekolah
Rendah
(Tahun 13)

Prasekolah

pengukuhan dan aplikasi 3M dan


menaakul, kemahiran asas TMK,
perkembangan sosioemosi,
kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

penguasaan kemahiran 3M dan menaakul,


kemahiran asas TMK, perkembangan
sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap
dan nilai

perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif,


sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan
kemahiran 3M dan menaakul

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

KSSR digubal berasaskan standard kandungan


dan standard pembelajaran
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang


perkara yang murid patut
ketahui dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh
persekolahan merangkumi
aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria


atau indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap
standard kandungan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

BIL

MODUL

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)


SK
SJKC
SJKT

MODUL TERAS ASAS


1
2
3
4
5
6
7

Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Pendidikan Islam /Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Matematik

360
300

300
150
360

300
150

180
60
30
180

120
60
30
180

360
120
60
30
180

60

60

60

30
60

30
60

30
60

MODUL TERAS TEMA


Dunia Kesenian:
8

Dunia Seni Visual


Dunia Muzik

Dunia Sains dan Teknologi

MODUL ELEKTIF
10

B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun

90

Perhimpunan

30

30

30

1380

1380

1380

Jumlah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BIL

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

MATA PELAJARAN

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)


SK
SJKC
SJKT

MATA PELAJARAN TERAS


Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Matematik
Sains
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Pend. Seni Visual
Pend. Muzik
Reka Bentuk & Teknologi/TMK
Sejarah
MATA PELAJARAN ELEKTIF
B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai
Perhimpunan

Jumlah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

300
300
180
120
180
60
30
60
30
60
60

270
150
300
180
120
150
60
30
60
30
60
60

270
150
300
180
120
150
60
30
60
30
60
60

90
30

30

30

1500

1500

1500

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Kurikulum
Pendidikan
Khas terdiri
daripada:

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahan Kurikulum
Dokumen Standard Kurikulum (DSK)
Dokumen Standard Kurikulum
dan Pentaksiran (DSKP)

Bahan Sokongan Kurikulum

Buku Teks
Buku Panduan
Buku Panduan
Buku Panduan
Buku Panduan

Pengajaran
Kreativiti
Keusahawanan
TMK

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

20

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Belajar
Cara
Belajar

Kemahiran
Berfikir
Dalam
P&P

Aplikasi
Teori
Kecerdasan
Pelbagai
Dalam P&P

Penggunaan
TMK

Pembelajaran
Masteri

Pembelajaran
Akses Kendiri
Pembelajaran
Secara
Kontekstual

Pembelajaran
Secara
Konstruktivisme

Pengajaran
Berasaskan
Kajian Masa
Depan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Dijalankan secara berterusan untuk


mengesan perkembangan dan
pencapaian murid dalam pembelajaran

Menggunakan
kaedah penilian
pelbagai

Bersifat autentik dan


holistik

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Modular berasaskan 6 Tunjang:


Linear berasaskan 3 Bidang:
Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi

Kerohanian, Sikap & Nilai


Komunikasi
Kemanusiaan
Manusia dan Alam Kelilingnya
Perkembangan Fizikal & Estetika
Perkembangan Diri Individu
Sains dan Teknologi
Keterampilan Diri
Sukatan Pelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran
Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan
Mata pelajaran Teras, Wajib &
Tambahan
Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
Mata pelajaran Teras, Wajib &
Tambahan

3M

(Membaca, Menulis dan


Mengira)

Elemen Kemahiran Berfikir Secara


Kritis dan Kreatif

Bahan Kurikulum

Organisasi Kurikulum

Fokus

Elemen

Dokumen Standard Kurikulum


Tahap I (Tahun 1, 2 & 3)
Modul Teras Asas, Modul Teras
Tema & Modul Elektif.
Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
Mata pelajaran Teras & Elektif

4M

(Membaca, Menulis, Mengira


dan Menaakul)

Elemen Kreativiti dan Inovasi,


Keusahawanan dan Teknologi Maklumat &
Komunikasi (TMK) secara eksplisit

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

22

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Meningkatkan
kualiti pendidikan
rendah agar lebih
relevan dengan
cabaran masa kini
dan abad ke-21;

Guru memainkan
peranan yang
penting bagi
mengupayakan
P&P yang
berkesan; dan

Kejayaan transformasi
kurikulum memerlukan
komitmen menyeluruh
daripada semua pihak
termasuk penggubal dasar,
pengurus kurikulum, ibu
bapa serta pihak
berkepentingan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

b)

Kemunculan Institusi Seni


1922 Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris- Memberi latihan perguruan dan
semua wajib mempelajari kesemua mata pelajaran

termasuk lukisan, pertanian

dan pertukangan. Melahirkan tokoh pelukis yang mempunyai sudut pandangan Melayu
mengetengahkan hal benda tempatan. Antara tokoh seperti Mohd. Said Hj. Hussain
dan Idris Hj. Salam.

Antara mata pelajaran: Pekerjaan tangan-kerja membuat raga dianggap paling sesuai
kerana: Seni pertukangan asli bahan-bahan mudah didapati. Perkakasan tidak banyak dan
mudah, Bahan-bahan untuk kegiatan itu ditanam di sekitar maktab.

1.2

Sukatan Pelajaran Tahun pertama * penuntut dikehendaki


menggunakan mengkuang.

Mereka juga dikehendaki mencipta corak-corak baru

dengan menggunakan rotan dan buluh. Tahun Kedua, sambungan kerja tahun pertama.
Tahun Ketiga, penggunaan rotan dan buluh dengan lebih meluas.

1.3

1960- Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur


23

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Dibuka untuk membentuk guru-guru pakar dalam bidang masing-masing antaranya


menawarkan kursus Pendidikan seni, Pendidikan jasmani. Selain itu, Pendidikan guru kelas
buta dan cacat pendengaran, Kaunseling dan kerjaya, Teknologi Pendidikan dan sebagainya
Peter Harris mengendalikan kurikulum Jabatan Pendidikan Seni bagi latihan guru dan antara
kakitangan awal MPIK

adalah Syed Ahmad, Jamal, Yeoh Jin Leng, Anthony Lau, Lee

Joo For, Cheong Lai Tong, Jolly Koh. Aspek-aspek kepakaran seni halus, seni grafik dan
kraftangan diberi penekanan.

Sukatan mata pelajaran yang ditawarkan adalah seperti Catan, Seni halus, Seni arca, Seni
seramik, Seni tekstil (batik), Seni anyaman/tenunan
Kursus wajib lukisan, grafik, sejarah seni, pedagogi pendidikan Seni, Latihan praktikum.
Antara guru dan pelukis keluaran MPIK adalah seperti Ahmad Khalid, Redza Piyadasa,
Othman Mansur, Ismail Hashim. Bagi guru yang cemerlang akan ditawarkan untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara (sekitar -60an).

1.4 1962 -Maktab PerguruanTeknik ditubuhkan melalui Laporan Rahman Talib. Sukatan
pelajaran termasuk pertukangan kayu,

logam,

seni

bina

dan

lukisan

teknik

dimasukkan ke dalam kursus seni.

1.5

1967-Institut Teknologi Mara (Universiti Teknologi MARA)


Kursus-kursus yang ditawarkan Seni halus, Seni grafik, Seni logam, Seni tekstil, Seni
foto, Seni reka fesyen, Seni reka industri, Seni reka

tembikar, Seni reka kasut.

1.6 Uitm juga menawarkan Diploma perguruan untuk guru Pendidikan Seni. Tenaga
pengajar seperti Sulaiman Esa, Redza Piyadasa, Chong Kam Kau, Tan Keong Eng dan
Joseph Tan. Kakitangan ini telah mengambil alih peranan kakitangan MPIK yang
sebelum ini memainkan peranan penting dalam bidang seni lukis avant-garde
negara. Mereka telah menanamkan semangat yang memberangsangkan di kalangan
pelukis muda serta memupuk kewujudan masyarakat seni secara keseluruhannya pada
tahun-tahun

1970-an.Antara pelukis yang mencipta nama ialah Syarifah Fatimah

Syed Zubir, Zakaria Awang, Bayu Utomo, Dzulkifli Buyong dan ramai lagi.

1.7

1971- Universiti Sains Malaysia


24

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Di bawah pengajian Ilmu Kemanusiaan yanga menawarkan bidang Seni lakon, Seni Muzik
dan Seni Halus. Menawarkan kursus grafik, arca, fotografi, sejarah seni, kritikan seni dan
teori-teori seni.

Melahirkan

tokoh-tokoh seperti Ismail Hashim, Zakaria Ali, dan Reza

Piyadasa.

Latihan 2
Berdasarkan kurikulum Pendidikan Seni yang dibuat ke
atas institusi-institusi seni yang ditubuhkan pada masa itu,
apakah peranan utama yang dimainkan oleh tenaga pengajar
terhadap penguasaan kemahiran yang dikuasai oleh
pelajar?

2.0

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni


a)

Visual

Matlamat Pendidikan Seni Visual

Rancangan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula
supaya selaras dengan perkembangan terkini agar dapat mencapai hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Tujuannya untuk melengkapkan kamahiran murid ke aras
pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian, reka bentuk, teknologi, dan alam
kehidupan selepas persekolahan.

Kandungan kurikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada


kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual, beberapa kemahiran generik,
perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan
produktif dalam seni visual. Contoh modul yang dihasilkan oleh Pusat Perkembangan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menjadi rujukan kepada guruguru di sekolah.

Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu;

1.

Perkembangan nilai diri dan kesediaan menceburi alam

pendidikan

dengan aktif.
2.

Penguasaan kemahiran dan teknologi buatan serta

penghasilan seni

visual.
3.

Perkembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan

apresiasi seni visual.


25

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni visual Sekolah Rendah adalah untuk
melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan
Asas Seni Visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa
kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni
dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga,
mayarakat, dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Celik
Budaya/harmonis

Nilai estatik tinggi

Kreatif

Imaginatif

Inovatif

Kritis

Inventif/produktif

Rajah 2.1 :

Matlamat Pendidikan Seni Visual

Pengertian PSV - Proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek


pemahaman,penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti
melalui imaginasi dan konsepsi murid.

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk
melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan
Asas Seni Visual.

Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran


terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan
26

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga,


masyarakat, dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid :


-

Memupuk minat

Memperkembang keperibadian

Memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan


alam sekitar.

b)

Objektif Pendidikan Seni Visual

Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah murid


dapat:
1. Menghargai keindahan alam ciptaan tuhan.
2. Mengetahui bahasa seni visual serta dapat mengaplikasi dalam penghasilan
karya.
3. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti.
4. Menguasai kemahiran asas dalam bidang menggambar, membuat corak dan
rekaan, membentuk dan membuat binaan, serta mengenal kraf tradisional.
5. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual.
6. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif, inovatif
dan menyeronokkan.
7. Memupuk keyakinan diri, nilai kerjasama, dan bertanggungjawab dalam aktiviti
seni visual.
8. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air.
9. Menghargai dan membuat apresiasi tentang karya sendiri dan rakan.
c)

Organisasi Kurikulum Pendidikan Seni Visual

Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti


a)

pemerhatian secara aktif

b)

interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat

c)

apresiasi Seni Visual secara mudah; dan

b)

menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

i.

Pemerhatian secara aktif


27

dan bahan

berikut

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. Semasa menyediakan aktiviti, perhatian


perlu diberi kepada perkara berikut ;

Pengetahuan sedia ada murid

Benda yang konkrit

Minat, kecenderungan dan latar belakang murid

Bahan, bunyi, pergerakan, dan aksi; dan


Mencetus idea dan imaginasi

ii.

Interaksi yang kristis dan kreatif dengan alat dan bahan

Aspek yang melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Aktiviti


penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Semasa menyediakan aktiviti,
anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut;

penerokaan
- aktiviti kecil mudah ringkas;
- cuba mencuba, suaikenal dengan bahan;
- mencari alternatif, variasi dan

kemungkinan lain;

- bebas daripada jawapan tetap, murid senang dan ingin mencuba;


- aktif melibatkan pelbagai kecerdasan; dan
- menggunakan kemahiran berfikir dan

pengurusan grafik

penghasilan/membuat
- Penggunaan alat bahan dan teknik.
- Tatacara, langkah dan proses membuat.
- Amalan tertib kerja.
- Keselamatan semasa bekerja dan
- Penyampaian kandungan subjek, idea, halbenda dengan bentuk hasil.
iii.

Apresiasi Seni Visual secara mudah;

Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif, terdapat dua jenis utama
aktiviti Apresiasi. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti

28

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. Semasa menyediakan aktiviti


mudah, perhatian perlu diberi kepada perkara berikut ;

Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan,
jalinan, warna, ton, rupabentuk dan bentuk;

Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi, alat bahan dan


teknik;

Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya;

Perasaan, penghargaan dan refleksi diri; dan

Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan


kandungan

iv.

Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

Nilai, idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di


dalam kegiatan;

Nilai, idea dan kandungan dikaitkan selanjutnya dengan perkara lain di


luar kegiatan dalam kehidupan seharian;

Tindakan susulan;

Mbut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan


Pelajaran; dan mencintai alam kehidupan;

Nilai patriotisme dan nilai murni lain;

Kemahiran

perlakuan,

pengetahuan

budaya

dan

perkembangan

persepsi yang terkandung dalam 4 aspek dalam organisasi kandungan


tersebut dihuraikan secara lebih terperinci dalam Huraian Sukatan
Pelajaran; dan

Kritikan seni: huraian, analisis, interpretasi, dan penilaian

29

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Organisasi Kurikulum

Murid

Pelbagai kegiatan seni visual


4 bidang/modul
PENANG FREE SCHOO
MenPENANG FREE SCHOOgajar mata pelajaran seni mengikut dunia pendidikan
Mengenal kraf
Membuat corak
Membentuk dan
barat
Menggambar
tradisional
membuat binaan
dan rekaan

Memperkembang dan menyelaras persepsi dan konsepsi visual murid untuk


menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif

Selaras perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi,
psikomotor, mental yang merengkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi
visual

Pengetahuan yang dapat dimiliki:


*Mengenal bahan,30
alat dan teknik,
*Pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran, kraf tradisional, unsur seni dan
prinsip rekaan, proses pembuatan, kaedah dokumentasi intergrasi maklumat dan aplikasi
perisian komputer

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Carta 2.2 :
Carta Organisasi Kurikulum

31

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Carta 2.3:
Struktur Kandungan Organisasi Kurikulum PSV

32

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

3.0

Kepentingan Terhadap Struktur Perubahan Dasar Perkembangan


Kurikulum
3.1

Sosial

3.2

Ekonomi

3.3

Politik

3.4

Teknologi
Aspek-aspek
(Sosial)

(Ekonomi)

(Politik)

(Teknologi)

Senibina

Kraf tangan

Propaganda

Peralatan rumah
Pakaian
Kebudayaan

Pelancongan
Ornamen
Promosi edagang
Dimensi baru

Isu
Tema
Nilai sejagat

Perkongsian
pintar
Peragaan
Pengiklanan
Penyebaran
maklumat
Lalu lintas

Kepercayaan/adat
istiadat
Muzium, galeri,
bazar, pasar seni,
komplek kraf dan
lain-lain.

Kemanusiaan

Jaringan
keusahawanan

Latihan 3
Pakar-pakar pendidikan mengakui bahawa sains teknologi dan multimedia
boleh merentasi kurikulum. Ertinya, sains teknologi dan
multimedia
boleh membicarakan bahasa , seni visual, sejarah,geografi,kajian
tempatan, matematik, undang-undang, ekonomi dan disiplin lain dari sudut
grafiknya.
Mohd Johari Ab.Hamid, 2006
Berdasarkan penyataan tersebut, bagaimanakah peranan Teknologi
dalam Pendidikan Seni Visual mampu merealisasikan faktor-faktor yang
dimaksudkan?
Bincangkan hujah anda berdasarkan pengumpulan maklumat
melalui inkuiri penemuan.

33

tersebut

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

4.0

Konsep 5P dalam PSV KBSR

Sinopsis
Konsep 5P merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui
proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan
satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam
kalangan murid. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran,
penyerapan pengetahuan, penerapan nilai murni dan pengayaan.
Hasil Pembelajaran

i.

Memahami perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual(PSV), Sukatan


Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PSV KBSR/KSSR

ii.

Memahami kepentingan perkembangan kurikulum

iii.

Memahami konsep 5P dalam PSV KBSR/KSSR

Kerangka konsep pelaksanaan 5P dalam pengajaran

KONSEP 5P

PENGGABUN
G JALINAN
KEMAHIRAN
DALAM PSV
KBSR

PENYERAPAN
PENGETAHUAN

PENERAPAN
NILAI MURNI

PENGAYAAN

PEMULIHAN

Rajah 4.1 :
Kerangka Konsep 5P dalam Pendidikan Seni Visual
JALINAN KEMAHIR
a) Penggabungjalinan Kemahiran

Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu


pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan
menyeluruh

34

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Penggabungjalinan ini bertujuan untuk membantu murid dalam penguasaan pelbagai


kemahiran secara serentak dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu:


i.

Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran

ii.

Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain

iii.

Penggabungjalinan kemahiran merentas kurikulum

b) Penyerapan Pengetahuan

Penyerapan

pengetahuan

adalah

proses

menyebati

dan

menyatupadukan

pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu matapelajaran lain ke


dalam isi pelajaran bagi satu mata pelajaran yang diajar

Kelebihan penyerapan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah aktiviti


pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak
dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya

Kelebihan kedua ialah meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran psv lebih
produktif dan efektif. Kelebihan seterusnya ialah pemilihan isi pengetahuan yang
menarik daripada mata pelajaran lain, murid menjadi lebih ceria, bersemangat dan
progresif

Murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang dipelajarinya dengan


penyerapan, hubung kait dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain

Guru boleh menambahkan pengetahuan pelajar dengan menceritakan serba sedikit


mengenai sejarah seni visual serta tokoh-tokoh terkenal dalam seni. Oleh itu, guru
bukanlah semata-mata mengajar kemahiran-kemahiran melukis dan mewarna sahaja.

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI

PENDEKATAN IMPLISIT Pendekatan implicit seperti guru-guru secara tidak


langsung menerapkan sesuatu nilai

PENDEKATAN EKSPLISIT Mengadakan suatu peraturan, arahan dan sebagainya


yang bertulis tentang sesuaru perkara

PENGAYAAN

35

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Pengayaan adalah satu aktiviti yang lebih mencabar kebolehan pelajar di samping
menambah minat dan pengalaman yang dapat membantu pelajar ke arah
perkembangan dan bakat diri

Pengayaan juga dapat membuatkan pelajar berminat untuk belajar sendiri dan
mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran
seumur hidup serta melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan
untuk menilai kerja mereka sendiri

Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembang
minat, daya kreativiti, sifat ingin tahu, bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri
dalam membuat keputusan untuk diri, kumpulan dan juga masyarakat.

Aktiviti tersebut haruslah mencabar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar
dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri

5.0

Konsep Integrasi dalam Pendidikan Seni Visual

Program intergrasi merupakan satu program yang amat popular di luar negara
khususnya Amerika Syarikat yang mana telah dimulakan pada tahun 1900 an. Pada
ketika itu penekanan pada mata pelajaran sains telah mula diintegrasikan dengan
mata pelajaran. Ini adalah disebabkan kerana dia telah mengganggap sains adalah
asas dalam kehidupan seharian rakyatnya. Kemudian daripada itu terdapat juga
perkara-perkara dan mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam kurikulum disekolahsekolah. Dengan dapat dibuat secara kesimpulan bahawa konsep intergrasi dalam
kurikulum adalah diamalkan dengan secara meluas dikebanyakan pelajar negaranegara maju.

Bagi pendidik, kebanyakannya menggunakan konsep dan makna pengintergrasian


dari pelbagai sudut antaranya sudut psikologi, sosiologi dan pedagogi. Intergrasi dari
sudut psikologi sentiasa berkait rapat dengan personaliti total dimana ini bermaksud
bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang
mengandungi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait
rapat dan saling bergantung antara satu sama lain.

36

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Dari sudut sosiologi, intergrasi mempunyai lebih daripada satu makna. Pertama, ia
boleh dilihat dari sudut perhubungan antara personaliti seperti antara seseorang
pelajar dengan seseorang pelajar, dan antara pelajar dengan guru. Kedua, perlu ada
rasa keinginan yang terjalin dalam perhubungan antara individu dengan pelbagai
agensi masyarakat dan akhir sekali harus ada pengiktirafan terhadap perhubungan
antara pelbagai institusi masyarakat itu. Manakala dari sudut pedagogi, intergrasi
melibatkan kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan
kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan
membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.

a)

Empat jenis integrasi yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran (P&P)

Terdapat pelbagai cara intergrasi dijalankan dalam pengajaran Kurikulum Bersepadu


Sekolah Rendah (KBSR). Dalam KBSR, penegasan yang berkesan sangat
dititikberatkan bagi mempastikan kejayaan proses pembelajaran pelajar. Bagi
mencapai hasrat dalam falsafah, matlamat dan objektif pendidikan kebangsaan
beberapa kaedah perlu diguna pakai dalam proses pengajaran antaranya ialah konsep
intergrasi. Dalam KBSR juga konsep integrasi lebih dikenali sebagai kesepaduan.
Untuk itu konsep bersepadu dalam KBSR/KSSR membawa maksud bahawa
penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni
dilakukan secara intergrasi dan menyeluruh. Ini kerana dalam KBSR/KSSR pendidikan
adalah bagi pembangunan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani. Untuk itu beberapa konsep perlu ditegaskan sebagai asas dalam
proses P&P KBSR/KSSR yang mengandungi aspek.
Antara jenis-jenis intergrasi yang boleh dijalankan dalam P&P ialah :

i)

Penggabungjalinan
Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi
mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh.

Melalui

strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam

sesuatu

pelajaran disampaikan secara harmoni dan bersepadu, sama ada dalam


satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran.

37

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti P&P yang


menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses P&P yang lebih
berkesan.

Penggunaan

strategi ini membolehkan

pelajar berpeluang

menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu.

Teknik pengajaran yang digunakan seharusnya sesuai dengan perkembangan diri dan
kebolehan murid-murid supaya pembelajaran itu adalah menarik, berkesan, dan bermakna.
Dalam menggunakan teknik-teknik yang sedemikian, guru-guru digalakkan menjalankan
pelbagai kegiatan dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
mengikut kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat murid-murid.

Strategi penggabungjalinan ini memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Melalui proses penggabungjalinan ini beberapa kemahiran dapat dikuasai
serentak dan cara ini juga dapat mengelakkan rasa bosan dalam proses pembelajaran.
Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan sama ada kemahiran-kemahiran yang
terdapat dalam satu mata pelajaran atau kemahiran-kemahiran daripada satu mata
pelajaran yang digabungjalinkan dengan lain-lain mata pelajaran.

Jenis-jenis Penggabungjalinan :
Penggabungjalinan sebagai yang berlangsung dalam aktiviti P&P boleh dilihat daripada tiga
sudut seperti :

Penggunaan pelbagai kemahiran dalam satu mata Pelajaran

Penggabung jalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata
pelajaran

Penggabungjalinan kemahiran secara merentas Kurikulum.

Contoh Aktiviti dalam P&P

Mata Pelajaran

Matematik (Tahun2)

Topik

Nombor Bulat 0 Sehingga 100

Kemahiran

Menolak sebarang nombor bulat 0

sehingga 100

38

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Pengintegrasian Bidang Seni Dalam Pendidikan (Penggabungjalinan)

Muzik

Nyanyian lagu Sepuluh Budak Hitam.

Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dan difahami, guru
telah menggabungjalinkan seni dalam pendidikan yang merangkumi bidang seni muzik
dalam tajuk mata pelajaran yang diajar.

Dalam mata pelajaran Matematik, guru memilih untuk menggunakan cara


penggabungjalinan bidang seni muzik dengan memilih lagu rakyat Sepuluh Budak Hitam
untuk operasi menolak nombor bulat. Guru

menyanyikan lagu tersebut sendirian

dengan diiringi muzik dan meminta murid mendengar dengar teliti. Seterusnya meminta
murid menyatakan operasi apakah yang digunakan dalam lirik lagu tersebut.
Contohnya lirik : Sepuluh budak hitam main tepi kolam, seorang tergelincir tinggal
lagi Sembilan.

Aktiviti ini boleh dilakukan semasa set induksi sesuatu pengajaran.


Antara contoh lagu kanak-kanak yang boleh dijadikan bahan adalah seperti berikut:

Diamlah wahai adik


Papaku pulang dari kota
Telefon berbunyi
Sepuluh botol kicap
Silly billy
Satu pagi saya ke sekolah

ii)

Penyerapan

Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi
pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pengajaran bagi sesuatu mata
pelajaran yang diajar. Proses penyerapan lebih kepada unsur-unsur isi kandungan daripada
dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Contohnya, daripada mata pelajaran
sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman

39

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu
pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu.
Ciri-ciri Penyerapan :

i.

Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengatahuan daripada berbagai-bagai pelajaran.

ii.

Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu mata
pelajaran

iii.

Bilangan mata pelajaran yang boleh digunakan dalam proses penyerapan adalah
fleksibel.

iv.

Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur
sampingan.
Walau bagaimanapun, unsur utama tetapt diberi penekanan yang lebih.

v.

Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Unsurunsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagaibagai kemahiran seperti membaca, menulis dan mengira.
Contoh Aktiviti dalam P&P
Subject

Science Year 5

Topic

Investigating Living Thing

Unit 1

Lesson 2- Friends or Foes

Penyerapan
Bahasa Inggeris

Kemahiran Membaca

Daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti
bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.Dengan ini pelajar akan
memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran
Bahasa Inggeris
Contoh petikan : Tapai is a popular food in Malaysia. It is made from glutinous rice
or tapioca. Yeast is added to make tapai.
Pengajaran ini dijalankan semasa langkah pertama iaitu menerangkan isi kandungan topic
yang akan dijalankan.

iii)

Penerapan
Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nila-nilai dalam
pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah
40

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

nilai-nilai murni, nilai kemanusian,

ketuhanan dan sebagainya. Penerapan nilai akan

berlangsung melalui dua pendekatan iaitu :

i.

Pendekatan implisit
Guru secara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai. Segala perlakuan guru diperhatikan
oleh kanak-kanak

dan akan dihayati serta akan menjadi ikutan oleh kanak-kanak.

Tindakan menyokong dan memberi pujian `

kepada

pelajar

secara

tidak

langsung

menyedarkan pelajar untuk menerima sesuatu nilai yang positif itu.

ii.

Pendekatan eksplisit

Pendekatan ini bermaksud dengan mengadakan suatu peraturan, arahan, pekeliling dan
sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan tidak diharapkan.
Oleh yang demikian, penerapan secara eksplisit adalah lebih terancang, bermatlamat,
dan cara pelaksanaannya serta penilaiannya yang jelas.

Contoh Aktiviti Dalam P&P


Mata Pelajaran

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan

Tahun

Topik

Pengurusan Diri

Sub Topik

Jaga Kebersihan Diri

Penerapan
Dalam mata pelajaran kajian tempatan, guru boleh menerapakan pendekatan implisit dan
pendekatan eksplisit. Contohnya dalam topik pengurusan diri, cara menjaga kebersihan.
Guru perlu bersedia terlebih dahulu dengan berpakaian kemas, berbau harum, dan sentiasa
berada dalam keadaan segar. Ini menjadi contoh yang terbaik untuk para pelajar mengikut
tingkah laku yang sihat terhadap gurunya.

Selain itu, guru boleh menetapkan peraturan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh
pelajar untuk pengurusan diri di rumah. Contohnya, bangun pagi dengan gosok
gigi,mandi,menyikat rambut dan berpakaian kemas. Segala pendekatan terkandung dalam
aktiviti tersebut.

41

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

iv) Pemulihan
Satu lagi aktiviti dalam jenis integrasi adalah aktiviti pemulihan. Pemulihan adalah satu aktiviti
yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah
pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. Aktiviti ini memerlukan
perancangan yang betul untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi
pengetahuan dan kemahiran. Dalam

merancangkan

aktiviti

pemulihan,

beberapa

perkara atau aspek harus diambil kira iaitu:

i.

Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan contohnya melalui ujian
diagnostik. Guru akan dapat mengenal pasti di mana kelemahan murid secara lebih tepat
seperti kelemahan mengeja suku kata KVKKV. Maka guru seharusnya merancang untuk
menambahbaikan masalah tersebut.

ii.

Pengajaran dan pembelajaran murid perlu diubahsuai dan dipelbagaikan mengikut


keperluan kognisi murid. Bermaksud murid yang telah dikenalpasti memerlukan aktiviti
pemulihan seharusnya diberikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai
dengan tahap pemikiran mereka atau lebih mudah dikatakan aras yang lebih mudah
supaya murid senang memahami apa yang murid tidak faham pada pelajaran lalu.

iii.

Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar

termasuk bahan bercetak dan

bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai hasil pembelajaran.
Ini penting untuk memastikan aktiviti pemulihan yang dijalankan akan lebih berjaya
dengan adanya lebih bahan Bantu mengajar yang sesuai dan dipastikan berkesan.
Selepas aktiviti pemulihan, pasca ujian dijalankan secar pemerhatian, lisan atau bertulis.
Pasca ujian ini haruslah menekankan penguasaan konsep atau kemahiran yang perlu
dikuasai.

Contoh Aktiviti Dalam P&P

Mata Pelajaran

Kajian Tempatan Tahun 5

Topik

Geografi Fizikal

Sub Topik

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Pemulihan
Aktiviti pemulihan boleh dilaksanakan semasa langkah 3 pengajaran dan pembelajaran.Guru
telah mengenal pasti pelajar yang lemah dan
42

kemahiran yang tidak dapat dikuasai pelajar.

PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR/KSSR

Contohnya kemahiran membanding beza habitat haiwan yang tinggal di hutan hujan tropika
dengan hutan paya, guru boleh mencipta animasi pergerakan binatang serta bunyi-bunyian.
Pembelajaran yang menyeronokan menarik minat serta mengukuhkan pemahaman pelajar.
Gerak kerja dilakukan secara individu sehingga pelajar tersebut memahami perbezaan
habitat haiwan yang tinggal di tempat yang berbeza. Pengintegrasian akan tercipta dengan
gabungan visual, muzik dan pergerakan binatang tersebut. Ini member kesan yang baik
dalam aktiviti pemulihan pelajar.

Integrasi mempunyai banyak kelebihan yang ketara seperti ia mempunyai kepelbagaian


dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. Integrasi juga akan memberi ruang
untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan dan seterusnya integrasi
mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas.
Integrasi juga seharusnya dinilai supaya ia masih berada dalam landasan yang

betul.

Penilaian bagi pendekatan integrasi terbahagi kepada dua iaitu Penilaian Formatif dan
Penilaian Sumatif. Penilaian Formatif berlaku secara berterusan semasa pengajaran
dan pembelajaran sedang berjalan. Penilaian Sumatif pula

dijalankan setelah satu

tempoh pembelajaran tertentu, contohnya setelah satu semester, satu penggal, setengah
tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan. Penilaian ini akan mengukur pencapaian
terhadap objektif yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka
waktu tertentu yang lebih panjang.

Latihan 4

Pendekatan Pembelajaran Kajian Masa Depan dapat


mencungkil potensi murid ke arah penciptaan yang lebih
bersifat futuristik.
Bincangkan RPH pembelajaran Kajian Masa Depan dengan
menerapkan nilai-nilai intergrasi yang merentasi kurikulum
bagi merealisasikan kereta hyro tanpa petrol dalam bidang
Membentuk dan Membuat Binaan menerusi mata pelajaran
Pendidikan Seni Visual?
Buat satu Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Seni Visual
Tahun 6.

43

Anda mungkin juga menyukai